24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AKKAÜYESİ BIRINCI NEVI ERZAK UCUZ FIAT IYI SERVIS Damacana ve Galonlarla Hakıkî TAŞDELEN Memba Suları Daımî olarak temın edılır S'şlı Kuçukbahçe So No 2 (Ataturk Muzesı ıle Hastahane durağı arası) Tel 48 13 44 ;ANKAYA 32 nci yıl sayı 11.615 umhu KURUCUSU: Y U N U S NADf Yenı Çıktı M. A K Ç I T TÜRKÇE İNGİLÎZCE BÜYÜK TEMEL Luğat 100 000 den fazla kelıme ve cumle 1183 sahıfe Genıs Ansıklopedık bılgı Bez cıldlı ozel baskı Fıatı 12 Lıra Telgraf ve mektub adrea Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar. Umuml Santral Numaraa: 224298, Yaa Iglem 224299, Jdatbaa 224290 Sah 27 Kas<m 1956 Kültür Kitabevi, İstanbul îsraele Elçimizi geri aldığımızı bildirdik Muhalefet Dış İşleri Bakanlığı dün Mecliste bir tebliğ yayınladı Ankara 26 < Telefonla > Memlekeümızle îsrael udsmdakı durum ve TelAvıvdekı Elçımız Şefkatı Istınyehnm gerı çpgırılması hakkmda bugun Dış Işlerı Bakanbğı tarafmdan bır tebhğ yayınlanmış'ır Bu tebhğde şo>le denılmektedır <Tuıkr\e hukumetı Fılıstın meselesmın Bırleşnış Mılletler Asamblesının kararları daıresınde halledılmesmı otedenberı desteklemış ve bu volda îerek Bırleşmış Mılletler Teşkılâtı ıçınde gerek dışında devamh gavretler sarfetmıştır Yak rşarkta çok esash bır huzursuzluk ve tehhke unsuru olmakta devam eden bu meselenın el an haliedılememış olmasını esefle kaydeden Turkne hukumetı Fılı«tın ışı âdılâne ve nıhai suet'e bır hal şeklıne raptedıhnceye kadar vazıfe«ı başına avdet etmemek uzere TelAvıvdekı elçısmı f.erı çağ rmağa karar vermıştır > cher, Dıç îşlerı Bakanlığına gelerek Umumi Katır vekılı Melıl Esenbel ıle goruşmus, ve bu goruşme bır saat kadar devam etmıştır Bu goruşme esna Einda hukumehmızın Israeldekı elçımızı çekmet, hu°u<undakı kararı ve bu kararm mucıb sebeb leıını havı notamızın Maurıce Fışcher'e tevdı edıl dığı ogrenılmıştır Bu arada lsraeldekı elçımız Sef kotı Istınyelıye de gereklı tahmarın verıldığı bıl dırılp ektedır Ankaradaki İsrael Elçisine b ir nota ile kararı tebliğ ettik, TelÂviv'deki Elçimiz de İsrael hükumetine haber verdi Ortadoğu durumu için dün Hürrıyet Partisi ve C.M.P. birer sözliı soru verdiler Ankara 26 (Telefonla) Muhalefet partılerı Ortadoğu hakkındakj onergelerını bugun B M M ne vermışlerdır Hur. P. umumi kâtıbı Buısa mületvekıli Dr Ibrahım Oktem, Başbakan tarafmdan cevablandırılmasmı ıstedığı onergesınde joyle demektedır «Turkıye, Pakıstan ve Irak Başbakanları üe Iran Dış Işlerı Bakanının 23 kasımda Bağdadda yaptıkları toplantıdan sonra neşrettıklerı teblığın Arkası Sa. 5. Su 6 da dıgıru ıddıa etrnısJerdi. Ingılızler. çokıp jajmladıklarıMısırlılar PortSaıdın Ingilızler tarafından tahnb edil yukardaki resim ile şehrin tahribe uğramadığını gostermektedırler. Elçimize arfedilen demeç Kudu* 26 <A P > Turkıyenm TelAvıv Sef Sefkatı îstmyeh bugun İsrael Harıcıye Vekâlet Genel Dırektoru Dr Wa!ter Eıtan'a zjyaretle hu kumctınm Bağdad Paktını takvıve ıçm kendısm gerı çağırdığını bıldırmıştır israel Harıcıyesıne gore Sefır bu gelışmejp uzulduğunu, fakat Bağdad Paktının îsraele karşı Ankaradaki Israt 1 muteveccıh olmadığı kanaatmı ızhar etmıştır Bıl Elçi<i M»urice Arkası Sa 5 Su S de Flschcr Tela\ı\ dekı Turk Elçısi Şffkatl Istinvfli Notamızın verilisî D.ğfr taraftan huRun taael Elçi'i Maurıce Fı>= Kahire caddelerinde Sovyet tankları Rusya, Urdün'e de sızmaya galışıyor Bükreşte aziller basladı Rumen talebelerinin Macar milHsetcilerine jakınlık gosternıeleri uzerine Eğitim Bakanı azlrdıldı Kahireden kaçmağa muvaEfak olan Londra Radyosunun muhabiri, ayrıca Mısırda hüküm süren terör havasından, açlıktan, kömur ve petrol buhranlarından bahsediyor Londra 26 (R) BBC nın Ortadoğu muhabiri Ingıüz ve Fransu kuvvetlennın Suveyş Kanal bolgesme vaptıkları çıkarma ve indarmeden bu yana geçen 4 haftalık muddet zarfında ılk defa olarak, bu gun Londra ıle ırtıbat sağlamağa muvaffak olmuştur Kahıredeıı uçakla Romaya gelen muhabu, Mısırin halıhazırdakı durumnnu şu çeküde tasvır etmıştır: « Mısır bugun ıçm sukunet ve âşâyı^ten çok uzaktır Haiure sokaklarında Rus ve Çek yapısı tanklar devrıye gezmeHedırler Her ıki adımda bır emnıyet kuvvetlerı mcnsublarına ra£tlanmaktadır Ağaç larm altmda kamuflc edümış zırhlı otomobıller beklemektedır Makınelı tufekler ve hava d a t toplanle mucehhez askerî bırlıkler, kavşakları ve kopru başlarını tutmuşlardır. Hava alanında ve lımanlarda jolcuların uzerlexı, elbıselen tamamıle çıkanlmak suretıle aranmaktadır Gumruk memurlan, yolcuların şahsî eş>alarma ve paralanna el koymaktadırlar. Moskovamn, Suriye vantasik Ürdüıte yarduıt teklifleri yaptığı bildirildi, diger taraftan hududdaki Ürdütı kabilelerînin Suriye tarafındaıt silâhlandırıldığı anlaşıldı Londra 26 (R) Rusjanın Oıta etmekten kaçınacakları zannedılmekdoğu bolgesınde nufuz sahasını genış tedır Irdune Surneden gonderilen tetmek maksadıle vem teşebbusl=re sılahlar gırıştıgı bıldırılmektedır MocKTv'anın Bugun Urdun oıdu^u ne^retıtğı oır Surıjedekı dıplomatları va>=ıta'sıle ve Suriye resmi makamlarını da araja teblıgde Surı\e Urdun hududu yakoyarak Urdun hükumetine teklıfl'r kmlarında >aşı>atı Urdun kabıleleııre sılahlar dağıtıldığmı ve bunların oryaptığı oğrenılmıştır Urdun Başbakanı Ingılter° ıle ilan du tarafmdan toplandığını açıklami"; andlaşmanın değıştırılmesı ıçın ha tır Teblıgde sılâhların Alman malı rekete geçeceğın* ve parlamentodan oldugu Israelın kulllandığı <!ilâhlara benzedıgı de ka\dedılmıstır bu hu«usta mu c aade ı«tıveeeğını açıkBağdad radvosu bu akşamkı neşrılamıstır Geçenlerde paı lamentonun \atında bu sılâhlan Surı\enm sevbır komısyonu bu andlaşmanın dckettığmı ve Urdunde bır darbeı huğıştırılmesını tavsıve etmıştır Sımdı kumet lapmüBa kalkı^dıg nı bıldırUrdun ıdarecılermın bu andlaşma mı«tır Bağdad rad>o«unun belırttığıgereğmce Ingı'tere tarafından kendı ne gore «ı'âh'ar Surıie taraftan k» sıne japılmakta olan para \srdimini bılelere verılmıstır başka bır kavnaktan termre cali'tıjı Irakın Sunyevı ıkazı anlaşilmaktadır Bu nokta\ı goz D ğer taraftan B?gdad rad\o=u onunde tutan Sovvet ıdarecılerı Urdune Ingılterenın japtığı vardımı Irak hulumetı tarafından Surıj»ve Bu kendılerının vapabılocek1? n ı bılrlır gonderilen nota\ı açıklam «tır mışlerdır Surıvedekı Rus taraftarı nota Irakın Surıyeve «ılâh yolladıg hükumetın de Urdunu bu vardımı hakkındakı Şam ıddıalarmın orta\p kabule davet ettığı zannedılmek*edır atılması uzerıne hazırlanmıştır Irak hukumetı notasında, Suriye Fakat Urdun Kralı ıle Ba=bakanı ıdarecılerını ıkaz e»mekfe ve bjgun nın memleketı Ru<=İPrm ehne te=lım Arkası Sa 5 Su 1 de Nâsır'ın durumu ve Mısır halkı Sıyasî vazıyete gelınce, Cumhur Başkanı Nâsır, halkın heyeti umu mıyesı tarafından desteklenmekten çok uzaktır Nâsır, kendısını destekhyenlerın kanaatlerıne gore, sıyasî bır zafer kazanmıştır ama, bu çok pahahya mal olmuştur. Mısırdakı Gayrımuslım azınlıklar, korku ve endışe ıçındedırler. Istıkballerı hakkında hıçbır garantıye sahıb değıldırler. Memlekette umumi bır komunızm korku ve endışesı vardır arasmda mücadele Molotof, Mikoyan ve Malenkofun, Hrutçefi devirmek uzere harekete geçtikleri bildiriH>or Yazısı S inct tahıfede Sovyet liderleri Rusların aldıklan sıkı tedbırlere rağmen Macarlar Avusturyaja geçmeğe devam edıjorlar yııkarıdaki resımde, son gunlerde hududu aşan bir Macar ailesi gorulmektedır. Halk, hiçbir şeyden haberdar degil Mısır halkı, ordularının Sma yarımadasmdakı hezımetlerınden habeıdar edılmemışlerdır. Fakat, Mısırlı yaralüarın Kahıreye getınlme Arkasi Sa 5, Su 6 da Vıjana 26 (AP) Bukreş rad\osu bugun Eeıtım Bakanı Mprgulescu nun a7İım hıldırmıs fakat <r>"V>ını açıklamamıştır Yayına gore Eğıtım Bakanlığına halen bırıncı basbakan iardımci5i Mnon Konstantmescu vekâlet etmektedır Rumanvada talebe grupları son zamanlarda Macar mıllı\etçılenne vakınlık gosterıp bır k numa\ış geçıd resınilerı lapmısIardır Eğıtım Bakanının bu sebebden azledıldıgı sanılmaktadır Arkası Sa 5 Su 5 te Macaristanda birbirlerile çarpışan Rus askerleri Boğazlardan 8 ayda Avusturyaya sığınan Macarların sayısı 82000 oldu Strasburg 26 ( a a ) Vıyanadan buraya gelen ıkı Macar multecısı Sovvet askerlerının ıkı a>rı jerde Kızılordu bırhklerme karşı dovuştuk lerıne şahıd olduklarını sojlemışlerdır Multecılerden bırı ıkı \uz genc a r . kadası ıle bırhkte >=urgun edılmek uzere trene bındırıldığını Budapeste nın 50 kılometre doffusunda Sovye* ordu^undan kaçan Rus a«kerlerınırı muhaf'zları olduımek «uretıle kendılrrını serbest bıraktıklarını sojlem"=tır Orta ^aşlı bır kadm multecı de |Ma>oravor >akınında bır ormanda j Kızılorduju terkeden fakat uzerlerınde hâlâ Sovjet unıforması taşıyan Rus askerlerının Moğolıstandan getırıl=n Kızılordu bırlıklerıne karşı dovu^tuklerını so\lemıştır •Macarıstandaki son durum Vn ana^ a ulaşan haberlere gore, butun Macarıstandakı gıevler devam etmektedır Fabrıka ve madenlerın eksensı bugun gene kapalı kalmıştır Macar ışçı konse\ı bu gece toplanmış ve genış ı»çı kutle=ının durumu Arkası Sa 5 Su 4 te 504 Rus gemisi geçti 1955 in 12 ayında bu rakam 501 di; miktann artışı, Rusyanm Suriye ve Mısıra harb malzemesi yolladığı iddialannı haklı çıkanyor ltaanlarındari alınarak Bogazlar yolu ıle Sur.j enın Lâzk ye ve Mısırin Iskenderye lımanlanna goturulduklerı ı^âve ed lmıstar 1956 sen«sı ıçırıd» Boğazlardan geçen Sovvet bandnralı teknelerın tonaj ve adedleınm artmış olması yukarıdakı ıddıavı teyıd eder mahıyettedır, 1955 \ilinda gıdış ve doruş oımak uzere Bogazlardan geçen Sovvet bandıralı teknelerjı adedı, harb gemı er harıc S01 dır Tonajlarının yekünu İse 2 330 301 dır NATO, taarruza uğrarsa afom silâhları kullanacak Atlantik Paktının yeni Başkcmutanı bir suale cevaben ^<Bunu elzem görüyoruz» dedi Washmgtoi 8 (AP) Atntık Ittıfakı e^kılâtının Avupa bolgesıniekı sılâhh kuv etlerı başkorau anı Amenkah îeneral Lunce \Torstad «U S \'ews and World J eport» mecmu mda bufun çı an beyanatına NATO kuvOeııerdl Nurstad vetlerının atom sılâhlan kullanmaksızm Bah Av rupayı mudafaa edemıyeceklerını soylemjş ve demıştır kı: ((Plânlanmız, umumî bır harb vukuunda atom sılâhlarının top yekun kullanılmasinı gu7oı mde b ı luadur ırrfk \ Trlann =t )r ^ske'î no' taı n»7ardan bu sılâhların i"=tımalı buMik bır taarrıi7 veva umumî bır harb vuknunHa eİT^m «aMİmsktadn Karastımce Batı Avrupayı mudaf?a Arkası Sa. 5, Su 1 de Batılı gazete radvo v» ajaslar son 12 av zarf»nda çok geıuş çapta Sow=t agır harb malzemesmm Suriye ve Mısıra sevkedılnıgını büdırmışlerdır Bun lardan çogunun Rusyanın Karadenız Tito Celâl Bayara mesaj yollamış Bır Fransız ajansı, mesajda, Balkan Paktının kuvvetlendırilmesi lıi^umundan bahsedıldığinı bıldiriyor, Ankara ise böyle bîr mesajın Tiirkiyeye ulaşmadığını söyluyor Atınc 26 (H ) Atına gazete dair habeıın Yugoslav sıyasî çe^ erı, Mareşal Tıto'nun Tur'<ı>e relenne atfen (Fransız haberlr Cumhuı Başkanı Celâl Bajara ajansı) tarafınd n yayınlarırr ^ Balkan Paktı ıle sıâkalı hususi bır >lduğu da bıloırılmektedır mes t ] yolladığını bıldırmektedırMareşal Tıto nun mesajınm rruh Arkasi Sa 5 Su 8 de ler Bu meSo]in gonderı d gme Muhalefet mebuslarına yaoılan tnüdahaleler Adalet Bakanı dıuı Mecliste bir soruju ce\ ablandınrken mılletvekıllerinın takibi için polise emir verilmedıgıni; milleUekilleımin \atandaşlarla^ atandaşların milletvekillenle toplantı mahijetinde olmamak şartite goruşebileceklerini soyledi, soru sahibi ile Bakan \e Başkan arasmda munakaşalar çıktı Ankara 26 (Telefonla) Bugun =aat 15 de Agah Erozimn ba=;kinlı gında toplanan B M MecUsmde Hur F Trabzt n m t ku tjrofından \enlen ıkı =czlü soru cnerge=ı tç Işlerı Bakan \ ekılı \e <VdalPt Bakinı Hu«e\ ın A.vnı Gok türk tarafındtn cevablandırıldı Sorulann ce\ablandmlm,,sı Eira sında Başkânla soru sahıbı ve Bakan arasmda hajlı munakaşalar oldu Emrullah Nutku Iç Işlerı Bakanı tarafından ce\ablandınlmasını ı^tP tiığı ılk onergesınde muhalıf partı mılleUekıllerıle \at^nd•^<=ların temı ^ını mfn ıçın zabıt^ııa Pmır \erılıp \ prılmfdıgmı sormakta ıdı Bu soruya cevab vermek uzere kür kuve gelen Iç Işlerı Bikan \ ekılı vt Adalet Bakanı Prof Hü«evm A\nı Cokturk vaptıgı kı>:a konuşrıada '"urrle FJnlan Eo\ledı « Ilıllet.ekıllerıle \ atandaşların tema«ını onıemek ıçın her hangı bır hııkdm mevcud degıldır Bu hususta bır ermr de \erılmı<; degıldır \ atan da^ıarl \ mılletvekıllerı ıstedıkîerı gıbı konusabılırler Ancak bu gıbı müna'ebetlerın Toplantılar ve Gosten Yüruiuşlerı kanununa avkırılıgı olmaması ıtab tder Yapılanlar kanuna muhalef<=tı onlemek ıçın ıkazlardan ıbarettır» Muteakıben soz alan Emrullah Nut ku şojle dedı « Seçım mıntakamdan aldıgım mektublarda Hür P mıllet\ekıllerı nın Karadenız seyahatı esna"*ında va'indTslarla jajmış oldugu gortnnnelere 7Tbıtanın m^nı oldugundan şıkjiette buluıılujor Bunlar «mılletvekıllfrımızı güiemn ecek mmz°» d^orlar Bunjn D P muleHckıllerj ıçın me\zuu bahı^ olıadığı valn'z muh lpfet rrıl'r' = i lo,^ o t^tbık Aıkası Sa 5, Su 2 de FARK Istanbulun ezelı derdıdtr, hafta\arca bır tek baltk tutulmaz fakat gun gehr o kadar çok ttıtuîur kı sehır ! a!kı hattâ ctvar şehırler bunîcrı ıstıhlâk edemez ve tutulan bahklar denıze dokulur Senelerce yazıldt seneîerce çore duşunuldu, senelerce ugraşılarak tedbırler alındı Bu balıklartn uzun muddet muhafazası veya. memleketm uzak bolgelenne sevkı nıhayet ımkân altvna gırdı, b« yurekler acısı manzaradan kurtulduk derken oaretede bır haber «200 totı to'ik dun satılamıyarak demze dokulmuştur.* ArtıJc su yazıldı ıdı bu dıışunuldu tdı o tedbır alındı ıdı sozlert buım bîr fcuTagımızdon pırer otelcınden çtfcar Zıra halıikat ortada Bız hâlâ hareket ettığımızt t a n dtcriTnız noktada bulunuyoruz Demze yuzlerce ton baîıle dokuyoruz ve bunlann arkcstndan ıctmızı çekerek an aa dvsıınuynruz Bu 7/o!dn dun ıle bugun arasında ''ic bır farlc yok mn, dıue soranlar bülunabıhr Hak ı/^"' "<'ı " S'fdı bnhlcldrı demze dolveıîcen Ttcaret Vekcletınden uın ıstvjorn Eskıden bu yoktu. Arkası Sa. S, Su S te ÇİLES1 Şışlıde polısler tarafırdan basılan mancıra hâdısesıne ısmı karışan çopçu Hasan Coşkun bır başka had^senın kahramanlan arasında da \er almış dün Sobah mahalle bekçüerıle ia\ga ztmıştır Netıcede çopçj oe^çıle» kTifretmekt^n bekçıler ie Ha'in Coşkunu do\Tnekten sar k O I T 1 : Adliveyı boylarrı^ardır Re>=ım çopçünün Errrrvet Müdürlugane getırılı^ını gosten\or Metrekaresi 30005500 liraya satılacak arsala; \ »»+. Bakanı Kalafdün re ; s! ;ıd dun Vılâ>ette japdan (Yazısı 5 »ııcı sahıjerrnzde)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle