20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ım TARİHI> TARIHI tsinî. Vazai; Bnrhan FaStk Insanlar vardır ki; çocakluktan | len tabak n t u ı »ldı. Dü£ün hediyeJİ lyiyta», Kart.dclsun.. tk ıtaaılaırkio&ş olınu?Iardır. Lâkin cjsdar ! jçln dahs münasib bir |ey bulaıradı. nızT. seneler geçrniş, birbirlarir.i göreme Paiet yapılırken satıcı sordu: Biı < lylyi». dedi.. D«rkc> kaıW ır.işler, neden sonra haberler almııkalarUe görüştü.. onlann ellni rJctı... Hediyeltk miî lar.. eski arkadaşiıkiarım hatıriaVatanda? Ahmed Efendlnln csnı a Evet! mışlardır. Bu gibi adamlar eüi yaşı Kartınua verir mlslnlı? lçine kıldı. na vardıkiar: halde birbnlerim, hafı koyahm... Ne kadar defişmLş.. huyu da zalarmda hâlj 10 yasındaki şemail ve değişmis. Insan çocukluk arkadasına Benim kartım yok... iuyafetle hatırlarlsr. böyle mi musmele eder? dedi T» ni Nssıl olur? Vstandîş Ahmed Efendi de mahalkâhı beklemedDn «alonden çıkb. Mer Kullanmam kardeşim. lede arkadaslık ettiji Halili böyle ha Nereden bi'.ecekler, sİ2den gel divenden indi. Bir kat ışağıd» da Urlauı. Küçük iken bakkahn yamn diğini?. bir kalabalık.. Bu da ne? Derken daki viranelıkts kaydırak oynamijİET, uzaktan b'risi seslpr.di. Ben kendım goiliriirüm. cami avluitndakı ÇİÎÎF.\b:x ağacına Ama sonradan hediveler khnden Ahır.ed! Ahr.ıed Bey!.. Yshu, ne 1 beracer çıkmışlar.. bex"aber düşnviş g?ldi diye ararlar.. onun '.çin içine redesin be!. Olmiyeceksin diye üler... îlk genchklerini beraber ge bir kuğıd koymah... ! zü'dOmdü... âonıa birbirl~ri.il kaybetAhmed Efendi, sot;cımn fikrini beAhmed Efendf ıe» gelrn Ursfa mişlerai. Ahmed Efsndı o zamanları ğendi.. Bir boş kart buMular. Ahmed baktı.. birden de tsmdı.. bütün îeferrüatır.a kadar pek iyi ha Efendi eski yazı ile «çocukluk arka Halil!. Ayol scn burada mısın? tırlıyordu. Bir gün mahalkde yeni daşın aktsr Ahmed tara'mn n.. Uğur Kucfklaştılar... yapıirnıs, içi henüz boş bir evin içine lu kadcmü olsun. înşsllah bir yas Nerede kaldmî girmijlcr, uzaktan gelen yunurtacı tıkta kocarsımz> diye yazdı. Içerisi Ben yanlışkkla Qst kat« çıkmıkapırın trk;:?ır.a gızlensrek kadın ne koydular.. Paket yapı'dı.. dükkân şım.. nasılşın bakshm. sesi taklid edip çağırnuşlar... dan çıktı.. Türıele geldi.. meydandan lyiyim. Böyle bir saadet gü Seç tazelerini! deır.işîer.. ve ada akan dolmuslardan birine atladı.. nümdç seni aradım. man birer birer verdiği kırk yumur Aksarsya indi Oradan da yavaş ya Allah rsıı olsun.. çok teşekkü"tayı yarıysrıya orscıkta içt'kten 2011 j vas Lâleli yokurunu tırnundı.. Be ederim.. Ama bana bir dakika müra kapıyı kapayıp arka taraflan yazpalasa !?eîdi|i taman saat dörde saade. meydana çıkmışlar.. Kapımn onünde: çeyrek vardı... Yahu, dur blr şekerLnlıl Nerede;in! Verîens paO Beyazpalas dı blr âlem yanl, i Blr limcr.ata... ranuî Işim var, gidsceğim! diyen şiron çıkan belli degi!. »n kovanı Dur kardeşim dur. Blr dakika. umurtacıya: Şimdi %er.e gelirim.. gibi... Hemşerira! Kiminle konuşuyorHemen flst kota seğlrtl. C«ı bajAhmed Eftndi hedlyeri sunT koltufundıı merdivenlerl tırmandj.. ! lamıj.. herkes dansediyor.. Hediye KadınUcJ tîst kattaki nikâh salonun» vardı.. k« | masasına s^kuldu.. bc.mbo}.. demek H.mgi ksdın? bbalık.. tabil davetülerden kims<?yl | ka'kmış.. ne yapsın fimdi?. Hedlye Nah' Şu evden blr kadın kırk tanımıyor. Nasıl tanutn? Otuz »ene yi yanlıjlıkla verriiğini kime Ljyle>uın'.iitayı sld:.. parasını vermeyo.. evvel birbirtnden •ynlmıj ikl arka yecek.. aklına blr jey geldi.. Sesieyınce gülü<;r.ıü.=ler.. dajin tanıdıklan da ayn kimseler lendi... Hemşerira! O ev boş.. îgerlde oluyor.., Arkadaşlar... adam yok'. Dansedenler durdu.. Herke» dinGirenJer, çıkanlar.. Ahmed Efendi, Zavaliı yumurtacı bu hakikate an acemi acemi oralarda dclajırken orta ledi.. ak arkadsn eve girip iserisini iyice yaşh becehkll blr kadın, îuna buna Alt kattaki salor.daki diiğünde de •radıktan sosra V2rab:!ır.ir*.i. Yani buyur ediyor.. ysr gösteriyorda... dBmadın • d H?lil, buradakinde de.. »ı Ahmed İle Halüin arkadaşlıgı bu çe Ahmpd Efendi sordu: Bir ses: şid hrdiselerle pekleşmişti. Halil Beyin nikihj... Ne olmujî. Hayır, yanlışlıkla buraya gele Evet canım... Ar?dan laman geçti. Haillta allesl cek hediyelorden oraya gitmi? olanlaı Ne ramanT. Anadoluya gitti, tabil birbirlerlni kay varsa gelip bakın!. Bir nikâh var.. ondan gonra.. setiler. Vstinda? Ahmed Efendi yılSes sada yok... Haiil Bey yok mu?. lardan »onra bir gün Haıiîin önce Oraya gid.cek olanlardan bu Buralard» idl... ta$aren, sonra da yol ..üteanhidliği raya geUniş olanlan. Ben arayacağını G?remedim d«... ettiginl ve hali vakti yerinde oldu Eeey maMm ya!. Şimdl telâjı müsaadenizle... ğunu cğrendi, pek sevindi . uâkin var... arayıp görmek için adresini bulaO nrada gözOne az svvel kendini Kiml »Uyor kuzumT... madı. karşılayan kadın llişti.. Helvacutadelerin kızını .. Üç. dört gün evvel Vatand»ş AhAhmed Efendi bu aileyi tanımı Hnnımcım! Siz benln hediyey; rned Efendiye rr.^halle bekçisi geldi. yordu... rerir misiniz bsr.a!. Demin yanhşl'.kla • Ahrtiîd B»y, seni postacı arıyorsizin Halil Bevi bizim Halil Bey sa Nereli bunlarî du.. diye hsoer verdi. narak vnermişim. Ka>seril: .. Ben buradayım.. ne diye >jelme A, nasıl şey?. Hediye geri almır Biraz daha dolajtı o kadın tekrar geldi... di?. Siz davetl: misinız?. Alınır, ahnır.. Yanlışlıkla alt Emnıe esresin temam değiK. E Evet! Halil benim çocukluk ar salona girecek yerde üst salona girlinde bir maıuub vsrdî. Bana rordu. naişiz,. dalgmlık... Ver ban^ götüreyim, d«dsa. Ben gb kadaşımdır.. ürüıü.r., dedi.. âiye koruştu. Nereden bulalım.. sizin hediyeKadın p<tketi ghEtererek: Ertesi gün de postaa Ahmed E ÎEte!~s~ııiz pakdin^z; Huriye Ha nizi.. bakalım.. siz hediye verdini? ndiye geidi. mi?. nıma vereiim .. Sıze bir davetiye var. Huriye H.inım kim? Ahmed Efendi halim selim bir a f>e da\~euye3İ?. damdı.. ame bu kadanna daynnama Düsur. davs'i^yçfgl... . dı... Olur... .. .. „ . Onur için mi beni arıyordun?. Hanım.. sen bana bak.. bu •»Gittıler.. Yajlıca bir kadın.. Kangal Evet! Adr^s yanhj jazilauj.. lonu îbr.di bitpazsrına çeviririnı kangal altm büpzüıler. Davf~.ı.îyi veı'dı... Aiın^d Efsndiyi o kad:na taBîttl.. ben... Nerede hediyeler?. Ahmed Efendi meraklı bir adam Kadınlarda çıplıklar koptu... 8a Bey, damadin arkadaşıy.Tiış, H a . eğildi. O aırıda da br müjteri gel riye Hanım... ı lon birbirine karıçtı... Alt kattak: ;'asü» is Gozel.. nasılsuüz bakaliiiı? Adı salondar, da yukar»ya aıiamlar çıktı. «Yedı dükkân Ahmed Efendi bafırıycrdu: tiyordu. Cnları haz;rladı.. sonra bir nıı ne?. Ahmed.. Aktariye tuccarı. Her Yahu!. Benim HalHLn aşağıda.. müşıeri dr.ha geıdi.. onunlö da rr.eşgul oldu. Arkasmdan çırak yere keı ne kadar size lâyık d^ğilse de... i'üJur diye | Hedlyeyi ben onun zap dbktü.. onu temiz!en?.^kl? uğ Aaal Ne demek? Yaıım elma, size verdim.. Verir. geriye.. ayıbdır rajtı. Aktarlık deyip geçm.ıeli. Tür gönül aima.. be!. lü d?rd! var.. boylsce davetiysyi •Ne desin Ahmed Efendi? VerOranın damadı Steki Halil meydan:; çıp okuznayı unuttu. Zarf da çekme diği heaiye yarım elma denccek ka çıktı... Ahmed Efendiye geldi.. Sescede îtâîdıgı icin gözüne iUjmedi. dar mütevazı değil.. Bir iâf da soy sizce: G«î fcardeçim.. hediyeler bak!. Akşam çekmeceder. par.ilan ahp lemek lâzım... Am&n kırılmasın.. dlyebUdi.. Pa Hangisi seninse alırsın! Ama isbat hesabı kspatırken tarf gözüne iliJti. Cebine koydu. Dükkânı kapsdtktan keti aidılar.. Orada bir masarun üs elmek lâzım... sonrs eve giderken bakkala u£radi, tjbde dığer paketlerin yar.^na koy ! Orası kolay... öteberi aldı, eve giıti.. soyv.ndu, Wo dular. Masaıun başmda da başörtülü j Nasıl kolay lerini bcşaltırken ~u»rf ortaya çıkö.. i bir kadın nöbet bekliyordu. Kajnana Sen hediyeleri gSster de.. alt tarafına kanşma.. aoeleslz bir adamdı.. elinl riizünü yı j O na: Yan odaya girdiler. t^kemleler ükadı, geceliğini giydi, rarft «çt~. j Aman Gülsün eyi mukayyed oL. zerine konmuj hedh~eler arasmd Zaten »çıktı da., içinden natbaada kimse »iir.asın! dsdı. Öteki de: Bakıyorum büyükhanım! diye Ahmed kendi paketini tanıdı. basılmıi yaldızh davetiye çıktı. îşte!. tHalll Veryansın» ile Nuriye Kör cevab verdi. Ahmed Efendi bekîedi. Hani nikâh Ne var içindeT. pe aiında bir çiftin Beyazpaiasts nl Tabak... k»h törenlne davet edlllyordu. cHa olsun da Haliii tebrik etsin diye... îki dakika sorj« o kadm, hani Ah Ne tabagıî. İU» iaminin yarjnda d» el yazısile «çocukluk »rkadaşm Halil» diye imzR I med Efendiyi karşıl~vin kaiın geldi. Tabak basbayagı... lsmlm de ya tşte Halil Bey geldi, diye kspı zıh... Altına d» «gelnezsen danbAçtılar... Sıtıcının koyduğu kartı nm» lbnre«i ilâve edilmijti, »abil.der dan giren birini g$sterdi. Ahmed Efendi baktı.. meydan» çıktı. Ahmed Efendi daTiaı hal hatırladı.. Amma da d»fri?mi| y«hu! $1? • dın burnuna sokarak gSsterdl.. Hay Allah.. bizim Halil •vleni Temam mıf, yar 1»!. diy» föylerdi. Nücâh ertesi mınlamif da.. genc ds V.abnıs,, diye Tamam... güü BMt d8rt rt.ddelerindt oUcaktı. söylendi. Hiç çocuklufta benzemiyor Ve hedlyeyi «hp blr kcju sşağ. Ne ol«a çocukluk »rkadj^.. nikâ Sokuldu... Tebrlk edertan.. Ben Ahmtd, dedi. İndi... Kendi Halilini buldu. «Allaiı «, düâune, kına gecesine gitmek'en Adaır., nikâh heyecanil* olscak. mesud eısin» diyerek verdi. Hâdiseyi haıennijen Ah.med Efendi, Hslilin düğün;ine gitoiemezlik edem~~di. Saat Ahmed Efendiye pek ilufat etmedi. de anlattı. Güldüler, bile güldüler. f üge doğm dukkândsn çıktL. Bir ı Teşekkür ederteı.. nasılnnıı Ah i O akşam Ahmed Efendi biraz keyi iolmuşla Beyoğlun» gitti. îlr porse m e d Bey.. dedi... ' oldu. Iıtınaratorke Öienf AlıİB peq>n«« t ff 1 Ctylren: JJAZHAjjt u I ıra ı ill» m J m 50.000 liralk bflyfik PAT mOsabakası devam ediyor. En aı 4 adet FAY kutusu kapajı göndererek müsabakaya katılınız.» üstelik harik* temizleme tozu FAY'ın biluuıam temizlik işlerinize getireceği büjük kolayhktan faydalanınız ı Güzei kadııılara hayll merakiı oinn iren» LuiNapoleon ÖJenl'yl cierhal farketti. Prens menfada lktn birçok maceralar gcçirmiş, hattâ .ki oğ!u bile olmuştu. Ocları glzllee yetlstlrtyordu Şimdi, ata gayet ) [ iyi binen öjeni dikkatini çekmısti. riemen maiyetine sordu: • Bu kıeı tan.yan rar mı? Hayır efendinı...» Prens asabi blr ha 1) Fay tnıtusunao Ost kapagından 4 adet biriktiriniı. Bu 4 Fay kutusu kapaginı blr tarfa koyarak, arkasına açık adresinizi yazdıktan sonra *Puro Sabnn Fabrikası, Istanbul, adresine gondeıiniz2) Her 4 Fty kapagi ayn blr kıır'a numarası İle çekilişe katılır. Kapaklar dellamiş ve yıpranmış olabilir. 3) Her 4 kapagi ayn blr tarfa koymanii ve her zarfta dörtten eksik vey« fazla kapak bulunmaması lânmdır. 4) Ikrarniyelerden mOtevellit batfln vergiler Puro Sabun Fabrikasıoa aittir 5) ZarfıAnn too postalarıma tarihı 18 Aralık olup kazauanlar 25 Aralık Sı.l» fftinu llân edılecektir. 1 kişiye 5000 İira 20 kişiye 1000 iira 50 kişiye 500 İira çıkilif, istanbulda, Noter huzurunda yapılacaktır Puro Sabun Pabrikâsmtn ırıtmulâtından elan FAY miktar Itibtriyk daha fazla, . kalite bakımmdan daha (UtUn, ;' dolayısıyle fiat bakımmdan • ^ ' çok daha ucuzdur. \ vt Blrfisn iri yagmur ı^iil^a !. Qök rrü top!»nn gürleme«Jni Ortecek h.ie g e l d l . Çok y.Sm.g. „„.„,. H . r k « « &OMn.rca.m. ar.h«lar. sıgıncJı. Talouı ÖJenl utmm bo.maa.. Pr.n* onâ b.kıyoı l. sından ba!;ar«lt tekrar «jazık» dtdl... HARİKA TEMİZLEME TOZU HERŞEYI v l . TEMlZLER MÜHtM NOT: tkramiyelerin tevziatında Ödenmesi mecburi olan bilOmum vergilerln tarr.amı PURO Sabun Fabri kası tarafınrian ödenecektlr. 50.000 İira tutarındaki ikramiyelerin. tevzia tı HİC BİR KAYIT ve ŞARTA BAĞLI OLMAYIP kazananlar defaten ve nakten. PAR ALARINI DERHAL ALIRLAR. BULMA ! i ope'O mundı Çok tfçmfden Prtn» Matlld K.urMl «okaıg'.nclı'ü k»f*DMlnd« bir resml kabul T«rdl. Divttlller «rasır.cla Prtnsesta kuzen! LulNapotîcn da vardı. Lâkin h»rkesin dıkkat'ni Cj nl çeklyordu. HakîV ıten o akşam ÖJenl göülert kamsştırıyordu. 8nçlarm;ıı parlaltlıî:, umurlarının beyazlı^ı bü"ün HRzarlan Uzerlne çeVlyordu. Bir ra(idde;çn berl ÖJenln'.n 1liTiseyi dln'edlgl yottu: Prens to'unds Prcnses MatlM olrtuğu halde salona glrmfkt* İdl. Pren» de ÖJeni'ye bakıyordu. Blr aralık Prmese doSru «Şllerek: «Bu kız kLm? dedi Kim miî Elr nüddet. tlr Parist* bulunan ÖJenl dö Montljo» Bana takdim eder mlslıiz? Hay hny.» öier.l PrtnBln Ssrs^v.ıdi eftllrll... (Arkusı vtsr PAZAR Kadın denen fnuamrna : 1 i 1 1 1 lü 1 1 111 1 1 1 1 1 Ittl ! 1 . IM! 1 1 ıgpı i !»l i tı ır 1 ! I 1 !1 ı \m Turkiyede ntşri kakki yalnız KÜLTÖR Mecmualara abone olmak. abonelerinlzi yenilemek ve Amerikadan kitab getirunek istiyenlere büyilk kolaylık temin etmektedir. Derhal müracaat ederek mufassal kataloğ isteyiniı. Amerikan Nesriyatı Bürosu P.K. 60 Vekâletler, Dept. 3B Ankara Tel: 27318 3 Patartesi akşamından itibaren ATLAS Banka SOLDAN 1 Herkısln suyliyecek I4< bulamayıp «UbtuÇu âna bdyie deıier (mürekkeb kcliıne). I F.skt savaş ?ilâhlarınd:ın birinin ima'Mçm. bir s«y dot'il. " Fransnda bir ş;'h:r, o Üniver^itolpr dfiındi da rafbet gBrse dilnya dogi=ir 4 O durunıda n!;>n b.'ızan istrgine ulaşır, fâpıla. 5 Tiirk mufiki?iııde blr maknm. 6 Bir ednt. blr harfin okıınu?u. 7 Karşı=ındp.kinl hafif ıztır.iblara düşürörkon. 8 Anib"<! orc'ularile Roma orrîulan arn^ırıda ynpHan mrçhıır bir a.ivapın yeri pr^inc içind»*. yUKARIT).\\ ASAftlYA: 1 Rfngi uçrnı? çrhre (ikl kellme). 2 Ztlrriyet hasıl etmekten m?hrum dıınımia. Enkizisyon mshkemelrrlr.ln ba«lıca marifetierinrifn. ; 3 G' zleri rîrinmüg vnziy^tte gıda ambarlanna «sldır.inlar (cnjnıl). irçlı r,in hiyatını knzanmak için sarfeti ti'intn yansı. 4 Tersf çoh..M1 mü= iki âk'tlrrin lemlir. çerrilinof <miiktar bikımmdan f.izlala?nn»> b«lir!r. 5 Bi^ı fvkilerin sort lezrçt'l^f. fi Ayılarn l!7Prine t!rrn.>r.dık)^'i aS.iC. bonzer vpya ark.>dnş. 7 îat.inrtul radyosr.nda her snlı güntl ona on dsklkahk blr zimnn trhsip Pdilmlgt1r. teml «spansız» ın ta kenrt'citfir. 3 Cevlrip arabipının ellne vore 8. §A¥I ÇIKTI «Vioîent Saturday» Renkli Sinemaskop Artislleri: VİCTOR MATURE RtCHARD EGAN VİRGtNİA LEİTH JuumaJda: Macar ihti'.âli ve Süveyş çıkarmaları. SOYGUNCULAR !lâwten PARAMOUNT JURNAL soygunculanna karşı mücadele ecen bir gencin macerası EMAS1NDA H r A S! A İL! E IT \m • A M A | !Uİ T \w İB Iti ! U Tl İZ! A İF IE |R n 1 ( L İEİ L \ 7 8 i{ ş =3 ıt nıyamnia 1 Alinin küçük kardeşinden 280 kunıs fazla parası var. KOçük kardeşin parası da kızkardeşinden 30 kuruş fazla. Heosinin parası toplanınca 370 kuruş ettiğini de biliypruz. Bu hesabca, üç kardeşin kaçar kunışu 2 Eski bir matbaada dört baskı makinssi var. Bunlardan biri saatte 3T0, ikincisi 475, üçüncüsü 650, dördüncüsü de 710 tabaka kâğıd basıyoi" Dört mskine birden çalışmaŞa başlarsa ne kadar zaman sonra dört ma kineden de aynı zsmanda birer kâğıd çıkar ve o zamana kadar her biri kaçar kâğıd basmış olur? S Îki fıçı var, tkisinde de aynı miktar şarab bulunması için | u »ekilde hareket ediiiyor: Birinci jişeden ikinciye bv.nda esasen bulunan kadar şarab konuluyor. Sonr», ikindden birinciye onda kalan kadar bo«altıljyor Nihayet birinciden iklnclye onda kalan k*dar kolonya İlâve ediliyor BSylece htr İH fıçıd» 16 wr lltre sarab toplamyor. Bu bosaltıp doldu'ma^r yapılmadan 6nce her birlnde r.e kedar şarab vard:? 4 Sif^ra tirya'risl ninadıŞını s6yliyen hir adam şöyle diyordu: «Or beş gün nlrr.adı. bu miiâdet zarfmda 187 ispara içtim.. Her gün aynı sayıda sigara içfiğirii de ilâve etti. Bu hcsabca, şp'ınde kaç si^ars icmiştir ve •on be; rün u!madı> dediği müddet l ;aç gündür? ZiMn §porları KARA YAŞAR CALI KEMAL SONKU FİLM »IA! K İA| T İR İE: E K| t İNİ İK II |M F f! E Ri 1 | T | E IR İE Â| CüKîfJE ÜYÜK Pek m m yakında 10 sinemada birden C'ifiEYT OÖSCOER SONKU FİLM BÜYÜK TÜRK FİLMI ARJO KONSTRÜKSİYON İSTİŞARE PROJ1. İNŞAAT K.ONTROLLUK Cağaloğlu. tstanbul Erkek Lisesi karsısı Esen Han. Saat: 1518 Telefon 71 69 59 Saat: 1920 ALINACAKTIR Ellerinde yeni veya İyi vaziyette bulunanların me sal saatlerinde 44 74 60'2 ye müracaatleri. Jesp Sîetion Br. S5IPHÎ ŞSNSES Idrar Yollan ve Tenasül Hastnlıklan Miitehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Postane sırasa Tel: 44 53 67 \ edi çiit Şak£Cı bir arkadaş, bize dsağıda görtü?ünüz odanuı resmini göstererek şöyle dedi: «Gosamü açtım, kendimi bu odada huidjm. f akat içeri ne ksr,'.î.?n girmijtim, ne pencereden, ne de bac»dar.! Mere..en g^imiş c'sbilirim^» Yukarıdaki resimde gördükleriniz muhtetif zıpzıplaıdır. Bunlaruı hepsi on yedi tanedir ve bir çeşidden ikişer tane vardır. Şimdi mesele, aynı biyim olan zıpzıplan birer çizgi ile birleştirmektlr. Fakat, o pkilde harekeî ececeksiniz ki çizgiler birbirlni ki TAAHHÜTLE İNŞAAT KLP.ÂLSK DEPO 7 ARALIK Cuma eecesl A T L A S Staemasında Jübllesl müstesna blr programla b«lkı hır tiKîr ediiebiîırsiniz. Bu arBu fari altınd» yedl çllt üipnpı 1 kfid^s ^ od.?vfc naaıi tf.î^nıifi? nası bir>jtirebilir»''nizT Eyüb Vapur İskelesl, HamalUr lskelesi bitişiğiTide 800 M2. nhtımlı iskeleli her işe elverişli deponun Umamı veya yansı bölünerek kiraya veri^ !ecektir Tel: 22 3R 95 8.27 Açılış ve program 3.30 Haber ler 8.45 Türlıüler 9.00 Batı muzigl lstekleri 9.30 TürK müzlğl isteklerl 10.00 Kadın aaatl 10.15 Çeşidll Türk müziŞl 10.45 Sertes: saat Saat onblr 11.45 Üç sesten şar lcılar Medlha Fldan, Muallâ Aracı, U! Tlye Hektmcl. 12.15 Hayvanlnn Ko rurr.a Cemıj'eti adına konuşnıa Rr.z:p Akyavas 12.20 Soprano Jane Froman 3öylüyor 12.30 Yurdctan sesler 12.57 Serbest saat 13.00 Haberler 13.15 Wladlmlr SeS'.rısky ve lalon orkestrası 13.40 Bins Crosby, Jane Wyman ve Andrews Slsters'der. mm aoelodüeri 14.00 Sevim Erdtden şarkıltr 14.30 Oda muelgl 15.00 Flkret Kozlcoğlu'udan şarkılar ve M I e«erlerl 15.S0 Paz«r Kon^eri 16.00 Program ve kapanıe. M^telelenn !wîîedilmiş şsküleri tra b«*incî s ıhifesindetür Yataklı Vagonlar Şti. Türkiye Temsîlciliğinden: Muhterem yolculanmıiın taleblerini mek üzere 14/11/1956 tarihlnden itlbaren Ekspresiniıı haıtanın pazartesi, çarşamba, 2 ncl bir yataklı vaeonln takviye edildiji yerine getirGündelik Doğu cuma günleri ilân olunur. s Salif.k Befcnarme No :'m'mi rrahailesl Mimi Külhanı 10. 170 M2 MtTEcaai. Tel: 44 15 48 sokak I 4 SOETENS H\\l« PlZiRUSI S a s l 1 3 T <la O J m m Keman Virtöiâ] SARAY'da I 18.57 Açılı; ve program 17.dO Dars I orkestrası 17.30 Kltab saatl 17.45 j Zlya. Taşkent'ten «arkılar 18.00 i Radyo köj postan 18.10 Adım adım Anadolu ŞemU BelU 18.30 Neşe Cm ' dau «arkılar Ye saz eserlerl 18 57 SerbMt aa«t 19.00 Haberler 19.15 , TarlhteE blr yaprak 19.20 Tango ve ! boierolar 19 30 Gönül Söylerden şar ; kılar 19 5S Spor haberlerl 20.00 i Tambur loloiarı İMettin ökte 20.15 Radyo gazetesi 20.30 Serbest saat 20.35 Gül Batu'dan sarkıler 21.00 Blrleşmlş MİUetler konuşmnsı 21 15 özeı program 22.45 Haberler 23.00 Dans orkestrslan çalıyar 4.30 Prqsram ve kapamı. 8.27 Açılış ve pro.îram 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 HsSerîer • 9.15 Türküler 9 30 Akordeonla ha. ' fif me'.oclilcr 9.45 Sevilmiş Bes!etse| viimiş şark'.lar 10.15 Dinleyicl istei | len (HaTif batı ır.üziğl) 2C 45 İstan \ bul be.edlye konservatuarı konserinin naklea 5'ayını 13.00 ŞarS:!ar Mual. lâ MJkadder 13 30 Haberler 13 45 Saz essrleri Feyzi Aslangll 14.00 Ta til gürü melodileri 14 30 Şarisılar 15.00 Ritm ve melodi 15 30 Pszar konseri 16.15 Fasıl heyeti 16.45 Opera ve operetlerden 17.15 Pazsr akşamı İçin müzik IHaflf şarkılar, se vllmls melociiierı 18.00 Şarkılar 18.30 Dans ve caz müzi»! 19.00 Şar kılar Rıza Rlt 19.30 Haberler 19.45 Ünlversite korosu İdare eden: Nevrad Aflığ 20.15 Raciyo gr.ze:esi 20.30 Sevllmlş va'.sler 20.50 Tarlhlmlzde bu hafta Takdim eden: Ha luk Şehsuvaroğlu 21.00 Şarkılar Muzaf'er Birtan 21.30 Biler, Sazanıyor 21 50 Spor ve müzik TaSdim eden: Sıılhl Garan 22.15 Şr.rkılar Nevin İnam 22.30 Blr konçerto 23.15 Haberler 23.30 Profraın 33.33 Karışık dans mü7İ»! 24 00 Ka panıs. Basar ve yayan Cumnurıyet Maibaacıl'R ve Gazeteclhk TürX Anonim ŞırHetl Cağaloglu Halkev; «okak Nc Mii Sahlbl Tazı l«lerını ti'len Idare eden Mesul Müdür ISTANBl L NAZİML NAUİ CEVAD FEHMİ BAŞKÜT
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle