16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HCI 17 Kasun 195» r SIHHİ BAHİSLER Yazan: Doçenl Dr. Sabahaddin Kerimoğlu Beşer, muhakkak kl kendinl bildigi ^ündenbert, mhhatlnl idame edebilmenln çarelertnl aramı?tır. Yüz blnlerce yıldanberl dinl usullerden son yıllann atom tedavilerlne kadar muazzam blr tedavi sermayesi içlnde bunu, yani beşer sıhhatini, koruma. bozulduğu takdlrde düzeltmege dogru bir gayret aarfedilmektedir. Biz bu yazımızda bunlar üzerinde durmıyacağız. Mevzuumuz beyln hastalıklanmn tedavlleri içln evvelâ. her şpyde oldu&u gibt yapılması gereken teçhisle luullerinde çok yeni olan bir »eküdir. Bu teşhts usulünün esası beynin içinde ve dışında bulunan kırmızı ve «lyah kan damarlarının içlerlni röntgen auaını geçlnniyen bir madde lle doldurarak röntgenle repml alınabilen blr sekle sokup tetklk etmektir. Bevnln insan nzviretlndekl ehemmlyeti malOmdur. însan ancak beynlnln mükemmelligl nisbPttnde lnpandir. Havvan silsileel lçinde beyninin inkfşafı sayesinde iki ayak üzerine kalkan ve dUfünebllen mahluk pene k»ndi sının içüıde beynln tekâmülü nlnbetinde kıymet alagelmektedir. Takdlr ediHr Id beynin en mflhim blr uzuv olmai>ının aaıl sebeblerinden blr tanesl de vOcudün dlgor kııımlarmı ldare etmesldir. Her ne kadar kalb, ciğerler. mide ve her tarafımız kpndl başlanna çalışır görüntlrler^e de ldar* merkezleri beyindedlr. Bu kadar mOhlm olan uzvun tabiatüe her seyl de ona göre ayarlanmıştır. Meselâ vücuddcn en çok kan aarfeden uıuv beylr.dir. Beynta'z vasatt olarak saatte 4550 kllogram kan sarfeder. Bu kadar kanı beynln lçine gfitflren baslıca İM »rup daınar vardır. Bunlardan blrlncl grup boynun kenarlanndan sağlı «ollu yukan çıkar, ?ah daman dpdiglmiz karotl» damnrlandır. Bunlann bflyflk parçası kulak kemlğinln lçlnde beyne girer ve boyntn 6n parçammn, lç kısmmı re dış kısmının 4'5 lnl besler. Daha tnce olan karotlaln dıs dalı beyln zarlarlle knfatatı araaında beynln dış tarafında kalır. tklnci gnıp damarlar kafatasınm boyna birleştiği deitkten gırer ve küçCk beyinîe arka kı«lm1annı be§1erler. Bu damar »lsteml her tnıanda hemen hemen aynıdır. Damarlann miktan. uzunlugu, kahnlıjh. l=tikametleri anatomik olarak aabtttlr. Anormal gernnu* endettilr: olsa da blr düzene ttbidlr, faaia şaşırtmaz. DlmaJ haetahklannın y«nl teahla usnlünde damarlann bu vazlyetlerindea lstifade edflmektedlr. Beyln hastallklannda lkl büyük grup vardır ki bunlar hemen hemen dtonag hastalıklannın onda seUzlni te^kll ederler: Damarlardan gelen hastalıklar va beyin urlan. Damarlardan gelen hagtalıklsr ya ba damarlann kanamaaı veya tıkanmagıdır. Bugün beyin kana ması insan hayatında kalb ve kanaerden »onra ölümü muclb olan Bçüneü tehlikedir. Bu kanamadan kurtuian veya darnar tıkanmasına maruz kalanlar 1»» hemlplejlk dedl»lmiz felçlilerdlr ld bunlar da hayatta alll olanlann yüzde 70 ini teşkil ederler. Etrafımıza «öyle bir göz atarsak ne kadar çok ailede S yaşından O sonra adeta irsl denecek çekilde bu feîe hastalıPının meydana geidlglnl görürüz ve böyle bir aileden yetişenlcrln yaçlan ilerledikçe bu istlkbalin tehdidl altında vaktlnden evvel bir •flrfl ruhl derdlere maruı kalırlar. Şu haJde eger beyln damarlannda bir kanama veya tıkanma varsa rCntgon maaası Ozerinde »ah damarlanndan röntgen Pltınd3 g«zükebilecck bir madde er.Jekte edilerek o lnianda t)kanan veya kanayan daman meydnna çıkarmak mümkündür. Eğer iır varsa onun da fldetâ büyüklUk derecesine ksdar bu uoulle filminl almak knblldir. ÇünkO beyin lçlnde buyüyen urun ya kendisi çok fazlâ yeni damarlarla doludur: o zaman bu yeni damarlann lçine dolan opak madde (röntgen suamı geçirmlyen madde demrktlr) olduğu gibl nrun yerlni ve şeklinl gösterir veya ur haridi xatında datnamzdır: fakat ohırdujhı yerde glttikçe büjüyerpk etr..f.nds bulunan damarlan dışa. lçe, yukan veya a«atı dojru, vatlyet ve yerlne gore, muhtellf lstlkametlerde iterek bu dımarlarla hududunu çerçeveler. Böylcce urun nerede re n« boyükltlkte oldugımu gBrmek mümk(ln olur. tlk defa SO fcn» evrel tecrflbe fdllen bu usul bazı mahıurian ytlzflnden 1940 «ennine kadar terkedllmlf. ondan »onra Irviçreliler taralından ıslah edilerek 1950 den »cnra hemen bütün dOnya îlnlr haatalıklan kllniklerinde kullanılmata baçlanmıstır. Yapıidıffı p«nnda tehilkeslz oluşu ve netice itibarile de çok kaf! bfr teşhis l'abetl veriçi bu metodun her gün biraz dâha inM?afıru te^vlk etmektedir. Beyin hastahklannda yeni feşhis usulleri t =haberleri Tanzimat fermanı ve Kopru ustundekı yoleu kesafeti yabancı devletler hafifletüecek T A R t I II 1 B A I1 İ $5 L E R ABAHTANl )ABAHA... Meşhur punş fıikâyesi gibi III Köprttdeki vapur lskelelerlnin Sirkeci ve Kabataşa nekli inceleniyor Köprüdeki yolcu kesafetinl haflfletmek maksadile Istanbul Belediyeal ve Şehlr Hatlan tşletmesl arasıuda yapılan gorüşniekre dun de devazn edilmiçtlr Bu arada Köprü lakelelerinin Sirkeci ve Kabataşa nakll mevtuu ttzerinde durulmuçtur. Bu takdirde vapur ve otoboa Mferlerl araunda blr lrtlbat kurulacaktır. takelelerln yerlerl henüz tesbit edllmemi^tir. Inşaat bedelinin Belediye tarafından odenme»l kuvvetle muhtemeldır. Diger taraftan Denlzclllk Bankası, Şehlr Hatlan Isletraesl İçln yaptınlacak 2000 yolcu istiabında büyUk vapurlann projelerini hazırlatmıstır. Bu gcmilerln tekneleri Denizcilik Bankasır.m tersanelerind* lnsa edilecek, makineleri îtalyan kredisile getirtilerek montajı burada yapılacaktır. Makine montajı önümüzdeld aylarda bitlrllerek bu yaz baainda hlzmete glrccek olan «VanlkBy» vapuru da 15 5 mll »üratinde ve lüks evıafta olacaktır. önümüzdekl ilıcbahara kadar Istanbul Belediyeaine devredilecegl tnhmin edllen Şehir Hatlan Isletmesi vapur kadroau bu •uretle nlıbeten kuvvetlendlrilnıiş olacaktır. Denizyellan ldaresinin saatleri «frev» yaptı Denlzyollan ldaresinin Köprüds Osküdar, Adalar ve Kadıköy vapuı lfkelelerindekl saatleri hep blrden bozulmu?, üzerlerine blrer bcya« kâgıd yapıçtınlmıştır. Şehrtn dlğeı yerlerlnde, bu arada Sultahamamındakl büytlk saat de örtülü bulunmaktadır. Soylendiğne göre. buna »ebeb naat tamirinde matehams olan blr zatın aon gunlerdı» fazla Ocret tatemeaidlr. Sabırsulıkla beklenen bu ] Sabri isnıinde blrinin cebinden 200 hazin eserin iklnci baaIlra çalarken suçüstO yakalanan Akif Bi çıktı. Tıjh 1. A?!iye Ceza mahkemesi tarahndan 3 sene hap»e miştlr. mahkum edil Bir Yaman Vardı Bir yankesicl 3 sene hapse mahkum oldu Gellr vergüinde kayıd nlzamı, fatura nizamı, amortlsmanın naaıl hesablanacağı. defierlemenin nasıl yapılajt ve aiâlrniı ictihatlar. kltabında mevcuddur. EminönO Vergi Dairesl Müdürü Receb Turgay tarafından hazırlanmıştır. tstanbulda, Üniversite, tnkilâb, Cihan kltabcvlerinden; Beyoğlunda Kitab Saraydan; Ankarada Berkalp Kitabevlnden temin edllebilir. Fiatı cildli olarak (12.50) liradır. 10.000 er lira kefaletle serbest bırakıldıiar Dövlx kaçakçıhgı yaptı^ı iddiasile 1. Asllye Ceza mahkemeslnde yargılanmakta olan Gabriyel ve «uç ortagi Isak Kohen, dün 10 biner Ilra kefaletle »erhetıt birakilmıslardır. Oananb Imparatorhığunaa 18. •»YAZAN: n n aonunda ba|layan ulahat hareketlari gerllik taraftarlancın mfidahal* vc ifyaolarilt durduruimus, U. aarın basında II. Maiunudun yeni tejebbüsieri kumen muvaffak olrauştu. Memleketta Avrupai tarzda idare sistemine taraftar olanlarm sayısı pek tanıyan Te dünya meseleleri hakkın demislar, hatti, ferman okunup ataz bulunuyor, idari, içtimaî sahalarda da gayet berrak görüşlere sahib bu las kesesine konulurken banlan da değisiklikler yapılmaaı, bir hukuk lunan Reşid Paşa, Türkiyedekl ısia (girdiği keseden bir daha çıkmasın) devlcti kurulması fikirleri tenkicüere hat hareketlerinden dahilde ve ha diye dua etmislerdi. uİruyordu. Nadir d« olsa, lnkılâbları ricde lyi neticeler doğacaâmı, huzur Muasır cereyanları kabul etmiyeo ber.ürseyecek kıymetU gencler yttif ve emniyet havaaının artacağını bilj kudenıadan baaılan da TanzimatçıUrilmis, fakat bir dünya görüîüna yor ve eskiye taraftar olanlara karjı, lara (taaccüb aderbn sizin haiiııize, sabib olmıyan bu gencler blr laki Tanzimat hareketlni büyük tb resa vaktile Ebüssuud ve tbni Kemal gibi lâba önderlik yapacak kudreti gös retle ele almış bulunuyordu. zatlann koyduklan kanunu bozup «iterememişlerdi. 3 kasım 1839 d« Gülhane Kasn *in gibi zatlar, onlaıa bedel kanun Devlat ricali araıuıa da giren tna önünde bizzai Reşid Paşa tarafından vaz re tanzim ediyorsunuz) diye sihud sayıdaki bu (enclere mukabil okunan Tanzimat fermanile, keyfi temde bulunmuşlardı. devlet idaresini •llarinde tjtanların idamlara, sürıcünlere, musaderelerc tlân olunan Tanzimat Fermanınm ekserisl eski ajsteme taraftar bulu son verileceği, vergilerin yeknabak tercümelerı, Hariciye Nazın flü«io nuyor, Koca Htisrev Pasa gibi devrin ve muııtazam bir kaldeye bağlanaca Pasanm bir mektubOe tstanbulda bunafiz şahsiyetlcrinden bir: teknik «a tı, askerl mukellefiyet usulü konu lunan yabancı sefirlere Te maelahathalarda garblılajmayı makbul «ay lacsğı, yeni bir ceza kanunu yapüa gÜTarlırp gönderilmişti. makla beraber içtimaî hayatta inkılâ cağı bildiriliyor, Islâm ve Rıristiyan Mektubu ve ferman tercümesini bın şiddetle aieyhtarı görünüyordu. bütün tebaanın müsavatı ilân olunu alan diplomatlar hemen o günlerde yordu. 1939 da Abdülmecid tahta çıktığı bu ıslahat hareketine karşı düjüncevmkit devlet, harict, dahili büyük Eakiye taraitar olanlar Tanzimat lerinl Harlciye Naznı Rafid Pafaya tehlikeler İçinde bulunuyor, idare fermanma karsı gizllden girliye mu büdirmi?lerdi. tnıriliı Sefiri Ponsonbaşmdakiler ise bu tehlikelere karşı halefete başlamışlar (Reşid Pasa Mı by, 7 kasım 1839 tarihli mektubunda. koyacak dirayet v« kabiiiyeü göste •tr meselesinj halletsin, biz Tanzi Abdülmecidln akıl ve merhametini öremiyorlardı. Fransn ihtllâlinta getlr matı nasıl olsa ortadan kaldınnz) vüyor ve Padisahm devlet idaresine, tiği fikirler, Avrupa devletlerinm idari tistemlerlne tesir etmis, bir çok memleketlerde hukuk devleti zihniyeti belirmig, İnsan Haklar; Bcyannamesile dünyada yeni bir devir açılmıştı. Avrupa camiası içinde ve üç kıtaya yayılmıs bir halds bulunan bOYeni çıkan 36 ncı (Kasım) sayısı ile >"ük Osmanlı împaratorluğunun da bu muasır fikirlerden roülhem olÜÇÜNCÜ cildi tamamlanmiftır. ması zarur! görülüyor ve Imparator Bu sayıda: luğun kurtuluj çaresi olarak böyle RECEP TUBGAY'ın Dtvlet Tahvllâtı Faizlerinin Vergi Muauyeti; blr ıslahatın yapılması ileri sürülüYUSUF ZtY<V tSMAİL ÇEBfnln Fatura Vermek MecbuHy«ti, V«rgi yordu. Usui Kanunu ve Mllll Korunma Kanunundaki Londra sefiri ve Harlciye Nazırı Müeyyldeler, Mevzuatta Bu Hususta Mühim Olan Mustafa Reşid Paşa bu hakikati büBir Bosluk, tün açıklığile gSrmüş, memlekette ve dışarıda bir emniyet havasmm uSAUKİ KAYRALCI'nm tnjaat îslerinde lşin Hitamı; yanması için ıslahat hareketlerine CAIltT ARAT'ın Ânıme Alacaklarında Gecikme Zaınnu Ve Pijderhal girişllmenin lüzumu üzerinmanlıktaki Zamla Mukayesesi; de durmuştu. Eski sisteme jiddetle AHMED EDİB KUSnEMİKOftLU'nun K/982 Sayılı Karara Istinaden bağh Sadrazam Hüsrev Paşa ile, HaBazı Maliarın thtiyaç Sshiplerine Tahdt «• T»vriciya Nazırı amsında bafgöttereo, rllne Dair 21 Sayıh Sirküler ve Izahı; goTÜş ayrıhğı, Reşid Paşanın galebeınevzuundakl yazılar bulunmaktadu. Ayne» K/ltSl sayıh Karar «ile neticelenmia, on yedi vaşındakl ilâve olamk vcrHmekttdtr. genc hükümdar Sultan Mecid, dünya Cağaloğlu, Servilimescld Sok. 24 tstanbul Tcl: 22 09 68. meseleleri ve memleket davaları üzeYıllık abonesl 12 Ilra. nayilerden. kitakcılardan arayıntt. rinde kendisinl ikna eden 'icaid PaAnkarada Satış Yeri: Kültür Kitabrvi Yeni>!c'hir. jayı tutmujtu. Muasır Avrupa devlet adamlarını Haİuh Y. Sehsuvaroğlu dirayet aahibl «ahslyetleri getirdijini belirtiyordu. îngiliı Seflrl, Tanzimat hakkındaki fikirlerini de ;öyl* açıklıyordu: (Tanzimat gerek tahayyül ve tasavvuru ve gerek icrası cihetlerile âlâ, ayrıca din hükümlerine ve halk efkârma uygundur. Bütün tebaa hakkırıda enini mucib ve her ferdin istıhkak ve imtiyazlarına halel vermez guzel bir tedbirdlr. VER6İ NECMUÂSrnm Kurumlar Yergisi Kanunu ve Talbikatı Kaçakçılıktan sanık bir Ynnanb kaptan mhkum oWu Bundan blr müddet evvel kaçak olarak gptirdigl tngUlı altınlannı bozdururken yakalanan Nlkola Barl»o« lsmlnde blr Yunanlı kaptan. 1. Asllye Ceza mahkemesi tarafından 5 ay 25 fOn hapse mahkum edllmls. ceza trcll olunmufltur. Son 24 saatte S trafik karası oldu Son M aaat sarfında şehlrd* blri OlOmle neticelenen ( trafik kaıatı olmuştur. Mustafa Oıkan ldara>lndekl Ankara 23343 plakah kamyon Iımite £<derken Ankara yolunda Esklatıl mevkllnde 30 yn«ında Allye Karaman İBminds blr kadma çarparak OlOmflne sebeblyet vermlstir. Yakalanan «ofOr hakkında Karta] MDddelumumillji tıhklkst yapmaktndır. Diğer trafik kazalannda 4 kişi yaralanmış. bir vafita da haaf.ra ugramıştır. Ayrıca ehllyet"ilz kamvon kullanan MehmPd Baygın isminde birl de yakalanarak nrialete teslim edllmlştir. Merkez Bankaaırun son MUtenine göre tedavöldeki paramınn mlkt^n 2 423STO.8S5 liradır. Ajansımız 22 KASIM 195i PERŞEMBE GÜNÜ hizmetinlze giriyor. Açılış münasebetile PENDİK HüSUSİ KEŞİDE Çe«itll Para tkramiyelerl Her 150 Liraya 4t ^ •'fcI I ^ # I U 1J lı '.^ H 1 li i j U; Tedavüldekl para Bir Kıır'a Nınarası Tramvay ve Elektrlk tdarealnln Çekoslovakyadan «atın aldıgı 100 ntobü?ten 88 i şehrimlze gelmis bulunmaktadır. Bunlardan 39 tanesl aervlse girmiştir Dlgerleri de yakında pervlae glrecek. rcii h,Tt!an3a çaiı^tınlinktır tstarbul Elektrik tdnreslnln Kadıköy Kurbagahderpde inşa ettirdlğı Hava«an fabrtkası yakında tBrenle açılacaktır. Tabrlka gtlnde 30 000 met rpküp havagazı verecektir. Kasnn 17 Çekoslovakyaya ısmarlanan otobüsrerden 88 I geldi Kndıköy Havagazı fabrikan BANKACILIKŞUBELERI Müatesna açılış hediyeleri v« rengin ikramiye plânlarıle yakında hiznıetlnize giriyor. Tanzimat hükümlerinin her ferdin istihkak ve imtiyazlarma halel vermez güzel bir tedbir oldugu bu dailerinin rey ve mütalealarma da n u vafıîctır. Osmanlı Devletinin eski halile, selâmet ve felâh buhnası mümkün görüiemezdi. Osmanlı Devleüne bağh milJetler metbulan olan padisahın v» umurdide ve kârâ^ina olan zevatın iyl tedbirlerini teryic edip kuvveden fiile getirmelerine yardımcı olacaklardır. Bu netice ise insai ve dirayet sahibi olan yabancüarı mcmnun eyleyecektir. Bu cihetlerin kayıd ve beyandan müstafni bulunduğunun iş>rı Devîetlu Resid Paşa Hazrettorine olan fartı hürmet ve itibarımızın tekidbı» bir vesile sayılHak ettlğl âfeıinden «onra. ben t* mtftır.) fl). ona pane hikhyesini anlattım: tstanbulda bulunan Amerika ma»Adamın blrl staja gönderildiği Allahatgüzarı ise Tanzimat Fermanına ve kendisine gelen mektuba karşı manyada punç Içmlş, pek beğcnmlş. Yurda dönünce: gönderdişi cevabda 'Türkiyenm şan Hanım! Bana elceğizinle bir punç ve sevketine ve »aadet haline nid hususlarm herkesten ziyade Amerika yap! demls. O da ne alafrançalıktır, hey? hükflmetinm memnunlyetini arthracağında şüphe olmadığmı ve ferman Canım efendim, ansurlan eay, tercümehinin Amerika hükumetine jeker, ltmon, konyak. Büyütme işll pönderilmis bulundufunu) yazmakta Yani nasıl? idi. Pek basit . Tarifini nerondim .. Sen evvelâ bir rny pişir hakalım. Fransa e^isi ise cevabında (Fran tlâhi efendl Evlmf7e eay. kah• devletinln Türkiye hakkında olan ve giriyor mu?. Arpa kahvvst l<;ralsamiml muhabbet ve hakik! gay yor muyuz?. retlerine) temos ederek Tanzimatın Ona pişir ama fade değil, ae»tlrdlği adll usuUerin lnsaniyetkar kerll olacak. bulunduğunu ve bu halin devlet için Şekerimiz bittl diye bu sabao iftihar vesilesi teskil edeceğinl, Tan haber vermlftim; gelirmcdln. zünatın Osmanlı devletinin eski ku» Sahi. unuttum. Azıcık pekmez vet ve şevketinl iadeye yarayacagını kalm^tı ya, lkl kajık koyarsm. v« bu fermaru cümleden ziyade Fran Bak, • olur. sanın tnh^in eyleyeceğini) belirtmek Üstilne de llmon nkarıın. tedir. Ucuzlamadan almıyacağımiza Rusya elçisl, Tanzimat fermanınm dair karar venniştim. Salatalara sirke ilânına karşı fönderdiği mektubda kıı!lanıyoruz. Sen de punca llmon yerlne sirke (ferman suretinin Rusya imparatoru dök. na gönderildiğini, bu hayırh ferma Bafflstan*. nın imparatoru da memnun edece Üstiine de blr flncan konyak lâSinden şflphesi bulunmadığını be XI m . lirtmekte ve (her bir din ve mezheb Bvrası bar aankl . Ne gezer bfzve rütbede bulunan Osmanlı tebaa de knnyak?. Oidum olası evinılze ?irları) hakkında Tanzimatın ^etirdi?J miş midir?. Rakından bir kadeh riömüsavat fikrir.i Svmekte ve Abdül kejim. Fena fiklr değil .. Ha göreyinı mecıdin akıl ve kiyasetinden bahsetseni hunım ARzımı sulandırdın!. mektedir. Hanım tarlf flzere puncu pisirir. Avusturya sefiri Tanzimat rermaEfendi: nının Abdülmecide ilelebed bir un Ruııun rtnft kırmızıya eaUraktit van, san ve şöhret olacağmı ve bun hâkive kaymış!. Ne hikmettlr? der. dan sonra gelecekierin dahi memBir yndnm «İır. Pttskârflr, «#iira», nuniyet ve muhabbetlerinl kendile yüz buni'jturur: rlne temin edeceğinl bildirmokt* ve Senln de ellnde lenet yoktıır Tanzimat hükOmlerlni övmektedir. zaten hatun! diyerekten öst^lUş,. bif. Aynca Prusya, Danimarka, Belçl temiz azarlar kadmeağızı ka elçileri, Felemenk, tspanya, Isveç, Devran öyle devran kl. çojhjmuznn Sardunya ve Sicilya maslahatgüıarlan Tanzimat fermRnınm Oamanlı^ hayatını punç ettl, plç eMI, a dostİRr! Împaratorlu5una Retireceîi ivilikler1 Ama gene de umduğunu değli, den bahseden mektublar gSndermlfbuMııjfrınu yemenin ynluna bakmatı. lerdlr. Meseiâ hikâyedeki adam ille »ıcak bir sey istivorsa arpa kahvcsini sade (1> Topkapı Sarayı arsivinde 4028 içseydlü Üstiine iki kasık pekmez sayıda kayıdlı olan bu cevablar me yutup a(7inı tatlıl:>« ıydı" Raknım tine sadeleştirerek alınmıştır. aksama saklasaydıü Slrkeslnl salatasında kulVnsaydıü E, efendim, uzun Ctmescydi!!! TEŞEKKÜR Sen de dostum, bir ellnde marpuç, bir elinde finran, kahvohanentn Zevcem iKak ı FATMA ZEHBA Önenemre'nin Buldun,köscslnde keytf çn(mışnn. . bunama gayrl... Bnldukt alemtzi derln btr rlenı lçlnde bıraka. ralt ufulü dolayısile cenazeilnde bl« bunamıyalım gayri .. Beterin ne beterlerl var. tat bulunan, çelenk gOnderen, evlml Hfiza mln fadll .. ze kadar gelen, mektub, telsrrmf Te te lefonU sonsus acımısda blzleri t»Hnl&sa: Yasasm »arkvarî kanaafklr tlye eden skrabalanma, mesal »e <1 lık . ğer tdarf T« mOessrselerdekl bütOn Ama, bonun «mu (blr lokma blr arkadaşlBrıma, re dostlarımıza ayrı hırka) ya kadar dayantr erenler!. ayn teşekkor etmeye teeasürUm m*(VâNu) nl oldugundan tesekkOrlerlmln ulas. tırılmasına muhterem gaaîtenuan tavaasutunu laygılanmla rtca pderlm. E?t MUAMMCR Sırrı Ör.enemre \ı arkadasım, eski v* yeni hayatını anlattı: Ktt«ücük blr odara vardır. Mütevazı hayat yasarım. Eakiıien akfam iutiı i(ten döoünce gaz sobanu alevleudirirdim ve fazla sarfiyat olnıaması içhı kısardun. Bir üncan kahve içer, btr da Marmara purosu tellendirirdim. Bu souuııcusu 15 kuru5tur: Yegâue fantezim... Küfuk düııyanıda olsun btr anlık saadet duyardıııı. Şimdi şebrin bııyiık merktzlertııde gaz alnıak için uzun kuyrnklar yapanlan göni* odanıı uıtmaktan vazgeçtim. Zira koüiıır sobam da yok, kömürüm de, kunnirlugüm de, odunum da .. B«niarı lıaziıı hazin düşünerek tüiüncüye uğradım: Matnıara purosn da yok. O da ortadan kalkmı; ne hikmetse Kahve zaten yok, malum... BiitüB scvgili itiyadlarım böylece altiist •düdl. (Tann beterinden esirgesin) dl> yerekten bekftr odamm kapısındaa geri döndıım. KöşebaşıiKİaki ktıhvehaneye glıtlm Kfilttstür yer ama, sobası yanıyor bari. Bir nolıud ısmarladım. Köpüklü köpüklü ftncan içinde getirdilcr nâmub;ıreği: Sert tütüne alışmısım, sigara ile olamıyo» mm. Çırağa: «Bir nargHe doldurun!» dedim. O da |e!di. Höpürdete, tokurdata. yeni hayatımn temessiil ettlm! Ne>iersin, nıayi gibi davranıp zarfın (eklini almnlı. Zaman §ana uymazsa sen zanıana uy! Keyfim kaçınıyor... Bak hâla fnka bile ediyorura.» VEF AT Merhum Vetermcr Ybibay Osman Elgin ve H.cndune Elgin oglu ve Nezihe Elginin ztvci, Sıtma Milcadele Sava= B^kınlıftuıdan enıekli Hakk;n rahpıetıne kavuv'"=l'ir ronazesi bugünkü cumartesi gCır A»;le namazını müteakıb Kadık' ı Osmanaga Camiinden kaldınlaı Karacaahniefideki mcdfoni mahsuıin.ı bırakllacaktır. Allah rahmet eytesto. I Eşi: Elgin TÜRK Ticaret Bankası Rebiülâhır 14 b S m > § 1 J 12.17 Jt V. j «90111 59ı 14.34] 1 « « | 18 28! 507 1.35] 1 2 3 4 5 İLK AÇILACAK ŞUBELER İSKENDERUN İSTANBUL (Pangaltı) İSTANBUL (KarakÖy) ANKARA (Sıhhiye) ANKARA (Anafartalar) Karaca Çoouk Sîneması Doktor İHSAN ELGİN 1 Miki Şortlar Kultiir ve öğretlci filmler Jîer curpartefi, çarşnnıba saat 13,15 ten pazar günleri 10 dan itibaren dcvnmlı matineler. Bugün Füm Müfabakasının ilk haftası E. ] 2.00] 7X18 94i 12 00| «CUMIIHKİYETa Tefrikası: 7 7 Sonra btrdenbire kendine bir eayret verdi. O uyuşuk, durgım hava Manchester'de kaitnahydı. Bu rası hareket vc canlüık isteyen bir yerdiHızla kalktı. Bavulunu alıp asafı lndl Kalabalık dağtlmış, Utasyonda bir kaç kisi ancak kalmıştı. Caddeye çıktı. Pollse Süthatıe Avlusu denileo yeri sordu ve orun tarifi üzrrine bir sokağa saptı. Kalabalık bir meydana çıktı Oradan rıhtan boyu ^örüniiyordu Aradığı yer de buraya p«k yakındı. Avhıya girdi Dört bir yanda kapılar ffSrfinttyordu. Burmurdan Osi k^tlara çıkıldıfc belUydl Zetnto katından baska iki kat daha vardı Oradaki dalrdeıin tam oİHrak, yahud oda oda kiraya veril.hfi an!aşılıyoıuu. Hulâsa. büvük bir handı burası. Avluda kimsecikler yoktıı. Mary etrafina bakındı En sonırnda. iler'eyip, kapdardan birini çaldı. deydl kl, rüzgira kapüan kuru bir yaprak gibi türuklendi Bir yandan da: «Rica ederim, söyleyin...» diye yalvarıyordutWill nered«, biliyor mueunuz?» Kadın bu üstüste soruş karsısında töylemek zorunda kaldı: «Gitti.» Mary: «Gitti mi?> diye haykırdı. İyi kalbli kadın, onu koltuğunun sltından tutarak kendine yasladı. WiH'i arayan v« bulamadığı için b?yılacak gibi olan bu kızm kalüapıyt yusu oıı K<.dııı uçt: buLamayışına uziilmüş gibi, birden V.:"de büyük bir sevgi ateşinin yan Mary: «Aifedersiniz, Bayan Je bire durgunlaştı: dığını anlanuştı. Denizlere açılan nes'in evini anyorum > dedi. tE>de değil, kızırn...» gemicileran arkasından ağlayan niKadın kuaca: ttki kapı asagıst* Baska bir ıey daha söyliyecekmi| c« kıziarın acıklı maoeraiarını çok diye cevab verip kapıyı kma yü de sanradan vazfeçmij gibi dur isitmistizfln* kapatıverdi. mujtu (Gel, kın», iç«ri> d*dL «Oel Bayan Jones çjamaaır yüuyordu Mary, umidlerinden blrinin ka otur, anJataylm.» Sinirli bir kadın olsaydı bu is za nldıgım görmenln verdigi aca Ut Mary içeri girmek istemiyor, kamanında (?elec yabancıyı hiç de lyakta sallandı. oracığa yığılacak çan fırsatın arkastndan kuş olup TÜler yüzle karsıLamazdı ama, çok 'ibi oldu. Kapınm kenanna tutun uçmak için <;jrpmryordu. sakin, iyi kalbli bir hahjncağızdı. j n tarkına sonradan vardu «Ne zaman gitti!» diye sordu Kapıyı açıp karşısında saz b«Kedini toparlayarak: «Nerede?> «Bu sabab Gemisi ile beraber nizJi, yorgun halli ve flrkek ba, Hyebüdl gitti...> klslı bir kız görünce, ona cesaret Kadm, onuc halini görflnce ko• *• ve kuvvet v»rmek ister gibi, mü| lundan rutup yardınt etö: Mary bayılmiftu Gözlerinl açtıfı flk blr tavırla (rülumfledi: «Gel. İçeri. kızım» dedi «Çok zaman kendlni sıcak, ios bir odada, «Buyur kızım.» yorgunctin gaUba Neredeo f e ü »ert b!r sedirin ozerinde buldu. Bu beklemedifi bos karjulacış yortunî» Önoc. nered« olduj^urıu. basma ne Mary'yi şasırtmıs gibi idı Bir an M&ry bu söz]«r! iaitmemiş gi tjeldiJıni anlayamadı. Sonra yuuru duraladı. Sonra k«ndisi de gülüm biydi: yavss yavaş yerine gcîdi. sedi. «WiU nerede?» dtye küedi. BirJenbiıe başı Snüne düştü, a «Affedersiniz. Will Wilson «Gitti mi yoksa?B diye sonnak vuçîannın içine kapandlevde mi?» tan korkuyordu. «Aah babacığım... BabacıBayan Jones. kiracısı delikanhyı Bayan Jones onu içfri doğru çek îım... Ne yaptın!» diye inliyordu aramava gelen bu zavallı kızın onu ti. Kızcağjı o kadar bitkin bir halbir insaD »enin vÜ7Ünden ölecek... Hakikati bildiğim halde onu kurtaramıyacağını...» Bunlan, farkmda olmadan, sayıklar (?ibi söylüyordu. Sonra, birdenbire kendine geldi, etrafina bakındı. Ev sahibi kadm. biraz ileride, ccacın başındaydt. Yere çömelmls, ateçin üzerindeki tencere>i kanştınyordu Mary ağzmdan kaçırdığı sözlerden dolayı dehşete kapılmıs, gSzleri yuvalanndan dıaan ugranuştı. Kadma şaşkın şaşkın bakarak: «Aifedersiniz...» diye mınldsndı. »Söylediğim saçmalara bakmaym... Kendimde deSiüra> Bayan Jonea, çöm«ldi|l yerden doğrularak g»!dl, gulflmaiyerek fazın yanına oturdu, «Uerini tuttu, taçlannı oksadı. «Çok büyük blr derd İçinde oîdujhjnu anlıyonım, yavrum» d«di «Derdsiz bas olmaz. Hayat gaiklerden, elemlenlec, ıstırablardan ibaret. EUverir ki kendimize güvenerek, Tanrımıza iman ederek, zorluklan yenmek için bütün kuvvetimizl» çalıjallm...» Mary göıterdiği bu yakınlık T« ır:layı» karşnunda aaklnlefti. tçlne bir huzur geldi v» hlç baklernedlgi bir anda sörrfüftü bu •evgidcn dolayı gözleri yaşardı. «BiHün kuvvetimie çahşıyorura» diye içini çekti. «Fakat, yapıiarak o kadar çok iş var ki! ö y W çetin bir «avaşa atılmarn lâzım kı' H f p i" vapayRİoıs Tvk ba>s] ma!> Mary burada birdenbire durdu. Eoş lftfLrla geçirecek vakti olmadıgını aniamıa (fibiydi. «WU1 (fitti dedicıU... değil mi?» diye sordu. Hâla inanamıyormus gibi bir hali vardı. Kadın. başını salladı: «Evet... Will dün gece çıktı evden Gemi bu sabah erkenden kalkacakmı*. öyle diyordu.» Mary, içine düstüğü yetıi muammayı çözmeye çalışır ve bundan kurrulmanın yolunu arar gibi: « P Î ki ama.s dedi, «benim bildiğim scemi salı sabahı kalkacakü...> Bayan Jooea: <WU1 de 5yle blliyordu» dedi. «Manch«ster'd«a buraya currvi sabahı ıçeldl «John Cropper» salı scbahı kalkacağına «öre. bu arada Man adasına k«dar gitmek, orada amcası nu varmj», ne, onu görmek, sonra dönüp gelmek niyetindeydi Geminin sah deği! de, pazartesi sabahı kalkacağını öğrenince adaya gitmekten vBzgeçtt. «Dön g m , «abaha karsı idt John Harria dir» bir arkads«ı var... Belkt MUrrnin, sana da bahsetmisür... Bn yakjr arkadssı O geldi, beraber gtttiler Chnrley de sabahleyin erkenden rıhtuna kadar giiti. Charley d»difim benim oğlum. Gemiciliğe pek merakh Gemilerin kalkı«KU görmeya bayıiıyor...» CAHUMI *mr)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle