09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALÜ 17 Kasmı 1H< 2ıV£""Tfirtiyw 1 • Polonya: 1 Stad kapısında bir gece! « Zarıfçıler Demcüer .» cılar... Etraf bunların seslerile çınlı Galatasaraylı, kimisi de karakartal « Getır oradan bır çay, ama bo yor. Soğuğa karşı da çare bulundu. imiş. Kulüb münakaşası çaydan daha yasız tarafından olsun » Kucak kucak tahtalarla öbek öbek fazla uyku kaçınyor galiba, Pürheyecan konuşmalar uzayıp gidiyor. « Hayda şekerciler...» ateşler yakılıyor .. Saat 4!. Uyuyanlar yavaj yavaj Polonya kalecisinin ihtilâflı kurtanşı (solda) u Polonya kalecisf bir akınımm önlemeye çalışırken. SaJıa dışında kolnnu ve bacağuu sallajan şahıs Polonya antretıorudiir. *** Dun gece saat 22.30 dan sabaha Stada ılk girenlerden biri Rahmi uyanıyorlar. Turnikede üç gıra halinkadar Dolmabahçe stadının onünde 9 daklkada Canra | U t u »TUt d önledl bu seslerı dınledık Buranın da ken Eytemiz adında bır genc. Saat 22.30 de dızilmişler. En arkada da birisi 10 • 15 daklk&da blzimkller oyu. 34 ve 35 daklkalarda Metlnln lkl STAD Dolmabıhce getirdiği şezlonga uzanmış keyfin» da stadın önune gelip yerleşmiş. na hakim 16 v» 17 daklkalarda İ» pasını ervela Can ve aonra Kadrl dıne gore bır edebıyatı var 'ZarıfSETIRCI 26353 fendiyann ü»t üste Iki hüounıunu yetlşemedlklert lçtn Türk milli takı« Sâde bu maça değıl, her mü bakıyor Bu arada enteresan muhaçıler», «demcıler». çay içenlere aid HÂSILAT 150494 llrm Poiony» kaleclgl önledl. mmı muhakkak gollerden mahrura sozler. Ya »şekercüer» de ne oluyor him maça işte boyle geceden gelı verelere de rastlanıyor. Bırisı: SEROMONI Mutat (Milli mar» 18 d&kikada âni bir Polonyt hücu ettiler < Ben maça filân meraklı adam 1ar ve bayrafc meraslmi) bılır mısınız''. Bunun için (N) tribü yorum.» diye derd yanıyor. Arkadası 36 daklkadan 40. dakikayı kadar munda sağlçln hücumunu Turgay n«HAKEMLEB Q. Jlranek 11 • nüne sapan koşeyı donmek kâfı. Bir Fıkret Yüzer de onun gıbi. tki arka değilim öyle...» Bir diğeri kızgın g<me TUrk mlUl takımı üstünlüğü t« tlceaiz bıraktı P Lazser ve C. Mayer (Avushalde: « öyle ise ne geldin bira parke taşının uzerıne yerleştırilmiş daş alışmışlar artık buna .. Miıhim 19 . 22 daktkalarda üst Ost« yapı mln ettl. 7 turya) 40 daklkada Can » k a t l a n d ı yerlnt lan Türk h'Jcumlan netlceslz kaldı ıki mumun tıtrek ışığı altmda beş, on maç oldu mu, geceden Dolmabahçeye der » demeyi ıhmal etmiyor. Cevab T M.T Turgay (Ga'otaBaray herkesı güldürmeğe kâfi: € Ben 23 daklkada Polonya »ağhafının çek Şeref gırdl. duşujorlarmış. Fıkret Yüzer kışı toplanmışlar, barbut atıyorlar. 25) Kaptan . Saım (Galatasa41 daklka maçın en krltlk hâdlsesl tığl flrlkikl Nacl avak koyarak kurrak 3), Basrl (Fenerbahçe 12) Bu bir şey değiî'» dıyor. «Ma kâtibim. patron istedi » Duhulıye gışesının turnıkelerıne oldu Metinin şutunu Polonya kaleclaı tardı Mustafa fMuhafızgücu 2 M NaC , Saat 5.30: Maça ilk bayan meraklı serpılmış meraklılar, yere eHıkleri car maçında yanında kardeşlerı ve ihtilâflı blr şekllde tuttuktan aonra 24 daklkada Folonya sagaçıgı Mkat cı tfFenerbahçe 9,) Needet (FeBuyük bır sanssızlıkla, çok iyi dolaşıyor. «Umuraiyet itıbanle tagazete kâğıdlarının üzerine azanmış kocaları olan pek çok kadın da stad geldı. Bayan (B G.) yanında da ağaÇar] yapmak içta glden İsfendıyarın lanarak ovundan çıktı. nerbahçe 4) Isfendıvar (Gala. bir kalecmin bızi galıbiyetten et kımm oyurundan memnun deği sabahı bekbyorlar Onlar maçı beklı \ kapısında sabahlamıştı..» diye ilâve beysi var. « Futbolu çok severım 25 26 daklkalarda Errelâ Metl hareketlnl hakem aieyhimlze favul İle "asaray 12), Can (Fenerbahçe 0) tiğı düTJcü maçtan; herkes başı ö hm Sahanın kaygan olması oyuve her millî maça bu vakıtler gelınta ve »onra da Kadrinin şutlannı cezalandırdı Şeref (Fenerbahçe 2), Metln (Ga yorlar; etraflarına sıralanmış çeyyar edıyor. günün «n lyl oyuncu'.anndan blri Bu gol kokan kurtanştan aonra kur nünde ve üzgün olarak çıkarken | numuza tesir etti. Hücumda pasıfrim » diyor. Geç gelıp maçı seyredelasaray 8), Kadr ıGalatasaSaat 2 yi vuruyor .. Ortalıkta nlssaücılar da onları .. Etrafta 40 satıcı olan kaled kurtardı naz kaleci gakatlık bahaneslle yerlnl rav 9) Receb (Beşıktaş 12) biz de soyunma odalannın yolunu I tik Türk takımvnı beğendim. Sağ varsa, bunun onu kofteci. Sıra sıra beten bir sükun var. Bekleşenlerın memektense uykusundan feda etmeyi 27 daklkada Polonva sağ'çl sağaçığı arkadaşı Maehnlk'e bırakarak oyundan Ler>er (Fenerbahçe 30 ı Kadrı tuttuk İlk defa, Polonya millî ta hafı ve sol kanadı iyi idi> dıyordupek çoğu gibı satıcıların da bir kısmı daha doğru buluyormu?. semaverlerde de ça>lar demlenıyor çıktı geçtl SaSlçe de Bormehezzv glrdı P M T • Szvmkowlak I C W K S Saat 8 30 Gışeler açıldı. Biletini 42. 43. 44 ve 45 daklkalarda Polon kımmın odasındayız. 28 29 daklkalarda da ovun blzlm Maamafıh en iyı tıcaret palamut ta yere buzulup uyumuşlar. Kimisi de Polonya tek seçicisi 16) Machclk I G O K U 2) . Ma ya kalestnl adamakıllı bastırarak bir oyunculann üstünlü^ü altrada geçtl vasında. Gırla gıdıyor. Saatler ilerle u>kuyu dağıtır diye çay üstüne çay alan içeri giri>or Simdi artık trıbün Polonya takımının tek seçicisi ise: selll ( C W K S 4ı, Woznlak (C Antrenör Koncewizce çok gol fırsatı kaçırdılar ve oyun da 30 daklkada Metlnin çok «ıkı bir W K S 51 Suszezvlc (R ü C H dıkçe, satıcıların adedı ve nev'i de içiyor. Semaverin etrafında toplanan cefası başlıyor. Fakat o Dunan yanın« Mesuduz. Berabere kaldık. Poltjnya millî takımının antreBUtunu Polonva kaledsl fevkalade blr 11 beraberlikle eona erdl 23 t, Kapan, Korynt (Lertıla 14 ) artıyor. Salepçı, sımıtçi, borekçi, tat lar arasmda kulüb münakaşaları da da pek hafıf kalır . »ekllde kurtardı. Haluk »AN nörü üzgündü Odada aşağıyukarı Kalecimızırı iyi oyunu ve şans bızi Zlentara (C W K S 12 ) . Pohl T. BENOKAN gırla gidiyor. Kimisi Fenerli. kimısl lıa, mandalınacı ve nıhayet tombala31 dakikada bu sefer Canın futunu kurtardı. Türk takımı ilk devre( C W K S 5) . Szymborakl, Szym gene kalecı uçarak tuttu borskl I T K S S) . Bormchezv nm yansında çok güzel oynadı> 22 daktkadan devrenm n n u n a k». ( C W K S 8) Kempny (C W K S dedi dar oyun tamamlle TUrk mllll futbol 7) Kowal ( C W K S 7) . StrzvHakemler takımının üstünlüŞü Te şanMizhğı »'. kalsk! I C W K S 5). Czech (Go tmda 11 berabere kapandı mik 0 ) Millî maçın iyi not almıyan orta üzun senelerden beri tamamen meçhulümüz olan Polonya futbolu IKINCI DEVRE GOLLERPohl D S, Metln hakemı alelâcele gıymip gitmişti. ile dünkü tanışmamız, hlç de memnuniyet verlci olmadı Polonyalıların D: 8 1 daklkada Isıendlyardan gtlzcl blr sert ve çok faullü oyununa hakemln âzaml derecede müsamahası Bir ara kendisini bulabıldık Kelipaa alan Lefterln çektlgl sıkı şutu gü NOT Her oyuncunun vanmve zaman zaman bizlm futboiculann da rakıbe ayak uyaurmaları dünmelen peşpeşe sıraladl «Şanssıznün kahramam Polon^a kaleclai kur dakı rakkpiüar bu maça kadar kü maçı tatsız blr çorbaya çevlrmeye k&fı geldl Bu sert ovunda soi tardı dınız Turk takımı maçı kazanabıkaç defa mıli olduklannı göstaarruz cenahımız, ınce oyunlannın en tabll blr netlcesi olarak daha 2 daklkadan 18 daklkaya kadar termektedlr lirdı Gol değıl faul idi» ilk daklkalardan ttıbaren ortadan aliindl. Ajzuyu umumî üzerine oyun karçılıklı akınlar arasmda geçti takıma dahıl edllen Receb d« hlç blr sey yapamadı Metln, bilhassa Eşfak Aykaç dedi ki: 17 daklkada Lefterin flrlklk atısın lkıncl devrede ortada yapayalnız kaldı Münferid gavreti de netıceyı Maç esnasında sahada bir tur Mutad seromoniden »onra oyuns dan topu kapan Can ace'e İle muhak degıştirmeye kâfl gelmedl Can İlk defa yer aldıiı rnllli forma altmda kak bir eol fırsatı kaçırdı yapan tek seçicımiz Eşfak Aykag Polonyalılar başladılar üzerine düşeni yaptı Isfendıyar İlk devredekl güzel oyununu lkinci 18 daklkadan 28 daklkaya kadaı devrede ldâme ettlremedl Müdafaada herkes aldıgı vazlfeyl başsrdı tek cümle ile maçı izah etti: İIK DEVRE oyun Türk milli takımının gene üsMilli forma altında İlk defa »eyrettıglmlz Necdet, büyük heyecanına 1 daklkada Candan pas alan Kad tünlüfiü altmda geçtl ve bu t Takımdan memnucum. Taliarada ragmen aksamadı rlnln şutu avut 2 dakika Necdetln Lefter. Metin, Can. Kadri ve Mustahimizden şıkâvetçi...» Mlsafir takımın j» aahanın en basanlı oyuncusu hiç füpheaiz kl topu elivle tutmasmdan hakemln ver fanın şutlannı gene kaleci kunardı Metin üzgündü kaleci 8zymkowlak ldl. Takımnn en asagı lklüç golden kurtardı. 3ad:*l hentboldao Polonya sağaçığı 28. daklkada Lefter çıktı Kadrl «o . katlanıp oyundan çıkıncaya kadar «agaçık Pohl de basanlı blr oyun Pohl, blzlm ovunculann dizilmelerine Takımın en iyi oyuncusu Metia açığa geçti Te Soliçe Receb glrdl çıkardı mevdan verae'ien çektiğl şutla gol. galibıyeti kaçırdığımızı söyledi. 29 dakikada oyun gene ortalarda Yediglml* bedava golden »onra çıkardıgımız oyuna föylraecek »öz 3 daklkada Kadrlnln hilcumu ha ovTianiıaSa başlandı Üzgündü .. vok Zaten attıgımız gol de kaçırdıfırmz peşlsıra fırsatlar da bu sama Tadan avut 4 daklkada Canın atağı 30 dakikada &nl blr Polonya hOcu Hasan Poladın sözü na ragtlar Metinra dlreğe oturan o nefls TOlesinden sonra gene bu nı Polonvalılar kestller 5 daklkada munda santraforun bo? Türk kaleıiMetlnln fevkalade sıkı bir şutu Polon. ovuncumuz lkl ve Canın da blr mükemmel «utunu mlsafir kaleci çok Futbol federasyonu reısi Hasan ne çektlğl «ut üst dlrege çarparsk ya kalesınln üst direğlnden gerl döngüzel harekPtlerle kurtardı Oyundakl b&skımız mütemadl ldı ancak kaçtı Polad ise: hepımiz gibı düşündüğüOlimpiyada katılacak milli güres takımımız dun Eyübsultana dü bu baskıyı netıceye tahvll etmeslnl bılemedık Dünkü maçm netlcesi 31 dakikada Polonyallı&rın »ollçl nü sdyledı Bu doksan dakika bıtblzlm lçln ne kadar üzüntü vesılesl lae mlsafir takım için de o Iradar ŞÇ ~ giderek kurban kesmişler ve toplu bir halde cuma namazı kıl6 ve 7 daklkalarda Polanyalılu çıktı verlne Str7vkalskl grlrdl sevinç amlll oldu Saha ortasında 11 oyurj ;nun bırbirlerile sevlnçten mişti Bız kaçırılmış bir galibiye32 dakikada Isfendıyann ortatmı mışlardır. Eyübden dönüşte stadyoma gelerek mi llî maçı seyreden güreşçilerimiz akşam hafif bir sert ve favu'.lü oynama&a başladılar zıplıvarak kuçaklaşmalan d» buna göstenr Hisılı dünkü. kazanılatin hüznü ile Praşdaki çetin maçın 8 daklkada kazandıgımız bir flrt Peceb kaçırdı antrenman yapmışlardır. Yukandakı resimde gureşçüer canıide namaz kılarlarken gorulmek kıkden Basrlnln orasını Metln mücak blr maçtı .. c r a ATABEYOĞLU 33 dakıkada Poiony» tatıtrafonı. endişesi içinde idik. kfmmel bir kafa vuruçu ile gol nun sola kayarak Taptıgı hüeümU Na tedir. Erdoğan ARIPINAB Polonya tek seçicisi maçfan sonra dedi ki: u Nesuduz, cünkü berabere kaldık,, Kazanılacak bir maçtı... 1 iniıııııııııımınmııımıınııımımıriM.'MM nnım , iMiuüiiMiııııınnmımpıııuımmııınıııııımımııııımıiüMiııı ıııtııtıiiiımMii'M<!!Wıı»ıı «iMmnMiııiHMMt'iıımmmıııımMimHimvımmiMihniMiıı r n.mnıııınıınıııuımııifrmnnıııııımııırıtıııniM . nmııııııuiiınıınıuuiiitı baş, dış, adale, sinir, romatizma ^ ve bayanlarır muayyen zamanlaHaki sancılarında OPON faydalıdır. MÜFETTIŞ MUAVINF ÂLINÂCÂK Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlügründen Kurumumu* tettl» heyetl k»dTO«un& müaabaka lmtlhanı İle lüzutnu kadar müfettis muavinl alınacaktır 1 Bu lmtlhana gtrmek Uteyenlerin, A Yüksek İktisad Te Ticaret okulu ile, HukuK İktlsad vey» 8ıyasal Bilgller ralrültelerinden blrlni veya bunlara muadeleti Maarll Vekâletinee kabul olunan yabancı bir okulu bltlrmis irı. B Pllll askeriik hlzmetinl yapmı» Te 30 yaşını aşmamıj olmalan, O 8ıhhl durumlannın yurdun her yerlnde «Tahate müsa'd Oımaaı lazımdır , 2 Bu sartlan halz olanlann nüfus hürlyet eüzdanı, tahsll Te askerlik veslkaeı, esglık raporu Teyt euretlerini dllekçelerlne ekliye. rek M. 11. 1958 cum» sttnü akşamma kadaı Umum MüdürlOğümüze müracastlan. 3 12/aralık/lBM UrUıinde Ankara, t»t»nbul Te tzmlrde yapılacak olan yazılı ımtlhanlar» glrmek lstlyenlerin lmtihanlar» glrla sartlan nı Te trctlhan merzulannı öŞrenmek İçin Ankarada ü m u m MüdürlüJümOze Te tasrada Kurumumuı »ube müdürlüklerlne baş Turarak lüzumlu malumatı lhtlva eden izahna melerden almalan 11in o l u nur. 15324 ^ " Boğazın en temiz ve güzel restoranı ••*' ZÜMRÜT VİLL d » bu ampul Her gun Zümrüt Villâ orkestrası. hafif müzik. dans, eğlenceler, günun her saatinde nefıs yemekler, taze balık ve ıstakozlar. Salonlarımızda düğun, nişan ve hususî yemekler tertib edilır. Konforlu, kaloriferlı hususî daireler. Tel. 63 60 05 tS93 Nişasta Satm Alınacaktır iimerha^k Al:m ve 1 Ma'atya, Kayseii, Ereğli. t7Tnir BakırkBv Müesseseleri ile Nazilli ve Aciana Bez F&brıkaları için 510 ton buğday, 1099 ton mısır ve 89 ton patates nışastası kapalı teklif ve fabrika teslim şartı ile mubaypa erfiiecek^ir. 2 Nişastanm evjîı ve diğer hususlara aid şartnamesi Müessesemiz Ahm IV. pıupundar yukarıda adı geçen Müessese ve fabrıkalardan ve G.îzidnteb ile Tarsus Mağazalarımızdan teslim olunabMır. 3 Teklifte buhmaosk firmalardan ihaleye iştirak edecekleri nişasta miktsrlarından bfher ton için W lira hesabile iştirak teminatı ve teklıfi kabul chmacak firmalardan taahhudlermm % 10 u nisbçtinde kat'î temınat a' nacaktır. 4 Kapalı tekıif'.erm en geç 28/11'1956 Çarşamba günü saat 12 ye kadar Mütsse«emiz holündeki veva Karaköyde Sümerban" Îstanbul Şubes'ndeKi kıHulara atılması veya posta ile gonderilerı mektubların da aynı gim ve saatte Muhaberat Servisimize gelmıs olması lâzımdır. 5 Möessesemiz ihaley: yapıp yapmamakta veya diledısine vermekte serbesttir. (15136' Ihlamur ağacından mamul camları tamam, sağlam, çok güzel bir vaziyette her igc elverijli îstanbul Tabib Odası Başkanlığııtdan. Kırklare>ı Verem Ssvası Dispanserinde çalışmak üzere 500 lira aylık ücrel ile bir mütehassısa ihtiyaç olduğu bildirilmiştir (Dahiliyeci, Fitizyoloğ veya verem kursu ve stajı görmüs bir hekim de olabilir.) Taliblerin belgeleri ile birlikte, Kırklareli Verem Savaşı Derneği Başkanlığına veya Odamıza müracaatleri. .bir asra yakın tecrübe ve ferakkinin timsalidir GENERALO ELECTRIC bol ışık verir fazla dayanır Açık Aıitırma İle Satış< Yarınki pazar sabah saat 10 da Hamam Bilezikci sokağı gidiş Kurtulus Sınemkoy otobüs «lurağı Akbank karşısında sağ 3 uncu sokak 240 No lu aDartıman daire 3 de bulunan ceviz kaplama kapl İngıliz sistemi büfe, otomatik kare yemek masa 2 koltuk ve 6 sandalyadan ibaret modern yemek oda ve üc kdpılı dolap, tuvalet ve komodin yatak oda. Garard marka 10 plâk otomatik vitrinli pikap, Mielle yepyeni çamaşır makinesi, Köhler marka ayaklı yepyeni dikiş makinesi, İsparta taban ve seccade, Morano elektrık avızeler, muşambalar, krom kare iki kişilik karyola, demır soba, divanlar: yun yataklar; çay ve tabak takımları, tul perde ve güneşlik ve biblolar satılacaktır. T. C. ZİRAAT 16 \\KASI 1956 yıhnın 2.000.000 lira tutarındaki Vadeli, Vadesiz tasarruf hesapları ikramiye plânınm 28 Arahk 1956 son çekilişinde: Bir kifiye Eezane Camekinları ve Masafan satılıktır. Adres Aksaray Ziya Nuri Eczanesi. Tel 21 37 2?i •Amerikan Tipi Moderno Eşya Müzayedesi •< 18 Kasım 956 pazar günü saat 10 da Mecidiyeköyunde Büyükdere caddesindt 62 A numaralı Beril apartımanm 18 No. lu dairesind: mevcud (DUMEKS oto ajansı üstünde) ve gayet muteber bir aileye aid pek zengin ve çeşidli eşya acık arttırma ile satılacaktır. 11 parçadan mürekkeb gayet güzel en son model modern yemek oda takımı şifonyerli ve iki karyolalı 4 kapılı dolaplı cem'an 7 parçadan mürekkeb gayet zengin bir yatak oda takımı. birer birer yazılması imkânsız hayli tabak, çanak, fincan; bardak; likör takımları, şampanya kadehleri ve biblolar; şarab takımları, Çin çay takımları; kristal vesair vazolar, kristal şekerlik, viski bardakları ve diğer hayli ufak tefek, kolon lâmba abajurlu, kitab etajerleri, Cin vazolar, duvar aplikleri ve saksıları, ?ayet güzel Amerikan tipi modern salon takımları, antre lâmbası, portmanto, perdeler, elektrik Murano avizeler vesaire vesaire. Gayet kıymetli Tibet ve Çin halılar, Kayseri saccadeler. En son model meshur Renische markalı bir Alman piyanosu Çelik yazıhane ve sandalyası, Nilfisk elektrik supürgesi, servis arabası. 9.5 ayak Moffat marka yepyeni buz dolabı, Norge camaşır makinesi ve sair hayli elzem eşya: Komiser Prizör YANİ FÎLPO Tel: 44 12 21 300.000 LİISA Ayrıca »•i Erdekfe Satıiık Plâj ve Kamp Yeri Erdeğin plâj (Çuğra) mevkiinde, muhammen kıymetleri otuz ve yinni be? bin lıra ve sahalan (5804) ve '4806) metrekareden ibaret yekdiğerine bitişik içinde meyva ağaclan ve önlerinde plâjı bulunan iki bahçe 20 Kasım salı sünü saat 14 de Erdek İcra Memurluğunca açık arttırma ile satılscaktır Kıymetlerinin ytizde yetmiş begile alıcı cıkmaz ise kat'î ihaleleri 30 Kasım cuma günü saat 14 ie yapılarüktır # 6 Apartman VE Ekipmanlarile 960 mudie Dairesi bir traktör. Saçlannıza ipek yumuşakhp verecek, tabiî bir parlaklık ka/andıracak bir birlikte Bunlardan başka muhtelif para ikramiyeleri Tophanede Acele Satılık Befonarme Atelye Lülecihendek Hacımimi rrahallesi Miml Külhanı No: 10. 170 M2 Müracaat. Tel: 44 15 48 sokak I Ziraat Bankalarmda b'r tasarruf hesabı açtırmakta, hesabınız varsa miktarını arttırmakta acele etmeniz menfaatinlz icabıdır. (15258) ı İ ^ T e c r ü b e l i bir öğretmen w tarafından keman soliej ve musiki nazariyatı dersleri verilir. Evlere de gidilir. Müracaat: •••I Tel: 44 19 52
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle