13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ORD. PROF. DR. AIİ FUAD BAŞGÎL'm ESERLERİ: Türkçe meselesi 25 kuruş Cihan Sulhü ve İnsan Hakları 50 kuruş Demokrasi ve Hürriyet 100 kuruş Vatandaş hak ve hürriyetle rinin kortınması meselesl ve anayasamız 100 kuruş Din ve Lâiklik 500 kurus Mevcudlan azalmıgtır. Taşradan 1«Myenlere posta ile ödemeli olarak gönderilir. İstanbul Kitabevi Beyazıd, Sahaflar Çarşıa No. 5 tstanbul. 32 nci yıl sayı 11 605 u m h u r i yet KURUCUSU: TUNUS NADÎ ^ P »«ktub adresl: Cumhunyet İstanbu) Posta Kutjsu îstanbul No 246 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 224298. i'azj Is.len. .224299, Matbaa: 224290 ("omarfesi 17 Kas m 1956 8. devre kayıdlanna başlamıştır. Çalışmalarımızı sahamızda ve dershanemizde görerek kursumuza kajdolunuz Ehliyet aldırıncaya kadar ücret yalnız 250 lıradır. Direksiyon dersleri, Aşağı Guraba arkasındaki kendi sahamızda. talebelerimizin istediği gün ve saatlerde verilir Adres Fatih Malta Akdeniz cad. 76 NOT 8 inci devre dersleri 21 Kasım saat 19 da başlayacaktır. Ototürk Şoför Kursu Başvekil, yarın Bağdad'a gidiyor ~Bu âni karara Irak Kralının yaptığı dâvet sebep oldu Bağdadda Tiirkiy e, Irak ve Pakistan Ortadoğu vaziyetini görüşecekler Pakistan Cumhurreisi ile Başbakanı bugün Bağdada vasıl oluyorlar Dı; Isieri Bakanı Mecliste haricf duruma aid suali cevablandırdı Jnönö de C.H.P, Meclisinde konuşfu "Ciddî endişeler nyandıracak mahîyetteki hâdiselerin siklet merkezi bölgemizde ve memleketimiz etrafındadır. Nüttefiklerimiz ve dostlarımızla yalnız hâdiseleri tedkik için değil, icab eden tedbirleri almak için de her an temas halindeyiz» < Hukumet, zamanı geldığınde etraflıca cevab vermek karanndadır. Bu se beble önergenin gundemden çıkarümıyarak hükumetin münasib göreceği bir zamanda cevablandırmasını beklemek lâzımdır.» Feridun Erginin bu konuşmasından sonra Fikri Apaydın, önergenin gundemden çıkarılacağını bıldırdı ve dedi ki: « Erginin önergesı bir sual ve istizah olmadığma göre müzaker» açümasj usule uygun olamaz. Bu sebeble de gundemden çıkanlacaktır. Esasen hükumetçe de cevablandırılmıştır.» Başkanın bu kararı Hür. P. mületve killeri tarafından jiddetle protesto edildl Yeniden söz alarak kürsüye gelen Urfa milletvekili Feridun Ergin, önergenin revahlandırı'madıâını. iç tüzük hükümlerine nazaran hükumet izahat veunedikçe önergenin gundemden çıkarüamıyacağını belirtti. Yeniden maddeyi izah eden Başkan Fıkri Apaydın şunlan (öyledi: < Mazur görsünler, teamül gereğince müzaker* açümaanı reyinize anetmiyorum ve önerge gundemden çıkanlacaktır.» Amerika hazırlık görUyor Akdeniz, Atlantik ve Pasifikteki uçak gemilerinin Ankara: 16 (a.a.) Başvekil Adnan Menderes, Bağdada gitmek Uzere bu akşam trenle Ankaradan îstanbula hareket etmi$tir. Bajvekil, Gazi istasyonunda. Reisicumhur Celâl Bayar, Vekiller, Başvekâlet Müsteşarı tarafından uğurlanmıştır. Nenderes yarın hareket edecek Ankara, 16 (Tiî.A.) Haridye VekâJetindcn bu gece geç vakit öğrenildiğine göre, Başvekil Adnan Menderea muhtemelen pazar günü Bağdad'a hareket edecektir. Basvekile bu seyahatınde Haririye Vekftleti Umuml Kâtibi Muharrem Nuri Birgi de refakat edecektir. Irak Kralı Faysal'ın dâveti üzerine Bağdadda y&pılacak olan bu göriişmelere Pakistan Reisicumhuru ve Bagvekili de katılacaklardır. Bu görüşmelerde Ortadoğu meselelerinin ele alınacağı bildirilmektedir. Ankara, 16 Buyük Millet Meclisinin bugunkü toplantısuıda, siyas! hâdiseleın takib ettiği seyir ve Türk Hariciyesile müttefik hükumetlerin görü?leri hakkında izahat verilmesine dair Urfa mebusu Feridun Erginin sual takriri dolayısüe soz alan Nafıa Vekili ve Hariciye Vekâleti vekili Ethem Menderes şu konuşmayı yapmıştır: « Muhterem arkadaşlar: Hiç şüphe y o ] c fcj, s o n haftalar zarfında, haricl hâdiseler, dünya sulhü bakımından çok cid<ü endişeler uyandıracak bir mahiyet ikısab etmiştir. Siyasi hâdiselerin siklet m e r k e z i bölgemizde ve memleketimiz etramdadır. Bu itibarla, Ortaşarktaki vaziyetin Turkiyeyi ve Türkiyenin dahil bulunduğu genış ittifak manzumesini pek yakmdan alâkalandırması tabiidir. Bu sebebledır ki hükumet, hâdiseleri günü gününe ve ânbeân dah» da büyük dikkatle takib etmektedir. Ayrıca, m üttefıklerimiz ve dostlarımızla, yalnız hâdiseleri tahhl ve teşhis için değıl, icab eden tedbirleri almak için de hiç bir zaman ve fırsatı kaybetmeksizin temas halindeyiz. Vakti geldiğinde ve memleketin yüksek menfaatleri lüzumlu kıldığmda, gerek vaziyet, gerek alınmış tedbirler hakkında hükumetln, yüksek Meclisi ve do[ayısile efk&rı umumiyeyi tenvir etmesi tabiidir. Muhterem sual sahibinin |imdilik bununla iktifa etmesini rica ederim.» Müzakere istiyen mebus ve bir tartışma Ethem Menderesin kürsüden iıunesin d e n sonra usul hakkmda söz alarak kürsüye gelen Kocaeli milletvekili Turan Gu neş, önergenin umumî heyette görüşülmesi icab ettiğıni, bunun için de müzakere açılması gerektiğini söyledi. Turan Güneşten sonra söz alan önerge sahibi Feridun Ergın, Dıj îşleri Bakan ırekilinin konuşmasından izahat vermek üzere bir mehil istenmekte olduğunun an .. laşıldığını. buna hürmetkâr olduklarını bılHırHi ve şovle dedr „ , Ankara, 16 (Telefonla) C.H.P. Meclisi bugün de Genel Başkan tsmet Inönünün başkanlığında çalışmalarına devam etmiştir. Sızan haberlerden anlaşıldığına nazaran, bugünkü toplantıda, eaas itibarfle *on dıj politika hâdiseleri üzerinde durulmuştur. Parti Meclisi üyelerinden bazıları söz alarak. Ortadoğu meselelerine ve bilhassa Süveyj ihtilâfcna temas etmişlerdir. Bu arada Genel Başkan tsmet Inönü de bahis konusu meseleler etrafında genig bir konuşma yapmış ve Türkiyenin siyas! ta r ihinden mjsaller getirerek, bugünkü durumu izah etmiştir. Inönünün konusmast. PBTÜ Meclisinde büyük bir tasvib gör' müştür. f Pakistan heyeti bugün Bağdadda Bağdad, 16 (THA) Bugün burada açıklamdığına göre, Pakistan Reisicumhuru General Iskender Mırza, Irak Krah 2 nci Faysal'ın resmî dâvetlisi olarak yarın buraya gelecektir. , Ortadoğu buhranının görü«üleceği bildirilen bu riyarette Pakistan Cumhurreısine Başvekil HOseyin Suhraverdi refakat edecektir. Diğer taraftan, Hükumete yakın çevrelerden bildirildiğine göre, Irak ve Pakistan Devlet Reisleri arasındaki görüşmelere Türkiye Baş Arkası Sa. S, Sü. 7 de sayısı 15 e çıkanldı Washmgîon 16 (a.a.) Bahriye resmî makamlanndan bildirildiığne göre, Birleşik Amerika pazartesi günü Atlantiğe yeni bir kuvvetli Arkas\ Sa. 5, Sü. 3 te Nâsır, güçlükler çıkarmağa başladı Mısır topraklanna varan Birleşmiş Milletler Polis Kuvvetleri müşkül durumda kaldılar, vaziyet karışık Londra 16 (R.) Bugün Kahireye varan ve Mısır Cumhurbaşkanı Nasır ile müzakerelere başhyan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çok müşkül bir durumda olduğu bıldirılmektedir. Kahireden gelen raporlara göre, Genel Sekreterin muvaffak olup olmıyacağı önümüzdeki iki gün içınde belli olacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin (Kahireye yanşı) kazandığı kabul edilmektedir. Bu yanş bir taraftan beynelmilel polıs birlikleri ve dığer taraft?n Rus gönüüüleri arasmda cereyan etmekteydı. Genel Sekreter bu yanşı kazanabilmek için, beynelmilel polisin ne şekilde yerleşeceğı ve vazifelerinin ne olacağı hususunda Mısır ile hiç bir uzlaşmaya vsrmadan, engelleri bertaraf etmeden bunları alelâcele Kahireye naklettirmiş ve böylelikle yanşı kazanmıştır. (Rus gönüllüleri) nden esasen şimdı bahsedılmez olmuştur. Mısır gazetelen de bu haberin kendileri tarafından ortaya atıldığını inkâra başlamışlar fakat bunun «Avrupada panik yarattığı» nı ileri sürmüşlerdir. Arkası S a . 5, S ü . lde Bu sene Rus idarecileri ile Tito arasında 3 toplantı aktedilmiştir. Yukanda Ruı v idarecileri müzakere masası etrafında görülüytorlar Yugoslav Macaristana ne kadar yardım edebilir siniz? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri biitün âza devletlere bu suali sordu NewYork 16 (R.) Bugün Birleşmis Milletler Genel Sekreterliği tarafından bütün âza devletlere bir tamim göndermiştir. Bunda âza devletlere su sual sorulmaktadır: (Macaristana ne kadar yardım edeedebıhrsiniz?) Maoar ihtilâlinin ilk talebe nümayişini Budapeştede çıkartan genç, hâlen Washington'da bulutunaktadır. Kendisi, Amerikan Senatosunun Iç Güvenlîk tâli komitesi huzurunda izahat vermektedir. Ailesi efradı Macaristanda kaldığı için komite huzuruna yüzü beyaz peceli, başı da kepli çtkmıştır. Yukanda, Istvan Lazlo takma aduıı knllanan birinci ihtilâlci görülmektedir. Halen Avusturyaya iltica eden Macarlarm s?.yısı 30 binin üzerındedir. Bugün, Macaristanm Rumanya hududu yakınmdaki bölgelerden kaçmış, bütün Macaristanı kstetmiş ve Avusturya hududuna ulaşmış Macarlar da iltica etmişlerdir. Bunlar bitık bir haldedirler. İngilterenin kabul edeceği Macar mültecilerinden ilk kafile yarın Viyanadan hareket edecektir. îlk kafile, 16 aileye mensub 64 kişidir. Mültecilerden tahsiline devam etmek istiyenlere Oxford Üniversitesi burs vermekte ve bu burslan finanse etmek üzere bir fon tesis etmiş bulunmaktadır. İrlanda hükumeti de 1000 Macar mültecisini kabule karar vermiştir. iç bölgelere çekiliyor Paris 16 (R.) Bu akşam Budapeşte radyosu, ihtilâle katılmış olan işçılerden müteşekkil kon=e%in kukla Başbakan Kadar ile görüştüğünj, anlaşmaya vanldığını bildirmiştir. Radyo her on beş dakikada Mr işçi konseyinin şu beyannamesini neşretmektedir: « Işçıler yarın sabah greve con verm. Başbakan Kadarla anlaşmaya vardık. Greve devarmn memleketi fe ve bir kısım ihtüâlciler Macar ordu birlikleri Mısırlılar Port Said'i diin susuz bıraktılar Kahirenin ayrıca İskenderiye açıklarına mayin döktüğü oıeydana çıkü Londra, 16, ıR. 1 Kahireden haber verildiğine gore, Mısırlılar, în giliz Fransız işgali altmda bulunan PortSaid'e tatlı su temin etmekte olan kanalı, Kantara köyünde Süveyş kanalı ile birleştirmişlerdir. Son hâdiseler dolayısile esasen günde aneak 6 saat tatlı su temın edebilen PortSaid, şimdi tamamile susuz kalmıştır. Ingiliz Fransız müşterek kumandanlığı, hâdisenin sadece şehrin Mısırh halkına zarar verebileceğini söylemiş ve ayrıca hareketin, Birleşmiş Milletlerin «ateş kes» emrine muhalefet teşkü ettiğıni açıklamıştır. Sovyet Rusya ile Yugoslavyanın tekrar bozuşacaklan anlaşılıyor Londra 16 (R.) Moskovada Sovyet idarecileri arasında dddl bir ihtilâfın devam etmekte olduğu kat'ileşmektedir. Rusya hâdiselerini çok yakmdan takib eden siyasi çevreler, Mareşal Tito tarafından scylenen son nutuk üzerinde ehemmiyetle durmaktadırlar. Bu nutkun, Mosokovada kavgalann şiddetlendiğine en kat'î delil olduğu da ilâve edilmektedir. Son zamanlarda, bilhassa Macaristan ihtilâlinden sonra Moükovada Stalin'ciler kuvvetlenmişler ve Hrutçef Bulganin grupunu tehd.de başlamışlardır. Hattâ şimdi bunlarm duruma hâkim olduklan da kaydedilmektedir. Mareşal Tito da nutkunda, Stalin'dlerin görüşlerini dığer Rus idarecüerine kabul ettirdiklerini belirtmiştir. Mareşal Tito'nun bu nutku hakklnda Rusya bugün hiç bir şey Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Rus liderleri arasında ihtilâf Kıbnslı Türkler B. Milletler Teşkilâtını ikaz etti Arkası Sa. 5, Sü. S te Lefkoşe 16 (Hususl) Kıbn» meselesinin Birleşmiş Milletlerde müzakere edilmek üzere gündeme ılmması üzerine (Kıbns Türktür) partisl genel başkanı Dr Fazıl Küçük bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir telgraf gondermiş ve Kıbrıslı Türklerin Yunan hâkimiyetı al Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Bangkok, 16 (APK) Burada top laaan Parlâmentolararası konferansta Turk delegasyonu, .Macarlstanın bağımsızlığı uŞruna kanlarını döfcenlertn hâtırasmı tâzlz için» blrkaç dakl ka sükut edilmeslnı l»temlştlr. Turk teklifi büyük bir ekserlvetle tasvib edilmiştir. Bıitıin deleEreler avakta dıırurkfn komüTilit pevk mem lekp'lerln temsllcılerı sııratlannı arn,15 lar ve verlerlnde otumıuşlardır. Sesslzlifi. Pakistan ve Alman dele gelerlnin Rusyaya yaptığı şidde'll hü cıralar dağıtmıçtır Bus delegesl mem Çek silâhlan ile cephanesinl bir sergi halinde teşhir etmiçtlr. Bunların »rasın,1a yağı üzerinde leketlnln durumunu lzah etmeye kal • kmca Batılıların müdahalelerile kar hiç kullanılmanuş toplar da vardır. Yukarıdaki resimde, MısırlıIariıT Jtullanmadan • c tahrıb etmeyı düsünmeden bırakıp kaçtıkları rephane sandıkları i.tif halinde sılaşmıştîr Pariâmenlolararası Konferansta Macaristan için Türk teklifi üzerine ihtiram sükutıı Sa. 5. 5ü. 4 te Yugoslav Yunan müzakereleri Tito ile Karamanlis Balkan Paktını görüşeceklermiş Atina 16 (R.) Bu aksam verilen resmî bir habere göre, halem Türkiy» Poionya nullî futbol maçı dün Washingtonda bulunan Yunan Ba} Dolmabaho* stadında çok kalabalık bir «eyird bakanı Karamanlis bugünlerde Atinaya dönecek ve sonra da Bel kütlesi önünd* oynanmıştır. Takımımrzm baskım altmda geçen bu maçta forvet hattımız hayli gol grada gidecektir. kaçırmış ve neticede Türk takmu sanadan 11 beraberlikle ayrılmıştır. Yukarıdaki resimde Metinin kafa Arkası Sa. 5, Sü. 3 te ile yaptığı golümüz görülmektedir. Arablar İsrael Ordısuna Bınları da Bıraktılar . ; , : • : , , „ : : ':V:, Türkiye: 1 Poionya: 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle