19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
V I M Kullanıyor Büfün Dünya 32 nci yıJ sayı ,11.606 umhuri KLIRUCUSU.'YUNUS NADt gni v* mektub adresi: Cumhunyet İstanbul Posta Kutusu îstanbuJ No 246 Tfciefoalar: ümumi Santral Numarası: 224298, Yau Is.len: 224299, Matbaa: 224290 Pazar 18 Kasun 1956 [ngilizceyi öğrenmek istiyenlere Robert College îngilizce ogretmenı Gaüb Kök'ün iki mühim eseri: İNGÎLİZCE TÜRKÇE K.ONUŞMA KILAVUZU (Telâffuzlu) 350 Krş. ENGLİSH GRAMMAR (Türkce İzahlı) 5 Lira Titizlikle hazırlanmış olan bu kitablar azalmaktadır. İstiyenlere posta ile ödemeli olarak gönderilir. İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıd, Sahaflar Çarşısı No. 5 İSTANBUL Rusların ve Kukla hükumetin işe İki maddeli teklifte Atlantik Paktı devletleri ile Varşova Paktı başlamıyan ameleyi kurşuna dizmeleri çıkardı devletleri arasmda ademitecavüz paktlan akdedilmesi ve beş devletin Peşte halkını çileden toplanıp göre İngiltereye, Diin Amerika, ingiltere, Fransa Macar milleti dün gene silâha sarıldı ve Hind hükumetlerine teklif yaptı «mnnıııımmıımıııi!mmiNi!intmımmımnnı™nn!fliınnııımmm silâh sızlanma meselelerini tekrar ele almaları öne sürülüyor gilâhsızlanma meselesini görüş« Havadan kontrol bölgesi için NATO fle Varşova Paktı arsındaki hudud göz önünde buhındurulmalıdır Bu hudud dan itibaren her iki istikamette 500 millik bir sahs kontn>la tâbi olmalıdır.» Siyasî çevreler, bu vaziyette bütün Avrupa Rus kontrolu altma düşecek, fakat memleketlerl arasında ele aynı kontrola ymlnız Doğu Avrupa memleketleri girecek, Rusyanın büyük bir Londra 17 (R.) Sovyet hükumeti bugün mek üzere beşli bir konferansın toplanmasını teklif etmiştir Moskova radyosuna Amerikaya, Fransaya Hindistana mektublar gönderilmiştir. Rusya bu mektublarda şunlan teklif etmektedir: 1 Atlantik Paktı memleketleri ile Varşova Paktı ademitecavüz paktlan akdedilsin2 Beş devletin reisleri toplanarak silâhsızlanma alsınlar Rusya, meselelerini tekrar EisenhoWerin (havadan kontrol plânı) nı incelemeğe hazırdır. etmişleniir ki, teklifinin ane Rusyanın bu yeni teklifi ile yeni bir siyasî manevraya giriştiği belirtilmektedir Rus idarecileri, Eisenhowerin kontrol plânını o sekilde tadil Rus askeri üsleri bu kontrolun tamamile dışmda kalacaktır. hatlan şunlardır: Rus FA Arkan Sa. 5, Sü. 2 de Aynı saa tlerd Hrutçef Batıya hakaret yağdırıyor Krenlin'de verilen bir riyafet skandal ile bitti, hfir dünya diplomatlan. bn meyanda Elçimiz riyafet sofrasını terkettiler Italyada ferugia şehri halkının Komünist Partislntn yıllık toplaııtısını yaptığı binaya hücumunu önlpmek için mühira askeri birlikler knllanılmışhr. Italyan askeri birlikleri. Macar katliânuıun heyecanlandudığı halkı güçlükle zaptetmiştir. Yukarıdaki resimde, atkerin koruduğu yoldan geçmeğe hazırlanan komünist lider Togliatti gorülmektedir. T Londra 17 (R.) Bu gece geç v«klt Viyanay» gelen raporlara göre Budapestede silâhlar tekrar konuşmağa ba;lamıştır. Oğrenildiğine göra komünist kukla Başbakan Kadar'm adamlan ve Rus askerleri, i?bafi yapmayı reddeden ışçileri kuryun» dizmeğe ba^lamıstır. Peştenin bazı mahallelerinde i^çiler muhakemesız kursıına dizilmiştir. Diğer taraftan işçüerin kursuna dlzilmeleri uzerine bugün Budapeştenia merkezinde ihtilâlcılerle Rus asker Arkası Sa 5. Sü. 4 te parşalanıtıa Bir Belvrad gazetesi, Rusy» yüzünden parçalamna elduğunn beHrtiyor \ Pari« 17 (R.) Belgrad basuu, Ru»yanın takib ettiği hatalı politik» yüzünden komünist blokunda parçalamna oldufunu yaamaktadır Komünîst gazetelerden (Politika) bü parçalannıayı (ytni •ynlma) diye adlandırmışür. Arkast Sa. 5, Sü. 1 de Komünist blokunda Moskovadaki RusLeh muzakerelerhıe katıtan hcvetler karşı karşıja: Sağda Polonya heyeti reisi Gonıulka, Zavadski ve Başbakan Sirankieviç. Solda, Rus heyeti reisi Hrutçef, Voro*ilof, Başbakan Bulganin ve Mikoyan nıııınıııniMHiııtımmımmınııiHiııuıiHHimıuıuumNiııiMinıiMnııııııınHHiHmııunHiııınnnııııniHuuııııııiıınnnmnıınnH Nâsır polis kuvvetinin ancak Israel hududunda yer alabileceğini söylüyor Kahire 17 (R ) Mısır topraklarına giden (Beynelmilel Polis Teşkilâtı) nın vazifeleri etrafında Birles.miş. Millelter Genel Sekreteri ile Mısır idarecileri arasında cereyan etmekte olan göriişmeler henüz bir netice vermemistir Genel Arkast Sa. 5. Sü. 5 te Londra 17 ( R ) Sovyet komünist partisirdn şefi Hrutçef dün gece Kremlin'de verilen bir ziyaiette hâdise çıkarmıştır. Ziyafet, Moskovaya gelen Polonyalı idareciler şerefıne verilmişti. Söz alan ve kadehini kaldıran Hrutçef, Ortadoğu hSdiselerine temas etmiş, ingiltere ile Fransaya hakaret etmiç, «Israel, ingiltere ile Fransarun kuklasıdır» demi? ve sonra da Macar milliyetçilerinden ve ihtilâlcilerinden «fa^ist haydudlar» diye bahsetmiştir. Atlantik Paktı ezası devletlerin sefırleri ve Israel Elçisi e\fvelâ susmuşlar ve beklemişlerdir. Bundan sonra Polonyalı lider Gomulka kalkmış ve Rus Polonya münasebetlerinden klsaca bahsedip yerine oturmuştur. Gomulka yerine oturur oturmaz, NATO azası devIetlerden ingiltere ile Fransa ayağa kalkmışlar, toplantı salonunu terketmişlerdir. Orilarla birlikte Israel Elçisi de çıkıp gitmistir. Bundan sonra da Türk Büyük Elçisi Kemal Kavur, Italyan, Holanda, Amerikan, Kanada, Danimarka, Izlanda, Norveç, Belçıka, Yunan elçileri ziyafetin verildiği salonu terketmişlerdir. Başbakan dün gece Bağdada hareket etti Türkiye Pakistan ve Irak arasında bugün başlıyacak konferans hakkında ileri sürülen mütalea ve tahminler Sovyet Rusyanın Ortadoğuya aid inanılmaz plânı Glubb Paşanın yaptığı ifşaat Avrupa petrol buhranına karşı tedbir alıyor Birçok Avrupa memleketinin elinde ancak 6 haftahk petrol stoku kaldı Fransada otomobil satışlan durdu Londra 17 (APR) Ingilterenin Radjofoıo CÜMHURIYET Kahire Londra Istanbul Yakıt ve Enerji Bakanı Aubrey JoBirleşmi; Milletler Genel Sekreteri Dag Hammerskjold, Kahirede Nasır tarafından karşilnnırken nes bugün memleketinin «ciddî güçlükler» ile karşı karşıya bulunduğunu söylemij ve bunlann halledilmesi için halktan yardım istemiş+ir. Arkaa Sa. i, Sü.S U Başbakan Adnan Menderes, dün Londra 17 (R.) Bugün «Genc Muhafazakâr« kongresine hıtab gece uçakla Istanbuldan Bağdada ha . eden Ingiliz Baçbakanı Eden. Ortadoğuda takib ettiği siyaseti mü reket etmiştir. Uçak havalandıktan dafaa etmiş ve giri^ilen askerî harekât için Ingilterenin hiç bir za sonra arıza yaptığından tekrar Yeşil. köye dönmüş ve grıza giderilerek | man özür dilemıyeceğini söylemiştir. 2.15 te yoluna devam etmiştir. D15 Eden, «Bu askeri harekâtı mazur göstermeye çalışacak değiliz» Uleri Bakanlığı Umumi Kâtibi Mudemiş ve bunu yapmakla Ingiltere ile Fransarun. çok daha geniş si harrem Nuri Birgi de, Başbakana ralâhlı bir ihtilâfc önlemiş olduklarını söylemıştir. Eden, Mısır toprak fakat etmektedir. Başbakan ve Birgi, bugün Bağdadlarında ele geçırılen Rus silâhlanrun hayret uyandlrdığını belirtmiş ve tıbüyuk bir ıhtılâf çıkabilirdi, bunu önledik» demiştir. Eden, Rus da açılacak ve 3 gün devam edecek Tfirk Irak Pakistan konferansına Arkası Sa. 5 Sü. 2 de katılacaklardır. Pakistanı, dün Bağdada muvasalat etmis olan Cumhur Reisi General Iskender Mirza ve BaşBongkok. İT (a.a.) Bundâ topbakan Hüseyin Suhraverdi temsil e lantılanna devam etm«kt« olan (Par deceklerdir. Irak delegasyonu da, lementolsr srası birlifl) nln dünkü Kral Faysal ve Başbakan Nuri Said lçtlmamda BÖZ »lan Türklvp parlemen aşadan müteşekkil olacaktır. Bağ to heyeti Başkanı Fatin Hüştü Zorlu, dünya hâdlEelerl kaıçısında Türklyenln dad konferansı, Kral Faysalin tekbii Arkası Sa 5. Sü 4 te üzerine, alelâcele toplanmaktadır. Eden ifşaatta bulunuyor Sibiryaya gönderilen İspanyol çocukları İspanya iç harbi sırasında komünist hükumet tarafından Rusyaya yollanan 8000 çocuktan 450 si dün gece bir Sovyet vapuru ile limanımızdan geçerek Berselona gitti (Yazm 3 üncü sahıjermzdt) Macaristan, Mısır ve Kıbrıs hâdiseleri karşısında Turk goruşu Ürdün ordusunun kurucusu ve eski kumandanı Glnbb Pat* Eusya ne gibi gızli maksadlarla Arab devletierine ihtiyadarından çok fazla miktarda silâh ve bilhassa ağır harb malzemesi sattı? Uzun seneler Ürdün ordusunu idare eden İngiliz generali (Glubb Paşa) bu suali cevablandıran çok mühim bir yazı vazmıştır. Türkiyede neşir hakkı gazetemize aid olan bu yazıyı ikinci sahifemizde bulacaksıııız. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de C. H. P. ve Hür. P. nin harkî meselelere dair görüşleri Halk Partisi Meelisi bir tebliğ yayınladı, Hür. Parfi Grup Başkan Vekili de yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundn Konyada 3 çocuk icirilen ilâçtan zehirlenerek öldüler Konya 17 (Tetefonla) Bu akşam jehrimizde üç çocuğun ölümile neticelenen bır zehirlenme hâdisesi olmuçrur. Şehrimiz tüccarlarından Zeki Kalfa, 11, 9 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğu için, doktor tavsiyesile yerli bir üâc almış ve bu ak=sm ,em»kten evvel çocuklara birer kaşık içirmiştir Biraz sonra zehirlenme alâmeti gösteren üç çocuk derhal hastaneye götürülmüşse de hiç birini kurtarmak BİR INGİLIZ KARIKATİJRÜ Bu karıkatur Londranın Daily Mdil kabil olmamıştır. Hâdise savcılığa in. gazetesınde (Ali Nasır ile ktrk haramüerj başlığı alünda neşredılmıştır. tikal ettirilmi?, bu geceden itıbaıerı Kapıda beynelmilal polis gorülmektedir. tahiikata Ankara 17 (CumhuriyetTeleks) Üç gündenberi, Genel Başkan Ismet Inönünün başkanlığında ^jplantılanna devam eden Cumhuriyet Hal)' Partisi Meelisi, bugün çabşmaların' bitirmiş ve bir tebliğ yayınlamıştır Daha ziyade son harıcî meselelerr tahsis edilen tebliğde jöyle denmektedir: «Cumhuriyet Halk Partisi Meelisi 15.11.1956 günü, Ankarada Genel Ba< kan Ismet Inönünün başkanlığınd toplanmış, gündemindeki ^eseleler ?örüşerek karara bağlamıştır. Parti Meelisi, bu toplantısmda, dır oolitika meselelerinin rrıı=tesna ehen miyetini gözönüne alarak çabşmıstır D15 politika mevzularında, ötedenfcBAN ŞAHLMN KIZI İLE N İ Ş A N L I S I Iran Şahının k m Prenfes. j beri olduğu gibi, resm! malumattan Şehnaz Pehlevi ile General Zahidı'nin ojlu Ardaşir Zahidi'nin nişanlandık j mahrum bir durumda, hâdiseleri mülarını bildirmi&tık. Yukarıdaki resimde Prenses ile nişanlısı bır arada gö I jahede etmeğe ve prensip tahliline rulmektedırler. I Arkast Sa. 5, Sü. 5 te CUMHURİ\ET Ankara Feriduu Ergin 4un (aMtedkrle görüsürkea laUsbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle