24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 1 r^i1^ CUMMHtfYB* 17 KaamllM Dnnya Salhunu Tehlikeyc Atan 'iııım Ortadoğu Petroüarı Arab âleminde petrol medeniyeti Petrol TfikMk Tvrflk »*d«nafc HUKUKf 200 ton balık dün denise attldı MESELELER f ABAHTAN 'ABAHA... İmar faaliyeti Ilerlerken,,, ofnmusua hem ayr > buMugumuı, hcoı de • vindığüniz imar faallj i MlUt Korunnuı kaauauuda, II a«dolayısile sehlrlerimii t /mal bedelin* U4v« »dilecek nHbeti Yazan: Prof. JDr. rinaoda TÛrürlüâe giren tt$l myıh tstanbulda nlce nice tir • / geçemiyecektir. kanunla yapılan Udilden sonra ith»1020 sayılı karann müteahhidi tarli ret ve zenaat yerleri yıkıldı, daha < lâtçı, imalâtçı, toptana va perakeneden yeni üçüncü maddestnde söyle yıktmlacak. Bunlann sahiblerine 1 • deci aıami kArkn te«blt edilmij, babir hükürn de vardu: (Kendi çalısma kötü tazmlnat veriimektedir, daha • . zı malların auunl u t i | fiaUan tayln mevzulanııa v» taahhüde esas olan verilecektir. Comarted gOM 890 ton torik tutuli«in mahiyetin» göre, ithalâtçı, top Boyle durumlarda yaJnıı emlâk * • mua, bunun blrkısmı Mtılmıs, blr elunmug, ithalâtçılık, toptancılık v* rlfln» aykın Jıükümlerin d« btran aldırdıgı malın her flnlteai basma tancı, perakendeci veya ithalâtçılar hiblerüıin tarmln edUmei1 kâti d kısmı mekteb v« hayır müe««ef<ele perakendecilik «ıfatlflnnın aym »arin« Terllmlş, (erl kalan 100 ton kshu uhdesınde birle«mesi yajsk adil Snca düreltilr»ıini temcnni «ierto. muayyen bir ücret alır. Bunlar ara ve müstah.eiüer müteahhid »fatını ğildir. Taahhfld m«vzuundnki blr diSer alık, daha doğnısu tellâlhk taahhüdFalanca noktada faydalı blr mth dökülmes) İçin Ortajarkın petrol mfUtahsfll mem «viyeslnl yflkselterek refahuu mgl* dar baiıgin da denize telgraf çeklle mlstir. Bu yeni hukümîerlt birlikt» mühim mesel* de evvelce yapılan ta leridir. Tellâllık ücretleri, kanunun lktisab edebilirler) <1). Ticaret BakanliŞın» tcse kutup senelerce iyi çalışmas. > müteahhidlerin duranıunu alâkadar Bu hükümden ne anlamak lîzımdır? leketlerini, idarl bünyt bakımmdan, mak» maksadile petrol gelirinin yüz rek müsaade ister.mişti. eden hukukî blr çok meseleler çık ahhüdlerln dunımudur. Faraza eski aradıgı sekilde tesbit edilmiş ise, bu Acaba kııraaj toptancısı, kendi ^alı^ ahaiinin ayağını alıştırmı? teşebb . iki ayn grupa bölmek gereklr: Iran, de yetmisini Kalkınma KomisyonuBakaniıktan cevab gelmedlglnden den kllosunu ierbestçe 100 kurustan tellâllık taahhüdleri *• MilU Korunerbabuıın zarar görnıemc^inl de sa • ma mevzuuna girmediğine göre fara lamak borçtur. Ne yapmau da yıV. • Irak gibi meşrutl hükümdarhklar ıle nun emrine vermijtir. Kanun komls balıklar muayene ettirilmi) v« bozul mıştır, taahhüd etmlı bir kimst tasavvur ma jümulüne girecektir. Evveli mfiteahhidin ktzm «ldugu ediniz. Bu maiın bugün azamt aatm g za «oğan müteahhidi olamıyacak mı" lan yerlerdeki eskililcierinl ve sürt' ( Süudî Arabistan, Küveyt llâh, gibl yonun huzur lçinde ve selâmetle ça maga baeladıklan gOraierek dün t Bazan blr mal satılır, ileride tesUmi Taahlıüd «ttiğl soğanı da tonlarla faaliyetlerinl isbat eden müesseaelc mejelesi vardı. tstanbul Ticaret Oda fiah fur&za S0 olarak teıblt edllmlısultan, feyh vey« emirlerin mutlak hsabilmeslni »ağlamak İçin de cidden deniz* atılmıttır. • nnın topladıgı v* bizim d* dahil el tir. Mflteahhldia taahhüdü n . ola taahhüd olunur. Bunlar da İki ç«{id sattığır.a göre, »oğan topUuıcm gibi yeniden yükselecek is haıılanmia • hakimiyttl altındaki memleketler, Ueri görüîia tedbirler ihtiva etaıek• lidir. Bir kısım taahhüdlerd» mflta satuj yaptıgmda şüphe > ktur. Bizce dükkânlarda, rüçhan hakkı tanımal ' dujun.uı komisyonun haurladıtı r* caktırT Kanıuıtimlzc*, kanunun men muazzam petrol aerveünln bu iki ay tedir: Komisyonun «ltı «lasının da tüccarlara dagıttıgı izahnam», mCt« ettlÜ, bugün fazla flatla •atmaktır. «hhid muayytn blr devrenln, fiat kuma# toptancısırun »oğan mflteah Bu, ayn mevzu. n idar* siıteml flzerindeki tesirleri herteyden evvel siyasetl* alflkaları Serbett buiday tata;Ian •erbcst bujd«y latiflan Ticarct ahhidi föyle tarif etti Miiteahhid, bir Halbuki mukavel* va dolayısile satış risklerini gfin alarak sabit bir fiat hidi olmasma hlç bir mâni yoktur. nin mOsbtt v«ya menfi oluju, tabi olmamalan sart koşubnujtur. Komis*•• tekllf eder. Bu taahhüdleri MilU Ko Zira kanun «ncak lthaîâtçıîık, top hizmotio, bir iıin yapılrnaaını v»y« atile, blrincilerde hökumetin dir»yet yona aza seçileıüer ağır auç lçleme Bonasında tekrar b«alamı;tır. Lâkln hlmaye vc hlmmete eml Nallıhan eksira aert bugdaylan 40 bir müUa temin edılip verilmealnl ta evvelee yapılmıjtır. Bugün «adete runmaya tAbf ttıtmak doğru oİTiax tancılik v» peraker.decıiik sıfatlan ve kablllyetln» olduğu k«dar parla mek, bilfiil siyasete atılmamak tarve teşebbüs »ahlblerindeıı daha mu • kurustan satılmıştır. San mısiı* Antesllm bahl» mevzuudur. Şu haldo dı. Çünktt o mal pahnlandığı raman nm blrlesnıcsinl menetmiştir. Tlüta ır.ento U« hükum«t arasındaki müna tile, beg K n ı müddetle lâyenazildir taky» malı 44. Kırklarell 45, dan 70. ahhüd eden klmsedir. 3 u tarifln, soı. tac blr zümre var ki, o da, bahsi f • müteahhid, evvelc» »att'.gı. bugün j zarar edecek olan mutefhhid, mel u ahhidlik bunîar arasında yoktur. Ku sebetler» bağlı kalmakta, ikincllerde ler. Irak hükunıeti altı azadan DİH ku?yemi »3.B v« ıtandard «ftlkler zamarJarda, hökumet tarafından da çen imar laallyetl yüziinden çalışl ı kabul edildiğir.i görüyoruz. Gerçekter teslim •rtiği malın bedelini, eakiden cuzladığı taman kazanaea*mı Vıenb mas toptancımızın yapamıyacağı sey. yerler yıktınlan nuıus, ücret erbar ise dogrudan doğruya tek bir sahsın nin tngiltereden diğerlnin Birlejik 16 29 llradan »tılmıstır. layacsktır. Mal ucuzladıgı zaman onu ithalâtçılık ve perakendeciliktir. So dır. Maijttlerlnde elâstikiyet bulıi' 23.10.56 tarihinde nejrolunan 1051 sa knrarlaşiirılan fiattan alabiîerık'ir. rekâjuıa, 1leri görüslülugün» baju Amerikadan hükumetleri tarafından Tütüncüler Federasyonn umuml yılı koordınasyon karannda a8yle d« A3Jİ mflhlm mesele, kanunun tadi ucuz satmaga mecbur etmek, taahhüd ğan satısı ise perakend» değildlr. olmaktadır. mayıp günü gününe yaşayan bu m »eçillp tavsiye edilen İki yabana müheyet topktntun nilmektedir: eMüteahhld, resmî veyi. llnden scnra yapıîacak taahhüdlerde işinden hep zararla çıkmasını istemtk Karamamedekl hükırün manası. mur ve gündeîJkçiler, bugün orta; Bugün» kadar japbiunıs lncelem» teahassu olmasını da aağlamıjtır. KoTtJrkly» Tütüncüler rederuyonunon hususl teîe.'ftülleı* karaı blr KİTinetin kcndini göstermektedir. Fakat bu demek olurdu. Bu zaruret, son zakanaatimizce birleşmesi kamınen dnkülmu; dururadadırlar. Hdkikatt lerd» Süud! Arabistan 11» Küvtytt», misyon Mallyt Vekllinln teminat g5smevzuda llk yapılmasa gereken »ey, manlarda görülmüs ve 1051 sayılı kaEg*. Marmara, Karadenlt delefel*d; şelırin merkezinde işporıacıî . Bahreynd», Kattarda kıcacası oulh! termesi fartile ücrazlarda bulunabite rlnln hururll» yaptıgı blr toplantıd* ifası, bir malın teır.in v« teîlimi veya taahhüdün çeslrlli ınahiyet arzedip rsrname, bu çeşld taahhfldleri, ka mtmnu sıfatbrın birlesıresi imkârunı ! ceği gibi, kararla^ıracağı programj» Federanyon umuml heyet toplantıaı bir infaat ve t»sisatm yapılmaaı g bsaâlamaktır. İthalâtçı, toptana veyd şiındtye kadar görülrm aılş nıiktan . seyhllkler» adlle anılan memleketçiketmedijini arsftumak, oua gor» hü rarnamc dısına çıkarmujtır. Bir kısım perakendecl, mevzularına giren hu arttı. Bunlann bir çoğu imar y: • lerdekl dunımu fözden feçirmiı dc ana haüarını meclise tasdik ettirmek nın Sntlmüzdekl aralık ayında tstan U ve hizmetlerl deruhd» edtn haklküm yurütmektir. Gerçekten, bütün fsrtile, bududsuı icra salihıyetine de bulda yapılmanına karar vcrilmlçtlr. kl v< hükml fahıslardır». taahhüdlerind» ise eaH fiatlar sutiarda, kendilerln» men<'d:lm!s di ninden eski geçiminl kaybetmiş \< giliz. Şimdilik tebaalan uzerind» kaGorüiüyor ki taahhUdUn resrnl ve/ı taahhüdler aynı mshiyeti arzetme esas rutjlur. Bir kısmmda üıe bir de Jer İki sıfattîn birl ile harrket edip tandr.şlaıdır. Mısırçai'şısmın içiııe Islenmis tütün plyaaan hayll hayıdsa »artsız haklmiyet» n h i b olan sahibdir. mektedir. Bazan bir injaat taahhüd fada teslim bahU mevzuudur. Bun taahhüdlere girebilecektir. Meselâ lt civaruıa öylesine yayılmışlar ki. B bu Arab hukflmdarlannın petrol mev Bu fartlar altında çaJışmağs ba^la raretlenmla bulunmaktadır. Çek ve hususl bir ttşekküle karsı olman akdlyenin vazifelilerl bunlan ko\ Dogu Almanya heyetleri mübayaaU raaında fark görülmemiştlr. Işin edilir. Bunlar Milll Korunmanın ?ü I larda Milll Korunma kanununun eari halâtçı, kanunen perakendecilik ya lamakla basedemedi. Bcikl de bâl • rjunda harikulâde dfnileeek derec» yan komisyon nijbeten kısa sayılabinna hıı vermlşlerdlr. Fran«ızlar l»e do£rusu da buaur. Ancak. bazı ha muiü diîindadır. B?'.an bir malın bu j olacağında tereddüd edilemçzdl. l<\>\ pama/. Fakat buzciolabı i'h?la*çısı de dlrayetll hareket ederek yurdlan lecek bir müddet içinde beş »enelik henüı kalite ve flat üıerinde tetktkdakl bir Irsoflı zat dtırumu kestir »Uilarda, nedense, farkh hükümler lunması için aracılık hizmeti yapmak aayılı kararname bu hususu ihtiyaten bu hüküm saye^inde, bir tek buzJo takiblerin tavsatıSmasını fısıldadı. . • na bfiyük menfaatler tağlamı» olduk bir program hazırlamağa ma/affak ler yapmaktadırlar. * taahhüd edilir. Bu sekil, bilhassa hu tekrar etmistir. Tatblk edilecek kâr labı için taahhüde girebılecek. dolayı tice su: Bazı günlerde ve bdzı saa larına ijaret edellm. Gerçekten s ı i olarak 3 nisan 1951 de bu programı Plyasa bftyle devam ettigi tnkdlrde kabul edilmemi; de desıldir. tki ıtha1 yapabüecektir. lerde dar sokaklar, nakiiye yiizü •ık »Szunü etmekte oldufumuz V» meclise tasdik cttirmişfir. 91 milyon eklcl totün ıatıi)!annın başlıyaca^ı lâtçı tasavvur ediniz. Birisi resmî bu sus! nıüesseseltre yapılin ta1.hhüdler haddl, müteahhidin İthalâtçı, toptana, sile perakendecilik nezuellânın «yanyanya ortakhk» pr*n fterlinlik petrol gelirinin «arfını der tarihe kadar elde mal knlmıyaoagı tejekkülün müteahhididir. Bu zat, ta de görülür. Müteahhid, mücssesey» | perakendeci, imalâtçı »ıfatın» göte Fakat perakende kfirını alamıyarak den zaten tıkaıımışken işportacı k ahhüd mairaflannı maliyet he»ab:na tır, çünkü kararnam» bu hususu tas labalığuıdan adım »tılmaz hale l< «ipi Atlantiği asıp dünyanrn bu yan pij eden bu programm başlıca gaye anlnşıimaktadır. Uyor. rih etmiştir. nna ulaştığı taman Ortajarkhlar le leri: Barajlar, irva ve lska kanalları «Ankara» nın Beynıt ve Isken iUve edebllecektlr. Bu masraflar, ithaiatçı kanna mesned da teskll cdehln» hayll deği»ikli?e uSramıştır. Ve T««ıtaail« Fuat re Dicle nehirlerinin KarBrnamedekl bu hflkum, b.'ylec* • Nedtr ba h*l! Savulsunlar, çf deriyeye uğrahlacağı doğm cektir. Halbuki IUFUSI rrüe5«»sry« tanezuellâdakl anlasma kazanedan mu »kıjını tanzim etmek, bSylece, bir taanllasıhnca, bundan bir dlfter netic* kUslnler!» demeğe klmln vlcdanı nı ahhüdde bulunan ithalâtçı, kararnaayyen bir v«rgl esasına dayanmakta, raftan orta v» cemıb Irak topraklarıdaha çıkacaktır ki o da «udur: Bu olur? D9n b u ancak bu vcrginin kazaneı yflzde «111 nı fu basmannın büyük tararlannFakat btr bakıına, iskftn tnevrnuı (An medckl hükümd» hususl müesaeseîer radaki müteahbi ! "?n maksad, aatı> fcara) Tapurımun Batı Akdnla sayılmadığı İçin taahhüd masrnflarıbfliuşeeek »eviyeyi bulması, yanl i* dan kurtarmak, dlğer taraftan çok akdinl yapan, tesllml taahhüd eden da gecekondu oe manaya ise, tlcar proeramma Beyru* rt f«kenieriyi 1 1 ra n« maliyete llâve edeb'lecek, n» tihsalin bu nlsbeti sağlayacak »evı genl} bir bölgeye kurak 3az . kimsedir. Tellâllık taahhüd eden mO mevzuunda da işporta o manayad manlar'mn da »oku!sc2*ı yfl£il>ııytı de, tablatik, k&rına memed teakil İyice dikkat edllbr»., ba bir Iktisa yede tutubnan fart kosulmaktadır. ıu sağlamaktır. Ikind olarak, petrol teahhld, bu maddede derpls edilmiî Slyasl durum T» bu hatt» hâlen Sfludl Arabistan Kralı ile Arab şeyh sahalannm boşuna yakılarak israf faz'.a yolcu bulurrnayııı sebebll» boy etirebilectektir. degildlr. Bu ltlbarla, meselâ toptan ke^mekeştir. Meselâ gecen ffln Sultanhaman lerinin yabana airketlerl» yapmı edilmekt* olan tabit gazinden bilhassa la blr karara »anlmamıerır. Batı Ak. Aynı hükrae, toptanamn taahhüd kâgıd ticareti yapan blr klmse, akhna olduklan anlasmalarda İM blr taraf Kerkük havallslnde faydalanmak ta denlz sr'»r! mutad lekeleîer arasmda lerindeki maliyet hesabında v« top••er v» işine gelirs», bir fabrikaya na muvazi olarak Mmrçarsısına do, yapılRcaktiT. tan aıgarl bir lrtthnl viyml tana kfinran tayinlnde d» rastlıyoham madde fatıcılan bulmek mev • ra tnen arka »okaklardan geçlyorsarlanmıştır. Ayncm yol, hastane, dum. Blrblrinin yanında yüzler< • koşulmuş olduğu gibi, dlger taraftan mekteb inşaatı için de büyük mebruz. Buna mukabil perakend* ı a ö ı GaaetecIIer Sendfkasınm cuunda taahhüd» girisebflecektir. mandallnacı »ınüanraışrı. Hep ayı ı da satıs fiaü üzerinden ve net kârdan lâ,slar aynlmıştır. larda, 1051 sayıh kararr.ampd^ ssdec» kongTesi çesld maü «atıyorlardı. Normal olryüzde elli hlsse alınmaktadır. Böyls tttmbul Oazetecller Sendlkasıroian: «taahhüd masrafları» dendiğl İçin, Burada blr hataya lsaret »de rak üç, bes satıcmm göre«eğl blzmet Komisyonun 19521953 yılı raponmce ödenen temettfl ekseriya yüzde da programın tatbikını mürr.kün kılSendlkamızm yılhk kon(frei"l 4 ara hususî müesseselere yapılan taahhüd lim. tthalâtçılar, sıranın baı tarafın bütün ba kalababk, insan emejH' * !ık 1936 «all aaat 10 da Gazetecller 60 ı bulmaktadır. k da aayıldıfına g8re. mak için 41 1 yabana olmak üzere Cemlyetl lokallnde. o ıfön çnftunluk lerin masrafları da maliyete Have edi bft^ıına barcsyarak förmeje çaJış;»onra gelen »ithalâtçjlar» tablrini yordu. 141 Idareci ve teknisyenin kcmiryona olmadığı taktifrde 10 aralık l«5fi pa lebılecaktir. Burada hasusl veya r<3Mesrut bir ldar» olarak tranın | i mî müesseseyt taahhüd arssır.da «imalâtçılar» dive okumak lâzımdır. Başka blr »okakta da, kapkaçak I'tnalden Men rflzgârlmrm tesiri altın bağlı olarak çalıştığı, aynca muhtelif zartesl «aat 10 da Emlnonü öğrencl fark gözetilmediği memnuniyetl» jfö1051 sayılı karardak! blr çok t'Oila portacılan buna yaknı blr maasa"vekâletlerde de 75 mütehassısın lcra lokallnde yapılacaktır. da petrollan millileftlrme tesebbüsörülmcktedlr. Tn^îı'H înasraf »n me» »e tabı hatalan. üç hafta »onra yan! •rzediyorlardı. RavİDCUlar kesa. Ç > r.ün mahiyetlnl gikden geçirmi? bulv atı takib etmekte olduSu. dijer tarafKonservaruann taşınaeağı ruunda, ithalStçılar İle toptsnctlar 15/11/1956 tarihli Resml Gaıetede & rapçılar keza. Normal blr tlcareth tan da gene program icabı, ?22 Irakh 1* 1 O SENE MOODETLE AYLıK GELıR nuyoruz. Bu tefebbüs Amerikîlıhakkındakl hatalı ve mutenhhldln Uyenl bina nede 1 ktslyi isgal edecek miktardn kon blr tavzüı ile düzeltüdiği haldlara kapı açnus olmak dışında lran ger.eln mühendis ve teknisyen yetijBeledly» Konservatuan Içln C ı Hlşl 2030 klşi yapmakta ve »okakl; bu hata, nedense, gözden kaçmiît:r. lılara ne kazandırdı? guaünin cevabı tirilmek üzere yabancı m?ml<;ketlers manbev Halâskarpazl caddeslnde e«k! I da tıkamakta» daha zlyade tranın kayiblarının t s pnnderilmtş oldu^u bclirtilmekte' ir. Hollvut Paıarının bulundugu blnanın Fasulye tanzim satıçian Bn tlpik tsslztflı manıarasun elbeYukanda zikredilmls olan rmksadla hazırlıklan Uerlemektedlr. KIZILTAN dadmdan ibaret kalacaktır. Gerçek | BÎRSEN 2PARA IKRAMIYESI te geçicl saymalı: Zlra yenl earjı, p» başiadı Halen Barbaroa ilkokulunda bulunten, millile»tinne tesebbüsünden ev rın tahakkuku için sarfedilmis olan • 11* UMla t»t»nbul M'au;'w t»tlh!&k Kcxrp« zıır açıbp dükkânlar, atelyeier faalvelki yılda 1950 tranın petrol is meblâğlar ise 1951 >ılında 9.364.000; makta olan Konservaruar yılbaşından firce bu Mn.iya taçmacaktır Bu bina I mtiflnc» mübayaa edüen k«".ly«ll rete geefaıce bunlann çoğu tezgâhta: HALÎM KARAMAN tihsaiâtı günd» hemen hemen 700 bin 1952 yıhnda 21 460 000 sterlindir. da Konservatuann kadrosu icln kafl mlktardakl Dermrson f?5ulye«inl, dlln bğa, ustshfa, IsçUiğe, cıraklıga dö Bununla beraber, bir Am 'rikalı "Imadfı anlaşılmaktadır. Haber aldı B Nijanlandîlır varil seviyesint yükselmisti. TeşebBALâTA den ltlbaren Mmrçarçısı k*piBinda ne«ek. Fakat belkl banlannı da kor büsün tahakkuk ettlrildiğj 1951 yıhn müşahldin ifadcsine gcıe hslen Irak gımızs göre Ar.karaya glden Koiser B Beyoğlu kl Tanzim satts yerlr.d» klloau 150 ku peratiflesrlrerek l n « n etneijinl taaa< • 25/11/1956 SÜUANHAUAU ta, petrol gelirinin büyük Dir kısmı vstuar Mddürü. Milll Efltim Bnkanıçtan sat'lnftn^a ^aslHunjısîsr. Ba$ ruf etmek mumkündür. Ba da bı> da vasatî istihsalât.günde 350 bin vaAKKARA bat faala dduSu lçln i kliocUn faala •ahadakl mtitehanısiann SnderltgİDa, rile düşüvermiş, müzakcrelcrin de ancik istikbalde halkm hayat seviye nın^an. Maçkadakl blr bina Içln veri^ııenîekledlr. vam edegeldlği muteakıb iki lenede sini yükseltecek olan uzun vadell m'l«bet cpvab alrm«tır. Kooperatlf, haîkra böyök Ihtlyaeı ba^ansma bağb. Hulâaa l;partacıhg:n TEŞEKKÜR de günde 2627 bin varil civarında projelere »arfedilmektedir. Bu ba Karadcnizde fırtına haflfledl na cevsb veren gıda mıdflelerl u t i | i •ruk insanla az İs göriioii. mahzurj diğer mahzurlan ttzerin* llâved ' bocalanmıştır. Bu dflçüş fadece üç kımdan hoîkın ileride elde edeceği Ksraderı!? 1e devam atmekt* olao na dpv? rr. *1'^rektlr. 13 :ı »M fOnfl ebedl lrür«h»tgâhıoa Miisahedemlzden ba netieeyi çıkarrseneye yakm bir laman boyunca tra menfaatleri gözden kaçırarak rabır fırtın» nltbeten tiftfltlemtjtlr. Buna Blr işçl kamyon alhnda bllirU. nı petrol gelirinden mahrum etmekle •ızlanması tehlikesi mevcuddur. Irak raİTien Clrt» aralık postasım yapan tcvdi etttglmi* «mekll Plyad» Alkatarak öldU (Btrüsk) vapuru blrjttn rötarı gir h?yı Uijaklı Dijfîinı U , kooperaöflefTSrme: halkımn büyük bir kısmı fakrü zaI m!?*!r. Bu tebeble ttentn'n bu »abRh İ mail Hakkı Kartalde Kemlklldere m«vWtnde mü^kiil ılava... Bühaaaa ear^ı p a a n » ks'mamı}, fakat îranın kaybetmifl olB«rekçloJta nır« ruret, cehrlet ve kötü sağlık şartlan ilmanraıza gelmesl brtl»nmPk»e<Mr. devrllen Gebza 41 plâkalı kamyonu duğu piyasanın d!»er möstahslller cenaze törenln» katılmak, çelenk lçindedir. Bunlar eldeki gelirin kentraktörle kaldırmaja çalışan amele yıkılması ve nmam yapılmatı doÖ'mdljlnlze gfıre Do^u Karadetarafından kapılmış olması yüzündeii dilerine daha süratli yardım maksad niz iskeİPİerinde blrikTnlg nlan ka=ab pöndermek, yaaımı^ı blzzat telgrsf, lerden 31 yaşında Hayreddln Ko!uk, layısile ba durum Inşallah muvakk; î 1 telef^n ve mektubla paylasmak »urede, tekrar eski seviveye uLışabilmek ŞUBELERlN!^ kamyon altında kalarak ölmüştür nlduğundan öyle teşkllftta bnkân \ • h n için kullanılmasını arzuluyorlar' iık havvanlann taiıarnı henüz g?ml tile bu acı günlerlmtede bizlerl tese'.H için iki »ene daha beklemek rarureyüklenememlatlr. Hopa »tlrat Hâdise etrafında Kartal Müddetumu Ihtiyae yok. Fakat (cn« feçlclll|.) Daha iyi sulama imkânlannın sağ lere herbirinde '.Jen yakınlarımıza. dcst ve akrada»ti hasıl olmujtur. dikkate alarak, Lşportanlıkla ve w? mlliğl t.ıhVikat yapmnktadır. lanması, çeşmeler, köy dl^panserleri pojtaamdan donmekte olan (Trabzon) lanmıza, Erenköyün kadirçlna» halhay yar satıcılıkla maişetlerlnl sağlamni . Suçlannı itiraf ettiler Menfaatlerinl konımak. petroldan insssı, daha bol miktrrda bn'tabckıci vapunı lae fcocabs» ve küçflkbaj !!» kına, cenaze töreninc lhtiram kıt'an 1 O SENE MÜODETLE AYLIK GELİR vanlarra anesık 3 ıi0 Inl a'!*!' Telgraf 'havalelerlr.de tahrifat ya mecbur olanlara blr kolayhk göstc aldığı temetlüü arttırmak husıısund^ yeti.îtlrilmesi, durgım mikr'blu sula G»min!n eetlrdlğl hsvvanlar dün tah g?ndpren Sekizlnci Tümen v« Istanbal Merkpz Komutanlanna, tören» parak zimmetîerlne 2181 lira geçlren rebilirlz. Süudl Arabistan kralından, komşu nn tasfiyesl, su ve kanalizasyon ih Hye edllml?tlr. Denlzyol'an İs!etme Söyle kir l^tlrak eden kahıman »ubay v« erFahreddln İFmlndeki banka memuru şeyhlerden hlç de daha ar isabelll tiyaclarının karşılanması, mesken M'ldtlrlUfru h a v v i i n n *e'lrpı»k üzere lerlne ayn ayn te?ekküre »cıni!i IIP cuç «ırt&çı Fııadın dureirassına imar dolayısile aeıbpftzerlerlneb*hareket etmemij olan Irak ise mu derdmin halli ilâh. gibi...» manl olduÇıından tt^ekkürlerln lıl PARA İKRAMİYELERİ ılt'n 8 Aeliye Ceza mahkemeslnde nüz bina yapilmamıs, kaldınm bl!e hakkak ki takdire sayan bir tesanüd «ayın gazetenız va^ıtasile lunam. başlanmıştır. Diğ^r Amerikslı mü=ahid ise hüku Bir Amerikah kadm ımıharrtr döşenmemls sahalar muvakkat ear. lihniyetile 1948 de boru hatünırı met üzerindeki bu baskıya Isaretle: DünkU ctl.'tde sorgulan yapılan pazar haline aoknlabillr. tsportacıUAileîl adına: Fapjk Börokçtcgıu bu sabah şehrimize geliyor Hayfa kolunu kapamak, tamamlan ıKomisyonun siyasl masuniyetinin lkl maznun da suçlannı ltlraf etm!? nn ve seyyar cahcilarm kuvnyı kftl • ATier'kanm Ortaçark Doatluk Ceml lerdir. Duruşma şahldlerln dlnlenmasına 60 kilometre kalmi) daha bfi parlamentoca temin edilmiş olmasma yetl Bajkanı Amerlkalı tanınmıg ka. llyesi dar ve kalabalık »okBklarda.ı mı«l İçin h)«ka ffdne bırakılmıştır. yük bir boru hattının inşasını da ter rağmen, Irak liderlerî, siinhpsiz su dm muharrir Dorothy Thoınson bu buralara nakledileblllr. Boylellklt ZARİP AÇILfŞ HATIRALARI sp'ih «ehrtnsVe re'.ecektlr. Hür. P. İl merkezinde dün ketmek «uretile büyük gelir kaybınl rette maruz kalacaŞı baskılara karîi seyrosefer ferahlar, Işsizier gflnlfi.. Üç gün memleketimlzde kaldıktan göze «lmıştır. Irakın bu jesti muv« koyarak petrol ffelirini ziraat ve san» bir toplantı yapıldı maljetlerlni bulnr, belki mfl'rtehll 5 • cehesinde, Arab Birliği azaları Süu yi sahasındaki uzun vadeli yat;rımhr aonra Doro*hy Thomscm Orta"«r!rtaki Hör P Mecli=! Grupu Baçkan Ve lchlne blr rlcart rekabet aahası dofa , dî Arabistanın da petrol sevkiyntını dpn baska mecralara ak'tmamak im cektlr. klll Frthi ÇeH^baş, dün çohrirr.lze Belcdlve kontrolıı da kolaylaşır. UMUMİ İKRAMİYELERE gelmiş ve öğleden ponra partinin Suldurdurmaaı için ısrar ettikleri za kânını bulabilirler ve eŞer memlekeDikkat buyurulursa, Devlertn, BeBedri Gürsoy ahmeridfkl İl merkezinde, milletveman tbni Süud: «Zümrüd gibi yeşil tin sosyal ve ikt'sadî kınTctÎprini İki aydan berl h3Sta bulunan Dls İŞTİRAK HAKKI killerinden E"ver GUrell, Hasan lediyenin ve plyasamrzm banea ft ovslarile Irak ve Suriyenln birer zi kalkınma programınm derpis etti§i Kangal ve Î! Idre Kuruîu mensub dakârhğile açtınlan ve beher metr»' H»i;lnl P1H o ırsoy ly!'.eçml| ve has raat memleketi olmalanna mukabil larlle bfr top!.<r,tı yapmıştır. Verilen kaç biner lira kıymetll «ahalar derh i ye ve hedeflerle ayru hiıaya getiSüudl Arabistanın yajıyabilmek için malum'.ta före bu tcplantıda. partl kamyonlann, ctomohlllerln eabahta Bîr ırıemur rüşvet niırken rebilirlerse, Irak halk.nın hayat sepetroldan gayn bir gelir kaynagı yok te«kflâtile ilgili meseleler gîSrüşül ak^ama kadar Işıral eylediklerl bekl viyesini Ortaşarkm en yîlksek meryakalandı müçtUr. tur. Bu çeşid bir karara iştirak Süume yerl halinl aldı.. Tıpkı EmlnBn'tebelerinden birine ulaştırmağa muBahacddln Kunter ismlnde blr memevdanmm encaıra burnlnrda t«kdî Arabistan için intihara muadildir> vaffak olabilirler. Böylece, bu böl mur. Mahmud Ş = h!n lsmlr.de blr gerarlanıyor. cevabını vermiştir. VEF AT miciden llman cüzdanı çıkartmak gedeki diğer memleketlere de, bir Halbuki bedava açıkhavm gmnjtttTtSccarıifin fabrlka"5r mtrhum WaBile bile muazzam u r a n fflze al milletin bütün ferdlerir.in mill! bir İçin rO«vet alırken «uçüstu yakalanmıs. adalete verllmiştir. d bey refikası ve Nureddln özmen, nna hele şlmdlki benzln tahdidtad'mak pahasına ideal ve prensiplerine gaye uğrunda mCştereken çslışmaKînran Denker, Umran Dlnçman, hlc iüzum yok. Buna karsılık, fettrlu bağh kalmak gibi Yirmind asrın lannın değerini ispat etmls, bir memNuran Rcna'nm annelert; Mesadst merkezinde pazar yerlerlne, yukankî Kasım 27 Rebiülâhır 24 eketin tabiî kaynaklarmın vatanmaddiyetçi âleminde eşine ender rast Özmen, Fuad Danker, İhsan Dlnçman gcrekcelerle kanaatlmce Uıtlyaç duf ve Muzafffr Rona'nîn kavınvaldeîerl, lanan bir seciye ve irade nümunesi daşlann refah ve saadetini satlpmak m yuluyor. Sfilihatı r'.v.ni^n OİfftlaİMİ! İ.7PKAOAK İÇiKIIH 2 a vermiş olan Irak, petrolu Arab âle uSrunda nasıl k'iüanılabilrceğini gös c M S fl a ŞAZİ\E ÖZMEN minin bir medeniyet va^tası haline ermiş olurlar.» demektedir. 0» Olbabda... a >• r a o hanımefendl. 21 11 1955 tarihinde Angetirmek hususunda da önderlik Bugune kadar Nuri Said Paşa bu SERMAYESI: 17.000.000 karadi irt;hV.l Sarıbeka evlemlş ve mevkiindedir: 1950 yılında kabul edil batkılann tesirinden kurtuimafı bilV. | 7 01 12 0 l i ! 4 29J16 4 3 18 201 5 17 cenazesi 22 11 956 da öîle namazını Türk işçilerinin hamîyet miş olan Kalkmma Kanunu «toprağın miştir. Yalnız, bilhassa Ortaşarkta mtireakıb An'arsda Asri Mezarh^taki E. ] 2.18 7.18J 9.46|12.00| 1.37(12 34 verimliliğini arttırmak, halkın hayat Arkası Sa. S, $ü. 2 de medfenlne tevdi ed'.:n)stlr. Mevlâ rah ve şefkati Milli Korunma Kanunu ndan Miiteahhid Nuruttah Kunter 60.000 T. L 1O.OOO TL . 3. FAİZSİZ MESKEN KREOİSİ 4 O . O O O TL . < , ANKARA v« SULTANHAMAM ^ r 6O.OOO u S.OOO T L • AKB4MK 1 med eyllye. Çw/remtâHbEtffiLriktN Ya sabaha kadar? Will'i yarına süne kavuşturdu. Ben biliyonım, sen eimdiye kadar kadar bile bulmak mümkün olacak «Rıhtıma glttik» dedl. «Blr hep oraiarda dolaşıp durmu^sunmıvdı ki? K>*dmın dediğine göre, kayık bulduk. Mary bindl, «John dur.» geni o s?bah kalkmıştl. Anlaşılan, Cropperı in arkasından gitti. Ama, Sonra, yabancının yanında oğlu oğlanın aklına gelen bir ihtimalle, yetiştiler mi. yetişemediler mi, o nu azarlamak zorunda kalişına üMary geminin peşinden koşmuı o rasmı bilmem... Benim biraz işim zülmüş gibi bir halle, ihtiyara dönlacakü... vardı, bekleyemedim Yalnız, şim dü: Job Dede bu düşüncelerd» lke», diy« kadar dönmü» olman lâzun «Kusura bakmayın» dedi, kapı açildı. Oğlan içerl girdi. G«ç dı...» «artık geç oldu, gidemez, Yalnız, kaldıgı için annesinden aıar iaiteJob Ded» oglatım bu m anlat tarif etsin, ıix gidin isterseniz...» oeğinl biliyordu; ooun Içln, aanki tıklarmı dinlemlyordu. Çok uzunJob Legh çocuğa döndü: bir «ey yokmuş )?ibi, gayet Lftkayd tu'ü düşüncelere dalmıçb. «Mary'nio bindi^i kayıgı bibir tavır takuımıştı. Kendi kendine konuşur gibi: llyor musun bari, oğlum?» diye îçeride bir yabana olduğunu g8 «Nerede bulabilirim ben şimdi Ma sordury'yi?» diye sordu. rünce duraladı. Charley bir kusuru ortaya vurulCharley hemen.: «Gidip rıhtıma Annesl oğluna kızgın kızgın bir muş gibi, kızardı. Öyl» ya. Kayığm baktıktan »onra: cBak bu bay Ma bir baJulım» diy* atıldı. adına, n u m ı r u ı n ı bakmall dejil ry'yi »oruyor» dedl cAnlat ktcuiiRıhtım oeuB «a «•vdi|l miydlT »ine, OM yaptuurT» Çflnkü g«mici olmak Utiyorthı An S ıla ııkala: VaHihi hiç dikkat Charley önee eîlennl eeblerine neıi {*• onu kunduraca yapmak ni eim» ded!. «Açıkta demirliyen »oktu. Büyük adam git>I bir tavır yetkıdeydi. Şimdi de oğlunun, g e gen ..cre yolcu tajıyan kayıklartakmdı. Sonra bir yabancının, hele n« bir bahane bularak rıhtıma git dan bıri idi.» bir ihtiyaran karşısında bu biçim mek isteditini ^öriince kızmıştı. thtiyar, onun halinden, ne kadar durmanın «sygısızlık olacağını dü «Orur oturduğun yerde!» diye sıkıldıgını anlamıştı. Cesaret verlünerek, ellerinl eeblerinden çıkar payladı. «Sabahtanberi nhtım bo mek için gülümsedidı, ntreya koyacağını fasırdl, göğycizniyor a»u? d«di. kalktılar?» «A, OEU biliyorum. Prens i s keîesinden kalkblar ama, dönüşie oraya çıkamazlar. Çünkü, biraz son ra büyük bir Amerikan gemisi geldi, oraya yanaştı, büttin rıhtımı kapladı.» Job Legh gen« kara düsflrmcelere dalmış, çocuğu dinlemiyordu. Ortaya derln bir sessizlik çöktü. Kr dının ütüyü çamaşırlann üzerir.dt bastıra basbra dolaştınşı, sonra saç avaSının üzerine koyusu bu sessizlik içinde gökgürültüsü gibi duyuluvordu Sonra Charlev, alcak ses!e: «Hava da çok kötü» dedi «Rıhtıınm cralan şimdi uçuyordur. Kızcağız karya çıktiğı zaman bir karşılayan olmalı... Hem sonra, burası o nun İçin yabancı bir şehir. Nereje gider, n« yapar zavalh!> Ahpablarıruz sizi orad» bekllyoriarmıs, dersıniz. Oğlanın zahmetini karçılarım ben.» Kadın, oğlu lçin kendisinden rr.ü^aade ahnmasına, bir d» mükâfat vadedilmesine »evinmifti. «Hay Hay> dedi T» yerindeo krlknrak ihtiysn kapıya kadar götürdü. Charley de Job Legh'in arkasından: «Güle güle efendım...» diye seslendi «Gene görüşürüz injallah.ı Ondan sonra, anaogul, Mary'yi bek!emeye başladılar. Bu esrarenfîiz hSdise onlan da meraka salrnıştı. Fakat, Mary o gece de gelmedi. korka korka baknıiş, selâmına ancak başı ile karşılık vermişti. Ağzını açıp lâkırdı etmek canı istemiyordu. Kapı vurulduğu zaman birdenbire slçrayarak arkasına döndü Karşısında Job Legh'i göriir.ce aya ğa fırladı. «Ne haber?» diye haykırdı. Job Legh'm verebileceği iyi bir îısber yoktu. Önüne bskarak, ağır a?ır geldi, eski koltuklardan birine çöktü. Başını kaldırlp kadıncağızın vüzüne bakamıyordu. Jçm'in aîinesi: «Sövlesenize, ne var?» diye daha telâşlı telâşlı sordu. Job Legb. içini çekerek: «Will'i bulamadık> diyebiîdi. Sonra, kadına timid •• cesaret vernıek iâzım geldiğini v« bu vazıfenin artık kendUine kaldığmı hatırhyarak: «Fakat, bulacağız» dedi. «Mary aramsya gitmiş. Buran;n adıesini verdim. Şimdi nerede ise gelir... Gelirler...» Jane Wilso>n, ayağa fırladıktan ronra, bekledıği ümid verid haberi alamayınca, düsmeıneJc İçin koltu$un kanann* tutunmut, öyî», dunryordu. G*i«riui, ihöyar» dlkmiati. «Bu kadar büyük bir felâket benim başıma niçin geldi?» diye sa^ar gibi bir ifade vardi. var) Çocuklan ÖLÜM Zehra Tunafarm eşl, Emekli Tuğgeneral Nahid Tunaçann ve Nadide Balınin kardeşt, Ceyhun vo Ensin Tun'şann babası !t^nbul Defterdar Muavinligindfn pnrklı hırdqvat tüccan VÂHİD TUNAŞAR Hakkın rahmetine kavuşmuştur Centzai bugün (27.11 195B) ıkindi nimazını müteakıb Şlşli Camiirrt«n kaldırılarak Z:V\T\İkuyııda'ıi ebedl istirahatgâhına tevdi edılecektir Kederli ailesine, akr>ba ve dostlarına baş«ağlıâı dı!( nz. Çocuk Dostları Demegl haktand . ffazetemlzde çıkan blr yazı Oıertr. Ksrayollan î. Bolpe Onlkincl Şube !«• lprl, aralannda tnpladıklan 132 llı . 57 kunıı;u Idarehsnemlze blzzat getimislerdir. Npşrlyatımı?!! gösterdikle ı alikadan dolayı kendllerine tese! kür ederlz. Derneğin bu parayı ve. nemizden makbuz mukabill aldırm^ sını diîeriz. Diğer hazı okuTuculanmı» da denekle alâkadar galâhlyetli »ah*iyft Irrin bizp telef^n nuriraM v e m e ı inl bu rum^rayı ne ;r'"tmemlzl lst • ynrlar. Eizzat temasa geçeceklerrr.l TEŞEKKÜR xxvra Job, Bjsyan Wilson'u p*k perlsan ! bir htld* buldu. Kadıncağiî, misaflr •dildiği bu Job Legh: «Nereye çıkacagını bilmiyoruz kl, g i ü p karçılayalımB evde büsbütün bfcdbaht olmuj, o dedi. Sonra, ciddî bir tavır takmdı: turdueu odayı, etrafmdaki insan «Mary akılh kızdır. O cihetten ları, hattâ teneffüs ettiği havayı yana endişem yok. Allah vere de yadııganuştı. Ker.di evinde iken, başma bir sey gelmiş oîmas* Ben hic olmazsa, gene eskidenberi alıct, Wlll'i buUa da, bulmaıı da şık olduğu bir havat içindeydi. Ş u urunun geri kalan kısmı Mki hâüo g«c« buraya g»lir, çünkü nlarLa ayakta duruyordu. pool'da c«k tcaıdıjb ycr Şimdi i»e, h«r y«r, b«r ytta oo* Keak» p«nsiyor.un adr««ini reryı Kancıydı, KaldıJh odan»n p«nc«saydim!» İhtiyar, içlnl çekerek kalktı, Ba resinden görünen evler yabana, sokak yabancı, hattâ gökjüzü ve yan Jones'e doğru geldi: bulutîar bile yabancıvdl. Pa'n.iiyon «Mary gelince, oğlunuza müsahıbi kadın gelmis, ona: «Hoş geldi saade eder mi"iniz, onu alsın, Arka • ' JiLP» VVüson ona bil» Uihç» Hanı 8 aumaraya g«Ursin? j LEMAN ve GÜLÇİN AYDIN'ın Mellha Işıi'ın pek sevgtll ze»d, AtB 11 Işık'm kıymetll, blrlclk babası, Ak hlrar esk! Beled'.ye Relsl Nüzhet Iaı!> Medlha Hortaç, öîretrr.en Melâhat Se venay'm p.îabey!, Emekli Konsolos Arl Honaç ve 6ğretmen Tahlr Sevenay'ı 'raTinblradıri, İttlhsd ve Terakkl 68!» Katibl mesullerlndsn, Imdan O»ml Aliç r z eır.ıd: mernur~»: = rlndpn yetleri tttlfakı eaki Atletlzm r a d « n » ycrr.u Relsl. Vef& T« Kabataf LlMl*r: aziz rtıi'.una ltLhaf edlloıek üzere v«eski Beden Tert!ye«l Hocaaı, Akaara.; fatmın krıkmcı gününe tesadUf eden Azmt Mlll! T A Ş. eskt mOdurO, 8U28 kasım 195« yannk; (arşsmba günü merbank sabık mtU'ürlerlnden. Bura.öile nam'zmı müteakıb Kad;::Sy O3Merlnos Sanayıl u^^anîığından e 1 " ^ * 1 manaSi Camünde Mevlid Kıraat edıle cejınden irzu eden akraba, dost ve dln karddşlerimizin teşrlflert rlca olu nur. »r.l ve bek:«DiuedIk bir kalta krl7İ neAydm allesl tlceslnde blzler) yslnız bırakarak 23 kaaım. 1956 cume gtinO «bfdlyet» tr^ tlkal «ttigl andan itibaran MIB» bütüti akrmb* d o n «• aıka. MDUMtıt tatlr*k «4«aı Ite. rinom t+ntr'A I..*UJUVIUB». <»t»l* dukıor irt«'!t^»n» V».M i«a*3> Mm M ı l M i rsrıiatK ir1» bolunsm • . M EVLl D Doktor İSMAİL BERRAK IŞIK'ın ŞOFÖR ve MAKINIST KURSU kayıdlıud devam ediyor |Osnıanbey, Samanyolu So. 5. Tel: 48 09 00 OZEL »yn ajn te^j'ç5r« büy'Jk kadarlmla mânl oldu"ımd».n ;nııhterem ı*9«t»Dizla tavasauıunu " 1 " ederla. Atles: nAratn» tUJl* Taık
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle