19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
V 1/ *tA** W *Vi A £* A Gerze kiil yığını halinde, 17 kişi fiandall'ın Amerikada Türkiyeye dair öldii, 833 ev, 300 dükkân yandı demeci fr 1 inci tahiftde) B<tftaraf\ 1 inci sahlfeâe runen Sinob fle dr«t vilâyetlerdtn acele gıda maddeleri sevkedUmi?tir. Hamamda yananlar Bcştarafı 1 ind sahifede nı çeken bu eserVsrin aynı zsmanda înland Steel Corporation'un başAkçam namazmdan çıkan Köşk Sinob vilâyetinden evvelâ iki kam kanı olan, aynı zamanda Baskan dublâi gibi munzam hizmetlerder hasılat temin ettiğine de işaretle: «usü imamı Mustafa Cennetlik ka yonla ekmek, zeytin ve çay gön Eisenhower'in ekonomik müşaviri elde ettikleri kazanç. m»ddt bakım" « Tercümelere fazîa gidilmeçarken camita önüne düşmüs. bu derilmiştir. Kastamonıı, Ayancık ve olarak vazife gören Qarence Ran dan bir fayda sağlayacak bir ma meli, birim muharrirlerimiz bfae Sarasundan yiyecek yardunlan da dall. Türkiye hakkında yaptığı tetnrada yandaki ev de üstime vıJul hiyet iiade etraemektedir. Tarihi yetiyar» demistir. mıs, böylelikle yanıp ölmüstür. A yapılmıştır. kiklere aid kati rEpontn önümüzüyelerden ülviye tsvan, sanatDiğer taraftan Kızılay gene) m«r deki ayrr ilk günlerinde tamamla eserlet heriç, bütün temsillerdc s*yakkabıa Hüseyin aduıda bir adam n«tkiriar kendi yaptırdıklan elbi* kirlannunn değerleri hakkındaki da evine yakın olan hamama bütün kezinden dün gece gönderilen bat nabileceğini bellrtmis »e «bundan ve sonra ne yapılaeağını bilmiyorum» ^eierle sahneye çıkarlar ve idare» takdirlerini belirttikten sonra, k«n efradı ailesiîe sıgnımıs., bunu gö taniyelerle yiyecek maddeleri kendilerine elbise yaptınlmaz. çadırlar yaneırdan zaraT dilerine verilen maaş veya ücretren btr iki komşu da aynı şekilde demistir. Karver yapmış. mahdud sayıdaki lerin pek gülfcnç olduğunu soylehamama «çirmişlerdir. Fakat hama halka tevzi edilmiştir Evtiz kalanRandall dün Beyaz Saraya sideBin soyunma veri de ahsab oldu ların bir kısmı çadırlar», bir kısmı rek kısacs dıtrumu arzetmis, fakat birinc sr.mf saoatkâriann ayda e)ğurıdan, ates oraya da sirayet et da hasar görmemi? binalara yerlef bu konuda sorulan soru'ara karşılık I«rine 770 lira para geçtiğini söy Avukat Ferzan Aras ve arkadasmis, buraya «ığınas 20 kiçi kadar tirilmişlerdir. Clvar köylerde ak «söylediklerirni münakasa etmek !eyen Şehiı Tiyatroları Müdürü olı !an bu sırada baskanlığa bir takbir kalabalık çoluk. çoeuk feci su rabalan bulımanlar da oralara salâhiyetine sahib de*ilim« eevabı kuıın tiyatro mensublanzun 128 ıl« rir vermişler. $ehir Tij^atrosu s«etmişlerdir. İlk ve ortaoicul Ue İn nı vermişrir. 225 lira arasınds maaş veya ücret natkârlanna da devlet memurlaır rette yanmıslardır. hisarlar binasında da felaketzedeleri Randall. bütün Türk devlet mfl aldtklarmı, bütün »anatkârların ik na olduğu gibi ikramiye velrilmesi Yangma sebebivet veren Malmübarmdırmak içm acele hazırlık y« esseselerinderi tam bir işbirlHh' ve ramiyelerden istifade etmediklennı teklifinde bulunmuJİardır. dürii, Gerzede aranmıçsa da bîr pılmış ve bunlar yerleştirilmişler «tamimf alâka »ördÜBünii kaydetmiş, açıklamıştır. töriü bulunamamıstır. Halkın teVali ve Belediye Baskan vekfli dir. Müdflrfin lzahlanndan sonra soz «bundan daha samimî ve « k i bir hevvüründen korkarak vakın köyYanmış bulnnau Gerre P. T. T şekilde karşılajımama imkân yok alan üyclerfn hemen hemen büyük Profesör Gokay, söz almış, sanatlere sıgındığı sövlenroektedir. Müdürlüğü de ortaokulun üst ka tun seklinde düsüncesini izah et bir ekseriyeti, Şehir Tiyatrolannın klrlaruı terfih! mevzuunda btiyük Ölenler bir hassasivet gösteren meclise t»tında bir odada bugün öğleden »on mistir. slahı mevzuunda durmuşlar. het 'ekkür ettikten sonrı şöyle demı«Ysngm mahallinde askerl birlik ra faaliyete ffecnıiş ve dvar ka»(CUMHURÎYET'in notu: Beya çeyden evvel sanatkârlann maddi lerin ve itfaiyenin de yardımile en larla irtibat tekrar saglanmıçttr. tir: nattaki zeld kelimesinin aynen teraha turvusturulması temayülünkazın kaldınlmasma süratle giriYangın haberi üzerine vak'a ma cüme olundugu anlaşıhvor, halbuki Maddt hnkânsızhklar içinde bnde olduklarmı ifade etmitlerdir tümiştir. Şimdive kadar 17 61ü tes halli»* g'mis o'aıı Sınop Vali^i Knalsn bir saiatkânn, halk zevkine. bunun yerine (şuurlu) denmis OİDr. Nuri Baytr. urun bir konu* bit edi'miştir. Sekizi kadm. sekzl sad Onat, Vilfiyet Jandarma Kusaydı, herhalde Mr RandaH'm tnak • a yapmif. Devlet Tiyatroaunun halk küttürüne hlzmıeti beklenen erkek ve biri de çoeuk olan bunla mandanı binbaşı Ali Önel, Emniyet sadı daha lyi ifade edllmiş olacakrm adlan asafcıdadır. 6 milyonluk bir tahsisatla bugünku mez. Tiyatro bir mektebi edebîdir Müdürü Ali Bükölmeı ve P. T. T. b ) mütekâmil seklini b\ı)duçıınu söy Binaenaleyh onun mensublannı ko «Aziz kansı Emine. AIi oğlu Ali Müdürü Fevzi Yüksek. GerzelileRandall. Ankaraya bir arabulucu rnmak. cemıvetln vazifesidir. Motör, Mustafa karısı Sefika Celebi, rin ia?esi v« ikametlenle daimî bir olarak değil, fakat Türkiyenin e eyerek demiftİT ki: Protesör Gökay. Şehir Ttyateis Ali tazı Fatma Motor 0<sman kansı şekilde meşfful olmaktadırlar c Binalanmız yapılmaktadır konomik durumunıı tetkik ve ahnan Hanım Eldemir, Ha*an kansı Hamtlçili Vekâletlerle Ktzılay ve Ço tedbirleri tesbit icin eitmis oldu İstanbulda modem manada bh ti mensublanmn bugünkü maaş veya diye Karasu, Köşk camii imamı cuk Esirgeme Kurumu tarafindan gunu kaydetmistir Ekonomik mü yatro tesisi ıçin hiç bir masraftan îicret dTirumlaraun yeniden tetkik Mustafa tnandı, Hasan oğlu Salih gönderilmiş bulunan sağlık ve yar savir. Ankaradaki temaslanrun, ar :açmmamak ba?lıea prensipimi? edilerek, muayyea nisbette maaş Elköy, Ahmed oğlu Ali Osman Çe dım eklplerinden bazılan jimdiden zu ettifri bileilerin evveice hazirlaD oîmalıdır. Msarifi himay» eder gîbi ve flcretltrinm arttınlmasmj teklir" lebi, Hüseyin karısı Fatma Sazak. faaliyetP eecmis bulunmaktadırlar mış olması dolayısile. tahmininden tiyatroytı da bajnmıza basmalıyız. etmis ve ctrnıa «fünkü oturuma bu Osman oğlu Hüseyin Sazak. öfretSipop ValM ne diyoT? evvel sona ermis oldu&tmu kaydet temaşa mue<!seseîerimizî bir kültfl' Tİsbetîerin ı^etirilmesini uygun bulmen Emin ile karısı öğretmen FirBu akşam gec vakit Gerzeden Si mistlr Randall. «öyle demistir. Tjustur. Baskan. bu teklifi reye 'esekkülü haline aetirmeHyiz.» d«vs ve 4 ayllk çocukları, Ahmed noba dönmü$ olan Vali Esad Onat coymuş, ittifakla kabul tdilmistir. t Tam benbn Ankaraya vardıDoktor Rahmi Duman. telif eser kansı Fatma Çelebl, Ahmed oğlu yangın felâketi hakkmda biıe t« 5ım anda. Türkiye hükftmeti, mal) Belediye meclisi euma ırönktı tere ehemmivet verilmesmi tavsiyr Murtafa Çetcbi. Yakub Ersoy» malumstı vennistir: reformlan ihtiva eden bir program etmis. bilhassa komedide IOB vil >turunnmda sanatklrlara yapılacak Yardıma kosan mabpuslar < Gerze kazasınm dörtte üçu yaymladı. Bu program beni fevka ıarda muvaffakıvetli eserierin «ah zsm nisbetlerini müzaker* «tkcek Yangırun büyümesi üzerine. ha maalesef itfaiyenin gayretine raj lâde vakmdan Hgilendirdi ve müneye koydugunu ve halkm alikan vt karara varacaktff. pishanedeki mahkumlan ellerine men havanın fazla rüzdirlı olması tehassis erti.» rir.c'r ımrarak dlşarı çıkarnaak is sebebile tsmamen yanmıs. 876 ev Clarenee Randall.. Basbakan Adtfj'en savciya karşı gelen mıhpus le 300 dükkân ktil haline gehniştır. nsm Menderes v* Cumhurbaskalar: «Bizi burada dirl diri yakın» Felâkette 17 vatandaşımiî da yana nı Celâl Bavarm. avnı zamanda. diye bağırmışlar ve serbest kalıp rak ölmüştür. tâyin edilen yenl ekonomik profyardıma koşmak arzusımu izhar etZararm simdiîik 10 milyon lirs ramı tamamlle destekliveeeklerine mişlerdlr.Savc!, bunun üzerine mah civancda olduğu tahmin edil dair k*ndisme teminat verdiklerini Baştaraft I ina tahifed* jnısları bırakmuj ve bunlardan çogu mektedir Hükumetce yangından ta keydetnıistir Türkivenin veni eko Kasaba bir körnür orah gibi ıdi yaigında büyük fedakârhklar RÖS rar çSrenlere derhal yardımda buln nomik proğramı $u noktalard» tes Yangmın meydaaa getirdiği »*BcMforofı T inci »ahliedt tererek bir çok insan kıırtarmışlar nulması tçin faallyete geçi' / itir. rabelerin en beten . Korkunç bir «Geçen y»z, bir «rup halinde mü ;t olunmaktadır: İ1T. Bu miuicisebetle Yapl Kredi Banka 1 Kredilenn tahdidi ile enflas scy. Burada h«r'sey hava, su, top tecavizler. Ortaasva hududlarımıza Fecî bir bilânço •ındaıı bir heyet vangm mahallinde yonun dbüne gecÛmesi: rak. gökyüzfl yangın kokuyor. kar^ı taarruza kaîktılar. Derhal hu Bugün Gerzenin hali şöyledir: ırerekli tetkikata ba$lanu«tır. Yakın Sokak aralannda yan yanma?, dud kumandanı Naidenko ile «iya2 Deviete aid ozel tesebbüsle 833 ey ve 300 dükkân tamamile zamanda evsiz kalanlann iskfin edi rin yalnız kendi gelirierfle vasama btuus buruş, kınk dökük yataklar, sl sef Serebrennfkof ba?kanlıftmdayanmıştrr. Hamidiye mahaHesinde leceğini söyleyebiliriın. knnı temin etmek suretile bütçe baska ev e*yalan . SokaMar. «y ki kuvveüerimiz nrukavetnete sririş 267 ev ve 103 dükkân: Köşk maFelâket dolayısile zarara nğra den esaslı bir agırlıtı kaldırmak; kaklar kalmamıı ya, her s«y dü tiler Sorrrt ordurona mensub ashallesinde 236 ev ve 7 dükkân: Çay yan ve evsiz kalan Gerzelllerin he manla, atesle kaplı. küDe kaplı kerler düsmana karsı Hddetle saS Zira! mahsullere verilen pnm mahallesinde de 330 ev ve 190 dük men hepsi Kızılay ve diğer teKshreden lodos daha savunıyor, vastılar ve hepsini mahvettiler Su lerde arttırma yapılmaması; kân kfil olmustur. İnhisarlar ve şekküllertn vardımile iskân adilkfilleri kaldırıyor. Duman bulutu, 4 Memlekettn sahib buhjnact kül bulutu... Gerte, Gerze decil bavlar ve Sov\et kumatîdanlan sa mekteblerden gavri kira Ue yer m'şlerdir. Yanjfm etrafıoda gcrekli ğı yabana memleket paralannı artık. Koskocaman dev bir oeak. vas lcinde vRrahndıUr. fak*t kati leşmia olan resm? dairelerin binatahkikats devam olunmaktadır.» (dSvizleri) yalzuz mernleketln en Yüzlerc» evin yandijh. kül kesildi zafer* nlaiartcaya kadar verlertni lan tamamile yanmıştır Bunlann Karadeniz bölgesinde yardım terkermedi'er Bu savaslara ifUrik fazla ihtiyacı olabilecek sahalara fi. kapkara bir dev ocak. arasında HükflTnet bfnasr. Jandarma edenlerin h.epstae madalyalar d«|ı bazırlıkUn tahsis için yenl tatbik sekiîleri:: Komutanlıjh, Ziraat Bankası, astnsanlar derdli dorıup kalmiflar. tlldı » Gerz» felftketini duyan hemen Hanrlaaaeak rmptt kerlik subesi. Cezaevi ve adlive biElleri bögürlerinde. Agızlannı bınslan da vardır. Tugla mahallesin bütfin Karadeniz şehirlerinde felâRtrtrada »nklanan bu earpısma. Ratıdall'a Aekara seyahatinde. çak acmryor. t b d a l baslan, vüıde de avakta bir tek bma görülme ketzedeierc yardım için komite'.er bir ChicaKoiu avukat olan Forest leri. elleri kül \tfrb, h Jçmde Hep Japonlsr'.a 1930 vıimda vuku bulan teskJl edllmektedir. Samsundı ku Slefkin Ue Amerikan hükumetine mektedir si hasta çibl Havm, (Bk, b*r sey carn:sma!ardan berl !0t earpifmaruhn vardım ekipi tarafindan 8650 mensub bh flrtsatçı. Edward Galb dır Zarar 10 milyon Hr« islenmis, kararmıa. ekmek, 100 teneke benzin. 100 fneke reath refakat etmekteydiler. RanStmdive kadar. Ortaasvada çarpıs TJırann bu aksama kadar tesbit •dilebilen milttart 10 milyon Üra gazvağı, 250 adet gemid feneri ve dall. bu flci sahsivetin. Türkiyeden mıldıyamıyoriar ttb»V Rbek obnus, malar ol'îuğıına dair siv?"> müsa20.000 )ira ttıtannda 5 kamyon fâ toplanac bilgtleri bir araya areürtp, «darak kaHu! Milmekfedir. almarruşlardı. lar. konusmuvorlpı B^zılnnA bir vtrl«r hlç bir bilfji vecek ve rivecek e^vaeı buraya Baskan Ei*enbower'e takdiro edile Tardım basladı iki Hsi eosuo vak'av* ba«tat> sona, Felâketzpdelere her taraftan sü sevkedilmiştir. cek raporun hazırlanmasını temin hevecanla, kısık sesle boğulurca tnın.' Af?;ni«tardır. BTimmia beraKtanDniıın teessuru Mtle ysrdıma bâşlanmıştır Yangm edeceklerinı kaydetnustir. sına bir heyecanla tekrar edip du ber. va bu üç memleketten btrlnde Dün İstanbul Valisl Gökay bir k b i î duyulman fle mateme bG veva Rusva icirde. ba?ı erupîann Randall. ;ki vardımcısı ile bera ruvor. telırraf çekerek. Gerze vsopnından Zayıf bir adam. bir tasın üstüne tsvan ettikier' rahmin edilmekteber 1 çub't tarih'nde Türkiveve îstanbtıl »ehrinln duyduğM tee«gitmişü. Baaa Türk kaynaklan, Ran oturmuş anlatıvor. sürf b;ldirmi? ve Rereken vardımın « Bir cSrmeHydinlz» bir görme dall'ın Türkiye ile. 300 milyon dovapılması icin derhal harekete gearlık kredi hakkında müzakerelfr llvdiniz... Biz eamide idik Tam nacildiSini kpvletmiştir. \at Borsasının 14'2/1956 flatlan yapacagını belirtmiflerse de. Ran maza durmustuk ki, bir ^es eeldi Ankaradaki teessür dall. bugfinkü demednde, 300 mil «Yatıeuı! Yetism. yanıyoruz!» HeAeiltt Mpsnı; Ankara 14 (Telefonla) Oerze von dolarhk kredi meselesi hakkın men fırladık Malmüdürünün evi 1 Sterttiı 7.84 7 84 nin eecirtnis oldujhl büyük felâket da müzakerelerde bulunmak 100 Ootar 280 S O 280 30 içm vanıyor Kostuk. Bu arads bir bak Baştarafı 1 (nct »ahifede ten dolavı hükumet ve Baçvekil selâhivrte sahib bulunmadığuıı 5Öy tık ki ates yandaki evleri de sar*m »m toc un* 44H44M mış. Görülmemiş bir şey Sanki bir milyon liralık kredi ile yapılacak Gerzelilere ve bütün vatandaşlara ((M t g v w CFVftffl yHhn koru. alevi almışlar da Ger yafanmlar ve tahakkukuna çabjıteessürler.ni bildirmistir ve Gerze 7 3 6 » •• ı ofi rioTiTi Daha İlk vansında. 3 kişilik z*nin flstüne *açıvermisler. Biran lilerin tzdıraplaruıı dindirroek icin lacak i(ler etraiında. açıklamalarda ıi» fielcik* tranpı grup, Ankarada 2 hafta kadar kal sonra. alevler direk direk oldn. Lol*ı U n t n ı SJS««S3< serekli tedbirlerin »hnmnkta oldubulunmuşrur. msyı karariaştırmıstı. Fakat bi dos Bylesbıe esivor ki. harri ft$aç100 Çeko=ln Kur 38 «S 7338 88 87 Sunu da açıklamıslardır. Meur. Hochstrasser demistir ki: II» tff*M Ror rinci haftanjn sommda hareket et lan koklerinden söken rüzgâttar t Mah«ull«rm kalitesini yükselt Dahilive Vekili Ethem Menderes mek zorunda kalmiflardır. v«r ya, öyle bir rüzgâr... Bütün t« f S H A M VI T A H v nJli buaün öJleden sonra samsun yohı mege ve anlan standardize «ttneie Randall bu konuda da aunlan hirll bir araya toolandık SSndürile Gerzeve ?;tmi«tir. Nafıa VekS sövlemiîtir: % ı tAtZU TAHVtLAl mek icin çabaladık. Ama. wk ktsa çalısacağu. Türkiyenin muhtelif y«t leti de bir fen hevetini Gerreye c Ankaradan, orada yapacağı bir zaman lcinde koskocaman kas« lerinde. müba^aa merkezleri kur» Sıva» • Erzurun) 37 20 00 voüamıstır Gerzetıin yenidmı insa mız iş. bizim Bİtmcmizden evvel ba ates, alev kesti Kasaba kasaba csjtt. 20 W Demlryolu 1 sı için bh: kanun tasansı da hazır esasen hazırUnmış olduğurtdan ay deftil. bir ateş dağj oldu Kasabeda Mahsullerin. kısa bir zamanda 1911 Demrlyolu n 21.00 '.anmıştır Tasan v n n B. M. Mec nlmak tonında kaldık Üstelik, şid diırama? olduk. kosuşma^a basla İftaabula retirilebümesini Demiryolu n i 2100 temin : Milll Müdaia I 2125 'isine tevdi ed lecektir. detii kar fırtmalan, hirekethnizi de dık Az dahs kalsaydık. kaçıp kur için. bir nakliyat şebekesl ihdas Mllll Mudaiaa 11 21 65 Sıhhat Vekâleti de gerekll sağ möddetsiz olarak tehit etmemiz teh tulamaspvdık, toptan va*wr kül • edeceğiz. Böylece, müstahsil iî« M1!H Mödafa» m 20 80 lık ted'birlçriniın ahnm?sı icin fela b'kesile bizi tehdid etmekteydi A hmhık Kasabamn dısma çıktık. müstehlik arasıcda bir Takmlasma Milll Mudafa IV 20 60 fcet verine bir doktorun baskanb Tiiral Feehteler, bana kendi Jça öradan eli kohı bagh yarı^ını sev saihracajız. tcabederse, müstahs:Zlraai Bankasi 1 21 1» Ztrast Baikss) n gında bir ekio. !& • ve gerekli mal ânı «önderdi Yoksa. daha da An rettfk Kasabfldan (füraitöler, pf le kredi açacagız. » 101 50 zeme sevketmistir Ziraat VekâîMi ':aracîa oturacaktık * hklar »eliyordu. Ateş, Malsulün en ucuz mevsiminde. % » ' * l z u iA«vrxAı Orman Mödürlüeü de bir hevet »e» ^nadohı Ajansntm verdifi tafsilât virtmıstı. GökvirzS svdmhk «enis miktarcla stoklar yapacafız. 1941 O Yolu VI ıoo» kil ederek btınu Gerzeye vollamı»Bunu temin için de. artHyeler New York, 14 (aj.) Birlesik •di. Sarıld eüneş doiwtwtu.» Kaikınma 1 100.70 fcr. Felâketsedelerin kereste ve va Amerika Cumhurreisi Ei»enhov.erin Kaikınma II c ölenler nasıl öldü?> ıoı oo kacak odun ihtivaclarile meşgfll dış iktUadf me«ele!erdeki ?ahsf mfl Mskarna vt et, balık sebce v« Kalkıtıma i n 100 70 « *.î| yol buîarnamıs. taştır drre olıtnacaktır. mevva konserve fabrikalan kura194J ıjtlkraıı 1 103.50 <aviri Clarence Randall, Ankara hamama sıjhnmıs. onu gören komşu lf>4> ıstlkrazı 0 103 00 rak, Migros Türk'e aid bir gıda sa Toplanan yardım dan dönüşündenb«»ri, buçün ilk de lar da arkasından ffitmisler.» 194c rsnvıiı 102 70 navFi mevdana ?etirecefiz.> Gerze halkma ve çocuklanna var fa olarak New York'ta beyanatta Br^Va biri atıMı oradan: Muavin müteakıben, zikri geçen dım toplanak maksadile Çocuk bulunmus ve eTürk hükumeti ikü «Ben oradayım Hamamın ora* a ratzU TAHVI Esirgeme Kurumu Sfenel merkeynde sadî sücîîlklerinî hallermek icin eok daydık. Hamsmda çoluk eocuk 2025 yatınmlann vapılması ve ıçlerin ta 1938 tkram:v«li 28.50 bir yardım bürosu açıhnı» v« bajfcs cesurane ve cok cezri kararlar al kisi Ham?m yanrnaz diye girmiş heklruku için. icabederse Türlc hü 2350 • tkrunlyel: M Mttdaiaa 1 taleb !ar da başlamıştır. HayırseveT ra mı^tır'» demistir. fkramıyelı D Yolu 102 30 ler .. F"akat kamvi. ahşab sovurim? kumetmden venldea kredi Dtramiyeli 941 D Yoiu V 101.50 t«n<îaslar tarafından KmlaT merWashrngton'da Baskan Eisenho yerini alev sarmıs, içeride dönüp edilecegini sözlerine ilive ettni*, 1951 TaJıvıll 104.23 kezine de muhteüf ırivfnı efyası te wer ile konuştuSu hususlar hakkm «'unrrtnr, eığnşıp dunrrtar. B*x gi «Gavemiz. haîkın en müîkül anla ; 1953 Tahvilı 100.00 berru ^ da sorulan «sonılara verdiK cevabda remeyiz. Onlar etkamazîar. Ham? rmda mdadma vetismek ve Mirros 103 70 955 Amortırmtn I konustılnnian açıklama^a salflhiveti ıran ^fnndan dımanlar hşkırır Türk'ü. pahahhğm daha bmnik bir 955 Ajnostısnun n 101.10 • • lkramly»H 101 30 olmadıâinı ve vakınd? mufassal bir Atesîer ftskırrr. îcerden mlemeîer düsrnanı haline getirmektir.» demiş Z!r*at Barksu m 103 40 cıel'îiar . Bh yanm saat sonrs icer tir. raoor hazrrlıvacagm] bildirmiştir. 2iraat 8<.nka« IV 10275 Bu arada Meur. Hochsüasser. îs Ba«kaîi ELsenho^er'in sahsî mü len ses sada kesfldi. Yarıdtlar» Zirat B»r>aM V 103 35 viçreden ithal edilen makme ve te 'aviri. Türkiyeye vaptıgı seyahati Zirast BanVajı VI « Hapteler isi nedir?» 10145» ; bir hafta kısalttıgım. zira. Türk hü« Savcı onlan haoish»neder slslerin karjı'ııŞ] olarak. M pros • «. r AViiJ tAHVÎJJkl kumetinin Mrtemis oMugu bütün elleri kelepçeli cıkarmak istedi. YS Türk'ün îsviçre Miğrosya o!an borç Türkivedeki vesaiki ve malîVmatı mülcernme! Wr *it adamUr. De^ler ki. «biz burada lannm ekserivetinin •»» I.I.V • .0» 51» rıı, yalnız karıaırun kendlsine bağ şek'lde ve çok kısa samanda temin • diri yananz da gene keîepcel: döviz darlığı vüzünden. vadesi doli : tfrttıen lanabilraesi için tedbir allnması ta ettiŞini sözlerine ilâre etmiştir. cıkrravız » S?vcı defl ki: «Oylevsf drıfu halde elan 5denemediÇ ni de lebile davacı bulunmaktadlr. DuhsycMn »î'İT!. SüHüniize vic.'anını» Merkez BTikası H.3. 165.00» Uaranrt Bnnkası (2% ncı • ruşmadan sonra davalı kadın, kohavale.» Hapisler çıktJİar. Bir taMuavin son olarak. ItCjrros Türk Obilgasrop Asd lO 106 00 casna hücum etmis ve dövmeğe baç Güney Avrupa müttefik nesi bile kaçtnadı Ysngım söndür ün mühim bir derdine temas et['•j'fnp KreO 8anll»t> H 137 S«laıriistır. Koca, etraftan yetiçenler meSe vardım ettiler.» mis ve sunlan sövlemistir: !t S v k n s ı N 83 50 terafınâan zorlukla kurtarılmıstır hava kuvvetleri kumandam B=r ba^Vası gene yangın mevru Taoı »« Krtd B 15 50 t Bazı b3kka!lann. sevjar maHücuma uğrıyan koca, kansı hakA«t»n» 1 A O I3M>OC lanirde una dSndü: *azalardaki bazı emtiayı toptan sa Astar C m e n t o 72.00 kmda davacı olmadığını 'jildirmift B'r saarte. bh koskocs kasabr tın alarak. hakikisinden çok fazla $ar* O f r r m e n i e r i 44.00 tİT. ^ İzmir, 14 (aa.) NATO güney vanar kül olur mr? Yemin ederim fiatlar ile tekrar pivasaya sürdükTicaret BarJra'i N 6550 A\Tupa müttefik hava kuvvetleri valarssm eözüm önüme aksm. ates leri müsahade edilmektedir. kurrandanı Korgeneral Patrick slmü^ürünün e\nrde patlar patHâdUenin önlenmesi için sıkı Timberlske, refakatinde svnı ka lam?7. bîr anda. ?öz fçıp kapaym JMt ragâhın perîonel ve lojis'ık baskanı caya k?dnr, bii'iin k"«abayı lard1 | tedb:rler alacsŞız. Migros Türk'ün M> Geneal Şahab Metel olJ.ı?.ı halde Hir saat lcfr.de de yandı kül oldı kurulusundan bu yana. 4 ay *eçmis bulundusruııdan. şoförler ve *3 bugün uçakla sehimize «îelmiştir. (Bnafnraft î • " • snfcf . « ' •• * •nv»Mlard» UovU Gerze. B»nıt "îbi. Barut ftçısmf bu I Steriin 2350 lis tahkikatı örergesi bondan bir Korg«neraî Timberlake, Cumaova librit atar?m da nasîl oatlar. Gerzı tıcılar artık müsterilerini 5§renmiş 1 Dolar 940 müddet evvel üç eski Bakan hak sı hava meydanmda NATO altmcı bir anda Syle rıırustu. 5yV patladı.« lerdir. Şoförler ve satocılara, bakkal I D. M. 200 lara hicb;r sekilde satıs yapmamakında aeılai) Meclis tahkütatını ytt taktik hava kruvvetleTİ kumandanı 1 tsviçre frangj ÎOO Gerze yok artık. Bir saat iç'nd< 'arına dai%. talimat vereeegit. rütroek flzere tesM> ohman komis Tümgeneral Grussendorf • e diğer tfl F ' a n t ı j FVan 100 Ger7eye olanlar olmuş, lodos hâîâ Türk Ml#ros. bakkallara dejll. yona havale edilmistir. yüksek rütbeli suba5'lar •aratından esfyor. Gerzenin ı>*ünde tüten ânAL.IU» •ntandasa hizmet etmek \şhı kurul Tahkikat komisyonu azası, Dr. karşılannr.çtır. manlar... nustur.» "5aro! hakkındaki sövlentilerin Te Öfleden sonra NATO guney do79Î579S0 Meur Hocnstrasaer, S hafta fl» Pertev AratiB Snergesinde yer alan ğu Avrupa müttefik kam kuvvetleri D. F. U başkaru Ankaradan SO50910O V) ırün Türkiyad* kalarak. tetiük 1010010200 hususlarm gerçek ohrp olmadığmı karargâhını riyaret «daa Generali Culd«n 76007610 v* temaslar yapacak v» çslıjmalatetkik iem yarm tstanbula hareket kaTargfihta NATO kumaadanı KorİMBUT* Bir arfhMvttFBbed A n l a n d a buhına 'a nazarct «dacriıtü. edeeek ve mahallinde tacelemeler general Georg* Read va kıtrmay D. f. a b « k a a ı Dr. Orhn> KSpr«!<i 1IT01ITS de bulunacaktv. Kayhaa hatkanı karjılamnlardır. | dtJ» 6fu|»«ııda basın Şehir Tiyatroları D.P. vt bir yolsızlık Itf hasılâtı bu yıl arttı iddiası Bostorafı I inci $ahiftd* ve cândemin 12 nd maddesinde yer alan Çatalca Bölgesi askeri bir likleriain akiryakıt nakliyatının SÜİTTİ acentesinden almıp baska bir şahsa devredilmesinin sebebleri hakkında Savunma, Maliye ve Ti caret Bskanlanna tevcih edilen se runun k^ndisini alkadar ettigiru, soruda bahsı geçen şahsuı geçen sahsm kendisi oldugunu beyanla meselenin bir an evvel aydınlan ması ıçin sorunun geleoek Grup toplantısırun gündeminde birinci maddeyi işgal etmeaini istemiç ve bu hususta bir önerge vermıştiı şehrin bazı semtlerini sular basb fttırah 1 (wrt lahiiede) j lî Avrupayı kasjp kavurmaktadır. mış ve saat 15.30 a kadar devam Paris, kıştas en fazla müteessir olan etmiştir. başkentlerden biridir Büyük şehYağmurun ve fırtmanın fiddetle rin içinde ve civanndaki yoüan devam ettiği sıralarda Şehir Hat kaphyan buzlar, seyrüsefer için bü lan vapur seferlerinde 10 dakika yük bir tehlike halinı almıçtır. hk gecikmeler kaydedilmiştir. Son 3 gün içinde Fransada 70 kişi Diger taraftan sehrto KarakBy, sofuktan Bhnüjtür. Tophane. Unkapanı sibi çukur semt Orta Fransada bir çok köy, susuz lerini su basmıçtır Bu arada Unka kalmıştır. Kömür sıkıntısı da başparunda. sıralar konulmak suretile göstermiştir. Gıda fiatlan fahif debtr kaldınmdan diğertne geçilebil recede vükselmiştir mistir. ttalyada da yüzlerce köy karlar Resilköy meteoroloji istasyonun altında kalmıştn. Telefon muhabedan öfrrendiSimize göre dün şehri ratı aksamıstir. Napoll bölgesin» mizde metrekareye 24 kilogram yaj yafan dolu. ekini tahrib etmiştir mur yaSmıstır Bugün havantn haCebeHtank bogazrnda birjerre ftf vagmurlu geçeceği. rüzşSrlann kırlangıç kusu soğuktan donmuşgarb ve cenubdan kuvvetle eseceği tur. beklenmektedir Suhunet düne naKarlartn erimesile Yunanistanda za^an biraz azalacaktır j bir çok sehir ve kövleri seller basDün sehrimizde azami sıeaklık mıstır. Aksios. Sarinon, Evras ve • 10, asgart ise 48 santigrat derece Nestor nehirleri tasmı; ve rfvan f olarak tesbit edilmistir. tehdid etmiştir. gölnnde bir metre kaSempkm ekspresinin 456 yolcuru dar yükselme kaydedibnis, derhal garbl Trakya köylerinde hâlâ mıg81 dvanndaki meskun yerler tah safir ediimektedir. liye edilmistir Bir RMeted Sldfi Eeede Paris 14 ( a a ) «FTanceSoir» Izmir 14 (Telefonla) Son yağ?azetesi muhabirlerinden Andre murlar Kemer ve Salöıli baraj inCost«, Cote d'Azur'daki fırtma ve şaatmdaki faal'ypti sekteve usratl soğuklar m>?vzuunda bir röportaj mıstır. Bilha«sa Kemer barajı inyapbğı srrada Toulon'un doğusunşaatında sulann fazla yÜkselmiş da içinde buiundugu uçağin diişolması hasara sebebiyet ^f«rmişür. mesi sonunda ölmüştür. Her iki barajdaki hasar miktan4 (ocuğu kurtlar yedi nın tesbib' ıçin sularm tamamen Atna 14 (AP) Bugün bildiîekilmesi bek lenmektedir. rildiŞine «öre merkezi Yunanis f Sakarya yükseliyor İzmit 14 (Te'.efonla) Karlarm da, Kalambaka civannda mekteberimesile Sakarya nehri 1J5 metre ten evlerine dönen 4 eocuk aç kurt vükselmiş ve fevezan tehlikesi bf s i lann hücur*una uğramıstır. Kurtmiçtır. Nohir yükselmekte devam lar çocuklan yemişler ve sonra uetmektedir. Bu arada Sapanca ile zaklajmışlardır. Çocuklan ınvan ebeveynleri ve İ7nit grasında demhyolu da sular a!tmda kahrufbr. Bu ttlbsrla tren köylüler sadece sapkalanzu. kitabler bu hat üzerinden çok afiT geç 1annı v« etrafa dagılnu» kemikleri bulmuslardır. rp'" vp ntar vawn?ktadır. Bir knrub ayıst soğuktaa Avrupada kıs devam ediyor ınüteeMİT oldu Paris. 14 (R.) Korkunç kış hâM:lâno 14 (AP) Bildlrfldiğine göre MilAno havvanat bahçetinde son siddetH tofuklardan en fazla müteessir olan hayvan kılm kfiık lü bir kutup ayısıdır. Kutuplarda dofrup büvöveti avı*nhft>(i>) (Bıısfaraii 1 üzünden tıkanmıs, fakat beledi nm hastalıgı «otuktan mütevellit venin aldığı tedbirVer sayesinde ş« romatizm» ve artrit'dir. hlrcîe norma! hayat avdet etmistir. Lüıeburgazıı. yarısından fazlası seller altmdadır. Yardım ekipleri faaliyete geçmistir Bu arada askeri birlik'er mühim vardımarda bulunmuslar, mlarla mahsur kalan halkı. hayvanlan muhtelif rasıtalarla kurtarmışlardır. Bu a* ada Tümgeneral Hakkı Önerin asAnkara 14 (•.«.) Reisieumhur kerlerinin bagmda kurtarma ameliCelil B«yar ve Bayan Reside Bayar velerme vartltm etmesi halkm m« tnı aksam ssat 20.15 te Çanksya neviyatmı vükssltmiştir. Emniyet köşkünde, memleketimizde akredieskilâtmın da evveice halkı ikaz te bulunan ecnebi diplomtik mismühim tesirleri görülşereflne her sene olduğu müs. bu suretle can kavbuım 8nü gibi bir akşarn yempg1 vermis,lerdir. i geçihnistir. Sinan köprü»ü suara gömülmüştür. Bu rüzd«ı şeçıkacak bütün vesait sefermanedilmistiE. Lüleburjfasda 100 kadar evin yı'dıSî tahmJn edilmektedir. Son dakfkada aldıfım malumata eöre, sular, Trakya ovasvnı istilâ Fındık ihracı meselesi bu senç bir tnaektedir Alpullu ve Sannısakb t çok zorluklarla karsılasmı* bulunistasvonlan arasındaki demiryolu! ma ktadır. îktisad ve Ticaret Vekili nun 5 kilometresi bir metre yük1 Fahreddin Ulasın =ehrimize gelerek sıılar altmdaHır. Bu yüz ı \,u dsva ile mesgul elmasma rağden tren raylan bozuhnustur Al j m e n m esele dddiyetinden kaybe*DUIIU "e Babaeskı arasındaki Pan m j^ görünmemektedir Mevşim başkövünü de sular basmıştır. S ] a nna doğru 630 kuru?a kadar >ük kisi ağaçta. 4 ki?i de rraktör üze j s e | e n ftndık. bueün 380 kuruşa inrmd? vardım beklem?k»»>r1İT Alpul | djğj halde ihraç imkânian açıinaludaki fınnlan sular bastıfından. ^ m a ktadır Hâlen elde tüccar depoLfılelıur«az»1an ekmek gönderilmeM lanrtda 4500 ton. kooperatifte d* ^tenmiştir. 1500 ton kadar mal buiunmaktaBaba«kWe de fkl köprü yıkıldı dn. kara yolu tamamen kapanBu husrttrta büyük biı fındık thracatçısı sunlan sövlemistir: mıstır. tosala, 14 (a.a.) Karlarm ânit Bueün. fındığı biz ancak 140 den erhnesi ve fasılasız, 10 saat sa . dolara verebiliyoruz. Halbuki en lar neticesi Meriç nehrinin tasması' bUyük a ]ı CT . Almanya gene bizira sebebile tosala ovası su altmda kal malımızı 120 dolara başka memlemıştır. Bu arada yüz kadar ev ve ketlerden temin etmekt«?dir Bakıahır yıkılmts ve bir bu kadarı la j n ] z > \^L is nası! oluyor. sular altınd» kalmıstır. Sular yükupıj dısı, yani İsraeL yahud Yu«elmeje devam etmekteHİT. goslav^a gibi memlekrtler bizden Küçukçekntece pöiü bir metre fındığı vüzde otuz kırk pahalıya yükneldi alryor Bu memleketlerin parası yüz Karlann erhnesinden ve bîlâha de 40 veya elli dünık oldugundan re baslryan yafmurlar sebebile dün mah sağlam dövizle Almanya veya gece tehlike arzederek yükselen KA İsviçreye vüzde 1520 eksiğine saSıdhane deresi bu sabah tekrar ya tayor ve bu dövizler mukabilinde altagına girmistir. Dün aksam Kü dıfo mallan bizlere pahalı sabyor. Edirnede Halbuki Almanya. evveice bizden Edirne 14 (Telefonla) Tuncf.jıss dolara fındık ahvordu. 15 doArda ve KTeriç neh'rlerinhı feyezanı ı a r d a gümriik vererek Istihlâk eson 12 S3atte durşunîuk göstermek! diyordu. Sfmdi eümrük de kalktedir. İlsililer bu duraklamaya ge mıstır Yüz kırk dolara bizden fın;ici ?özü ile bakmakta ve nehirle dık elberte ki alacak Fakat bizî*n rm tekrar ve daha kuvvetle kabar fındıgı başka memleketlerde 120 do mfsmı beklemektedirler. Nehirlerin lara bııldııkça süobe'Hz ki almaz. buzlar pek çok miktarcla Bunun çaresi, fındık kooperatifimeyva araclarmı ve #ğer agaclan nin ortaya çıka^k fm'tıfı muayven bir fiat üzerinden tesbit etmesidir.* yıkmıstır. ln Gerzede neler gördük? Rusyanın Asya hmladlırında çarpışma Ziya Köktürk'üa oya konan ve kabul olunan bu önergesinden son ra iç politika meselelerınin görü sülmesine geçilmis ve esas itibarile grupun bugünkü müzakerelerini ba sın mevzuu teskil etmistir. Geae basın mevznn Bu mesele üzeımde konusan Ri z* milletvekili Kemal BalU *on günlerde DJP idarecilerinin basına karfi takmdıklan tavn tenkid ede rek basına cephe ahnmasmın D.P nin alevhine ve zararına olacâğını. (fazetelerin vanlıs eördükleri meseleri e!b*tte tenkid edecekleri, ni ve bunun demokrastnin icabla nndan oldugunu •sövlemlstir. GaiPteciJere hücum eılen gazeted Gazeteri milletvekillerinden Mek ki Sat i=e basının şiddetle aleyhin de bulunarak basln mensubları hakkında «ehliyetsiz». «düşük k«Iiteli insinlar». «menfaat düşküiîleri», «çoluk çocuk» gibi tabirler kullarmu* ve basm hürrivetinin faz la bfle oldugunu. gerekli tedbirlertn lounası gerekticini sövlemistir. Basm alevhinde konusanlardan eski Milüvetçfler Dem«^i Ba«karu 8 Isparta milletvekili ait Blljriç Ue •alaiî havadis nesrcden gazeted lerin takib edilme'erini istemistir. Servet Sezgin. Burhanedrlin Onat • Terr. Boztepe basmm lehinde e kotmsarak gazetelere karsı takmı lan tırrri yerinde bulmadıklannı ifa de etmielerdir. Çelik silolar isi Müteakıben gündemm İlk madde iinde ver alan C.H.P Kars milletve I HasaB rdogar.m memleketimiz de yaptlacak celik silolann iha!»si isindeki yolsuzluk hakkında eski Traret Bakanı Sıtkı Yırcah ile e? ki Disisleri Bakan Vpk li Fatin Rü« tü Zorlu hakkmda Mec'ts tshkik;> h açılmasmı isteven önersesinm müzakeresine «ecilm'^tir Yırcah kemuşuyor önergenin oktınmastnı müteakıb »8z alan Yırcah, Raytr.ond Con .f^te firma'ina ihale edilen çelik ili'îr meselesinde bazı tavsiye ve kayırmalann rol aldlğ'.nı ve bu meselenln M^elise fntikal etmesi halHdf* çok etrafll malumat venrekten kaFatin Rüştü Zorîu ise bu iha!wd*ki yoUuzluğa bioat Fethi Çelikbajyı sebeb okluğunu ve nâdiselere tir. Fatin Füjfü daha sonra döviz komitesinde sadece kendiinin bulunmad'âını ve karar!arın ekseriyetle verildiğiii îfaHe etmist'r Tahkikat açılma^ı karan Bu mevzuda konusan ntuhtelif milletveikilleri, esasen Yırcah ve Zorlu hakkmda Mecîis tahkikab acıfmıs bulundugunu, hiç r>tr karanhk nokta kalmamasl içm bu meselenin de teskil edilen tahkikat komls>'onuna havalesini '«teTiIs'nrdir Neticede meselenin Mee!;'te müzakere edilmesi ve nflıa! karara orada vanlması bususu um^nıî bir kanaat halinde lebellÜT • t i. ve •ms MükerreiB Sarol njeselesi'idî olduğu gibi grup ketin bir ^arara varmıyarak meselevi Meclis 'imumi he yetine brrakıhnıstrr. Mebnslara ertirflen yemin Verilen malumata nazaran grup toplantısındaki müzakerelenn basına aksetmemesi iein milletvekili erine eok sıkı tenbihlerde Nılunulmus ve hartâ yeminler ^ttirilmKtir. Bugünkü müzakereler 5 <aat kadar devam etmis ve toplantıva saat 20 de nihayet verilmistir. Trakya ovasını sular kapladı ReisicHmhnrun kordiplomatik şerefine verdiği yemek Fındık ihracı meselesi «KS4 Migros Türk bir gıda sanayii karacak 1 Ticaret Borsasında iki umumî kâtib calışıyor (!) (BayföTfift T inci .Çîr^tfcdî' Bu durum karşısmda, 4 gündenberi Ticaret Borsasında iki umum! kâtib mevcuddur. Fakat hangisinin umumî kfitiblik görevine devam edeceği henüz meçhul bulunmaktadır Yaptığımız tahkikata göre. r erid Metinsoyun Borsa Meclisı.ice vazifesine son verilmesi hâdısîM garib bir Mdianm ortaya atılmasma sebeb olmuştur. Bu fddiaya göre, Ferid Metinsoyun Borsadaki odasma, bir daktilo gönderilıriş ve müteakıben yapılan baskmda Metinsoyun daktilova sarkmtıîıga hazırlandığı rivayeti ortaya atılmıştır. Bu sebeble Borsa Mec lisi, Ferid Metin^oyun vazifefine nihavet vermi^tir. Bir komploya maruz kaldıgını iddia eden Ferid Metinsoy ise derpal Devlet Şurasma basvurmuştur. Devlet Şurası durumu incelemı* Borsa Meclfeince lleri sürülen dellllerin antispet biı k'v^eti hai* olmamaaı, aynca Borsa Meclisinin ka za! yetkisi bulıınmaması s^beb'.e, Fprid Metinsoy hakkındaki kararı iptal etmiçtir. Böylece Tıcairet Borsajı umum! kStiblerinin sayısı ikiye yük.=elmiştir. Devlet Şuraslnm ill.nj Borsa Mec lisi üyelerıne teblig «dtKı.Mir Bu vazryet Crerne baıı üya'enn '«rwVsı Devlet "Jurjsı karan «»ereg.nce FP | •ld Mefmsov"n umumt kâtıh!f\ f o ', reviae baîlamasudvn » n n . jimd'ki ümvmi Katibin v€ Borsa W '" " ' ' Anialyada bir kadın kocasını adliye binasında dövdö İNŞAAT İLÂNI Türkiye Kızılay Gemiyeti Umnmî Merkezinden: 1 İstanbulda Sirkecide Ebussuud eaddesinde Kızılava aii saha üzerinde inşa edilecek olan şube binası inşaatı birim fiat esafl üzerinden teklif alma suretile ihaleye konulmuşrur 2 Yapılacak işin muvakkat terr.inat bedeli 20.000 lira o'.up kesin teminatı 40.000. liradır. S Bu iı için gerekli demir ve çimento Cemiyetçe verilecektir 4 thaleye girmek istiyenlerin gereken belge>H alabümeleri için 250 000. liralık benzeri bir bina i^ini bir defada ikmal ederek kat't kabulünü vaptırmîs. veya denetlenîiç olduğuna dair Kizumlu belgelerile birlikte teklif verme gününden en ar üç gün evvel (tatil gün'eri hariç) Ankara^a Kızılay Fer Müşavirligine müracaat etmeleri lâzımdır. ı tsteklilerin 2490 sayih kanunun 32 nci maddesi gereğirce hanrhyacakları teklif mektublarını 5 Mart 1956ffünüM »t 15 e kadar makbuz karşılığında Ankarada Kızılav Umumf Merkezine vermeleri lâzımdır PoeUdaki gecikme!er kabu! edilmez. Zarflar saat 18 da Komisyon huzurundı açıllr. 5 fhale, teklifleriîi verilre«inden itibaren 15 gün içinde vapılır. Cemiyet ihaleyi diledisine yapmakta serbesttir. î Thale evrakı yeterttk belgesi almıs olanlarca Ankarada Kızılay Fen Müşavirliğinde İstanbulda Kızılay Müdürlüğünde 12 Şııbat 1956 tarihinden itibaren mesai saatlerinde görülebilir. Dr. Sarol hakkındaki fahkikaf
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle