24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Tt K m m l f M px'>ı. NtMRÜS'Un MACKI! AJLARI: CUMHUKİTR BEŞ İ ! m » > MetrekaresJ ^ 0 0 5 5 0 0 Rraya tatilacak arsalar Kahire cadd.elerinde SoYyet tankları İnıdltars Mısırı proiesto etfi NJtTO, taarruıa Ufrarsa alom silâhları kullanacak (Baitarafı 1 inci mhijemizdt) etmek lâzım gelirse, bu sılâhlar kullonıbn l<dır ve knllomlacaktır» Siyasî mecmuanın Paria muhabiri ne verdiği bir beyanat sırasmda Getıeral Norstad. «NATO kuvvetlerinin kıâsık sılAhlarla Bab Avrupayı müdafaa edip e<*emiyee=M<>ri» şeklindeki bir suali tHayır. Atotn silâhlan kulİBnılnıadan edemezler.» jeklinde ce»ublandırmı^tır. NATO'nun, şimdiki halde tam m«v cudunu buîamadıihnı, mese'â Almpn kuvvetlerinln her>üz NATO'>a lltlhak etmediklerini beiirten General junîarı söylemiştir: «Şımclıkı \alde Baü Avrupanın bütürünü müdafaa fdevimızi tamam!le \•'" "etirebileceğimızi söyHyemem. Fakat yunu sSy lıyebti'rim kı. halihazırd» mevcud NATO kuvvetleri son derecede ehemmiyetli bir faktör teskil e+mektedirr ler. Bir müteravııln NATO'y» ta» rux içln 5dlyece?i bedel pahalı, »on derecede pahalı o!ur.» Rusya, Ürdiine de sızmağa çalışıyor t 1 tnri ıahl/emİMde Irtt (anonnal) durumunu değijtlrma«ini tavıiy* •tmektedir. Notada, Irakın kendlnl mfida&a içln meçru her earey* bajvuracağıru da kaydetmektedir. Suıtyed* tevklfle* Bufün Kahir» radyoau, Surlyede «muhim svratm» tevkif edildiklerini *• bunlarm, almdiki Suriya hükumetınl devlnneğa çalıjan kiır.selerl» alâfcalı bulunduklarını bildirmiftir. Şam r»dyo«u iae, tovkifler yapıldığı huıu•unda hiç btr haber vermemektedir. Euriyede nkı bir lansür mevcuddur. Lfibnanda ortaya çıkan füâh dcpolan Bugttn Bcyruttaıı alınan haberlere Şön, LObnan poliai aon 48 aaat içlnd« ikl «üâh depocu dah» bulmustur Bu dlah depolarmın nerede bulun«hığu açıklanmamifbr. Fakat S kifinm tevkıf edıldıği bı'(1'rılmektedir. Evvelki füa iimı Elvilığin» bağlı kin>a«]erin rrlerind» sılâh vc bombalar bulunmuftu. Bugün Kahira radrota, Beyrutta inglU» Büyük EçlainİB rrin* da bomba atıldığını bildlrml«M da b« hab«r teyid edllmsTahrlkJtt r*pum H w adurf ata$esl Habeıistaa hukunuü, m«nlekette meroud rajim aleyhinde çaliftığı görülon Mısır aok«r! «taşe'i^l hudud dıaı «ü»e|« karar vvrdiğini llân etr bakı tftıaan adlyac Loodra H (A.P.) Rıular Inün, 0urİ7« hükumetlnl •flthlı bir harrkrtlt dcrlrmek te^ebbflsOnd* bulunmakla Itham etmif lerdir. Moakora radjosu dfln g*c« haaaas btr durumda bulunan Ortadoğujru karıstıraeak jrani bir kampanyaya başlamıotır. Soryet yaynunda Surty» rüksek Id&r* mrtıaıılıınanıın. •Suriya hüJrumettn» karsı knllaıulınak flzer* Irakias 8uriy«r« •avkedilen büyük mlktarda aflfth da geçlrdiği,. blldirilani?tir. Irak bjı ««aniyaiM harekettcn» doUyı takbih adönüı re Svffiyeye karmj mjOaa faaliyetlerda» bulunmakla itham olıuımuştur. tndc Amerflcadaıı silâh Mrkinl hniandırmamm istedl kan hOfcuraeönln »flah »evkiyatmı art tafiBasuıı lıtemljtlr. B* taleb Irakın Wa«h!nirtoo MSyOk elçiil t»rafındıın Amerüran Dı» İ«!erl Tekâlrtl Ortadoğu lalari r»kü jrardııneiM WUllasn RountBir c u t kad»r ıQr«a bu «ewi»n»y utlteakıb (asvtncücr* beyanatU bulu nao böyflk tfçl meaüekettoin dah« f ı ı U mlktarda «müdafaa ( U i h ı n u iht l y a « oldug\a« bildirmişttr. Büyük «aal l»t«nil«n mtkta hakkında »çıkd bulurjaayî reddetrnl», y « l m ı *f&w topl»n Tt nçak Jsç} beîlrtmijttr. WMfclnjtoo 18 («.• ) Irak. KCDMTL Suriye traka »evkedllea maDara el koyuyor >&tdad M ( t J ) Bagdaddakl ban. ka müdürl«rtn!n katıldıtîları müşterelt btr komlt». Boynrt yoıu ü e Iraka »evİMd'len bQtün mallarla ügill kredl nvu«ane'elertnl durdıırmaya karar Termlîtir. Bu karar, Beyruttan Iraka «evkedUaa mallana Suriye topraklarında Surty* erdtısu tarafından aîıkoîubnandır. ögrttrUdltin» «0r«. Irak Dıj ts. !eri TeklM buna mânl olmak içln acm Könteti» Wr kaç defm te??bbüste bui m m ı ı ı t a da bir mtic* elde «dememljtlr. Bundan »onr* yalnıı Basra 1!Bianı Ta«ıta«U« »evkedCecek mallar i«l» kredl açılaVlecektir Bu llmana •*^*c«k mallann Ümid B u m u yolunu taklb «taMşl ger»ke«glnd«n naklly» a»a«ı»f!ar!wU %25 ntrbeönd» btr artıs olac«ktır. Ltbya da Londra ile anlaşmasını değiştiriy»r! Beynrt tt (R.> Bugün Libya par lamentosunun açıhjında konuşan Libya Kralı memieketinin, tngiltere U» olan andlasmayt tadfl edece5inı açıklamiîtır. İngilter» bu andlaîma gereğince Libya topraklarında üslere «ahibdir. Diğer taraftan Libya Kralı, mernleketiiin Müslüman ve Arab devletlerile daha sıkı münasebetler kuracağıru da bildirmiştir. ALTES KİATLARI Cumhurlyet Ata Reşad ' Hamıd Gulden Bolanda Ingılız KUlçc altaa f r a a a Dcffuaaa 90009025 1070010750 87508800 86f'08625 1120011300 13151320 1330133S w "T* 1*1001 10 0 1 = 1 (Tafsll6tı bekJeyinlx.) Ad(Baştarafı İ inci sdhifemizde) (Baftarafı 1 fncı mhüemizdt) oan M«nd*r«a dün »a*t 19 30 da Vllir«tt«. V«h OSkayın baskanlısınd* B« lerin<!«B acork, hava<fis ağndan agıza vayılmıı ve herkes, «Arab dost dirildiğine göre seflr aynı zamanda Turk Israel iktisadi munasebetleKdira r«i> muarîni S*dad Krkoglu v« larunu nered«» sualini tormağa baslamiftu. rinde dejişiklik olmıyacağmı, TelAmUtc.ıkkfl Mr hayeti Mlsırda heınetı hemen her nutddenin w1n'»ti»' ba^lamıatır. KSmflı vivdeld Ttirlc ieiarettnin daiıtümayıp kabul »derek tmar h*r«k«tlrrt hıVkın. v* petrol buhranı, çok fiddBtlidlr. Hısırlüarm petrol kuyulan, Sin* ya bir maalahatgüzar tarafından Idare e4a lıaJıat «lraiftır dileceğini d« kaydetnuştir. nmadajUMİa taraellileriıı «lindedir.» Aynı aaatt* Tnay«tl> Mlyttk ntmda D « M Bakanı *mln KaiatetiB CUMHÜRfTET Amerikan Ajanrtyaıetlnde Bankalar müdürlerlnm v» nnın Kudüsten naklen verdiği bu B«ledly« tmar M'ldıirlüStt ileri gelmü» haberda lefirimize atfedilen beyanaNewYork 28, (R) îngiltere hflkumetl bugün, Mısm, bu memle tın füphe ile kar;ılanması lâzımdır. rlnln lştlrakllt blr tonlantı yapılmıjtır Bu toplantıda Kmlrönü • TJnkspanı ve kette bulunan Ingiliz v« Fraosız tebalannı hudud dl§ı •tmesinden doSaraçhanebafi arasında kalan tahada layı, Birle^miş Milletler nezdinde protesto etnüştir. Ingilere aynca, Mııruhtellf bankalara »tılacak parMll«r sln, fialimâne ve gayn insanî» olarak vasıflandlrdığı bu hareketindesı tnüzakor* »d;!m!|tİT. dolayı, Bırlesmia Mllîrtler Genel Kunılunun toplantılarına katllmakta Her n« kadar, blr nayrtm«nkutaa >a oian Dı? I^leri Bakaru Mahmud Fevzi neıdinde de protesto etmiçtir. thnlâkinîtn locra, p«flnen zlkradllen KaMreden buraya gelen h*berler« göre, Mısır, hudud dışı ettiğl în(aycy* tahsU »dllınesl Utimlâk kanunu hükümlerlnden ise de, EmlrJSnO, gÜiı ve Praasızların beraberlerind» accak 20 sterlin götürmelerine mü1 «Mİ cuddur. MlÜetveklllerlnln kahvelet» (Baştarafı 1 inci sahifemizde) Sıraçhanebajı, ve Onksrsnı arasında sade etmiîti. Fakat bu rakiarn, dun 10 sterline düşürülmüştür. Buedilen bir hareket oldugu tasrlh e d ü gldtp vatandaşlarla gBrQ«ıme*ln« m a gözB gün de, Mısırı terkeden Ingiliz ve Fransızlara, tek kurus dahi verilnl olacak mevzuat bulunmadıgına nu mfizakercyt baılamıjtır. Gr«v d» kalan lahansn hususî durumu mektedlr. Bu yüzden de baglı bug6re; ki Sayın Bakan da biiyle »3y v»m ettifi tekiüde durumu nür.d« tutularak, bahlı kor.uıu se^îtln merruştir. Ayrıca, Mısırda bulunan Kıbru asllb îngilizler, Mısır hüku lur.duklan kooperatiflerde taıyik lüyor: bu nevi tatbikatı yapanlar» vo ıhyaaı lçin 938 yıhnd» alııum blr me. (Bastarafı 1 inci sah.iiem.izde) glttlkçe kötüleçecektir Bir karara rafl! ommnlyı ka>an gere»lr.c« bu naetinln rorlamasile Yunan tabliyettne geçmişlerdir. Bu şekilde bunlar, tevası acıklanmamıştır. Fakf.t bahia edlldiklennden v e hattA kooperatii «abıtaya neiçln manl olunmamakta ı hentta varılmamakU baraber j r t v i n »aha lîtlm'â): kanununun Ügül hOkmO ortaklıklanndan çıkanldıklanndan hudud dışı edümekten kurtubnuslardır. Hudud dışı edilen İnglliz ve m « n u u ajttıı, bu mesajda, Türkiye dırt Muhtelif teleraflar ve»alr Buret j şbndillk duHurulac«ğı v e faalijet şlkâyet etınektedtrler. ' hırldnd» kalıp. clr Utlcıa tejkîl et Fransızlarm bütun emlak v« nakitlerine «1 konınuîtur. Bunlann ye Cumhur Baskonı Ceiâl Bavsr'dan, E ı b lerle yapılan iikAyetlere Arkadaslar, kanun bcr bakımdan k 1 nela alakalı TürkTunan eer^lr.'I^l. " ! bajladıktan aonra Kadar h ü k u m e ü mekt«Ur. n Scunu, 150 milyon sterlin* yaklaşroaiktadır. vatandajın lttlba edecegl, itaat ede | ^ J * ) 1 ^f. nin hafinetl'Ties'nln T « Balkan Paktı Bus aikerlerlnin Mac«r'.st«ndttn çe j Doıayııll» haıırlanan imftr plânınd» cegl blr nesnedlr Ancak kanunu tatnm tekrsr kuTTetlid''l^îos'.nln ta' ' Bu p'artîzan idırenln Urtldar par i kilmesi lçin müzakerelere "baîlamadı bına Intsatına müsald parnellerfn. jlmblk edenler, kar.unlan, vatandaclann lep edlldiglni btllrttnektedlr. Anayasa ile temtn edllmla haklarını tiai tarafından bu derece şiddetle ilerl gı takdirdt Jrevt y e n i d e n giri|fleceğı dlden bankalara veya Emekü Sandı. Fransıs haber'»r «]n">m Belsrrad t;nm ntılması, bu nhaludakl eskl menedecek duruma aoktuklan uunan ?6tQrUlraü5 olmaaı sayanı teesaürdür. tahmln edllmektedir. Londra 26, (R) Geçen hazlranda Mıslrda intikal devresinin eon« mahreçll v« Tugoslar alyaBİ çerrelertDeneblllr k b r Q Dblll kl, bazı mahall! labıta j A ynca, bugün Hlndiıttr Baıbakanı gayrunerVııl »ahlblerlnln blr hak ta ermesi dolayısile feshedilen Ihtüâl Konseyi, Cumhur Başkanı Nâsrr tel hlli bıta bu tatblkat vatandaşlar » ftr Terdi^l !^ ^rde, Belerad htlıtb etjr«l İçln hukukl bir »ebeb teskll ıTUnlUç telâkkt edllmektedlr. B u tat âmirleri yanlıc tatblkat yapıyor Bu Pra^ »•Jemlyecektlr. rafından yeoiden kurulmuftur. Bu seferld thtllâl Konseyi, tamamlle tcumetlnln F?"rnn Psktırın kUl+Urel bir m a ı e r e t »ebebl te^kll e t m e ı . D e v bikatı nıen içln valilere mllletvekilT» İktisadi oMuğu kadar aakrrt eeph» g5rüşmu?Biltndiği giM bah s mevzuTi aahanm Nâsın dertekliyen »vattan müUşekkildir. Siyas! çevTeler, hâdiseyi, Btnln de kuvv*»lendlrtlrne!rtni lstefl'St, lerl tarafından y ı p ı l a n mOteaddld let mek&nizmaaı B a ı b a k a m n d a n Jandurma neferine kadar hpsl blr kOl tür. G rOîine etrafında bir açıklanr. lçln^e bulunan g^yrlmenkunerta «skl dürtatörlüğe katl bir dönuj olarak tefsir etmektedirler. müracaatler natara alınmarnıstır. beynelmllel durumu gözSnOnde tuta sahib!?nn« metr»kare«l karıılıgı 1200. Bunlar hakkınd» blxd« labıtlar tnev dür. V* mütebeısll, müıtterek mesu yapılmamısür. rsk bu megajı TolladıŞı Uâve edllmek Uyet tasırlar. B i ı JtDılannı AnayaİHOO llr» ödenmektedlr. BeledlT* •«t»dlr •aya aykın, k a n u s a a y k ı n muanıele Macaristaudan kmçanlann hlb olduîu bu ararmln yol v« n h t ı m Marefat TMo'nun, Balkan Paktım M bine yükselai yaptıfı xam»n bunun t e ı l r i n t m e ı u Iraastlarını lkmal ettliten n n n , harîTvatlendlrTnek maksadn« Tunan liyetinl hUkunıet duymalıdır T* duAvusturya hüiumeti cadığı mllrtarı d« l»tlml»k bedeline o^bakft'ii KıranaTiHs'l B?l?rî<^^ »lâyar. reamen ilAn edilen rnkanılara gSre, lllv» luretll» satif bedelini tayln edevet rttlgine ' d « Ifaret edl'mektedlr. (tkinci $ahiftden tUtxıtn Partlnan tdarenln m t m l t h e üWM n v»r Avjrturyaya iltics eden Macarların cektlr tlk yapılai hesablara gor« ba KiramsTilti. T u m n Dı» Bakanı 11« istikrarlı bir hükun^atin, müreffeh )ı£ında büyük rahn«ler açtıftııu ( 6 a tayıaı 82 btoa yüksebnisür. Dfln gece havallnm yol ve rıh'ım tn^atttı ikm&l bpy'#nmekteGreenwich B. Amerika « (A.P.) blrllkte TugO6lfl"?rad4 bir halkm mevcudlyeti, b u zengin önttnde tutmnlıyız PartUan ldarede (Baştarafı 1 inci tahifemtzde) den bu sabaha kadar memleketlerini •ti'dlkten «onra Tnetrekar»»! 3OOOS5OO caı orkestran air. Bu?un blr Tunan askerl v heyetl, boleeye »imalden lmrenmekta o l a n ' h a k k n ı l y e ı v e adalet duypıau «*deüçfincfl maddeai aynen asağıdaki ifa Amerikatun maruı l'.raya latılabilectMİT **ç»n ay earfındR Tugos'P7 as cl h« jeflerinden Tommy Dorsey, bugün, yetlnln Tunnnlmana vsptıSi 7'varetl ların h i ç de hojuna gitmiyecegine *™"M* rtrr.HU kudretlrnu olan terkeden Mac»:!ar.n adedi 2100 dS<mır.kü topîantıya mlllî v t huaual delerı ihtlva etrr.ektedir; Ruslar, Avusturj'ayı Macaristandar , . , , »T. T. manevl v a s ı f l a n r m hırpalanmakta(D8rt devlet, Arab memleketleri buradakl evinda, yatak odasında ölü lade makaadlie Bel^rada frltmlşrîr. tcmillcllerl katılin^tır. ayıran kanalın üzerlndeki tahta k5p 'wn>alar'.n ışaret etmek yermc^e olur Nıtex:m d ) r V m u m l ^ l â k M h „ . b u n d t D Ankara ademf malumat beyan bankaların reisleri tarafır.dan Beyrutta 18 kasım bulunmujtur. Pollse göre, dlüm aarüyü vıkmı?lardır. Bazı Sovyet dev Tırmsllcl gön1»r«n bıltün ediyor Nuri Said Paşanın raman raman dogmaktadır Hak v e adalet duyguçahşılmaktadır. f?mlFönt! Sar»çhanebı?ı v e Unkapanı 1958 da neşredllsn tebllğin umuml besinin tesbitlna Ankara 26 (Telefonla) Bu akşam karşıla;tığı mukavemetin, zaman z a sundan mahrum blr toplulugun ya rlyleH. kaçpn ''T^t.^^la^ bstaklıkb uçkfnl arasında kalon « h a dahlllnde Bildiridlgine göre, Dorsey'in 24 •ra sürmekte ve SldürmeVted'rler. B ' a.axl Mtın alnıaları her.üz kafl olarak manası Itibarile, kendi görüşlerile kimde aleyhlne boşanma davası a t#maa ertl?iml» UellUer. Mareçal Tlto man basgöstermekte olan a y a k l a n ' »ama axml aöner » hemahenk oldugunu kaydetmislerdır) m a l a n n da blr avuc Iraklı k o m ü n l s t ' Emrullah Nutkunun »o«Urlnl bu arada, para mul.obrMnde Macar afll kararlajminnjtır çan kana Jannle, Slüm hâdisesi at nun Turklye Cumhur Başkamna gön 1 Bu ifadenln karar kısnındaki, derdlğl blldlrllsn huaus! masa) hak. ıle bunlarm, faklr, tefll kutleler ora rumınun eerçrml ,, , . . dısın» n l r a u u tecllerini Avustııryaya Bununla beraber bafta Yspı v« Kr»rasmda eax aeflnln evinde bulun. kmda ademi malumat beyan etmlaBÖTÜşlerin hamahenk ohnas) lbada «Mhlt edllmiîtlr. di Buıks*ı ve Zlraat Bankası olmak «ına aaldıklan «gayrimemnun» mu • § ı m lhtaf " ^ J mektaydı. lerdlr. u»r« toplantıya kstılan mudürler rfsinin manan nedirT Avusturvaya gelen Macar akkıblannm weri olduğu her defa j T e k r a r kO nuamaia bafhyan atarulBu mana içeriainde, Beyrutta tepbahl< mevzuu ıaha dahillnd* araa HU sında aarahatla g8z« çarpmaktadır. ! |«h Nutku adyle devam ettl: lerinl kabul lçin Avrupa memleketianan dört Arab devlet reislerinin 16 • • • • • • • • BuKÛn saatl8.49 te Ne tranda, ne da Sfludt Arabistan• Iktldar Partisi ldarecllerlnls leri kontenjanlarını arttırmı?l«rdır tın «labiltceklertni blldlnn!?lerdlr. tlfimerln bellrttıklertn» göre, büu kaaım tebliğlerile tngiltere, Franaa U csulhl »eyhlikter» de Iraktakin» muhalefete tahammOl edemiyerek oau tsviçre »lacagı mültedlerin •av^.nır e t m mınn bankaların bu Mha dahıilndeki v« Israele karaı Munr topraklannı muvaıi blr kalkınma programı yok ^ ' ^ ^ ^ « ' demokraall.r 8000 oldugunu llSn etmlîtlr Holanfls parullere Ullb olmaları bu tlivallnln müdafaa içln Arab mflsterek savuntur Bun. k ^ U k , ak ri yold^i IJ ^ T «00, tt^lya 250, Bstı Almanvi «0 M"dialara, tngillılerin soylemedikleritngillılerin soylemediklerifcarmım Nutkunun .öîUrlnl y«nl can ITk partlde Vsb'Jİ etmektedlr A k:sa zamar.da lhyajını laglıyacak ve ma paktının ikind msddesin* istina87 28 29 30 Kasım dialara, nin açıkça itiral edllmeslna ragmen, d « n keacn Baskan, lkincl bir thtarda vu^turyava geçen 8? bin Mncprdan d!|er Imar hanüelerlnlıı tahakkuku ça den silâhU kuvvetler kullanmak hük buklastırılacaktır. B LU ES TO D.Arcy'nin i m l i y a n aldığı günden bulundu «• aoruıu 014ın» gıfctıfcaı mflne Utihak taahhfldfl mevcud muKazm tran petrollarının mlllOeçtırildiğl t » k•Oyladl. Bu mOdtb»l«ye U.P. mlU»tT« 15 bin! dünyanın muhtellf bBlgelertdurT uı rt rihe kadar tn»ilix tran i i r k e t i ı ü n ' * (BraTO) derkea. M.ıhal.f.t mil ne yayılnnnhr. 1 Bagdad UbUginla dordüncü rtfte Kaaar ıngıııx ™> • l.tT.kHlerl natlbl »lkıılıyorlardı. « m tmre Nagy haVkında 1 maddesi, dSrt devletln, OrUaarkta dflnün, bugünün V. hattâ > J * " " " n a i a h Wutku daha aonr. •B.Krlnt RuMaroı lddiai» yıkıa faallyetlerin kesafet peyda etIranh nesillerine aağlamn oldugu fay ^ j , , j t T a m ,tü. Macar İÎÇİ konseylnden Mr hevet da ların para esasile ölçülemiyecek | « 1940 d a mlll«tl «ok p«ruu haya mesinin, endl$« v» teyakkuıla bıceI Claud« Marchant Ibrahim Solmaz | kadar büyük o H u î ı ı n u ksvdptmemek ta katuaturmanuı aJemdan olan, 19S0 dün ?ww Sovyet komutanlıfına glendigini beyan ederek Cbunlann do| KENNY ATKİNSON SERGÎO MANDADORÎ > muhakkak ki hakgııUk olur. Burada, de hakkanlyet ve adalet prenalplerinl derek Na?y hskkında malumat isteS HASAN KOCANOZ DENİS WİLEY ALAN | (Ba$tarafı 1 inci sah^emizde) »urduğu tehdlde karşı koymEk üıere mlçtlr Rusllar. Macar hükumftlrin Halbuki 1956 seneslnln llk 8 ayı rar Birlesmi? Mfl!e*ler Andlaçmasj hüI EARL MİCO HARRY ENZO MİNUTİ s Imre Nagv'nin *»?**™***™ . rı P ( t a i harb gemllerl harlç Bog^lanUn :um!erine uygun olarak gerekll bfl bugltalt11 b u l u n u y o r ( , u k e N tNCt MERAL VİTTORÎO LUCIANO I ;ün tedblrleri almağa karar vermissfnc müssade etmed'jSınl. bunun üıe t504 m Sovyet ,....,. . . . bandırall tckna ,^, ı4j > arifesinde Ingilıı tran girketinde | MÜFÎD KİPER NEVZAD YALAZ J rhıe Na»ry'nln kendi arzusile Human \» bunluın tonaUarının y e k t o u l»e lerdir) demektedir. Birleşmis MilletçalıjmakU olan tranlılarm adedlnln 75 bin olduğuna, bunlann alleleri «f . Bu »9*l«r fiaarta* B»»kan. KmrullaJ» yava *i*mek isrtedijini lddla etmis 2 T14 Î86 y ı bulmujtur Bunların tak 'er Andlasmasuun <1 inci madded, | Programı takdim eden: MİSS PAMELA 5 rıben 1 6 0 ı. şı'ept'r Tonailar v« tek diplomaük münaaebetier va iktlsadî radlle birlikte 170 bin kiî'.lik büyük » « t t a j ı Wr Ihur d.ha TerllMnl. m . leHlr. r« adedlerl aylara gor* fu jeklldt da müeyyideler hakkında karar yetkislHevetin, Rumanyaya gitmek ve e^blr nOfus Mtlefri tÇkll ettUHm i^ret nl Oüvenlik Konaeyine bırakmaktaki Başbakanı tlvaret etnek igt*<»!kBlletler ŞAN SİNEMASINDA 7.50 4 TL. edelim. Bu .«ilerin t™»™»»* , B e n p a r t l z l l n ! t l a r e d < , n b ah»edl Tekne adedl TooaJ dır. Aynı andlagmanın 42 nd madverdiği haftabk 48 saatten de bir mik j.Orunı. Baakan »SBİeriml n*d«n kraer lerinl belirmıeM üzerlne Rusl=r. «Ma Ocak Organize eden: C. KENTMEN deal, bu müeyyideler kifayetsiı Valtar daha aı yazlan 43 1/2, kıslan anlamadün. Partlran mttuUkette hak car hflkumetlnden izln abn» deml«an 847 44 1/2 saat çaUjmak suretile »enede »• adalet duygu»u rendde »dlllr. lerdlr. «ı 113.387 dığı takdırda, «üah kullanılrr aîimn Dljer taraftsn Poinnv» S33.002 gene Güvenlik Konseyi tarafından 66 30 milyon sterlin karandıklannl, bu takBirliiH tmre Na^y'nin di diklerini belirtelim. En nihayet, A j 432,831 derpiş edileceglni ifjıda «tmek'edir. M •den blr lktldar muhakkak 230 0S0 Atlantlk Paktının T nd maddesi ıse 51 badan tasfiyahenesine hergün hemen aurette helkın naaarından | d&aecek dlrde Polonvava iltica 343,106 :u!hu alâkadar eden meseltkrde en «4 hn«ufiında btr karar jureti kabul et j Temmuı bütün Londrada sarfedılpı kndar «u tlr.» 4M.441 ,üksek salâhiyet merciinin Güvenlik • E •• w •• 85 sağladıktan aonra sirketin Abadan Haclbm bu konusmuından «onra y« mistlr. JAMI m 44 S *.* rAAm m • * â 1.714.286 Konseyi oldugunu tssrih etmektedir. 504 Ru arada. Hind basnnı Nagv'nln k a Yekun Beledlyesine de günde 5 700 000 Utıe nlden ktirsüy* gelen Bakan .mületveEylul ve eklm aylarına ald lstatlstlk Bağdad paktının blrinri madd^si de, klllerlnln htç blr «uretle takib edll çınlması hâdisestle olarsk Rusiçecek temiz su vermekte olduğunu medlÇlnî bur un b&blı mezuu daht İ8n »Iddetle tenkid etmekte ve ha ler henüz hazırlanmamiftır. mevzuu daht kurulan isblrliğinin, Birleşmia Milkaydedelim. 1955 yılı Bankamız tahvillerinin, 15 kasım Oorttldülu glbl. 1M« *en«lnİB Bk •dlemlyecetlnl blldlrol. Bu «cnada % 5 faizli Gerek Sfiudi Arablstanda, garekse Hür. P. T» OM P mUlety»klU«n tep dl«enln «korVakea htVVSr bir hare t arında, BoŞazlardan |*çen Sovyet letler Anayasaa çerçevesi içinde ça1956 tarihinde Noter huzurunda yapılan birinci keşideket» nlHuSunıı vanraViadır. dljer Arab aeyhllklerinda petrol ye ' blrd.n juOoahale «tui«r. b»#nem«lar bandlralı teknelerln adedlert «• to ışılmasını ftmir bulunmaktadu. sinde itfa edilenlerinln serl numaralan aşağıda gösterilKızılhaçm Macarlstana yaptıfı gftne gelir kaynağıdır. Bu memleket ; old» najları, 1965 *eneslntn l t ayına ald Tflrkiyenin haricî emniyetini temin f mijtir yardım |olanlardan Jazladır. leri Idare edenler, halk Ûzerinde hu ' eden muahedelerde mevcud bulunan (î(M«UkkupÜr) <1<M« l l k D . ) (5900 lik K u p ü ı ) (100 l ü k kupflr MUletlerarası K u ı i h a ç teşkllâtı î Sıa*en. Muır ve Surlyede çok genU bu hükümlerin kati «arahati karşıdudsuz bir hakimiyete sahib olma kan: Numarası Numarası Numarası Numarası ?apta Sovyat nğ:r harb malzemesinln •îinda, dörtlü tebliğde alınacağı ifade laruıa rağmen, petrol gelirini sadece • Delulerl »«raJnltr, haklarında ta Macaristana »imdiy» kadar 85 ton kendi hazinelerin* aktarmıs değil \ klbat yapayım» dedl. Bu aoEİertni d* ilâc göndermiaüı Teşküâıi' Macaris mevcudlyeti, Bırleşlk Amerlka, Ingll olunan tedblrlerin yukcnkl anlaçma60596 60400 86108 74521 74525 1 4451 4500 lerdir. tbniasüud, belkl de dünyanın keserek, (Yapmıyorsun) dly* b*£ır tandakt temsilcüerl bazı Macarlara ter« ve ' r ı n u D ı ı Iflerl Bakanlıkla ların karar organı olarak tsyin ve 1 86218 60591 60595 74551 74555 9501 9550 rır.c* teyld edilmlttir. en muhafazakâr hükümdan olarak , dılar. yiyecek yardımı lçin de baslıca 2 tesbit ettiSi Güvenlik Konseyi karaı I 12801 12850 86271 60C21 60625 74711 74715 B a j mUr«akıb«B: yasanus, buna karşılık bol para ile I program hazırlamaktadır. lannın tatbikma mı inhisar etmekte 1 15501 15650 86296 61196 61200 74806 74810 >artlzan ldaredan bahM çölün cennete çevrilebileceğlni de mü * ~ dlr, yoksa dekiarasyonu imza etmiş I 17751 17800 Kızılha; ilk tş olarak hastanelere 86326 61521 61525 Î ; 9 6 1 74965 b Tealsalar Terslnler ta kemmelen idrak etmiştl. Başkent klb edellm» dlyerek kUrsuden lndl. olan devletler bu tedWr!eri resen 1 18401 1S450 ve çocuk y u v a l a n n a kSmör tedarl86432 61976 61950 Rlyad'ı Basra körfezindekl Damman , İklnel defa kürsUye gelan Emrullâh kine çabşınaktadır. Yakında mühlm ml tatblka koyacaklsrdır*» 86482 62018 62020 1 35451 35500 75011 75015 limanma ulagtıran demiryolu ve bi N u t i u . Hopad» Hür F miUetveklllert miktarda yatak trkımı v e givecek e« CJUJ. nin takriri 86495 6222»? 62230 1 39801 39S50 75066 75070 S6496 yası g5nderllece'îtir. afı 1 ttıeı sahıfemtıdej 62536 62540 75576 75580 Diğer taraftan C. M. P. Kırsehir S (500 lük kupur, 7enAi; çooıc coo^n 8649S Resm! rakamlara «Bre Budapejtede Rumen Sovyet nıünasebetleri ruya îbnissüudun eserleridlr. Bu fti '".L ^^ ^ a ıanzıu% „ milletvekilil vt Parti Genel Sekreteri İDUUl • lOUUıl OGOID DiOiU 86525 Moskova 26 ( A P ) Komünist R u Ahmtd Bilgin dm bugün B. M. M. I 40131 40140 projenln tahakkuku ise mutlak h u , Tatandaşlonn laptına yukaek macllal 8000 « v tamamen yıkılmiîtır. 760% • 76100 63036 63040 86567 • 76676 76680 nuınya rejüninın 1leri gelen idareci Ba;kanlığına dıa uyasetinüıJ* ilgilı • 40381 40390 k ü m d a n n hazlneslne 63.S milvon do n l ı ltlbar t t m e a » hâklmlyet mllle6C366 6337U 86603 1 76701 • 76705 lerınden mütejekkil bir h e y e t bugün, bir aoru Cnergesi vennijtir. lara m a l olmuîtur. B u g ü n Damman tlndlr »özUnun n t kiTmeri olur.» 63706 63710 E 40981 40990 86621 1 77186 77190 63711 63715 Moakovaya gelmıstir. F.umenlerin 200 b i n nüfuslu m o d e m bir liman Emrullah Nutkunun dljşer aonuu Bajbakan ve Dif Ijleri 3akanı ta 1 41081 41090 86625 1 77571 77575 6384« 63850 Kremlinden gördükleri iktisadi yardı rafından eevablandınlmaaı istenilen I 41341 41350 3 L ! £ . Deminolunun RiyadMatol, ^ « ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 86641 1 77621 77625 63871 63875 • 41521 41530 mı artt'rmağa uğraşacaklan sanıl önergede |Syle denilmektedir: mıyarak Ciddeye landırması lcab ettljlnl blldlrdi. 8oru 86775 I 77631 77635 6 4 « 1 64075 maktadır. cMilletimızi va yurdumuzu çok • 41691 41700 lece Basra körfezite Kızildenizin ka aahlbl, Klra Kanununun lyı tatblk 86860 1 64236 64240 77731 77785 Heyetin başında bulunan R u m e n yakından ilgilendiren kanal ihtilâfı 1 41901 41910 radan irtibatı da kararlaştırılmıştır. edllmedlğinl, bu «ebebl* klracılarm M 86333 1 7S386 78390 64456 64460 Bayvekill Çıvu Sorlka, Moskova de ve Ortado*u hSdiseleri hakkırda hü • 42441 42450 Düne kadar «petroldan başka gelir dırab lçlnd» bulunduklarını aöyledl. 86956 1 Müzakerelerin bu iuretle 7S4T.6 TS460 64486 64490 miryolu lstasyonunda Sovyet Başba kumetimizin B. M. M. ne zaman; ge • 42581 42390 kaynağunız yok!» diyen Süudt Ara dan sonr* gtlndemde bafka oerejanın madde 96968 3 78=R1 7S565 6451B 64520 nanı Bulçanin blrır.ci başbakan •'•ar ünce izahat vereceğini Dıs tşleri Ba 1 43231 4324H bistanda buz lmalStı, so*utma deno bulunrn&dıgı İçln aaat 15 35 d« t i t ü 86975 3 793 1 79%5 64591 64595 duncısı Anastas Mikoyjn v e diğer kan Vekili aayın Etem Menderes 1 43571 4358n lan, curuf T» toprak tuğla lmaiâh, edlldl 86998 • 79491 79J05 64866 64870 .dareciler tsrafuıdan kdı^lprmı^Ur mlllet kürsüsünden ifade etm şlerdi. • 43751 4376ı; dökümhane, ilşelendirme atölyesi kü87113 3 79a4~ 79845 65131 65136 Maearistpndaki çon selismelerle Y u çük çapta blr sanai ilesme hareketitsrael hükumetile münasebetleri B 43971 439S0 87125 80011 80015 65176 65180 H 44541 445S0 goslav Eovyet r"ür<>;phetlerinln ger mizin kesildiğice ve sefirimizi geri nin Snderliğinl yapmaktadır. 87129 65246 6=>?50 8W21 80025 ^mleşmesi karçısında Rusların Rıa aldıŞımıza dair çıkan haberler mu § 44S11 44»20 Tekbaşına Damman'ın 200 bin klgl87175 65681 65685 minyadakl vazıvetlerir.i takvive ar vacehesinde hükumetimizir acüen B. H 45131 45140 llk bir liman çehri olmasına karşılık 87268 80071 80075 65836 65840 rusunda olduk!arı ailaşılmaktadır. M. M. nl tenvir etmesı lüzumuna ka • « 3 1 1 46320 topu topu 150 bin nüfusile küçücük 80076 80080 87278 • 46491 46500 66095 66100 Bonn 2S (Hususl muhablrtmlz Teyyaz Zira Rurr.mvpda da son ramanlarda ni bulunmaktaymı. Küveyt nüf us başına mill! gelir bakı Tokar biidlrlyor) Bugün aalahıyetlı 87297 80486 80490 66466 66470 1 47131 47140 huzursuzluk ba«eö=terr)iKni belirten mmdan dünyamn en lengin memle blr Batı Alınan kaynağmdan aldığım 80536 80540 87317 Bu sebeble aşaS daki »onılari'nın • 47231 47240 K6340 6P550 Uviçredfc, beynelmıle! bürod» haberler m^vi^^ur ketlerinden biri durumundadır. Şeyh habere güre, R^s 87407 80881 80385 arasmdakt Baçbakan ve Dış İşleri Bakaru tara 1 47511 47520 66666 6667^ le;ç:l edılmıj ve resmi gaıete üe Sir Abdullah Essalemülubah'm pet mücadele. nihal blr aafhaya yaklas87418 81226 81230 dun/aya yâyınldnmışiır. 66931 66935 hndan sSzlü olarak ce\ablandırılım S 47581 47590 roldan senelik geliri 50 milyon ster raaktadır. Zıra, Hrutçen Komürdst 87429 81406 81410 67301 67305 1 4S221 48230 sını rica ederim. 87430 lini aşmaktadır."Küveytteksaha ola Partlslntn basından aımak üzerv, Krem 819e6 81990 R7326 67330 1 Kanal hrjeketi karçısında hü 1 4S261 48270 87438 rak dünyanın en sengin petzol »aha. llnde üçlü bir ittMaa akdedilmijtlr. Bu 82526 82530 H 4S551 43CS0 67701 67705 kumetin görüşü nedir? sı ve tek baîina «n büyük petroi yenl üçkenl Molotoî. Maîenkof v« ML ?^442 67981 67985 S'V.l ?2"^5 A»poral.n terkıbıne girenmuessır 2 Bağdad gnrüsmeleri »onunda B 49081 430&C j koyan teîkll ettıklerlnden, buna t l M« 87481 82661 82665 müstahsilidir. 69046 69050 rtiddde bır esırdanberı cün>a laRlo de Jane ro 6 (a a ) R!o de reşredi'en tebliğde Arab devletleri • 49491 49500 adı verllmiffttr. «S M Krupunun, Hrut> 87509 82666 82670 bâbehrde kuilanılmif ve »il«b«h» ! Janeiro futbol 59121 69125 Arab memleketlerinde Irakın Kal çef ln «lyasetini Imlüblerinden olan i!ç aynı gSrüşe sahıb olduğumuz a H 4t711 49720 be^enmediklerl glbL tesiri mıiyonlarca hastaiar Gzerin , fBpnsuce<«> t"af*arlaıjıdan dört k'sl 82906 82910 69221 69235 kınma Programma en yakın tasany blzzat jahsından cıklanm:'hr Bunun de1âret etti*i ma • 51021 5İÛ30 87578 da hoşlartmadıkları de lesbıi eciilmiş buiur.mal.<aoır. S3021 83025 ^aîtaptyt kild'rılarâk tedavi alt'na 69:46 69250 da Küveytta gOrmek müırjcündür. ifade edilroektedir 51081 51090 na nedir' 87598 ı Ehıraıışla'dır Vprd/sleri ifatfelerde 83151 83195 69291 69295 Şeyh Sir Abdullah, petroldan aldığı 51391 51400 Hrut««f e lanad edilen JUÇ. Ruıya v« 87655 3 tsraelle m"ün?5eV">tl»riırizin ke t6kımlari"in ksLaT"ığ; bir eolü alkışla 83211 83215 69456 fi!î460 : 51521 51530 paranın bjr kısmını halihazırın ac'J komıtalzmln lsfckballnl kotüy» »ürOk87688 O"JVs I lıklarmdan dolayı, hakem Vlana, ken silrnesi sebsbleri nelerd r' 832C1 O£d' O 69636 C9640 51551 51560 ihtlyaelanna earfetmekte, mütebaki lensesldır. d M« ler grupunun Polit87699 4 Suriye olavlan bjVkırıJa MMevsim hastal.Ularina karv ve j d"erını adaırları va^.tasile dbvdurüp bürodakl taraftarlannın lddlalan, Po83306 83310 69911 61?15 51751 51760 sinl, memleketin müstakbel geliîine87813 bilhassa soçuk algrnlığı, Nezle, | va'alattığını bildlrnişlerdir. kumetimiz ne gibi tedbirler almışlonja v* Maca'Ttan hâd:»eîerl suçlu83461 83465 69981 69985 52651 52660 lerini sağlamak maksadile Londrada 87855 Grip, Romaluma, Sinir, Sıri, Bel, j Hakem hakkında gereken kamınl ta tırS sunun, Komunist Part.fi Blrlnci S«k83766 83770 70286 70290 52771 52780 tesis etmıı oldugu Yatınm Komisyo reteri olduğudur. Hr^tçerin YugosıavKi Mafsa! ağrılarında ve bayanların ı Vlb&ta taç'annıştır. 87871 83781 837S5 C.H.P. nin duruma 71361 71365 54651 54560 C705U» âdct sar.cıbrında çok Jaydalı ve nunun emrine tahsis ed'lmlş olarak yaya karşı taîclb ett'li slyaset ve Sta^ 7 1 4 a 71425 Bundan başka. C. H P. nin bahi^ 55031 55040 k&ii tenrlidır. 87963 mahfuz tutmaktadır. Bcylece, gelecek [ l i n i ^^^ gaişuJa. bu hâdlselere sebeb 83828 83830 71506 71510 'nnu^u rrosplele'i yarm akdedilecr'55051 55060 «7971 on sene içinde 100 T.ilyon sterlln j oldjju bellrtilme'itedir. i3 M« taraf83916 8J«10 71666 71570 55171 55130 sarfedilerck mektebler, hartaneler, i tarlarmın kuv\'euıe, Molotof a kabi83911 83915 ve bir karara rp^tedeee*! " Ş 72711 72771 55191 55200 yollar, modem bir liman ve hava j n e d e j e ü e n ^ ion^vaaie jnJ^l olarak 34426 84430 729S6 72990 55771 55TS0 \ Besıkta? kulübü bu hafta yapılacak tir. elektrik ve kana gösteribneîrtedir Hrutçtfln vatan haln: 846S1 84685 meydânı, «u, 73006 73010 ' federasyon kupası maçı Tnunasebetile 55891 55900 85036 85040 çebekeleriinşa edlîecektir, olarak tevklfinin, an meseleai oldugu tealr Stalind »ert tedbu ta73076 73080 Giizel Saiatîar Akademisi Mimarî 56021 56030 85101 85105 Küveyt m, ku^rveı kazaıunaları, Av. hakem lom'tesmln yaD^cağı tonlsntı 73086 73090 56081 56090 bölümünde imtihî>n usuHeri 85151 85155 resnî binaların inşasma, yollann açı rupa dlplomasi çevrelerlr.d» lyi kaısonunda Be= kt»ST macııın bır ecnebi 73166 73170 56111 56120 85801 858Û5 lıp düzenlenmesine başlanmışür. Ay şılamaınaktadır. d^ğişiyor hakem tarafmdar ıdare ed' 1 p ed^îni73376 73330 57041 57050 nca kale dışında, her birl altışar bin yeceği hususunda b»r karara varılaGUzel San ıtlar AkideTifii YÜk^ek 73501 73505 Kusiar 3. Dünya harbini geçen 57191 57200 kişilik olmak üzere sekiz manalle ta^tlnari Bfl'Jmüide Üniversite Sta! caktır. 73571 73575 eylulde ba^latmak istemişîer 59481 59490 tü'ünün tatbikı için faalıyete geçılsarlaranıs, bunlardan daha uzağa Mr j " J *" 74021 74025 (a.a.) Avusturya Ma rniştir. sanayi merkeri kurulmaaı derpis edil j ^ b o n 1 Yukarıda numaraları yazılı tahvillerin Itîaya da Man. Blllndlgı gibl Akademtye bağlı olan mis, bundan da daha otedekl ikl ayrı ! c a r I 3 t * : n tâbi tutulmuş bulunmaları hasebıle, 2 ve müteakıb numaha» meemuasna verdiği bir mülâbu b ö l ü n ü n lmtlhan usullerlnden son noktada iki büyük aaha *ağlık ve e~" günlerde dpvamlı slkâyetler yapılkatta, b&n Sovyet liderlerlnin ralı kuponları ödenmez, tim maksadiarına tahsis edilmistlr. maktaydı öğren<"llerln bir yıl so2 Üzerlerine mahkemece kanunt muhalefet konBu arada en mübrem acil ihtiyaa eylul ayı içinde üçüncü dünya harnunda b ı ş a r a m a d ı k l a n ikl ders içln muş ve yenHen komılacak olan 1955 yılı tahvillerimizln karşılamak maksadile denlz suyurian bini başlatmak üzere olduklatını, fa bir fene d^^î nkumalan ve geçnıi^ ' itfa ve kupon bedelleri ödenmez tatlı su elde etrrek yolnna gidilmiş kat Pohtbürodaki harb aleyhtan üolduk'an dıSer derslerden d e yeni j jelerin tazyiki karşısında buna ceu.n lr"tıhan f,!ıim"len şeklindekı | 3 İtfa edilen tahvillerin üzerlerinde yazılı bedelve 1.700 000 sterlin sarfedilerek dünnkul usulüntin degi=tırilmesi mak | yanın en büyük su taktirhanesi »nsa saret edemedikierini bildirmiştir. leri 224 numaralı kuponlarımn da stirdadı mukabilinsadile, mağdur t^rencîlerin y?ptık [ Arşidük Otto bu maîumatı Budaedilmiştir. de, Bankamız Şube ve Ajanslarında tasdikli listeler üzeKurumumuz merkezi ile İstanbul ve İzmir Şube Müları müracaat Bakanlık tarafından , peştede ele geçirilerek kendisine Kısacası Arab âleminin petrol baaürlüklerimizde mevcud teknik ve ticarî şartnamelerımiz kabul Kdılmistir Mıllt Eğitım Bakan B rinden hâmillerine 15/1?./1956 tarihinden itibaren ödemüzakerelerine kımından cvarbklı» olan memleket getirilen politbüro lığı. Ak'.demi ö ? r e t i m Kurulurdan, 1 nir. Tahvillerin üzerinde (1 numaralı kuponları hariç esaslan dahilinde; Klmarl Bfilümünün Cnlvergite S t a 9 olmak üzere) aoksan olan kuponlaruı bedelleri tahvü b«lerinin oansaraaı sOıatle değlsmi; ald vedkalardan SgresdiÜBİ »öyc 15 TON %50 METHOXYCHLOR PREPARATI tü«Onun tatblldnl olup daha de büyttk ktr varatla (U lemlftlr • 8 riellerlnden tenzü olunur. Karolu tx,lmatn«ır BujtOnÜB tSy^d aâd(swsstın «lımcaktır, 1 4 Tahvü b«d«n«rtnJ «lroıyınlann haJtUn 1S/1S/ Taktfir edüen caetod nl b»:irtor«k. rm lerin» bakıp çok yakın bir yanr> >«<xTcidtfte bulvıntaak Utly^tüeri» §«iiiıa£aai«rün« •»' 1 1958 tarlMnrteD ttibarvr: oo aao* aonund» sım>? kjımın* Avuıtraiya » 0 * 6 2 » takımınuı Avvuı kmda hflküm vermel» ealıtırken bu lanna göre hsrırlıyaraklan teklLflertnl en jeç 20/12 lJDo turyah »nf'norU Stampfl Aınerikalı Ancak, yrnl *ekll Kaiml «hmııp , • ujrar. U6357) noktaya bilhaaaa mim kıvmak gcregünü aksamma Kadar Ankarada Umum Mîldürlügümüı tntbik e d l l m e t c b»flltn»ı danl, e s k ı ! atletlfrln gerek antrenman v« gerekse Türkiy Kmltk Krgdi Banka* klr. • '•grenrnerin m: «dur durumlannın | de bulur.Jurmaları ilân olunur. (16384) TJmum Mudürlü0tl YAR1N: Süudl Arabistan ve Sulhi ve rabı"'gı jn<ı™hede ederek bu flkre Kileli'ip «jılfnlvecegi hususu me • ••••••• rakls b*kt^n Seyhliklar. 'yjhıb olHıığunıj bplı^tmıstır Dış İşleri Bakanlığı dan blr tebHğ yayınladı Mnhalefet mebuslanna yapslan müdahaleler İacaıistanda İHrisirierlIe çarpışan Rus askerieri Mareşal Tîlo, GeSâl Bayara mesaj yollamış Ihtilâ! IConsevi tekrar kamldo Ortadoğa petroüarı Mıriıaiefel lüecliste izahat istiyor Caz yıldızı Tommy Oor?ev ölii bulundu ŞAN SİNEMASINDA Bo*aı'art!an 8 ayda W Rus gemisi geçti ROCK'IV ROLL TrT't rS.irk rd. 4 ^ I Türkiye Emiâk Kredi îankâsi MW ! Bükreşta azil'er Sovyet liderleri arasında mücadele ÂSPOÜAl» ASPORAb Seyfrei dövdüren haksm isliyor Teklif İsteme llânı Türkiye Zlraî DGnafım Kısrumu Umum
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle