26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
\ DORT n HlllirilllllHlllllflllllllllllllll T \Rini\ TARIHI BAŞBAŞA ANKARA MEKTUBLARI İmparatoriçe Öjenl • /S^ *! K'^Ğ^ v». w i smm! 0 v ! SAÇ TUVÂLETI Salonlarâa ihtişaıtı Bu yüki ku» modaauun paroİMi oltn €galonlnrd« ihti^m» yukandaki m^dellerde en guzel omeklerinl bulmus oluyor Parısın «n mcşhur moda tczılerlnln ıon koleksiyordarıı»dan »eçılrrıs olan bu modellerde her biri bır başka guzellik taşıyan bırer •alnn elbi'fsı goruvoraunuz 1 Pembe setenden bıçılen bu tsın klo| Te dar beden elbi«enln üzerine beyaz dantel peçirilmıştir Dantelden olan kuırı elbisevi eteğın bir karış kadar yukinsın^an bele kadar kaplamaktadır. Go5us pul 'şlemehdır Ajnıca, omuza b> tul »tılmıştır (Mo del Maggy Rouf) 2 Gok mavısi ipeklıden d»r bir e*ek üzprıne V1701 kükten mürekk»b bir elbi» Etek yer yer mavi benel l»rle ni'knrrıştlr (Model J D"tourba\) S «Fıen»e* dügünfl» *dı Yerilem bu tuvalet beyaz »etenden ycpılmif, küçuk incılerle Te pullarla lilenmıstir Iş'eme goğ«ü kuşatye tağ taraftan etek üzerır» k"dar ınmektedır Tuvmletin üzerme alı^sn manto faydandır. (Model Bruvere). 4 ö n ü t?ms'ıen dö>, arkam fklnei bir etekl» su'bi ıravi setend°n fok yeni biçımdp bir tuvalet Arkadaki etek bır askı lle tuttural nu= hisri verılm»k»cf Askı arlpdi b>r j fivon«»la nihayetlonıyor (Model J / Derees). PonttmDlO'd* dtdlkodu a*mı* rurUmüftü . öyl* r» ÖJ«nly« Pr»na btT at hadty* •tmcml* Blydl! D*m*k y»kında Pnrrsin arHulanna râm olacaktı Öjtnl bütün bu ıSylentllerden »on derec* aıkıhyordu f»« Prensln fantezılerln* boyuo eîmemeğt azmetml'tl .. Ne o>ursa olsun Ö7de meTktlne düımlyecektl ÖJ»nl T* iDnMl Fonteubli'yU t«rk<tınl«i«r<U Pl«bl»ltm ne'icejrlnl P»rt«t« Oğrtndlltr Imparstorluk kurulmuftu, h*m a«kls m lyoıs yakıu ıtylf Prenı Lul, 2 uneü Napoleon Uuvjnmı aldı fore terhb «dllen bu •af tuvaletlerinde ytinuı en dıugün hatlanbelirtUmed l Tlpler n ı i l t funlardır: 1 TJrun •ayrf; 1 Tavârlak T« dolgun; t kemikleri çıkık; 4 Beyzî, 5 Genij «lınlı ve ktmikll yuziec. Eşsız yıldız JA.MES STEV \RT'ın en son zaferi... «VADILER ASLANI» ve «ÇOLLER KASIRGASI) fılmlerıne r.az.re olarak jaratılan jaheser .. İNTİKAM KANUNU 2 ars ık 1"52 rOcü tmparator «t Q«tQnr!« T« yanında olarak S»iKf u "u terkertl Jkl «üvan a ayı arkadan ffl'yordu "(1*0" TaXı ra *rln altından feçerek Çanze İ7e yl taKıben Tulleri aaravma geldl Tol üzerine blrlken halk N^polecyuu a.kıslamakta idl ITIDarator odu blrllklfrlnl teftlf »derken Ojenl de onu kCi^Jndn pen cereıfrtnden aeTredtyordu (Arka>ı B t«r'r* 641» lla«l«r tçüırkm, Oftinoil mcannlannı ymatf nasuU nan <M»rdla Lla«U maaİMef hocMia İU yurUnd«n müskül blr durumdadır Edeb1yat, kompoz'syon cebir geo. metri a«tn7D9ml Tt lnglllso* flbl UMcln tentel derglerl bo* feçmek'ed'r Zkhnln bajında Küçük'd* Orhan kadır Ifta n« vars», Mtnsnnca, fcfl Bu duruın kara unda, bütüa t»leb«ler n* yapacaSif ın laaırmn Ta^ve**» Aaenanın eKorku> gu, Eu>uk'de Ab baakalıkta vardır. Maartf Vekülmİ7 u blr an »TTel d&T& duîhak Hâmıdın «F nfem i Üçunu:ie Devlet Tıyatrosu reperhı«ruıda ytt miîla yaklnen Ugll«rıeo«ğinl T» noca Amerıkab >azar George Ajcelrod'un •lıp şımdiye kadar «armey» çıkan e t&yln rtmekt» acelt edecefnl ümld «Yar Bekân» ile venl sezon perdcle serler hep Arkarada gerdeğe g.rmışedlyor T» bekllyoruz Llse ögreccl!«rtna»n rıni açan Devlet Tiva^rosu kasımın lerdı fYağmurcu» bu gplenek*pn ayüçüncu haftasından i'îbaren yeni pi rıldı iekız k8«ımda gıttı de Konyı A"an KaTak yeslerle »ejirci karsı»ına pkmıs bu sahnesinde gerdeğe gırdı Bu olay, lunuyor Bir buçuk «vdan fazla tem Devlet Tıyatrosu Genel Mudurh.|.ı Bir ktiçük matbaacınm sll edilmıs olan eski v '=r ' n ı Y « nün, bölge tiyatrolan fa^lıvetıne n» ikazlan Bekân» run yerine 19 kasım pazartesl dereee onem verdıÇınl goboterme»! gecesi Edmund Morri ' n «Tahta Ça bakımından dlkkate değer Hazırla Otçtn Hn< (Okuynoolarla naklar» ı, 20 kasım salı gecesi «Kor nan yeni bır pive» Ankarada, ana tlBa»ba?a) lCtunundt «Retml Te bususl mUeaseselertn mahnn T* ku» nun yerine Re<;a ' Nuri Gün'e yatrod» «ahneve çıkarılmadan 8nc« ambarlardâ çUrümeît terkedllen klnln «Bu gece ba«ka gece> ls'mü Konyaya, sonra di E'khehıre gotümoJası (eçml; mladl dolmua komedigi, 21 kasım çarçamba gere'i rülüp oradaki sevirci1»'e •uruluvor! kul'amlmıa veya kul'anıltnamış Koı\a ile Eskhehır turunu tarnamhevrakı mntDUanın (alelumum de «Tınten» ln yerin» N Richard yan «Yapmureu» ancak 21 ki^ıni g e . oedTelltrln) baaknıı yürünt, Nash'ın «Yağmurcu» ı u feldl T ^in h a r i reck <Je?!stlrerek baakılı cesı AnkeraJıHra gor>\nü\or Bo' 'eOda Tı\atrosunun «Bır Yastıkta» yüzUB» yenldec günlük lhtiyaca ce bolge tNa^roları yprı bır e" a 'I isimli komedıii, bir avlık biletleri 6n gOr» baskı yaparak blr d«h» kuiılk dpfa kendı sahnelcr!n J e «evr»**ırlanmacm roümkün o du?unu ceden kapış lar=ık tam h'zla yo! ına menın gururu lle artık ö\ unebılecek bövie tavdah hareket edertk du. devam etmektedır bır dıruna geİTiış c^u orHr aırızı alacak âmir ve memurlaSenıha B=drı Goknilin dlllmize çer n çıkmsaıcı temennl ettılş «YaRmuıcu» yu Fnnat Duıu"=oy dı« Idlk > Mnalesef aeı aada çıJnsvirdigı ve Cünevd Gokçerm sahnevt llmıze çevırmi'i Milur Caro\a da s^h dı ko\dıı9u «Tnhta Çarak'ar» da rol a neve ko\mıı^tur Bu Cç pndelık pılan sanatkârlar şunlardır YıLlırım ye«te rol alın sanatkârinr Şihab (MOTUMUZ' YollanU bll* *U înal Lon De rn«o« M ı " ° 7 T *TS Akalın H C CUITV Çeti" Korogluu»u'ı« rlayat «dlllyor ) Bu itu\\* 11* «kUçüt matb*»ciı Clart D rrıson, Avten Kuvuiulu Noah Cvırrv, Mu"fık Kpnter Jrn oldı.?umu« İçin k&Şıd «ıkıntuıBessıe Bexter, H?luk Kurdoâlu Fd Curry Yıldız Akcan Lİ77ie Curry, nı a ddetle gektlğlırlz | u gıralac Ma on, S ına Sırmen Susı Dcnnl Coşkun Ohon Shrrıff Şeref Gurda bendenizl dehşetl» teeatüre son, Muammer Esi Sdm Jaeger sov File ve Nibsd Akçan Bıll Star «erkeden b'r vikıayı anlatmadan Ekmel Hürol Glenn Denni=on Um burk geçemtveceeim ran Uzman Flovd D»nni c on HA'im Blr !ah"?lerl Kı«a*ı «nblymİkı tercflnn plye«!n y'mnffmda, dan de?n vunırken karfi aahlHekimoŞlu James Forsthe ve Esm Ktıçuk Tı a'roda tem'll ed lm>>kte 3felerinde fuhuştan feçllrnlyen Sinanoğlu Janv S*eward w azı g^zete T» meemualprm 10 lan Fc«ad Nıırı Gı nt<>kınln «Eu g"c« 20 30 bln baaıp 1.3 bin latama. Pıves yazarınm olsun, aktörlerin baçka gece» a^ındiki \eni tclıf komalarına ra»men naaıl ifl»» e*olaun, pı\esı ve aktnrlerı sahnp\e ko medı«inı SJI h Cınir •ta'iT^je k^^np"*lerinl dllşllnllp dururdu n yanın ol«ım her jenı e'Tin ılk gece muç ve eserde şu sarntkâr'Tr rol al Bl? küçUk ma'>>aac!lar TOKHIK sırde du\du' ları o tatlı hejecan bana nışlirdır S ılıh Carar Ord Prof. pn kıvranırken buTilann 2 , î d,uma gerdek gecesının he\ecanını Dr Hıvdar R<eıb Haykır D Husünrü hanur !t»8ıdı haklarından du ı r J uıur Sahne ınreden Ince\t nu Muzafer Gokmen M^lla Eu" razla naııl temln cttiklert de do^ruau cayl nıaldlr da' anıp dosenıvor tıpk' bır gelın o reyja Tişer Şehnaze Hıpd^r U Mfîfr mal'yetl 70 N Krı olan dısına gosîerılen ıhtımamla tertib rm Diktılo Nıgâr t'roaıl Erdoîan bu bcbln T dUı Kflfltlı >lade> e knı\or «U'lennor, akt rler'e aktsı^ Engur ve İlker Bafrah Yılçın Ayisml altında 160190 kuruşa aatler gnırıp kıış<)nıvor takıp takıstırı dıner, Nermın Akqgunduz Nc l£ mıyorlat mı lmla M1I11 Korunyor, slırup sı!rıı«turu\or demek ıstı Hinım Gokçen Hıdır Gazetecı Kız, rra Kaiunu b ı n k m bpskmız jonıı kı rolleiının k lıgına 1 ıırunu Semıha Berk^oy Şarkıcı Ha«ret, kaîıd iatmaaına nıftnl 1M de bu yor bnıksa bıvık takılıvor gobek«e Ayten Kaçmnz Dansoz Pandora, aer 1 hlle%e de mânl deüll ya OV Kekal Devlet onlara ucuc gob»>k kırrbursa kambur. Çehreler Jale Uzman Mahmure, Nevın T e . U"iız verlyor 1 tane utmasa kendılerinınse de ç.7Çi'er ro' m gotmel Anastasva, All Algın Z l f i bile kesetâŞıtçılar ta^o'sun Lftler kendıiprının'e rie h*>kı«l?r roKn Bev, Havdar Ozanioy Komi«er Nuf kln do?ru mu y»! Bunu blr a%aklar kpn H ı nır«e c'" \ürü\ü* Bartu . Rızfi Turgııd Okııfmap1Vf"hale TO a kormal! kl ktm ?aze. rolun olup çıkıjor1 Yurpk çarpıntıları alh Melek Knç<r 2 nci Kız, tlkay trc" klm be?ırgân »niaıılsın Mirbaaci Nııredtita Çavır! ojlu ıle rıpfrs rffese vapılin bıı'un b ı Erdoîmus 3 ııncö V17 Rı k Alnıhaznl 1 h r değı«me'<=r 'adece ılk "p fçık Fotogra'çı \e Ero' A.mp;£ '\ ce ırın doiılHır ş\ı,)hf İ7 butıın tem Mcmur Tiirk binninnna Yahudi yıldızları sıl gecplerı içındır Arrn ne de olsj" Eserlerder bnh'ptmpği geîecek yao ilk gecenın halı bTkndır bambaş mı japılmış? zılarımıza bır?k oruz Teşvikl\eden mıılnrnrimize mek tub vazan imza«ını nkuvjma<!ı?ı Tvz mtlfpkald bir Albar bf'%ilk blr in«natı denıhde erten îeraeUi le firtBmlınnm blnalnrmıza îsrael vıldm hiknt tıklerhıl Icldla eıiivor Plzim talıkl kiftıiz bah«i geçen vıldi7İar I k <f 1 cıir YitnıHlhein tlrr^ill olnnlırsa iı, ice iki (Kg^nln yarattıîı 6 sua lı vılrtızlardır Bıırlar bllmtvilîlrniz blr v r ' ı < ; ta^T'l ni r i n e'f ^ 7 «o Öğretmensiz geçen dersler Devkf Tiyatrosıiü Yazan: Snad TASER soguk algınlsğmdan miiteveüit ağnlara karşı cThe Man From Laramie» JAMES STEVTART ARTHUR KENNEDY C4IHY O'DOV.VELL JlenJcH Slnemrskop Yarın matlnelerden ltibaren fGÜzcl bln larla atlnld aokaftın lnll» baalıMı vazı hakktnda J"*n Nlrrl «I m ve t f t r edlleeek vollar Oer"l M(>rll« Bsvınd rlık K 'il«vnruı tirafmİTn tA\ In ve tp«Mt pr" lmrktp dir lnşa«ı tdleh edllpn Vi=n»z ırto ! haüesl YenİAol iokrtŞı 11^1 prnsra ndı mp\cnrl drŞI'dir ^ İnşa ve tamir prcjjrama bağlı LALE SİNEMASINDA İ MOhim llâv» WALT DISNEY'ln renkll MIKISI «Kus Avı» Aıutdoludjk 100 kigüık bir mem'or tabldotunu bllfiıl Idar» «deceK, gıda maddelerl muDayaasını kontrol edecek v» hesaDİarını yapabllecek dınamık bir ŞEFİ armnmaktadır. OrU dcreced* fr&nıuca veya ingılizc* 11aaa bUglsi layaoı arzudur. Tercümeihal, bon»*rvlf •• refersnslarla blrlikt* y a n %» aaa2ıdaki adres» mürac»at edümeri rica olunur. T. K. 1 BOZDOĞAN Kaıilll ı Türkijflc n*şri hakkı pÜk faıcfcidtt 1=1001 10 0 1 1 (Tfılâtı beklevlnlz ) 3J; 1 Elma İhracatçılarma 1 Bölga İkiisad Y8 Ticaret MUdürlüğünden jj Elma Ihracatınırı mıırakabeslne dalr nizamnamenln i 13 üncu mfddesı hükmüne eöre, 1956 1957 me\s!m yı5 lında ıhrae olunacak elma çeşidlerınin en büyük bovları 1 tesbıt ecnlerek aşağıdakı cetvelde gösterilmiştir. I Kejfıyet ilfln olunur. (61388) 1 956 1957 yılı elma ceşidlerlnln en büyük bo\lan I Elma çc5fd?eH Kntur Cm r i Da^dablr elması 10 • Yomra > 10 E Sehosmp> 9 1 Kalvil » 9 a Kınm • 9 B Hurj'eni' • 8 • Rura » 8 1 Mısket » 8 I Kavak • 8 Yıldı ssea Y A R I N «™ SÎNEMASINDA S A RAY MARTİN CAROL Bufrün 1 lr çok ftklr \ itnndasımızin e\1nde dahl tpmİ7 hlr sofra *>rtf'«» pe (.rtr^l her nihsın a^ rı a\n servi* tTkımı lle vempk ^edlPı halde 1 inci sınıf tar fp \erilnH s>7lı gizf^nl^nli m'ıflV3ef sı fra ^^t (c{l da^ma rıa*lr ve 't7erlne ek"ipk ç'ta! bıçak k n mıı«tur Ppçpte ve «P'T.I* tabTjı ka tı\en voktıır G3r»"n!ara )htirıni7 bır tflfiı Bdltl" alriıeımz revab (idire e' nhii dir 1 IPOI sınıf tarife alınabilrroel 1çln nplrii\? tı ım3tname«lnc'e bfl'\le t lr 1 kıvıd y k mıırtıır ' A\TI1 Tırat O=kfldar Biıinci «nıf «azh lokantalann kontrohı ,vok mu? 1LÂN TASHIHİ Madame Da Barry Fllmlnde BULMAC 1 1 l 1 1 M/11/195S tarihll nüehamırd» fastljar «den Çayu#oğM Boya lmalAU rm Ticaret Kol Ştl Boya Fabrikasına aid M t R A L i N rernlk v t SICCATİFLERİ BOAT FLATTÎNG COPAL kli?ell Uânuıda M İ R A L İ N yazılacak lken M t B A L İ leklinde cıkmıçtır. Tashlh ve Uvılh oîunur. • Filâmonî Derneşi • 1956 67 mevslml 2 nci Abonman m m m OPON, baş, dlş, adale, slnir, romatizma ağnlannı teskin için faydahdır ii[Of% E Osmanbey tramvay caddesindt gayet lşlek büyük blr ttcarethan* devren »atılıktır Telefon 48 51 D0 Sast I I »1 t kadar Devren Salılık Ticarethane SENFONİK KONSERİ I Şef: 1 S I 9 CEMAL REŞİD REY Bollst Fransır keman Virtuozu ROBERT 20 Kasım Perşemb« SOETENS Saat 18 30 da TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETÎ UMUMİ MERKEZİNDENı S A R A Y ' da Biletler slşede latıhyor. • | ACELE SATILIK Gaîatasarayda, caddeje vakın, zemm katla beraber 5 katlı, 9 odah, kuyu ve tulumbası olan kârglr bir ev acele ucuz fiatla satılmaktadır. Müracaat P K 288 Sişll~! ye mektubla > apılır, • Nığde misket Guzbahçe Pa?a Ekşı misket \masy3 Kaba Lâz Karası Eluh Safran * r • 1• 8 I» 8 8 1 « 1 (Çadır Bezi Alınacak) Çadır ımalıne eiverişll ikl yüz bin metreye kadar bez almaıaKÜ. Elmde cadır imallne müsaid evsafta bezl bulunanlar 2 rretrehk muhtelıf nümunelerıle bırlıkte verebılecekle rı mıktar. fıat, maLn e\safı ve müidetml belırten teklif Tektublarım 31 arabk 1956 tanhine kadar Ankarada Lmumî Merkezıne göndprmeleri Ilân olunur. SKÎŞEHIR ŞUBEMIZ PEK YAKIKDA Göbek Samut Tozpembe Starkink Demır Yağhkızıl \ksınob 'ngıhz Sınob Imam Sobü Ayancık G^zene Cukur Belenin demlr Ferik Kırmızı Slnob Merclmek Horoz Yerll tavşanbaşı » • . » » » » » » • 8 7,5 7,5 7,5 7,5 75 7.5 7,5 7,5 7,5 1 m\ »OLD4N »AĞA1 Bu aef< rkl Ollmplyad «yunlınnın yapılmakt» oldutu Avustralya ,ehrl 1 GenlsliKl kalın degll (İkl ke'ıme) I Kapıp koyuvenie ve «erbest bırıkm», femfpller bundsn rapılmış me'tilvenlerle dlreklere çıkarlar 4 Üıerinde haTat bulunmiTan peyklmlz terM mtlrekkerı blr edattır 5 Yumusakllk 8 Birltkte kumaı ile a't'T sra«ınrta yer alan lardan 7 Bdvflvtlp ıreltşme haıekptl hiç blr l«e aldırmavıp kavıdİSTANBl L ANKARA =ız kiHnHrın \ iktile dlnlemlı olrtukI 12 27 Açıüş »e progan 12 30 KUlan 8 ^anat mtİP"P !est (mtlrpkT 27 Açılii ve p r c n m 7 30 Türkeh kellrne) bir eaatın kı«altılmış ve küler 7 45 H ^ e r e r 8 00 B i ; l i ç' k or^ra ra ıldaıe eden O h a T B o 1 kalınlaştırılmışı malarla oyun havalan 815 H"flf ra) 13 00 Şar lar < Ş u r m Ozer m 8 0 N D E 6 ADET'E KADAR ALINABİLİR ı » » * 7 7 7 7 7 7 7 t t SâPYOieiJGÜNKU PROGRAM 1 îlk ça»ın meşhur ahlftkgız kadınlanndin 2 Kendi mrtlanndan > > . > 1> 1» 6,5 6 5 65 6 ' 6 6 6 6 > » > 6 METİNİZE 6İEECEKTİE. BJ Şüfeeraîzde Hessb Açiıranlar İçin Çok lm%h Ms.susî Bir Keşide Hazırland&rııı Arzederiz Bu |ubemİ7de he«ab actıranlar, YOnlü ve Pamıklu satişlarımi?da genlş nlsbestte % 10 tenzılâttan istıfade edecek ve Earkamn d>£er ikramıjcler çek.l jlerıne de gireceklerdır. #••'• •• 1L  N k'Tr»ulimıvan ahdıllar (çofr 1 3 > Frarıoada blr «ehir lokRntalarda durmadan rapıim hırekptlprdpn 4 11 57 Açılıj ve progrsm 12 00 Vu"'"rhıım blr bestrctmiz kendüerlnl reddln Çam'ıdag dan turHl er 12 15 Küçük ton^er 12 30 TIç eesten şar Tiüdaf^adan pri? havv^nlann vırtı kılar 12 57 Seroest sa«t ı3 00 Ha cılar lcin tp«kil ettiklert S Dtlz) ber'er 13 ' 5 Cat»rlna Va en*e sdvnpdpn ikl ek»lk «avıda fikl kelimel l'lyor 13 3 j S» on orke"; ras 14 00 " Blr riTnln nlhavet ve ıl\Tl Muallâ Aracıdan aşrMİar 14 3P Ba "rlcti«ı harımlann rllifSra karsı tı rrüz*lnden seı,rreler 15r 0 M l riıkk tlp murnfnza •tmelerl lâzım zehher GJv»rn«n şîrk sr 15 4* PPİen plbl=p kısımİ!jn 7 Toplsn Johnv Ouam erl Ken*e<i 16 00 Prog 'ılnrdT ırt'7imı ve »8z iira'inı »ag ram ve kapanıj '11 1. bılh;s««a Çinde fazla buiunnn toprak p'n«I 8 AI15 verişin brvl DId mihal I C relndiler 8 10 SanatVârl rc""n bı İJ D Haberle' 13 45 3 ız e^PrlPrıiS• e şarkı 9 00 Çesldll haf.f *m zik nl=e Cn Fuiva Akı dın) 14 C0 K» •r r s k okestra m ız sı 14 30 B e r a b « 10 00 PrograTi ve kap^rıs şa'kılar 15 00 Ktpan a • tktısad ve Ticaret Vek&leti îç Ticaret Umum MüdürluÇunden J0 kasım 1330 tarihll Ecnebl Anonım ve Sermayesı Eshama Münkasem Şirketler Kanunu hukümlerı gereğınce Tıirkiyede çalısmasına izin verılmis olan ecnebî şirketlerınden «Gilchrist Walker & Co. Limıted Şırketinin Turkıye umuml vekili, Vekaletımize muracaatle 11/9/1956 Ü Sırket unvanının «Gılchrıst Walker La Fontaıne & Co H Limıted Şırketı» şekîinde değistinldığını blldınnış ve geP reken evrakı \errruştır J Bu ıse aıd evrak incelenerek mevzuat hukumlerine 1 '^^^J ujgun corulduğunden ılân olunur. Tarıhirr'o ı'n'ları bî«=P^frl^r iirrıımt rPV P+İ t^^iantısiTiricı i ' Y f İR |M If B E 13 Öi LİÜİA Z|A| m İA Nİ A l Y | r ol N| İL E| V İ A İ * T| İI T lo •L|L|K|ÖJP|Q|Ş|W! İ | :|IİH T|E|*İK|O| «I «1 A N 16 57 Acıl • Te prosr TI 17 01" Şaf. Yı ar lErrcl Te' k) 17 15 A£ 'lar b o . yurca mu^Ik 17 "5 S rk lar (Pe1h m Fo\enç) 1'00 Salı a W m ı ıcıa mıizlk (K"ı= k h"*f" şar<ı'ar, d ı» ve caz rrjz J) İC 43 Tanbur soloHn (çslan Laıka Kırabe\) 18 5S Tr>fl* spa'l 19 P0 R»1\o kttme faıl hcve 1 19 M H.beler 19 45 He' z"aj<n sev »n P l u V r (naflf oatı mtızi, ) 20 15 Radvo Ga^eteal 20 30 Oper lardan melod w 20 50 Ortıu saa 1 21 00 Ş rkılar (Naair Hl'lat Çu ha) 21 30 S ır duryamıı 16 37 Açılıa Te por^ram 17 00 (Bfhcec Kemal Ç a ' ar) 2140 Şar. Dana orkestrası 17 J Setm Çaflı kı'îr (Şaves e Acar) 22 00 Operayanaan «arkılar 18 00 Radvo i o y larttac hlr.iyc'er 22 40 P ı i a n o repostaaı 18 10 Çeş'd.l türrv er sltali I ç a a i Gul"y Ujarata) 23 00 18 30 Radyo lle Ine;lıl7re 18 45 P'va Geirer 'çl^ ycnl plâklar 23 15 Hano ile c a ı 18 57 Serbest saat 19 00 berier 23 30 P » 0 " n m 23 13 Dan» Haberlşı 19 15 Tarih ten bir yao'îk m t 24 10 K " ? i ı ş 19 20 Pattl Pasje T6 Arc»1" Ble e^ <<en melodl'er 19 30 Dlnl . ahlati m ^sa Bas an ve vav = n habe 19 40 T^rs raüz 19 45 nc ! * ve Cuınhar « M Enel Gı v den şaruılar ve iaz e"r•\n t \n 'lık îurk Ş ı RPti ar\ 9 > 1* P J e ' 9 "^ "IR'Aİ^İMİEİTİE Serbeit aaat 20 35 Klaslk Türk mU TeTısll 22 00 O ^ r a Z1?İŞ1 21 "5 analan 22 45 Haber'er 23 00 G e . ce konserl 23 10 Koı ^ı>r salonıarınd«n »'(hneler S4 00 Pro^ram V» ka r . • . i * (' ı «a'ıbt * Yazı N \J 1 T er 15 erım ul M { M p= iaaıe «den ı • IT 1 CE\ AD I t ^f KL'T â
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle