09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Küıuu f GÜNÜN MEVZULARI 1 Sovyef Rusyamıt Ortadoğuya aid itîaüilmaz plânı Yazan: General Sir John Glııbb (Glubb Paşa) Dünyanın »on lamanlarda geçirmekte olduğu krız, şayaru dıkkat bır süratle, yeni bir Sovyet teknığmı meydana çıkarmıstır. Eski zamanlarda, denizas.m memleketlerde askeri harekâta girişrnek arzusunda bulunan bir kuvvet, silâh ve cephane ile mucehhez ordusunu, bir deniz konvoyu ile nakledıyordu. Fakat bu i | görme usulü, |imdi esaslı surette deg±;miştjr. Servis personelinin, artık deniz yolu üe gonderilmesıne lüzum yoktur. Butun bırlıkler, uçaklarla denızleri ve karaları aşabılirler. Bu bır kaç saat meselesidır. Ama, perconelin nakliyesi ne kadar kolaylaşnuj ve süıatlenmişse, malzeme nakliyatı da o derece zorlasmi5tır. Modem bir kara ordusunun ağırlıgı ve dzünfl (tanklar, toplar, mal zemeler, yakıt ve cephane ı yaoancı bir mernlekete tajimak, büyük bir idarecilik ve naklıye meselesi teşkü eder. Böylece, eğlr malzemesinl bir yabancı meırıiekete sulh zamanı sokmak, bir askeri kumandan için en ideal hal tarzıdır. Bu bir defa yapıldı mı, birlıkler ve silahlann nakliyesi, birkaç saat içinde halledılecek bir problem teşkil eder. Eu hakikatler, Ingilizlerin Suvey» Kanalı tahliyesini haklı gosteren unsurlardır. Agır malzemeler bölgede bırakü mahdır. Bır kriz ihtimalinin belirdiğı ânlarda, birlıkler uçaklarla Mısıra geri gidebilirler. Rusya, şimdi, aynı metodun değilik bir jeklini icad etmi|tır. Bu, ağır silahlann, bazı küçük memleketlere «saüjı» du. Silâh satışı kıyafeti içinde, ağır Rus harb malzemesi, yabancı bir mernlekete yerlejtırüebilir. Ajlında, bu silâhlaruı ufak bir nis • beti alâkalı devletin ordusuna tahti* edilrrustir. Malzemenin bakımını aağlıyacak Rus eksperleri, teknisyen veya eğitmen sıiatlarıle, kolayhkla yerle|tirilebilirler. Fakat hakikl maksad, birliklerin uçakla sevkiyatı için bir bahane zuhur edjnce, ağır silahlann Rus ordusu tarafından bizzat kullanılmak üzere depo edilmesidir. Geriye kalan, bir bahanenin bulunması için faaliyet göstermektir. Simdikl halde, Arab Îsrael Ihtilafı, bu gaye için intihab ' edilmi|tir. Rusya, tsrael ile Mısır, Ürdün ve Suriyenin arasındaki ihtilâfı körükle mek için, her çareye başvurmaktadır. Düşmanlıklar bajlaymca, daha önce Rus silâhlannın yerleatirilmi| olduğu Suriye veya Mısır, yabancı gönüllüler için talebde bulunur. Boylece de, Rus ordusu, Korede Komünist Çin gönüllülerinin yaptıklan gibi sahneye çıkar. Birkaç saat içîııde Sovyet ordusu, tankları, topları, u çakları ve cephanesıle, yabancı bir memleketin en stratejik mıntakalarını ışgal eder. Boyle bir ordunun, lsraeli tahrib edip edemiyeceğı, bir kanaat meselesidlr. Rusya, Arab îsrael mücadeleslnde müstakar olmıyan bir pohtika takib etmlştlr. MenfaatVrine uyduğu fekilde, bazan lsraeli, bazan da Arablan desteklemiştir. Reahtede, Arab Îsrael ihtilâfı, 4^flîn^B üunci njânda kglmflKtH<^?rı Aslında bu hareketler, Rusya Batı ölüm kalım mücadelesinin teferrttatıdır. Arabların lsraele karfi olaa oafretleri, büyük miktarda Rua harb malzemesıni, Mısıra ve Arabistana sokabilmegi mümkün kılan bir vesile olmuştur. Fakat şu bıuusun hiç ffiphc kaldırır tarafı yoktur. Eğer Rusya, herhangi bir Arab memleketine yerleş meğt muvaffak olursa, Arabların ertık ondan kurtulmasına Imkân yoktur. Sonradan, Arabların muhtelif »ekillerdeki bağımsıılık taj«blerüıin cevabı, Macarlann aldıklarmın aynı ve çnk acı olaeaktır. Ingiüz ve Pransıı birliklerinin PortSaide yaptıkları indırme ve çıkarma, Ruslarm böyle bir teşebbüsünü beklemıj olmalarından mütevellid olabilir. Bir kaç n a t evvei Mısır Cumhur Bafkanı Yarbay NSsır, g3nüllüler için talebde bulunrauî ol»aydı, Müttefikler tam teşekkülrü Pus ordusu ile yüzyüze geleceklerdi. Belki de, lngilizler, Francuiar ve tirael, bir hayli Mısır silâhı ele geçlrdiler veya imha ettüer. Belki de Îsrael, Mısır silâhlannm hepsini ele geçirmeğe veya imha etmeğe muktedlrdi. Fakat biz hâlâ, ne kadar «ilâhın geriye kaldığım ve ne kadannm da imha edildiğini bilmiyoruz. f • Istanbulda 400 öğretmene ihtiyaç var Oeçen pazar, Ankara Millî Kütübhane galonunda Birle?mi| Milletler Eğitim, BlUm ve Kültür »zgütünün 10 uncu yüını andık. Millî konüsyon bajkanı »ayın doktor Tevfik Sağlamın ve yönetım kurulu tiyeai »ayuı profesör Afet tnan'm »SylevleTİni dinlerken lihnlm bir yandan on yıl önceye, bir yandan bugunün olaylanna, kendiliğinden akıyor ve ruhum, bir •arkacın fallamşıle her ikl tarafa bir gidlp bir gellyordu. K Ö $? E Hl I1 E N UNESCO 10 yaşında B*««* .....1. 1 ABAHTAN ABAHA... Polis kâfi degil, bir ceza mahkemes. de lâzım! lrle»mlî MüJetlerln tıpkl Cemiyeti Akvam derekesi ne dugmesinden korkuluyordu. Şükürler olsun kl beynelmilel poll» mevzuuoda Uk adım atüabildi. Bunda devletlerden (oftunua gayret, hlnunet ve baalred rol oynadı. Badire, hızuu aimış gibi görünüyor. Bugünkü gunde Birlesmiş Milletierin polisi henuz »embollk halde ©1makla beraber, mânasınm heybetl Ue tesirini göstermistir. Heride bunun yalnu manevl degil, aynı zamanda maddî en büyük. kuvvet olması arıa edilir. Birleşmls Milletierin, türMI pertilerden mürekkeb ve «ır^sağlı M>llu politika lâfazanlığı eden müeyyldesiz ve iera kuvvetinden malırum bir meclis m a n z a m anetmest cidden haztndL Polls kuvvettne aahtb oldnktan •oora, bir de, verdigt hükmü infaı ettlrmeje kablllyetli ceza mahkeme»ine sahib olması gerekiyor. Zira, bakınız yalnu su son ay içinde kaç çam birden devrildl. Avrupa veya Afrikada, nerede oluraa oUun mttatevlllerin, çeklleceklerlnl vedetmelerl, hattt «ekUraelerl kâfi •lidlr? Kapılan, pencereleri kınp, damlan çoluk çocuğun başuıa göçertip elâlcmin evine girmenin, eanına kıymanın blr mnhdsebesi yok modor? Bir «pardon» bile demeden, «bir daha yapmıyacagıın!. diye Wvbe ve Istiğfar elmeden kolunu salbyaraktan kabadayı edasile vak'a m«halllnden uzaklafmak eaiz ml7 Birlesmiş MİUetlerin polisi. saldırga m kulağından yakalayıp bundan sonra, BirlesmİJ Mületlerin ceza mahkemesi »nüne de »ürebllmeUdlr. Tıpkı vatandaslık hayatında olduğu gibi, devieUerio bayatmda da heru müddeiumumtye, hem müdahil davaeiya eeremeyl Metneli. BİTİesmH Mllletleri bu nerhaleye kadar gelijttrmek nedenlyet icabı olacaktır. Kaldı kl, «diyetinl vermek. tptldal kavimlerde t>Ue vardı. Huknk kaldelerinin Uerlrdlfi hm devirde bln cevizi kıran, karsıiıguu göze almalı. YAZAN HASAN ÂLİ YÜCEL alınmifltL Bagta Yunanlüar olduğu una glrhorduk. Konferaneın havahalde birçok milletler, yardım ıstl u, ievgi, yardımlasma ve her türlü yorlardı. «öğrenciler, elbiseeiz, a>a« iyi niyetleıle dolu idi. Ben, kürsıiO^ta öğretim Umum Mükabuıx okullara gelijorlar; «ıranz BI den bu yoldaki »oylevinu inaan! düdiir vekili, genif plânlar nıflarda yerlere oturarak dera oku güncelere yer vererek löyleyip indikyorlar; ne kalem, ne kfiğıd, hattâ ne ten »onra o toplantıya başkanlık eden 1945 yılmm 1 kacmından l t nna hazırlanmakta olduğunu tebefirleri vardır» diye hepimizin yü Fraıısız Sosyalisti Leon Blum, elimj kadar Londrada 41 devletin Maarii reğini parçaiıyan iine nutuklan eöy aıkmıt, oğlunu Hitler'in hapiaaneain•öyledi Bakanları Ingiliz Mühendısler BırlilüyorlardL den kurtarmak için harb içinde özel ğnın muhteçcm binasmda toplanrrj}Büyük devletler, bu özgütün ku gayret aarfetmij olan Devlet Başkanj tık. <İkinci Dünya Harbi» adı veriMİİH Eğitim BakanUğı ö«el OIsmet inönU'ne ve Türk milletine kulb» Umum Müdürü ve Orta öfi j len medenl boğazlajma bitmek üzere ı jlrnasını bile beklemeden harb faciidi. Londra, daha Snceleri tanıdığuc aal görmöf milletierin çocukiarın» rainnetini eöylerken ağlamıştı. Herretim Umum Mudiir vekili Faik ' Londra değıldl Yan« harabe halin yırdım vaidinde bulunuyorlardı, ee ke», herke» için boyle yureklerini açBinal ile Tektılk Öğredm Umum de idL Daha yar.gınlar «orımemistL piniyorduk. Biz de o yardımcılar ara nua halde idi, tamiml idi. Henüz taMüdürü Akif Tuncel, şehrimîz e Mussolini ve Hitler yere devrilınifgitim sshasır.da yaptıklan kısa te j ler, fakat dökülmesine »ebeb olduklOBaaaai OHD. PROF. DR. HIF7T V. T E T J D E D E O C L U ••••% ması möteakıb, bugün Ankaraya iin kanlar, dünya yüzündekl lekelerıni henüı liimemişti. On altı gün, h:reket edeceklerdir. TÜRK MEDENÎ KANUNUNA GÖRE bu fatırlann yazan da dahil olmak Faik B>n*l, dun MiUl Bftitim üzere hsrab Londrada harbden şikftMCdürlüğirr.de ketıdisile konusan yet ettik, ruhlardaki çirkin tutgulan gazetecllere, son milM maçı görmek Uımizlerr.ek için tek çarenin eğitimüzere geldiŞinl sövlemlş ve okul de olduğunu aoyleyip durduk. durumu, ıehrln Bğretmen ihtiyaeı Konferansı açan ve o zaman Büyük Gozümü açan bu sözier, henOı kaUmumt EMtlar Şahı.lar . Alk • Mlraa Eaya (Aynl Haklar) mevruunda tetkikleri neticesini şu Britanyanın lsçi ve yeni Eaabakanı parjnam^ harb yarasınm yeni blr çıCknişletilmi? 2 nd bası 510 sahife 20 lira Attlee'nln |U sdzleri hafızamdan hiç sekflde bildirmiftir: banma lsaret ediyordu. İçim burkul« O.ta BSretln lçin peniş pl6n bir zaman silinmenıiştir: mujtu. Aradan 15 yıl geçti. Geçerken I S M A İ L A K G Ü N «Harbler, Insaniarın dlniügiannda ki olaylan bırakalını; bugün Yalar hazırlanmaktadır Llse ÖıtiyacıMatbaacılık veKltapçılık Müesseselerl hudiler, Sinfi'ya, Ingilkler, Süveyşe nın bütün yurdda giderilmesüıe ç« baslar. Bançm savunmasi siperlerlntn de lnvınlann dimağlarında kurulmave Mısıra taarruz ettiler. Bu yerler, Merke2: Cagaloğlu Servilimescıt Sok.24 Istanbul Tel. 22 09 68 lifjlmaktadır Hal^n lisesiz bulun lâzımdır.» bırer harb iahan oldu. Taarruz etMAK K İ T A 6 E V İ Bcyazrt. Onlverslte Cad. Istan. nan Blngol, Tuncell ve Hâkklri ılBu fekUdekî »ğjr süâhlan tekrar melerinin •ebeblerini açütuyorlar. Bu ettmleler, altma lnızarru barı*> H t K N İ T A B E V İ (Babı«ır) Ankara Cad. 4 tstan. GanimeÜer arasmda kimlerin tanktoplamak, tamir, takviye ve arala lerlnde de bu yıl birer llse açlla •ever Türk miUetinin temailciai olaHAK K l T A B E t f l VanıhaarayUv aVek. \» Utanbul lan, kimlerin uçaklan var, büdirinnda koordinasyon tesis etmek, çok caktır.rak »eve »eve koyduğum «ozleımeyorlar. İşin içinde tahrikler olduğu zaman alır. Son harekât, BatıUlara Istanbulun Bğretmen dunrmuna rin gerekçesine oybirliğıle başlık apaçık görülüyor. Hani milletler arablr kaç hafta veya ay mühlet kazan gelince; şehlrde 6gretmensiz ders amda »evgi, dayanıama, y«rdımla»dırmıı olabilir. Sovyet hava kuv bırakmamak Için 400 Sgretmene ma? Demek, îkind Dünya Harbinin vetleri her an harekâta geçebilir. ihtiyac vardır. Tabit bu SğTetmenkorkulan Türelderdeki izini kaybetFakat ^fcr «Uâhlı blr birlik, bunu meğe baslaymca yeniaini çıkarmaklerin muhtelif branilarda derı alyapamaz. ten insanlar eekinmiyorlar, demek! Eğer mütteflklerin harekete feç maeı lânmdır. DiŞer taraftan, bir Artık kötfl düıünceksr baslıyar. «ene içinde orta öğretimde Ojhttmesi, Ruslenn niyetlerine oir kaç Afrika kuzeyinde ve hele Macari». saat için takaddum etti iae, lsleri bo men olmak İçin 232 müracaat vaki tanda cluk oluk dölcülen kanlar, sanrulan Sovyet liderlerinin hiddetkri olmustur. Bunlardan 111 taned naki yflrekleriraiz. akıyor. Merhamet nin sebebi ajikârdir. kil lstiyen SftTetrnenler verine geçbitü mi? Acı feryadlara kulaklar faRui politikasının feytanl, merha mek arzustınu g5stermls!er, 121 lskandı mı? Yurdumı a»vunanlara metsiz ve sinsilik vasıflan karjınn tekliye ögrefmanlik tekllfî yapıl•yaj kalkü mı? da, Ingiltere ye Fransaya karşı du dıjh halde aneak 57 sl varife kabul He« C « M *e, e kMamaer havanıa Bu katümaer daıOneehrb kara kayulan infial, korku vericidir. Korku ermijHr.> ra kara bulutlar kaplayan ruhlanmı», lyimserUfe dönmealnden memnonuı. vericidir çünkü, ortalıkta dolaçsn arwk Ibret alma, ders alma kabiliye Na«reddtn Ho<rama kaybolan eflegl Faik Blnal Szel egltim möessetshlıkenin ne oldığuna dair hür tlnden yok«un bir lnaanlıgm karjı gftya ki balanmn»; ve hazln biı aedünyanın mutlak bir nnlnyıjsızliK selerlnin tekllf ve durumlannın tek smda bulunduğunu hijıetmekten vinme vesüesi oUnastnı. Yasamakta zaafı içinde bulunduğunu ispat eder. rar ehemmlyetle ele alınacağuıı bil kendir! alamıyor. Neıede kültür, ne devam edeeegtz! Dünyada hiç bir zaman için. Ingil dirmlçtir Te daha inanıhr eafk ve emnlyei rede bilim, nerede eğitim? Mllletleri HER 15 GÜNDE HİR tere Milletler Camiası ve Kuzey AtTeknfk ögretim Urmım mflduru ldare edenler, pekâlâ icendilerine (öre fünlerlni bekMyerekteaı... lantik Pakta devletleri aramndaki tekOltürlO, bilimli ve eğltimU adamlari. «•irtB «edlH gfbtt Akif Tuncel lse, aehrlmlf teknık sanüd ve iıbirligi, bu kadar acil feInaan kanı dökmeden meaeleleH çfc.retim möesseseleTİnln durumlakllde raruH olmamı^tır. Üçüncü biı kadam «a«e »atrtfl. meğe neden razı olmuyorlar? Yokaa duuya harbinin «.ığınde olabilirtz. r*nm incelendiMnl, Tophane rürkek Nallt e mttıtm ÜNESCO'kr, Birletmi» MüleUer faSanat Enstirösündcki nkısık duru Bir kaç saat içinde yeni bır Korc ıi mtUara Cütü lAf mı? Ortalıgı oyalamadan KONSERVECILIK LTD.ŞTJ. «e|mes n l t haıbi patlak verebilir. PortSaid ba mun, Enstitüye ald Beşiktastaki ar baaka bir i*e yaramıyacaklar mı? rekâü Batıtılara. mühlettpn bajkı saya blr bina yapılarak glderllece^ f «tenmıyaeafiaMi Zihnim, buralara kadar iarl ve ta hiç bir kazanc »ağlamamıçtır. 8inl, Bvnı yerde »cilmasına çahfi•enhk geleceğini karanhklara bogar ffttnleria geteeeial fcekH]ret«*. Ruıya, plânlarımn tahskkuku İçin lam Tatbikf Sanat EnBtitflsönOn hale gelmce, tft uzaklarda, blzim mücadeleye devam edecektir. Şimdi kadro tesktll Ue metgul olunduguÇagdaşlann tot olmu» vflcudleriruteı lık bu fadece, evveli bir Arabfgrael nu »tfylemİFttr kurulu bir medenlyet ddnyaauuo harbl İçin tahrlkâtta bulunmak Vr Eski eserierin mtormtyo* ufuklatından bir kOçük ifik sönlflbilâhsre de, Rut gönüliuterinin Ame gSrünüyor. O zaman fu Çinll Anunda bflgî şartbr rablara yardım için uçaklarla Orta Ayakkabıcilann Istişati Mesud bir nik&h ta »özunu haUrlıyorum: «Hiç bir eey doçuya nakU (eklir.de gBrBlrnektetoplanhsı Gazoterniz muhjblrlerlnden Burhan yapamazsan karanhk geeede bir pra ıU M O M Madorlerinden t e » Begenselin kızı Suna Begensel İle dir. Fırsatı ellerine geçirdikleri anuyandır!» ı u n AH Sami Boyarm ham TOrklye Avakkabı lşverenler! 8enHavadls reftkimlzin Yara Işlerl Mü da, bütün D«4nlr Perde Ortadoğuya aMktsMam aeejıkl Mta* Bu eıra M olaî dlkaaı, yann §aat 14 te EmlnönO Ogdür Muıvinl Ogu* Akkanm nlkâh çullanacaktır. Hem de bunu, tefr.k Bu çıra, olsa olsa törenleri dün Beyoglu Evlenme Dai gözetmeksizln Arabların ve îaraellil renct lokaltnde blr lstlşart toplantı resinde jtlzlde davetliler ve basın lerin fizerinde aynı jekilde yapaeak tertlb etmlçtlr Toplantıda, avakk»rin ba$ında bulunanlann kultürlu, bi bı mrvzuunda çıkan gon Bakanlar Aate Tâla aWy mensublnl arasında icra edilmistlr lardır. limli.egitinüi olmasının yeterelzlijtini Heyetl karamamesi (Rzden (eçlrlleKckl eaerUrlB Genç arkadaslanmıza «aadetler dllegörüp kültürün, bllimln, eğitimln « e dakl y a n n ı s ckudum. Ç«* haklıauue, Bılemediğüniz bir husus, Suriyt ve cektlr. riz. yaramadığı eenısına dflsmek hatadır. Sedad Hakkı Beyln flkrlne de lstlrak Mısırda, yakın isükbaldeki bir asSanyar barajı bitıra pnlu Yalnu milletleri idare edenler de ederlm. Bu glbl eaeriertn tftmlrbnla kerî harekâtı mümkün kılabilecek P T T ümum MOdürlOğO. Sanyar ğll, mületlerin kendlleri kultürlu, e»ki »eklllerln boıulmamaBin» Bnem kfifi Rıw harb malzemesınin, hâlâ fcaraiının »tçılacafı «fln trdavtlte çıbilimli, eğitimll olmalıdırlar. Bugün veıilmek lânmdır. Bunun blr de m»» mevcud olup olmadiiğıdır. kenlmsk HT^TT b(r hâtira pula hanrkü halimiz o mu? Bu kadar gayrete, cur (Orfllecek tarafı vardır ki o da lamıştır Î0 kuru? degerinde olan bu örnekleri ortadan kaikmn aa«rier Sabırsızlikla beklenen bu | emeâe, paraya ragmen daha kend« pulun »0O00O adedi mavl, 500 000 için doküman bulunmamaaı keyflyehazin eserin ikinci baamemleketlmiıde okul gOrmüslerbj tidlr. Bazan kalıntılara ltaat etroanla adedl kırmizı renktedlr sayısı nüfusumuzun yansına vara garabetlere aebeblyet v«rdlgl de ke«kısı gıktı. Asker firarisi bir hırsa madı. Hepsi bens ruhlle yetlstirilmlı retle vakldir. yakalandı Lâleli CamUntD bnlvar tarafindakl bilimli ve aklı Işler bir msanlık, buEmniyet İ Şübe memurlan Mect gfin bize azab veren olaylara '»şla duvan hakkında gasctenisde çıkan 1 blr temennlm flzarine ıJuvar yenl» dfveköy, Nişantası. Alemdar ve B* nnda bulunanlann glrlşmelerinl bolendl ve o gflıellm eaml blr kat daGelin resimleri harikadır. Pangaltı »lkta«ta 4 rv. FirtkByde de Mr dtlk yun iğip kabul eder mi1» Insanhk, bir h» gOzellestl Buna ne kadar teeekkân ınvan Npdim GO1 lsmlnde a«keı tek istlsnası olmıyacak sekllde bü kür ets«k «»dır. Yalnı» mOıaadenlzle flrartol blr hırsızı yakalanuslardır tün beşer ferdlerlnl kültür, bilim ve bu duvar lnşaatının blr ooktanm, Caitnan esralardsn blr kıamt mflia eğitimin ısığına kavusturdugu gün, jrukand» «lkrerrlftm rcatorasyon «adere ediler^k tahkikatp baslanmıştır Eâdlye Türkoglunun eaL Kayserill bu karanhklar ufuklanmm kaplaym rabetlerlne blr rr.ljal olarak ane<toLâstlk tahslsl tüccardan Hacı Şaban Karahalll, bilir mi? Ne yazık kl hftlâ, bu nlmet yim: Bugunlerde buradan feçti Jee» nlz belki elz de gCnr.OîsttrfizdUr VakMehmed Karahalll. Rıfjt Karahaill Tanzlm ve Tahsüı dairesl mnhtelli 'erden yoksun yan beşeriyet var!. tllt blr iira kefekl tası, blr nra kırve Mutahhar Kızıklının amc izadeîeri vllâvetler emrlne yenldetı S T oto OO Profesör Afct Inan, sfiylevlnde mm tugla olarak yapılmıı olan fcnı ve kamyon lâstlgl 175 ton demlr ve emekli Yarbay 3 500 ytf önee Hitit Kralile Mısır Hu duvann AkBaray k5sef>lnden blr kı^2 kimvon tsh^l* etrni«tir. BAHAEDDÎN TÜRKOGLU Mlkl Şortlar Kültflr kümdan arasmda yapıbnıs blr sös nm, Beyand tarafından da on metre 16 11 »56 cuma günü Hakkın rahmetl Belediye hizmetlerinin daha iyl ve ögretici filmler ieşmedeB bahsetti. Bunda bir daha kadar bOyük blr saha düx kefeki bıne kavuşmuştur Cerazesi ayrı jfln rakıîmış^ yanl tuğlalar bu tarafa ytt, görürmesi için kararlar Her cumartesl, çarşamba birbirlerile savasmıyacaklanna ve rütülmemiş ve estetlk durum İhmal Aksaray Valıde Camll Şerıfinden ögle Dun Vall Gökayın rtyasetinde blr aaat 13,15 ten pazar namazını müteakıb kaldınlarak Feogullarının savasa girmiyeceklerine ve lhlfll edllmistlr. Kvkaf tdare Meeiköy rrezarlığına defnedflmlstlr toplantı yapılarak. »ehrimlz Belediye gunleri 10 dan ltlbaren verilmis sözler varmif. Demek ebedl llsl Oyeleıinden blr arkadasa bunua hlzmetlerlnln daha verlmll bir »ekllKevli rahmet eyllye. bansj, ÎJ00 sene önce düsflnen in •ebeblnl aordum. Bana eevaben: devamlı matineler. Bugün de lfası içtn kararlar alınmıçtır. sanlar da dogabllmif. O insanlann Yeni kararlar hemen tatblk mev« Eaklden Byle eldugu İçin bOyle Fllm Müsabakasının ilk TAKDİM EDİLMEKTEDİR kllne konulacaktır. sayısını arttırmanın tek yolu, gene yapıldı» eevamnı verdl. Halbuki b«haftası kültür, gene bilim, gene eğitim de nlm tetklkatıma gfire vaktlle bu kıPortre'erinizi muvaffakiyetle gil mi? Ümidimizi kesmiyelim. Blr sımlar yıkılmif oldugundan tamlrlnKasun 18 Rebiiilâhır 15 YIL SONU KEŞİDEMÎZE İŞTİRAK HAKKI de eskl aekll dttfOnülrpemis ve böyle canlandmr. Pangeltı leşmis Milletler, UNESCO deylp geçd(lm düz yapılmıs lmls! miyelim. Bu Szgütleri hafife almıya Size kısa blr Çln hlkayesi «nlatayım: f lım. Içine düştuğümüz ve daha da Çlnde vazife gCren blr Ingllls zabltl a. düşecek göründügümü? koyu karan eski blr «por pantalonunun frneglni lıkta bu çıraların ısıklan bile göz yaptırmak Ozere Çlnll blr terzlye V. J 6 5 ! | 1 1 Sflll 4 33|l<M8j 18 24| S 08 lerimize tek ümid nurunu yakıyor. verml», zablt Çlnlllerin taklidcllikE. | 2.02| 7.10| 9.44|12 0O 1J5|12.18 Fakat şurası muhakkak ki, o ısıklan tekl maharetlnl blldlgl İçin «lkl »ıkı sezebilmek için dahi insanlar, gözle tarif etmls: «Tamamen aynı olacak, benzerl olmazsa almam ha!» diye rini kuvvetli tutma zorundadırlar. tenbth etml?. Pantalon yapılmıs ve o kadar benzerl olmus kl blr bacagemiler. Limandan aynldlktan kayığa atlarBinız... «Joim Cropau hissetmiş gibiydl. «CUMHUKÎYFT» in Tefrlkası: 7 gmdakl yag leke«l aynen yeni pan tVah vah...» dedl. tDemek sonra, açıkta, demlr atıp, aulartn per» fcı pefinden gidersinlz. Belki talona da nakledtimls. Zabltln hayöyle ha? Yaıık... Dedığin gibi, yükselmesinl beklerler.» o daha kum tepelerinl ajmadan yeret nldalanna karfi Çlnll tenl hanl hanl: «Emln olunuı efendlm blr mikeşke dün gebeydin, kızım...» Mary gittikçe artao blr 3mldln tis.irsiniz, yeti^emezserJs bila, «rallraetre bile fırkı yoktur. Lekenla Oğlan, dövücmekle i#in haUedi ıcaklığı ile canlanmı», yflrfln* renk dakl mesaieyi gittikçe kapatabilirtıpkımnı yaptım* dermls. emiyeceğini anlatmak ıster gibi, gelmijti Heyecandan yerinde dura sinir. çflnkü benlm biîdiğıme göre, birdenbire aya|a farladı: mıyordu. Yalnız. fazla flmide ka gemi çok ytiklü: 5yle kolay kolay Hfllflsatı su kl: «Madem bu işin »onunda blr pılmamak için de kendini zorlu hızh (fidemer...» Bannı hayatl var, bırakmamah yordu. Sakin göriinebUmek için Helvaciya tablskâr ltıım Bir kayıkla büyflk bir geminin Ol kâr« da tktidar lânm bütün gayretinl sarfederek: «Peki yız...» peşine düşmek ve ona yetismeye Charley'in «biz» diye bahsedişı ama, madem öyle... yani sularm çalıçmak Mary'nin afal erdireceti Reatonjyon deytp geememeU. Mebekliyeoeklerdl, ÛMary"ye cesaret verdi Demek ka yükseİTnesini •ell tellfln yanında tercfime dereeebir »ey değildi. öyle iken, madem mandan nlçln vaktinden 5nee aybu aavafta yalnız değildi Bu yadnde aagarl tktidar iater. kendisine blr çıkar yol gösteriyorrî.cdın, burada ayağa kalkarak, yakiarını yere turçe surce koştu. ı önce gelseydlm... Gelecektim ya... bancı fehirde kendisin» dost v« nldılar?» diye sordu' (VlNft) Lard', bu yo!u tutacakti' kapıya doğru gitti: «Buyur, anue!» diyt içeri ihmal ettim... Şimdi bu ihmalim yardımcı insanlar bulmuştu. Charley gene çok bilmls blr insan bir insanm heyatına mal olacak > (firdi. «Kayığı nereden bulacağım? tCharley! Ch*rley> diye ae§Gözleri bir an »evinç ve ümidle hallle gülümsedl: Gene orâda yalnızmıç gibi kendi parladı. lendiAtuıesi: tCharley, yavrumı d e : Rayık lskelesl neredeT» «Iste anl onun İçin f n m kal. Fakat, bu Aşağırla, arluda a«uyordu. Ozntn di, «bu «abah John Cropper'in kalk kerdine konufuyordu «Pekl ımt, ne yapmbtHri» UT» kacakken bugun kalktilar Çuniü, Charley kendkü tutamıymrak kah Bebek pealsoi İçin yüksek seale haykırmişta. Me tığını, derize dogru açıldığını g8r iyi kalbli kadıcdan gördügfi vakın dedl. «Gemi gitti diyoraunu*...» eulann yukaelmeai çok «ormes. kaaa 0e gflldfl: ğerse yakındaymı». On iii, on üç dün, değil mi? SöyU *u hanıra kı lık üzerine, artık ona agılmalrtan Oğlan gene, kendi bilgiatnin fr Havanın gldifinden, rflzgtnn «d tUveTpool'uTi yab«acuı oîdTiyaşlannda bir oğlandı O yasın lca za da iaansm Bana inanmiyor da çekinmiyordu. 1TCIAT teküerinkinden flatun olduğunu R Ö çinden en uyfun taatf ayarlamlf ğunuz naeıl da bellil Kayık laieleai bı hayatın türlü çesid olaylanna çünkü.» Annesinden önce çocuk: «Bir ln rerek göisü kabarır gibi bir hal ve, sulmnn tam yukaeleceŞi aaati diye blr yer yoktur burada. RıhtıIbrahim Hüsamedtfin karşı m«rak duyardı. Eve yabancı mal olacak?* aldı ve büyük adam hall Ue güOğlan, kendisinin bilgisine baa sanın hayatına mı hesabhyarak, o sırada kum tepele • a gidersiniz, orada...» n bir kızın eelmesi, annesiîe odaya vurulmu» olmaktan dolayı koltuk diye haykırdı lumsediATLI rinin yekınında bulutımak istemiş Birdenbire durarak, annesine girip uzun uzun korusmalan onun lan kabarıyormuı gıbi Bu tabirin »ölmek» manasına gel bir halle: Tazüıanesini «Ben öyle bir şey göylemeditn olacaklar. Sular yükscür yükselmez döndü: İçin hakikaten çok merak edilccek «Gördüm ya!> dedi. cGözl«rimle diğini anlamıştl, biraz bunu göster Annem söyledi ise bilmem Yalnız, oradan geçecekler. Öyle yapmas*Sirkeci Yeni Postahane Cad «Ben gBtüreyim, anne» dedi bir feydi. Kapıya doğru »okularak gördürri... Önünde istimbot vardı. mek istiyordu, bıraz da hakikaten Zafer Han T No. y» neklettilardı, oraya gidlncfye kadar «ular kadınlar böyle leylerden pek a «Rıhtnna kadar beraber glderlm, onlantj aeler kocuftuftunu a n Halat bejlanu» ««kiyordu O öod«, tnerakı büsbütün artmlftL ğlni »eygı Ûm bÜdMr. gene aloalrr, kum tepeJerini geçe'amazlar...» bir kayık bulurum... M O I ben d O kulaflk <ÜnlemiftL Talnıs, Mr ar», gand arkada, nlttımdan «sakUfüMary: «Evat... S« j u ı k kl fjrMary i», Cbarieyfe •nnıai 6m meılerdl...» Tei: nnm n*r gelirim...» »vl\ıdao r»le* bir araba d 9xt Ur. S o n n , Mimbot gemlyi taak lc! Wlll bunâa olamydı. «cun aa ş&jirmiflardl. Coeufun yOsflna bsBayan Jozvea: «Dofro» «y« •«rlne dış kaptyı kofmuftu. Orada ü, ASndfl f*kh. aVraa iatmt «tyl ılıiaaB. •*fJohn CropP«r> hidligl ile cavallıaiD a«\yatau kur ka kaldıler O, * M ebkU Uz taflzu aallarken Mary: «Fakl, a* ym lum» 4wtl «tyiHk «tml« eîunu». ki hidUcna pek o kadar Tiühjm denlz» dogru açıldı...» tarabUirdlk...» vırla. isah etÖ: pebmT» diye aoAru. bır »ey olmadıglcı görünce, Steki Ha*, kujm, vaktt geçlrmeden glMary: cAhi Kefke dfln gviaeyÇocuk 5nce blr duraledı Sonra, «Geminin bu «abah denlae aeğlenoeyi yanda bıraktıgı için ken Charley: «Ne mi yapalımT» diye din... Allah yardımcm olsun tndim!» diye dövünüyordu. cAma, bir sey düşünür gibi kaşlannı çat çıMıgau gördüm. Bu, gittl deraek OMÖB dine kumif, gene odanjn kapuınnered«n akîıma gelirl Ben gemi ya tı. Annesi de, durumun kendi değildir, Çünkü. liraa'run açıklaruı kızın yüzüne sert sert baktı. O şallah Will'l bulursas da, bu is BOYUNCA dakı uSbetçillk yerine gelmiçti. kızmı* gibi halledılir...> nn sabah kalkacak sanıyordum... zarmettiğinden çok ciddî bir ma da kum tepeleri vardır. Gemıler o nun anlayıçsızlığuıa AYLIK GCLtR Annesinfeı geslenmesi üzerine, Bugün nasıl olsa Will'i bulurum hiyette olduğunu anlayarak üze r.lardan kolay kolay geçemezler i. orünüyordu. (Arkaaı aanki uzaktan geliyormus Eİbi. a diyordum... tey »u> dedi «Bir kh< Keske Wr tfw rinde ânh» fazJ» durrosk Uizumu H*'.» «John Cropper> girj büyük 3 MSDENÎ BÜKIÎK I mana bitznemif harbin ruhlara aindirdiğı korku, her biri kendi «İMiıml» o gunkıi iktidariarın birer uzvu oUn bu insanlaıı melekleştirnügti. Can pahaaına savaşmıs bu milletierin adamlarıru boyle yumujak, uysal, levimli görmek bizi de yumuaatıyor, uy«aUa$Urıyordu. Fakat Türk Elçiliğinde Unışıp birbirimizden fıazettiğimiz, o zamanın Ingiliz Dıj Bakanı Bevin, bır kabul reaminde ve herkeain içinde benim koluma girip de |U sözlerı sojlediği vakit gözleriro açüdı. Bevin diyordu ki: c Biraz önce Arab devletleri murahhaslarile konujtum. Ben, mektebten yetijmıs bır adam değilim ama, kutsal kitabları dıkkatli okumufuradur. Kur'anı da müteaddid kereler okuyup incelemışimdlr. Bu Müılüman murahhaslara kutsal kitablanndaki baxi|eever ruhu •öyledlm, fakat ikna edemedim. Yahudilerle anlafmalarına dininizde bir mâni var mı? Halbuki »iz, Türkler; anlasma degil, onlar aize ütica attikleri zaman yurdunuza kabul ettıniz ve padişahın a o vakitler bütün Müsiümanların bası idi Bu naul oldu? Soyledim, aöyledim. Yoruldum, tükendim, ii.kat bır türlü anlatamadım.» T/İMCK KASIMPAŞA 1 £ Bir Yaman Vardı FOTO ÖZEN Karaca Çocuk Sineması VAK1FI VR BASKASI İRTİHAL Âjansımızda 300 LtRA VADELİ 100 LÎRA VAOEStZ HESAP AÇANLARA Zarif ve Nadide HATIRALAR FOTO ÖZEN 1 i ş İ' DOĞUBANK ydzoıfi EÜZABtfH Gtâıg ıuKiN • » , FOTO OZEN KİŞİYC IİİIIIHI11İ BflntiHHI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle