26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
«TKaamlSSC OUMHURTfET «Aile kavgası» devam ederken.., tdnd Cihan Harbinden bu yana, l | mütteük demokrasiler arasında 11 Tjım.n laman ihtilâflar çıkmif U ve her defasında bunlann «alle kavgalan» olduğu, normal karşüanması gerektiği, hür camianın kuvvetine bunlann birer işaret olduğu belirtümiş durulmuştur, Dün Fransız hükumeti azalanndan biri, Mısıra karşı girişüen tecavüzde İngiliz Fransız grupunu ve politikaHnı desteklemediği için Washingtona çahyor ve Amerikanın büyük bir h»k«iTİık yaptığını belirtiyor. Bir, iki gün evvel bazı Fransız gazeteleri de, Ingiltereye çabyorlar, şunu demeye getiriyorlardı: (Londra basınında garib bir hava var, Fransanın Israel ile birlikte biı komplo kurduğu ihsas ediliyor, Eden'in son dakikada buna, Lstemiye istemlye sürüklendiği ileri lürüluyor ve yavaş yavaş bütün kabahati Fransaya yüklemeye matuf bir eereyan beliriyor!) Şurası muhakkak ki (büyük) devletler arasında bu defa çıkan «aile kavgası» nın eşine ender rastlanır. Ve bu defaki ihtilâf son derece ciddi bir durum yaratmıştır. Ingiltere ile Fransanın Mısıra karşı firiştikJeri tecavuz, bu iki devlelin Ortadoğu bolgesindeki durumlarını ciddi bir sekilde sarsmıştır. Bundan bir taraftan Rusya ve diğer taraftan da Birleşik Amerika faydalanmışlardrr. Bazı Avrupa çevreleri bu gelişmeleri, «.\merika kendi durumunu •ağlamlaştınnak için bizi askeri hatekeümlzde desteklemedi» diyorlar. Şurası muhakkak ki VV'ashington da tsrael ile birlikte bu askeri harekâta katılmış olsaydı, Ortadoğu bolgesinrie Rusyanın yayılma plânlarına sed çekme işi çok güç olacaktı. Bu baInmdan mevcud gelişmeleri Londra Ue Paris kendi elleri ile hazırlanuşkrdır. Bu «aile kavgası» devam ededururken Ortadoğu bölgesi yeni yeni hâdlselere şahid olmaktadır. Ürdünde durum oldukça kanşıktır. Bu memlekette 20.040 kişilik ordunun başında bulunan genc General Abu Navar, Mısır taraftandn ve onun teşTild Ue Ürdün, Mısırla askeri pakt akdetmiştir. Şimdi Suriyenin ve Surtye kanalile Rusyanın, Ürdünü de Rus taraftarlan blokuna çekmeye çafaftıklan görülüyor. Bugün için en kararsız Arab devleti de Ürdündür. Ba devlet İngiltere ile olan andlaşmasmı değiştirmek üzeredir ve bu topraklardaid İngiliz üslerinin de bo•altılmasma doğru gidileceği seziliyor. Yalnn ıtırası unutulmamabdır ki, geçen sene bu devletin Bağdad Paktma girmesini bnlemek için harekete geçmis ve ciddi hâdiselere sebebiyet vermiş olan Suudi Arabistan bu defa Suriyedeld komünist yayılmasınm bu derece topraklanna yanaşmasından hoşlannuyacak ve muhtemelen tekraı, bu defa aksi istikamette, nüfulunu kuUanacaktır. Son hâdiseler İngUterenin Libyadald durumunu da sarsmıştır. Şimdi bn Arab devleti de. Londra ile mevcud yinni yıllık andlaşmasını. 3 sene yürürlükte kaldıktan sonra tâdile ha«rrlanıyor. Blrleşik Amerikanın da Libyada üsleri mevcuddur. Fakat ondan bahsedümiyor. Suudî ArabistandaJd Dahrein Amerikan hava üssünden de bahsedilmediği gibi! Iraktan Akdenlze petrol taşıyan borular 3 yerden havaya uçuruluyor fakat Suudl Arabistandaki (Aramcot Amerikan petrol şirketinin Surijeden geçip Lübnan sahillerine ulaşan petrol borusuna dokunulmuyor. Bu vak'alan gözönüne getiren IngUizlerle Fransızlar, Mısıra karşı jririştikleri askeri taarruzun böyle bir durum yaratnğını soylemiyorlar fakat, Birleşik Amerikanın İngiliz Fransız menfaatlerini erirmekle meşgu] olduğunu ileri sürüyorlar. Bu «aUe kavgası» ne ne kadar uzun •firerse Rusya da bundan o derece faydalanacaktır. Ömer SamiCOŞAR E R Aralık ayında H A B E 35.000 ton Kıbns için Londranın Millî Korunma akaryakıt gelecek Amerikada günün hazırladığı anayasaî Kanunu tatbikatı Dcnrz Nakliya< Şlrketl, «karyakıthı işMyen bfl«n gemilerinln IhHyacuu temln etti Kıbru Valisi, ada Türklerinin r©ddett&l«ri bu Kanunım t»tt>Octnden bagflıte kadar S794 mazntmhı 2775 hâdtseye #1 k»nuldu, 385 kht mahkâm »Idn Birleşmiş Mületlerin asıl ismi ir küçuk misal: Bazı vapur kamaralannda ve tren kompartımanlarında «sigara içmek yasaktır. diye levhalar vardır. Aklı başı.nda. muntazam ve medenî adamlar Duna riayet ederler. Boyle şeylere aldırış etmiyenler de fosur fosur icer. Bu işi kontrola memur olanlar da işi idare ederler, görürse ve gozü tutarsa: «Sigaranızı söndürün!» de» geçer.. Söııdürür mü, söndürmez mı? Blr daha üstelemez, Çünkü hâdise çıkarmamak niyetüıdedir. Böylece nizama riayet eden, kendini bu disipline ve birnevi mahnımiyete soktuğu halde öteki serbestçe keyif eder ve muntazam adam zararlı, intizamsız adam kârh çıkar. Çünkü bn yasaklann müeyyidesi yoktur. Polonyada enflâsyon ltanalmın gemller» kapanmaaımı düny» «karyakıt plyasasında, irieşik Amerlkada günün adamı artmıştır. Bazı kliıse'erin' bu otoiıo. anayasa tasansını görüçmek üzere dün LondTaya bilhaaaa Akdeniı mıntakasmda doğuSan Franclsco'lu blr hâfcımdir. Bu blllerden blr ve hatta iki tane alıp, dugu gOçlükler nlsbeten zaü olmaitt». bâkıın, otomoblll Ue kaza yapan ye bahçelerlne, garajlarına attıkları gögitti ve temaslanna başladı 4ır. Buna febeb, halen Bajra yorfezlr* blr yayayı yaralayıp hastanelılt edea mlmüştü. G. • « pi anlasıhyor Ben••r ' Kanaldan işletilemlyen tankerlerln A şoı'öre şu cezayı vermiştir; zln vesikaya bağlandığı taktirde bu merlka hattın» t«hsl« edllmelerl göı« Yaraladığm hasta kaç gün bas büyuk ve çok benpln vikm o'omobi; Londrm 26 (R.) Ingüterenin Kıb liffc ile tenasa dabi f 4 Ankar» M (Telefonla) B. M. Me« t«TÜm«kte<llr. Amertka Birleşik Dev tauede yatarsa, sen de o kadar hapıs lert gösterlp daha fazla benzln alacak n ı Valisi Mareşal Harding bugün ou lar ve bu benzmle kuçu'< ve 1 e;'. OTOtngiliz »iyasl çcvreleri, fimdi «nayjı llsinin buggünku toplantısında, gün letlerlntn, lngilter» Tt Fransa petro! aanede yatacaks'n'" mobillertle lstediklert kadar dtrtaşaraya gelmiştir. Harding derhal Müs sa tasansımn hüVumetln tlind* »1 demde bulunan S aoru onergeslndt* kaynaklannı kapamasına karsıhk di**• bilecenler Fakaı hükumetln bunu temlekeler Bakanı Boyd ile görüş duğunu rt yakında açıklama ympıla •adec» S ö cevablandınldı. Bunlardan ğer Avrup» devletlerln* ve Türklye^e Rus heyetini korunıak için günde duyflugu T« buna göre tedbir alacağı ekaryakıt gönderdlfil memnunlyetl» müştur. Öğrenildiğine göre, Valinin cağını da soylemektedirlar. biri C. H. P. Malaty» mllletvek!li 8gr«nitaıiîtlr. Bu maksadla memleketlda »dyleniyor. 24 bin lira sarfediliyor! geiişi, anayasa eksperi Lord Radcacar.8tan kacllamından sonra BlrNuri Ocakçıoğlu tarafından vernmif1!. mlıd»M petrol jlrketlertnden blrl ".e *** Mahkumiye* kanurian liffe tarafından Kıbns için hazırlaleşmiş Mületlerin NewYork'takl Milll Korunma kanununun son tadl Denlz Nakliyat T.A. Sirketi, şirkrt tan nan anayasa tasarısı ile alâkabdır. aıerkezlDde bulunan Sovyet delega» Ayni iple kendilerini asan modern <a.».) Q*ç«n •ğustost» line v« tatbikatına aiddi. kerlerinlB akaryakıt nakll hususunda (Komeo ve Jüliet)! yonunu korumak ba»lı başına mesele Kıbrıs Türkleri ile Türkiye, ada Rum Ozerlerinde tabanct bulunarak tevkl' talyada Barl »ehri yakınlarrndaii Kürsflye gelen Hüseyin Avnl GHSı mutabakata varmi'lardır. olrauştur. Genel Kurul'a Eusyayı tem larınm Kıbnsta idareyi «llerine al «dilen Uç Rum taleb« bugün mahkemeblr köy evinde aynı İple kendilerlnt Dlger taraftan. Dentı Nakllyatı T.A. tll eden heyetln bulunduğu bina et. malarına yol açacak bu anayasa ta da suçlarını kabul ttmi| T« yedi$er türk, Millî Korunma kanununun soa asan İki klşi bulunmuştur. İntihar defa yapılan tadilindenberi geçen 4 Strketl de taahhüdlerinl tfa edebilmek rafında günlerden b*rl blr polti bas edenler Antonlo Perrara İle Fllomena sansını reddetmisler v« Lord Radc ?ene hap»« hüVüm giymijtlr. Bugün Blrieşmis Mületler de bn !çln Unkerlerlnln akaryakıtını »ag komtserl, 7 muavln, 85 polls rt 10 at. aylık mOddet lçindeki tatbikatına d« l»mı«tır. ttalyada akaryakıt Ikmsll U polls 24 «aat nöbet bekltmektedlr. Lojacona'dır. baldedir. Hâdlse mehalllne ?elen köylüler 18 ir teahat vererek sunlan söyledl: yapan aynı »irkete daglı sileplerin <ie Buuun md3raıı da gUnde 20 000 Turk yaşında bulunan Filomena'nın hala | Hükumetlerüstü bu teşküin bir ta cAdalet mekanirmamız. Millt Ko m«hrjkt.t meselesl halledümls ve (Kiy ürasıdır. Mülteciler taraımdan bina nefes aldığını görünoe derhal kendi kım nizamları vardır, bu nizamlara ya karsı yapılan müteaddid hücumlarunraı kanununun tadilatına dalr k« •eri) jilepi akar.yakıtını »Jarak sefer ra manl olunmuştur. Blnl has. ır.eve «rotünn'ıs'eaHr. Dok göre toplanmış eşit olan ve olmıyan programmı tamamlamak Uzere Nap >torlar genç kızm boyun kemlğlnln üyeleri vardır. Acayib müzakere ununun kabulünden buçune kadar o 11den yola çıkmıştır. Bu juretle f!r*** kırıldığını. 4urumunun *ehlikell ol. sulleri vardır, heyetleri vardır. Bn lan mOddet içinde 2775 Millî Kortm ketln mazotla ijleyer. 24 silepinln '• .• Şişnıan köpekler de zayıflıyor! halile vücudünün muhtelif azasında ma kanunu hâdisesine el koymuf üç tankfr!n!n sefer yapmamaları endipartımanlarda yaşıyan Te bu §e duîunu soylemiçlerdlr. Londra 26 (R.) Ruslar bugün Tahkikata devam etmekt» olan po muhtelif hastahklar olan şişman ve oeble de çok şlşınanlıyan kopektur. 3794 maznumı bulunan bu d« |es! zall olınusruT. Almanyada hâdise çıkarmışlardır. lls, İki eer.cln nisanh bulunduklann: romatizmalı bir hanıma benzer. Güç(Slvas) tankeri anlasma muciyino» !erl zayıflatma mektebi Stockholm'da bl'.dirmişUr. vaların 148 i ıdemi takib karan «IBerlinden ayrılan bir İngiliz askeri açılnııştır. Mekteb açıldıktan blrkaç lükle harekete geçer.. bin müşkülâtla Ankara: 26 (a a.) Demlryollan*** treni Batı Almanyaya geçmek üzere mız, mem'.eket kalkmmafiindft ana T& mıs, 499 u beraetle neticelenml», bo halen Triyesteye varmıs olup akar saat sonra bo« yer kalmadıgı llân edlkarar verir. Çünkü ya başı ağrır, ya ttalyada çakmaklardan yeni arada 385 i de mahkum olmu?tur. yakıt yüklemeğe ba«lam'Ştır. tkind liyordu. Doğu Almanya topraklarında gider zi'elerden birlnl uhdesine almıı bir dişi ağnr.. hele ayaklannda ve kol»ferini yapmakta olan tanker. ttala bir vergi ahnacak Mektenl açanlar, Jimnastikle bu k6 ken Ruslar tarafından durdurulmuş amm* müeseesesl Bifatlle, yurdnn soe 1743 dava rüyet edilmektedir. !îe Mmanımız arasında muntazam Pi' peklerl zayıriatacakların: soylemlşler ukumet vârldatını arttırmak İçin larındaki romatizmalar kendisini her ; tur. Rus kumandanlığı, İngiliz askeri yal d&vâlann» da, ımk&nlarraın azaMilU Korunma davalannı tedvir et rerte isjeyecpktir. Amerika İle Türk /e dlr. İtalya Mallye Vekâletl çakmak türlü faaliyetten mahrum etmlştir, treninin evrakı tamam deeildir ba m! ölçülerll* katılmakta gert dunn» mek üzere gereken yerlerde toplt' arasında akar.yakıt tasıyacak olaa kullnnanlardan yeni bir vergl almaÇa arasıra dizlerini döver, etlerini çim*** maktadır hanesile bu hâdiseyi çıkamıştır. karür vermlştir. dikler. Halinden hiç memnun değilveya münferid Millî Korunma mahke tankerlerimfz de Septe'den ihtiyaç n'jPariste benzin arayanlar! Bu cümledea olarak, 1 ocak 1957 tarlhinden İtibaren, dlr.. Ama blr kere dünyaya gelmiş.. Siyasî çevreler, 1949 yılındanberi m« programların» göre eelp T» d»}ıt meleri tesisi için ha«rhklar t«m«m betind* ikmaü rahatça yapabilecekl*arla gazetelerinln verdikleri blr ayın 15. gu. rlnden yolda kalmalarl ıhtlmalt yo'.ilk defa Batı Berlinden Batı Alman nü razife alan lşçlierlmlzln bu duru larmaktadırj habere gore, benzin arıyan Pa çakmak sahlblerlnden senede 290 11.ne yapsın?. »ur. Bugünlerde (Rotterdaml daki reretlik blr vergl al'.nacaktır. Mükellefyaya giden bir İngiliz askeri treni munu da dlkkat* alan demlryollanŞimdi bu mecazî tasvirt bırakabm Bakanın bgu komifmasından K B K •Iıyonundan «ıkacak olan (Bataan) ^n rlsll otomobll »ahlblert »u iki çarey* lere blr çakmak cüzdanı Terllecektlr. da hakikat çevresine girelim: nin bu şekilde durdurulduğunu belirt raıı, lfçi târlfeicrinln mut«b»r bulus »oru «ahlbl, tuali Ekonoml T» Ticmrtt C«ptown1dan dolaşarak Bahreyn »d« başvurmaktadırlar; 1 Paris yollarında benzln kam Vertrlnln ted'.yesl bu cüzduuı kaydeBu teskilin bir Güvenlik Konseyl mektedir. Soğuk harbin en siddetli İUİVL bdlg«Ierd«, II rUtılOlc abonmts Bakanı tarafından da ervablandınl Urın* gideceçl ve Restannura'dan toh. yonlannı kollamaktadırlar. Bunlardan dlleoektlr. ve bunun da daim! ve geçici ikl çeşld devresini teskil eden, Berlin ablukası Sartlan lhda» «yleml^tir. milât yapılacağı bildirilmljse de ra birlnı görünce bemen peşine takıl*** dıktan sonra konusacağını blldlrdi. •zası var. Üstelik bn azalardan daimi Aynea, l«çlntn tkam»t*âhı 1 « l^yo1 günlerinde Batı Berlin ile Batı Alman henüz tayin edllmemlîtir. (B<t maktadırlar. Naaıl olsa blr benzin la. (Nazik) diş doktonı etcseriyetle man) tankeri Amerika hattına tahsla tasyonu önünde duracak, benzin yemanva arasında tren seferleri Ruslar rl ar&smdakl nıesâfenln ansada Issyles.moulinaux'da bir olaniardan Fransa, İngiltere. Ameriuzak bulundutunu T« ijcl allelerinln edllmemljtir Kocaelt tankeri ise halen recek, biz de kuyruğa girmls olacağız D'S Doktoru tabelasma sunîarı ka, Rusya ve Çin veto hakkına matarafmdan tamamüe durdurulm aştu. vlreceklerlnl clvar pazarlardan tedabenzln voK cevabı İle karçıiaşmıya ya7Tpıştır: «Burada dlşler çektlmez, lik.. Yani hayır dedi mi diğerleriııin Amerikaya vâstl olmuj ve Teksas petrol Rusların, önümüzdeki günlerde de rl* ettlklerlnl de gozden kaçırmavan kuyularından İstihsal edilen j'.arvj caSız demektedlrler. Bu çareye başTU almır» bu nüktesl ona blr hayll mttş verdiği kararlar sıfır oluyor. Rusya ! hâdise çıkarmağa devam edip etmi idar«, bu aahada d« bir ffrahlık t«kıtı almağa başlamıstır. Bu bakımdan ranlar ço>a!maktadır. Benzln kam terl temln eylem rHr dünya nizamı için seksene yakın kamln tyTem«X msksadUe lsçllerin 6E yeceği merakla sorulmaktadır. *** her üç tankerln önümüzdeki ay içlrde yonlarının peşine blrçok otomobll t«ran veto etmis, yani hükümsüz bıanasından, Ö babasından, 02 çocııffun B 35.000 tondan fazla akaryakıtı mem kılmaktadır. dan T« ««indra yalnız birin» mahsvu Halk kesafetine göre esnaf ve tüccar rakmıştır. 2 Fransada kullanılmıl otomobll leketimlze getireceSİ ve LstthlSk sıkrıSonra umumî toplanhda verilen ve aynı târlfeler bölKelrtnde mutebor arls: 26 (a a.) Esnaf Te tüccarmüşterl tısı çekilmlyeceğl tahmin edilmektedir. flatları düşmüştür. Bunlar o'.^ıak üzere, tylık re İJ günlük abon lann sayısı hakkmda yapılan blr kararlan bu Birleşmis MiUetleri kurbulımamaktadır Fakat 25 yıllık huT Malatya 26 (Telefonla) Bugün man Itartlan «atmayı da karar »ltın» Ancak Süveyşten çıkan buhranın a da otomobiller Sapışılmaktadır. Dede lstatlstiğe göre. Fransada 39 kişlye, muş ve ona inanmıs olanlar dinliyor. şehrimiz Doğum v« Çocuk Bakım almıjtır. karyakıt nakllye bedellerine derhil lprlnden kalma bu büyük otomobille İn~ll'erede 89 klşıye, Birleşlk Amerl İşte Fransa ve İnsrUtere. Mısın tahliye evinde Emine Oylumluoğlu admda Demlryollarımımn, lşçllertne «agiadı tesir ettlSl vt flatlarını bugünkü taî' rl Parislller neden kapışıyorlar? Bun kaua 92 klştye. Batı Almanyada 98 kl ediyor. Hem de kendi prestijleri pabir kadın bir batında üç kız çocuğu gı bu lmk&nlar. normal târlfeler ü?e kadar satı şiye blr tüccar veya esnaf lsabet tt hasına. Ama Rusyanın Macarisfanda Bomba infilâk etseydi, kızılrara ma ücretlertnln üçt» btrl nisbetirrd» lar düne Şlmdl 100 İ'A 150 liraya mlall mektedlr. dünyaya getirmiştir. Baba çocukla rinden yflzd» 80 bir tenzllâta Kkabü! İse flatlan blT yaptığı mezalimi tahkika bir heyet vertlmektedr. lıvordu. aid bir tek dosya karmıyacaktı d»ha yükseldigl hab« »»Tk m«mle!ret nna Gönül, Neşe, Diler isimlerini etmektedlr. Ameıikadan Avnıp* v« gönderemiyor. vermiştir. Anne ve çocukların sıhhati lerint nakily» bedellertnd* flmdlllk tşçller» mahitı» 13 günlOlt, Işçl »r.e Yani hükmü ancak kendini dlnleyerindedir. lerln* mahsu» aylık Tt 13 günlük Attna M (R.) Tunu Adalet B« bir arti| «bnamıstır. yenlere geçiyor. Bundan Mısır ihtiabonman tartiannm tatı«ına 1 ıralık kanlıgının Ar^iv Bürosund» bugün • • Cenab OZANKAN lâfı çıkmadan evvel Mısır, tsrael geMuz bahçesini tahrib yolile 1956 tarthlnde ba^lanaeairtır. at 13 te bir saatli bomba bulunmu?tur. milerini Kanaldan geçinniyordu. BirBomba, aaat 1530 a kurulmuftu vm e leşmis Milletler: alınan intikam Antalya cezaevi jaatte İnfilâk edecektl. Bombanın. Wl Geçir!. dedi. Antalya 26 (Telefonla) Alanys tün komünfsUeT» aid dosyaların b». mahkumlan almıyor Mısır aldırmadı ve harb patlayınkazasınm Talâtiye köyünde son günlunduSu kısımda ortayt fikman «ncaya kadar gemiler peçmedi.. lerin iğrenç intikam alma usullerinAntalya 26 (Telefonla) Şehrimiz dlse yaratmıjtır. Bomba patlamif olBu neden böyledir? den birisi tatbik edilmiş, Nihad Altay cezaevinin mevcud mahkumlan ala saydı Yunan resmt arslvinde kızıllaı» Bir kere orartaki devletlerin nanadındaki bir şahsın muz bahçesine maz hale geldiği alâkalılar tarafından aid hlç bir evrak kalmıyacaktı. Yunan lan büyük, bazıian küçnktür, bazıgiren meçhul sahıslar muz fidanla bildirilmekte ve 225 kişilik yeri bulu hükumeti bu hâdise ile yakından «lâlan ileri, bazı'an geridir. Dünya nlrını tamamen kesip, kâhyaya aid bi nan Antalya cezaevinde 305 mahku kadar oîmaktadır. Butün Atina polifl. zamını kurmak için verilen kararlar nayı ateşledikten sonra firar etmiş mun bulunması karjısında yeni b:r komünistlerin Adalet Bakanlığına kcfedakârlığı icab ederse yani kuvvete lerdir. Zararın 50 bin lira üzerinde ek binanuı yapılması düşünülmekte dar girmelerln» hayret etmekte v« Hususî otomobillere bir giin başvurmak lâzım gelirse bu devMolduğu tahmin edilmektedir. dir. bombayı koyanları aramaktadır. benzin veritecek, bir gün lerin mesuliyetleri cirimleri kadar Karne ile gaz ve benzta tevzıatı ha lerden t t ..a edecekleri bildlriİTiistl. olar. Lüksemburg, Seylân. t'rdun, yerilmiyecek zırlıklan devam etmekteedir. Tevziat Bu glbl müesseEeler için de lhtlyaçla tzlanda. Portoriko ve Amerika, RusAtina tt (R.) Yunanistanda d» meselelerlle meşgul olan dalmi komi nnı blldirir btrpr belee ver:'rreRt tcab ya, İngiltere hep birer rey snhibite, dün de çah?mış, gaı sıkıntıaının ön ettlSmden, lşbu bevannamelerln 28. benzin satışlan tahdid edilmiştir. Bım ienmesi İçin hazır'.anan flşlerta muh 11. 956 çarşamba tîünü saat 17 ye ka dirler.. Fakat bu milletlerin dünya dan sonra hususî otomobillere tır tarliklara da*ırı1na«ına başlanmlştlr. dar İstanbul Belfdiyesi Maklne Mü Ue alâkaiarı birbirinden tamamen aygün benzin verilecek, bir gün veril Verllen lzahata gore, halk, bağlı bu dı;rhil"'i".e ve n ı "T *' ka7Pİa**da Kay rıdır. Mesuliyetleri nisbet edilmiyemiyecektir. Tek (ayılı tabelâsı ol >n iundu^u muhtarl:ktan alacaŞ: flşle lh m^kTmlık'ara verilmpsı tebtig olu cek kadar farklıdır. Onun için Birnur. leşmiş Milletler camiası bir «kırıp hususî otomobiller tek sayılı günkr tlyacını giderecektlr. Dlğer taraftan, Vali ve Beledive Re KaTma>3Tilıkl'cn bu bevanname sarma» müessesesi olmaktan Ueri side, çift «ayılı tabelâsı olan husus) isl Gökay da dün öğleden sonra. gaz ler kısa zamanda İstanbul Belediyesl dememektedir. İşte Rus Macar daotomobiller de çift sayılı günlerde ve benzlnclierle blr topiantı yaparak M^.l^î^e M'"''1'!!' 't'np s.Tnderilecektlr. vası Birleşmiş MiUetlerde görüşülürdolaşabilecekler, benzin alabilecek görtlşmüştür. 2 Husu«l tak»ller, tıpkı hususî bl lerdir. Aynı zamanda bunlann cuŞehrlmizde bulunan yüzbinl müte nek arabalan gibi vakıt alacaklardır. ken Ruslar, sabık Macar Başvekili martesi öğleden itibaren pazar gece cavız vasıtanın sahlb veya şoforlerlne Tmi küçüklere 6, h\ıvüV"» 3 lîrre ben Nag.v'yi Peştede Utica ettiği Yugosyansına kadar, tabelâ numaraları nc verı'ecek ben7in kTr r.ı ile tTsıîmik ein verllecektlr Fazla yakıt verilmMl lav sefaretüıden kaçırdılar.. yani kız kaçırır gibi kaçırdılar.. Birleşmiş Millhtiyaçlarını, fasaktir. olursa olsun, dolaşmhalan yasak edil tadır. HâJen şoförler •raflk karnelerini ben7inctl<>re goster 3 B^vtlerde topianan akaryakıt letlerde ses sada yok. Neden? E çünr miştir. mek sure i!e sa$lamaktadırlar. ri^'eri. bavilerce şîrketlere teslim olu ku kamaraya giren adam sigara içYakıt olarak kullanılan petrol da Akaryakıtla ilgili S nuınaralı teb'iğ mcık, şirketler de haftada bir Bel»di meğe karar vermiştir. Duvardakl tahdid edilmiştir. İ3tanbul Vilâyetlnden tebllğ edllmış ve Maklne Müritırlıiâüne bu flşlenn ilaıı. hattâ memurun ihtan vız gelir. bir b; ' " " ''"U v»rareklerilr. tlr: Bilir ki işin müeyyidesi yoktur. O 4 Balık tutmak İçin acılc denl?. bunu bildiği gibi berikiler de bilriik1 1 numarah tebliğiTi 9 uncu mad nT desinde. işlerlnin tedvlri eaz, berzm lere cıkan motorlann m oı1n ihtiyac lerinden Fransız BasvekUinin Birleş1 ve motörln istihliklnl zaruri k'lan 'an Bılikr''ar CPTDI'P' tirsfniın Vs tteknlk muesseselarin bugüne kadar 1111te bevanname ile bi5dırı"erek Te miş MiUetler umumî heyetinde de! aldıkiarı mutad mlkfarci"iki ak.'ryakı. kendllpr ne ıhtlyaç nispetlnde moto diği gibi hükümleriııi yalnız batı demokrasiîerine geçiriyor, küçük, bütı, müşterlsi bulundukları mt'"sse;e rın verlle^ek.ir • yük diktatorlüklere el uzatamıyorlar. Bu boyle gidemez, gideme>ince de YILBAŞ! TEBRİK KARTLARI pek yakm bir âtide.. belki de şu MaEn zengin ceşicller En üstün kalite car bâdisesinde Birleşmiş Milletlerin En elverişli fiatlar bağlan çozülür.. ve açıktan açığa Beljfrad, Tiranda idam edilen mahiyeti değişir: «Birleşememiş mUFOTO SENDER Yugoskv tebaası subayın mahletler camiası» olur. adamı olan hâkim! B M Î Ruslar Almanyada hâdise çıkarıyorlar İşçilere ve ailelerine trenlerde tenzilât yapılacak A H P Malatyada üçiizler Atinada kızıllar Adalet Sarayına bomba koydular F P Yunanistanda benzin satışı tahdid edildi Halk, gaz karnelerini dün almağa başladı Vafandaşlar, oturduklan mahallenin muhtarından alacakları bu karnelerle gazlarını temln edecekler Yugoslavya Arnavudluğa bir nota verdî tehlikesi Varşova 26 (a.a.) Polonya Komünist Partısi Bırinci Sekreteri Vladislav Gomulka, Maden tşçileri fiendikası Başkanı Wil Hanke'nin kendisine sorduğu suallere cevaben bu •ene Polonya maden işçilerinin ücretinin, enflâsyon tehlikesi dolayısile arttırüamıyacağını söylemiştir. Büindiği gibi Polonya kömür madenlerinde halen istihsal buhranı Vardır ve memleketin iktisadi gelişmesi büyük nisbette bu buranın haline bağlıdır. keme dosyasınm suretini istiyoT Meşrutiyet Cad. No. 116 Tel: 44 38 47 (Amerikan Konsolosluğu sırası) Belgrad 26 (a.a.) Yugoslav Duş İşleri Vekâleti bugün Belgraddîkı Arnavudluk elçisi Piro Koçi'ye î ir nota tevdi etmiştir. Bu notada Tirın radyosu tarafından idam edildiği bildirilmiş olan Petro Bulati hakkındaki ithamname, karar ve ölüm b e y nınm suretlerinin Yuşoslav hükumetine tevdi edilmesi istenmektedr. Bu talebe sebeb. subay Bulati'nm Yugoslav tebaası olmasıdır. OLUKLU GALVÂNIZ SAÇİ Satışa arzedilmiştir. Turhan YirmibeşoğUı Halil Erdoğan Koll. Ştl, Kücükpazar Cad. No. 27 Telefon: 22 68 06 Kaçak olarak trene binmek isteyen bir adamın ayağı kesildi Ankara 26 (T.H.A.) Bugün saat 15 sıralarında Elmadağdan geçmekte olan posta trenine biletsiz olarak binmek isteyen Osman Güç admda bir şahıs, hareket halindeki trene atlarken yere yuvarlanmış ve bu sıraia sağ ayağı tekerleklerin altına giderek kesilmiştir. Hâdise hakkında tahkikata başlanmış, yaralı hastaneye kaid'rıimıştır. MÜESSİF BİR VEFAT Haricıye Nezareti hülefasından Fatin thsan Beyin refikası, Süleyman ÇınilL Orhan Çinili. Adnan Çınıli. Banu Üke. Mahu Aygen, Perız?d Ayata. Melekzad Kardeş. Nejade Tekeünğlunun anneleri Mihrt Sadi Candamar. Mürüvvet Sainıin teyzeleri. merhum Genrral Sıtkı Üke. Doktor Cemaleddm Aygen, Hilmi Ayata, Fethi Kardeş ve Antalya mebusu Ahmed Tekelinğlu. Mevhıbe. Leylâ ve Rayıka Çınilinin ka>invalıdeleri. Tvlurtaza. Şelmiş. Türkân, Temuçin, Tuğrul, Oguz, Erdem, Güzin. Neclâ. Mirayın hüyükannpleri salihatı nlsvandsn ' dün akşam irtihali darıbeka eylemlştir. Cenazesi 28 kasım 1956 çarsamba günü ögle namazını müteakıb Şişli Camiinden kaldmlarak medfeni mahsusuna tevdi kılınacaktır. Mevlâ rahmet eyliye. A1I esi ; Bunun böyle obnasına sebeb. Birleşmiş Milletlerde her delege Birleşmiş Milletlerin değU. kendi milletinin menfaatini gütmeğe memurdur. Ve orası bir nevi dünya poUtikasının beynelmilel yanş sahasıdır. Birleşmiş Milletler camiası her türlü tazyik ve temsUden uzak tamamen müstakU bir takım âdU ve afif insanlardan mümessillerden değilmurekkeb âli bir mahkeme olnıadıkça kararlannda isabet ve niıfuz olamaz; ama böyle bir mahkeme olursa hükmü olur mu?. Birleşmiş MiUetlerin kuracağı bir Dünya Ordasu bu mahkemenin kararlannı tatbika memur edilirse olur. Hattâ böjle bir ordu olmasa bile boyle bir karar dünya efkân muvacehesinde büyük kıymet taşır. Ama bugünkü politika cambazhanesindeki kararlann neden ve nasıl verildiğini veya verilemediğini herkes bildiği için ciddi olarak şikâyet, alay olarak mizah mevzuu olmaktan başka tepki I yarattığı yoktur. B. FELEK Soetens'in resitali SAİME ÇİNİIİ ETIBANK ISTANBUL PÂNGÂLTI Iskenderun Bankacılık Şubelerinin küsadı münasebetile tertib olunan keşidelerin büyük ikramiyeleri . . VE Dünyaca tanmmış Fransız keman virtüozu R^bert Soetens dün akşan* «saat 18 30 da Saray sinımasıntla r"sitalini vermistir Kendisine tanınmış pivanist Bayan Suzanne Roche refakat etmiştır Sanatkârlar bü^ik başarı gostermi'îler ve kalabüık dinleyicileri tarafından hararetle alkıçlanmışl?rdır. 31 Aralık keşidesinde P"Innya içm 1956 hazıran sonu dıkkate ahnarsk Merkez Banka'ma verilen ithal taleblerinden 34 sayıh ü?tesinde yer alan ve piyasa için lüzumlu bulunan maddeler içir. 2,7 milyon liralık tah?is yapılmfîtır Uzun vadeli kredi talebleri bundan haricdir. Polonvadan ithalât için tahsis yapıldı ÖLÜM Beymjad Müderrlsleıinden Sttrmeneli »erhum Mustafa Asım efendinin reflkası, öğretmen Bedrlye Pınar, Adalı Şakir Pınar, îzmir mebusu Nurlye Pınar, Defterdarhk Gellr Müdür Muavlnl Tevılye Aran ve llhan Ulusoyun anneleri, Y. Mlmar Şahab Aran T» T. Kimya Mühendisi Emln Ulusoyun kayınvalideleri, Bumin, Tardu, UieznU Oktann anneanneleri «alihatı Bİüvandan Hakkın rahmetine kavuçmuştur. Cena»«i 27 kasım 1956 aah günü evmd».n ahnarak, Aksaray Valide Camünde 8gle namazmı müteakıb Merkezefendıdekl aile makberesine defnedilecektfr. Merhumenln vasiyeti ır.ucibince çelenk gönderilmemesi rica olunur. 10.000. Aynea h«r fub«!* Uradv. 1 3 0 ki»ir» rauhtelif para İkramiyeleri Hukuk Fakültesinde yönetmeHk. lerin ayarlanması öğrencileri müşkül duruma düşürdtt Amerlkalı ressam Thomas Kendıl! dün 18 de Amerikan Haberler M^rkezinde «Seramik sanatı» hakkmda hir konferans vermiştlr. Bir konferans ÖLÜM Merhum Dr. Irfan beyin baldızı. Neset Atagın kızı. Seniye Atagın vcgeni. Kcnm, Burhan. Sadeddin, Muz=)ffer. Adran Atağm teyzezadesi, D HavayolUn Meclisi Idare Relsi Firuz Ke^imin eşl, Hayrünnisanın teyzezadesi, Sabiha. Seyfi. Galib, Ziya, Baha. Bedrl. Necdet Kprayın amcazadeleri. merhum Münİr Üstünün eşi z« kapım günü vefat etmittir. Cenazesl 27 ka«ım alı günü ogle naraazı KadiKöy Osmanağa Camiinde kılndıktan sonra Nakkastepe mezarhgınaaki aile makbcrp^ine defnedilecektlr * * * »evglli zevc. habi ve damadımıı ! in dünkü pazartesi günü vefat ettl. (nnl ve cenaze merasiminin 28 kasım varınkl çarşamba gilnü saat 11 de Beyoeiunda Sainte Marie Draperis kili=P!=inde yapılacagını kemali teessürle bildirirlz. Zevcesi: Dul Bayan Anne Flnk Kızı Bayan Matild Flnk Kayınvalldesl: Dul Bayan Aat * n a Harmanofiv H«r 1 5 0 Urmya blr kur'a numaran TerlUr. Mfl|terilerimize zarif acüı* batıralan haıırlanmiftır. tstanbulda Galeta Bankalar eaddesinde EMİNE PINAR Haımnefendl ETİBÂNK İSTÂNBUL ŞUBESİ ye Ankarada Posta eaddesinde ETIBANK MERKEZ MUDURLUGU *• •• Yeni şubelerimiz icin mevduat kabul edeceklerdir. tstanbul ÜnlverMtest Hukuk Tnkültesi YBnetim Kurulu. eskl ve yeni yönetmellklerln ayn, ayn tatblklnden dogan aksaklıklan önlemek içm blr ayarlama yapmıstır. öğrencller* yedi madde fekllnde sunulan Yftnetlm Kurulu karanna göre; eıkl yonetmellğe tâbl tutulmakta olan eğrenciler de bundan sonra yeni yonetmellk hükümlerlne tâbi tutulacaklardır. Kararda bazı ietisnal haüer ileri sürülmekte İse de istenilen vttzuh bulunmadıgl İçin. öğrencller kendi durumlannı tâyin ptmrk gayesi e. dün Talebe Cemiyeti. Dekanlık vr Fakülte Kalemi arasında gidip gel miçlerdlr. Fakülte kalemi tarafırd"bir açıklama yapılması bck]pnmel<tedir. 35OOOO â Mart 6 Mayıs TLSO.OOO • 50.000 S Eylül TL 5O.OOO 5 Kasımı u 5O.OOO 31 Arahk /75.0O0 5 Temmuz » 75.OOO Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla Izahat İçin ajansiınmızın' giftlerine mDracaıt edinij, 1957 cekllls piânı Bn. FAHRÜNNİSA ÜSTÜN CAMİLLO FİNK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle