20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
KJUÜB 1956 CUMHDRIYKV PROF. NİMBÜS'ttn MACEKA1AB1: C.P.H. ve Hür, Partinin haricî meselelere dair görüsleri (Baftarafı Hürriyet Partisl Orap Başkan v»1 inei $dhifemitde) I Hürrly netleelarlai *«)W«<TI #t f kttl »• ürfa milletvekUİ Feridun Erflnln feçenlerde, Büyük Millet Mecmeg« çalifiyoruB. lisi f?»nv*"llft'"f bir önerge vererek, O^rüşumüı fudur kİ! Ortadoğuda patlayan muharebenln hükumetln, aon haricî meseleler kısa bir zamanda Blrlejmlı Mllletle rafında alenl veya giıü bir toplantıda rin müdahaleaile durdurulman vaha lıahat vermeslnl istediğl malumdur. met devrlnin gecmesin* mflnctr olur Ancak. Mecllsin dünkfl toplantısın. aa, lulhun uğradığı tehlike slmdllik da, bu taleb dolayısile söz lan Batall olacaktır. Ancak, hergfln yeni yındırllk Bakanı ve Dıs İşleri Bakan aartlarla, yenl Ihtilâtlar henuz mev veklll Etem Menderes, Izanat v«rmek Için, henüz lamanın müsald olcud görünmektedlr. ÖU taraftan, Orta Avrupada Po madığını ifade etmi» ve bunu mütelonya ve Macaristanda, milletlerin akıb Baskan, 6nergeyi gündemdeB 4 flncfi tahlfedekl meselehürriyet v» istiklâl esasına dayanan çıkarmıstır. Ierin halledilmi} şekiHerl Bu durum karşısında, ougün bir idareler kurulması uğrundaki kahraMeae'.elerln hajll (Baştarafı 1 ind sahifemizde) manca gayretler hürmetle takdire basın toplantısı yapan Grup Başkan BtB MUAMHA Şakaet »rvekili Feridun Ergin. bahis konusu (Baftarafı 1 ind sahifemizde) lardır. Ancak, Sovyet Rusyanın Or »lyaıt görü«ünQ bellrtm!»tlr. lâyıktır. kadaı o odad*. dQny«ys geldtglnl Maoarlatan hidiMİerl doUyıtlyl» Sonunda, müflterek bir tebliğ nefre tadofu özerindeki korkunç emelleParti Mecllsl, bütun dflnyarun hakl] me»le hakkında faıetecüere lunlan anlatmak tet«nisUr. rinin ortaya çıkmasından sonra, üç RuEyayı »ert bir aekilde tenkid eden olarak yakın alâkasını celbeden bu sSylemiştir: dilecektir. YEDİ çİFT epzıp fo aekildc Bağdad Paitıaa dahil 1 Müslüman azanın, Bağdad Paktı jçtndeki tesa Fnttn Kustü Mısır ve Sıbnı mesele hftdiselerln adaletli netlcelere bağlanblrblrtU blrl««tlr!]lrı ^ Meclisin dünkü toplantuından lerin» d« temaa etmlstlr. devleün aktedecegi Bağdad konferan nüd ve lşbirlifinin her zamankinden Pattn Rüftü Zorlu BUveyı me»eleH masuu temenni etmektedir. sonra, Hürriyet Partlsi Grupu, haridaha zarurf oldujunu teyid etmeleri hakkında demijtlr kl: •mın gündemi, alâkalı resml aahsi Gerek Ortadoğu, gerek Orta Av c! siyaset meselelerile alâkalı bazı yetlerin belirttiklerine göre, daha zi beklenmekcdir. Nitekim. geçen haf«Turkiye Uıaır halkma tarlhl ma rupa hâdiselerinin ihtimalleri etraft noktalarm umuml efkâra ıçıklan.nayade, Arab devlet relslerinln geçen ta içinde, Pa'dstan ve Irak Ba«ba ne»l »e İ'.TA bağlarl» baglıdır. Dörd mızdadır vt Büyük Millet Meclisinsına karar vermiştir. . hafta başmda Beyruttn yaptıklan top kanîan, hükumetierinln Bajdad Pak •sır müddetl» müşterek blr hayatımız Daha birkaç gün evvel, Süveyı flılantılar esaü kabn! edilerek hazırlan tına olan bağlılık ve ltimadlarını, olmuatur. Bu yüzden. mütteflklerlml den geçen taahhüdlerle bağlı olduzin Muır'a karaı «il&h kullandıklan ğumuz müttefik memkketleri lçine ülafınm dlğer Ortaşark memlekctie miftır, 9 devletin iftirakile I gun birer defa daha ilân etnuslerdi. nı görmskten müteeaslr oldui. Sebebl »lmiftır. rlne de sirayet tehlikesile karşı karBaŞdad Knnferansmda, flk defa süren Arab devlet reisierl konferan: o» olursa oUun bu hareketl, deyletBütün bu sebeblerle Turklyenln dı| şıya bulunuvoHuk. Hn'b ırıt ^iHi nnı müteakıb ntfredüen müfterek larak Kral Faysal. Arab devlet reit ler hukukunun prenB'.plerlnln ihlall emnlyetl v» savunması Vıugün her va Türklye hududlanna âdeto sürüne teblig, gönderilen ültlmatomlar ve leri konferansı «tıafında diğer dele tellkk! etmemek lmltansızdır. TürSn. meydana gelen yenl durum iie kay gasyonlara iznhstta bulunaeaktır. yenln lnglllz Fransız blrilklerinln tandaşı meşgul etmesl lâıttı gelen 8n rek geçtiği buhran ânında, milll t £ | baş, dij, «dale, »isanüd flkrlnln siyasl hayatımıza hadedllen inklşaflar gSzden geçirile Ciddî mahiyet arzeden Ortndpgurun derhal gerl çekllmeeinl talep eden »afta meseledir. Dir, lumbago, romatizma ve B!rl«emİ9 Milletler k«r»r »UTett le. vaziyetini ıslah iç!n de, Arab olmı eeV ve müzakere edilecektlr. Cumhuriyet Halk Partlsi Mecllsi, kim olmam gerektlğine inanarak haIPORLARI: reket ettik. Esas Teşkilât Kanununun hlnıîe oy vermeal İrsn T« Pa sinir ağnlannı teskio eder 1 Alinln 320, erkek kardeAlâkalı bazı lahsiyetler, Ortado yan, fakat aynı Wl?er1e bııhmnn Mös klıtanlı blrleeerek Te Irak, birllklerlnln kanldir kl, lnsan haklanna hürmet harld meselelerde en genlş salâhiyet tngUl» lüman 2 memlekete (Türklye ve Paçtn 40. kıı kardealn de 10 ku ğunun aon durumu hakkında düne g»rl cekllmeıt hususund» tngütere edilerek hür vatandaslar cemiyeti ve mes'uliyeti Törklye Büyük Millet S 3 bayanlann moajy klstan), Arab devlet reislerinin ls rusu Tar. nrt7iran iylmserllklerini i f •ezdlnde tcaebbüse geçmesl, TUrki halinde ldare edilen bir milletin mü Meclisbıe verdiğinl dikkate alarak, la 1 O dOrt s«yı araaında en yeo Kamanlardaki rabatsıztedlrler. Arab devlet reUlerinin nea blrliği dnv^tini> vapaeaktır. yenln Mıaır'a karsı glrlşllen bu hare dafaa kudretl en yüksek derecede umumî bhr müzakere açılmasırn is bOyOk müaterek kasım (bfllOcü) Alâkalı şahsiyetİCT, bir Müslüman Rct mu»ac«h»«lnd« ne k&dar müt*ea bulunur. rettikleri müjterek teblifln, Türkiyeiıklarında faydalıdır tedik. lstediğimlz müzakere açıldığı yü bulmakla meaele halledlllr: de «mflsaid» karşılandığını re mem Ortadcğu memîeketi olmasına raâ Blr oldugunu fiç:itça gOstermege k&fl tç politikadaki bütun taleb ve ten takdirde, haricf siyaset üzertnde, ik170 «. I y T4: 479 S y 93; nuniyet uyandırdığını söylîîraektedlr men, Iranın Bp?dad Konferansına da ülr. Sulhun müdafaaam» müteaddid kidlerimizi bu cümlede toplamayı tidarla mubalefet arasında mutabakat « 0 S y 1J0; 170 I y 141. Sağlık rnevınuDda ailenin en olsn bu ler. Gene onların ilâve ettiklerine t,f> vet edilmemesinl tefsirden imtina defalar hinmet etmla MJlletlerin mem faydah ve bugün için kâfi görüyo remlnl hazırlanmasına hirmet edecelek«tl«rin Blrleemla lan. Demek kl her dftrt makine yakın dostuoun doktoraotu re, Arab devlet reislerinin, tar»fsır etmislerdir. rını derhal kabul etmeleri. sulh aever ruz.» ğimizl düsündük, •aatta r*s«r defa, yanl 11 daklolduğuoa UDDtmayınu lığa meyyal blr tavır takınmalan Te Kayhan SAÖLAMER lerln yureglnl ferahlatmıatır. Bu ml kada blr, ajmı anda blr kagıd Hürrtyet Parttstota açıklaması Dünkfl c«lı«le, hükumet lzahat ver Süveyf Kanalı buhranı dolayısile Mı Başbakanın sehrlmlzde •aliu Rusya Urafından da tftklp «dli basacaklardır. Bu mOrtdet zar Ankara 17 (CumhurivetTeJeks) mek lcjn zamanı müsaid görmediğini sırı artık körükörüne desteklemek tetkiklerl mealn! beKleme};teyia.» fmda «ırası lle | u kadar basmıs ifade «rtti. Türklye Büyük Millet Mec ten Tazgeçmeleri, milletleraresı pollDün sabah Aiikjraian sehrtmlze olurlar: Patln RüotU Zorlu oundau sonra lisine dahi vaziyetin gizli blr celiede tikadaki gerpinliği esaslı «ur»tte : gelen Başbakan Adnan Mendere?. Kıbns meseletlnden bahlsle |unlan 74 + 98 + 130 4 141 441. anlatılmasına mânt teşkil eden sebebzaltacakhr. Bu vaziyette llerl «ürfl öğleden evvel Ankara Istanbul yo1 Birinclde M. tkinelde 10. leri bilm«mekle beraber, yaeadığımız len kanaat ihtilâfların artık maıa !u inşaatını, Haydarpasa silo ve li • Blrllk 6«kr«erllğl Kıhns meeelesl Yapılan hoaaltıp doldurmalarda raraslle şu miktarlar eld« edJlgünlerin istikrarsızhğmı gözönünde bafinda sulh yolu ile halledllebilece man Insaatını, Salıpazan rıhtımmı nl blr müst«ml«ke meaelesl glbl tak mlatir: 23 10; 11 10; 14 8; ğl merkezindedir. Bunda, Birle^lk A incelemiş, Boğaziçinde yopılmakta o dlm «tmlftlr. Bu lae hakikatt«n uaak tutarak hükumet takdirinl hürmetle lt 18. tır. karsıladığımızı belirttik. Hükumetin merlka Cumhur Başkanı Efsenho lan yolları gözden geçirmiştir. 4 On blr gfinde İT fer dfaLondra konfmns'.nda. o Bamankl ilk nrsatta müttefiklerimlzle yaptığı irer'in, Sovyet Rusyaya, Ortadoğıı ü Pakistan Reisicumhuru ve Ba?vektli ra lçmtatİT. Dı» tflcrt VeklU Macmlllan. lnglllz temaslar ve aldığı tedbirler hakkında terlndekl korkunç emellerinln meyBağdadda hükumeflnln bam sartlann meTcudlizahat vermesine intizar etmokteyiz. dana çıkmaaındnn sonra yaptığı »^r* Bagdad. İT (T.H.A.) Pskletan yeclnden dolayı k«ndlaln« Terllmlı GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALfNABİLfR ^ ve kat'l ihtar, en büyük âmil olmuj Cumburrelsl Osneral İsVmder Mlru oltn Kıbrıs adaaını bu «artlann hila Meclisin dünkü toplantısı, memle refakattnd» Baavskll Hltseyin Suhr* de»am stm*kte olması sebeBlyle de hır. (Baştarafı 1 ind sahifemizde) ket menfaatleri bakımmdan ehemmi Terdt re Otnei Kurmay Başkanı OoAlakalı çevreler, Bagdad Konfe ntral KrOb Han olduğiı halde Irak"a (tay«t uıih blr seklldt tesblt edllmlf Sekreter bu gece Nâsır Ue tekraı yet tajıyan ve sonuna kadar tahakransının, dogrudan dofruya Ba*dart 1 günlük romt blr slyarette bulun olan gor»Tinl yerİTi» getlrmek İçin mu görüşraüştür. Genel Sekreterin ya kukuna çalıjacağunu Iki mesele orhafaza tttlŞiinl blldlrmletl. Blld'.î'.mir taya çıkarmıstır. Bunlardan birincisi, Paktı lle ilgili oknadıgını da üzerln mak OMre bugtln uçakla buraya mu glbl Kıbrıs meselad *jn gOrüs farkr»n NewYorka dönmeal bekleni haricî işlerin mabuslar tarafından vede ehemmlyctle durarak acıklamıs Taaalât ttınlJttr. lanna sahlp olan Oe mütttflk derltt yor. rilen takrirler neticetinde müzakere Paklatan CumhurrcUl Ha?a m«yda ıruınıiı snlaamaslık msTsuu olmuj nında Irsk Krah 1 İnd Fayml •• B*f tur Tukarda Wül« bokumetlnln g6 Mı«ır bannı, beynelmll«l polisln mevzuu tcşkil rtmesi gerektiğint da(Bastarttfı 1 ind sahifemizde) Tekll Nun 8ald P»a« tar»fıad»n me rüaünden bahsettlm. Türklye İçin Kanal bölgesine yerleşmesîn» mu ir yaptıŞımız talebdir. Bu taleb, Esas nslml* karsılanmıtır. lee bu. hsyati blr rürcrnllk mes«!«sl Teskilât Kanununun lâfzma ve ruhulfaresal Tlto'nun Moskovarı tenkid Psklstan ldarecilerinln Ortadofu'd» oldugu glbl Kıbns sdası anavatanın halefet etmekte ve bu kuvvetlerln na uygundur. Dünya parlâmentolann eden nutku bu makalenin esasuu 1 Müessesemiz Hastanesi eczacılıjına barem dıjı e »un surecek blr g«lye çıktıkltn bU blr p&rçaaı teUkkl edllmektedlr bu Mısır il« tsrael araaındaki bölgeye da, haricî siyasetin umuml heyetler»**kU etmektedlr. Belgrad slyarf çevdlrllmlatlr. Bunlar Suudl Arabtsttna »d» hâlâ mtrcud bulunan bazı »art gitmesi gerektiğjni yannaktadır. de sık sık görüşülmesl esastır. Tür990 lira aylık ücretle eczacı ahnacaktır. releri, (politika) cılaım lkiye aynlan lardan dolsyı Ingiltereyt TBTllmlftlr. Muır basıru httkumetin kontrolu klye Büyük Millet Meclisinde de ay(Bnçtarafı I ind snhiiemlzde) »t Türklyey» ftdeoekltrdlr. Bundan bM^t bu mesels mevcud and komunist bloku fu aekild* tasnif etPaklstea muhalefet {mrtisl 2 Yılda dört maaş ikramiye, aynca % 25 nisbelaeaıalar» rlayet bumısuyla d» llglll altında olduğundao bu görüşün nı usulün benimsenmesinl larurl saybölgesi bu kontrolun dısıftda k«la«klerinl de beUrtİYorlar: dlr Çönktl sdansn tngllterey» rerll. resml bir görüs oldugu ileri »ürül maktayıı. tlnde prim verilecek ve ikametint lojman da tahsis edlcaktır. Böylellkle. ElsenhoweT plâDemoknsileeme taraftarian; Yu. T (AP.) Pakistan teflıea mesl Loeas andla«m»sı Ipaplanndan mektedlr. Fakat Mısırlı Idarecilerin Iklnd talebimlz, Cumhuriyet hü lecektir. • foslavra, Polonya, Italya tomünlst nımn mânesinı kaybettifci de lllve muhılefst p»rtla) olin Paklrtan U(lı dır T» bu •ndlaamanın sarlh htiVümlüman Blrilgl p»rttslnln jalıem» kol lerl doi&yıeı lle ancak ln?i!tere ve bir tpazarlıkı devreslne girdikleri kumet) ile muhalefet partileri arasın partlsi, (Kadar*ın) Macarlstanı, Ka ediüyor. Eis«ıhowerin esas p!âmndün PaSlrtaa httkdmetlnln İn 3 Taliblerin en kısa blr zamanda bizzat veya dlda, haricî siyaset meselelertnde mundar, ihtilalin taıyikl altında bağım da, btltOn Amerftan ve bötün Rus mltesl mlüetler e»ınla*ındsn ç«kllm« Türtlyeyl UglUndlrlr. Nlhay»t bu, de anlasümaktadır. «rillz Bugün (El Cumhurlye) gazetesl, tazam bir temas saglanmasma dair lekçe ile Müessesemiz Müdürlüğüne müracaat etmeleri •ulığı kabul «rtiğinden bn frupa da toi)rak1anmn havadan kontrola tâbi «lni T* tngi:ter«nln Bagdad Paktından T'Jrklye 11» Tunanlstan ar»sında üç •ene devam eden bir hErbl müteakip. polisln vazlfesi, tnglliz dlr. Genl? bir vatnndaş kötleslnin irlhil edilmljttr. tutulması taleb edllmiştl. çıfcartılmaaını tomtn rtmcslnl lst« lkl büyük slyaa! şefln Kemaı Atatürt ilân olunur. (15706) madını haiz bulunan ve kanaaüni Süv«y« temsil eden muhalefet partilerlnin li» Venlzelos'un lnsan üstü gayretlerl ve Fransız kuvvetlerinin Diğer Uraftan Rusyanın, butün mlstlr. Stalln taraftarlan; Amavudluk, Ikl fünluk oaiıamalardan sonra brr sayeslnde t«als edllmls olan blr mu Kanal bölgeslni bosaltmalanna ne bu mevzuda söz hakkına sahlb olmaBuİ£ari*tan, Çekoslovakya ve Fransa atom ve hidrojen stoklannj da tahkarar ne^redsn c«lıams Somitssl, P» »azen» meselesld'.r re bu muvazeneyl komünlst pertlleri ribe hazır oldugunu bildlrdijji llâve klnanın dla slyaaetinln mllll gayele «lrndl bosanaya teşebhtt» etmek çok laret etmek olmalıdır demektedir lan lâzımdır. Siyasl hlslerden tecer Kremllndekilerl eert blr sekilde edilmektedir. Pusya. bunu sık sık rln talepleriut uygun olmadıgmı »6y ehllltetl olac«ktır.> Diğer taraftan bir kahire gazetesi rüd ederek, Iktidar ve muhalefetin tenkid eden Maresal Tlto'ya hâlâ Rus ekrarlamaktadır. Fakat bu teklifler lemljtlr. de, (harb suçluları) İçin mahkeme icabında memlekete müşterek bir hiz Budspeşte el<*Miğ^mİ2Îe temas yanın resml bir oevab verm^mla ol ,ilerl sürülürken Rusyada yeni bir ler kurulmasını tsklif etmiştir. E met yapabilmek kabiliyetini göstere Suadiyede 40 metre denize cephesi olan bir arsa satılıktemin edlldl du£u da beUrtilmektedlr. Güleğin yaptığı kaza, sorgu den'in mohakerne edlîmeslni iste bilmeleri, hukuk devletlerlnde daima atom infilâkınm da vukua geldiği Ankara: 17 (a.a.) Hariclye VeSârastlanan bir usuldür. Bu güzel u tır. Mutavassıt kabul edilmez. Müracaat: Tel: 44 76 65 Ttto'nan nutkn ve NewTork resmen bildiril!miştir. Moskova radletl matbuat bürosundan blldirlldi dikleri anJaşılmaktadır. lulün de siyasl bünyemizde yerlesyargıçhğına intikal etti basım glne gör» Vlyana EîçillSımlzdan narlcl yosu bir atom infilâkı daha kaydeBeynelmilel pollt blrllklerl Sü mesi zaruretine kaniiz. Haricî siyaseKew York İT (aj.) If«w York dildiğini ve tecrüberrin muvaffakıAnkara 17 (CumhurtyetTeleks) ye Tekaletîne geltn blr telgrafda ay. veys böl.eesîne gelmeye devam et Ümiz tanzim edilirken muhalefetin Ttat* bugflnkü blr Ceçenlerde Maltepede vuku bulan nen »öyle denilnıektsdlr: yetle iona erdiŞini açıklamıştır. •Budspeste elçlll?lmlzl* ancak ba mektedir Bugün d« Yugoslav bir görüsleri dikkate almtrsa, dünya memUessif otomobil kaıaaı dolayıslla, cYufoslav Devlet Reisl Tito'.iun Mos Tenl tehdidler C H. P. G^nel Sekreteri Kasım Gü gtrn te'.efonla görüçfbüdlk. ligllllerce likleri gelmistir. Beynelmilel po selelerinde Türklyenin seslni daha kovayı tenkidi. Hrutçefln SUlin'l Türk olmak jartile iyi bir maaşla ve yol masrafı verilmek üzere Sovyet hükumetinin bugün Ba lek hakkında takibata geçlldlglnl v« haklannda malumat latenllen vatan lisin miğfer değil, fakat ber* gi kuvvetle duyuracağına füphe yok takbOünden daha tesirll olacaktır» hariçte ç&lışacak birinci sınıf alaturka ve alafranga yem«k pidaslann da sıhhstte oldugu ögrenlltur.» tılı ldarecilere yolladığ] mesajlsrda tahkJkat yapıldığını blldlrmlatlk. yeceg) de açıklanmıstır. «lemekte v« söyle devam etmektedir: sirmesini bilen temiz ahlâklı, orta yaşta erkek bir aşçıya ihtiTahklkat blrkaç gun evvel tamam rnljtlr» Erglnln bu beyanatından sonra ken «Tito, Sovyet llderlerinin etrafla ehdidkâr cümlelere de rastlanmış lanmı* ve hazırlanan evrak, lklnci Rusya «gönüliüler» d«n yaç vardır. disine haricî meseleleri gSrüşmek 0raıda ysratmağa çalıştıklan «kpare tır. Bir yerinde, bu?ün kuvvetler sorgu yargıçlıgına İntikal ettlrllmisbahsetmiyor Taliblerin pazardan mâada her gün saat 1012 arasında zere muhalefet olarak, hükumet nezmuvazenesinin çok defiştiğinden ve Mr. birlik efsanesini yıkmıshr. Muhabirî«rin bildirdiklerine göbonservislerile beraber Libya Büyük Elçiliğine müracaatlert dinde teşebbüse gecilip geçümediği Bu munaaebetle, bu sabah saat 1.30 Tito'nun bu nutku söyllyebilmesi Sovyet kuvvetlerinin bütün Batı re bu sabah Sovyet gazeteîeri gene sorulmuş ve Grup Başkan veklli buTel: 31484 büyük bir eesaret Ifidir. Zannedildl Avrupayı roket veya atom silâhla» da Gülek. Sorgu Yargıçlıgına davet Msır hâdUelertnl 8n plâna almış na: .Tesebbüsün hükumetten gelmeİln« gBre, Tlto, bu ifsaan lle Sovyet kullanmadan da ele geçirebileceğin olunmus ve iiadeslne müracaat edllmlştir. (Baştarafı 1 ind sahifemizde) lar, fakat «Rus gönüllüleri» nden sl icab eder. feklinde cevab vermiskomünlst parürinln Stalln"in aleyh den bahsedilmektedir. leri arasında tekrar silâhlı blr çarpış kat'iyyen bahsetmemişlerdtr Şim tlr. DİKKAT... DİKKAT... tmn eepheslne zafer kazandırmak isYeni bir dünya rekoru Diğer taraftan Sovyet basmı «Bama oldugu cfrenilmijtlr. dl tngiltere ile Fransanın Mısıra temektedir. ' Hür. P. ektpi Alanyada Londra 17 (R.) Bugün Melboume bhların Rusyaya ecsus gönderdikBir kaç gündenberi Macar milleti tarmtnat ödemesl gerektiğinden da yapılan çalışnıalar esnaşinda AmeTito'nun »on ] hafta zarfında, MaAntalya 17 (Telefonla) Şehri•v milletinin Sovyetler tarafından erine» dair Stalin devri nakaratını rikalı Jack Davi» 120 yarda engelli komünistlere karşı pasif mukavemet bahsedüiyor. mizde sohbet konuşmalarına devam da tekrarlamağa brşlamışîardır. koşuda 13.3 ile yenl blr dünya re gösternıekteydi. Bugün bu pa&if mu Müessesesi zengin çeşidlerini takdim eder. katliâmını tasvib eder görünmesi Fakat komunist Çin şimdi teh eden Fethi Çelikba}, Ziyad Eyüzziya koru kırmıştır. kavemetten tekrar JÜâhlı mukaveHiç btr yerâe suhemig yoktnr Aldanmaymız aayanı teessüftür. Fakat Tito'nun si Stalln'in ölümürdenberl bu gibi didler savurmakta ve (250,000 Çin ve Dr. Asım Okurdan müteşekkil mete dönülmüştür. Çok gergin bir Satış yeri /alnız Karakö'de Necatıbr^ Cad: No: 66 yasl blr bomba tesirlnl uyandıran haberlere rastlanmıyordu. Btfgün Menuhin ameliyat oldu gönüllü Misıra gitmeye hazır) de Hür. P. ekipl dün gece şehrimiz dadurum mevcuddur. Im nutku Macar mllliyetçilerinin kar Sovyet deniz kuvvetlerinin organı Cap: 17 (a.a.) önümüzdekl haf Ruslar Kadar'ıı tasfiye edec«kler mektedir. hilinde konusmalarım bitlrdikten MUSTAFA ABDULLAHOĞLU Rusyanm ta l«lnd« 4»rup«y« dönm«Se karar lannı bosuboşuna akıtmamıı olduk olan gazete, batılılan sonra bugün Alanya ve Gündoğmuş Gazze'de ayaklanma Muhabirlerin bildirdüdM'ine göre Uzakdoğu kıyılanna, Bsltık ve Ka vermla olan meşhur Vlrtüoz Yehu tonnı göstermektedlr. Telâviv radyosunun bugün ver kazalarına gitmislerdir. radeniz bölgelerine sabotajla vazi Menuhin Cap haataneslnd» bir m u komunist Başbakan Kadar, Macar »yat geçirdiğ! İçin seyahatlnl gerl bı milleti tarafından reddedilmiş iken diği bir habere (jöre, bu hafta bafell ajanlar göndermekle suçlandır rakmak sorucda kalmıştır. şimdi de Ruslar tarafından beğenil »xrıda Gazze bölgesinde bulunan mıştır. DOKTOR Kırklareli 313 markalı tam yağlı kaşar peyniri lsmemektedir ve tacfiye arifesinde bu Arablar syaklanmışlar ve gıda msd^ tanbul Balıkpazarı caddesi 104 No. Merkez Pazarında tunmaktadır. Rusların, vaziy*3te hâ deleri depolanna hüoım etmişlerkim olamıyor diye Kadar'ı tevkif e dir. Bunun üzerine İsrael askerleri satılmaktadır. lhtiyacı olan perakendeci bakkalların müdeceklerinden bile bahsedilmektedir. ateş açmışlardır. Resml kaynaklar |Doguın ve Kadın Hastalıklan racaatleri rica olunur. Kadar'm bugüne kadar Macar mil (10 Arab öldü)) demislerdir. FaMütehassısı . , , (Baştarafı 1 ind sahifemizde) letine yaptığı vaidlerden hiç birlni kat 50 Arabm öldü.Şü ve bir çoHergfln hastalarını kabul eder yanın da bu büyük silâhlı lhtilâfta rol oynamaya hazırlandığmı ima yerine getirememesi onu tamamile Cagaloglu, BabıâH Cad. 50 ğunun da yaralandığı anlasılmaketmiştir. yıkmıstır. Ruslann da, tayix verdi Tel: 22 90 08 tadırDiğer taraftan Ingiliz Ba$bakanı, Mısır hâdtelerl ile Macar bi diye Kadar'ı tasfiyeye haurlandıkları f ^ m (tslâmlyet İçin Yeni yapılan geniş ÇAPA tramvay caddesi üzerinde diseleri arasmda mukayese yapılmasını da kat'iyyen kabul etmiyece tannedilmektedir. Dün Kadar hükumetile işçi kon342 M2 üstünde kâin altında hâlen eczane olarak çalışan ğini söylemiş ve Rusyanın tahriklerine temaslg demiştir kl: «Macabir dükkânı bulunan 3 katlı Hayat Apt. No: 305 dördüncü ristanı pemçesi altmda ezen, binlerce gene Macarı katleden Rusyanın 6eyleri arasında vanldığı bildirilen I Batşlıca kitabcılarda buiurrur. I Mısır hâd^elerini ele alması iğrenç blr rlyakârlıktan başka bir »ey (işe baflama andlaşması) flyaisko ver TUDKIYE katmın da merdivenleri yapılmış vaziyette olarak izaleyi miştir. Bu andla^mayı imzalayan işçi değildir. Biz Birleşmiş Milletler delegelerinln Süveys bölgesine gel liderlerini azleden iîçiler (Ruslar şuuyu suretile 21/11/956 çarşamba günü saat 1011 arası meierine razı olduk. Rusya ise Macaristana bunlan sokmuyor.» Adliye Sarayı müzayede salonunda satılacaktır. Fazla memleketten çıkmadıkça işe başlamıKÜÇÜK SAHNE tafsilât için 48 67 92 21 24 89 Telefona Nejat Anafartaya yacaklarıru) bugün bir defa daha Bu akşam 21 de İlân etmislerdir. (Baştarafı 1 ind sahifemizde) ARSENİK Peşte radyosu da, pek az Isçinln Bakan halka. hafta tatillerinde oKomedl 3 perde fabrikalara döndükîerin! itinf etmiş tomobillerile gezmemelerini, hattâ aGije her gun saat 11 Her akgam yemeklerinde dans ve müzik tir. Bu radyoya göre, Peşte şehri rabalarmı dışan çıkarmamalarını tav den ltibaren açıktır içinde hiç bir soför otobüsleri islet siye etmiştir. PİPPO L İ V O L S İ ve arkadaşlan Çarçamba günleri meye gelmemektedir. Tramvay tellerl temsll yoktur Daha ılmdiden tngiltereya Wİen Sürprizler. hâlâ kopuktur. Bugün baa polis bir petrol miktannda yüıda 10 Dlr azallikleri if bajı yapmiflar, greve son ma kaydedümistir. Ingilterede flatHer eumartesl, pazar günleri gaat 18 da danslı matlnt. Maksim Tiyatrosu vermislerdir. Fakat bunlann da üıti larda yeni yükselmeler beklenmekt»NOT: Her tiirlü içkî veriliyor. ÎSTANBUL Opereti lâlcilere daha lyi yardım edebilmek dir. Hrr akşam saat 21 de I\Taçka Taşlık Tel: 48 65 60 için tekrar iş başma döndükleri rnnDiğer Avrupa memleketlerlnde Akhm Sana Emanet nedilmektedir. de durum şöyledir: üperet 3 perde Peştede gizli beyannameler Danimarka: Normal şekilde sarfiyat 1956 yıhnın ^ 2.000.000 lira tutanndaki Vadeli, Çarjamba, cuıcarteıi. paBugün Budapeştede gizli beyanna devam ederse ancak 6 haftalık stok zar saat 18 da matine. : meler dagıtılmıytır. Hüniyet *ryen mevcuddur. Vadesiz tasarruf hesaplan ikramiye plânının Çarfamba, halkı, eumartetl matine ve Macar aydınlan ken^i r<>"annameleper;embe nıvare tslebeye tenzllatlı tarlfe Norveç: Gaz ve petrol lstlhlâkinde 28 Aralık 1956 »on çekilişinde: rinde runlan lstemekte^lrler: yüzde 10 kımntı yapılmıştır. 1 Ruslar çekilip gitmelidir. 1 «UâMMUi Maammer Karaca Italya: Elde 8 haftalık stok vardu. Kızılay kan programı lhtiyacı lcln 24 kalem 2 Varşova paktı daâı^lr.ıalıdır. Bir kişiye Her akşam Eaat 21 de Baü Almanya: Bütün kumpanyalar çeşidli evrakı matbua (kapalı zarf usulü tekllf almak 3 Kadar hükmeti tanınmıyacak petrol ve dizel yağı fiatlarını arttırsuretile) bastınlacaktır. MİLLÎ İHTİKAR ür, süratle kurucu meclis te^kil edil mıştır. 2 Bu ige aid sartname ve nümuneler ig saatleri meli ve serbest seçimlere gidilmeliAnonita Şirketi Belçika: Otomobil sahib!erind«n Ml dahilinde Ankarada Kızılay Umuml Merkezi Kan Prodlr. OfllönçlO TC taklldH cumsuz seyanatler yapmamahn ia•«•40* 4 Rujy» derhal tehdr hareketl tenmlsttr, I p«rde gramınd», îstanbulda Kızılay İstanbul Müdurlügündekl ne aoD vermelidir. Kan Merkezi Bürogunda görülebUlr. lsvlçr*: Zevk için yapüan hafta mI Macar uranyurnu, sulh ijln nu otomobil gezlntüeri yasak «dflDoktor Operator 3 îhaley» l?tlrak edecekler tekllflerln» 1.000 kullanıîmak üıere beynebnüe! teşki miştir. TL. bk geclci teminat mektubu ekllyeceklerdlr. lâtın emrine verilınclir'ir. Fransa: 6 haftalık petrol ve 2 haf4 Kapah zarf usulü lle verilecek teklifler en geç Polonya hududunda Rus ttimenleri talık kömür.stoku vardır. Paris apar29/11/956 tarihine kadar Kızılay Umuml Merkezi Basnr memelerl ameliyatsu Moskova. 17 (R a.a.) Gomulka tımanlan sıcak suyu haftada bire inAnkara adresine gönderilmiş olmalıdır. Postada vâki tedini ve Sovyet Idsrecllerl arasında cereyan dirmiştir. Otomobil satışlan hemen VE eden Hus Leh görüşmelerlnln karar gecikmeler nazan itibare alınmaz. Lâlell Ordu Cad. Candan Apt rerm» saınasma glrdlğl bllcilrllmek. tamamile durmustur. önümüzdeki 5 îhale 30/11/1956 cuma günü saat 10 da Anka309 İstanbul tedl». Tarm bir resml UbllSln nejrl haftadan ltibaren, benzln ürtasyonlan Ekipmanlarfle birlikte bir trmktOM. rada Kızılay Umuml Merkezinde yapılacaktır. eumartesl fiğleden pazartasd Sğlaye T*l: Muay. 22 40 11 beklenmtktedll. 8 Kızılay Umumt Merkezi ihaleyl yapıp yapDiğer taraftan Polonya Bendtkaları kadar kapatılacaktrr. Blrllğl Kongreslnde bugün 8t».llnel mamakta veya ihalevi dlledlglne yapmakta serbesttlr. Idandler toptan tsraUlenmlstlr. Batı Berllnden blldlrlldlgln* ıto» •60 d» Ruslar. DoŞu Almanysdakl tümen lertaden dördünü Polonya hududuna Ctrmat Bankalannda blr tasarruf tMMbt açtırms •eTketmljlerdlr. Oçü zırhlı »e birl p! Serbest göcmenlerc *v insa «tmek üzere tesekkül etmij ÖMÜR hesabınız varsa miktarını arttırmakta aceU etmenim yad« tümenl olan Sovyeî kuvvetlerine ham topçu blrllkled de dablldlr: Tü olan Göcmenler Yapı Kooperatifi lle eemlyetimlzin hiç menfaatiniz icabıdır. (16031) BOYUNCA menler Doğu Almanya Polonya hu blr ügisl olmadıfı görülen lüzum üzerine Uân olunur. AYLIK GELİR dudunda Cottbus !le Zlttau arasmda VARDARLILAH YABDIMLASMA DERNEĞİ kj hOlsaya w«U»tlrtlml#tl» OPON faydalıdır Asabi BAŞ ağrılarına karşı Eğlenceler Başbakan dün g e c e Bağdada Kareket etti Macarislan, Mısır ve Kıbrıs hâdiseleri karssında Tiirk göriişii Nâsır polis kuvveiinin ancak İsrae! hududunda yer alabileceğini söyîüvor OPON Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müesseses! Miidürliiğünden: Komunist blokHnda parçalanma Rusya beşli konferans istiyor ı 4 « Suadiyede Deniz Kenarında ARSA •« İLÂN Macar ımlleti dün gene sîiaha sarıldı MESHUR SAM BAKLAVALARl Peynire îhtiyacı Olanlar F A A T Nigâr Afaberk « M ü l k Arıyanlara Mühim Bir Fırsat " I DİN de REF0R8ÜI flvrupa petroi buhranınâ karsı ledbir aljyoı VAKIFLAR BANKASI r ŞARK GAZİN0SU T. C. ZİRAAT IJV\K\SI KızıSay Cemiyeti ümumî Merkezinden: Matbu Evrak Bastınlacaktır 200.000 LİRA 6 Apartman Dairesi FERRUH DERELİ İLÂN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle