18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHCBtnt MKumMM Olimpiyad kafilemizin hareketi yarına kaldı F. Bahçe, Ankara Gimeş takımı ile karşılaşıyor BugÜE Fenerbahçe, Şeref ve Ali Saat 14 te ise Fenerbahçe profes . Sami Yen stadlannda muhtelif fut yonel takımı altı gün evvel An i karada 11 berabere kaldıjh maçın j bol maçları yapüacaktır. Saat 11 de Fenerbahçe profesyo revanşı için Ankara Güneş takımı ' nel B i»irrmi Vardar ile ©ynaya de kendı stadında karşılaşaeaktır. eaktırBeşiktaş Emniyet Seref stadında saat 14 te Beşiktaşla Emniyet profesyonel takımi îan hususî bir karşilaşma yapacak lardır. 25 kaamda Pragda Çeki^lovakya Emnıyetin îig maçlarında BeşikAmatör kuaıe lıg maç.snna dun 7 ile oynayacagımız futbol maçı için, aaha ve atadda blrden devam edllmlş tası 21 yenmesi bugünkü revanş mıllî futbol takımımızm kadrosuna 4 re şu Betleeler »lmmıştır ' m;çının ehemmivetmi artırmakta yeni eleman alınmış, buna mukabil Nlsant&şı: 1 Kttçülrjîzar 0. Allbey: S Şeîıremıni 2 Teldeğlrmenl rlır Bu maçı Sulhi Garan idare et t o y u n c u da kadro dışı bırakılmıştır 3 Tekel 0. Paşabahçe 0 . Gedii mişti Alınan oyuncular, Galat»sara>dan pasa: 0, Şlsll* 0 YJdız 0. ÇsnarG. Saray B Spor B. Ali, Istanbulspordan Kasaboğlu, »por: 1 Oellkspor 0. Buyükflere: Buçün Meddıyekövünde Ali Sa ) Fenerbahçeden Ergun ve evvelce 1 . Oüzelhlsar 1, Elektrlk 1 Denls ftteü 0. Altınay 1 . Yen ş«hlr 0. mi Yen stadında saat 8 de Galata kadroya dahıl edılen Seraceddındir Kadro dışı bırakılan futbolcular. A. Hlsan 5 Clhanglr' 1, BaŞlarb» saray Bevoğlu'por amatör takım 8i: 1 14 Mayıe' 0. Sultantepe 2 . Polonya maçından sonra mıllî takım Topkıpr 2, Tayfunspor 3 Kumka ları saat 10 da da her iki rakıbin antrenörüne sakat olduğunu beyan takımlan karşılaşaja: 1. Defterdar 3. Haliç. 3, Bogazlçl: profesyonel edip, 15 gün oynayamıyacağını söyli2 Ortaköy: 2 caklardır. yen Lefter ve eski sakatlığı nükseden G. Saraydan Ergun, dığerleri Receb ve Avdemirdir. ' Mıllî takım namzedleri bu akşam Modada kampa gıreeekler ve millî maça kadar istirahatle vakıtlerim geçırip hiç bir hazırlık maçı yapmıyacaklardır. Bugün üç sahada hususî tnaçlar yapılacak Soldan sırasile: Hüseyin Akbaş, Dursun Ali, 1'aşar Yılmaz, Mustafa DağıstanJı, Bajram Şıt, Muzahir Sille, Rıza Doğan, Onaltmcı Olimpiyad oyunlarına katılacak Mılli Olimpiyad kafilemiz dun Melboume a hareket edecektı. Ancak uçak »eferlerınde meydana gelen ak iaklık netıcesı, kafilemizin hareketi yarına kalımjtır. Milll Olimpiyad kafilemiz, jrann sabah taat 8 de Yeşiîkoyden hareket edecek ve ıırasıle Abadan, Karaşı, Denizliye bağlı Acıpayam kazasının Manilla, Bıyak v« Sıdney'e uğradık Akşar koyunde dunyaya gelmiştir. tan sonra çarşamba gunu saat 18 de Önceleri karakucak ve yağlı güreşMelboum'a vasü olacaktır. ler tuttuktan gonr» 1950 de mındere Olimpiyad gure; musabakalarmda çıkmı} ve ertesı »ene AyYıldızlı mamemleketınuzı temsıl edecek gureş yoyu gıymıştır. 1952 Helsinki Olimpiçilenmızı kısaca tanıtmayı faydalı yadında jampıyon olan Bayram Şit, buluyoruz. 1956 dunya kupasında sıkletınm ikınHUSEYIN AKBAŞ (52 Kg.) 1933 cıhğını almıştır Denızhde memur senesınde Tokadın Muhat koyunde olan Bayram Şıt, evlı ve ıkı çocuk dunjaya gelmıştır. Gureşe karakucak babasıdır. ile başlamış, 1953 te mındere çıkmışRAMAZAN GUNGOR (67 Kg) tır. 1954 te Isveçhlere karşı ılk defa 1931 de Denizliye bağlı Çamelı kazaMıllî formayı gıjmış; 1954 te dunya smın Arımezran kovunde doğmuştur. şampı>onu, 1955 te dunya uçuncusu 18 yaşmda iken yağlı güreşı bırakıp 1956 da dunya kupası şampıyonu ol mındere çıkmış ve 1953 te ılk defe muştur Hâlen Ankarada çalışmakta AyYıldızlı formayı gıymiştır Hâlen olup evhdır. evli olan Ramazan Gungor, Denızlı MUSTAFA DAĞİSTANLI (57 Kg) iplık fabrıkasmda çahşmaktadır. Samsunun Çarşamba kazasının Ba ÎBRAHIM ZENGLN (73 Kg.) 1931 lafur koyundendır. 1932 senesmde senesınde Tokadda dünyaya gelmış doğmuştur. Gureşe karakucak ile trr. 1951 senesınde Turhal Seker Fabbaşlamış ve 1952 de mındere çıkmıj rikasında çalıştığı sıralarda mındere tır. 1954 senesınden bu yana Mıllî ta çıkmış ve o sene Turkıje şampıyokımda yer almaktadır. 1954 dunya nasuıda buyuk bir varlık gostermışşampıyonu ve 1956 dunya kupası şam tir. 1952 den bu yana muteaddıd depıyonudur. Ankarada çahşmakta o falar AyYıldızb mayoyu gn en Zenlup bekâıdır gın, Tokad Beden Terbıyesı Bolge BAYRAM SİT '62 Kg ) 1930 da smde çahşmakta olup evlı ve bir kız Güngör beklemektedır. RIZA DOĞAN (67 kg.) 1931 yüm. da Ankarada dunyaya gelmıştır. 1945 senesmde Ankarada mindere çıkmıı ve 1951 de Japonlara karşı ılk dei« milll formayı gİ3mi§tır. O tarihten sonra müteaddid defalar milll takımda yer alan Rıza halen Ankara Et ve Balık Kurumunda oto makinisti olarak vazıfe gormektedir. MITHAT BAYRAK (73 kg.) 1929 senesinde Geyvenin Doğançay Sporcular sabah 8 de yola çıkacak, çarsambaya Melburn'da olacaklar Amatör lig maçları G. SARAYIN BUTÇESI Galatasaray kulubunun fevk=lâde butç« komgresi dun akşam kulub lokaünde yapılmıştır. KongTede munzam bütçe ile fasıllar arası munıkale goruşulmuş ve bunlarla beraber idare heyetının istedığı 83 bm lıra kabul edılmıştır Yukarıdakı resımde, toplantıda Omer Besım ıçm yapılan ıhtırarn duruşu gorulmektedır. babasıdır. Kaplan 1956 Dünya kupapaı gures ÎSMET ATLI (79 Kg.) Adananın musabakalarmda serbe«"e şampıyoo, Kozan kazasındandır. 1931 renesinde GrekoRomende de ikinci olmuştur. dunyaya gelmış ve 1951 de mındere Halen Denızgücünde vatanî vazıfeçıkmıstu O sene Milli takıma giren ısmet, sıkletınm Akdeniz şampiyon luğunu kazanmıştır. Bugune kadar 40 defa mıllî formayı gıyen îsmet. 1956 dunya kupası şampıyonudur. An kara Komur Tevzı ve Satış Muessesesınde çahşmakta olup nişanlıdır. İBRAHIM KARABACAK (87 kg.)Samsunun Lâdık kazasının Teberoğlu koyundendır. 1932 yılında dünyaya gelmıştır Gureşe koyunde Karakucak ile bajlamış ve bılâhare yağ lı gureşe geçmıştır. 1954 ve 1956 senelerınm Kırkpınar başpehlıvanıdır. Mindere ılk defa 1955 te çıkmış ve o sene Japon;, ada ajyıldızlı mayoyu gıymişhr Ankarada Zıraat Bankasında çah'jmdkta olup bekârdır. Soldan sağa: Adil Atan, Ibrahim Karabacak, Hâmid KapUn HÂMID KAPLAN (Ağır) 20 eylul 1934 gunu Amasyanın Hamam sini yapmakta olup nişanlıdır. nahiyesinds dunyaya gelmiştir. Güözü ko\unde dünjaya gelmiştır. GrekoRomen reşe karakucak ile başlamıj, 1951 d« 1952 de karakucak ile gureşe başlaDUR5UN ALİ ERBAŞ (52 kg ) mindere çıkmıştır. Mısırhlara karfl mış, 1953 te mındere çıkmıştır. Erte 1933 senesinde Rızeye bağlı lyidere ilk defa milll formayı giyen Mıthat sı sene tnıllî formayı giyen Hâmid nahiyesınm Yapraklar koyunde dun Akdeniz Olimpıyadında mıllî guyaya gelmıştır. 14 senedenbe.i I^tan reş takımımızda yer almıştır. Adabulda bulunmaktadır. Gureşe Fatih pazarında çahşmakta olup evb ve 1 gureş kulübünde başlaınıştır. 1954 çocuk babasıdır. tenberi müteaddid tîpfslar millî maBEKIR BUKE (79 kg.) 1929 seyoyu giymistir. 1956 Dünya kupaa nesmde Maraşın Elbıstan kazasınd» ' K.Ayasofyanın kongresi şampiyonudur. Bekârdır. doğmuîtur. 1950 de minder gureşint | Kücükayasofva Gençlik KulübünOn yıllık kongrest Cemberlltaş MualltmYAŞAR YILMAZ (57 k g ) 1930 başlamış ve ertesi sene Akdeniz Oler Btrliğı lokalınde akdedtlmi?tlr yılında Rizeye bağlı Çayelı kazasının limpiyadma katılarak sikletinin |ara ı Olgun ve teeinüd havav içen«uıde Canferpaşa köyünde dunyaya gel piyonu olmuştur. Bugune kadar mücerevan eden kongre rlvaset başkanmiştir Mınder güreşine 1950 de îs teaddid defalar aydızb mayoyu gilıgına Vılâvet Meelisi âzajı Abdürtanbul Defterdar fabrık^mda casld yen Bekır Ankara Sümer Bankta rahman Yazgan ittıfakU getırilerek mıs ve ertesi sene Finlilere karşj memur olup nişanlıdır. knngre açılmış ıp kulübün kurulumıllî formayı gıymistır Halen Camisunda büyük em^klerı bulunan. gaÂDİL ATAN (87 kg.) 1929 d« altmda elektrıkçılik yapmakta olup Adapazarında | reteci ve mılll sporcu örrer Br«lmln dıinyaya gelmıştır. ruhuna atfen iki dakıkahk ihtiram bekârdır. Karakucak ile gureşe başlamış ve duruşu vapıldıktan ponra idare heyeMÜ2ÎAHIR SİLLE (62 kg.) 1951 de mindere çıkmıştır. Ilk def« tlne (Hasan Dsilırğlu. Ahmfd Bozan. 1931 senesınde Istanbulda dunyaya 1951 de Fınhlere karşı aydızlı mayoÇahab Bakır Ha«an Kbkat Vuredgelmıştır 1950 de güreşe başlamış ve yu gıyen Âdil o tarihten bu yana (^in Trkatlıoglu. Aslan Govmen ve bugune kadar 6 mıllî maçta ayyıl müteaddid defalar mıllî takımda yer Yaear Devir) eeçılmışler ve avnra ittıf^kla Vılâvet Mecli«i «za«ı Abdızh majoyu gıymiştır. Müzahır Sil almıj ve 1956 Dunya kupası şampıdürrahman Yazgan kulübün fahrl le Deniz Erat Işlermde memur olup yonu olmuştur. Halen bekâr olup başkanlıgına seçümiştir Soldan sırasile: Ibrahim Zengin, Mithat Bajrak, Bekiı Buke, Ismet A t h evlidir ve pek yakında bir çocuk Teknik Üruversitede çahşmaktadır. ıiHnnoiiuıuııuııtauuiiaiuuuiuuııııiiiııııuaıuıııuı iiiHinnnM«nı^iMn«ıııııııiHiuıııııııııııııııij»ııı;ııi|fl1l"'PHn"liTrnmT1IIHtlH)HH»ıiT"nn'H'it ıııııiıııııiııiııımıi)uiiiiı.M'iuuuıııi)iji;ııııt'iBw 4 yeni eleman milli takıma çağırıldı MAHDUD MİKTARDA BULDOZER g e 1m i ş t ir Muracaat: Hüsnü Efe, Tel: 1189 İzmit, 44 45 56 İstanbul 8 0 9 3 Beygirlik SATILIK Yardımcı maddeleri Ithal edilmiş olduğundan Komple, hemen çalışabilecek bir doğrama fabrikası satılıktir Planya 50 c m. kalmhk 60 c m şend 70 c m şerid bıleme ve çapraz verme makinesi. freze, dehk tezgâhı, otomatık bıçak bıleme makinesi ve muhte'if aletler ve makineler Makineler Almandır. Ldste isteyinız Adres: I Balaban P K. 520 Bevoğlu îstanbul. * Amerikada İhtisas Gören Çocuk Doktoru TUR5İL TURYAG TUR5İL Yeniden bol miktarda pjyasaya srzedilmiştır TURYAĞ Türkiye Yağ ve Mamulâtı A.0 TURANİZMİR Güzin Eymezoğlu Beyoğlu Parmakkapı 133 6 Tel 44 35 86, Ev Erenkoy İstasyon, Tel: 55 2212 Ev Be şıktaş Hayreddkı iskelesi 23 4 R=nde\iı aİTim"" rica olunur ^ Bir ik" hafta evvel satışa çıkardığımız ve bugune kadar yarısından fazlası satılıp elimızae az mıktardaki kalan Istanbulun en kıymetli sayfıvesı Florya tarafında, Küçukçekmece ile Aycular mevkii arasında deniz ile Londra asfaltı ortasında deniz sahıllerinin en havadar GÜZE1, YALI mahallesınde denize, tabiS plâjlara, 50 metrelik Londra asfaltına, Otel, Lido, plâja, şifa memba suyuna yaya bir dakika mesafede çok kıymetli ve bir daha tesadüf edılemıyecek arsalann hakikî fıatınd an % 50 eksığine peşın metrekaresi 6, 8, 10 lira, 500 lira peşin bakiyesi ayda 25, 35 50 lıra taksitle 8, 10, 12 liradan metrekaresi satışa çıkarılmıştır. Mahdud sayıda kalan bu arsaları görmek ve kapamak için acele ediniz. Cok bfğeneceksmız. Fırsatı kaçıımayınız. ^ Arsalara gidiş. 17 Kasım 956 cuma rtesi, 18 Kasım pazar, 19 pazartesi saat 14 de Sirkeci garı yanındaki çınar onünden (ATLAS EVLER) yazılı otobüslerle gidilerek rrahallınde gosterilerek satışlara devam edilecektir. Arsa kapavanlardan makbuz mukabili (100) yüz lira kaparo alınır Üç gün zarfında tapusunu almayanların arsalan başkasına satılır. Tapu harcı müşteriye aiddir Oğleden eevel her eün ve yağmurlu ha\alarda satışlar yazıhanede harıta nzerinden yapıhr Halkımızın rağbetine mazhar olan ve israr ile aranan Denize Yaya Bir Dakika Mesafede Satılık Arsalar Ayda 25 Li?a Taksitle İTHALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE Elınde Japcnya için kullanılmamış gumruk tarıfe 853 C ıstatıstık 3303 lisansı bulunan ıthalâtçılarm aşağıdakı adrese muracaat etmelerinı rica ederız. Mumessıl Yosef Sa'vator Kutiel Posta K 390 Galata. Tel 44 50 91 t Nakliyat Yaptırılacaktır > Bolu linvit ocaklarımızdan Adanazan ve İstanbula devamlı nakliyat yaptırılacaktır Talıblerin taşıyabilecekleri tonaja eöre bağlantı yapıhr. Müracaat: Galata Necatıbev Cad. No: 159 Gayret Han kat 2 No: 89 Telefon 44 76 47 Memur Aranıyor • Ingiliz sermavesinin iştırakı ile kurulmuş bir şırket başh başma türkçe muhaberat yanabılecek ve ingılizce tercümeye muktedir bir memur arıyor Müracaat TeV 214152 (Den fevkalâde tesir icra eden bir Kartal Marka Üatü deri. tabanı kauçukt*n. «u geçmez, sağlam ve zarif ayakkabüarımu piyasaya arzedilmlftir. Istanbul Bahçekapı Mühttrdarzâde Han No: 221 Tel: 22 43 35 ten 21 aranacak. Telgraf: Atlasevler Âtlas Evler Yapı Müessesesi Mühim Keşif Ten Içm muazzsjn Mr ke}if ek toplarkeo meydmo» pkınıstirt Baklr bir utarenJn tenmian llgi Uzerinde hayret verid temı»ıi vardır. Cöte <TArurdekn çıçek toplay«n k«v? dınların hankülade beyaz ellere ms». lık olduğunu bihyorınusunut? Iste ba mUşahede bırçok bllgınlen bazı nadlr çıçeklerde bulunan fevkalide saf bs*j kır bir usareyı elde etmege «evk et' mıstır, siz onu Cıre Asepöne nami altında her yerde bulabılırsıniz. Bo öyle bir usaredlr. kl aJışmış oldugo» I nuz krem r 1 0 1 »abaJı ve akşam yuzOl 1 nüze, boynunuz*, ve ellennlıe Utblk ' edtbtllrBlnlr. Netıce hayret vericfdlr: «lyah noh« talar. sivılceler. kızınıklar. çiller s»» ratle kaybolacakür. Oldlnlz btr gfll japragı pıbi Uze ve yumusak bir bal alır. tenınlz bugunkU modanın ica* ettlrdıti g W tamamen Ifttıf •• 1 seff^f görünecektir Clre A»ptin yalnız S * 3 c«n tecrübe e<» MOTOR ALINACAK .. îthalâcçıların ve Motör Satıcıiarına: 1400 devirli, 0.17 den 1/2 beygir kuvvetıne kadar 110 V. veya ÎÎ20 V. Monofaze motör veya buna aid elinde lisansı bulunanların N. Mutlu Galata Banklar Cad. Çıngir Han No: 10 adresine bildirmcleri rica olunur. Tel: 44 39 89 TOPTAN FİAT1 : PERAKENDE FİATI : 39/44 No. 23,10 Lira 39/44 No. 26,55 Lira Adres: Toptan Sottj Yeri: A. AĞCA AĞCALAR KOLLEKTİF ORTAKLIĞI İ»t. Yeni Postahane arkası Agir Efendl C. No: 14 Perakende Sat%t Yerleri: ARtF TETİER ve ŞERİKİ KUNDURA MAĞAZASI Yeni Postahane Türbe sokak No. 7 LÂTİF KUNDURA MAĞAZASI 1000 Aded Su Sayacı Alınacaktır İzmir Eshot Umum Müdürlüğünden: herkesı rahatsız eder Bahçekapı Yerli Mallar Pazan karşısı No: 19 PAÇİKAKİS KUNDURA MAĞAZASI Beyoğlu Istiklâl caddesı No 268 KAPTAN KUNDURA MAĞAZASI Beyoğlu İngıliz Sarayı karşısı Meşrutiyet C. No: 45 NARIN KUNDURA v t ÇANTA EVÎ ı KalpakçtUr cadd*ai No: 108 T « ı n I p r i t l a r t kabul «dlllr TASLtTLERİ ÖKSÛRÜK v« BRONŞİTİ OERHAJ. GEÇİRİR TURHL 1 İdaremiz 1213 mm. lik 3 m3 satte debili kuru veya yaş tipte 1000 aded su sayacı teklıf verme suretile satın alınacaktır. 2 Elınde mevcud clanlarm miktarı 200 den aşağı olmamak şartıle son fiatlarını bıldıren teklıflerıni 3/12/956 tarihine kadar İdaremize bildirmeleri ilân olunur. (15914) Dünyanın en tamnmı) tekmsyenlen çtçeklerdekı bu fevkaİBde usareyt elde edebllmek için tvn^rrç
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle