11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Şubat 1956 CUMffURİYET O M Ortaşark etrafında çekişme... H A E JR JL ;u ıçın Doeu Batı çatışması t BİR DAKİKA: [ BILMEDİĞİH1Z PJYARLAR r Belediye Reisi artta yeni Belediye Reisi seçilecek. İstanbul gibi Belediyeden çok şey bekleven bir şehir, seçmc Belediye Reisinden ne isteyebilir? Biz bu işin içinde bulundnk. Belediyenin ve beîdenin kuvvet ve ün kânlanm biliriz. Onun için İstanbul Belediye Reisinden ne isteneceğini az çok saîâhiyetle tayin edebilir durumdayız. Ey müstakbel Belediye Reisi bey! Biz senden haftada bir kesilmiyen su istiyonız. BildiSimiz sehir snyu yok mu? Arada bir «efpndim Kâğıdhanede bonı kınldı. diye şehrin sunız hırakilmamasmı istiyornz. (îörüyorsunuz ki büyük bir şey depil. Bu ta'ebimizi yıllardanberl tekrarladık. Kimseye anlatamadık. Bütün idareler bize su yeHne SB pibi ezberledikleri mazeretler veriyor. İnsanian in«an jribi taşır nmnml nakil vasıtalan istiyoruz. Sabahlan işine, aksamlan evine gidenlerin ezilmeden. üzülmeden. itişip kakışmadan ve sokaktarda saatlerce sürüıimeden nakledilmelertni istiyoEleJrtrfk cereyanının yer yer. **• man laman kesflmemesinl isHyotı. ÇuKunı dBsmed«n. çanrora bıi" İMMnadan üstfinde yflrfinür temfa re düzjrfin sokak Istfyonı*. Hlç detiUe hnftsda öe defa ç»plerm tonlamnasini isHyoraı. Ve çar?i pazarm tetnlrlik re ncnzlnk bakrmından kontrohırm Isttyornı. Bnniar ficflnrtî »mif Arnıpa kasabalannda dahi tomrn edUmls Ok medenl hlnneflerdtr. Daha Istetıecek. bektenecek 9**1er var: ı m ba •Syledlklerbıılzl ına Beledive Relshrfn efinJ » • per, Smröne ana ©W**1K. Rusyada Stalin'den baftsedilmez olduî Hia ttrtlmtj olan, Vali ve Belediy* Reis VekiH Bundan alt\ $tnt tvvtl b<u Dün Moskovada toplanan Rus komfinist partisi kongresinde Belediye Reisi ve Vali Vekili konusan Hrutçef silâbiı knvvetlerin arttınlmasını istedi ovyet hariciyesi tarahalinde yeniden ve bol mıkfından yapılan bir açıktarda tab'ı işi açık münakasalama, Ortaşark etrahnMoskova, 14 (a.a.) Sovyet Rus narak hepsi için bu dakika sükut ya konaeaktır. daki diplomatik çekişme ya komünist partisınuı 20 nci kon edilmiştir. Bu sabahki Moskova gaLondra 14 (R.) Ortaşark m f Talib olanlar, ktmt mürayi tekrar kızıştırmıstır. Başkan gresi, bu sabah mahalU saatle 10 da, zetelerinde de Stalin'den bahsedane seleleri ile alâkalı Bab Doğu çacaat edeceklerini, eloette biE3*enhower ile İngiliz Başbakanı E Kremlin sarayınin yüksek şura top rastlanmamaktadır. tışması bugün yeni bir «afhaya gir hrler. D. N. denln son Washingtorr görüşmeleri lantılarına mahsus salonunda. 1600 Bugün ilk söz alan Hrutçef cl miştir. Dün Sovyet Rusya Haricisonunda şöyle denmişti: delefenin ve bütün idareciıenn ismustur. Hrutçef, batı ila «do»tane yesi, son Washington konferansın« Yahudilerle Arablar arasında tirakile çalışmalarına ba$lamıştır. münasebetler» kurulaıasuu ıstediğı dan bahisle İngiltere, Birleşik Anıe tekrar harb patlak verecek olursa. Toplantılar bu ayın sonuna kadar ni, Rus politikasının «b^nşçı» ol rika ve Fransanın Arab İsrael Birleşik Amerika, İngiltere ve Fran devam edeoektir. Bu sabah topıantı aç'lrken Sta duğunu söylemiı ve gayet mutedil hududunda hâdise çıktığı takdirde sa oraya kuvret sevkedecek, statükoyu ve barışı muhafazaya teşeb lin'den gayet kısa bir sekilde bah bir lisan kullanmıştır. Hrutçef, ko oraya tuvvet göndermeğe karar sedilmis ve eski dikUtörün adı, ge nusmasının sonunda Ru* silâhh verdiklerini ileri sürmüs ve bu kabiis edeceklerdir!» lâzım rann Birleşmiş Milletler anayasaHalen Amerikanın, Ingilterenin çen yıllar zarfında iilmüş diğer ko kuvvetlerinin arttfıılması •e Fransanın iştiraki Ue Washing münist Iiderler ile birlikte sırala geldiğini de ilâve etmi$ttr. sını ihlâl edeceğini kaydehnistir. (Başmakaleden devam) ton'da toplantılar yapmakta olan Bugün İngiliz Hariciyesi tarafın(tjçlii konferans) da bu mevzuu dan yapılan bir açıklamada ilgili göze abnah, fakat vaadeitiği yoM»*» incelemekle meşguldür. memleketlerin muvafakatleri peşr ca\ mamalıdır. Hu iktidar şeflik rej:nııne ne»esSovyet hariciyesi, bilhassa Arab nen temin edilmeden Ortadoğuya lenir. ber muhalefet de hürriyet memleketlerinde hoş karşılannuyan İngiliz Fransız Amerikan askert perisı kıhğına bürünürse. b'ıı debu (asker! birlik sevki) haberlerini birliklerinin gönderilmesinin bahiı mokrasiye yurdumuzda daha nzun ele alarak yenl bir diplomatik ta Ytuıanlılar, neşriyatı İngiKzIerb mevzuu olmadığını bildirmis v« Ruı yıllar hasret çekeriz. arrıuza eirişmiştir. Moskovaya göbozduğunu söylediler. fakat iddialarını yalaslamıstır. NADİR NADİ Bursa. 14 (Telefonla) Marakaz re, böyle bir harekete girişmek BirWashingtonda (İngiliz Fransa Londra bu haberi tekzib etti vapuru dün Galata nhtımından ha leşmiş Milletleri hiçe saymak olur. Amerikan Ortaşark Konferansı) davalar ancak Birleşmiş Milletler Atina 14 (AP) tnanılır bir reket ettiği sırada istim borusu devara etmektedir. Rusyanın bu patladığmdan yolcular vapuru terteşküâtı önünde halledilebilir, ora kaynak bugün İngilterenin, ^ A ketmişlerdir. Bilâhare nhtımda ya konferansa tesir için yukandaki da neticeye bağlanabiür! na radyosunun Kıbnsı müteveccih nm yamalak tâmir gören bu patlak açıklamayı yaptığı ve Ortadoğudaki Rusya, eğer bu sözlerinde sami yayınlannı bozmak hususundaki ml Ise, neden ikidebir (biiyükler tehdidini tatb'ke koymaya basladı istim borusu :1e yola clkan Mara dunımunu kuvvetLendirmeğe çm** kaz akibeti meçhul bir macera ge lısbğı kaydedilmektedir. konferansı) istiyor, mahrfnd görüs ğını ileri sürmüştür. çirerek 6 saatte güç halle Mudanya melere tevessül ediyor? Şu veva bn Kaynak, parazit müdahalelerinin devletle başbaşa verip, gizli göriiş 10 gün evvel başladığını ve tedri va varabilmiş, yalnız birkac volcu getirmiştir. Bugün de aynı vapur meler sırasında dünya banşının cen arttınldığmı. hâlen Kıbrısta gene 6 saatte gelerek ve iskeleye sağlanabileceği tezini müdafaa eAtina radyosunun kısa dalga nes bndirerek hasara sebebivet vermiş Şehrimize gelen Anayasa Meclisi diyor? Onun bu poliriks«.ı Birlesriyatını dinlemeğe imkân olmadı tir. İstim borusu patlak, tomistan miş MiUeÜeri hiçe îaymıyor mu? Genel Sekreteri dün basına ğını söylemiştir. kabilivetini kaybeden bu vapurun Sovyet hariciyesi, Ortaşarkta duizahat verdi İngilterenin tekzibî Mudanyaya işletilmemesi istenmek mmu mfisaid gördüğünden böyle Londra 14 (AP) Müstemleke tedir. bir (rihniyet değisikkği) ıle teşebAnkara 14 (a.a.) Hariciye Vebüse girişmektedir. Önıhnüzdeki ler Vekâleti bugün İngilizlerin Ati kâleti Matbuat Bürosundan bildiBureada et fiatlan günlerde İngiliz . Amenkan Fran na radyosunun Kıbnsa müteveccib Bursa, 14 (Telefonla) Şehri rilmiştir: su konferansı Ortaşarkla alâkalı nesriyatmı parazit müdahalesile boz Bundan bir hafta kadar evvel bir duklan yolundaki iddiayı yalanla mizde et fiatlan yükseltilmis ve Be kararlaruu açıkhyacaktır. Arab lediyeoe koyun etine 4 lira narh Sam gazetesi, Birleşmiş Milletler devletlerl ve bilhassa Kahire ile mıştır. konmustur. deki Türk delegesinin geçenlerde lşbirHği yapanlar peşinen bu kararian tammıyacaklanıu, kenıüeriAnkarada cezalandınlan «Filistin mültecilerinin memleketerine kavusmak hakkından mah* Bin istirak etmediği toplanblann e>naf nım edilmesini» açıkça istedıği vereceği neticeleri reddedeceUerini Ankara, 14 (a.a.) Belediye İk yolunda bir haber vermişti söylemişlerdir. tisad kontrölörleri tarafından etiUmumiyetle Türkiye ile karde^ Rusya, bu hareketi ile, işte bu ket, fatura ve fiat bakımından şe Arab memleketlerinin arasını açArab devletleriran sempatisini kahirde yapılan bir haftahk kontrol mak ve hususile Ürdündeki Filistin lamnayı ve Washington (Ortaşark ler sonunda usule riayet etmiyen mültecilerini Türkiye aleyhine ki5konferansı) nı da esaslı bir surette Londra, 14 (a.a.) Bugün siya 46 esnaf hakkında zabıt tutulmusbaltalamayı düşünmektedir. Onu, kırtmak maksadına matuf bulun* set ve iş çevrelerinde dolaşan söy tur. böyle diplomatik bir teşebbüste buduğu aşikâr olan bu haber tamalentilere göre, İngiltere hükumeti, Bunlardan fazla fiatla satış yapan lımmaSa sevke<'»«'«"in de, bniunasılsızdır. enflâsyonu önlemek için alınacağını ve etiket koymıyan 19 u hakkında dugntnuz bölçe ihrilâflannı ve meBilâkis, Birleşmiş Milletlerdekl bildirdiği sıkı tedbirleri önümüz millî korunma zaptı, belediye tenselelerioi dar ve hatalı bir zavNedeki bir iki gün içinde ilin ede bih ve yasaklanna riayet etmiyen Türk delegeleri, biri Filistin Mütden ele alan üç bablı (büvüki devtecilerine yardım idaresinin raporu cektir. diğerleri hakkında Ue bplediye celet olduğu Itiraf edilmelidir. AdHoc komitesinde muzakere za zaptı tanzim olunmuştur. Gayrimeşru çocuğunu Diğer taraftan Sovyet hariciyesiedilirken 23 kasunda, diğeri de TiGenel sekreter M. B. Ahmed nin esas hedefinln, Ortaşark meseRizede Çay ilkokulu beria hudud hâdisesi Güvenlik gömerken yakalandı lelerinin Birleşmiş Milletler TesklPakistan Anayasa Meclisi Genel Konseyinde konuşulduğu sırada cJtedrisata açıldı İzmir, 14 (Telefonla) Akhisar lâtı önüne getirilmesini temia deSekreteri M B. Ahmed, dün saat Rize 14 (a.a.) Şehrimizde Fe mak üzere, iki defa, Arab davalan 15.30 da yaptığı basın toplantısınW, fakat Blrle«ik \n">U3. İITRİI kazasının Çoruh köyünde oturan lehinde beyanatta bulunmuştur. tere ve Fransaya bn defa Rusya Emine Akbaş adında genç ve evli ner mahallesinde insa edilen Çay da, «Azıı dost ve müttefikimie nnı da ilâvesile (Dörtlü ortaşark bir kadın, metres hayah yasadığı ilkokulu, merasimle tedrisata açılTürkiyeye. Pakistandan kardeşce konferansı) toplanmasıtu sağlamak bir adamdan meydana gelen gayri mıştır. selâmlar getirdim». demistir. olduğu da kuvvetH bir ihtimaldir. meşru çocuğunu bugün boğup ölEkselân» Ahmed, sözlerine şu je Bir ailenin beş ferdi Bu hedefe varmast halinde de Mos dürdükten sonra bir çukura gömer kilde devam etmistir: kovayı, Arab devletlerinden bazıla ken etraftan görenlerin ıhbarı üze« 9 ocak 1956 tarihinde, Adliöldürüldü nnın (avukatı) olarak göstermek rine yakalanmışür 14 (T.HA) Haber alındığına ye Bakanı Ismail Çundrigar 80 kiMontreal 14 (a.a.) Montregayet kolay olur. Kaynanagelin geçimcizliği al'in 150 kilometre güneyinde Sher göre, Maliye Vekâleti tarafından şilık Anayasa Mechsine, Pakistan C. H. P. d« İNÖNÜNÜN BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI Ömer Sami CAŞAR katma bütçeîi daireler hariç, dev için hazırlanan anayasa tasarısını yüzünden işlenen cinayet brooke şehrinde oturan Ma let memurlan sayısını tesbit etmıs sundu. Buna göre, Pakistan devle Bir kaç Kündenberi şehrimizde bulunan C. H. Partisi Genel Baskanı Ismet İnönünü, dün saat 16.30 da parti il merkezinc Belecek. il idare dam Romeo Drapeau dün öğle ti, Müslümao Pakistan Cumhuri kurulunun toplantısına baskanhk etmistir. Antalya, 14 (Telefonla) Kas den sonra evinde 11 aylık ile 7 yaş kazasının Bayındır köyünde gelin Buna göre, Türkiyede devlet da yeti adını aiacaktır. İnönü. iki bucuk saat süren toDİantıda il idare kurulu tiveleri arasında Dört çocuğile öldürülmüş kaynana geçimsizliği yüzünden bir Anayasamız, dünyada mevcud di ırelerinde 164 bin memur çalışmak* tarsfından verilen izahatı dinledikten sonra partililerLe görüsmüy olarak bulunmuşlardır. Madam cinayet islenmiştir Köyünde çiftta, bunlara senede 98 milyon Türk ğer demokratik anayasaların en iyi tür. Resimde İnönü verilen izahatı dınlerken eörülmektedir. çilik yapan Süleyman Kibar, akşam Drapeau'nun beşinci çocuğuna da lirası ödenmektedir taraflarından mülhemdir. Pakiseve dönünce annesinin. kansı aley hamile olduğu anlaşılmıştır. CinaMemurlara bu sene verilmesı tan, hususi meselelerini halletmek hindeki şikâyetini dinlemiş ve bu yet yerinde bir çekiç ve uzun bir kararlaştırılan beş maaş nısbetın ıçm, yeni usuller bulmak mecburi arada refikasının gündüz köye ge bıçak bulunmuştur. Muhasebecideki tahsisat bu rakamın dışında yetinde kalmıştır. Bunlardan biri len seyyar satıcılarla konuştuğunu ikle iştigal eden ve kaçmış olan lısan meselesidır. Pakistan devleSherbrooke yakınlannda bırakılmıştır işitince eline geçirdiği kahve değır baba, tinde 2 lisan hakim olacaktır. Adli Ankara 14 (a.a.) Ankara finimeni Ue karısının başına vura vura Waterloo kasabasında yakalanmışye müessesesine. ehemAmerikada kalb hastalığı miyet verdik ve son derece olduğu versitesi Haeettepe Çocuk Sağlığı öldürmüstür. Suçlu yakalanmıstır. tır. Vak'anın en ehemmiyetli bir mümkün Klinik ve Ensttitüsünün ihtiyaa OniversHe öğrencılerinin burslarında Emniyet 2 nci Şube kaçakçıhk salgın halde kadar müstakil olmasma çabştık.» artıs olmıyacağı yolunda çıkan haberEvlendiğinin 2 nci günü şahidi olarak mevkuf tutulmaktaolan ceşidli dhazlann temini için Türkiyeye bir iyi niyet ziyareti ler. Istanbul Üniversıtesi burslu öğren masası memurlan dün bir kadını dır. San Francisco 14 (a.a.) Baç yapmakta olan Ekselâns Ahmed, Pa Rockfeller tesisi tarafından 100 000 intihar etti eıleri arasında buyuk üzüntü ile karşı 8 kilo esrar ve 1 tabanca ile yakaBir delilik faciasının mevzuubahs kan Eisenhower'i tedavi eden dok kistan Anayasa Meclisi Başkanı lanmıştır. dolarlık bir bağış yapılması kararlamışlardır. olduğu sanılmaktadır. Antalya, 14 (Telefonla) Kaş ka torlardan kalb hastahkları müte Abdülvahap Han ile birlikte, saat laştmldığım resmen açıklamış buSaghk Vekaletinden 125 lira burs Yalova vapur iskelesinde bavulzamızın Sanlar köyünde F. adlı bir almakU olan öğrenciler, dun matbaaDudley, hınmaktadır. Şilideki tren kazasmda 30 hassısı Dr. Paul konuşma dün San 19.30 da Karachi'ye müteveccihen mızı ziyaret ederek evvelce 160 liraya la birlikte yakalanan Ayşe Ateş Francisco'da bir yaparak İstanbuldan ayrılmıştır. ismindeki bu kadın, polise verdiği Türkiyenin ilim mfiesseselerine kadın, evlendiğinin ikinci günü ken çıkarılaeajı Vekâletçe vadedılen burkiçi öldü kalb hastalıklanrun Amerikada Pakistan kurucnlar meclisi reisi tun kabul edilmemesinden mutazarrır ifadede Eyübden Yalovaya bir akkarşı Rockfeller tesisi tarafından disini kuyuya atarak intihar etmistir. İntihar sebebi. kocasının hakaldığını gösterilen bu ilgi memnuniyet uDört günden beri memleketimiz olduklarını anlarmıslardır. Bu durum rabasını ziyarete geldiğini, akıabaSanüago, (Şılı) 14 (A.P.) Yaz âdeta bir salgm halini kında menfi bir düşünceye sahib söylemiştir. de misafir bulunan dost ve karde* da olan 600 öğrenci. dun Meclis Baş lanndan İbrahimin bavulu iak«l«ye yandırmıştır. olmasmdan ileri geldiği söylenmek ık tatillerini geçirmek için yer dekanlığına da bir telgraf oekerek. VekâDr. Dudley'e göre, Başkan Eisen Pakistanın kurucular meclisi reisi letler tarafından verilen burslar ara kadar taşmması için kendisine riÇocuk Sağlık Klinik ve Ensti". tedir. ;iştiren turistlerle dolu bir tren bu tüsünfln üıtiyacı için sipariş o)vgün Cartagena sayfiyesi yakınların hower'in geçirdiği kalb krizine if Ekselâns Abdülvahap Han dün u sında da bir ayarlama olmadı|ını, Ma cada bulunduğunu, arkadan iskeoacak teçhizabn bedelleri bu 100 Yeni Franıız Maliye Bakanı da diğer bir trene bindirmistir. İlk lerinin ağırlığı »ebeb olmamıştır. çakla Ankaradan şehrimize gelnuş arif Vekâletinin 150, Teknik Ünıversite leye geleceğini söylediğini bildirburslannın 175 lira olduğunu açıkla miş, «bavulun içindekilerden haZira çalışmanın kimseye kötü bir tir. bin dolarlık bağıştan ödenecektir. Paris 14 (AP) Pransız Başba haherlere göre 30 ölü ve 80 yarail rr.ışlar ve durumun düzeltilmesini iste berim yoktur!» demiştir. aalim kurtulmuşlardır tesir yaptığı görülmemiştir.. mislerdir. kanı Guy Mollet bugün sabık Baş vardır. Kadının ifadesi üzerine İbrahİBıüı Abnan Büyük Elçisi şehrimizde bakanlardan Paul Remadier'i Maaranmasına başlanmısttr. MEVLİD İsçilec parti liderlerilc tanışmak Almanyamn Moskova Büyük Elçiliğiliye Bakanbğına tâyin etmistir. ne tayini dolayııile 17 fubat cuma günü istiyorlar KıymetH slia büyütümüs, İngiUz Hariciyesi, ilgili memleketlerin muvafakati alınmadan Ortadoğuya asker sevkinin bahis konusu olanuyacağuu açıkladı şeklindeki kartvizitlerin, mektub kâğıdlarının, zarflann, gömlek markalannın ahnyazısı vesaire evrakın bu fcere, Çay içmenin bile günah olduğu şehir Burasının neren olduğunu her I eden her Mormon rahib olabilir. halde merak etmişsinizdir. Mera I Erkek çocuklar daha sekiz yaşınkınızı fazla arttırmadan söyleye dayken mesleğe stajyer olarak giryim: Amerikanın Salt Lake şehri. mekte ve on dört yaşında rahib Salt Lake şehrinde âşıklar, öyle olmaktadırlar. Amerikanın diğer şehirlerinde ol" Bütün genc azizlerin gayesi, maduğu gibi öyle sokak ortasında da bedde evienebılmektir. Bu evlenkikalarca öpüşmezler. Resmî iki ar* me, ebediyetle son bulur. Mabedde kadaş gibi sadece el sıkışabilırler evlenmek için, dünya ninvstlerine 170 000 papazm bulunduğu şe seve seve veda edenlerin sayısı bir hirde, esler temizlikleri üzenne hayli kabanktır: yemin etmedikçe, evliliklen kabuı Mabedde yapılacak evlennvelerde, olunmaz. kızın erkekten daha üştün olması Salt Lake, Mormon diye isimlen şarttır. Üstelik hem kız, hem de dirilen dine mensub insanlaruı öz erkek mükemmel birer insan olavatanıdır. Yakındaki Utah eyale caktır. Bu şartları haiz olan çift" tinde ise, daha 440.000 Mormon lerin bir de, mabedde evlenmeğe vardır. Şehir günahkârlara kapıla lâyık olduklarını ispat etmelerı rını kayıdsız şartsız kapatmıştır 'âzımdır. Eğer evlenecek çıft bunu Alkolü fazla içkiler yasaktır. Si ispat edemezse, kendilerine ispat garanın şeytandan geldiğine ina edene kadar bir, iki sene beklemenırlar. Bir fincan çay içmek dahi leri bildirilir Bu zaman içerisinde, cehenneme yönelmeğe işaret sayı gençlerin sâfiyetlerini göstermeleri gerekir. hr. Salt Lake şehrinde en kolay buMabedde yapılan evlenmeler ebe lunan şey rahibdir Şehrin hemen didır. Yalnız Peygamber bu evlenmerkezindeki rahib sayısı 190 dır. meyi hükümsüz sayabilir. Mabedde Rahiblerin başkarargâhı Squar» evlenenlerin, umumf mahkemelerde boşanması, mâbedce bâtıldır. mabedıdir Square mabedine senede bir milEvlenmek, Mormonlarca bir variyon turist gelir. Rahibler, turistlere fedir. Mormon kadınlan Allahın gösterümedik yer bırakmazlar. Fa verdiği kadar çok çocuk dogura" kat mabedi göstermezler. Çünkü, bilirler. Mormon olmıyan insanların mabe65 sene öncesine kadar, Mormon de girmeleri yasaktır. erkekleri istedikleri kadar evleneMormonlar, ömürlerini u/atmaJc bilirlerdi. Meselâ, Brigham Young için nefislerinden feragat etmek ismindeki bir Mormon Peygamberi tedirler. Fakat. kendileri bunu bi tam 26 defa evlenmiştir. Maamalir, «Sıhhat Kanunu» olarak ka fih. şimdi poligami menedilmistir. bullenmektedir. Peygamber olarak Salt Lake şehrine gelen turistler tanıdıklan Joseph Smith'e, kendı de aynı şekilde yaşamağa zorlanır. :nanışlarına göre 1833 senesinin 27 Meselâ, oteller kahve yeraıe «ut şubat günü Allah tarafından içki getirir. Sıgara, şehrin otobfls duden uzak durmaları emredilmiştir. rağındaki otomatik makinelerdea Kuvvetli içkiler sadece vücudün başka hiç bir yerde satılma». dış kısmını yıkar. Tütün, bütün Salt L^ke'de en küçük harekethastalıklann esasıdır. Çay ve kah rer bile günah sayılır. Aşıklann ve gibi sıcak içkiler ise, insanlan kolkola yürümeleri ve şakalasmafenalığa sürükler. lan, üşüj'en bir kimsenin konyak" Morman'ların şimdiki peygamber la içini ısıtmak istemasi gibi bizdm Ieri David McKay isminde bir ra en ma.sum saydığımız hareketler en hibdir. Kaidelere uygun h a reket ağır günahlardandır. Ebo Gibi.. Kör Afina radyosunun Kıbrısa neşriyafı 'stim borusu pailıyan Marakaz vapurunun macerası Suriyede Türkiyeye karşı kışkırfıcı neşrival yapan gazeie Pakistan anayasası nasıl hazırlandı? İngiltere enflâsyona karşı tedbirlerini ilân edecek B FELEK Muallhnler Cemlyerinde kurulan yenî encümeıt Don toplanan Muallimler Cnniver! dm* heverl Hazı »Taların müracaati Uzerm* Yflksek D'nizdllk Oioılu Bfrrtmenlerinl i!?11erdiren croblem'ırr hakVinda eflrö'mek n alâkalı İ mOrneaat etmek Ozere yeni blr Sile sahiiind»» karava ohiTan ttalyan sfleol knrtanUnnıyor ile «hillerlnde Adacık'or mwki!n i , k'valıklar» ofrın1u*mu Sİ tn!t ttalran bondıra'i «Touriia» nln durumu Gemi Kurt^rmi tfl mötehassis h»teM tar^fındai iriimljtir. Getnl halen «ahHe muTSZI seMirie ohırmakta ve 1«^*1« tıraTT Am\ îamanda omurfra!i d» ortadan çatlatnıstır. Bu bakimdsn »He»m »ftz<Mirölemt<reeejfi tebeyyün eftnis ve bu hususta hanrianan rapor alâkalı makamlara verilmfstir. Törkiyede 164 bin devlet memuru var! NTJR rfKRET IT.A9 ile KIRCAN Nişanlandılar İstanbul 14'2 1956 Rockfeller Enstitüsünün bir enstitömüze 100 bin dolarlık bağışı MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin olan kıymetli ve güzıde varhğı Sağlık Yekâletinden Bir kadın 8 kilo esrar burs alan öğrencilerin ve bir tabanca ile şikâyetleri yakalandı FATMA VEZtME Hanımın vefatının 40 ıncı gunune müsadif 17 2 1958 cuma günu cuma namazını müteakıb Fatih Camii Şenfinde Hacı Hafız Raif Bahriyeh toplulugu ve Duahan Yahya Eskisehirll tarafından Mevhdi Serif okunacaktır. Butun dost ve akraba ve ihvanı din kardeslenmi2m tesrifleri riea olunur. Allesl BÜYÜK MEVLİD Medlne Müdafll Merhum Oener»l Fahreddln Türkkan'm Almanyada t e d s n d e lken hayata pek genc yaşta gözlertnl kapıvan küçük o$lu Tüksek Maklne Mühendisi AYHAN TÜRKKAN'ın çok aeı kaybmın blrtncl §enel deTriyesl 16 »ubat persembe bg le namazından aonra Bevazıd camielnde t a n m m ı s mevlidhanlar tarafından aziz ruhuna okunacak mevlide areu buyurarilan n teşrtflerl rlca olunur. Türkkan ailesi ATİFE UYAB'm azlz ruhuna lthaf edllmefc üzere alümtinun blrtncl ıenel detrlyealne müsadlf IS/3/956 y a n n perşembe g ü n ü lklndl n&mazmı müteafcıb Kadıköy Osmanaga camiinde okunacak Mevlldl Şertfe bütün akraba dost v« meThumeyl »eTenler İle bilumum dln kardeşlertmlzin tejrinerinl rtca ederlz. Allesl ldam mahkumunun son arzusu Allahabad: 14 (a.a.) Cinayet suçundan asılmak üzere olan 30 ya şjrda bir Hintli, son arrusunun ne olduğunu aoran savaya su cevabı vermiştir: «Adımın gazetelerd» yayınlanmasuu isterdira.> ÖLÜM Merhum emekll Yarbay SujAİ U»lunun rrfikaları merhum Zekl Arımanm ve Rıfkı Arıman. Sefika Anman ve Hadlye Ölçftrin anneleri. Müteahhid Ejref Sami Ölçerta kaymvalideleri Stevenson, ölümden kurtuldu Tünberlin Lodge (Oregan) 14 (a. a.) Demokrat Parti lideri M. Adlai Stevenson, dünkü pazartesi günü bir ölüm tehlikesi geçirmistir. Bir motörlü kızağa binmi» olan M. Stevenson, bir kar tümseğini geçmek isterken kuak, 10 metre derirdiğinde bir çukura dügmüştür. Hilen Oregon'da tatil devresini ge çirmekt olan Demokrat lider D k çirmekte l bu tıtanbul tjçi Scndıkaları Birlifc Idare heyeti *on topUntmnda. i;çilerle Unısmak üzere. «ya»! parti lıderlerini birlik merkezine davei etmeğe karar vermıytir. Ayrıca, Mndikalann hak ve hürriyetlerinin temüut altına alınması için birhk, partilere mürcaatte bulunacaktır. Birlik merkezin« davet edilecek olan »lyasl parti liderleri »unlardır: Adnan Mendere», tamet İnftnü, Ttvzl Lutfı KaraosmarMjğlu Osm*n Bolukbafi ve Tahsin Demiray. Kuzu fiatlan Son günlerde civar vilayetlerdeıi külliyetli miktarda kuzu geunis. eanlı fiatlar 3M330 dan. 210230 a düjmustür. Perakende olarak kuzunun 400 kuruja satlfrnası bekleıunelırtedir. Dun mezbahaya 6000 kuzu gelnüf bunun 4000 1 kesilmıçtir. SABİHA USLU 14.2.Î5S tarihlnde Hakkın rahmeHnt kavuamuştur. Cenazed, 1S.2.95C tarihlnde Iklndlyl mütaakıb cenaz* naman BOyükdere Camltade kılınarak Sany«r aile kabristanına defnedlleeektlr. LİRA TUTARINDA İKRAMİYE Türkiye Zam (törmiyen P. T. T. işçileri P T. T. işçilerinin bir kıamına zam yapılması, bir kısmına yapılmaması likâyetleri mucib olmaktadır. Son olarak. yılbaşında bir kısım ijçilere ram yapılmamaaı bu yoldaki şikâyetleri artınnıstır. Dun, matbaamıza miiracaat ederek sik*ye«ermi belirten ijçiler. durumu teötik etmek üzere bir miifetti$in gör»vlendirilme«tini iftemektedirler. MIGROS • TURK SAYIN HALKIMIZA TAKDİM gDER. MİOROS SABUNU 150 Gr. 128 Kış. BANKASI paranızın istikbalinizin emniyeti Donarak ölen bir köyiünün eesedi bulundu Höseyln Aeık isminde bir k8ylü. Silirriden Tenerköye giderken Arabacıpınar meTkiind* tipiye rutulmu» v» »ofuktan donarak ölmüstür. Hüseyinin eeeedi Jandannalar tarafından tahkikatı müteakıb allesine tealım edılmistır. yeni vazifesine gitmek üzere Denizcllik Bankasının «Samsun» gemisi ile NapoUye müteveccihen memleketimizden ayrılacak olan Alman Büyük Elçisi Ekseattnlerce ızdırap veren sol halip ta s Dr. Wilhelm Haas ve ailesi bu Gelir ve esnaf vergısi mükelleflermta »ını muvaffaklyetll blr ameliva'la kiBa sabahki ekspresle Ankaradan İstanbula beyannamelennın kabulüne 1 mart tarizamanda tedavi ederek benl rahata, (ebnis ve Haydarpasa garında Alman hinden ibbaren baslanaoaktır. aaflıga kavusturan ye hastalıtın seyBaskonsolochık erkânı tarafından karBeyannamelerin kabulü 31 mart te rtnl buyuk blr al&ka re yakınlıkla tasılanmıstır. rihinda sona erecektir. Wp eden. dertn taygi hlalerlle baglı Defterdarlık ve Versi daireleri g*çea bulundu^um hâzık ve çok degerll Dro Bir yakınlama yıllarda elde edilen tecrubelere daya log Operatdr Dr. Nadire Ercan isimli bir kadının aahte bono tanzim etiji iddiasile umum! ve narak mükelleflere kolayhk saglıyacak ALİ EŞREF GÜRSEL'e kili Doktor Remzi Güleryüz aleyhme tedbirler almıs bulunmaktadır. Aynca kıymetli yardımlannı eslreeDün Defterdarlıkta bir toplantı ya mlyen Orolog Sürevya Atamal'a, Nardava açtığını yazmıjtık. Doktor Rem(ozden geçirilmiı kozltor Dr. Cezmi'ye. yatmış olduSum zl Güleryüz gönderdiği bir mektubda pılarak hazırlıklar hâdiseyi bambaska sekilde anlatmakta tır. TefTlklye Sağlık Evinde nezaket ve lhDünkü toplantlda bilhassa, vukuu timamını gordufüm yurd fnhibl Dr Os ve aksi iddialarda bulunmaktadır Hamuhtemel izdihamları bnlemek çareleri man Üçer'e, Dr. Sebahat Erguder'e ve klkat birtabi dava sonunda anlasılauzermde durulmujtur. hastahane hemşirelerlne şukranlarıtnı caktır . Defterdarlık mukeleflerin tahsis edi araedertm. Prof. Hüseym Nai! Kubah len günlerde muracaat etmesini rıca Dr. Albay Sami Erkmen Parise davet edildi etmektedir. Doju ve Batı demokrasileri arasında Tabanca tehdidi altında fanzalasulh için isbirliği problem'ni hukuk! nan bono davası onden tetkık maksadıle Pariste ünesco Nİ7amlye 81. Alay kumandanı mtiDun 2 nci Agır ceza mahkemesinde teveffa mlralay Ali Behcet bey kerinun ve Milletlerarası Hukukl İlimler :em1yetinin tesebbüsü ile bir ilml top bir tehdid iddiasının duruşmasına bas mesl Gümruk komisvoncusu ŞeTJci lanmıştır. Iddia edildigine göre Çağ Utkan, Avdın, emekli nsfıa muduru lantı tertiblenmiştir. yayınevi ortaklarından Refik Falk ütkan ve Refii TJtkan annelerl, Dojhl blokuna mensub memleketler layan ortağını tabanca ile Mel&hat ve Necmive Utkanm kavmhukukçularının da katılacaSı bu top Erduran. diğer antıda bilhassa Devletler Hukuku ve tehdid ederek bono ımzalatmış ve ken valdeleri. Tusuf. Ender. Ençin tftkaborçlandırmıştır. Bu yüzden run babaanne'.ert kıvmp'U b Esas Teskilat Hukuku sahalarına giran distni taraflaT ortaklıktan ayrılmışlardır m^«eleler incelenecektir. HADİYE UTKAN Milletlerarası Hukukl İlimler CemiDünkü eelsede Refik Erduran isnad | 14295» gunü Hakltın mhmeHne kaeti Idare heyetinde memeleketimlzi olunan auçu taammen reddetmis, b6yle vuçmustur. Cenazesl 15 subat 95? csr emsil ed«n Prof. Kubah da davet edil bir seyden haberi olmadığını söylemiş ;amba çünü oSI» nnmazını müteakıb diji bu mühim toplantıda bulunmak tir. Kadıköv Osma'naSa eamllnden kalkaü?ere busOn uçakla Pariıe hareket «deDava, tahldlerln dinlenmesi lçin baı cak ve Karacaahmeddekl metfenlne celrtir. ka gfine bırakılmıştır. götürülecektir Gelir ve esnaf vergisi beyannameleri TEŞEKKÜR ÖLÜM 1 K«r. 1000 Kx§. 150 Or. 150 .Krı. Emniyeti svüstimal davası ÜB 8 n«ı aaüye ceza mahkemesind« bir avukat a l ^ h i n e açılan emniyeti suiistımal davaıına bakılmıştır. F. isminde bir kadının vekiletini alan A. ismindekl avukat iddia edil«öre kadına aid 29 bin liralık bir apartımanı satarak paranın aneak yarınnı kendısine vermistir. Durusma, bazı hususların tesbiti içir backa «Uoe Ulık edilmijtir. ÇARŞIKAPI A Z A K Sinemasmda Bugün matin«*»rd«n itibaren ilk defa Beyoğlu sinemalannda haftalarca oynanan BALIK YUMURTASI 1 Kgr. 2940 Krg. 170 Gr. 500 .Krj. FAHİŞELER PANSİYONU Oynayanlar: Göıeller güzeli Martıne Carol Göz kamaştıran luks ve büyük AYRICA KADIN SIRRI (Türkçe) mizansen...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle