19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖBT CÜMHÜBİTET Yuan: GBORGB StMENOM 53 15 Şufcat 195C Resîmli Romanımız 'M. \.Fe*/A oe&iL.... I Çalman Tabauea '>••••••••••••••«•••••»• t ALKAZAR'da î Î X Bugün matinelerden İtibaren + FİTAŞ Filmden alınan C0 X LUMBİA Şirketinin « a san • X Avantür filmi. İSTANBUIJDA • ^ İLK DEFA (TÜRKÇE • SON DURAK 4 Reklâm uğranda ziyan edilen güzel yerler W, •ennayelerini korum&k için, tstanbulun en güzel yerlerinJe büyük, kbciik arsalar almıştır. Bu arsalan şehrm hustısryetlerini gözeterek lentârseler her bakımdan faydalı olur. Halbuki apartıman ohnıyan gayffyeleri apartrnıanfarla doldaruyorlar değercaiz yapı'ması NIMBUS'ürj MACEEALAKI: ı Beşiktaş YILDIZ Sinemasında Matineden itibaren RENKLt ORİJINAL «Le's Do İt Again» RAY MİLLAND JANE WYMAN TÜRKÇE RENKLİ PAVL HEİNREİD PATRİCIA MEDINA Seanslar: Trablus K. 2 5.15 8.30 GEL B. 3.30 6.45 10 pazar 12.15 Yerlerimiz numaralıdır. Evveîden aldırınız. Tel: 48 03 01 Bugün Matinelerden Itibaren GEL BARIŞALIM Karaköy Börekçisi KARAKÖY ve SARTYER'deki fınnlarında kandÜ çöreklerini muhterem müşterileri için malum nefaseti ile hazırladığını arzeder ve ba§ka hic bir yerde şubesi olmadığırjı bildirir TRABLUS KORSANLARI TEL; KARAKÖY: 44 12 45 TEL: SARIYER: 61 20 01 den 56 A k •a ra Görülmemiş rağbet ve iîdiham karşısında görmiyenlerin görmesi, görenlerin tekrar görebilmesi için. Küçük Hârika İKIZ PERUZ'un ENVER VECDİ ile beraber çevirdiği senelerin müstesna filmi Şehzadeba§ı T U R A N Sinemasında Mevsimin iki büyük şaheser filmi ile atom filmler serisine başlıyor. Binlerce figüran, milyoDİarca liraya meydanan gelen lanlann filmi. B U L V A R Sinemasında (Renkli Türkçe) BURT LANCASTER GARY COOPER CESAR ROMERO \ Baştanbaşa heyecan Dehşet, büyük macera ve harikalar filmi 1 İSTİKLÂL KAHRAMANLARI Y A S E M İ M 2nciZAFER HAFTASINA GÎRMİŞTİR NOT: Bu film bu hafta yalnız sinemamızda gösterilecektir Seanslar: Saat 1 de bajlar. Suare saat 8.30 Telefon 21 35 78 ^ ^ ^ ^ • ^ M H M H B 2 CENNET LEO GENH DON TAYLOR Havay adalarında geçen iki saat kahkaha neş'e zevk filmi Şehzadebaşı ADASI (Renkli Türkçe) ATLAS FÎLM YENİ ve ÇEMBERUTAŞ D ün Ak § a m taşıran 1 GANGSTER KURŞUNU ROBERT TAYLOR JANET LEİGHT «Türkçe» Oynayanlar: Sirıemala.mfîa bueün maHnçierden itibaren 2 büyük film birden SÜMER Sinemasını doldurup sever seyircilerin bravo ve alkıs seslerile karşılanan senenin en mükemmel Türk filmf 2 • JÜPİTERİN SEVĞİLİSİ ESTHER WİLLİAMS HOWARD KEEL No Matineler 1.20 den itibaren Suare 8.30 da 2 film birden Avrupa ve Amerika filmciliği Japon hârikası önünde bovun eğdi.. «Renklı Sinemaskop» SONEN YILDIZ Bu akşamdan itibaren Sinemasında da başbyor. Kemal Film GEMEHNEH KAPISI?.. Kadıköy YURD Sinemasında BUGÜN (BUGUN AKŞAMA KADAR) Oazetelerde sik sık oKalamış korrnıda apartman^, «Baltalljıuuıı çaymadA apartman», «Göztepede Çamlar içtnde apartmari'» gîbl apartman reklâmlan görüyor ve İıtanbulon bn muıtesni yerlerlle T ' " " " " meflıunıunun nanı blr arada taaavnır edileblldiflni anlayamıyonız. BHhassn ç?yartı teeaatU olan taral. bu rtki&mların Büyük kurukahveclleT bll» halka kahve satmamaktadırlaı, kaiıveyl her ban^l blr kredlll lnsaat znüeas«ae yalnız MlgroCun aatıığını •öylemektedlrler Halbukl halk da blze şöyle srne değll. fllSnca veya fBlanca banslkâyet mektublan yolluyor: kaya ald oiuradiır. Keudlainden 1015 llralık başka blr ma! aîmsManısr »!» 13fl kurn?İstanbuluu lâtlf tmaualj«ilettul yok Iuk 100 gram kahve vermez. Bakkallanmızdan vakrttl» veresiy» aldı*ıetnıek ve bu bahtsız şehrl ruiısuz blr mıs bu maddeyl, tam (monopol) bir haide oldugundan aiamıvoraa. yı&ıatı hallne cetirmek hususund». MÜ1I KorunmaKaonnuna aykırı olan bu hsrekc:ten dolav polU bllt zevkslzlik, kazanc hırBi. allahlık usnl J Kahraman Şerifin v e zabıt tutamaz. Erenkör Fırm So. Ömerpr «a çeçidl ve nizamlar adeta birblrlle rekabet ha No. 24/1 Mustafa Sabrt Zırh < haydudların • çarpışması bu < • Ilndedtr. Bu hummalı rekabctrn elln< filacie şimdiye > kadar göre < den tBtanbuIun gö« bebe^l ve ean da• X mediğiniz bir mevzu ve m« J marı olan yerlert blle kurtarmak kaOnlar kat'iyen bizden Telefon borclarına akıl ceralar serisi. • bll olmuyor. Istantruru mahvetme te ferherl'î'ine. kcndilerinclen daha başolamaziar ermez •» *••••»« k» türrü blr tlcaj« alhniyetl t»kledi»••••• glm'.z bankalann da belkl bllmedeu Gazetenlztn 29. ocak. 958 pazar g t e 9Miden aayiD Fatma B. katılmalan cidden üzOeüdür. hüviyeti bizde maiıfuz okuyucumuz lö a y m s d ı çıkan ve •Htantn.an blr UUnbat Betediyesi DojŞrusunn sOylemek lâ«ım gellne, telefon fatuıalarından «ikayet edip biz oteiindA Amerkkalı Tuıistlerl hayrett* ŞKHİK HYArKOLAKl İâtanBuı fchrlıün gUzelUğlnl ve tatuu den yol soruyor. Bu faturalar hakkın bırakan BalO'> b&şlıkU yazonızı ÜJlin UKAM KJSM1 aiyetlnl teşkll eden birçok yerlertn. be da çok sîkSyetler geliyor. Maaiesef biz tüy:e ve lbretle okudum. Giydlklerl tuvalet ve kürklerle Amerrkalı dostîaledlyenln tasarrufunda olması ve ftm ç~» buismsyız. ranın hayn"t;e bırakan v» nakkımız menln tstifadesJne arz edllmesJ lâHAVAL KÖŞKİJ da hafcll oiarak onlar taraiından üYaşasın İstanbul radyosu zımdır. Fakat btmiardan btr kısmına Yazan: Jean Anouilb züntü duyulacak sözler »arfetmelerln» her naulsa aabib olmuş olan bank*İstanbul radyosu pazar şünlerl sa veslie olan bu kendlnl bllmez ve ns Türkçesi: SABRİ ESAD lar, buraUrsa apartımanlar yerlne. mebah neşrlyarına başîadı. Böy!eîlk!e es otduklan belirsiz lük» dü?küntt ntrt STYAVU5GİL selft muhltto tabî! hususiyetlertne uy klden berl candan areulad<gımi2 Mr slnterln katiyen blaHen olamrvncafc felefon 44 2) 57 •ran ve mtimkün mertebe harcı tlem şeye kavu^tuk. Unnı aayın doatlarunua bl.'.lrmeyl oteller. plA]lar. plalnlcr, kır v« afthll Yalnıa benlm blr lsteğlm vsr. Çok vatan! ve mllü blr varlfe blHrlm. YENİ TİYATRO kahvelerl ve eğlence yerlert lnaa etae befendlîimlz «On be? gttnde bir» prog Avukat: Adnan Ura» ler: RÜ Y A G İ B İ rarnır.ı iıtaıyonlar ksrıştıiı için dinfzmir 1 fatanbu! çehrrnrn baha blçll llyemiyor\ıa. Onun İçin m» prosrasıın Yamn: ANNA BONACCÎ Türkçesi: M. Abaç Tevfik Sadullah mez KUzelllklennt kortrmoş v» değer da pazer günü sabab neşrlyatında ol Kendine gazeteci süsü lendlrmlş olurlar; masi dp.ha iyl netice vererek ksnaatln leieroD. U M I N 2 Bu gilzel yerlerden yalm» bir deyim. Muafık görölürse boyle olması vererek... tSTANBUL BÖLÜMÜ kaç allenin de«11, İgtanbuldakl bOtün Di «aym ve levln:!! Müdür Or. N»vxat S. B. Valikonagı eaddrM m$aot<ı*ı: (Aktarav Turk Ocat otnasırKjal allelerin ve yabancıların doya doy» 1» Atiıgdan rtca edmm. Adresinden aldığımız b»r mek^uba rctlfade etmeslot lmk&n varlr, t u suîievzat Özdamar BALANIN MtKASl retle hetn halka hem trtanbul şehrl Cedldiye M»h. Şhld Muhnr vab: Kendisine gaıeteci lüiü v«Yazan: CUR1 (JOETZ ren o çahıstan sikayetiniz her ne isc. n* blamec etmta olurlar: Sok. No: 22/1 Düzcc Türkçesi: S TÜRKİS NOTAÎt İrtsnbul Ga^eteciler Cemlyetl Reİ5İn» 3 Bu glbl teals^re )ratırüa«*k M I mayeden gelecek kâr, İstanbulun en mcktubla bildirnırz. Hakkımı mutiaka. Ord. Prof«ör Srtteel yerlerlnl çlrklnleşdlmıelt bah» aranır. UUAMMEft Migros «mostralık» X (OSMAN BİKES) sına ln$a edilen apartmanlann reklftm • larile temln edilen mevduatdan kat Koca fabrikam yedek Xakili: Muhsin Ertugrul k*t faıaa orun X rekorlarını kırmamalıdır X Sovare tam saat 21 de parçasızlıktan durdu 4 Husual tesebbüsün hlmmetlle Pazar Cumartni mati İstanbul ecnebîler lçrn de c&zlb blr . Mlgros'dan jikâyetetyiııı. • »yrot hidiseteriüde fabrikamın m«ncleıi lat 1» da. Cumar yer olur. v* bu surcUe raEli ı H t n s de X Portakal aidım. Üstünde mostrakinelerl tahrib edüdi. K » « 4 C 4 tesi matineleri tenalit• hk glbi iriler vardJ HeparDİ Oyle artmaıı temln edlllr. tOO dolarlık yedek parça. yoklu^tmX sandım, halbuki »l.ında ise yuNâçlz mütalaam;zın kıymetll banIıdır. Pazartesi ternsll yoktur. dan koca fabrlka muattal duruyor. k*cılarım!a ve beletflyeeileTtmtz tsra X murta küçüklüğünde portakallar 4. Sehrimlz ticaret odasına vazlyetl bll fından nazarr ltlbara aJmmfteını ü • zııhur ettl. • K E Ç İ L E R dlntlm. Ticaret VeMlettne yaaiılar. C» nüd edlyac. v» İKanbulun hayrl tçtn "^ Gene Migros'dan kilosu 290 ku ^ A D A S I İki torafın yekdiğerini desteklemesiııi X nışa beyaı pcyciz de aidun. Üst 4. vab çıkmaymca. bea d« do^rudaB V«kâlete yazdım... G«n« cevab yok. Piyes 3 perd» <Kn gözle beküyorum. 4> kısnı BUJata^am görüyordu. Pa ^ • Anknra Yazan: UgD Bettl (Hüvlyet mahfua) 4 ketin altında (böreklik) denen T TrlkotaJ Fabrtkan Çeviren: Mahraud Abaç X kırıntı peynirler çıktı. 4 Abrabam Şahapofla Yün iplîğîni karaborsaya J Bn <^kü TTirkiyenin tîearet »» • Sahneye koyan: Postacılar •okak, İt B«yoftla M. Agfth HOn • klllertae urgtm degildlr. Moatrallk X düşürmemek için Ç*qamb«â<B tıafka her X 11« h«rkı fa*ıranak bu d*rec*> caiz 4 Erenköyün imar* muhtae îk4arn uat tam 21 d* • İki kooperatlf.B dı;ımia kalan doku 4 olamaz. bir sahası Cuma (taleb«) pazar macılardan bazıîan İktissd ve Ticaret • j (Hüviyet mahfuz) J Kresköy ltrasyoau yanından gaeen Vekâletlnden »o temennMe bulinrayoraafalt !le TQccarba«ı ve Sultan «olar: H A K S İ U kakdan eeçen asfalt arasinda 500 met a) Yün ipliği hakilrt ihtiyac sahiblereyl OTV.iıav»n yol dnrumu İle 400504 Eyüb ve civannda irki rine. yani valnu yünlil doknına tezgâhı M. kartl.lt bir aahanm bataklık dorumu. , S^ANBUl. OfKKST olup da bunu bizzat çahşanlara verilsin. havası ve manzaraslle İatanbulun «n içmek yas3k mı imiş? EI tezgUıi olanlarla mot6rW de olsa Heı aksam 21 de frÜTe! yer'.ertnden blrt olan bu Kmt havtu dokujan kimsclerlc panraklu terr k n a mcrlrazi T * aably»l«ri nkl «a M IM0 13M kflak ve <» hnlMAYK HAMMEK gâhı olanlar bu hakUn istlsna edllstaT« alıama Ur k»r»r 11» (Zlyaret krnı ber bakımdan mUşklUler v« h X ŞEVKETT ler. zira b!zde henüz el tezgâhı yünlü g&te, olnutaı haaeblle) açık Ujki aauLma zursualuklar Içlnde bırikmaktadar: kumasları olmadıjı glbi yün havlu da sı ve meyhane açılması. bu karara göOıwr«ı a oerâ* fHüvlyetl maiıfuı) piyasalirımmia görülmiy«n bir teydir. re yasak edllmiştir. İkamet etmekte Pamuklu tezgthı i!» de yün dofcundufu bulundufum Rarai nahiyesi d* aynı MaJum olıruyan sebeble hiç görülmiyen bir seydir. Vaziyet VTMH.'I Ubtdlr. basaı. vt böyle o'.unca bunların aldıkları yün kapalı... Bundan iki üc a.y evvel R&ml nanlio'ikleri karaborjaya intikil etmekte yesine tâyln edilcn oir baş komlser Uatmeartk m r t AnnnüB Saraçhanebsşı İtfalye Cad. üzerlnda dîr. d* tTtt yaa»k koaıuau üeerınöf tok ba* bulunan kemer çeçlSleri malum olCaAsıotiv Haikevı «IK No Ht/tt bl Tev^iat! yaprnakU olan heyete sal davranan blr zattır Bu cümîeden nuvan bJr a»b»bteB *olayı ilç aydan Santbien bizzz doktımacılık yapan kimseler olamk Irundaaı bir ay «vvei Batnol ajıa bert kapalı bir vaziyett.e olup, ancak l l l l ve caddeemin kavuşağında bulunan Blr eskiden kullanıimıyan ufak ve toprak kariçMnlmasın. Tazı ifleonj tt'ıeı dar« edea ci Hiç b'.T kimse ve sınıf tefrik edU mttsklrat aBtıoausiD, afik oiarak fclra yollu hiı «e<;id vesait •»• yayılar »Iln m«îen aym mfiddetler 7ırfında her ve şarab verdlRİnl görertk bu dük»çık brakünuştır. IıUhını dllerlz. kânı haklı olarak mühürietaıiş'.lr. Bu CEVAÜ KKHMİ BAŞKL'T ke<<» aynı m:k1arda (bir sefer Nerrnln Ataman gelecek sefere alt kaütedm »ermrt hareketlnden doları kencH»lrre iRlbpn İtfaiye Cad. Betoven Apt. Nb: S nrvüte?ekklrîz. BAI böyle tk*3 aTnı asa sartilel iplik vermek sekli her balde caddede blr dükkân v*r 1U, bu dUk en doğrusudur. kâDda sabah. akşam sofra kurarftk fHî'vîyet mahfıız) â!en: rakı :çilmektedir. Rakı ictik'eri Kahve satış monopolünü alan Migros, zoraki satıs yapmamalıdır t Kesif iş taatlerinde otobüsler aon istasyonlarda bekletihnesin de*«. fakat Içki haü !!e konuçtukları elfazı eMtzjeden, bll TO{dan utamyorua. (Hüvlyet mahfuz) Mr DAĞL4RIBEKLEYEN KIZ SEZER Son senelerin en muazzam Türk filmi SEZÎN KENAN ARTUN Eser: Esat Mahmut Karakurt. Reji: Atıf Yılmaz Prodüksiyon Duru Film. Bugün Matinelerden Itibaren MELEK Sinemasında KADERİN PENCESİHDE (Second Chance) Renkli Tecnnicolor Robert Mitchum Linda Darnell J*ck Palance Amerikalı kadmların seksapel kralı seçtikleri Jack Palance ıle Robert Mttchum'un canlandırdıkları Cenubî Amerikanın auh danslarile süslü yeni bir şahaser. SÜR'AT FİLM SUMERBANK'ın 1956 YILJ İKRAMİYELERÎNİN İLK ÇEKİLİŞI İÇİN 15 Şubat 1956 bir Akşamma kadar he*ab açtınrsanız Î5O Liralık RÂDYO B AJNKAKA 7.28 AgıliB ve prOBram 7.30 Törkü ler (pı.) 7.45 Haberler 8.00 Şarttı Iar (Pl.) 8.30 Sîhah müzlfl (Pl) 9.00 Şarkı ve türkuler (Pl. 9 30 Çeçldll batı müziği tPl.) 10.00 Kapanış. *11 58 Açılıj Te program 12.00 Hafif VVrana müzi»l (PI.) 12.3» 8a<Il Hoşsesten şarkılar 12.55 Serbest sa at 13.00 Haberler 13.15 İtalyan yıl d:zlan söylüyor (Pl.) 13.30 Badyo 83'ıon orkestrası 14.00 Sevtm Erdlden aşrkılar 14.30 Litin Amerika dans orfcestraları (Pl.) 15.0» Okal köşesl 15.15 Arjantln tango oricestraları (Pl.t 1530 İ»taııbul Badjosu sanatlcârları 1600 Kapauiş. 12 27 Açıüş re proffrarn 12.39 Kanşık hafif yemek möxlfl 13.08 Şarkılar (Pl) 1330 S«z eseriert (ÖBel Pîâl:) 1345 Haberler 14.99 Dsu>» caz müzlğl 14.30 Ev ksdmiTla la baalaşs 14.40 Şarküar Benin Brbay 1500 Kapanış 1657 Açılış Te pıorram 17.00 Kad yo yurttan sealer ekipi 17.3» Orkest ra mü2l*l 1J.00 Ş«kılax Müışide Şener 18.20 Dana ve c»a mttziğl 19.40 Radyo aalon orkcstnu 1910 Badyc kttmç faaa h«y«l 19 4S Haberier 20.00 Ağı» armonlkasile melodiler Î0.15 Badyo »aaıet«sl 20.30 İleri Tuık mu»ıliUt koıaaervatuaı deıneıçl İdnn e<ten: Laita Kitıbcy 16.58 Açüış re program 17.00 İn 21.00 Yeni buluşlar Takdim eden: Eul van Tezel 21.10 ŞaıtlUl Ekrem Zon cesazdan KupdUıbıcaıkir fasiı UM Radyo İle İngilizce 17.45 Pollt» »e şar 21.40 Gelir verglsl saatl 21.50 p»B»«»obleler (Pl.) 13.06 Köyün a« Titı»m Geocer ve arkadaslan 22.10 atl 1&1& Yurddan sesier Musaffer Opeıalardan hliâyeler 23.00 Hafif Sarısazen Idaresinde I4VS5 S«rbest melodller 22.15 Hoberler 23J30 n a t 19.00 Haberler 19.15 Tarib Pragram 23 33 Dana ve caz miizlği ten blr yaprak 19.20 Mlthat Akal 24.00 Kapanış tan orkestraaı 19.45 Sevlm Ç»fTayandan çarkılar 20.15 Radyo gazete İL N •1 20.30 Serbest saat 20J3 Itamt fer İîkardan şarkılar M.oe Hafif Kadıköy emvallnden aldığım kakart mel«OI«r (PL) 21 30 Baüau'n bul 334» nolu maaş cüzdanunla buna. bM mscaBl 22.00 B. M Mecllsln.:' bu Iı tatbiS mühürümü zayl ettlm. YeKVıa M 15 Serilea »arirüar Î2.*5 ntılni alarazundan bunların bUkmti Haberler 23 Oi Kıbare müzlcl " f olmadığıuı llân edertm. 23 30 D U J edeUm (PL) 24.00 B. Ysrbay panıj. Abdülludlr Gökçöl ISTARSÜL'DA 60ZTEPEDE KONFO1LU APARTMAN DAİRESİNİ mmfTnıırTmmTimuıımnıiiiııuıııuıııuuuııaııuuuuuMuai VE 22.000 Lira Tutannd* para akrMniyelcrîın kaza nabilirsn Sümerbank'ta 150 liralık bir henb açtırmakta >••••••• •• * Olgunluk imtîhanlan ÎTisantaş Vall Konağı caddcatnden SHbahîan Galatada işime gitmefc İçin, hakkuıda bir temenni fakat vera dolmus bulmak mü.=kü!4tı karsıs'.nda bence en emln care. Maç Oîgunluğa girmeyen eskî ÜEe meSa lstlkametlne glden otobüale Nlaan zunlannın tekrar öç deraten imtlhana f»fm<hır> Maçkay? ve oradan lklnd glrmelerinln lüzumsuz olduğu fikrln bir büetle Tiînele eltmrtrîr. deyiz. Şrmdılik lise rr.eıurfları: s*zlü Ancak. otobü«!er Maçkaya varınca glrdtkleri lmttcanlara. blr dc yaaılı | or»dasl plâatonun tâytaı eiecefl lıart olardk girraemektedlrler. ket saatîr.e kndar hiç olmazsa on. hat Bizler de mezun olurken söziü oJata bazan onbeg daklka bekîetllmekte rak girdiğlmiz dersîerden muaf tutul dlrier. naamızı. yalnıs Kompozlsyoni d»n ya İ^.T.T, 9<rfdr ve blletçilere, Utlrahat 21İ1 ginnemixl lstiyDruz. Zlra Maartf edecek ve bir algaja lçecek zaman b» Ve'iieUnln jenl talimatnaıaealu* gö raSrnak İçin her seferin »onunda bek re: letlimekte olduklannı, mazaret ola• LKe bltlrmelerde derslerln imtîhan 4 5 8 1 H rak EönercblUr. buıaa ym aoalU v»yu y^nlı oUnJı btr 11 Knnastimizce. bir bucuk saat* inhi: deîa glrfllr» maddesl vardır. | eden blr müddet lçia gerek şoför pe İkilık yaraun bu durunu ortarekse bfietçi lstirahat etmeden ve al dan kaldıracak adllâne kararı bekll?ara lçmeden çalışabllirîer.. Fabrika yoruz. larda ve bîThassa madenlerde cok daha u (BariyeH aahtva) ağır şeralc altmda çalışan ieçller bü tttn mefal saatlerinln devammca. sigara Içaaeden r» dlnlenmeden çalış Yalnız leğen örtümüz mü maktadırrar. eksik? İ.E.T.T ln bu ricam nazan ltlbara ederlz. Daha pek çok seylerle beraber, çocukalacağı OmldJlt, Oncedm tefekkür larımıım mektet» m«lzemesmîtı SâvizMustata Blçen lizlik yüzânden ate» paaasına çıktı4p Emlak C«d. 17/2 »~<« bu iırtiBaiı kaıak. s Rüolexinde sanki pek lünunlu bir »eynıiş 00 giDİ, Macar millî takımı ile iki maç yapmak içhı. eok darlıftını çektifimiz SOLDAV SA«A: • elli b!n doUrıtaökâanctinGaiBbol 1 Basın İFJerfmizle mrfgn! Yemlrden çıkarıp vcratesine ne deux ttfbnem! m ; z •> Müesieseierde vazife gören Kara borsada yanra milyon lira eden pgı jonettgrten feofırty. » GiyiraciJ bu parayı, ajuca ikiaaürleri ağırldma olarak. bir sifat takısı. 4 Fcryad, masrafları ile beraber. bizim Eibi fakir yere ir.mis botat. İ Tersi «deük aç!» bir milet iç4n a»ın blr fastezl sayıyo manasırıa b:r emirdir, çevrilince «serrux. best brrakma Inreketi» roeydaM <ık=r. İktisadırj ne olduiuru bihakkut bilen, i HaTekrtsiTİik ve tenbellik (e3kl bizl çektîfirniz darlık ve iztırabterdan. terirrv). 7 B«w yer» ödener. ceza feski kıartaraesk idarerller* ne zaman nail terrmı. » İJr* aatah'.ardaJJi »uların oiacağız... n ^ n a y a meebnr dduklan hareketlerKail Çolahoüu Kalasn* cad de^.. bir soru edatı. YCKARTO.Vr ASAÖTTA: dcsi No. 1 KıuUaaarak NOTUMUZ: 1 Bazr eîH?e kmmlarrna hrtftfk ohman sertlertîrnre Ijîırl yapma. * Btynetaılel spor temas'aruoı k kapnı »fyareti haline getîrmegi protest» DfrenMnfılt («*f terirB). 3 D 5 ^ r * > n •den «ayıstl mckftıb ali7«rux Ynlnrn ropftman Wr rin» otım tîcarrtirrf ysrram. klsi. onlacdaat aade bic mmraut^tc 4 E1îıwfn hî<r Mr *» grlTrriym. kar»Aynı pehlivan'arın ajiıı pehiivanlarla g?ların üzerine konup didikledikleri. &eta kaışılaşmasi :çin bu ne 5 Tazyik o!ur?n havanın :nce bir F ne omn jırrshaKerfirr» de âcHl^eT! et*»r*ı?r Terdî?! ses. hem oilmektedir. taze manasır^sdır hem sıcskta döktükteBfmizderr. S B(r r»r*. psrbk yüzlO b«ıjer*n. T Bahartsu etme Iterekefl, bir hayvanm bağınşı. 8 Küçük Mtob. 1 2 3 4 5 6 7 8 17 çubat cuma saat 18.30 da tamnmış piyano virtüozu SARAY'da TEK Raffi PeSrossian RESİTAL BULMAC/I \ "1" 1 1 ı 1 1 1 \ f Pl \ um \ 1 \ l l 11 1 H m 1! 1 1 \B 9 Kocanustafapaşı Senenin en muazzanı 2 filmi İSTANBUL Sinema&ında 4 » 4 » » » » » » » 4 » » 4 » » » » » 4 •••••»••»•»•»•••»? gecikmeyiniz. SUMEIIBÂNK i 1İnsanlar Yaşadıkça 2KANLI DEFİNE »TÜRKCE» D|OIM|AIT|F:!S|W, S l f lYlOlk'ı ı LJ1 * 1 C nı ' ı « jvl A | N | P | f }UİM Lt *\L ^iDİAİNİA »J af piMin Matfneler: 13.S0 «Renkli Türkce» Suare: 20.30 da Y İ I İ K AfRİAİKPi 1 IL1® BİFİL^Iİ ı ; DlElSİEH
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle