11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÜNYA HÂDİSELERİ Hîndîstan büyük şakîsinin hayatı İnsılterecle filme almıyor Şehir tarihinin en I yade, lüks oldujı kabul edüsn mab zamandanbcri •YAZAN:" I dud Hir kaç madaeyı, meselâ elmaıl Maliyece hanrlanmakt* olan (gider ve pırıantayı yükstk nisbete tâbi ergileri) kanun taMnsımn hazıttutma şeklinde sembolik bir mahilanarak mütalealan alınmak üzere yet İstanbul Sanayi Odasnu v t Odalar Bugüııkü ılh<ilât muamele verBirliğine gönderildiğini öğreniyoruz. Hazrrlanan şey, Odalar Birli ketumiyttl» giılemişti. Fakat bu kâğıa, cam, elektrik ve havagazi, gisi, artık bu isıni taşımiyacak ve ğinden gelecek mütalea üzerine ba gizlenıe bir şeye yaramamıs, v« ta ana kimya maddeleri. Vergi bu mad (İ3Ühsal vergisi) ıçin« karısacaktır. zı tâdillere uğnyabileceği gibi he sarı Meclisten geçirilememiştir. 3) delerin gerek ithalinden, gerekse Yani istihsal veigisi. bu vergiye maddelerin hem istihsalinden mevzu teçkü nüz İcra Vekilleri Heyeünden geg Eenaf vergisini kaldıran 6582 nu memleket dahilinde olduğu için şimdiük önta maralı kanunun ise daha yürürlü alınacak, fakat bu maddelerin ne ithahnden, bem ae memleket dahialınseaktır. san sayılrr. Gider vergil«ri adın ğe gÜTneden değiştirilmesi mecbu daha evvelki safhalanndan, ne de lindeld Uühs*ıinden dan da anlagüdıgı üzere tasanda riyeti hissedilmistir. Şimdi gider sonradan bu maddelerle mamuiât Fakat burada ınuıııın bir mesele ile gider vergisi diye tek bir vergi ba vergileri tasarıa hakkında da aynı vücude getirilmesi halinde bu ma karşılaşıyoruz. Ithalâtta aiınan mua Samsunda ilköğretim müfettiîi hia konusu değildir. Muhtelii ver yol tutulmuftur. Bu hususta mat mullerden vergi alınmıyacaktır. Ar mele vergifi, daH:îde imâl edilen Bay Şaban Dede isimli okuyueum. iler, bu tasarıda toplanmıştır. Ger buata kısa bflgüer verilmekle iktifa tık yeni vergi imalden ahnmadığı ler üzerinden alınao vergiyi telAfl bana «BU ÇOCUK HANGİ TOLeöıldiğme göre çi gider vergileri adı altında top edilmiş, tasan, başka mercilerden için, şimdiye kadar muamele vergi maksadile DA? Canh ördek mi yolacak. kınk lanan vergilerin hepsi istihlâk ü ve halk efkârından fideta gizli tu sine tâbi olmaylp istihlâk vergisi ithalde alınıcas Utihsa! vergisini, kanadlı serçe mi besliyecek?» sererinden alınaa vergüer. olduğuna tulmak lsienmlstir. Halbuki bdyle vermekte olan kahvenin vergisi, is ancak dahilde iık nıaddeden aiınan levhası altında şöyle bir müşahedea)mak icab eder. sini yazmış, yollamış: öre (masraf vergisi), yani masraf mühim vergi mevzulannın, ilk pro tihsal vergisi zümresine ithal ediî vergi üzerinden aiınan vergi mahivetini je halinde iken matbuata, ilim mer miştir. Bira, sampanya ve viski ve Bu esasa göre dışandann gelen mal tasımakta ise de bu vergiler, bir cilerine v« taşra teskflâtına veril akaryakrtlardan altnmaktm olan ük madde şeklinde, meselâ iplik Eüimden iş yerine giderken, 5kimsenin çeşidli kazanc ve iradla mesi, tenldd ve münakaşalara im istöılâk vergileri de aynı grup için halinde olursa mesele yok. İçeride nünden geçtiğim içi los. pts, basik ruun toplamını mükellefiyete tâbi kân vererek hazırlanacak eserin dedir. Gene kürk, kıymeÜi taşlar, imâl edilen ipliklerden ne nisbette ve çofc defa ağız ağıza dolu bir tutan gelir vergisin» mütenazır bir daha kusursuz ohnasına hizmet e inci gibi lüks sayllan maddeler de vergi alınıyorsa dısandan gelen kahve vardır. Her geçişimde t/fi?ekii haiz değildir. debilir ve bundan hem Vekâlet, bu grup içinde vergilendirilmekte lerden de aynı nisbette a'mır. Fa reğim bir kere daha sızlor. tnkat yabancı memleketten gelen mal, Yeni tasarı ile yapılan şey çudur: hem memleket faydalanır. Bu se dir. snnîar burada enerjilerıni masa İstihsal vergisi, esas itibarile ima iplikten mamul menıucat halinde üzerine kâğıdlan fırlatmakla aarIstihl&k üzerinden aiınan ve vasi beble Maliye Vekâleti, bu gibi gizall vergiler denilen vergilerin mü leme gayretlerinden vazgeçmeli, ka lâta yanyan ilk ıraddelerden alln gelince ne nisbette vergi alınacak? federler. Bu, ayn bir derd. Ka^Bu takdirde icab eder ki bu mahim bir kısml, bazı gruplara ayrı nun tasarılanna aid hazırhklannı makla beraber istisnai olarak bazı venin müşterileri arcsrnda ktlık daha açık v« metodlu surette yap mamul maddelere de te$mil edil mullerin İçinde bulunan ilk mad kıyafeti çok kötü olan 7015 yaş* larak tek bir kanunda toplanmakdeden dahill btihsal sırasmda alınmiştir. Patiatıcı maddeler, inşa mal bunlarln taxh ve tahakkuk u mağa ehemmiyet vermelidir. lar arasiTjdo çocuklar da rordır. suller' birleştiribnekte, baçka Wr Yeni tasannın haarlanma ssfha zemesi, kibrit, motörlü tajıtlar, ta makta olan vergiyi aşmıyacak su îşte beni en çok uzen bu kilçrık (tek kanunda toplama = sma taalluk eden bu tenkidlmizden atler, radyo, gramofon ve benzer rette bu yabancı mamul için bir müşterileTdlr. Bazan kahi'e tenCodification) yapılmaktadır. Aynı sonra tasannın esasına geçebiliriz. leri, fotoŞrif ve diramo maddeleri, vergi nisbeti tayin olunsun. Mese ha olur. Fakat arkadaki köşelerd» İngiliı blriJkieri. kendisiai y»~ liği tarafindan sanlmış olduğunu tir. zamanda gider vergileri arasında ay Taîarmın ana çugilerini yukarıda keramik mamfllleri, ziynet ve stts lft mensucatın içindeki ipliğin kıy bu küçük mü$terilerin 870 fakalayana raukâfat vermeyi vadettl. gördü. Zarak Han, hemen askcr'.enı kanun içinda yer alması gere pek kısa surette belirtmiş bulunu eşyası, monta] ve yedek parçalar meti, mensucat kıymetinin yüzde nesint bir masa etrafma topîanFakat 25 »ene hiç kimse onu ya rini yardım çağırmak üzere geri ken (muamele vergisi) ne yeni bir yoruz. Biraz daha tavzih edelim gibi. Dikkat rdi':rac bunlardan mo ellisini teskil ediyorsa mensucatm mış, bir Jcısmtmn kâğıd oytödı'egönderdi. kalamağa muvaffak olamadı. şekil verilmekte ve bu şekle (istih Bugün umumî istihlâk üzerinden a törlü taşıt, saat radyo. gramofon, kıymeti üzerinden ahnacak verjdde tannı, diğerlerinin zevkle scvretSonra tabancasmı çekti. Bir elinEjkiyalıkla hayatmı kazanıyorsal verglsi) denmektedir. hrmıakta olan muamele vergisi i!e, fotoğraf ve atnamo maddeleri gibi o derecede bir indirme yapüsın. tiğini görürüm. Her geçişimd» âa. Zengin Hindli tüccarlann yo" de kaması, bir elinde tabancası olMuhtelif kanunlarda serpihnlfl o kahve, sampanya ve viskiden ahnan bazı maddilerm memlekette yapıl Fakat mamulün içindeki ilk madde aynı müşteriler, aynı yerde aym hmu kesiyor ve aflelerini ellerin duğu halde Japonlara doğru yürüan istihlâk vergilerinin münün bir istihlâk verjrileri ve hizmet (ser mayip mönhrsırîn dışandan ithal nisbetini tayin etmek koliy değil ifin basında. Hele bir tanesi daha den aiıyordu. Derken, Ingiliz e r dü. kHmının boylece bir arada top viee) uzerinden aiınan bir istöılak edilen mamflllerdeij olduğu görü dir. Bu durumda zaruri olarak, ge çok gözüme batıyor. 1112 yaşdusuna aid silâhlan çalarsk, baska Zarak Han, yakalanmaya kadar ne mamulün kıymeti üzerinden ver lacması ve tarh ve tahakkuk osul vergisi mahiyeti taşıyan nakliyat lür. lannda, üstü ba.şı pprişan, sırttnhaydudlara satmağa başladı. Silâb altı Japor.u Öldürdü. Japon subayı, Türkiy» Köylü ParHsi Küçükçekmece erinin birle?tirilrr«si curetilc sis vergisi (yeni adıyla taşuna vergisi) gi almmakla beraber vergiyi ilk da eski bir gömlek saclar uzun Evvefoe tnanrOI madde üzerinden lnrsızlıeında öyle bir şöhret yaptı kurşuna dizilmesl emrini verdi. Za bucak kor.grestade bir partiUntn, hazlmaddeye irca edecek çekilde vergi kJ bir İngilb AJbayı askerlerine ge* rak Han, İngiliz askerlerine }öyle neye aid 20 milyon değerinde bir ara temleşthilmesi, ehemmiyetli bir te bazı posta nakliyatından aiınan sa aiınan vergi, mamulün yapıldığı ilk nisbetinde eötürü surette bir m ve btrbirine kanjmıt, eli ayağ\ zinln 12 bin llraya satıldıjı yohmda şebbüa sayılacağı gibi, yıllardanberi vunma vergisi ve gene aynı mahi maddeye nakledilince vergi hasılâU pit, san ve ürkek yüzünde ytleeleri uyurken, sOâhlannı zincirle bağırıvordu: ortaya attıjı iddlayı yazmıştık. ihtilâf ve münakaşa konusu olan yette olan banka muameleleri, si azalır. Çünkü vergi kıymet üze dirmek yapmak icab eder H yapı ların birikmis tstrrabı, belki gebileklerine bağlamalannı emretti. Bu san köpeklere beni öldüreIstanbul Defterdarı Sefık Kâzım H muamele vergisinin ve hususile ima gorta muameleleri üzerinden alın» rinden almmaktadır. İlk maddenin lan şey de budur. celerin uykutuzluğunun tesiri oDemek boylece imalât ve ithalflt lan yorgunluk okunur vaziyette, Faiat öyle olduğu halde, Zarak miyeceklerini söyleyin. Zarak Han lddia hakkında dün bir arkadaşımıza at muamele vergisinin değiftiril makta olan muamele vergileri, tek kıymeti, aynı maddenin imâl göronlann eünden saf kurtulacak!. şunlcn söylâfnlsliı: muamele vergileri (istihsal vergisi) elleri pantalonunun ccbinde. haHan, gece uyuyan asberlerin sit tddiayı tetkik ettinnekteytaı. Son mesi ondan da mühim bir iştir. B3y bir kanunda gider vergileri adı al nxÜ3 nev'inden tabiatile daha azdır. Bösbütün hHdetlenen Japonlar, l&hlannı çalmağa devarn etti. a«ı>e!er zarfıcda boyle blı »eyln olaca lece istihlâke aid vergi mevzuları tında birîestirilmektedir. Bunlann Bu azalmayı telâfi için ilk madde adı altında birleştiriliyor. Banka, fif komburlo^mı*, kahveden bir tam bir saat Zarak Hanın vücudüğını zannetnüyonım. Bunun üzerine mükâfat 5000 limızda yapılmak istenen bu deği^ik içinde en mühimi olan muamele ver üzerinden alınacak verginin nisbe banker ve sigorta «irketlsri mua yere giderken veya çok ttcak ve nfl makinelitııfek ateşile delik demelelerinden bugün almmakta o samimi olan bu mesJceniT!« döTetkilclerln hofta sonun» kadar netl likler, sanayiciler kadar ve onlar gisine (istihsal vergisi) altında yeraya çık?rıldı. Hanı ölü veya diri tini, fündiki muamele vergisine nis şik ettiler. Bir saat sonra, yetişen eetenmest beklenmektedlr. lan muamele vergisi ise hizmet ver ncrken görürüm. Her halde bir getirene bu para verflecektl Bu ni bir fekil verilm«ktedir. betlr.e nazaran arttırmak lâzım geKati netlc» o zaman Bnlasılacaktır.» dan ziyade müstehlik halkı ilgilenyardım kuvvetleri, Zarak Hanm gisi mahiyetinde olup istihsal ver ihtiyacım gtdermek için çıkmtf «rada Zarak Han Afganistana geBilindiği gibi bugünkü muamele lir. Yeni projede bu arttırma yaöltisü fle karsılaştı. İngüizler, an Limanınnzdan yapılan îhracat diren bir şey olduğu halde, hazırgiii baslığı aluna giremiyeceği için çerek mahalli bir asî ile birleşti eak o laman, Zarak Hanm kabraSon 24 gaat zarfında Umanımızdan ya anan tasannm, hattâ tara£sız bi'' vergisi üç kısım halindedir: 1) İma pıbnıştır. Bugünkü muamele ver bunlar da (banka muameleleri ver olmatt gerek, çüukü az tonra ayBirlikte Zep fehnnia hazineaini manlıŞını takdir edebüdiler. Zarak pıUn lhraeat yekunu bir milyon 143 sayılamıyan sanayi odalarina veya lât muamele vergisi, 2) İthalat mua gisinin azamî nisbette yüzde 18 (da m küçük gene yerindc görunür. aoymağa karar verdiler. Fakat, gizli Han, İngü».esirlerinin kurtanlması bin liradır. birliğine verilmekle iktifa edilerek mele vergisi, 3) Banka, banker ve ha doğrasu, ödenecek vergi de kıy gileri), (sigorta muameleleri ver Kahvenin tam karrifinda ftrrn gileri) adı altında yukanda bah vardvr. ögle zarianlon kahueden Bu meyanda PoJonyay» ttttün. İngil bu hususta üniversit«îerin mütalea sigorta şirketlerinden allnan raaa mete ithal edilerek Aağ geçidini bilen Zarak Han para için bu şekilde hareket etmisti. yekunundan tereye tlftik, Butgaristan ve Ytmanissettiğimiz (hizmet vergileri) arasına çtfctp, pr,ndttv Hir parco ekmelc lara bfr başkannın da ortak olmaarından ve tatbikat içinde yuğrul mele vergiri. vergi allndığına göre yüzde Hâlen Zarak Hanm kurşuna di t?na Uze balık sevkedilmiştlr. ithal olunmaktadır. atır, *ekrar kahveya wta#o*tntr»«ba .. m istemiyordu.. JYolda, Afganislâstik itsuı muş olan taşra maliye teşkilâtır.jnr . Gene x.alum olduğu üzere rmalât olduğu halde yeni projede vergi Yeni tasannın yalnız muamele Sina arkauaglarının arafina. her tecrubelerindto feydalanmamasi, biz muamele vergisi, bugün imâl saf nisbetinin ortalama tanlı reisi bir İngiliz kalesine doğ bir taş dikîlidir. Taşm üzerinde $u yüzde yiımi ce büyük bir ekrikliktif. Halbuki hasında ve mamul madJe ftzerta be« raddelerind* bulunduğu ve yuz vergisine aid kısznı, 1955 bütçeıb» m gönderdi. ReUin kaledeki İn kelimeier yazıudır: işine (oyiına) dbn*r. nıiMo'ettenbeTİ Karagttmrtk ve Maliye Vekâleti, hazırhğıru iyi yapa df^a^Vna^tad^. Y^ni *roge, ver de 30 ve 40 nisbetleruıin toevcud nazaraa 515 milyon lira (210 milBir giliz askerleri tarafradan öldürü" Fakir bir «iltni», lemtierinde muMlBWıırjızyon lira ithalât, 2S0 milyoa lira ima leeeğini ummuştu Fakat umdugu eden büyuk kahraman burada ya l'klar yi.p.in Ali Kızılörs, Karaglimrük madığı kanun tasarılarmdan dolayı giyi imal safhaslridan evvelki bir olduğu, hattâ yüzde elliye kadar lât, 55 milyon lira bankalar (mua veya kimtesız olouğıi muhak^ak, gibi çıkmadı. Reis kurtuldu v« iki üyor.» Easkomiscrl Kâzıro Sömnez ve tlvil son yıllarda tam üç defa muvaffa safhaya, imâle yanyan ilk madde ü çıktlğı anlasılıyor. Bu arada menmele vergileri) gibi mühim bir dev çalifmıyor da. öy\e ise oyun pamem'jr Osman OdTrarun fcaliyetl saye kıyetsizliğe uğramıştır: 1) Vergi u zerine nakJediyor. Vani ouçün ma sucat imâline yanyan ipliğin vergisi »adık adamile birlikte, Zarak Hana nereden s;nde yskalsnnıiîtır. A!l, sdrgum »ıra sul kanununun ban hükümlerini mul madde üzerinden a'uunakta bugünküne nazaran hayli artmak let gelirine taalluk etmekte ve bu rasınt, ekmek fjpatım karşı müeadele açt. smda tamird attftkânlarınsan 8 ade<l 1951 de 5815 numaralı kanunla de olan vergi, tasan kanun halini a tadır. Şu hale göre vergi, bir nevi günkü muamele vergisi hükümle bv\uyorJ Bu çocuk hangi yolda? Türkiye Mıtallimler Birliği ArJ'a^aflonn^v Ov^ımn da onun o'omobıl lâst,ğl çaldığını itiraf etmsş ğjştinnişti Fakat bu deği^iklik hak lırsa bu mamullerin ilk maddesi Zarak Han, Zep şehrmi soyop kaç kongresi müterakkilik de arzetznektedir. Fa rinln, küçük sanatların vergiden tlr. Lâstik'.er bul'irmuş ve 6ahlblerlne tı. 1939 senesinrle bir kervana hüEvvelkl gtin MualUınler Birllğine da lade edilmiştlr. Suçhı Adllyeye veril ll şjkâyetleri davet ettiği için tâdil üzerinden alınacaktır. Bu ilk mad kat projenin kabul ettiği müte muaf tutulmus olrrnsı hasebile Sa durumundan farklı değildir, Muhtelif kanunlartmızda çocuk eum edip kafile reisini öldürerek hll federe t»?ekkünerin miimessilleri mlsttr. kanununu, kısa bir Tjrpşn sonra, deler başhca şunlardlr: Çimento v» rakkilik, meselâ İngillzlerin (satın nayiimizi bu muaflıktan faydalankoruma mevzvu ele ahnmış. faişi azıttı Müdafaasız ihtiyar, Hin tarafır.dan göcterilcn lteum üzerine 1953 te yeniden tâdile mecbur kal ateş tBğlası, yüksek sanayi mah alma vergisi) nde görüldüğü gibi ma maksadile kısmen parçalanmaŞoförler daşfihlan lâstiklerin Birllk konpes'nin toplantıya daveti kat tatbik edUmiyor. Bunlarla disfcmda Mfislümanlarca, hürmet e kararlay»ırı!mıjtır. (6094 numaralı kanun). 2) sulii olarak eritilmiş ve tasfiye e zenginlerin kullandığı eşyadan da ğa ve küçühneğe scvkederek onun lhtiyacı karşılamadığnı dilmiş madenler, plâstikler, znensu ha fazla nisbette vergi ahnak gibi inkisafına mâni olduğu ve aynca kim ve naatl meşçul olaeak? dllen ve sevilen bir adamdı. Bütün Gene arazi vergisine zam hakkınBeiediyelere verfleeek yetkiler söylüyorlar İlkokulu dahi bitirmedifclerini kabileler, Zarak Hanı öldürmeğe da hazırladığı tasarıyı büyük bir cat imâiiue mahsus iplikler, kauçuk, sosyal biT karakter taşımaktan zi sanayibnizi tazyik etmekte bulunKarabons ve lstifçlllge manl olmak Lastlk trvzlatı devam etmektedir duğu yolundaki »ikâyetleri ortadan tahmin ettMJim b« çocuklar, Js« •nd içtiler. amacile Belediyelere verileceS bildirlDün kendileril», konuçtujumuı bazı kaldırmak maksadını gütmektedir: girme ve sanat edinme yolunu rut Dinî bir harbin çıkacaÇmdan kor len yetkiler Belediye çevrelertnde «ok îofarler Ha0M tevztatından daha ıtyade Vergi, yeni tasan ile tasavvur edil malan icab eden bir yaşta olmak«n tngilizler. Zarak Hanı yakala mvsaid karîilaranıjtır. dağıtılan lârtıVierln plyasada mevcud îigililerin bellrttiklerine fSre yetkile o'.mıyan tcylarda ithal edilmi? olm2'adiği fekilde imâl safhasından ilk larvna rağmen bosa çahpp dunım«k üzere bir birlik gönderdiler. rln tahakkukıı hallnc!» bühaasa fktisadl madde üzerine nakledilince artık yorlar Yann 2530 ya^anva <jeZarak Han kaçü. Ancak Iki sene muraksbe Itteıinln nlzama (treccğl nndan «Ikâyet etmektedirler Şof3rlerln ldia ettiklerlne gdre tevzlat» tâbt tuküçük sanayi, büyük sanayi car lince içsiz, güçtuz vt aylak ye•onra çelip kecdi nzasile tngiliz as muhakVaktır. tulan lâstiklerin kısmı azamı ptyasada pıjmaaı ortadan kalkacaktu. Çün tijen b« küçükler ne ycvpaeaklarf 1937 senesl mevnıd olan muayyen boykü imal sırasmda vergi ahnmıya Kuvvetle muhtemelâir ki, eanlı dakl otomobll tekerleklerice gt5r« getlcags için kfiçük esrtai gibi büyük ördels yolmakla yetinmiyectkler, rl'mls kOçük boy lârtlkJertlr. sanayi de îmal dolayısile vergi ver »«»an öldürecekler. kasalar v* Haltnıkl halen bfltttn dünyada kabu kapılar ktracaklar v.s. miyecektir. edlhnîî ve kullanılmakta olan Standard Bunlar bir değil, bin değil. on t!p lâstlkler kuHanılmaktadır. Bu Fakat küçük sanayi büyük bebden terzl edlle»ı lgstlkler ekMris sanayi mücadelesinl ortadan kal binlerîedir. Vykudan uyanip et1950 den sonrakl model olan Türklyı dlrmanm tek yolu, vergiyi mamul raftmın rıirrmenin zetnani gelmiş J 'aksnerl !çin oyjrun nelmeme'ciedlr. madde üzerinden ilk madde üze ve geçiyor bile... Ikrtaniye ve Kredili Lübnan Konsoloçunnn kokteyli {rine nakletmek değildir. Aynı makLObnan Konsolosu M. Hadjl Jean düı Derha) akla geüyor: sad, küçük sanatlar muafh§ım hakomo(M)uk binasında bir kokteyl ver < Hemea bunları toparisntah, fifletmek yoluyîa da temin edileHer ay, bir çeldHs ve her ay 2a talihliye ml?ttr. Kokteylde jehrhnlzdeki kon» bilirdi. Hakikat «udur ki sanayici mektebe koymab!n bir vı) müddffle Iodar, yerli ve yabar.cı basın mensubler, imalât muamele vergisinin salan hazır btılunjnuşîardır. Fakat a n a fle hakikat. ne yank nayi üzerindeki tatyikinden fazla Mrfalrine nymamaktadır. Zira. yurfikâyet ettikleri için y«nl şekle gi dnn ber tarafından Okuvncularla ŞUBAT 15 SECEB 3 dihTuştir. Ancak vergiyi ilk madsfirnırona frönderflen mekdeden almanm da bazı mahzurlan taMardan Streniyonır kt mektebvardır: Yem ş«kilde, iLk maddeler lerimiztn. hcie eğitim kadromnnm den almaa vergi nisbetinin, meselâ mflrtan ihtiyaca kâfi celmemekteiplikte olduğu gîhi bugünküne naV. | 557' 12 28' 15.22117 42' 19 13 5.17 dir. Bâhusun terfih bakımmdan öfzaran yükseîtilmesi icab etmekterrtm«r>i«Tİ tstnrfn edemlyBruz. Bn ] 1.15! 6.46| »3912.00' 1.32 11J5 dir. Böyie ağır vergi nisbetleri ise Hiharla. meslekler arasmda en ebir kısmı sanayi üzerinde tızyik hemmiyetli olması jfereketı ögretyapabilh. Gene yabancı mem'.eketmentik mesleğf mensnHanniB sada olsaydı, belki benim hakkun, Sonra, döndü geldl, kızmın kar «Her neysc, olan oldu. Geçmi lerden ithal edilecek mamnl madCUMHÜRİYETfaı TEFRtKASl; « 7 y»ı, bazılarfnjn i» maM\ ve masenin vazifen bu derece mühim sa aısında durdu: şi bırakalım. Geleceğe bakairm. İsit deler icin bu mamfıü&rin ihtîva nevî knvvetl bakımmdan çok akyılmıyabUirdi. Fakat, bu öyle bir «Bana bak, Rosemaire, kızım tiğime göre, Henri'nin senden yüz ettiği ilk madde gözönüne a, narskgötürü şekilde vergi nisbed tesbit »yor. Bina azlığından bile muhim mesele ki bütün aileyi alâkadar e Biliyorsun, Henri benim çevirmesi üzerine ş^rodi, onu iç bu kifaret<İTH\rir diyor.» dır. Bu bakımdan senia ona kar^ı hayatmda mahvetraek üzere Anto edilmektedir. Bunda da isabetizlik Bîr taraftan: Nnhısumu7 coğalHenri fle Rosemaire arasmdaki o lan hislerinin mahiyetini is bakı me'nin girisüği teşebbüse «en de ler olabihr. sm! deriz. LSkin bundan Uasdhıüs «fazla samımî» münasebet çoktan ! mmdan da öğrenmek isterim Ce yardım ediyormuşsun. Bu arada. İstihlâk vergilerinin tek bir ka clhette kurn kalabatıb dejildir. Zaberi devam edryordu; hattâ, son ı leste meselesine gelince, DU ışte bı onun itîbannı düşünnek içuı bazı zamanlarda çoktan tavsamışb bile; ras da Christopher'in kabahati var. Kirlanm açığa vurrnaia da karar nunda bir'ejiirilerek sistemlestiril rsrh irsanlar hîç deŞîldir. İktisamesi ise faydah bir şeydir ve bn deu faydah nü^ıs i«tiyonjr.. fakat nedense «aiîe» arasında an Kendi çıkarmı düşünerefe kızkfir vermişsin» rtibarla tas\ib!e karsılanmaga lâuOLTEKUı cak son günlerde duyulmuf veya lutu tAYLOH CALOJWELJBtr tarpftm: T»«;i« fi^tiine tesls deşini bu işe âdeta teşvik etü. Bu Rosemaire önce bir şey 'öylemcvıktır. knrmaga kalkıyornz. yüzden aileye bir huzursuzluk ha di. Babasma trztm ozun oaktı. jey yapmazdı. Çok zeki ve kuraaz açığa vurulmuştu. Christopher, yeğeninin sözlerin» dandı. Bouchard ve oğuOan bütün a •ası çöktü. Annette*nin Henri ile Öfe taraftan: Mîktan aı nftfninRosemaire Sonra: «Aleyhime cephe aldığunı pek lâkayd dinliyordu. Onu başın tiîiin bir kolu olan Kinsolving |ir olduğu için de, her işte kendi çıtBx*rn n>i'1î ihtîy8clanmi7a göre yesana Henri mi söyledi?» diye sordan savmak ister gibi: «Pskâlâ> ketinin yönetim kurulu başkanı idi. karıcı gözetirken kimseyi tedirgin tejini gözlerinde topbyarak, *a a a arası açıldı.» B kızım ve ablamız ösÖrecck oğretmen mesîegini diğer IgüKimsedi: Rosemaire, başı Snünde, rfnlrli du. dedi. «Henri ile bir konuşayım. Son Çok zengindi. Bugün Bouchardlar etmemeyi de bilirdi. Y a? det 10 B BINNAZ NURİ Kavala'nm me«:îek'ere steirli parmaklan ile oynıvarak, gibi onu da para hıra bürümüştü Kendini kızlarına saydırmasını \ .« . » ^ «D» * ^ ^ ~ ra sana haber venrim.» «Evet.» ruhuna ithaf edilmek üzere 15 2.1JS6 şey bulamıyorlar? Peki, babasını dinliyordu Burada birdenama, bunu gostermezdi. Çok cöda bilmişti. Rosemaire bile, yaradıX «Ne gibi bir faaliyete girlş Çsrsoır.ba gtoü ikmd! nama'inı müte• makme yapan makineler» merdmış, paraya hiç değer vermez lış bakımmdan o kadar öfkeci, nob bizim o melek yengenin Henri'ye bire başını kaldırdı: franci* Bouchaıd, gözlerini tcıtiğimi öğrenmeni de senden o is akıb S'şli Camt; Şer.lınde kıraat «»,edecegindeıı ha «Aralan zaten iyi değildi» deecek MevHfl ve duaya dost ve akr»ba 1 &**>* ema dîkmiş, öyle, bakıyordu. Soluk miş gibi göriinürdü. Bundan dolayı ran ve aksi bir kızken, gene de baberleri yok mu? Bence bu daha dL «Henri, karısından boşanmak tedi, defil mi?» lanmız v t bilcümle d!n kardeşlerimirln B>r de »lırsa» yetistiren rnsanlsr» yüzü, uçuk san saçlan, soğuk du kansını bile şaşırttığı olurdu. Kan basınır. karşısmda aşın gitmezdi. nfiert riea ohınur Francis ayaga kalkıp geldi, kızr sı da, kızlan da Rosemaire ile Şimdi de, kızmış, hırsmdan kendi yeni bir hâdise. Niçin bunun de istediğini her zaman söyler, du« 1 nnmarnh ehemmiyer! rermeîirusu yüzünden kimse onun yaşını ve kızkardeşieri nr,mıi)a rurdu Hattâ, onu boşadıktaa son nın koltuğuna ilijti: kesttremezdl. Haündekı incelik oj Phyllis onu severlerdi O da on ni yiyordu ama, kendini tutuyordu.' dedikodusunu yapmryorlar?» ka^desi: Erain Buklüo.J:u «Hayır,» dedi. «o istemedî, lan çok severdi. Yalnız, Rosema Babası, koltuğuna gömülüp ayakla j Francis, kızınm bu kadar açık ra beni alacağmı da kaç kere soy(VâNfi) na. gençlık \'erirken sessizlik ve a' nnı «zatmıs, gozleri onda, hiç kı j kanusmasma faznuçtı ama, belh et ledi Ama, sözünün eri ie^itmi}. rakat mademkî meseleyi 6ğrendim, ğırhk da onu yaşh göstçrirdi. Du e'yi hepsinden çok. Şimdi ker.disinin o küçük oturma , mıldamadan oturuyordu. Duru maJn»emeğe eahsarak zoraki bir kah Ben kendisine ne kadar ümid bağ Bunun üzerinde durmadan gecedaklarmdaki a a gülümseyiş ise lamıştım!» mezdim. Onun İçin, şimdi gana bak odasında, bu sevgili faâ ile karşı vi gözleri birer cam kınğmj andı kaha atü: Sevgm babamız ve aiie büvühem alaya bir genç adama, hem Eümtl» Msltye emeSlllerlndeâ «Ah siz kadmlar! Birbirinizin Francis, kızını bu kadar konus açıkca soylüyorum: Vazgeç bu i»de dünyaya artık hiç bir değer ver karşıya oturuyordu. Ev halkından nyordu. Karaferyeli Rosemaire, kenetlediği ellerini diz sımnı ne de çabuk öğrenindniz! turabilmiş oldtığu için sevinmişti. ten. Bunu sade kendimi düşündü Nfishas 15 tnaruştm meyen, her şeyi alaya aian bir ih birile bir şey konuşmak istedıği zaman, çalışma odasının yanındakl lerine vurarak: «Hayır!» diye hay Sonra, zamanında kullanmak üze Gülümsiyerek, geldi gene eski ye ğüm için istemiyorum. Senin için SEYİD ALİ VÜCELT'in tiyara yorulabilirdi. re ne de güzel saklarsınız!» rine oturdu: bu odada konuşurdu. Ev çok bü kjrdı. «Hayır! Sorduğun teye ce"•fatı (JoUrıei'e cenazeslne g«de iyi olur. Dediğim gibi, kadmlar Peter'le kardeştiler ama, yaradı yüktü. Francis'in çalışma odası, ek btzzat eelmeic lutfunda buTBrkfye Harte vab veremem, baba!» bu son kelime Sonra, cam sıkıbnı? gibi, ayafa «Biliyorum, Rosemaire» dedi. erkeklerin işine kanşmağa başlabjça birbirlerinden çok ayn idiler. kütübhanesi de bütün ailece pek ağzından çıkarkeo dudaklan tit kalktı. Odantn içinde sinirli sinirli unan »e gerefcse telgraf ve tele U n Kr 'Jrs Ks. «Senin onu sevdigini biliyordum. dıklan gündenberi dünyanın şira 'onja ta?lyett« bulunarak acımıFrancis paraya çok bağh ldi, kar meşhurdu. Hele öyle kıymetli tab redi. «Rica ederim, bunu bana sor dolaşarak söylenmeğe baîladı: U n IU .IT» Kt. Onunla evlenmeni de isterdim. Yal zen borulmiîjtur. Somında zararb •a paylaşan bllcümle atrabe. o.ou nae deşmin bir takım hayallerle uğraş lolar vardı ki Chistopher pek kıs mamış ol.» "lO5t ve srkadaşlanmıza ayn ay «Erkeklerin i? hayatlanna «a tto, Henri'nin eskidenberi CelesAiti tvuı ati' uw çıkanlar da kendileridir ama, karı teşekküre acımiK m&nl oldumasmı hiç bejenmez bundan do kanırdı. Francis gfiromsedi: dmlan kanştrrmalannı hiç «er te'yi sevdiğini de mlmiyor ieğil0c triık tjoı i4oa djnlar bunu oe yazık ki pek geç ^undan t*$ekkurlcrlınl>Sn muhlayı ona aord». Onu severdi de, Fraadsie ChrUtopher çok iyi ah «Kadm i?!erme kanşmak I mem. Ben kendi hesabıma bundan dim Bunu seztin 4e unutmamao Iflcerem ffamtaols Tiartasll* 1 1 B& aaljrlarj sevmez deft'ld: ama, kardeş gibi de babdılar. Zaten Francis'l bütün detfan değildir ama, kmm, bir ba hep kaçmmışımdır Fakat, kadmlar "ını ric» »OMH. | 0 de, herhasei bir Insaa gibi, Slü Bouchardlar severlerdi . Herkesin ba sıfatile tranu sormak hakkımdn, bugün hayatm her sahasma J y el 5W TOealt Rosemaire cevab vtrmedi. Babamüne çok üzülmüştu1. suyuna gitrcesini bilir, zorda kakaa cevab vermek de senin tsalfan. atmış bnhnrayorlar ki nereye git sı devam cttt: (Arkaa njnlareae nmılljrt Francis de Henri'nin ortaklann ymca kimsenin hatınnı kıracak bir Mesele yamıs aeninle Henri arasın sek karjımıza çıkıyorlar...» Eski İsvee güzeEik kraliçelerlnden AniU Ekberg «Zarak Han» i isimli bir İngiliz filminde baş kadın rolünü oynamak üzere Londraya gelmis, bulunuyor. Filmde Selma ismindeki yerli bir dansözü Sanavi Odasmm dünkü toplanütemsil edecek olan Anita Ekberg, herkesin Hana yüz çevirdiğl bir gında Ankaraya giden heyet •ırada, onu müdafaa eden tek saaldığı neticeler hakkında hıs olacakbr. tzahat verdi Zarak Han hakikl hayatta ffindİ3tanda hayatının bir kısmında Sanayi Odası Meclisi dün »aat meşhur bir eşkıya, diğer kısmında 14 te Şahab Topçuoğlunun ba§kanise bir kahraman olarak yafamıs lığında Ticaret Odasında toplanmifbr. Toplantıda muamele vergisi meşhur bir simadır. Uzun seneleı ve ham madde ihtiyaçlan mevzuİngilizleri korkutan Zarak Han film unda temaslar yapmak uzere Andeki bu nevi sahnelere muksbil karaya gitnüs bulunaD Sanayi Odahiç bir kadına kıymet vermemiş sı heyetinin aldığı neticeler, heyet bir erkektir. Ona 192 boyunda bir kerlerine teslim oldu ve ölüme mah azalan tarafından izab edilmiştir. dev de denebilirfl. kum edildi. Muamele vergirine dair izahat ve Vahşi ve dağlık bir arazide doTeslim olma sebebmi şöyle anlat renler bu verginin gider veya isfup büyüyen Hanıa ellne daha arasuıda tihsal vergisl haline sokulmasnu OB iM yaşmdayken kendisinl mü tı: İngilizlerle Almanlar bir harb çıktğmı işitmij, Almanla değil, büsbütün kaldınlmasını istedafaa etmesi için bir silâh verildiklerini, ancak bunun mümkün olmljti. Zarak Hanın ük işi, baba ra karşı dSvüfmek için geri gel madığuu gordükleri zaman bunun miştü. mun kansını iğfal etmek ve sonîa Bunun üzerine, ölüm cezası tehir ham maddeden alınmasmı istedikda korkarak onun en sevdiği atı edilerek, Zarak Han. Afganistana lerini söylemişlerdir. üzerinde, gene ondan çaldığı paraBu arada heyet azalanndan biri, «•susluga gönderildi. Fakat Hanm Urla kaçmak olrnu$tu!. Afganistanda düşmam çpktu. Bu kendilerile müşavir olarak giden Fakat, babasımn adamlan tara nu bilen resmî makamlar, onu Bur bir profesörün rauamele vergiainin fmdan Zep jehrinde yakalrodı maya yolladılar. bugünkü halile kahnasuıı ileri »ürKadm hırsm olduihı bilinsin, diye 1943 senesinde Zarak Han, gös düğünü mevzuubahs ederek tenkıd adamlan, Zarak'ın burnunu kesti terdiği büyük bir kshramanhkla, ler ileri sürmüştür. Netice itibarıle ler ve bayıltmcaya kadar kara mazideki lekelerini sildi. îimdiki tasannın muamele vergisiçüadılar. Sonra, İagiliz birliklerino Sekiz askerle birlikte ormanda ni ham maddeye irca ettiği ve muamele vergisinin istihsal vergisi onun bir kanun kaçağı olduğunn devriye gezerken, bir İngiliz bildirdfler. nun kalabahk bir Japon askerî bir olarak değiştirileceği ifade edilmis =haberleri Gider vergileri ye Naamele vergisine dair istihsal vergisi izahat ESAD TEKELİ 1 0 1 5 yaşındaU çocnklar kahvede ABAHTAN ABAHA.T. otü şarÜarU yetistir«simiz ban iyi tile çocuklanndan bn sütunda bah setmistim: Gönül eğlendirmek iein 4iri »rdeklerl yotayorlardı... Bir oğretmen 4e bana bımua temamile aksi bir manzarayı anlatnuştı: İyi iaruaria je^jdrilen yetim çocuklar, kanadı kınk bir serçeje elbirliâile şefkat gosterMİşler. Buhan en medeni meraleketlerdeki çocuklaım seviyesine ulaftıklarmı manzum ve nıensur eserlerile de ispat etmif bulunuyorlar. Telkiıl nelere kadir değil: öyles» de yetjşeblliyor, böyled de... Fakat umomlyetle cocnk terblyestnin aksakhğındao bîzde halk kadar pedagogların da şikâyetçi eldujh» anlasılıyor. Zira, boytma m«k tublar alıyomm. 20 milyon liralık araıi meselesi teikik ediliyor 240 TflLİHLİVE Akbank'ın aziz müşterilerine yeni ve bUyük hizmeti 1S0.000 LİRA AYLIK GELİR 100 75 50 ve 25 LİRA AYLIK GELİR YÜZ EYLER MAHALLESİ AKBANK DEMIRBANK (Tafsilat gişelerlmlzde) Yuvası MEVLlD TEŞEKKÜR CUMHURİYET ABONE ŞERAİTİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle