09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Kaum 1»5« PROF. NİMBÜSÜn MACEK ALARI: CUMHUBÎYET BEŞ Dış İşleri Bakanı Msclisfe haricî duruma aid saali cevablandırdı Macar ordu birlikleri ?e bir kısım ihtilâlciler Düny. H&beleri Nâsır, geçlukler çskarmağa başladı (Bastaraft 1 inci sahifemizde) Mısınn lürazlan Onümüzdeki 24 saat zarfmda yenl ihtüâflann doğmesından korkul(Baftanfı 1 «nci sahlfrmiat») Kanalıntn Akdenizdeki ucuna Mısırmaitadır. Söylentilere göre Mısır lüarın maym dokmuş olduklarmı bil tına glrmerrek hususunda azimll olCumhurbaşkanı beynelmilel polis duklanm bir defa daha «an etmiştir. Bursamn iklimi günden güne değişiyor Uludirmiştir. Nitekim Mısır hükumeti kuvvetleri arasında yalmz NATO (Kıbns Türktür) partisi genel ba?buraları, 2 gun once <seyrüsefere teh kanı, bu slkâyetinden Blrleşmls Mildağ Miilî Park olduğu giin çam katliâmı sona devletlerinden değıl fakat İngiliz likeli» olarak üân etmişlerdir. Ami letler âzalannın haberdar edilmeleMilletler Camiasına mensub devrallık Dairesi, Suveyj Kanalının ku rini de Genel Sekreterden rlca eterecek Padişah Uçüncü Selim ve «Bakalerden de kuvvetler bulunmamazey ve güney uçlaruıı, sivil veya miş tlr cık» Uludağı ilk keşfedenler Dağın prensesi •ım }art koşmustur. Bu vsziyette askerî İngiliz teknelerine yasak e t Telgrfata şu noktalara lsaret «dllmiştir. mektedlr: yalnız Norveç ve Danimarka değll < Yunanistan tarafından son'l 3JÇ »JC î p PortSaid, Kahire radyosunun fakat Hindistan birlikleri de kabul olarak yaratılan Kıbns meeelesinln Kimin başı ağnr? ncşriyatıru bozuyor edilmiyecektir. Geriye yalnız İsveç, gündeme alınması Kıbnslı Türklerin Kahire, 16 (R.) PortSaid'deki irleşik Amerikada Louisıana dev« Kolumbiya ve Arjantin askerleri endlşeeini muclb olmuştur Kıbns tngiliz Fransız kuvvetlerinin müs nüfusunun dörtte biıinl teşkil eden let üniversitesinin profesörlekalmaktadır. Bunlarla da beynelmidırlara rastladık. Uludağın keyfini Bir sabah evinden çıkan Bursalı, terek kumandanı îngiliz Generali TUrkler, Kıbns meseleclne Btrleşmiş rinden Dr. Henri Ogden her on Alel polisin vazifesıri ifa eylemesi | renkli bir afışle karşilaştı Duvarlar çıkaran Bursalılar ve yerli turist Hügh Stockwell, bugun tertiblediği MİIletlerln müdahaleslnl haklı gös, merikalıdan alüsımn başı ağndığmı »on derece güç olacaktır. da gözune çarpan o, başım eğdıği ler... bir basm toplantısmda, Kahire rad terecek bir sebebln mevcud olmadıftısöylemiştir. Dığer tar.ıftan Mısır, Mılletlerarası j kaldırımlarda o, tıraş olduğu oerbe Kızılay, Istiyenlere, gündeliği' yosunun neşriyatının, yaptığı tahri nı beürtirler. Kıbnsta tethlşçillk, BirUzun zaman tecrübeler yapmıa olan Pol.s Kuvveüerlnln gelmesl hususun ı r m aynasında o, yemek yediği lo birer liradan çadır verir Bu suretle kât do'ayısile PortSaid'de bozuldu leşmlş Milletleri adada blr hürrlyet Amerikalı profesörün vardığı neticeda daha baz! şartlar koymustur. Bu k a n t a d a 0 a s ı u y d ı : , U l u d a g millî vatandas kamp kurma imkânına ka ğunu söylemiştir. General Stockwell mücad»>lesinln devam etüglne lnanfartlara göre Milletlerarası Polis Kuv ler şöyle hulâsa ediliyor: vuşur. Fakat bu kamplar murakabe aynı zamanda, diğer bazı mühim em dırmak için hazırlanmıç bir komploFetlerınhı Mısırda bulundurulsnBSi park olmalıdır.» «En fazla başağrıa çekenler kaBursa Turizm ve Dağcılık Kulübü, sizdir. Orman içinde daima bir teh nıyet tedbirlerinin daha aluımış ol dan başka blr şey deglldlr. Kıbn» »eya her hanşl bir eekilde harekete Türk cemaatınln Yunan hâkimiyetı dmlardır. Bunlardan sonra yirmi yaKulüb, Kızılaya duğunu zikretmiştir. geçlriİT.esı Albay Nâsınn arzusuna Uludağ işini bu şehrln ilk plânda bir like unsurudur altına gfrmemek hususundaVl azimll şından yukan olanlar gelir. Üçüncfl dedı ki: Bu lşi biz Üzerimize alalım. ı Mısıra çıkarma yapan kuvvetlerin kanrında her hangi blr deglşikük t&bl olacaktır. îngiltere lle Prausa bu davası olarak ele alrnıştı. vaziyette de evlenmemig kimselerdir. fartların kabulunü ünkftnsız görmekBursaya gelen yabana turistler, bu Dağda kamp hayatını disipline ede | kumandanı vazıfesmin Süveyş kana asla beklenmemelldlr. Icabı hallnde tedlrler, zira bu lkı devlet, Süveyş gerçekten ulu dağı, kulübün kültürlü lim. Ormanlarımızı En az başağrısı çekenler de hiç tahkurumuş, Söze lını tamamen ele geçirmek olduğunu Türk cemaatl can ve mallannı mfldaKana'.ı Müle'Ierjrası soyrusefere açıl. sili olmıyanlardır.» çirkin görünen bugünkü goçebe man söylemiştir. Fakat «ateş kes» karan faaya muktedlrdlr.» bu kuvvetlerln Kanal bölçe | rehbeı ve tercümanları delâletıle geüzerine, bu errrin yerine getirilmesi Telgrafta, Yunanlrtanın susturul• ** slni tcrke.memesl lazım geldlğl ka ziyordu. Kulub, mahdud gelir kay zarasuu önlemif, hem de ihtiyaclan ması ile dünya sulhuna en büyük naatrndechrler. İ«r»el lse h&len Mısır naklarlıe ddğcıhk ve kayakçılık spo bakımından kamp kuracaklara fay >prtdr> Valmıştır. Alman yankesicilerinin krah Genera! Stockwell, «tam faaliyete htzmetin ifa edllmls olacagına da toprailarında bu'unan kuvverlerlnln runu geliştırmeğe, Bursayı turıstik dalı oluruz... tuzağa düştü! girişmiş ve Mısır ordusunu panığe işaret edilmekte ve Türkivenln Kıbyerine Milletierarası Polıs Kuvvetleirnin ihtilâl çetesinin adı oAtilla Grupu» dur. bir şehir haline getirmeğe çalışıyorKimse aldınnamıs... lman polisi, (Alman yankesicilensın haklki sahihl olduğu bilhassa Macari)tanda en kuvvetli yerleiUrflmeal meseleslni encak Harnuğratmak uzereydik ki, bu çıkarma*** rinin kralı) addedilen Konrad'l 210 kişilik bu çetenin içinde 40 tane kız vardır. Sonuna kadar marskjo«ld'un donüsünden sonr» mü du. daki asıl maksadımızın tahakkuk et kaydedilmektedlr. Kirazlıyaylâda bir acayiblige rastKTBRıST\ Z ıNGILIZ DAHA Kulübün başkaru Mustafa Taylân, •akereye razıdır. çarpı^ıp ellerinde cepane ve sUâhı kalmıyan ba çetenin bir kısmı nihayet tuzağa düşürmeğe ve yakalatirilmesi yarıda kaldı» demiştir. ÖLDCROLDÜ mağa muvaffak olmuştur. 21 yaşınDlplomatik çevrelerd» teyld olundu şehrin, eteğine yan gelip yerleştiği ladım: Meşhur sanatoryomun yanıAvusturyaya iltica etmiştir. Stockvrell, kendisinin slmdiki vaziYukardaki resimde, Lefkoşe 16 (A P ) EOKAnın Inguna ş»öre, Oenel Sekreter. OrtadoŞu Uludag devamı sırtları işaret ettl: basmda, sağlamlar İçin yapılmış za fesinin «u üç noktada da olan bu yankesici Hamburg şehtoplandıfını glllzlere karsı glrişmiş oldufu tedhiş Atillâ Grupundan bir genç kız gürülmektcdlr d« bulunduSu eırad» ilgilı tarafları rinde ve yalnız tramvaylarda çalışı Bu kıraç sırtlar vaktile çam a rif bir dinlenme evi! Bu ev için kos eoylemiştir; kampanyam dün de devam etmlş ve blrblrlerine ynklaytırmayı uramalcta ğaclarıle örtülüydü. Kesıle kesile bu koca dağda başka yer bulunamaz 1 Hâlen isgal etmiş oldukları ikl Inglllz slvlli Olmü» blr Uçüncüsü (Baftarafı 1 inci sahifemizde) arifesindeki sessizlik hfiküm sürmek yordu. Aylık kazancı da tahminen dır 1000 Türk lirası civarında idl Alâkalıların mıydı? Mısır topraklarını muhafaza etmek de ağır surette yaralanmıştır. lâkete götürdüğüne kâuiriduk.Fatedir. Mısır Eeisicumhuru Cemal Abdülnft hale geldi... Tuhaftır: Yemeğimizi. Kirazhyaylânın tek o ve buradaki hayatı normalleştirmek. Polisin verdiği izahata göre, KonDiger taraftan Kıbrıgta bugün Agn"s kat bu demek değildir ki, talebleri•ır. Hammerslîlold lle vıpacaîı görüş istatistiklerine gore, Bursamn yakaAyrıca, Rumanyada da huzursuzadmda bir İngiliz garad 11 yaşında yankçsiciliğe baslamıj mede İnglllzFranjiB blrltklertnln der cak sıkmtısı çekmesi lâzım... Oysa telinde, otelin hasırlı paviyonunda 2 Harbin yeniden baslamasına Macdonild luk başladığı bildırilmektedir. letecisl «okagın ortasında öldürül mizin herhangi birinden vazgeçtikj hal »eri çekilmesl hususunrta Urar ki, sehir halkı hiç bir zaman böyle yedik. Buranın sahibi dağa âşık bir kaışı hazır bulunmak. ve fistad olmuştu. Kurbanlannuı ceBusyaya gonderilen Macarlar tşçi konseyi tarafından hazırlandığı müştür Böylece son 24 saat zarftnedecektir. bir sıkıntı Ue yuzyuze gelmemıjtir sporcu genc... Bütün rtuvarlar ha»ır3 tşgal bölgesini Milletlerarası Macar demiryolu ijçileri, Rus kuv binden cüzdanı çeker, içini boşaltır da 3 elvfl tngiliz öldCrtilmOştür. söylenen bu beyanname başkentte Bu kijnaklardan blldlrtldlSine nac u z d a m Bursanın iklimı günden güne de lıydı bu paviyonda... HasırU bir fişe Polis Kuvvetlerine devretmek Ozere earan Mıs'.r hükumetl, İn^llizPraraız Karamenlig memııun! blrllklerinin gerl çektlmestnln Büveyş ğışmektedır. Sular gittikçe azalıyor. ! gibi .. tplerle tavan» tutturulmuj a gereklf tertibatı almak. Atina 16 ( R ) Atina radyosu olup olmadığı veya buna iaçilerin ne ^vam ettiklerini bildirmekteJir. Bu yakalanmamıştı. Konrad, paradan Sfiveys Kanahnda bahnlan Kana';nda seyruseîerin kortrolü ve VaktUe ovada yapılan her sondajda ) ğac kütüğü raflarda rarif toprak çabu geceki n«şriyatuıda fu haberi , derece ayak uyduracaklan yann sa «kpeîtede halk, Kadar hükumetinden başka bir şey çahnayı namusruzluk teknelerin adedi tsrael'le banş andlaşması gibi alyasî artezıyen kuyularmdan sular fışkı naklar, bardaklar sıralanmıştı. Bameselelelin halllne baÇlanmasım red rırdı. Bugunse heyhat Londra, 16 (R.) Büyük Britan vermiştir: «Washingtonda bulunan | bah anlaşılacaktu. Fakat işçi konseyi, ziyade bu işçilere inanmaktadır. Ge addederdi. sık tavanda, kömürle gplislgüzel yaııl Uludağ miUi ne bu demiryolu işçüeri, Macar gencdedeoe'.tlr. Nisır. slyasî müzakerelere mış yazılar: «Bir meyhanem olsa, içi ya Amirallık Dairesi bugün, Süveyş Başbakan Karamanlis bu akşam i geri almadığı taleblerini fu şekilde leri ile dolu katarların Rusyaya geç*** beşlamak lçln yabnncı birllklertn çe park olduğu gun çam katliâmı da Kanalında ve ikl ucunda batmlan Devlet Vekili ile telefonda gSriis tekrar ilân etmektedir: sarhof dolsa; neme gerek param oka Kuzey Amerika tekrar bo» kiimeai lüzumuna kanl buîunmakta sona erecek . tiğini gözkrile gördüklerini anlatmıgteknelerin adedlerinin 49 tane oldu1 Ruslann çekilip gitmeleri, müs ve kendisine Bsenhouer ile devri ya$ıyacak dır Uludağın Bakacık mevküle şehıi veya olmasa.» ğunu açıklamıştır. Ayrıca, tngiliz 2 Macaristanın tarafsızlığının lardır. irfeşik Amerika jeoloji «nstitüsü birbirine bağlayacaek teleferik 1951 *** Milletlerarası PoÜs Kuvvetleri Halen Macaristandaki bütün demirFranıız mfişterek kumandanlıŞınm, yaptığı temaslardan memnun kal ilânı, sonlarında bitebilecekmiş «Uludağ Uludağın zirvesl eteklerinde bir PortSaid limanmı temizlemekte ol dığını anlatmıştrr * müdürü Dr. Thor Karlstrom'a İsmailiyede toplanıyor 3 Nagy'nln tekrar Bafbakan ol yolu şebekesi Ruslarm elinde bulunNopoM 16, (R) MületlfraraBi PolİB millî park olmalıdır» parolası o gu büyük otel, kayak evleri ve rastgel» duğunu ilâve etmiştir. maktadır. Fakat Doğu Macaristanda göre, Kuzey Amerika tekrar bir buz ması, kurulmuf çadırlar, portatif evlerden Kuvvetlerlnl nakletmek lçln t»vlçre ne kadar bir gerçekleşebilse! bir Rus trenlnln halk tarafından dur devrinin, 10.000 veya 15000 sene ron4 Serbest secimler yapılması. Bz\a Tollir.nın Napoll lle tamalllyeGozlerlm «Bakacıck» a daldı: Pa kurulmui bir mahalle, bir gaıino debrinin, 10.000 veya 15.000 sene sonDolaşan haberlere göre, son dere durulduğu ve içinde surgüne yollaManisada bir toplantıya dekl ETuseyr ha^a alanı arasmda te dişah Üçüncü Selim de Uludifiın â gördak. (Ağustos sonlanydı) ce müşkül bir durumda bulUT'n nan bin kadar gencin kurtarıldığı ra geleceği de ilAve ediliyor. Ekhn ayinda tstanbuida 85 «!s efljl hava fcöprdsO .bugün de fa şıklarındanmış. Hele cBakacık» kaTaylân. parmağııun ucile sırtta bir *** izin verilmedi »llyetlne derttm etmlşMr Başbakan Kadar bu tekliflerin hep öğrenilmiştir. yanguı vak'ası kaydedildi İntihar etmek isteyenlerle Kadar hükumetinin bütün temina50 Kolomblyalı asker ll«'blrllkte »y yasından Buısanuı yemyeşil ovasına kayayı işaret etti: Oeçen ekim 8yı lçinde fehrlmlzde Izınir 16 (Telefonla) Macaris sine de razı olmuştur. Fakat bunun Cennet Kaya! dedL m uçnlrta NTroliien Ebuseyr'e peîer bakmağa, Apolyond gölü üzeıinden mücadele polisi tına rağmen Ruslann hâlâtehcirhaHurriyet mucadeleskıde ihtilâlcileri bir oyalama taktigi olup reketine devam etmckte oldukları da Tsponyada «intihar etmek istiyenÇeşmeden doldurduğu b u ı gibi 85 ymnçın çıkmıs, bunlardftn 6S 1 ba« tandaki Blr'eçn'ş M'lletler Oenel S»k'e*erl güneşin baüşını seyre bayıhrmif. Blr lantrıçta söndOrOlmüçtnr. ohnadığı yenuz belli değildir. Da» Hammerskjoeld, burada Milletler gün, vezirini yanına çağırmış; bu do suyla bugulu surahtyl masamıza bıTangınlarm 37 sl htantnn olh«tln Slenler için lhtiram duruşTinda bubüdlrüiyor. Macar halkı arasındaki | • lerle mücadele policb kurulmuş» Gençlik kabui etmryor •rası Polü Kuvretlerlne hlubade bu yulmaz manzarayı işaret etmiş: rakan garson da gok nrtta bir evi de, 34 « Beyoglund». U sl Kadıköy lunmak ve kınl reiinıl protesto «tlurarak denlştlr kl: Bu gece Budapefteden alınan ha Sus aleyhtarlığı daha fazla yayılmak tur. Son zamanlarda bu memleketts gösterdi: dt, S ü Oskfldarda, 6 n B»farkoyd*, mek maksadlle Manisada yapılmaJi « T.^rlhte ilk defa olarak blr Mll. Bak azcık! demif « bir çok kimseler (artık memleketin berlere göre, kukla Başbakan Kadar tadır. 1 1 Adalar kkeasında, 1 ı! dt Bogu Prenspsimh: gen« buradal «Bakacık» adı buradan geliyormıış Ietlerar35i Rüvenilk kuvvetl kurulrouş bize ihtiyacı yok) diyerek intihar etlçlnde vukua gelmts, 3 blna iam«m«ıı, kararlaşbnlan toplantıya vilâyetçe ile bahls mevzuu işçi konseyi arasınİşçiler Rus mallannı Kim bu? oluvo Hen.nlze, basarılar dllerftn » Kulübün başkanı: müsaade edilmemiştir. A blna kısmen yanmıştu. mişlerdir. da, Rus kuvvetlerinin 3 kademede boşattmadılar Gene! Seitrrter müteakıben. askeri Haziranda gelir, §u gfirdflğOnOz Evet, diyor; Uludağ millî park Bu yanpınlnr re"'""ndıı 28 TstenJapon istibakımdan hlçbir tecrübesl bulımma olduğu gün, çam ağacları baltadan evine çekflir ve mevsim sonuna kalzmirde yeni troleybüs hattı memleketten çekilmeleri ile alakalı Preston (îngiltere) 16 (a.a.) U yenlerin polisi, intihar etmek Tokyo dı? yaraloniEis, 7 vateiti.ıs da ölıaüskendilerini bilhassa dıtım \e bu sebebten MiUetlerarssı bir plfin etrafmda anlaşma •ıhnuştur. ı man igçilerı, «Kurt E^s ian» adh bir ıhnuştur dar oradan afltğıya iıımez. Ziyaret tür Innir 16 (a.a.) Şehrlmizin lhtlyakınıninki Mihoya yanardîğmın Polis Kuvvctlerlntn vasıflanm takdlr kurtulacak... Parkta modcrn turisraci gdzonüne almarak yenl lmza Fakat ihtilâlci genderin işçi kon%yi ' Alman gemisindeki Ruslara aid maledrcck durumda olmadıgım blldlrdik tik tesitler kurmayı dusünüyoruz; çisi yoktur. Kimspyle görüşmeı. OYedek Subayknn diploma edllmiı; olan Türklje Italy» tlcaret ile Kadar arasında varılan anlaşmayı | lan nhtıma boşaltmayı reddctmiş içine attıklarım tesbit ettiğinden, ö ten sonra, Barış görevlnl yerine ge Birer odalı zarif dag evlcrinden mü nun hakkmda prensesliğinden başka zel bir birlik kurmuş ve bu yanar törenleri anlaşmasından lstifade adllerek 00 tanunadıkları ve Nagy'nin tekrar Baj j lerdir. tlreceî'nlzden emln bulunuyorum» teşekkıl ktiçük kücük köyler... Yaz bir şey bilmeyiz .. 44 ttnoü dOnem yedek subaylann otobüsün alınmasına ve troleybfia bakanlığa getirilmesinde ısrar ettikBilindiği üzere Milletlerarası Hür dağ etrofında kordon teşkil etmiştir. demtftlr. Bir manastıra çekilip tek seytin ve kış için spor tesisleri . Hayvadiploma ttrenl, J kasım 195fl salı gtl hattının uıatılmaaına karar verllmlş lerl bildirilmektedir. Nagy hâlâ Yu Sendikalar Federasyonu lcra Heyetı Japon polisi, buraya kimseyi yaklaşO Bujıin dljfer blr uçakla da, 48 Nor nat bahçeleri Parkın hususi muha le kırk gün kifafı nefs eden kefijler nü ögîeden sonra İkl grup hallnde, tlr. veç asker! Napollden Ebuseyr'» gel. goslav elçiliğindedir. Halkm da genc dün Hamburgda yaptığı bir toplan ürmamaktadır. gibi! Tııdada t7çaks»Tar Topçu Okulunda Yeni troleybüs hattı Tt kilometre rrlş'.'r tjçuncil bir uçakta da, »Sır fızları olacak tabil... *** Uludağa çıkanlar, «Softaboğan» de ve Ktgıdhanede tstlhkâm Okulunda olmak üzere Konak Alsaneak. Kar leri destekledifi anlafibnaktadır. Bu tıda. Federasyona aza olan aendikaFakat. Ziraat Bakanlığı, Uludağ el'IVer nakledllTilş'lr Kadınların yeni (Moda<ı!) resini gormeden, delikanlılar bu de yapılacaktır. şıyaka Konak, Tepecik ve Ikiçeş vaziyete Kadar'ın, bugün verdiği tâ lar mcnsublarınm Raslara aid mal19 Bır!e<!mtş Milletler &7İsı memle için ayrı bir kanun çıkarmayı lülan tahmıl ve tahliye etmemelerine D i r Amerikan mecmuasır.a RÖ^e sah Aynı güT sabohleyln aaat 10 da Tak melik caddeslnln açılmasını müteakıb vizlere ve vardığı anlaşmaya renin boı gibi sularında yüzmeden ketin Milletlerarası Polla Kuvvetlerisayıyormuı. Bakanlık da, «lnı Curaliurlyet Âbld«süıe d« zner» de Konak E«rerpaaa olarak teablt iktidarda kalamıyacağı anlajılmakta k?rar vermişti. j * * ne yıldın Marylyn Moraoe, pine ver* w (ri hlrlikler. poyderpey Napn , t e ş k i l â t l d a ormsnlaıının bu edemezmişler .. O dere M, içtne bı j sımle çelenk Konacaktır. edilmiştir. İh."ros Batıja mı iltica ediyor? | yes muharriri Arthur Mıller ile evlie eelmoktedır Bizı memleket'.er I .?.dır.. Kadar ise son bir teşebbüs olave'bakım peri'neİile | r a k l l a n karpuzları bile çatır çatır j ı .: , » çatlatırmış. rak, koalisyon hükumeti kurmak j Melbourne 16 (a a ) Burarki Ma j lenmekte yeni bir (Moda) yaratmışİse. blrlUclertnl doğrudan doÇruya İs , . , , , .. , . . , , .. . Göller mıntakası mutlaka zlyaret istemiş ve teşebbüslore başlamıştır. j car idarecileri meshur uzun mesafe tır. İddialara göre şimdi dünya kamnlllyeye gonclermektedlrler Mlüet | baltadan, keçıden korunabıldıgı kaedi'ir. bu göllerde'ıi alabaüklar kıBu gece isçilerin, Kadar'la anlaş koşucusu Iharos'un ruhî rahatsızlıl: ' dmları arasmda. yakışıklı erkeklerlemrası PoHs Kuyvetlerl evvelâ 2 5<X) ' naatindeymiş. zartılır, dem çekilirmiş. maya varan «işçi Konseyi» iderle ' geçirdiğini ve bu sebeble olımpiyad den ziyade zeki erkek arayan ve onaskerden müteşek'îll olacaktır B11S. ** * Dombay çukuru, Sultan Selim sehare bu mlktar. 6noo e çıkinîacaktır Otomobilımiz, keskin virajh şoserini azlettikleri ve greve devım ka lara katılrjnadıcını açıklamışlardır. larla evlenmek istiyenler çoğalmakNapoll Ebuseyr hava FöorüsO, yann den dağa tırmanıyor. Sağımızda ra npberliği görülecek yerlermij. rarıru tekrar ilân ettlkleri de bil | Geçen sene altı dünya rekoru kır tadır. Arthur Miiler yakışıklı değilman zaman uçurumlar korkunclaşıda fsaliyete devam edecektir Ya, kışm? dlrilmektedir. mış olan İharos'un Budapeştede ce dir! Suriye Hnriciye Vekilinin beyanatı yor., . , Tarihî Bursayı görünüz, dostlarutu Beyrut 16 (a.a.) Suriye Harici . . reyan eden sokak muharebeleri es*** Subaylara ; a ğ n B e y l c r b f l h e n d e tallanır Uludağa çıkınız. Paramız yok demeye Vekili Salah El Bitar. tepkıU Bus f « " « Damad neden gehnlyormuj! Bu gece Budapeşte radyosu şunlan nasında yaralandığı şavialan çıkmışyüğar <"1"hl yin Bu mevsim, Dağcılık kulübünün 1 Sakarya Vilâyetlnln merkezi olan uçaklarmın ve Sovyet gdnüllülerinın v " ™ ' " " " " " ' silâhlanm tsfantf. Adapazan şehrinin söylemiftir: tı. Macar spor şahsi>etleri ise hakn IJİrleşik Amerikada Oreaon şehrlkayak öğrerme kursuna yazılıverin... Suriveye geldigine dair haberleri Btr gün gelır deli gönlum uslanır. imar plânı İller Bankası tarafından mimarlık ve şehir « Bütün Macar subay ve erleri, 48 Viyanada bulunan îharos'un fizikî •^ nin kilisesinde gelin ile davetliAşırdılar karlı dağdan Kfji$ten hey yeme, içme, yatma hep kulübe aidtekzıb etmiştir. vazifeleriniz başma bir utırabı olmadığını sadece karı kr 90 dakika damadı beklemişlerdir. işlerile iştigal eden Türk uzmanları arasmda müsabakaya saat zarfonda Uludağa vaktile «Keşis» dediklerır.' miş Ekmek elden, su gölden... FaSalâh Bitar, bugün Urited Press dönmüş olmanız lâzımdır. Bu emre sından boşanması dolayısile ruhan O sırada kiliseye haber ulaştırılmış çıkanlmıştır. ajansının muhabİTine verdiği beya elbet hatırlarsmız: Jüstinyen devrin kat, çok tuhaf: Bu kursa iştirak ehasta bulunduğunu bildirmişlerdir. ve 28 yaşındaki damad Paul Lamitaat edin.» natta bu rivayctlerin Amerikan u de Uludağda 355 manastır varmış. denlerin sayısı üçü, beşi geçmezmiş' 2 Müsabaka 1/4/1957 pazartesi günü sona erecektir. Bu çağrı, subayların hâlâ kışlalaDiğer bir habere eöre tharos Viya bertson'un tam banka soyduğu sıra3 Müsabakaya katılacak olanlann Adapazanna giderek en mrrru efkârmı ürkü+mek için ortaya Keşışler bu dpğın sırtlarmdaki marma dönmediklerini de gSstermiştir. nadan Macsristana dönmiyerek bir da tevkif edildiğı ogrenilmlştir. Gelin atîdı? nı söylemiş ve demiştir ki: nastırlarda kırk gün tek zeytinle kiaz 3 gıin şehri tetkik etmeleri lârımdır. Bundan evvel de Peşte radyosu buna batıh memlekete mülteci olarak sığı ağlamağa baslamıs. misafirler de ev• Arr.b hderlerinm üç gün süren faı nefs ederlermis. 4 Her proje sahibine Adapazarına yapılacak seyahat maslerine dönmüşlerdir. benzer çağrılar yayınlamışttr.. Hiç nacaktır. fconferansmda, Arab devletlerinin Dağ yolunda bir Toprak Ofisi bina rafına karşılık olarak maktuan 200. lira ödenecektir. biri dinlenmemiştir. Doju ve Batı bloklar arasında taraf sı önünden geçtik. 5 Müsabaka sonunda Jüri; birinci, ikinci .üçüncü, dördünS'z bir siyaset gütmesine karar ve Diğer taraftan bugün Belgradda Deıler ki, eskiden padişah sarsycü ve beşinci mükâfat ile mansiyon alacak üç proje se nesredilen Yugoslav koraünist partiri'mi«rtir.« larında «Bereket tasları» vardı. Ücecektir. sinin resmî organı BorbjB gazetesine Lübnan Başbakanının istifası (Baştarafı 1 inci sahifemizde) zerlerinde âyeti Kur'an yazılı, bügöre, Macar ordu birlikleri memleBirinclye : 13.000. Türk Lirası kabul edildi yük. gümüş taslar... Ekım zamanları j filo gönderecektir Bu filonun A ketin iç taraflarına doğru çekilmekIkinciye : 10.000. Türk Liraaı Beyrut 16 (H ) Dun istifa eden ıpadişahlar bu tas içindeki tnhumları miral gemisi dünyanın en büyük tafı 7 inci sahifemizde) tedirler. Borba gazetesi, Peştenin 40 Li.bnan Başb ıkanı tbadullah Yafi'nin tarlalara serperlerdi. «Bereket lasÜçuncuye : 7.50.0. Türk Lirası uçak taşıt gemisi Saratoga olaveküi Adnan Menderes de iştirak edecektir. t1 bl Cumhurbaçkanı tarafndan lan» nın tohumile üreyen mahsul kilometre yaknnda Bobogo'ıa ornan Dördüncüye : 4.500. Türk Lirası caktır Karaşi 16 (AP) Pakutan Cumhur Ba«kanı îskender Mirza ile k.bul edilmistır Camılle Chamoun. lannda da mühim bir ihtilâlci gruköyluye Beşinciye : 3.500 Türk Lirası yeni kibinpnın kurulmnsı için istı mukaddes sayılır, bunlar Washingtandaki ve NorfolktaTci müte?kıb Suhraverdi, punun savaşa hazır bir vaziyette Baj*dada uŞrıyacaklar, buradaki görii5me'eri dağıtılırdı. ve üç aded mansiyon mükâfatı olarak da 2.500. zer lira sarelere bişlamıştır. bahrive mkam'arından açıkHndıBaşbakan Suhraverdi, cumartesi günü Ortadoğuda bulunan 3 memlebulunduğuru bildirmektedir. Bugün, bereket tası devlut babanet olarak ödenecektir: ğına göre Saratoaa ve Lake Chamketi ziyaret etmek üzere yola cıkacsklardır iki devlet adamı, önce İhtilâlcilere iltihak eden Rus nın kucugındadır. Seçilmiş, temizlen pîain uçsk gemileri ile bir çok des 6 Jüri aşağıdaki zatlradan tegekkül edecektir: asker ve tanklan iki gün kalmak ve Türkiye Başbakanı Menderes Ue konuşmak üzere Nazilîi oîomatik telefcn miş tohumluk buğdayları köylüye o troyer Atlantikte yapılacak olan Paris 16 (a.a.) Macar ihtilâlcl Ankaraya gidecektir. dağıtıyor. 1) Orhan Alsaç : Y. Müh. Mimar Nafıa Vekâ«antralı hizmete girdi eğitim manevralarına iştirak edePakistan B^şbakaıu Arıkaradan tekrar Bağdada dönerek Cumhur lerini idare eden komitenin azası olan *** leti Yapı ve İmar İşleri Reisi V'Zilli 1« ( a a ) 1000 abonplik Ulupdağa dair hikâyeler arasında ceklerrîir Bu suretle Pasifikte, At2) Zahit Mutlusoy : Y M .h. Mimar Nafıa Vekâ Thomas Pasztor buçün Pariste yap Başkaru ile birlikte Suudî Arabistana gidecek ve Kral Suud ve KabijTnl ot^matik tolefon santralı bu eatığı bir basın toolantısmda Budapeş ne üvelerile temas edecektir. Bu seyahat'.erde Pakktan orduları Başlantikte ve Akdenizde devriye geşu da var: bıh saıt 10 da rferasimle hizmete leti Yapı ve İmar İşleri Reis tede cereyan eden savaşlar sırasmda kumandam E\^ib Han ve Dışişleri Bakarı S. M. Ha=an kendilerine reOsmanlı imparatorluğu zamanın zen veya dolaşan Amerikan uçak gırmiîtir. Muavini 3.000 Sovj'et askerinin, 60 Sovyet Merasımde Mün=kalât Vekili Arif da Uludağı ilk keşfeden, dsvrin hün taşıt gcmÜerinin sayısı on beşe 3) Mithat Yenen : Y. ATih. Mimar İller Bankası tankının müretebatının milliyetçiler fakat edecektir. Suhraverdlnin if?desine aöre. bu zivaretlerin maksadı Dtmirer, tnebuslar, P T. T. Umum kârına nefes nefese koşmus. Çıktığı yükselmektedir. Bu arada AmeriMüslüman devletler arasırdaki yakınhğı kuvvetlendirmektir. Umum Müdür Muavini safma iltihak ettiklerini sövlemiştir. MödürU, Avriın Vflis', P T T ıl^rı dağı, bu dağın güzeîüklerini anlata ka uzun menzilli bombırdıman 4) Recai Akçay Y. Mimar İller Bankası Yapı ve gelenleri, mölkt ve arkerl erkân ve anlata bitirememiş; ve çıkuta karşıMacar ihtilâl komitesi üyesi. Sovkuvvetleri Amerika içindeki talim kalıbr!"> bir halk kıtlesi hizır buŞehircilik İşleri Müdürü yetlere tazyik, hattâ icab ederse tehlsştığı güçlükleri de sayıp dokmüş lunmuştur ve hazırlıklarını hızlandınnışlar5i A Necdet Güven Adapazan Belediye Reisl did yapıldığı ta\dude Kızılordunun Bir kese altın bağışlanmış Uludağın dır. Y Müh Mimar İstanbul Be Macaristandan çıkmasmın mümküP kâşıfine . 6) Cevat Erbel Hava kuvvPtlerinden bildirildiolacağını ilâve etmiştir. Bunu cğrenen bir açıkgoz, soluğu lediyesi İmar Müşaviri ğine göre. vapılan eğitim tatbikatl ALTIN FİATLARI Pasztor. 2 kasımda batı memleket sarayda almış: 7) Ferzan Baydar Y. Mimar Mimarlar Odası Genel lerinden yardım sağlamak üzere Ma îöylememlştir. Moskova rBdyosu ile Sovvet gazeteleri takib Sultanım, demiş; ben de o dağa mubakkak surette Ortadoğu buiiSekreteri 1«'11'1956 caristandan ayrılmış olup halen Pa Tito'nun nutkuna dair bir tek satıra rs^t^nmamıstır. Rusyanin tepçıktım. Hem de bir değll, iki defa! ranma bağlı olmamakla beraber, Cumhuriyet Ata 8fi008625 riste bulunmaktadır. kisinin ne olacağı merakla beklenmektetlir. Diğer taraftan yalnız Ma Yıkın falakaya! bununla tamarnen alâkasu da deMüşivirler: Reşad 102^nl(l"0 Her çıkı^a bir kese alün uman açık ğildir. Bulgaristanda isyan caristan ile Po'.onya fîazeteleri ve radyolar.naı Mareşal Tito'nun nut1) Nurettin Sofuoğlu: Mühendis Belediye Fen İşleri MüKamid 84003500 göz, bu işe şa^nış kalmış. Londra 16 (R.) Batı Avrupa kunu aynen neşretmi^ olmahrı da nazan di'dcati çekmiştir. Bunlar Guldtn Holanda dürü 82753"0O Mustafa Taylân diyor kiIngılız 107C010<!00 altma düş2) Zeki Arar Y. Müh. Mimar Adapazarı Be merkezlerine ulaşan bir habere gcirs bilhassa, Rusyada bazı idarecılerin Stalin'cilerin nüfuzu Biraz sonra Kirazlıydylada olaKüiçe altın grarm Bulgaristanda toplu bir ayaklaruna tüklerine ve hatalı hareket ettiklerine dair sozleri belirtmi^lerdir. Fa12R51270 lediye Meclisi üyesi De^u^Mi 12751230 I cağız Bu yaylaya admı veren Kirazh olmamakla beraber için için kaynaj kat Buîgaristan, Rumanya, Arnavudluk, Çekoslovakya gibi komü'ist kSyü halkının ellnde bir hududname malar mevcuddur. Dün ve bugün mernleketlerin ne gazeteleri ve ne de radyoiarı Marşegad Tito'nun bu Raportör: var: Kö; lüler, Osmaalı lmr>ar«torSofyada toplu tevkifler yapümifür. Mİmar (S«rb«st) İhsan Kutar nutfamdae bmhaetm«cni«i*rdii'. lu&u zamanından kâkna bu hudud^ b»«kentrnd^ Mr hadİMnin (Baştarafı 1 inci sahifemlzdı) 1 Yeni bir Rr» Yngo«I»T kapumMi Yedek üycler: nnme U», Ulucamiin yeruna kadar Atina radyosu bu huausta şu tefLoodrm strval çe\relert, yeni bir Rus Yugoalsv ktpnnı arifebütün araziye sahiblik iddiasuıda .. silâtı vermiştin «Karamanlis 3 a1) Cemil Topçubaşı Y. Mimar (Serbest) sinde bul'jnuldu|unu da ileri sürmektedirler. Son zamanlarda ArnaALINACAKTIR Hattâ bir ara, Orman idaresinin dik ralıkta Mareşal Tito'nun resmî da2) Arif Akay „ . Y Mimar (Serbest) Fransamn talebe tiyatrolan vud, Bulgar, Rumanya, Çek gazeteleri, Macaristandaki ihtilâli Mar«Ellerinde yeni veya iyi tiği camları bir gece içinde soküp 3)Velittin Camcıoğlu: Y Mimar Nafıa Vekâletl Şehirveti üzerine Belgrada gidecekür mevzuunda bir konferang çal Tito'nun körüklediği yolunda iddialan ortaya atmışlar ve Belattılar. vaziyette bulunanlarm mecilik Fen Heyetinden Ziyaret dört gün sürecektir. Yuverildi Hey BttrsaZ» Bv.Tsc.lt ! grada çatmışlardır. Bu komünist devletler «raaıad* bir are, boslayan saî saatlerinde 44 74 60/2 4) Yavuz Kavafoğlu: Adapazan Belediye Meclls nan Yugostav görüşmelerinde Bal Türkly» M 1 TaJet>« 1M Beli ipefc korsalı «dostluk münasebetleri» böylelikle yaniden bozuhnuf&ır. müracaatleri. i tarafından tertlblenen kan paktl ve iki memleketi ügilenOn bejin« baaah Slyad çevreler Oemir Perde feckdnin sijraat bir • i|iıı §h»ş Ifknd* 7 Müsabaka şartnamesi ve ekleri bir dilekçe ile Ankara »r»sı Beynelmilel Tlyatro Pestlvall mfi diren meseleler gorüşülecektir. j Stnin oldum Bvrsolı İller Bankası Umum MCdürlügunden 25. lira bedel mu ( na«ebetlle şehrimizde dâvetll olarak olduğuoa da lytret ediyorlar. ! Çıkaltm Uludağa yent rtaited kabilinde alınabilir. (15942) bulunan Parls Ünlverslte tlyatrolmn temsilclsl Bayan Vlvette Monod. dfio Biz çamlarda* lua^s Tebrik v« teşekkür Moakora II (AP) Diploıaatik kajrtMkkUria i*t*r •aat 17 de Tcknlk ÜnlTerHted» blr kon V*nUm dudak dıtdaja RoPolony» Savuama i feranı Termiytlr. telgrafUn Stnin Ot Burtak Blr t Konferansın konusn ı F n n u Tale ko«ovjty, yaktnd* yenl btr vmrifaye tâyia «dll*o*]rUr. Bu yo* ***** Ankara 16 (a.a ) Hasm«tltı Suadl Mustafa Taylân; hasab islerinde çglijrnuk üzere b» Tlyatrolan» ldl Ayrıca prcjakai. fenin Ivan Konev'den boeaian Varsova P»Jrtı Baskuxnano>uıh£> oi* înanır mısınız ,dlyor; bu dnÇın ArahİKtan MWıki Suud Ihn Abdülâ. TOnla muhtellf Pransız OnlverslM Tl blr bayan aranıyor. Referans Kanlıca körfezinde olup 2814 112 arsayı hâvi Mısırlı 1 yatrolannm çalışmalan »e temsUler cağı »öylenmektedir. ayılan v» kurdlan insana gataşmaz zlzin tahta cüluülannın yıldönümü vereoekler tercih olunur. münasebetlle Relsicumhur Celal Ba prensese aid tarihî ve fevkalâde manzaralı yalı izalei I . den aabneler gosterllnüştlr. Sağlık durumu pek l r l ohruyan îvm Konev Vanşoıva ff%5rtl alei lar. (Demek tecavfiz ruhu sadeoe 5e yar lle Haşmetlu Mellk arannda Müracaat: Teh 44 6036 müteakıb, Türklye Başkumandanlığından başka Sovyet Kara Kuvvetleri K u m l şuyu sebebi ile Beykoz İcra Dairesinde 20 Kasım 956 I 1 Bu konferansı 356 hirlerde yasıyanlarda!) tebrik ve teşekkur telgraflan teatı I MI111 Talebe Federasyonu Korosu ta jhnı d» yaproaktadiT M günü saat 14 de acık arttırma suretile satılacaktır. tek, ü««r. > rlfındjjj nlr kcnuar »«rüınUUj Uludağm hikâyesi Röporfajı yapan: REŞAD EKiS Mısırhlar PordSaidi BURSADAN NOTLAR 3 i dün susuz bırakfılar Kıbrıslı Türklerin (Baştarafı 1 inci sahifemizde) Biriesmis Milletler Büyük Britanya Amirallık Dairesi, bugün burada yayınladığı bir tebliğteşkilâtını ikazı de, Iskenderiye açıklarma ve Süveyf 3 (Baştarafı 1 inci sahifemizde) Çahşmalann yann nihayetleneceği ve bir tebliğ yaymlanacağı «Bylenmektedir. Dün de yatdıjımıı gibi bu ; tebllğd» dış politika olaylanna ge ; nif yer aynlacağı tahmln olunmaktadır. Amerikada iç bölğelere cekiîiyor müşteri bulamıB yan otomobiller irleşlk Amerikada 1956 yılında imal edilmiı otomobillerden mfl him bir kısmı aatılamamıştır. Bu tip otomobillerden 150.000 i hâlâ müşteri beklemektedir. Buna mukabil, 1957 modeli otomobillerini bekliyenlerin, sıra numaraaı alanların, pey verenlerin sayısı süratle yükselmektedir. Amerikalı bir satıcı şöyle diyor: «En elverişü şartlarla, en iyi takfitle 1956 modeli otomobilleri satamıyorum. Müşteri yok! Buna mukabil cebinde parası hazır müşteri geliyor, 1957 modeli istlyor. Ona da bir şey satamıyorum, ortada daha 1957 modeli yok. Ijler çok kanştı.» B A **. uyand.rm.tir.. Bun»,,;**. î ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ L e S * ! 2 S S S S ^ r S ^ ^ u , v. ^U|^A1V u ^ O İ İ U İ 1 &4I4OU* • W%UIU1İ UV/^* *• B İLLER BANKASINDAN Adapazarı İmar Plânı Müsabakası Âıtıerika hazırlık görüyor Başvekil, wm İağdada gidlyor Rys üderier ihtltâf Yugssisv Yunan ffîiızakereferi Jeep Sfetiofl • BÎR BAYAN ARANIYOR SATILIK YALI blr i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle