09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1999 CDMHURtYET S O İV Bağdad toplantısı A E JR R Amerikadaki liman işçüeri grevi büyüyor Kuzey Vietnam'da komünist rejime karşı isyan çıkü BayarEsseühower arasında teati edilen mesajlar Aakara İT ( u . ) ReMmmfcur CelAl BayarU AJBerfka BirlesiV D«v. letleri Relricumhurluğuna yeni«r •eçilmi» olan Eisenhower aramııdB asağKİaki tebrik ve tejekkur telgraiıan teati edilmlştir: Ekselâns Dwı?ht D. Eisenhow«l Amerika Birleslk Devletleri ReisicumhurB Amerika mllletinin şahsınııa ve uiıa r* »adakatle bağlı bulunduğunuı yflksek Ideallere karsı beE]e<'iâ' derin itimadı aksettlren seçim ıtferinlrden büyük bir memnuniyet duydum. Bundan rrvelki rlelsicumhurluk devreniı rarfında Dci müttefik memleketlmiı arasınd» her sahada idBm» ettirilen yakm isblrliğinin Snümüzdeki senelerde yenl bir hızla devam edecegine eminim. I n samiml tebrlklertrol ve yalnıı büyük milletinize değil ayru ıam«nd* memleketlerlmmn de kendileinl vakfetmiş olduklan hürriyet ideallertne yaptığımz çok degerli hizmetlere tsm sıhhatle devam etmeniz hususundaki en haüs temonnilerimi ç»hsl muhabbetlerimle oirlikte arzederim Ekselftns Celâl Bayar Türkive Reisicumhuru Ankara Reisieumhurluğa yeniden intihabıma mütedair nazik mesajmız dolpvısile pek mütehassis oldum. tvi temennllerinize »esekkürle bunlara aynen mukabel» ederim Sfbiryaya gönderlleıt İspanyol çocuklars Bov7«t bandrak «Kınm» gemisi. kişiden M00 tar.esi peyderpey Rusya« 0 tapanyol eeirini Odesadan Bar dan alınarak îspapnyaya gönderilmişselona nakletmek üzere, dün geceya ti. Daha önce Madridden uçakla îsnsı transit o!arak Boğazlardan geçtanbula gelen îspanyol Kızühaçınmiştir. 1936 senesinde patlak veren îspan dan Louis De Gerna riyase*inde 3 y» dahill harbi sıraEinda, iktidan ele kişilik bir heyet, şımdi ar+ık birer geçiren komünist hükumet, 8(P0 ço delikanlı olan 450 esıri teslim almak cuğu Sibiryaya göndermişti. Fakat özere, Büyükderede bir müddet duBirleşmiş Milletlerin delâletile. îs ran cKırım» gemisine geçmişlerdir. Louis De Gerna'nın açıkladığma panya ve Sovyet Kızılhaçlan arasında imzalanan bir anlaşma neticesin göre, İspanjol Kızılhaçı, Macaristana de, 8100 esir çocuğun iadesi karar 8 tonluk tıbbî malreme gonderm'stir lastırılmıştı. Ancak bunlardan 4000 Iade edilen esirler. Ispanyaya mutanesi muhtelif şekillerde ölmüştd vasalatlarında serbest bıra'ulmakîa1946 dan bu yana geriy» kalan 4000 dır. t I Şeyh Şıhab a!din Maktu! f Ayaklananlar atker, polis Te partizan işçilerU Yazan: F. Celâl Göktulga ürkiye, Irak ve Pakistan idarecileri arasında siyasi çarpifhlar, hükumet, hörriyetlerin genişletileceBah gahfihideki llman!ar W« förüşmelere başlanmaktaMeşhur Şeyh Macd Aldin Ciyli'nin dıı. Son derece kanşlk ve nğurda, 60 bin Işçi Işt btrak+ı. » 0 ğine dair vaidlerde bulundu ustadmdan daha şdhretli şakirdi dddl bir manzara arzeden Ortadoğu hareket edemedl S'jhravardli'dır. Gene o kadar ün bölgesinde fon günler zarfında ceresaknıs Tefsiri Kebir sahıbi îmara Saygon 17 (a*.) Kuzey Viet ve yaralanmıştır. Çok sayıd* kpmüvan eden hâdiseler, Bağdad Paktuun NewYork 17 (R.) Llman îşFahri Razî'nin dersı şerıkıdır. Ho•on tebliginin husule getirdiği tepkl nam'dan Saygon'a gelen haberlert nist «skeri de 61 en r* yaralananlar çileri Sendikalan lle 170 g«nicllik casından hıkmet okumus ve fakıyh ter böyle aeele bir toplantıya yol aç göre, bu memlekette Hoçi Minhin arasında buhınmaktadır. 1 şirketini temsü eden GerniciHk Biî olmustur. Meragalı Macdaıdin'den ifbı. idaresinde bulunan komünist reAyaklananlar ele geçirdikleri 4 liği, Amerikanın batı sahlllertrd fıkıh oğrenen Sıhab Aldm sonradan Bagdad Paktı Konferann, Tilrkl jimine karsı çıkan ayaklanmada Uhlarla pollse TC komfjnlat partisifelc« uğratsn grevi aona erdirmek nasıi olmuş da ışrak felsefesırun derenin, Irakın, Pakistanra ve Iranın hükumet kuvvetierine mensub bir ni d«stekl«diği blldlrilen if«U«r« flwre toplantılar yarjmaktadır. i}ürakll« bundan 12 giin evvel Tah çok asker Slmüçtur. rinlerıne gıtmıştir? Zâhiri ilm« uyrantta lçtima etmiştt. Mısırla harbe karşı cavaşmişlardır. gun koca bir tefsir yazan Fahr'i Razl tlk ağırda 60 bin Uman l?çW Bu haber kuzey Vjetnam basşehrl tutngan bu paktm be$inci azası İn aJtmış cüd aynı hocadan onun uğHâdiselerden torıra komflnlst h t gereve baslamıstır Bu yüzden 2W giltere görtişmeler dışuıda bırakıl Hanoi'de buİTJrtan bir ajanı muharaştığı ılünlen herhalde öğrenmif kadar rolcu r* yük ıÇ'emisi limaakumet bir tebliğ neşrederek hurmıştı. Bu dört Müslüman devleün biri tarafından verilmistir' olmasa gerektir. O halde Acem meliGrer h«r a« riyetlerin genijletileceği r* hakl« larda kalıvermijtir temsileileri Ortadoğu meselelerlnl ele Bildirlldiğine göre. ayaklanma sah kının kımbılir hangi koşesınde ıarışİTnışlıır ve Ud günlük çalışmalanıu günü komünist Çin Başvekili Şu En nnda yaptıklan hatalardan dolayı gelismektedir. Hattâ »endikaııaı kat perendezbazlıklannı sanat diye mtişterek biı tebliğle sona erdirmls Lay'm Vietaanu ziyaret edeceği ha takibata geçilen ttç resml sahsiye azası bulunan ba» Kanadah t«alüı" Oareneceğiru oğrendıkten sonlerdL Bu tebliğde, Mısıra karşı girişekkülier de Kanadadı bulunaJi radinde ra ksndıni hayali bile güç arzulara fUen teeavüzün tasvib edllmedigi, berind«n sonra eıkmis, ruku bulan tin lerbest bırakdaoafc Amerikadan Relen gemlleri boçalkaptırmış olacakü ki bir garib rüya yabana kuvvetlerin süratle Mısır top çarpışmalarda bir eok insan ölmüs bulunmustur. tıp vükleıremek+edir. gördü: mkUnm tahliye etmeleri icab eyle»ımıtıiütllılI'llllllinitimrilMllinnilllllllllllllUllıtmtıiımımiı T. H. Ajansının dün verdiği bir dlgi tasrih olunmuştu. Fakat bahis Süveyş buhranından •onra ortahaberde, Meclisin açılmasmdan birSayf Aldin Amidî'ye anlattığına g5 mevruu tebliğln bir noktası nazan Adana 17 (Telefonla) Bugün 5 | ya çıkatî bu grev dünya gemicilerikaç gün evvel yapılan D.P. Grup re bütün dunjar.ın denizlerinin sudlkkati çekmişti: İsraelin giristiği tani sarsacak+ır. toplantısında idare meclisi âmirlikle leden sonra içinde bir çok kadm yunu içmışti. Bu riiyayı o bütün büarruz hareketi «tecavüz» olarak vari nam7ed1eri seçilirken usulsüı ha müşterilerle çocuklann yıkanmakta tün azamet fıkırlerile yordu. BunEn son haberlere jfBre, Miami f* fiflandınlıyor. fakat İngiltere lle olduğu Horan hamamırun kazanı âni r e Vet e*tıği anlaşılan bir milletvekilidan anladığıma gore cihana jadişah Fransanın askeri hareketletinden *übulur.an diğer Bursa 17 (Telefonl») Şehrimiz Florida körferinde nin D P. Grup haysivet divanına ve olarak büyük bir gürültü lle patlaAnkara 17 (Cumhurlyet Teleksl »ücü silâhb müdahale. diye bahsede ilk dpfa olarak bir avukat 1 wrf Amerikan llmanlan da âtıl kalrildıSı bildinlmektedir. mı^tır. Bu patlama esnasında bu olmam mukadderdir diyordu. HalTürk Kültür Ocaklan Dernegi Baçdiliyordu! Bu da, Israelin hareketi lle kanı Muallâ Anıl bu askam saat 17 agır hapse mahkum »dilmiştir Ba mıstır. buki dostu onu acayib fikirlerirden Aynı haberde, bahis mevzuu mil harlar hamama dolmuş, müşteriler tngillz Fransız hareketi arasında de Ankara Gazeteciler Cemlyeti loka roya mensub I T adındaki avukatır letvekilinin, o gün Grupta bulunmı arasında panik yaratmıstır . Gerek vazgeçırmek ıstedi: Öyle demeyiniz Bunlardan baska, Akska re Hablr tefrik yaptfdığı kanaalini uyan linde bir basın toplantısı tertib ede suçu yalan sahadette bulunmaktır yan bazı mebuslar adına oy kııllaniı buhardan ve gerekse panik yüzün dedı, ilmiruzın, faziletinizin şdhreti dırmı?tı. rek derneğın çahşmaları etrafında Karar Temyizce taedik edillrtıe bu waii'de de l?çiler grev« başlamısğınm. tahkikat sonunda, anlasılmış den kadın ve çocuklardan bir kısmı dünyaya yayılacakür dıje tabir etavukatın mcslekten çıkanlması lâzır" lardır. Bağdad Paktı Konferansı hltama izahat vermiştlr olduğu d? ilâve edilrnekted;r. Ajan^ta yaralanmıştır. Kadınlardan bir çogu mek ıstedi. Fakat $ıhab Aldıne olanTürk KUItür Oeaklannın faaliyeti gelmektedir erdikten biı giin sonra, Bağdad lıüisim de zikredilmektedir. Biz, habe korku ve heyecanla yarıçıplak bir lar olmuştu. Bcyle bir 'ddia, şöyle kumetl resml bir açıklama yapmış, etrafınd? açıklamalarda bulunan der Erdoğan Çaplı, Amerikada Amb«>â1 mevruunda yarm rin teyirl:ne bıtizsren bunu kaydet vaziyette dısan fırlamışlardır. bir tabir, o zamanda. onu tehlıkeden nek Başkam, demek tarafından tesiM m boşaltılıncaya kadar Bağdad miyoruz. blr serçi açılacak AtatOrk Halk Yarahlar fflhh! imdad otumobili lle tehlikeye atmağa kâfiydL ihtısas yapacak Paktmın İngilteresiz toplanmasını ta sine karar verilen okulu hakkında BU izahatı vermistlrSayf Aldin bıle onun ilmini aklınîhrnc mallanniızın nasıl ambaUl hastaneye kaldınlar«k tedavi altına feb errjğini bildirmişti! Ankan. İT (Oumhurlyrt . « Türk KOltOr Ocaklan ikl bulanması gerektiJHr.l gSsterecek o'n Gelecek sene istihkak sahiblerinin abr.mışlardır. Hâdise hakkında tah dan Ustün bulmuştu. tlmm vkla gaBu, İngilterenin muvakkaten Ihra çuk iene evvel kurulmu» ve ÎS'B'195* 8«n»tkâr Erdo#tB C«Plı. »ergl Odalar Blrliginln tesebb««ü kömiirleri evlerine göndcrilecek kikat yapılmaktadır. lebesi insanı çilede» çıkarmaga yeter Am«rlka."y» gidecektlr. Mlll! Bifltlın O demekti! tprıhinde manafii umumiveye hâdlm B»k»nhğı tar»fından gflnderümekt* lle yann Galatasaray Llseslnde açıbıle... Aklın ilme tahakkümü mevHaber aldığımıza göre Komtlr Tevzl Fakat Irakta bunu kâfi görmiyen cemıvctler arasma girmiştir lacaktır. Müesse'seci istihkak sahiblerinin köıuu bshsolmadığına gore ipi Kopar»• tngilterenin Bağdad Paktından 1957 spnesi içinde kör gruplannı t*ş olan Erdoisn Ç«plı, New Tork JülSprglde iyi ambalâj esaslan. I 4 'a! mürlprini diha kısa blr zamanda veyat müzlk »kademlslnde lhtiseg yap« mamağa, yelkenlememe"; • aknnk kafl biı jekilde çıkarılmasım veya kil edprek en genis. koyde halk egi esktır. Bursa İT (Telefonla) Bu i« rmrlfiplerin st'îndardlzasyonu, müs*ah ŞîsVide hışa ediiecek Hemşir* rebılmek üzcrp yeni ve ijabetll baa Irakın bu pakttan çekilmesini isti tımi vapmak Uzere bir Atatürk Halk lâzımdır. Fahri Razî bile, son zaBugün kendlsiyl» gorüjen blr »r bah îstanbul Bursa «eferini yap Mİ kooperatiflerinin çalısma usul kararlar almıştır Kofejine ald çalışmalar ven bir siyasi grup ortaya çıkmıştır. akulu tesisfne karar verilmiştir manlarında sırn mektum le ağraşkadasımıra Çaplı tunlan «övlemlştlr mak üzere Yeşilköyden hareket e leri hakkında teahh filmler de g3iBu cümleden olarak Beykoıd» blr Florence Nigthingal Tesisl İdare Türk Külrür Ocaklan aynca Altınbak parlâmentosundan 34 mebusun, • Am?rika'da lhî'.ias yapmak Use den Türk Havayollanna aid Heron t?rilecetctir depo açılacnk ve bu auretle depo hPjetı. dün Kızılsv merkezinde Ai mağa başlamıştı. Halkatayraf Ue, efböyle talebleri 1leri sürdukleri du dağ Hıdırlıktppe «emtinde bir akçam r« bu aym »onund» hareket edecsŞlm adedi 14 e çıkacaktır. yon milletvekili Rıza Cerçelin baf «un ile, Akakıyr ile o derece meşşul Tnlmuştur. Tahran tebliğinde. İsra ppetitü«U açmıştır Yetmls bin nüftısu Akademid* kompozisyon re orkedtra tipi Hız yolcu uçağı, Bursa meyMüdür Avni Akman. gelecek yıl kanlıfında blr toplantı yapmıştır. olmuştu ki bu kitabı teisiri kadar elln taarruzu ile İngillz Fransız ta olan bu bölgenin kırk bine yakın çefllgl lhtlsası yapmak karnrındavım danı üstünde inişe geçeceği sıraiçin yeni bir çalısma tarzı üzerirdr Toplantıda. te«ls tarafından Şiglide meşhur olmustur. Kütle halinde ısBehtce Yazıcıoğlunun kıymetll f?i. durmaktadır Yeni usule göre kömür inşa edilecelc hastane ile Hemçire •mızu arasında tefrik yapılmış ol halkı bu okuldan istifade edocektir Bu arada, slmdld?n 20 Centurv Pn x da, inifl takımlan açılmamıs. fakat Onümüzdeki hafta faaliyete geçecek lamıyeti kabul eden tranlılar, bir Biannı bazı Pakistan çevreleri ve ga olan enstitü sekiz kurra lhtiva et fllm stüdyosunda csl'şmak İçin blr pilot büyük bir soğukkanlılıkla tt Ankara Ziraat Fakaitesi Profesörle parasını yatıran i?tıhkak sahiblerinin Kolejine aid çalışmalar gözden geçitekllf almıj bulunuyorum. Bu şirhediye gibi, bu ilmi de islâma getirrinden Dr Turgud Yazıcıcglu. Anseteleri de hoş karşılamamamışlardır. mektedir kett» aaha zlvade fllm tnüziğl üzertrı çağı gövdesi üzerine oturtmaea mu kara Askert Tıb Akademisl BaşasU komürleri evlerlne kadar gönderile ıilmiştir Jdare heyetlnce alınan ka diler. Nitekim Şihab Aldin'in şu macektir. Bundan bir müddet evvel. hâlen Karara gore. tesis 26 kasım ile 1 »rahkDikis kurslannda yetlşen kadınlir de tetkikler yapaeftgim » vsffak olmustur Bu yüzden uçak tanı Aydın Yazıcıoglu, Neyyire. ZaBu seneki tevzlat aksaksıı yapıldı ta plânlaştırma mevzuundaki toplan ceraaı pek bilinir: Etrafıru alan öğraşi'de iktidarda olan Avami Partisi Çncuk Esirgeme Kurumunun 3000 bir müddet sürüklenmış, yolcular hire Erem, Sanlha Kuban ve ^cn gından Işletmeler Bakanlığı Avni tılarına baçlıyacaktır. renicilerile, hajTanlarile uzun bir Dİn sol kanadı. Pakistanın Bağdad eogüslügünü dikmişlerdir Ştmdivc Konya cadde ve sokaklan kasayı ancak bu sırada farkedebll Mi?el I.isesi Cografya ogretmenl Şer Akmana bir takdirname vermiştir. Kolumbla Üniversitert Hemgirellk yolculufa çıktığı zaman Şamın I*aPaktından ve umumlyetle bütün pakt kadar Türk KUIttlr Ocaklan 25 der«rrln Akının babalan. NilOfer YnzıcıSergi S gün devam edecektir. Egitiml Kısmı Direktorü Loute Mac bun adh köyüne geldiler. acdılar Bir karanlıkta lardan çekilmegini istemlşti. Şimdi de hane açmı?tır Gelirlmizln »t olmammişlerdir Mürettebat ve yolcula oğlu, Süreyya Yazıcıoglu, emekli Minm. bu toplantılarda hamr bo sürüden koyun ahp yemek i=tediler. duyuyoruz ki, 8 sene iktidan elinde na ragmen bunun bövük bir kısmı o8 yaşında bir cocuk kuyuya Konrı 17 (Telefonla) 1» gfln ra bir ıey olmsmı?, fakat uçak Albay Abdürrahman Erem. emrltli lunmak için dün Paristen eehrimlıe tutan, memleketin dış politikasını ta lan 8343 lira 34 kuruçu halk egiHmine evvel »ehrimlt elektrik lantralmda Bursada kalmıştır. Bir teknlk he albay Timur Kuban ve Dünya gazeParayı ödiyecek tabi! Şeyh idi. Andüşerek boğuldu gelmi'tir yin eden, onu Bağdad Paktına sokan harcanmıstır Tahakkuku çok par» vuku bulan anzadantx>rt »ehrimlz te«i MUdürO M Fuad Akının kayıncak on dirbemden ibaret varmı yo.ig ıda Kemiklıdere mevklistiyen çahçmalanmız arkada^lanmı cadde ve »okaklan ztfirf blr karan yet gelip tetklkata başlamı?tır. pederleri Müslüman Birliği ParrUi muhalefete inde Î3 numaralı e\'de nturan Hasan Ay tutulmasi memlekeHmlzden ğunu onlara verdi. Onlar da TürkfeçJnee variyetinde değişiklik jap zın büvük gayret ve fedakârlıklan lık içlndedir En btlyük Jeneratörü EMEKLİ Canıtezin 8 yasındakl oğlu Ibrahim, görüimiyecek man çobanlarından bir kovun aldılar. sayecinde bu kadar az para ile ba anzaya ugnyan şehrimizde ancak mıs! O da dün tngilterenin Bağdad sanlmıstır» komsulannın arsasmd^ ovnarken kuM. KÜŞAD YAZICIOĞLU Dunva ras.tdhanelerinin kaydetmek Fakat çobanın biri on dirhemi aı »fmt «emt evlere ve ban hnnlara Paktından çıkarılmasını istiyordu! 17 11 956 cumartesi günü Hakkın rah yuya düşerek bogıılrıu'tur te olduğu. ay tutulması hâdlsesi mem buldu olacak ki arkaîarından koştu. elektrik veril"bi!mekte. sokaklar, metine kavuşmuçtur. Cenazesi 19 11 etrafında t ihkikat yapılmaktadır leketimizden gorülmivecektir. Meram v* blr çok »emt cereyansu Bn siyasi gelismeler devam ederDaha bir miktar para is*ivordu Halıran Şahının annesi 95S tarlhlne müsadif yannkl pazarSehrimiz Kandılli Rasadhane«l He bırakılmaktadır. Amerlka ile yapılan ken Arab memleketlerinin idarecfletesi günü Cthangir Camiinde ogle naAstronomi Enstitüsünün verdigi nia buki bütün servetleri bu kadardı muhab«rattan, kınlmıs olan İ.5 tonTESEKKÜR rl Beyrutta mühim bir konferans rkyaralandı mazını müteakıb Ferikoy mezarlıltlmata gore. tutulma anı memleke U kavgaya döndüğü sırada onlara siz luk volanın ancak Qç ayda imal edidetmisler, Ortadoğu hâdiselerini InÇok s^vglll babamız. kardeçimiz, timiz çevresinde sabaha rastlıyacagı gidin, ben onlara cevab verir;m. değındakl ebedl istirahatgflhına tevd) Tahran, 17 (AP) Dü n ögrenlld!. lecegi bildlrllnektedir Belediye şeheelemisler ve müşterek bir tebliğ glne gore, Şah'ın annesl evvelkl gütı Pdilecektir MevlS rıhmet eyllye. için ayın tutulma »ekli görülemiye di. Şeyh onlarla konusurken biz ilerrimiz Et Kombinasından cereyan teneşretmişlerdi. Irak Kralının da im blr otomobıl kazası geçirml» »• «a« mlni için harekete geçmlçtir SUPHİ TAHSİN AYGÜNün cektir. *** ledik. Arkamızdan isi hallettiâini taladığı bu tebliğle, Tahran tebliği bacatı kırümıstır. ebediyete ıntikali dnlavısile cen.ıze Diger taraftan. NewYork'taki HayPekin İT (R) Komünist Çln Bas Merhum Ferik Ahmed Celal Paia merasimine iştirak eden. telgraf ve »andığımız halde Türkmanm birisi arasında bir fark mevruddu. Bu He Resml sahslyetler Tahranm 40 ktlo nın mahdumu, Celile Bulayır (merden Ra8adhanf«l MtldOrO Joseph bakanı. yardııncısı Te Dış İşlerl Bakan fa, İngiltere Ue Fransanm da İsrael metre batısında olan Mardabad'a git , hum), îclâl Topuzzade fmerhum) ve telefonla acımızı paylasan Sayın Chamberlain. dün akşam mahallt tekrar arkasından koştu. Koluna yaVcV'll Asrada gezlve ckmıçlardır JKo Valimlı Fahreddin Kerim GBkaya, saat ile 23 te avın tutulaca&ını ve bu pı?ö, çekiştimne§e başladı. Fakat, naBe birllkte «tecaviız» harekeHnde mekte bulunsn ana kraliçenln araba müniat Çln ldareclle'ı Viet"am d6, j ^edad Urulun kardeşl. Kerlme Ss!a•tna bir kamyonun çarptığmı goyle^lpkd^şlarına. dost ve akrabalan sabah 1 08 d» tnmpmile kaybolacagını sıl oldu bilmeviz, Seyhin kolu ' opbulunduklan llân ediliyordu. K'imboçyada, Birmanyada, Paitlstan. hr.nın amcazidesi, Selma Ekrem HuYalnız bu gelişmeler mi. 12 ffiin da. Afganistanda. Nepal'de t«maslar layır. Beraat Ennta. Jale ve Vecad mıza A'kerl Mprastm Kıt'a«ı Subay bıldirmistir Ri<ndhanenm incelerrp ru, Türkün elinde kaldı Kopan kolve erlerirıe ayn. ayn t^spkküre ta lerine gore. bu tutulıya hâdisesi, 1960 Urulun dayılan emekli Süvari Y'zda l'Ulunaceklardır Bnce Tahranda bulusup göriışmfi; odan oluk gibi kan akıyordu Türkvassutlarınızı rica ederiz ; basuı sıne'lne kidar Amprikada gorülecek Un Türk, Pakistan ve Irak idareclŞah. dün annesinl blrkaç d«fa ılya man bunu görünce korktu. korjmuj Aygün Allenl vepSne I T tutulma«ı olacaktır CELÂLEDDİN URUL ret etmiştlr lerini jimdi tekrar toplanmağa sevkolu bırakıp kaçmağa r<a'='tdı HalKendilerlne muvaffatayetlerlnln nrHikkın rahmetine kavuşmuetur. Cekediyor? buki Şeyh yanımıza geldiği zaman Işçiler için blok apartunan nnı »ordugumuı ftıtboicul«nmıxazesl 18 ka«ım pazar günü ikirıdl Unurulmamabdır ki, öç gün evrel kolu yerinde idl ve elinde ancak tedan TUHGAY, SAÎM, ISFENDfYAR, 'jmazını mtiteakıb Amavudköy CaBeynıttaki göriişmelerini sona erdirlar inşasma başlanıyor METİN. KADRİ, ıBunu KIYIICın miz bir mendil vardı. mllnden kaldmlarak RıımeHhi'annmls olan Arab idarecileri. her ne kaAnkara: 17 (a a ) Işçl Sieortalan ezmelenne borçluyuz» dedller. da Şehıdlik slle mezarlıgına defnedar İngiltere. Fransa ve tsraelin po Kurumu, İstanbul yolu üzerlnde 800 Lfttfen tecrübe »dlniz Bu hadiseden bahseden Imam Yadllecektir. O Htikalannı takbih etmişler, kendfle allenln barınablleceğl S 0 dalrell blok KIYIK, Tel 48 40 »6 Te?vikir«. fil bunlar ne yaramaz işlerdir. bunu Çelenk gonderilmemesl rlc» olur.ur. rlne ihtarda bulunmuslarsa da. Mısı apartmanlar in^agı ıçln yakınd» faa yapanlar ne yaramaz, ne tehlikeli sf: ^c ^c rnı da körükörüne lzinden gitmpğe llyete geçecektir. Sırkatlbi Mu^t ıfa Nuri Pasa, Hurin^^nlardır diye esef eder. ranaşmamışlardır. Blr taraftan petve şid P ^ a torunu. Sevyid Paşa kıta. tşrakıyye felsefesinden böyle harlr»I gelirlerine inen darbe ve diğer Mühendti lutfi Karde? efl H?tay kulâdeler çıkmıyacağına göre n s ı l taraftan Nasır'ın, sahsî ihtiraslanna ıtma Savaş Baçkanı Dr Korkut Karoldu da 5'hab Aldin ıribi bir r.ıüs eş Hatice Şenel Safak Tanerin ankapılarak Ortadoju ho!er*inp Rm tesr.a adam böyle yollara döküldü? nelerl Sönüllülerini eelberme faaliyeti <HAlkış. etrafta hajret,hayranlık uyrn|er Arab idarerilerinl kuşkulandır FATMA KARDEŞ dırmak arruları her zaman korkulu •nş, endlşeye sevkermiştir. Bunlar İJ 11 19b« günü Iskenderunda vefat olmustur. Cehlin öniinde esrann '\?ı •Arab Lideri» rolünde sahneve çık etmlçtlr Allah rıhmet eyliye o devirlerde kimlerin başına 1 ;ler «nak isrlyen Nasır'ın kendllerlne yar*** getirmemiştir. dıına koşmak söyle dursun, Mısm Bay T9 Bayan Jozef Holat v« »Vknrtarmaktan âciz bir halde olduğuâdı. Bay ve Bavan Ohannes Hoîat Melik 2Khir'in hükura sürdüŞü SERMAYESİ: 17.000000 T. L evlâdı. Bav ve Bayan Pol Hılat •• da ardamıjlardır. Halebde olanlardan biri ona da olve eviâdlan. Bay ve Bavan Kevork Diğer taraftan Beyrut Konferansı du. Hicretin 587 tsrihinde onu da M'hcupvan ve eviâdlan, Bay ve Ba«rifesinde Arab basını şöyle diyordu: hapisanede boğdular. A J i ' " T' van Bitist Zingilli ve evlâdı. Bay ve «Günderade, Irakın Bağdad Paktın kaldı. Halbuki güzel şiirleri, tşrak Bavar Rikardo Geneç ve evlâdlan MÜŞTERÎYE ^ dan aynlması lle alâkalı bir madde (Ankara). kızkardesleri. halalan ve felsefesine dair risalesi, Heyâkil adlı de mevcuddur». Persembe pünü neşaknbalin kitabı okunmaga değer. Yalnız ^kna r*dilen tebüğ ise böyle bir şeyden Bayan MARİ HOLAT'm dair eserleri töhmeti mucib görülm.îkat'iven bahsetmemektpdir. Hemen (Hacı Firan) miştir. Bu sütun ancak bu kadarına akabinde de Irak Basbakanı. Irakın vefat ettigini teesscrle bildirirler Ce müsaade ediyor. tlme aklını kaybetbn pakttan ayn'mak niyetinde olmanaıe merasirrlnin yannkl pazaıîesi Aynca tirenlerin akıbeti herhalde kötü oldığını ilân ermistir! gUnü 19 ka«iTi 1958 saat 14 te Taksim maktadır. Hüviyetini ne pahasma Son hâdiseler. Mısınn ve bilhjssa Ohan Voskiperan Ermenl Katoltk lriolursa olsun elde tutmayı bilenlerli^esinde icra olunacağı ilân olur'jr. Nasır'ın pnestijini çökertirken. Irakm dir ki yannlara bir feyler bırakıyojIşbu tlân huKUSl davetiye yerlne da durumunu ku^'etlendirmiştir. Bu kalmdir. lar. gfin BaJrtad hükumerinîn. Arab SleCenaze Işleri Sen.'isi Becldyan m| içinde tecrid edilmis vazivete Ş U B E L E R İ N l N HER BİRINOE Tel 44 12 29 48 09 düşrnekten uzaklaîtığı göriilüyor.Irak bu durumun muhaf*zaya ve hattâ daha da kuvvetlendirmeje çalısacak1 0 SENE MÜDDETLE AYUK GEIİR tır. Not: Tafsilât icin giselerimiz emrinize âmadedir. Bafdad Paktı azası 3 devlet ldare•OMUO eflerirrin. Tahran Konferansından V BOYUNCA rün sonra tekrar tn D ! a pmalanna yol AYLIK GCLİR aean hâdiselerden biri de mııhakkak PARA İKRAMİYELERİ H bu olmusfur. Simdi Ortadoğuda müsahede edilen ge')smı=!er. karsılikh tavizlerle miisn«t bir siyaset v o lunda birlestiHIdiği t^rfîd» bö!?îiİİ !««•„„, kavuşturmak da mümolacaktır. ktır. Ortadofu, mühlm bir dönüm noktasmdadrr. T Usulsüz hareket eden bir D.P. milletvekili Grup Haysîyet Divanına verilmiş Türk Kültiir Ocakları Bir avukat I sene Derneğinin faaliyeti hapse mahkum oldu Kadınlaî haıtıamında infilâk Bnrsa volcu uçağı tehlike atlattı VEF AT Komünist Çin Basbakanı Asyada geziye çıkfı Futbolcularımız sırlarını ifşa ediyorlar YIL SONÜNDA KALAMISDA NISANTASINDA APARTIMAN DÂİEELERİ 5 KASIMDA AÇILAN ANKARA Dolgun Para İkrasniyeleri SULTANHAMAM 150.000 Lîralık Faizsiz Mssken Kredisi 2 60.000 ı.t ISTÂNBUL BAMICASf Ömer Sami COSAR 5.000 TL !Ş ; 3 • Zarif açılış hatıraları 10 sene müddetle aylık g e l i r Ş ^ Umumî ikramiyelere iştirak hakkı Para ikramiyesi • • TESEKKÜR MemleketımJzln medan iftthan kıy trjptli pnbrpt. Hoca Operator Dr. ASİL »IUKBİL ATAKAM'a eşımın rr.usab bulunduçu hastalıgını kat'l teşhısı. ıhtımamh ve muvaffâkıyetlı amehyatı lle tamamen bertaraf ederek kendısıni tam sıhhate kavuşturması sebebıle sonsuz sükrtnlanmızı alenen arzederim. A\ukat Refik Tarman 10.000 TL İ FAİZSİZ MESKEN KREDİSİ 5 40.000 IİRAYA KA0A1 I ARALtK UMUMİ PANGALTI SUBEMİZİN açılış münasebetile tertip edilen 5000 liralık hususi ikramiyeyl büyük sanatkâr ZEKİ MÜREN kazandı. VAKIFLAR BANKASI TUDKIYE ÇEKİÜ5İNDEİ SEKERBANK Bu keşldey* hesa bında en az 200 lira sı olan iştirak eder Her 100 lîraya bir kur'a numarası En son para yahrma fünu SANKASI YAPl VE . KREDI Sene sonu Çekilişinde Apartman Ddiresı Ikramıyesı 19 KASIM 1956 akşamırta kadar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle