13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İT KanmlHf desteklemiyen Nehru hükumetine i «azetesınde dun Dıl ve Tarih CoJsiddetle çatmaktadır. Husule gelen \ ***** Fa*ültesıne mensub bir doçenhoşnudsuzluk karsısında Nehru b u . «ni^zasUe neşredilen blr yan/a cşv a b v e r m e k S a v c ü l k gün yeniden konuşmak lüzumunu ! teşebbüse geçmiş, ancak lavalık, Ta*««• nezdlnd. hissetmiş ve vaziyetinde değişiklik lebe Cemiyetinin bu dileğinl is'af etyapmak zaruretini de hissederek, yamemiştir. bancı kuvvetlerin Macaristandan çeTalebe Birliğinin, Savcıhkça kabul ttalyada bir komisyon âzası, kilmeleri gerektiğini kabul ettiğini edilmiyen ve doçente hitaben kalsgüzel kadmlardan vergi kaydetmiştir. me alınan cevabında şöyle ienllahnmasını teklif etti, kaHind siyasl çevreleri, bundan böy mektedir: le Hindistanın «arabulucu» olarak roi dmfenn kendi kendilerine «içinde, müessesemiz hakkında 5oynaması ihtimallerinin son derece nemli olduğunu sandığınız, fikirlerien ağır vergileri tarhedezayıf olduğunu da ilâve etmaktedir nizi topladığımz makalenizi üzüntü ceklerini de söyledi ler. içinde okuduk. Söylediğiniz gibi, fakültemiz hiç Roma 16 (a.a.) Devlet hazdnebir sahıs veya müesseseye sükrar sine gelir temfcni hususunnda tetborcu duymaz. Fakültemiz tamamen kiklerde bulunan komisyon azasırrealitelerin doğurduğu lhtiyaçlara dan biri, güzel kadınları vergi?* cevab verir. Bundan dolayı varhğını devam ettirmeğe yarayan kuvvetleri tâbi tutmanm gerektiğinni ileri sür Şimdi Birleşmis Milletler önünde dışanda aramaz. Si\asî mülâh ız^lorla müştür. Kıbnsla alâkalı bir İngiliz ve bir kurulmadığı gibi gene siyasl mülâde Yunan teklifi var. Bunlar etrafmKomisyon relsl, şu mütaleada tu daki müzakereler, Kıbnsı bir Ingi hazalarla ortadan kaldırılamıyacağına lunmuştur: Uz Yunan meselesi haline ml sokainanıyoruz. Bu inancımız orada «n t Güzelsiniz diye bir kadmı cak? doğru manasile ilmin bulunmasmnasıl vergıye tâbi tutabiliriz?ı Kıbnsla alâkalı hâdiselerin seyri dan gelmektedir. Mario Tedechi adındaki azaruc Yunan basınını memnun etmiştir. AÖyle sanıyoruz ki, müessesemizin Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) NewYork'ta grev başladı, San tina gazetelerine bakılacak olursa. arcevabı şu olmuştur: yaptığı, kanunları tatbik etmiyen ük Türkiye Kıbns mevzuunda mu Buyuk Millet Meclisi bugün saat 15 Francisca liman işçiJeri de grev değil, meseleleri bilgi ışığı altında t Kadınlara güzelliklerini tesbalefet edemiyecek, Yunanistaııa kar te Fikrı Apaydının başkanhgında yapmağa karar verdiJer inceleyebılen insan yetiştırmektir. bit lalâhıyetlni verirseniz çekingeu sı cephe alamıyacak vaziyette imiş! toplandı. gaye için çahşmanın hik kalmaz, hepsi canügönülden kenOturum açılır açılmaz sabık zabıt Difer taraftan Türk tngiliz müşNewYork 16 (R.) Birleşik Aaykın Dİmadığı dilerine ağır vergiler tarhederler> terek eephesi de Bağdad Faktı hâdi hakkında konuşacağuıı ileri sürerek büyük limanlannda ' 0T^ n a m kavrayablleceği •eleri dolayısile parçalanmış! Bundan söz alan Kocaeli D. P. li milletvekili merikatıın da Yunanlstan fayda sağlıyacak, Kıb Sadeddin Yalım, geçen toplantıda ko grevler baçlamıştır. Evvelâ New I bir gerçektlr. nuşan Kocaeli Hür. P. li milletvekili York limanındaki işçiler, yevmiye j Bu konudaki tereddüdlerinlzi nsı alabilecekmlş! lerine zam yapılıncıya kadar işi dermek amacile sizl fakültemiz konDiğer taraftan Yunan hükumeti Turan Güneşe cevab verdi: € Geçen oturum şahsıma tecavüz bırakmak kararını almışlar ve grev ferans salonunda gene fakültemiz nln resmi sözcülüfıiniı yapan gazetelerden Katlmerini de, Rusyayı vâki olduğunu bildirerek başkanhk başlanuştır 25,000 işçi grevdedir ve hakkındaki düşüncelerinizi ve sebeblerini açıklayan blr konuşma yapmaaleyhlmize tahrik etmek emeli ile tan soz istemiştim, vermedi. O za 54 gemi muattal bir vaziyettedir. ğa davet ediyoruz. Bövl"ce tartışms kaleme alınmış bir makale yayınla man Turan Güneş bana şımarık bir Diğer taraftan Atlantik klyılamış, Rusya hâlâ Bcğazlar üzerinde eda ile tecavüzde bulunmuştu» dedi. seyyaliyeti daha iyi sağlanabileıek Sadeddin Yalımın bu sözüne Bur nndaki diğer limanlarda da grevtn ve öğretim sistemimiz hakkında » hak Iddla edebilir, Kars, Ardahan çıkması ve 35,000 liman işçisinin hib olmadığınızı «andığımız bilgiler meselesi de kapanmış değildir. diyor sa Hür. P. li milletvekili Raif Aybar ve bizim endişe içinde olduğumuzu itiraz ederek: «Hakaret etmeğe hak daha işi bırakmalan beklenmekte edinmek fırsatını bula'aksınız » km yok» diye bağırdı. Konuşmasına dir. hikâye buvunıyor! Parls 16 (a.a.) Benzin tasarrufu dolayısile Fransız hükumeti tarafın Sevinmeslnler. Türkiye endişe İçin Sevamla zabıttan bazı kısımlar okuSan Francisco limanmda da grev dan alınan bir karara göre hususî de değildir. Türkiye, Boğazlar ve yan Sadedriin Yalım, hakaretin sade yapılması kararlaşünlmıştır. 16.000 otomobiller. bundan böyle ancak kaya Kars Ardahan diye meselelerin ce şahsını ilgilendirmeyip, seçmenle işçi pazartesi gününden itibaren iai yıdlı bulunduklan yerde Işliyebılede mevcudiyetinden haberdar değil rine, hattâ Meclise raci olduğunu söy ceklerdir Bunların baska illere gi*dir. Montrö andlaşması mer'iyettedir. ledi. Kendisinin 30 yıldır memlekete bırakacaklardırmeleri menedilmiştir. Grevin bütün Amerikan limanla1958 yılına kadar otomatik şekilde u ve spor âlemine hızmet ettiğini bildir «amıştır. Fakat Türkiye, milli men di. Bu sırada Sadeddin Yalımın söz rma yayılması tehlikesi mevcudfaatlerini konımak Için tedbirlerlni llrini kesen başkan meselenin geçen dur almaktan geri kalmamıştır, kalmıya toplantıda kapandığını ve hakareti Amerikada tröstlerle mücadele caktır. Onu gafil avlryaeaklarını sa tazammun eden bir cihet olmadığını Washington 16 (a.ı.) Yüksek ifade etti. nanlar hüsranla karşılaşacaklardır. tzmir 16 (Telefonla) Bugün şehmahkeme, dü Pont ve General MoKıbns. Türkiyenin miUî menfaatleIzmir 16 (Telefnnla) IsletmelrMutaakıben gündeme geçıldi. Bi tors şirketlerinin rekabeti önlemek rimiz mahkemelerinden birinde ente Bakanlıgı t^rafından llnvit komürüne rile sıkı sıkıya bağhdır. Kıbns me rinci maddede, Vanın Özalp ilçesmresan bir boşanma davası karara yeni bir zam yapıimıştır Dünden seleslndeki polirikamızı. ne müttefik de 33 vatandaşın büâmuhakeme kur maksadile büyük bir tröst kurdukbağlanmıştır. Gene bir kadm, Istan Itibaren yürürlüğe giren yeni tarifelerimizden ve ne de hasımlanmız şuna dızılmesi hâdisesmde dahl] o lan iddiasınnı tetkik etmektedir. , , , bulda bulunan sevgilisine yazı bil ye gSre. linyit kflmürtlnun tonu 48.5A c T dan gelebilecek baskı teşebbüslerüe lanlar hakkında tahkikat icrası için Iiradan satılınaktadır. Bu linyit köSavc yard.mcısı John Davıs, dun m e d i ğ i n d e n m e k t u b v a z a m a m a k t a değisrirecek değiliz. teşkil olunan komisyona 6 ay daha ku durusmada dü Pont de Nemours v e , 5 k m e k t u b l a r ı n ı henüz ilkokula reürünün tonuna 12 lira znm yapı! Kıbnsta Türkler, Yunan hâkimiye mehil verilmesıni derpiş eden tezkemıştır Bu zammın ne maksadla yaşırketının boya, vemik ve diğer gitmekte olan oğluna yazdırmakplldıfı bilinmemektedir. U altraa düşmemek hususundaki re yer almakta idi. Tezkere okunduk tan sonra oya kondu ve mehil tale imalâtına devamlı pazar bulmak taydı. Bunu haber alan kocası mah•zimierini dün bir defa daha Hân bı kabul edildi. maksadile 1917 de General Motors J kemeye müraeaat etmis ve küçük etmisler, Birleşmiş Miiletlere başACI BİR KAY1B vurmuslardır. Birleşmlş Milletlenle Bundan sonra gündemin diğer mad şirketinn hisse senedlerinden satın , çocuk ağlayarak annesinin kendisine Merhum Albey bashracak olan müzakereler, Türkl delerine geçıldi. Gündemin üçüncü aldığmı ıddia etmis ve her iki şlr ! zorla mektub yazdınp sevgilisine Kemtl Altuğ T e ye Cumhurryetinin de aynı azimde maddesinde Dijarbakırda süne hase ketin idare heyetlerinde aynı şa i gönderdiğini söylediğinden mahkeme Hatlce Altuğ OK ( oldufnnn ve bu davanın menfaa^le j resinden zarar gören hububat mah hjslarm bulunmasının bu şirketler | bo»«nma karan vermistir. lu, Nueln Altu? rbnizl çignfyerek bh hal çareslne sulü hakkında Tarun Bakanının iza arasındaki birliği teyid ettiğini söy sulü hakkında Tarun Bakanının izae>l, Ünuı re 8eba|Isnunıyacağmı dünyaya »nla»a hat vermesi istenmekte idi. Hür. P. lemlstirhat vermesi istenmekte idi. Hür. P. vil Altuğun sevgilEkmeklik hububattan imal M babalar' Tank eaktır. Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid Dü Pont müessesesinin WashlngOnunın Bn'.ştes' unlann randımanı ömer Sami COŞAB Tiğrel tarafından verilen ÛU öner tondaki avukatı Hugh Cox bu id | Naclye ve Reşat geyi cevablandıran Devlet Bakanı ve diayı reddetmiştir. Eraltuf yeöeni, or tesbit edildi duda çalışkanhtı Tarım Bakan Vekili Celâl Yardımeı, Arjarrtinde 300 bin işçl gTev yapıyor TEŞEKKÜR Ankara 16 (a.a.) Iktisad ve Tlîle temayüz etmlç yaptığı konuşmada süne haşereleriBuenos Aires 16 (a a!) Ariân! c a r e t Vekâletinden tebllg edil'rı<=ttr Kıdemli Jjndar••nalerden beri çekmekfe oldugum nin itlâfı için çalışıldığını ve Haşere j ji vı • J . K 1016 eayılı Koordlnasyon Heyetl • m> Blnbaşısı müsmln baaurumu Beyoğlu İstlklal demır ve çehk sanayunde ; k a r a n m n , u n c u m a d d e s l n l n vekâle~kllnTğînde j Arastırma Enstitüsü kurulması için Tsltslm MUAMMER ALTUĞ •lektrikle çok kısa zamanda yok eden 1 gereken faaliyete gırışiliiğini Dildir çanşmakta olan 300.000 e yakln işçi : tlmlze tanıdıgı salâhiyete İPtinaden yakalandıŞı amansız has^ahğın p«nçc •»yın Doktor di. ve memur bugün belli olmıyan bir ı tiyacı İçin tahsis olunan ekmeklıl slnden kurtulamıyarak tedavl edildlToprak Mahsuüeri Ofisince halk ihNECİB DİNÇ'e Bakanrın konuşmasından oonra ha müddet için greve baş'.amıştır' hububattan lmal edilecek unları: £1 DenlB Haîtanesinde Allahın rshme f&kranlanmı »rzederim. Ellerı derd şerat mücadelesinin faydalı olmadıBu grev, ücretleT hakkında yeni randımam bu teblıg tanhinden itib, tlne kavuşmuştur Cenazesi 17 kasım •Ansesln cumartesl günü Şlşll Camiinde kılıbir mukavelenin akdi içir. gayet ya ren 84 86 olarak tesbit edilmiştir. nacak öglı namazmdan sonra FeriSelâml özgültekln . ğını söyleyen soru sahibi, radyoda I neşredilen bir tebliğle hakıkatlerin vaş hareket edilmesini protesto için köy »İle mezarlıgın» defnedllecektir Işletmeler Bakanı birbirine uymadığını, Bakanlığın hal yapılmaktadır. Allah rahmet «yliye. VEFAT Karabükte kı yanlış düşünceye sevketmeğe hakMalol Gaziler Birligi îstanbul Şu kı olmadığını bildirdi. Karabük, 16 (Telefonla) Işletmebesl Baskanı «Türk Tıb Encümeni» ler Bakanı Samed Ağaoğlu bugün Bundan sonra Emekli Sandığı KaBAHA SİPAHÎ saat 11 de kara yolu ile Karabüke mttbtelA bulunduğu kalb rahatsızlıgı nununun tâdiline mütedair Dir tasarı umumî menf aatlere hâdim geldl. 1957 yılı ortalarında tamamen neticesi 16 Kasım 956 günü Allahın müzakere ve reddedildi. Gündemde işletmeğe açılacak olan çelikhane tecemiyetlerden sayılacak rahmetlne kavuşmuştur." Cenazesi 17 | yer alan aynı mahiyetteki .iiğer bir sislerin.i gezerek gerekli izahatı ıldl. Kasım 956 günü Taşkasab Mermer kanun teklifi de müzakere olundukAnkara 16 (a a.) cTürk Tıb Ep n> ı £ ı o ı 1 «>Crt Palag Apt. 1 No. lu dairesinden kalcümeni» nin u»numl menfaatlere hft, Dir d e t a d a 6 KHO ZOU dmlarak ikindi namazı Aksaray Va tan sonra komisyona havale edildi. n cemiyetlerden sayılması hak(Dünkü Mecliste dıs durum haklide Camiinde kılındıktan sonra Edirrakı ıçtı ve oldu kındaki karamame bugün Resnn! Ganekapı Şehidligindeki makberesine kında Hariciye Vekâleti /ekili Ethem zetede yayınlanmıştır. tzmir 16 (Telefonla) Sallhll k«defnedilecektir. Cenabı Hak garıkı Menderesin verdiği izahatı kısmı mah lasının Karayahşi köyünde oturan rahmet eyliye. susumuzda bulacaksuıız) Bir işçinin feci ölümü Selim Akbaş adında bir şahıs, S kllo Burdur, 16 (Telefonl») Burdur 250 gram rakı lçeceğtne dair 20 11$eker labrlkasında çalışmakta olan raya bahse girişmiştir. Ömer Kozlucalı adında blr işçl küspe Selim 3 kilo 250 gram rakıyı içml». çukuruna düşerek haşlanmak suretl. ve 20 lirayı almışsa da 5 daklka «onle ölmüştür. ra zehirlenerek ölmüştUr. nnrian evvel Yunanlstan Kıbrıs meselesini Blılc*mlş Mületler TeşkUâtının gündemine aldınnak istemiş, bu teşebbüsü genis müzakereler« ve muhalefete yol açmıstır.Son defa bu meselenin gündeme ithali de umumî heyette reddedilmişti. Şimdi iıe değişik blr durum mevcudduı. Kıbnsla alakalı Yunan tekJifi, reye dahi konmadan güratle ve kolaylıkla fündeme ithal edilmistir. En ciddî muhalefet Turkiyeden gelmiştiı! Ingiliz delegesinin bu defa müdahalede bulunduğuna dair haber alamadık. Yalnız, bıgüiz milletler camiasına dabii ban devletlerin temsilcilerj «bu, tngilterenin dahilî meselesidtr» 4emekle iktüa ettüer! Bu değisikliğin sebebleri nelerdir? tngilizlerin bu defa Kıbrıs meseledni ele alış. ve Birleşmiş Milletler önüne götürüş şekilleri nazan dikkatl çekiyor. Londra, Yunanistanm Kıb nsta tedhişçüiği tahrik ettiğini, oraya silâb gonderdiğinl belirten bir şikâyetini Birleşmiş Miiletlere sunmuş ve bunun müzakere edilnıesini taleb etmiştir. Bundan ne gibi fayda teınin edecektlr? BeUi değU. Fakat bu tejebbüs, Yunanistanm Kıbnsla alâkalı Uhak tekliflni Birleşmis Milletler önüne getirmesini ve kolaylıkla gündeme aldırmasmı sağlamıştır, diyebillriz. 42 nei dönem Dün Temyizde Gfilek edek subaylar hakkındaki mahkumiyet fj)ı$ PoIiHka Rusyamn Nehru'ya Siyasal Bilgiler karannın mürafaası yapıldı Kıbrıs gündemde! Fakültesine dair ^rbis ediliyor verdiği miikâfat! vazıya bir cevab Macar hâdiselerinde Rusyayı takbih SON H A E R Sporda disipün yoluna gitmiyen Hind Başbakanına Rusya geniş kredi açtı! Paris 16 (R.) Macarlstan hâdiseleri Birleşmis. Milletler önünde görüşüldüğü sırada Rusyayı takbih eden bir karar aleyhinde rey veren ve bu şekilde Rus görüşünü destekler bir durum takman Hind hükumetini Rusya mükâfatlandırmıstır. Bugün açıklandığına göre Rusya, Hindistana yeni kredi açmıştır ve bununla Hindistana maden, petrol tasfiye makineleri yollanacaktır. Yeni ticaret andlasmasımn geniş olduğu da kaydedilmektedir. Fakat Nehrunun Mısır hfidiseleri karşısında Ingiltere ile Fransayı takbih etmesi, fakat Macar hâdiseleri karşısında Rusyayı takbihten kaçınması Nehrunun tarafsızlık politika Ankara, 16 («.«.) Milll Müdafaa Vekâleti Temsü Bürotundan bildlrılmiştir: Ordu saflarında serefli vatan vasif«lerini Türk gençliğine yakısır bir muvaffakıyetle tamamlıyiin Talebe Cemlyetl «Zafer» de çıkaıı şekilde donem kara vt hava yedek 42 nei makaleye cevab vermek üzere nıbayları üe 39 uncu dönem sıhhiye yedek subaylan 30 kasım cuma gür.u Savcıhk nezdinde teşebbüse terhis edileceklerdir. Yerlerini, Yedek jeçti, fakat Savcıhk dileği Subay Okulundan çıkacak yeni »rls'af etmedi kadaslarma terkedecek olan yedek I nnı da suya düsürmüstür. Hind g«Ankara 16 (Telefonla) Siyasal subaylanmıı içtn garnizonlarda «yrıreteleri ctarafsızkk politÖcamız tehlilif merasimleri yapılacaktır. i Bilgiler Fakültesi Talebe Cemiyeti kededir» «eklinde neşriyat yapmaktabugün . iktidar partisi organı Zaia dırlar. Siyasl partiler de, Macaristanı i , vergisi Dün Mecliste göriişiilen meseleler Amerikan limanlarmda grevler Fransada hususî otomobillerin dolaşma sahaları tahdid edildi Aşk mektublarını küçiik oğluna yazdıran kadın! Linyit kömürüniin fonuna 12 lira zam HÜKEAKK SERMAYESİ: t7.000.000 T. L. por, şahsı disipline sokmak kenıaÜne varabi'mck için japüır. Buna vara'iıa3 avukatmdan »onra C.H.P. Genel Sekreteri dıktan sonra boşuna kol, de uzun bir müdafaa da bulundu. Karar ayırı bacak sallamakta fayda yoktur. Bizde spor, >irmi yıldanberi tersı23 üncü cuma günü bildirilecek ne işliyeıı biı makine olnıuştur. Kaç kişi sırf v ueudünun ve karakAnkara 16 (Telefoala) Hatırlana bu mahkemeye müteveccihtlr. Karaterinin gelişmesi için, kejfi için spor cağı üzere C.H.P. Genel Sekreteri rınızla Türk adaletlnln bağınmzlığiTıi yapar!. Kaç kişi bu uğurda kendını Kasım Gülek Karadenizde Dir seya Slr kere daha göstereceksiniz Sayın hâkimler, demokraal rejlmln disipline sokar? hat» çıkmadan evvel 11/8/1955 tari de tktldar kadar muhalefetln de rolü Ötedenberi bizde spor tersine işler. hinde Erzurum vapurunda bir basın v» hizmetl vsrdır. Muhftlefet İktidar Bir kere daha ispat edeyim: toplantıaı tertib ederek, parti genel kıadar serefli ve mesullyetll, iktldarDünyada sporcu, spor japmak İçin merkezince seçime girmemîk üzere dan daha zor blr Tazlıedlr. A^ır sart. bir kulube girer veya bir kulüb Kualınan bir karar hakkında basmfi lar altında vazife gSrüyoruz Son de rar. Bunun için oraya para verir. rece lhtlyatlı konuşmak zorundayız izahat vermiş, fakat bu beyanatta aezllerimlzde nukuk müşavlrleriroizBizde kulubler pek nadir istisna»uç olduğu ileri sürülerek îstanbul le beraber »eyyahat ediyoruz Hukuk sı Ue azasına para verir, dışarıdan nci Ağırceza Mahkemesinde v r çularla daiml lstlşare haltndeylz. Her aza ve sporcu avlar. lan yargılanması sonunda 1 yıl ağır sozümÜEÜ tartarak konusmak mecbu Dünyada kulubler, aralanndaki hapis ve 4 ay da Bursada mecburî riyetlndeyiz. Bu şartlar altınd» nasıl münasebetleri düzenlemek için fedeolur da Büyük Millet Mecllsinln meş ikamete mahkum edilmişti. Kasım rulyetlnl şüpheye düçürecek btr söz rasyonlar kurarlar.. ve onu dinlerGülek tarafından temyiz edilen bu sarfetmiş olablllrim Meşrulveti lnkâr ier. Masraflarım da kuiübler sağlar. Bizde ise federasyonu hükumet kararın mürafaası bugün saat 9 30 da mevcudlvetlmlzi inkârdır BSyle blr Temyiz Birinci Ceza Dairesinde ya seyl aklımdan dahl geçlrmem Büyük idare eder ve kulublere para verir. beraber Dünyada federasyonlar kulübleri. pılmıştu. Bugünkü mürafaada Ka Millet Mecllsinde lktldarla •mıhalefet 6im Güleki üç avukat müdafaa et yük Millet de temsil edilmektedlr. Bü kulubler de azasını idare ederken Mecllsinln mesrulvetlnl ln bizde azalar kulübleri. kulubler de miştir. kâr. muhalefetln de mesrulvetlnl in federasyonian idar» ederler.. veya kâr olur. Muhalefet vazifelerlnden bl Ilk olarak söz alan avukat Tahir etmek isterler. Erman, bir saat kadar süren müda ri olarak bunu «oy'emlş olamam. Çünkü sporun gayesi değismiştir. Sayın hâklmler, Türklvede demokra faada. mahkemenın noksan tahkikat st yeni geüçlvor Bu ftell?mede Türk Davayı buradan halletmek icab eder. yaptığını, şahidlerin dinlenilmediğini, Oyuncu para almak için, şampiyon Kasım Güleğin bejanının umumî se adRİetlnln, adalet lstlklâllnln büjrök mükâfat istemek için, idareci bu aran?ht vardır. çimlerle ilgili olmayıp muhtar seçtmZor sartlar aitmda Allah nzası da turlü avantajlarla begâm olmak lerile ilgili olduğunu söyledikten İçin millet ve memleketl.iılzln hayrı için.. Federasyon: sonra, sözlerini şöyle tamamladı: n» çal'.şıvoruz. Sahsımız IÇÎTI hiçblr İşte sultanım: Kazandık! dlyec Dosyada mahkumıyetimizi in »ey Utemlyoruz, beklemlyoruz Ancak bilmek içtn... Ve bu arada gelsin sememlekrt haynna cekînmeden, mede yahat, gitsin ziyareC devam etmek tac etirecek kâfi delil yoktur. Kara nt, lnsanî cesaretle hürrlvet ve demok rın bozulması için en kuvvetli deli rasl İçin mücadele ediyoruı 6ö« hür İçtn spor yaparlar.. Tekrar edertm: Bunun tsrisnası limiz beyanatın gaze*e!erde harfıven rtvetl, toplantı hürriyeti. basm hür yayınlanması ve bu beyanatı yazan riyetl için, adaletin lgtiklâll v« teml vardır; ama kesince manzara ötekigazetecilerin hiç bir surette takibe natı İçin uSr»şiTonız ASnT ıırtltr »I dir. tındavız, bu durumda b»«lıe« d»T«Son zamanlarda üç hâdlse bizde her maruz kalmamalarıdır. Bu sebeble nnSımı* ftdll mabkemelerdlr. aeyden evvel bir disiplin eksiği olhükmün bozulmasını ve bozulduğu Sayın hâklmler, yalnız vlcd»nıniKin takdirde dosyanuı baska bir ağırceza «eslne före hüküm Terece^inlz* in»nı duğunu gösterdi: Olimpiyada atletler gitmiyor diye, mahkemesine havale edilmesini rica yorum. müsterihlm. Pederasyon mümessili ki bir meederim.> Törklyede valnız kantmlann hâklm murdur tek başuıa âmirlerinin ve oldu*unu göste<»eek Müteakıben konuşan Avukat Baha (tmlnanla beklivorum. âdll karannızı •alâhiyetli kurullann aleyhine basıtnşallak Tflrk Arıkan Te Sahır Kunıtluoğlu da Ka. adalet tarihl karannızla övunecektlr.» na beyanlar verdi ve onları teşhir ıun Gülek'ln beyanında milletvekili etti. Sporla alâkaü olmıyan yüksek •eçlmlerlnin kastedllmedlglnı 11er! sü Kasım Oülek'ln konuşmasından »on r» Birinci Ce«« DalrMİ Başkanı duru» makamlan islere kanştırmak için r«r«k karann bozulmaaını lstedllar. manın ton» erdlSlni ve karann 13 ka Avukatların konuşmasmdao »onra aım 1956 euma ırtlnü saat »M d» tef ağrastı. Kendisine klmse btr şey demedi.. • 2 alan O«n*l Sakreter Kanm Gülek, hira »dileceflni bildirdl. O uzun blr mudafaada bulunarak aunlaArkasmdan fündellklerl alamamısn soyledi: lar diye bir kısım güreşçiler kampı • Muht«rem haklmler. arukat ar y»ni Olimpiyad hazvlığını terkettikadaslarun dftvanm nukukl tarafını Pazartesi günü flri k8y •knkı ler. Nihayet talebleri kabul edildi lzah ettller. BUyUk «elâhlyetle mtldave katnpa döndüler. Şimdi de Polonaçılacak faalarım yaptılar. Ben »vukat değlllm. Çenıimiz llkokul kadrosun» 1936 ya milll maçı arifesinde millî takuna rjmum! hukukl kültUrUn dıışnda »rukatlık lanatının lncellklertne va ders yılında dahll edilecek 11 llkokul oyuncu veren iki kulübün blr bilet kıf degllim. Lütfettiğlnlz bu fınıattan dan lklsl. 19 kasım paEartesl (îünü tfi meselesi çıkararak milll takuna ofaydalanarak çok genç yaşımdan berl renle acılaktır. Bu okullar; Çatalca yuncu vermemek tehdidile Federasbütün OmrUnO, maddl ve manevt nın Tarfa köy okulu İle Karaağaç kOy yonu sıkıştırmağa tesebbüs ettiklerivarlığını memleket hlzmetlne vakfet. okuludur. nt öğrendik. Bunlar millî varifeye miş, yı'larca mll'.etveillllğl, Bakanlık MHII EŞitim MüdurlOSfl dieer 10 aid inzlDatsızlıklardrr ye vahimdir. etmls, mllletlnl milletlerarası teşekkül okulun da yılbaşından evvel taallyete Dediğim gibi blzde spor şahsî dilerde temsll ve başkanhk etmlş ve şim eecmesl lçln son hanrlıMan yapmak fipline sokmağa degil. disipline girdl bir senellk ağır haplale ebedlyen tadır. Blyasi hayattan uzaklaştırılmak latemişleri baştan çıkarmağa yarar hal C. H. P Gençlik koflan nen blr insanın son aözlerınl aoylüaldı. yorum kongresi Evvelâ lşe buradan başlamah.. Muhterem haklmler, huzurunuzdaHele millî temas gibi tamamen raC H P. Gençlik Kollannın rUlık kl dâvâ hukuk! olduğu kadar slyael kongresl, 25 kasım pazartesi günü Be tani hizmetlerde böyle pazarhklar çok dlr Hatt* diyeblllrlm kl, »lyaa! cep. slktaç partl llçe merkezlnde v»pıl». •cı olarak müsahede olnnuyor. Spor, hesl gallptîr Elbet Türk mahkeme»l eaktır. bizim gençlere vazife hisslni böypolltik tesirler altında kalmaz, buna 160 delegenln lştlrak edecegl konsamlmlyetle lnanıyorum Zlra. Türk ?reye partl Genel Sekreteri Kasım Gü le ml aşıladı? İriraf etmek lâzimdır M bu, dünün, bugünün 1si değildir. adaletl en karanlık lstlbdat devlrle lek'ln de katıiaca^ı soylenmektedlr. Senelerdenberi devam eden fena blr dnde bile polltik teolrlerln Ostünde Üniversite Rektöriinün kokteyii propaeanda, demagojik nejriyat. spokalmıştır. Muhterem hâklmler, Urihl bir divft Îstanbul Ünivtrsitest Rektorü Fehim nuı, horoz dövfişü glbl seyircinin İle karşı karşıyasınız Karannız TUrk Fırat senellk rnutad kokteyllnl dün keyif vasıtası telâkki edilişl ve nthaHukuk Tarihlnde. Ttlrk demokrası ta saat 17 de Hukuk Faköltesi »alonun yet sporda karşılıklı tavizat bo nerihmde ve hatt» dlveblllrlm dünya da vermiştir. Kokteylde profesörler, Hceyi doğunnuştnr. demokrasl tarihlnde yer alacaktır. doçentler ve bazı 'milletvekilleri ha Olmaz, demeslnl bilmedtkçe v« Dünya hukuk âleminln gözleri bugün zır bulunmuşlardır. bnnn sonuna kadar tekrar ermedikce bu snrprizleri ortadan kaldıramay«. Am« hep bilfyoruz ki; kulubler, hattâ bazı ıporenlar üzerinde teskilâhn teslrl muayyen blr hndnda kadardır. Daha ileri gldlnce blr takıra niifozln kimseler İse kanşır TC dava o kulubler veya «ahıslar lehlne hallolunur. Ve bu böyle gHtikce bizfan spor Uerlemez. Bence hükumettn fflc alacafı kanır spor islerine, «por kulüblerine, iewlet mekanizmasmda nüfuzu olanlann rtrmesini veya glrerlerse nüfnzlarnu kullanmalannı önlemekrlr. Takın tarihimizde gene böyle nflHAZIRLIK HEYETİNDEN: ftızlu şahsiyetlerin ruttuğu lld kulüb arasında cıkmış olan blr hâdise, sporBugün saat 14 de Halk Eğitim Derneğinin Emincu gençliği lldye ayırmıs ve arkasmönü Lokalinde (Eski Eminönü Halkevinde) toplanılacadan bfr sürü akıbetler doğurmuştu. ğından, sayın kurucu ortakların tesriflerj rica olunur. Kunılus şekll ne olursa olsun, spoı teşkllâtınm sporcular üzerinde k«yıdsıı »artsız hakimlyetinl kabnl T« tesis etmedfkee gpor Islerfmbi dfl»Itmemlz re birkaçmı Tazdığımn *m hâdiseler glbl nâhoş vaValan Snlememiz mflmkfin olmıvacaktır. T Ü R K İ Y E TÜMSUBANK Muallimler, Memurlar ve SnHaylar Bankası A.Ş. B. FEI.EK DOn Kem<rburgax açıklannda 3S40 ysslannda tahmin edilen bir erkek cesedi bulunmustur. HUviyeti meçhul olan eesed, Blüm sebebinin tesbiti İçin Morga kaldınlmıs, tahklkata baçlanmiştır. Bir cesed bulundn 5 KASIMDA AÇILAN ME PAZAR ANKARA VI AVUKAT VLİD SUBEMİZ HİZMETİNİZDEDİR if Açılış Hâtıraları Ayrıca BEYOĞLU AVA «HRDNER 2 vâdın denen 'tamma : SULTANHAMAM ŞUBELERİNİN 10 HER BİRİNDE vefatınm senei devriyesi münasebetile 18 11 1956 pazar günü BPbek Camiinde ffğle namazını müteakıb okunacak Mevlide merhumu sevenl^rle din kardeslerteıizin teşriflerini rica eyleriı. Taşdemlr aüesi *** Aslz büyüSümuz ruhuna ithaf edılmek üzere vefatının 40 mcı erünune raBtlıyan 18 kasım 1956 pazar günü iklndl namazını ratl teakıb Şehzade Camll Şerlfinde Hafız Hasan Akkuş. Hafız E=ad Gerede, HafiB İnsan Durusılt taraflanndan Klra. at olunacak Mevlldl Şerlfe merhumu tanıyan ye seven akraba ve dostlan. mızla arzu eden dln kardeşlerimizin teşriflni rica ederlz. Allest Dr. CEBBAR TAŞDEIVriR'in SENE MÜODETLE AYLIK GELİR MUHİDDİN ERMAN'ın 60.000TL PARA İKRAMİYELERİ == : 3 sene müddetle aylık gelir Ş ^ | 5.000 TL Zarif açılış hâtıraları • Umumî ikramiyelere iştirak hakkı 60.000 TL ACI BİP ÖLÜM Ş E Emekli Korgeneral KERAMEDDİN KOCAMAN 150.000 Lira Yılsonu ikramiyesine işfirak hakk Gifelerimîz 920 arasmda açıktır Para ikramiyesi 10.000 T, İ *U\ZSİZ MESKEN KRKDİSi = 15. kasımı, 16 kasıma baflıyan gece Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 17 kasım bugünkü cumartesl günü öğıe namazını müteakıb Üsirudar Açıktürbe Hazreîl Hüdayı lAzlz Mehmed Efendl) Camıinden kal dırılarak Karacaahmeddekl aile kabriatanma defnedilecektir. Mevlâ rahmet eylive . 40.000 IİRAYA KADAR | S ÖLÜM Bay Apostol N. Pıpıris ve esi. tan Bayan Prokopia ve esi. kızı Pogonia Pa?kalidu ve eşi ve çocuklan. kızı Hriso Niknzi. eşi ve çocuklan, oglu îstavri Pıpiris ve eşi ve kızı, babalan (Balıkçı Reisı Sepetçi) relat attiğini teesürle bildirirler Cenazc merasimi 1811 1956 pazar günü •aat 13 de Şisli Rum rro?arlıgındaki kllisede ıcra olunacagı ar^nlunur. NİKOLİ ANASTAS PİPİRİS'in 8. SAYI YARIN ÇIKIYOR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle