24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALtl CDMHCJKtVR 27 Amerika dün 4 altın madalya daha aldı Cirid atmada Norveçli Danielsen yeni Melboum» 27 Bugün devam «41 len Ollmplyad Oyumarmda Amerlka dort altm madalya daha kazandı Sırıkla »tlamada Bob Rlchsrds 800 met rede Courtney halter yan ortada Kono, ağırda da Anderson blrmcl oldular Clrit atma müsabakasmda Norveç lıDanlelsen blrmcl ge lrken yenl blr Dünya rekoru tesls ettl 3 bln metre Tifrn geçmelerlnde de Avustral^alı meş hur Rua a'leti Kuts u geçtl 1) Bob Bleharda (Blrleçl* Amerika) 4 56 1) Bob Outortkl (Blrlealk Amer ka 4 53 3) Georsec RounanU ITunanlstan) 4 501 4) George Matto» (Birleflk Amerl. ka) 4 35 5) Nagner Lundberg dBTeç) 4 1 i «) Zenon Vazy (Polonya) 4 25 Amertkalı Rıchards 1952 vı ndi Hel alr'k de »esls ettlfi OHmplyad rekoru. nu blr «antlm farkla Melbourneda kırmıatır FİNÂL 800 metre flnâl müsabakalannda ye nl b r O lmplyad rekoru tasis edllmlı tir Müsabaka ne'lcesı şövledlr 1) Topm Courtney (Birleşls Amenka) 147 7 2) Dere Johnson (Inglltere) 147 8 3) Audun Boysen WorTi«ç) 148 7 4) Arnold So«ell (Blrleslk Amerika) 1 48 3 5) Mlchael Farrell anpllter») 149 2 «) Lon Purrier (Blrleçik Ame a) 149 3 tlk dtırt dererevl turan 4 atlet O lm piyad rekorunu k)rmı<!lar e beşlnc d« eskl »»koru esale etmlştlr XVI. OLIMPIYAT OYUNLARI 100 m. kadınlar Dilnva rakoru Delabuntv (Avustu ralya) 113 O impivad rekoru S*»phen» (Amerika) Jackson Te Cutbert (Avustural ya) 114 bir dünya rekoru tesis etti 2) Vladmir Kutı (Rueya) 14 15 4 3) Laazle Tabort (Macar) 1418 6 1 Paul Andrrson (Amerlka) J09 4) Derek Ibbotson Iislltere) 14 18 8 kllo (Olımpl"ad rekonı) 3 Ee'vettl T A\usturalvaH Lawrerce me«hu Rus (Arjant n) 5ftO k lo S Plgalnanl a'letl Kuts u s«çmelarde ?eçn?esl se (Ita va) 452 5 kllo ylrcilenn büvük tezahürat yapmasına sebeb olmuştur İklncl aeride Plrle blrlnci olmuştur Futbol Cirid atma •skl dünya rekoru tnglHere futbolde S'am'ı »0 yell» m s* r Blrlncl devre 40 sooa ermlştl Ir anda da Batı Almanyaya 30 galıb gelmlş'lr Tenl dünya rekorn Dtinya rekoru Moeni (Belçlka) v«ç) 85 71 1457 tekl Ollmplyed rtkeru Toang (Amt Kakl Ollmplyad rekoru Whl'f'eld rlka) 73 78 (1952) (Aiıerlka) 1 49 S (1<>481952) Yeni OllmDlyad r ekoru Danlelaon Tenl OUmplvad rekaru Courtney (Norveç) 85 71 (1956) (AmprHa) 14" 2 (1956) FIHÂL MUlı ffbol taıumııaızm Prag da ka çevrelerındfi d« alâka U« karşılanmı;Ol mptva1 r "tma «tietlym mö zuıdıgı beraijerİLs şehnmız scor çev tıı Burun bekası ıçm daha fazla çasabakalarında su neticeler almmıştır rrterıid" sevmç e karşıJarmıştır Dun lıçacaSız Netıeede bırmci der*cede 1) Egıl Dsnle'son (Norveç) 85 71 bu husu*ta bır arkacaş mızla gomçen muessır olan gene futbolcu arkadaşla(Dünva rekoru) •nıl ı takım »eıc *eç c s. Ejfak Ayjtaç rıma teşekkur eder bu netıcede büî) Januaz Sidlo (Polonva) 79 98 $u beysnatı \emşter Yenl Zelandalı atlet Norman Read Mik emeğı olan antrenor Cıhad Ar3) Vlctor Çlbo anko (Ruaya) 79 50 50 kılometre yurumed* rakıbi Rusu « Mllı takımınuan Prag daki lyı nana ve Hasan Ekıne &ukran borclu 4) Herbert Kosehel (Almanva) "4 88 a c varım »aat farkla mağlub ettıkten sonı ce b 'd° olougu =pbı dima stjor o d j f j m ı bıldırır m » 5) Jan Kopv+o (Polonva) 74 28 ra memlekermln bavrajı serrf diregme 8) Glovannl Ilevof I>alva) 72 88 Dünya rekoru çekılirken kendinı tutamayarak hungür Norveell Dıntelson Dtlnva rekorunu Da SllTiı Brezll hüngur ağlamava baslam ştır raıktan sonra dlfer dSrt »rka"asile ya) 16 56 m blrllk'e Ollmplyad rekorunu da yeniOlımplyad r«ko lemlatlr ru Da S Iva ı Br» Olırrpi ?r»'arm btttOn atma mOsaba Bn uzun isimli atlet bulunTjjtur zllya) 16 22 m Nagagıngan Etırverasıngav admdaki bu kalan rüzsara karsı vapılırordu DünTürkİTe retroru rekorunu kıran Norveçll eirltl sal atlet Hindlı blr yüksek atlama. atltiR Sanalp İS 075 larker rÜ7eftr dur «»u dir Katılacak m&ruf atlet er Brezlha ı Da Sılva (16 Ha'en Trantız Ohmıpvad kürek •Î6) Japon Koeaekıpınde dümencilık vapmalrta olan ke (16 48) Rua Tc Dürva rekorıı Warmerdam (Am»nerbakov f!6 4«) 14 %a«ındaki Jackıe Vılcoq devamsız rlka) 47 lıgından dolayi olcumakta bulundugu Sakl Ollnpivad rekonr Bleharde Rua Keer (15 91) Belçlkah HcraeeTia CharİPmagne Lı«esmdpn kı vx. mu<LTerlka) 4 55 (11"2) (15 81) F r'l Rabkamo (15 79) tur Fran'iz Demz Sporlan FederasFaTorl gosteri en a'let Da Sılva. Tenl O'lmpIvTl rpkoru Rıcnaroa vonu kendi«imn affı ıçln tava«sutta (Amerlka) 4 56 (1956) BugüTi» kadar Ollmplyad galib erl bulunmuş'îa da ne mekteb idarefl 1896 da Amerlkalı Connolv (13 71) T1NÂ.L karanndan dbnmuş ne de Maanf Î O de Arerlkalı Prinstein r 14 431 OO Sınkla vııkwV HT ıma mdsabakalan Veklâeti karan bozmuştur 1904 de Amerikalı Prlns'eln (14 33) flnâll çu sekllde ne*lc»ienmİBt1r 1O08 de Ingl'lz Aheame (14<>2) 1912 d* ÎSTeçll Llndlom (14 76) 1920 de Fın'l Tuulo» (14 501 1924 de Avuutral valı Wlnter (15 52) 1028 d« Japon Metın ıle Ergun Çek defansını zorlujorlaı Oda (15 21) 1932 d« Japon Kambu \. (15 721 1936 d» Japon Tajlma (16) 1»4R de İsveç't Ahman C5 40), 195J d» Melbourne M (Hususl ) Gureşçi kika sonra geldl Bre1a'ı Da Sllva (18 23) Kif lemız yarın (bujmn) «aat 11 de ler mız Avustralva kıt asirın ve Ohmpıvadların kıtil yaptığı dun sabah ha Anzak meçhul asker abıdesıne çel<"nk fıf bır ldman vaptılar ve futbol oy koyacak ATLETIZM tçadım (flnâl) 200 metr» (fl nadılar Serbestte rakiblerimiı nâ') dos« ıflnal) uzun atlama (kadınlar Dünja rekoru Gordlen (A~ "^ka] öğleden sonra da mınderde çalı;tıÇarşamba guru ba^lnaycak olan ser»rası flna') 110 m engelll (seçme) 80 m 59 28 m lar Karşılaşmaların başlanacağı çar best gureş şampıyonasına 122 pu eşçl Olımplyad rekoru Inesa (Amerika) | lamba gununü ıple çekıyoruz. Husev n iştırak edecek 52 kiloda (12) 57 k loenge 11 (k'dınlar aeçme) 3m)o m steeplt 55 03 m Akbasla Mustafa Dagıstanlının lkışer da (17) 62 kiloda (16) 67 k loda 121) (seçmeı BOKS (eleme) BASKETBOL Seml Türklve rekoru • kılo fazlaları kaldı onları da bugım 73 kiloda (15) 79 kiloda (15) 87 kiloda ' nalle) MODBFV PE^T^TLON (yüzne) Katılacak maruf atletler Amerikalerde ındırmeğe gayret edıyorlar (15 ı ağır sıklett* (11) musabık gure u Gordien (57 21) Amer*ka ı OerteT KOKET ıe eme) ESKRIM Antrenor Celâl At ğın burnunda çı şecek f«6 90) Italyan Conaollnl (56 85). ksn bır çıban yuzunden yüzu sıştı pe 62 kılo çok çekı$meli geçecek tj 4merlkalı Koch (35 08), Çekoalovak nısılın ile tedavi yoluna gıdıhyor veçl ler serbest gureşe 4 sıklette xatı I Merta (56 86) Dun 01 mpıvad kovunun ldarec lerıne lacaklar Berhn ve Palm tehl keli o I Pavori göaterilen aU«t Gordlen radyo isted ğ mızi sojledık on beş rta î a b l l ı r I Bugüne kadar O mplvad gıllblerl HIIIM ıı ıırırır ı u v ıııııııiıi Mi'Miıi'iıııııııııııııııımıııııııınıııiMiıııi'iııııııııııiHiıııııııııııııııııııımıııııııımmıııınnııııiüiıınıııııi' " *p» v < P" I ' • ! ' I I !|l!'HI"n't|l'ımi •<nw MÜ'fnilITT •• Milli futbol Pragdakı seremonıde Istıklâl marşumzı soyluyor. Sidlo (Polonva) 83 66 Danlelaon (Nor 800 metre Prag Enaçının akisleri SAHA DIŞINDAN HABERLER Şeref kürsüsünde ağladı mefre seçmeleri 5 000 metre blrlncl aert aeçme erde teknık netleeler 1) Allan Lawrenee (Aruatralya) 14 14 6 Olimpivad seref kiirsiisii ı 1896 da Amerikalı Gfrret (29 15) 1900 de Macar Bauer (36 40) 1904 de Amenka ı Scherldan (39 39) 1908 de Ame. nkalı Sherldan ı40 89> 1912 de Fınll Talp'j e 145 21) 1920 de Flnll Vtklan der (44 68) 1924 de Amerikalı Hou«er (46 15) 1928 de Amerlkalı Houser (47 32) 1932 de Amerikalı Anderson (49 51) 1936 da Amerikalı Carpenter (50 48) '948 de Ita yin ConsoHil (52 7S> 1<?52 Blrleşik Amerika basketbol takımi F'hplnlere karsı nefis blr oyun ç ı i » . Kadınlar arası 100 metre aörat ko rarak 121 52 ga'lb ge'miştlr Oyun çok şusu flnill şu şekllae netıcelenmis siırstll cerevan etmlştlr tlr D ğer basketbol karçüaîmalannda 1) Bettv Cuthbert (Anıstra ya) 115 Bulci'lstan M 1 tvetçl Çml 8871 Ruı 2) ChricMa S'ubnlck (A'manva) 11 7 va Slnsapuru 91 42 Dru"uav Kore yl 3) Marlene Mathuwa (Avugtralva) 8380 Japonya Slamı TO50 Franaa 11 7 Karadayı 7962 Şlll de Aıu=tralvayı A *m m i d p h ı lahlbl Avu»*uralvalı venmlş'erdır Cutbert seçmelerde 11 4 vansrak Ol mplyad rekoruna egale etmlstır Basketbol Üç adım atlama En uzun isimli atlet 1 Tom Kono (Amerika) 447 5 kllo (Dünva ve O 'mni r\ r<«ori) 2 Stepanof (Rusva) 427 5 kllo 3 James Geoffe (Amerika) 417 5 kllo Yan a â r 1 Voroblyef (Rusya) 463 5 kllo (Dünya ve Olimpivad rekoru) 2 Davt Sheppard (Amerika) 442 5 kllo 1 Je r De'uf* (Frir=. 425 kılo Halter Modern pentatlon Modern Pentatlonun üçüncü mO=abakasını teşkıl edPn atıs müsabakuEinı Tfgmen Telix Almada 960 puanla kazanmıştır No\ikof (RUF) ve BeredPk (Macnr) 920 şer pu n elde etrrışlerdır Lambert lAmenka) 900 puanla dr rdüncü olmuştur Urnurnl ti'imı'te Fırlândıyalı Korhnnen birıncl durumd r'ır Ekıp tasnifmde Amenka bır ncıdır Mektebinden kovuldu Sırıkla aflama Güresîer yarın başlıyor Bugünkü program Disk atma Amenkalı Courtney 100 metreyı kazanırken Ttlıfot Cl ^»İLRİ'İET Melburne Londr» Frankfurt letanbul Alım ve Satım Müessesesi Müd. den,, Fason ıçın harıce gonderılen \e mamul hâle ge+ırıl dık*en sonra >urda ıthsl edılıp hâlen gumruklerde bulunan pamuklu men=;ucattan. ımgazalarımızın ıhtıtıvacı ırın Harb^e^e^ı depomuzda teslım şartıle muayyen bır mıktar muba\aa edılecektır Alâkalıların fıat ve mal mıktarlarını mubevj'in tekl f mektublarıle tıp numunesı ve asortıman kartelalarını 30 11 1356 gurm akşamına kadar Bahçekapı Sumer Handa kâın I\Tues=esemi7in Pamuklu Şubesi Mudurlugune tevdı etnelerı bu tarıhten sonra \apıla cak muracaatlerın nazan itıbare al'imıj acağı ılân olunur Muesse«emız tamaıren ve\a kısmen mubavaa vap makta \eya hıc •varmamakta serbe^ttır (16273) îşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Sat?naîma Müdürlüğünden: ^000 »ded gözl.'ik çercevesi sabn almacaktır. 1 Kar ımjmuz Ankara bolgesi sigortalıları içm luzumlu oîan 4000 aded muhtel'f boy ve tek t p gozluk çerçevesı 5 12/1P56 csTşamba gunu saat 15 00 te tekl'f alma usuln^le ihaleve çıksrılrrıştır f 2 Ih?!p\e ıs ırok etmek ıstijpnlerın a) 1956 vılına aıd Tıcaret Odası vesıka«:ı b) Teklıf edıl«"i fıatlara eore hâsıl olacak balıfm % 7 5 n'^betındp tem'nat akcpsı olarak Ankara da Umum Mu^urlnk t"tpnbu] ve Tzm'rde Sube Mudurluklen veziıelenne yat'rılacak para, Devlet tahvıli, Banka temmat mektubuna aıd mskbuzu teklıf mektublarını hâvı zarfa ko\mEİarı (Banka mek+ubları teklıf zarfma da konabı] r ) c) Teklıf î a ^ l a n en geç 5 12/19'56 çarsamba gunü sa^t 14 00 d > Vadar her gun ış «aatlerı dahıhn* de Mudurlngumuze xerllrrıesını veya o jrun ve saatte bu'unacak jpkılde ıacelı taahbudlü olarak posta ile gondenlme<!i lâzımdır O gun ve saatten sonra gelecek mek*ublar kabul edılmez 3 Kurum arttırrra eksHtme ve ihale kanununa tâbı olmavıp ıhalevı yapıp yapmamakta veya d'ledığıne "armaV+a serb°«:ttır (16204) TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETÎ UMUMÎ MERKEZtNDEN: Işletme ımtıvazı Cemnetımıze aıd bulunan Afyonkarahısar Madensuyu ve tabıî Sodasının Kocaeh ve Sak a n a \ılâ\etlen hududları ıcınde toptan satışı Cemıyetımızce hazırlanan şartrame daıresınde baş bayie verilecektır Talıb olanlarm 3 000 lıralık geçicı temmatlarını havı yazılı teklıflerını 31 Aralık 1956 pazartesı ^unü akşamına kadar Umuml Merkezımıze tevdı etmeleri rica olunur Şartname Ankarada Yenışehırde Umuml Merkezimızden Istanbulda Mınnr Vedad caddesı Buyuk Postahane cıvarında Kızılay istanbul Mudurluğunden Izmit Kızılay Şubesınden ve Adapazarı Kızılay Şubesınden temın edılebılır Postada vâkı gecıkmeler kabul edılmez RAHA T EDİNİZ dünyanın en tecrübell havayolu ile gidiyorsunuz Radar!... Clipper yolunun daha salcin olmasının işte diğer bir sebebi Oece veya fdndflı olsun, Pan American Clipper* uçaklanndaki kudretti radar tertibaü, ötelerde neler olup bittiğinj pilota haber verir». eakin, rahat yolu seçmesı için ona yardım eder. Bu radar gözleri, 250 km. lik eahayı devamh olarak tarassut eder. Baatte 560 km.'yi aşan bir sür'atle gidilse dahi kötü havanın hakim olduğtı yerlerden uzaklaçmak ve hedefe giderken en «akin •emayolunn s«çmek için bol bol vakjt vardır. Uçak radan, Pan American'uı moİSTANBULDA: HOton Oteli Methalt, Te!: 482595 ANKARADA : Ankara palas Otell, Tel: 13681 ÇADİR Diktirilecektir îsta^bul Müdürlüğünden: 1 Mevcud sartnamesıle mamul nümunesındekı evsafta malzeme kullanılrrak kayıd ve şartıle jralniz bezi Cemıyetım zce verılmek suretıle cemiyetln şehrımizde gostereceğı malıalde 227? aded mahrutî çadırm ünall işi 11/12/9^6 tar.hıne rastla\an salı günü saat 14 de kapalı zarfla eksil f meye vazolunnuştur 2 INÎuvakkat temınatı maktuan 8000 liradır 3 Istpklıier bu ışo aıd şartname \e nümuneyi her gun mesaı spatlerı dahılınde Büvuk Postahane karşısı Kızılay Handa kâın KızJay Müdürluğunde gorebılırler 4 Işbu taahhudoen mutevellıt bılcumle vergı ve resımlerle mukavele masrafları, Beledıye dellâliyesi rruteahhıde aıddır 5 Cemnetımlz arttırma eksıltme kanununa tâbı Tr olmavıp ıhalfvi varııp apmamakta tamamen serbesttır dem Clıpper filosunda mevcut bir çok müterakkı elektronik harikalardan ancak bir tanesidır. Bu yeniliğın vazifesi, uçuşa yardım etmek ve dünyanın ne tarafına olursa olsun yaptığımz seyahatin daha rahat ve daha emnıyetli geçmesud sağlamaktır. Bırdahaki seyahatiniz için dünyanın en tecrübeli havayolu Pan American'ı tercih ediniz. Seyahat acentenize veya PAA bürolanna müracaat ediniz. Satılık Apartıman Katı Şışlıde Perıhan sokckta 30 No lı apartımanın blrincı katı boş olarak satılıktıı Inşaat 165 metrekare uzermde beş odalıdır Parke doşemedır Muracaat Telef 21 21 19 Mutavassıt kabul eaılmez ADED SVtAHRUTI ÇADİR Diktirilecektir Kızılav İstanbul Müdürlü^ünden: 1 Bılcumle malzrmesi Cemıyetımiz tarafmdan verılmek uzere mevcud gartnamesı ve numunesı gereğınce 2275 aded mahrutî çadırın şehrımızde Cemıyetm gostereceğı mahalde ımahve<;ı ışı 14/12/956 tanhıne rastlayan çarşamba gunu saat 14 de kapalı zarfla eksıltmeye vazolunmuştur 2 Muvakkat te'ninat 3000 liradır. 3 İsteklıler bu ışc aıd şartname ve nümuneyi her gun mesaı saatlerı dahılınde Buyuk Postahane karşısı fCızılav Handa kâın Kızılay Müdürluğunde gorebılırler 4 Işbu taahhudden mutevellıt bılcumle vergi ve resımlerle mukavele masrafları, Belediye, dellâliyesi nnuteahhıde aıddir 5 Cemıyetımiz arttırma eksiltme kantınuna tâM o'mavın ıhilpı > • snm ^ pimsmakta tamamen serbe'Jttir > DÛNYANIN FN TECROBELİ HAVAYOLLARI * Tra<t*M*rk, Mtf. O. B. rtt Off Rpıivo buz dolabı çamaşır yazı, dıkış, hesab makınelerıle muka\ \ ıd kasalar vs eıbı ha^sas makmeler uze rınde v<=\abud bunlardan herhansı bir veya bır kaçının revi7yon resla: \e tarnırınde ıhtisa<n olanlar hâl tercu melerı ve sanh adresierın, Ihtıva eden blr mcktubla Ga lata Fski Gümrük »okak Ada Haa S nci kat No 28 e St9ü Bir Aranıyor pİTHALÂTÇILÂRIN^ir Nazarı Dikkatine Ellennde E P U ve Amerıkan lısansları olup ÇEKOS LOVAKYAYA tebdılen RADYA1OR KAZAN KOM ^RESOR, VIBR\TOH b f O N Y E R EKSfAV^TOR ve aığer ınşaat makmelerılp DIKIS MAK'AESI, MOTOSIK ı ET i*hal etmok ıstıvenlenn 44 75 54 telefcn müracaatleri rica olunu» g İzalei Şüyu Suretile SAT1LIK K I Y M m İ MÜLK Emınonu Balıkpazarj caddesınde halen ıstımlâk euüoıekte bulunan saharın kargı aira^ nda altında genış rragazası bulunan dort kftlı her tıırlu tıcarî faalıvete mıı^aıd bına 30 11 1956 cuma gunu saat 14 ıla 15 arası Sara>ı satıs salonunda satılacaktır Dos>a No Ist 5 ıncı Sulb Hukuk Mahkemesının 326 Kulubumuzde bundan böyle her pazar muntazam y«mek verıleceğ^nden arza eden azanın 36 93 72 No ya kaç kış; ısti'ak edecegıni bildlrmesl rica olunur. (Aym akçam «inem* da gft«t«rUac«ktlr)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle