14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ZORAKİ DİPLOMAT (Hatıra w Mu»ah«d«) Geçen yü Cumhuriret fuetefinde rika olarak yayınlanan eseridlr. Flah 400, dldllıi 500 Krş. İ N K I L A B KİTABEVİ Yakub Kadri ICaraosmanoğlu tef Jl in« fil sajn 11.334 m h ur i yet KLTRUCUSU: Y U N U S NADt Teıgrat n tncktub adresı. Cumhuriyet Istanbul Posta Kuturu tntanba' NA Mt T«lefo&«r: Unnıml Santral Numarası: 224298, Yan Igleri: 224299. Matbaa: 224290 Ccvad YÜCESOY Birinci v t Çıktı *• ^ Beheri 3 5 0 şer kunif Ahmet Halit Yasaroğlu Kitabçılık T.L.Ş. İSTANBUL, Çarşamba 15 Şnbat 1956 D. P. Grupunda basın işi ve biryolsuzluk iddiası görüsüldü Bir C.H.P. mebusunun Yırcalı ve Zorlu için çelik silolar işinden Meclis tahkikatı açilması teklifi uzun müzakerelere sebeb oldu, karar Mecliste verilecek Kör Ebe «ibi.. Ankara 14 {Telefonla^ D. P. Meclis Grutnr nun buKÜnkü toplantısında Ben« ic Dolltika meseeleri görüsülmüs. bu arada basm mevruu venJJen ortava ablmıstır. Toplantıda avnca C.H P Kars milletvekili Hasan Erdoâanın Yırcalı ve Zorlu hakkmda Meclis tahkikatı acılraasını isteven ıneraesi de müzakere edılmis. fakat kesin bir ka rara vanlamamıstır. Bir acıklama ve bir taleb Saat 15 te baslavan eörüsmelerde ilk sözü l* tanbul D. P. millstvekili Ziya Köktürk alarak İstanbul milletvekili Necmi Ate» ile Tekırdae milletvekilı Samhn Yücedere tarahndan verileı Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Gerze kiil yığını halinde, 17 kişi öîdü, 833 ev, 300 dükkân yandı Facianın bn kadar büyümesine lodos fırtınası sebeb olda, ateş kısa zamanda 6 koldan ilerliyerek kasabayı bir meşale haline getirdi, enkaz arasından hâlâ cesedler çıkanüyor Hükumet, Gerzenin tekrar inşası için bugün Meclıse bir tasarı gönderiyor Gerze, 14 (Telefonla) Karadeniz sahillerinin son ylllarda sahid olduğu en feci yangın, Gerze kazasının yüzde seksenini kül etmijtir. Karadenis sahîllerinin en şirln kasabalanndan iken bir kac saat icin de bir kul ve enkaz yığını halinc geten Gerzenin umnmi (•rtıaöfâ izdeki iktidar rauhalefet savaşı, bir bakıma çocuklann köşe kapmaca oyununu andırıyor. Yerini elden kaçınp da be olan küçük nasıl kendinden ÖDcek' ebeoin rolünii aynen Sen\m>erse, bizde de muhalefete geçen siyt«i partiler eski muhaliflerin ruh halini oldujju gibi kabulleniyorlar. Buna karşılık iktidarı kazanan partiler de eski Iktidarlann kaljbına büruumeyi âdeta bir vazıfe ediniyorlar. Şu ispat hakkı 4avası bn hiısnsta işte en taze bir misıl. 1949 yılmda görüş birleşim karan Yargltaydan çıktjğı zaman Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda bulunuyordu. O sıralarda hiç bir Halk Par« Türkiye hukumeti, büyük bir New York 14 (AP.) Başkan tilinin ne Mecliste, ne de basında Esenhower'in dı$ ekonomik işler cesaretle sert ve kararlı tedbirler bu karara karşı siyasî veya bilim müsavirlerinden Clarence Randall, alarak ekonomik meselelerini halsel bir tepki gösterdiğine şahit. ol Türkiyede yaptığı tetkik seyahatin letmeğe başlamj?tır.» madık. Gerçi mahkeme kararlannı den sonra, bugün söyle demiştir: Arkan Sa. 5, 50. 3 M değiştirmek hakkı firkiyede normal adalet cihazı dışında kimseye tanııuniş değildir. Fakat kesinleşmiş hiikümleri tenfcid etmek, bunlann mevznatımıza ve hnknk prenDuttwdkr'ia mrç*vinw. «iplerimize hygunluğunu incelemek her vatandas Içln normal bir h«kyapılacak işlere dair to. Bugün iyiee biliyornz U iktiizahat veriyor dannm son yıDannda dahi Cumhuriyet Halk Partisi basm hürriyeMigros'nun müessisi ve genel di tini fazla genişletmege hevesli g»rektörü İsviçreli Senatör Gottlieb rünmiiyordu. Buna karşılık o «aDuttweiler'm muavıni Charles Hoch manki muhalefet bu hakkııt en astrasser, Türk hükumetinin, Miğros teşli savunueulanndan biri idi. Gel laman. git zaman, roller değistt. Türk için verdiği 5 sene vâdeli 5 Köşesini kapbran Halk Partisi •: Arkast Sa. 5, Sü. 5 te be oldu, Demokrat Parti de onnn bıraktığı köşeye yerleşti. Şimdi ortalıkta ne görüyortB? Bir vakitler ispat hakkını basına tammıyan Yargıtay karannı pek ola|an saydığını bildiğimlz Halk Partisi. köşesini kaptırdığı jründenberi. bu hakkın en hararetli bir tarafhsı kesilmiştir. Onun yerine kurulan DP. ise. tıpkı köşe kapmaca oyunundaki çocuklar gibi ellerini çırpmakta. pörieri bağlı ebeyi kırdırmafa çalışarak «vermem de verMacar futbolculan dün Dounabahfe Sarayuu gezerlerken mem!.> diye bağırmaktadır. Macar futbolculan «ehrimizdeki ilk maclannı bıuriin saat 14^0 da Şu küçük benzetide rocnklann büyüklere kıyasla pek daha makul Dolmabahoe stadında İstanbul temsilt takunına kam vapacaklardir. davramhklannı hatırlarmağa her Merakldar dün receyansmdan itibaren stad önünde toplanarak iceri haldr lüzum olmasa gerektir. On girmek icin kuyruk ohnuslardtr. Bu maca dair tafsilât ve diSer spor Lüleburgaz 14 (Telefonla) Dün lannkisi adı iistünde oyun. Yerini haberleri son sahifemizdedir. sabah lodosla başlayan şiddetli yağ kaptınp ebeüğe geçenler başka türlü nasıl yapabilirier? Yoksa o ^nnımmımınfnmınmmnmmıiHiımnnmınmmnnmınmııııımıııııiHiııınnımnmHinnflmHmıııımnııınnıımnnnııımın »••••••••»••••= Tnn durur. Halbuki beri yanda si ^ • • • • • • • • • • ^ • • » • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • M < > » • • • • » * " e yol göstennesi gereken prensipler, elberte eoruklannkinder» arklı ola'ak İkfdar nğruna savaşan partfler, oraya niçin geçmek ist£d(!aerini, »eçerlerse her aianda nasıl h.>reket edeceklerini bir bir v'atandaslara sö>Iemek ve »ciırleri kazanmca Aa vaktile dediklerini vapmalri eaiışmak ıonmdadırlaı. Ocrt luJnıış harı doğa milletleri müs'^na. bu di.nyanın her yerinde her zaman böyle olur. Demokratik olduçunu iddia eden milletler bu hususa daima riayet *derler. Hürrijet düzeninin ilk şartl, o diizenden faydalanmak istiyenlerin temel kaidelere ınmalandır. Bugiin o derece hor gbrdiiğümür Hitlerler, Mussoliniler bile iktidar =4 savaşı yıllarında kendi amaçlannı açıkça halka ulaştırmaktan çekinmemişler, seçimleri kazanırlarsa Yazan: YAŞAR KEMAL hürriyetleri kısacaklarını, ekonomi •lanıoda şöyle, askerlik alanmda böyle yapacaklannı teferrüatına vanncaya kadar ilân etmişlerdi. Bu •damlar inançlannda aldannuşlar, politikalarıru başan ile yürütememişler, sonunda da mahvulup gitadnâzam Talât Paşa, Çakırcalı gailesinin kendi»imişlerdir. Fakat bunlaıırr nalkı aldattıklarım iddia etmek hiraz güçni çok üzdüğünü söyledi. Bu eşkıyanın karşıııntür Mu«nluıi'yi ve Hitler'ı iktıdara geürai Italyan ve ,\lman secmenda hükumet kuvvetlerinin yıllar ve yıllarca âciz len tnmp uv verdiklerini. niçin verkalmalannı kafasına sığdıramadığını anlattı. Sonra badiklerini bifmek duruoıj.ıia id «r. Demokratik gelişmemizin ıx>rn>al na döndü: «Rüştü Bey, sizden çok bahsedildi. Takibjartlar içinde iyiye doğru ytirümeçilikle şöhret yapmış bir zabit olduğunuzu duydum. lırini özlüyorsak, hürriyet rejiminin •çıkîık prensipini siyasî partilerimiz tediğiniz salâhiyetlerin hepsini vereceğim. Bunları babir an hatırdan çıkarmamak zorunna söyler misiniz?» dedidadırlar Basm hürriyeti şöyle ol" mabdır diyen bir par»i muhalefet s I:: yıllarında aygun bulduğu hürriyet dazunu sonradan kısmağa çalışmamahdır. Eğer o hürriyetin bir gün kendi iktidanna zarar verdiğini gör » btle sonona kadar aayaomalı (efekbae köfeyi kaptrnp ehe oima\ RandalPın Amerikada Türkiyeye dair demeci Gerzede Eisenhover'in müşaviri, son malî tedbirlerin kendisitt! mutehassis ettiğini, fakat Ankarada 300 milyoııluk kredi meselesini görüşmediğini söyledi Gerzenin hariUdaki mevkü Yangın nasıl çıktı? neler gördük? Mîgros Türk bir gıda sanayii kuracak Istanbul Peşte maçı bngihı 14,30 da yapıbyor hakkındaki ~4ahkikat Komisyon azası incelemelerde buhınmak üzere şehrimiz* gelijor Ankara, 14 (Telefonla) Haber aldığımıza göre, eski Devlet Bakanlarından Dr. Mükerrem Sarol hakkında açılmasına karar verilen Mec Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Dr. Sarol Ateş beş altı kola ayrılıyor Yangın, dün akşam 18.30 da Çarşı mahallesinde sucu Mehmedin evinde kiracı bulunan Malmüdürünun evinden çıkmıştır. Yangın, evde kirrsenin bulunmadığı bir zamanda, binanın arka kısmındaki odada buiunan mangaldaki atcşin şiddetle esen lodos rüzgârmın tesirıle odanıa ıçıne dc.ğılmasile başlamışür. Evin ahşab ve bıtışiğindeki evlerın de aynı şekUde tahU yığmından ibaret olması yangınin çarçabuk büyümesine sebeb olmuştur Akşam nsmazım kılmakta olan halk, camiden çıkarak yangını söndurmeğe teşebbüs etmiş, fakat şiddetli esen lodos Gerze, 14 Bugün Gerzeye gelbir anda ateşi şehrin muhtelif yerlerine dağıtmıştır. dim. Gerzeye, yaklaşırken uzaktan. bir top duman gördük. Gerze hâlft tütüvordu. Ddrt bir taraf dümana, kömür karasma kesmişti Ayakta, Beş, altı kola birden ayrılan birden ayrılan yangın, haîkta panik tüten »v iskeletleri... Tüten ve dayaratmıs., herkes kendi basının çaresine düsmüştür. Ateş, rüzgarın ha dbkülmekte olan evler .. ic ki,,iki saat zarfında bütün kasaba. bir Arkast Sa. 5, Sü. 4 te meşale halinı almı? ve kul yığını haiine gelmıjtır. Samsundan, Bafradan, Kastamonudan, Boyabaddan itfaiye ekipleri lmdada gelmişler, Boyabad ekipi fevkalâde yararlık göstermişse de ateşi söndurmeğe muvaffak olamamışlardır Binden fazla ev yanmıştır. Yalnız bir mahallede 100 150 ev kalmıştır. Arkası S a . 5, Sü. l d e Muhabirimiz kasaHaıun diinka fecî halini an!atıyor Rusyanın Asya hududlarında çarpışma olmuş! Pravda, geçen yaz merkezi Asyada bir istilâ teşebbüsü olduğunu, bunun püskürtüldüğünü anlatıyor, fakat hiç bir devletin ismini ileri sürmüvor Trakya ovasını sular kapladı Lüleburgazda 100 ev yıkıldı, Alpuliu civarındaki tren yolunda suların yüksekliği bir metreyi buldu murlar bütün Trakyayı tehdid et" mektedir. Muhtelif merkezlerden topladığım malumatı bildiriyonım: Kırklarelinde şehrin tam merkezinden geçen d«re bir ara buzlar Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Şehir Meclisinin dunkii müzakerelerini takib «den sanatkârlar ve basm mensnblan Moskova, 14 (AP) Sovyet Ru« ya bugün, geçen yaz aylan içinde, Merkezî Asya hududlanndan bir it tılâ teşebbüsile karsılaftığını açıkla mıstır. Pravda'da yayınlanan bir yastda •uolar kaydedihnektedir: Arfcast Sa. 5, Sü. 5 te Kanlı bir tarih sahifesi aydınlanıyor İ I: Biz Öldürdük! =Hâtıralardan Bîr Parça Çajarcalı'yı bazı semtlerini sular bastı Fırtına ve yağmur yüriinden Şehir Hath vapurknnda da gecikmeler oldu Şehir Tiyatroları Dün şehrin hasılaü bu yıl arttı Dün Şehk Meclisinde, tiyatrolar bütçesi görüşülürken telif eserlere ehemmiyet verilmesi ve sanatkârların maaa ve ücretle.inin arttınlman istendı Belediye Meclisi dün saat 15 te toplanmıç, Şehir Tiyatrolan bütoesüıin müzakereaine devam etmistir. İlk olarak Şehir Tiyatrolan Müdürü Basri Ded«oğlu söz almıı, geçen oturumda uyeler tarafından sorulan sualleri cevablandırmıa, tiyatroUruı faaliyct ve durumlan hakkmda izahlarda bulunmujtur. Verdiği izahat nrasında, bu yü, geçen senelere nazaran hasılatte arbf olduğunu kaydetmif v» excüml« demistir ki: t Sanatkârlarm tiyatro tatiliadc yaptıklan turneler, sinema v« Arkast Sa. S, Sü. 4 te Antalyada bir kadıı kocasmı adtiye bina sında dövdö Antalya, 14 (Telefonla) Antalya adliyesi binasında bugün bir hâdise olmuş ve sehrimizdeki bir dairede vazife gören M. adlı bir sahl*, davacl olduğu karısından dayak ya miştir. M. karısmın bir başka erkekle münasebette bulunduğunu, fa kat ailesine karşı za'h dolayısile bosanma talebinde bulunamadığı Arka« Sa. 5, Sü. 2 de Eraekli Jandarma Albayı Rüştu Kobaşın İfşaaüfİ Dün şehrimizde saat 8.30 dan itibaren fırtına ile karışık başlıyan yağmur, bilâhare sağanak halirü al Arkası Sa. 5, Sü. 7 de S Ticaret Borsasında iki umumî kâtib çalışıyor (!) ORFİ İDARE MAHKEMESINDE 6/7 eylul hâdiseleri ile ilgili görülen 17 maznunun duruşmalarına dün saat 14 te 2 numaralı Örfi İdare mahkemesinde devam edilmiş ve neticede bazı hususların yerine getirilmesi için durusma 17 subat cuma günü saat 14 c bırakılmıştır. Resimde, sanıklardan Sarafim Sağlamer isticvab edilirken görülmektedir. Evvelce vazifesine nihayet verilen Umumî Kâtib Devlet Şurası kararüe tekrar vazifeye başladı Bir yü •wel Ticaret Borsası meclisinin kararı ile işine son verilen Borsa Umuml Kâtibi Ferid Metinsoy, D«vWt Şurasınm 10/2/956 tarihli karan ile wki vazüealn* iad* edilmiatlr. NADtB NADt (Arkast Sa. 3, Sü. 5 te) Pazar Güntt Cumhuriyette nıııınftttfinıııııunnHiıiMinınınnH rnBTmmmınıııııııımıınmmEfflifflinmnnmıınnirı ••••••••••••••••••»••••••••«»»••••••••••^•••••••••••••••••o••••••••• ımnnnmnn Arkan Sa. 3, Sü. 8 da HAFPT • END 1MT das Mnra TUrkljr.y» AmarlkM fflml
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle