12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT 17 Kamm 195S TARIHIN TARIHI BAfBAŞA Bir kadeh bir şey •tt Misafirlerinize bır kadeh bir şey> içip içmıyecekleı ini sorarsınız. Fakat, «hangi kadehle hangi şey. veriür. tereddüde du^tuğunüz olmaz mı? Bundan oncekı bir ev hayatı» koşemızde, içkının zemin ve zamanından bahsetmiş ve hangi münasebet ve saaüerde hangi çeşıd içki ikram edileceğını anlatmıştık .Zamana göre içkinin nev'i değiştiği gibi, içkinin nev'ine göre de kadehin biçimi ve hacmi değişir. Aşağıdaki resimleri gözden geçirerek bunları kısaca işaret edelim: tlk sıra (soldan sağa sıra ile•: 1 Bira; 2 Viski; 3 Martini; 4 Lıkör; 5 Köuüklü şarab. Ikmci sıra 'soldan sağa sıra ile 1 : 1 Kokteyl: 2 Vermut; 3 Konyak; 4 Şampanya. Içki hazırlamak için bazı kablara da ihtiyaç vardır ki, bunları da üçüncü resimde gorüyoruz: 1 Sifon; 2 Çalkalayıcı; 3 Karıştırıeı; 4 Buz kovası. Bu gıbı âlet ve kadehleriniz bulunduğu takdirde misafirlerinize hiç korkmadan «bir kadeh bir ş e y ik ram edebılir ve zıyadesile makbule geçeceğinden emm olabilirsiniz... İmparatorice Öjeni Çeviren: MAZHAR KCTT irşad vazifelerini yapmıyorlar Münevverler, Oünpifi üökmlm FRANSA DERLEYEN: HAMDİ VAROGLU \ *" Rahat bir oda Modern dekor sanatının icablarına g°re, azamî rahathğı sağhyacak şekilde döşenmiç olan bu oda, insanın yüzüne gülen bir feraVıhk ve güzellik taşlmaktadır. Koltuklar, eski usulde olduğu gibi duvar kenarlarına dizilmemiş, icabına göre dağıtılrruıtır. Yandaki girintiye bir divan konulmus,, o kısmın duvan geniş bir tablo ile süslenmi$tir. Sağ köşede yerli bir kütübhane önünde de yazı masası bulunmaktadır. Öjeııı ou Mıes Hovaru « zaıen ruuamıştı. Aracasıua Ihâkkettlrmişti Bu araba tek atlı ldl amma, nayvan belki de dünya B ( Snın en cms atı ldi. Dedikoducular bu kadın'ın kdtü oldugunu iddia»" iedıyorlardı. halbuki Hovard. Lul'ye gayet sadıktı. Onun içın herşeyıni Jfeda etmiş. siyasi kampanya e«r.a»mda blr hayll para yardımında bu. \luni " ' " « f n kadın son derece güzelcl. f YUVAMIZIN BAHÇESt I Kısın Çiçek Bakımı Çiçekler, sorıbaharın ilk günlerinde havada bir bahar üıklığı ve rütubeti buîunca bırdenbıre canlanırlar, yapraklanırlar, hattâ çiçek büe açarlar. Yalnu, sonbaharın ton günlerinde, kışın ilk soğukları bajlaymca, bir denbıre labıatın gadrine uğrarlar. Onların bahara kadar Eağlıklarıru korumalarını istiyorsak bizim kendilerine yardırn etmemiz lizımdır. Meselâ, bu aylarda sardunyalar ku rumsğa yüz tutar, hele bir iki gece bava dona çeker*e, derhal donarlar. Bunu onlcmek içın, sardunyaları bab çedeki yerlerinden alıp saksüara »ktarma ctmtk vt ev içinde uklamak ' lâzım gelir. Yalnız, saksılardaki tcprağın iyi cins toprak olmasına dik kat etmelidir. Suyu geçirmiyen killi ve kumsuz topraklar sardunyalar için tehhkelidir. Çunku bu gibi topraklarda ha»talık rnıkrobları kendilerine İyi bir faahyet sahası bulurlar. Sardunyanm yaprakları sararmağa haşladığı mı, böyle bir lehlikenin başgös terdiğine hükmetmeli ve derhal toprağı değiştirmelidir. Ev içinde iardunyaların bulunduğu yer fazla sıcak degilse sık sık su vermemelidir. Güneşü havalarda pen cere önüne çıkarmak da ihmal edilmemelidir. VEF AT Aktörün Sanatı Yazan: Suad TA8ER Konuy» bir hilcâyecjkl» girece kere daha Ibretl» okutmak gerekir: ği.n «.. Kurum, bu sötleri ben »ize Eeelinin yakl«|tığını sn«n bilge, haksever, doğru sörlü bir karasi na»ıl öğrettirse öyle söylevm, kenek, günlerden bir gün oğullarını, limeler su gibi aksm. Çoğu oyunkızlanfl. torunlanm bir ekmekçi cuların vaptığı eibi var kuvvetimısrclarımı fırınının ekşimiş hamur. yanmıj niz'.e bağıracaksınız. ekmek kokan çatısı altında kuytu ı jehrin teilâlı okusun. daha ivi Bir bir köfeye çeker, trk» «yaklanle ı de elinizı ikide bir, bovle savurmahareketlerinizde bir yorgrun kanıdlanm bir kaç kere yın. Bütün nvazladıktan »onra otunımuna ge sükunet olsun. Heyecanm seli. fırtınası, tabir caizse kasrgası içinlir de der kı: Dul Bayan Olga Pıkıiıdu. Bıy ve Bayan Dr. Lffter Lızarıdıs. Bay V^ni Pikilidıs, Bajan Amalıa Pikilidıs. sevgili eşi. pederleri ve kaMnp*derleri Bay Haralambos PikiKdis'in vefat ettıçıni denn tocs urle biltlı rırler Cenarp mera^imi bugün cumartesi 17 kasım 195<i sjat 15 te Tjkfimde Ava Triada Rum kilisesinde icra olunac ıktır Cpnaze Lpvazımntı Ançplidis Tel 44 18 52 49 15 >f\ * * * Harbiye Nezareti munıeyyizlerinden merhıım Ali Rız'i bovin ve rnprhume Melek hanımın o^Iu Nlmet Evrenber^.'in zevci, Nezahat Mus'afin kar dej'.rrl. Ahnıed Kula'nın kainbirader! Nectret. Ayhan Berker'in babaları, Mu g"rin derip=i, t^t.inbul N ': ı MuduıItl^ıi Yf\ U'eri Sefl. eırpkü Yazın gel.nejıile taııs^ „ , ,,.,at uao •u.<)> ı Yukıek »osyeLeje menaub kimse'.er şehlrden uzaklaşnıışlardı. Öjenl iie annesı de Versay'da bir yer tutmu«:ardı. O gun hara bulutlu ldl. Öient luanmış roman okurkeu anned çağırdı: «Preas, preuı geç:yor. Koş!>. Öjenl hemen s:çradı Hasikateo Lul maiyetlle bırlUte oraaaa t,eçmekte ldi... Ojeni Pren»lne yiyeeek sibi hakıyciıı . RACIB EV'RENBERK geçınruş oiduğu muessif blr kaza netice«lnde Hakkın rahmetme kavuşmuçtur Cenazeti 17/11/958 cumarte»! Runıı, o?Ie namazmı mut«nkıb Şlçll Camıı Serıfinden kaldırılarak Bdi'rne t Yavrularım, İşte geldim gi ! deyken bile bu duygunuza düzgün Jcapı ŞenidllCindeki eberiı istirahafî h:na teıdı edilecektır Mev'ft rahmet diyonjTı. Ölüm, biz karasineklerin < 1ü verecek bir itidal kazar.mava k de değişmez talihidir. Kanadlırım • gayret etmelısiniz Ksfasına peru1 henüz gövdemi Uıırken, bunca ya ka takmıs agzı kalabalık bir heriPansiyon Aranıyor ' r fima ve corgum* dayanarak, liz fin, çopu. anlaşılmaz, dilsiz oyun t Teknik Üniverslte son sılarüe gürültüden başka bir şeydcf lere bir iki §»y »öylemek itterim» nıf talebeleri icin bir veBu eırada topluluk içindeki genc zevk duyrmyan ayak takiTin:!! ku ya ıki kisîlik 2021 arası. karasmeklerden biri yamndakine lak zarlarını p;tlatac.âım diye naTel 48 46 92 bir kar.sd vurur. Bunu gören bü »ıl yırtınarak heAecanlı bir sshneyi b^rbat ettiğini görmek adeta ıçime doku^ur Şirretliği bile ıfrata kaçıran bu türlü herifleri kırbaçlam=h, Ama büsbütün de dur^un o'.mayin, basiretiniz size rehber oliun. Hareketlerinizi sözlerinize. uydu»özlerinizi hareketlerinize olai ıtiöalrun. Tabiihğin varaşığı oh den ayrılmamaya bakın, Müba'âg=ya düşmek, sizi oyunun gayesin den uzaklaştırır: bu gave ise. evvel âHir, tabiata aynalık etmektir; iyiliğe kendi vüzünü, kibre kendi suretini, her devrede kendi şeki' ve heyetini göstermektir. Şimdi, bu işte ifrata yahud tefrite kaçmîk cahili güldürür belki, ama erbabına fena gelir, Sizce, bu gibı'.erden tek bir kiskıin kanaati, berikilerin bir tiyatro dolusunun kanaatinden daha ağır basmahdır. Öyl« oyuncu lar gördüm ki, oyunlarını metheden ler, hem çok methedenler vardı 1 ama gürcahı boyunlarına konu j şuşları olıun, hareketleri olsun ne hıristiyana benziyordu, ne müslümana hattâ ne de ir.sana. Salrnışlarmda, boğürüşlerinde öyle insan bozuntuıu bir hal vardı ki, bu mahluklsr usta yerine çırak elinden çıkmıs'.ar diye düşündüm.» (1) .N'lhayet day^namadı ......ejme • uen ;ü,ywıı,, '!• Geçld rc3m'ne. Hemen atına at'adı. yolda gurduğü arkaci'sluiıle llbir eşeıei Saı.orı'ye geçld resmlne gıtfi .. Aman yar..b'ol manzara ne igu/eldı! B:r 'ardftan top atıl:yor. bando çalıyor, bir taraftan h'ıik l c a dive hTfrnvordu. Tüylü çapk"îsilp Oıcnı savet zarif gorunuyor u yük Bilge karasinek ön «yaklarile yeri tekmeliyerek, yüksek *e*le: « Y«ni neıli ı«ygı*ız görmeye Uh»mmüi edemiyorum» diye vırıldar. «Rahat durun ve söyliyeceklerimi dinleyinl.ı Bur.un üzerine toplulukta k«nıl!ar tılar kesiHr, irili ufakll bütün gözler bilge karssin«ğin «gzına çevrılir, Gün gormus. devran »ürmüı bilge föyle söze b«flar: « $unu bıle«iniz ki. yüce Tanrı bu koea dünyayı biz sevgili karasir.ekleri için yarattı. Saadetimizin hizmetkân olsunlar diy» sonra tutru, insar.Un yarattı. Daha »onf«, İnfsnlara buğday yetiştirmeyi, değirmen yapmavı. buğdayı değirmende un haline getirmeyi. unu hamur edip fınnlarda pişirmeyi öğretti Bütün bunlan biz rahat edelim, yiyip içip kendisine jükredelim dıy* yîptı. İnsanların geceli fündüziü uğrıımalan, yeni yeni eserlerin meydana gelmesi hep birim için! Bunu karasineklere yakışır bir olpunlukla kavramalı ve yüce Tannya minnet borclu olduğumuru hiç bir zaman rutınrmzdkn çjkarrntmaliyız! İşte. simdilik bu kadar...» bu sözleri karasinek top!u!u?unu denn düşünceler icinde bir an hareketsiz bırakır. Sonra kimi tek başına, kimi üç€rli. beşerli eruplar hs'rnde uçuşup etrafa Orfaklık Aranıyor Xe<"=süs etTİş hir saravi isine sermaye koyarak ortaklık et| mek arzu'und?vız İ!gililerin I Galata P. K. 652 ye mektubla ZAYI Istanbul Kabataş Erkek Ll »e»inden »Imı» olduğum Belgeyi kavbe**im hııkmu yoktur. Sabrl Aydmyazıcı ZAVI Şetekeml kaybettlm yenlslnl fl'TiSmt'i" ««gkisi hOkumıuzBdebiyat Pakülteii Eeyhan Soğukpınar (CÜÇÜK SAHNE Bu ikıam 21 de ARSENİR tiomedı 3 oerae itşe ber KUD taat 11 «n ıtıb^rpn açıktır Çarşambs eunleri temsıl yoktur Turklytde hakkı D İ K K A T Macaristan f3ciası ve Süveyş hâdiselernin n son ve en enteresan sahneleri ilk olarak ilâvpfpn bi'Tiinden itibaren nroırama L ÜKS SSNEMASieiDA GAZİNOSU ve arksdaşîarı rmtine. Sürnrizler. [ î. Her ŞARK PlPPO Her akşam yemeklerinde dans ve müzik L İ V O L S Î cumartesi, pazar gtınleri saat 16 da danslı NOT: Her türlü içki veriliyor. Ma^ka Ta^lık Tel 4S 65 60 Acaba. sayın Üniversitelerin ve bapımn sa.vın mensublan biliyorlar Şöhretini mutfağa borçlu, hattâ bu Ekmeğini batıra batıra tabaktaki mı ki Bngün. «flyaspt» «pnlitika') salçayı sıyırmak. yanud suluca bir sayede servet yapmış bir fransız na, adı venlen tıe?ne, vani düşünüş ve büyuk ıhtıtâl devrinde, îngilte.eye rnrpket tarzı. her türlü akıl ve man yemeğin suyunu bitiımek, her memtıSi a^kın bir bpzpvandan ibarft VP lekette olduğu gibi, Fransada da ya göçen d'Albigr.acdır. Bu ad&m, LoninsanlıS'n bişmın pü^küllü belâ>!ldır! kışıksız bir iştır. Buna rağmen, en drada «meşhur salatalar yapıcm» diMii'.ptleri ve devletleri bu mane\"l ve kibar lokantalarda bile, tabağını ek ye nam kazanmıştı. Yanına bir <ışak ictimat belâdan kurt.rrmr'ıkci «"» meğile sıyıınlar görülür. kim?e ten alu". arabasına bıner, uşasırı eliiıev<il fpiâketlerimizin somı gelmiyeeekkid etmeği aklmdan geçirtnez. Çün ki tahta kutııda zeytinyağ., sirke, 531 tlr! Ac?ba, bu ke«in hakikati. siz proça, çeşidlı baharat, konak konak cofesynnel muharrirİPr. mdnekkidler. kü bu hareket, nihayet ,bütün dün laşır, salata yapardı. edibler. filozoflar ve binginler. böyle yaca rneşhur Fransız mutfağına gös* * * açık ve kesln olarak biliyor mnsu terilen rağbetin bir nişanesi, tabakta Fransada, cerr.iyet nayatınm icablanuz'.. kalan nefis salçayı ziyan etmemek rı arasmda, takdim usulü mühim bir EğtT biliyorsanız. dünya umumi gibi bir iyi niyetin alâmetidir. yer tutar. Orada, kimın kime önca efkarını devamlı bir surette aydınlatBu salça merakı esasen Fransızları takdim edileceğmi bilmek lâzımdu:. manız ge^pkir... Eğer bilmirorsani7. fazla ekmek yiyen bir millet haline Kadınlar erkeklere, gençler yaşlıla hcmpn öğrenlp frene üzerinize almış oldufıınıı? aydınlatma ve yetiştirme getirmiştir. ra, okuma yazma bilmıyenler okuyup vazifenizi canla. bafila yapmaga koFransada Oç çeşid yemek vardır. yazmışlara, gayruneşru çocuk uıası yalmanız gL'rekir... Biri klâsik Fransız yemeği W büyük olan kadm namuslu kadına, çirkinıer Haluk Npodet Dogan lokantalarda yenir. Me'hur Fransız gÜ7.ellere takdim edılir. Boyiece, ncrSanat Enstitiisü mezunu aşçıbasıları tarafından butün dünva kesin dikkati, adı sonradan söylenenin üzerinde toplanmış olur. Adi son As Sb. Kd. Bş. Çvş. ya yayılmış, kral saraylanna kadar radan söylenen bu kimse, belki eiini Ben Sanat Enatttusıinün 1948 yılı girmiştir. uzatıp karşısır.dakinin elini sıkacauT.ezunlnrmdan olup hâlen Kara Or. 1 tkinci«i. aile evlerinde pi«en yemek tır. Fakat sıkmamak ihtimali de vardıımn^da Aj Sb. Kd. B?. ÇTŞ. rütbesi İle teknlsvenlik vapnıaktRVim 1953 yı Bu, sade, fakat itinalı, nefis bir ye dır. Onun için, takdim edilen kimee Imda 6137 sayıh kanunla Sanat Enttl mek çeşididir. acele edıp evvelâ kendısi el uzatmatüler:ne Yd Sb. lıic haklcı tanınm^ Üçüncüsü de bölge yemckleridir. malıdır ki mahçup va/ıyeıe diışmeo:up. Kanunun secicl 4 üncü maddesi sin. ne gnre Orduda Sanat Enstltüsü me. zıınu olup A» Sb. olarak vazlfe goren El öpme modası Fransada, eskisi İpr bu haktan lstlfade edeme?ler. Ankadar revaçta değıldir. Elinin öpülcak mecburî hizmet'.eri hltamında sı raesini ıstiyen kadın, elini uzatırken, nıfları Ast^m. olarak terhis edllirler bu arzusunu hareketile ifade eder. veya ister!er«« Td. 8b. okuluna sevk Buna alısık olanlar içın mesele yokedlür'.er denmektedlr B M Mecl1' tur. Alışık olmıyanlar. uzatılan eli mİ7in COK yerlnde blr karan ile kasıkmakla iktifa ederler. Fransız kabui edl'.en bu kanun blf!erl iclne al. mamıştır. dını bundan dolayı alınmaz. Aıım B07demlr Fransız kadınının. kanun karşısınTnks Kd Bş Çvş da durumu pek sağlam olmadığı bir Matem giinü içki hakikattir. Buna mukabil. Fransa örf ve âdetleri. kadına hayli imtiyazlı bir A'Jturkiln matem Rününde İçki lçll meıjıesi gerektiği halde. vagon restomevki verir. ranlarda satıldıg mdnn hüviyeti mahMeselâ, yolda giderken bir kadm'•1' hir mektnya slkilvM ec<1'mektedlr. Pariste bu üç çeşid yemeği bulmak la karşılaşan erkek, ilk selâmı kenkabildir. Hattâ Par;.ten hiç bir tarafa disi vermeğe mecburdur. Böylece, Şişli meydanında Irgad pazarı Schr:n ev. mutena mpvdanl.irın'lan kımıldamadan, her bolgeye hâs ye kadına, isterse o erketi tanımamaz biri olan Sişlide eam! civannda. bil meklerile tanınmış lokantalırı biıer lıktan veya görmemezlikten gelme ha?«ı mesai saatleri haricinde ve hele birer dolasarak, bu bölge yemeklerini imtiyazı bahsedilmiştir. tatil ve biyram punlerinde öbek ob»k bütün hUFUSiyetlerile tatmik imFransız kadmı, kocası üzerinde çok top'.inmış pejmurde kıyafetli şahısla. kânı vardır. müessirdir. Onun içindir ki, Fransarın serrnden geçemez olduk Eskiden. krallık devrinde, Fransa da, işlerini yürütmek istiyen yerli ve Güya insaat !ş!erlnde çnlımık. Iş bulmak bshanesile o eanim meydani tam da bir övün yemek altı saat sürer, ya yabancı herkes, evvelâ kadının bir ırgad pazarı haüne «oktular. Gelip sofraya kırk çeşid yemek getirilirdi gözüne girmeğe çahşır. geçen kadırlara lâf atan. cam!mİ7in Sonraları yemek çeşidi azalmış, şim Fransızların zarif taraflarrndan biduvarları d:binde yedikleri yemeklerl di ise, bir övün yemek, iki, nihayet ri, karanlık bir merdivende, veya lof nin artık'arını ve çürek. börek kâğıd üç çeşide inmijtir. Saatlerce sürjn bir dehlizde karşıdan geleni hemen nrınıı etrafa savıınıp her tarafı tol ziyafetler bazı bülgelerde ve bazı gö'rmeleridir. Böyle bir durumda, vlj ed»n. keyinendlkçe birb rile boju. hallerde uene de mevcuddur. Vaftız hiçbir Fransız, yüzünde buz gibi do^an bu ^üruhiir: da?:tı!!ni«:nı ve f ^'*'ar gibi, ilk komünyon gibi, aile toplan nuk bir ifade, yahud dünyada kentoplrnmalarına mâni olmak için beledisinden başka hiç kimse yokmuş, gidiye 'aoıtasının, yenidpn tanzim edil tılatına vesile olan törenbrde, bil bi bîgâne bir tavırla geçip gitmez, mekte oîin meydarımi7i sık sık kon hassa eyaletlerde. ziyafetler saatlerce mutlaka yana çekilerek bıraz daha trol etmeyini ha*ıaten rica ediyoruz sürer. Normandiya'da, Bretagne'da yer verir ve gayet nazik bir eda ile Bu ndam')»!7İ.ira da başka blr maha! üç gün devam eden ziyafetler verilir. pardon mösyo! der. lmişvel=çi bulma pazon olnrnk Intlha Fransızlar 1582 seneslne gelineey? Bir tarihte, Pariste, yazm hiç kimbını ârilen ve tekrar tekrar al.ikilılar'" ail»'erimİ7İn seiîmfti ve nvıhiti kadar elle yemek yerlerdi. O sene, se beyaz ayakkabı giymek cesaretinl Üçüncü Hcnri devrinde, ilk defa ola gösteremezdi. Beyaz ayakkabı, ancak mi7İn 1'rri»li5i için. rica ediyoru?. Şİ«1I mevdanı civarında mtıkim rak Tour d'Argond lokantasmda, a plâjda giyilebiHrdi. Şimdi, giyim kulenen çatal kuibnıldı. O z?m?nki şam kaideleri daha gevsemiştir. Her(14 Imra) çatallar gayet uzun saplı idi. Zarif VOTUMUZ: ^'"musînrile pkmek parası aramnâa ve FÜslü kimseler. bu uzun saplı âlet^p"p m^Vd civarını bek'fme veri se ler sayesinde. ü*t!erini baslannı kircen bu kov deHVanlıIarıns karçı kuüa l^Tmedrn vemek yijebiliyorlardı. nılan bdyle sert Ifadevi kerdi oh'îiFransada, yemek pişirme bilgisini mıza uy?ıın bulrrmdık. Rununla berîber. iş arama yeri hem üitü kapili. sanat seviyesine yükselten ve onu edebiyata sokan BrillatSavarin ol hPm daha rmınta7m olmalı muştur. Onun kanaatince (sofra, ilk Bulgar Çarşısı saat zarlında hiç can sıkılmıyan yeBul™ar CaRisiTia Bomonflye giden gâne yerı di.. Sllâh^or Sokai»! ile SisHden eelen Âbl Gumod de la Reymere isimli bir dihısrrlyet a'faltmm te^kll ettiâl krt. =ede harab tıırap bir nhsab blns ile. 3Sİİ7ade, Fransada, aeajıb hr.veketlerıafik bpk'nvnann eive' !Vrimsi7 bir rile olduğu kadar boğaz'na düşküııbıırun t " k l ! c!cn bi>ıt»=;i (m) vardır lüğü, ağzının taduîi büi=i He de şohnprek piîtetik, gereksp »rıf'k noktalarından bunun kaltlırılmfisı ar'ık hir rct kîi7or.m:çtı. Zaman zaman çekti|i mükeücf ziyafe'ler dıllere destnn o. mrp1 tp'kil Ptm="<*p(iir luyordu. Aile serveti domuz ticareHisın K.çar... O«nn YP«U Knrıltrn''" tt.^.v,,,tjT1 tinden geldıei için. Griınod, bu 7İya kes, eskisine nazaran simdi daha rafet'prde. yaptığı acaib'ikler arasın.Ia. hatlamış vaziyette. Buna rağmen, o» 7ocııî;uın soeıık mrktchde sofrorm b3Kİ;6şcsine bir domuz • pera kıyafetine herkes gene azamî > turturdıı. Bu acuyib adamın bn7i söz itina göstrrir. Çünkü Fransada, opeBakırkovde zfen sene vnpı'an Kı^ raya yalnız musikisi için gidilmez. o*~ta ok"ilu p"»*ifisürie bu 5OVuk 71in leri vardır ki hâlâ dillerde dola^ıfAmeıikada, size takdim edilen bir Vr'e külorjfe'lert yintn'tnaktadır Mlı «iyi cirs sarab, dostlar arasında ye"10r ve hocaların ot'.ır !uSi".n oh.c"a nilen bir yemek ve anıatörlerdan kımsenin admı iyice anlıyamadığmıs TOba yakı!Tı;>kfa oH'i'ıınıı e'ren'iim mürekkeb bir heyctin çaldığı çalğı, tskdirde, hemen kendisine sorabiür Kız çocuium mek'«bde «o'ıık fr>» ?! aynı derece korkulmosı icab eden ııç «iniz. Fransada bu âdet yoktur. Oranıfda ders gö^'pri'^iÇindeu histalandı da herkes, adı herkes tarafından bi«eydir» gibi. f T pr 3Q ^ P P O a p? P pvdp vr, tıvor D' ' Pr arlindi«ine kanidir. Onun için, size bir cl Fıansanın mutfak edebiyatında ver k3da arı da sn;ıj^**ın vrı^'^nmışlar. kimsevi takdim ettikleri vakit, isml aimıs. siraalardan biri de, Prens de dır. İ1?İH makam'^ra dıı^um'Tnasım r' dillere destanmış da siz de kendisini ci ertprim. Conde'nın k.'.hyası Vantel'dir. Chaudorhal tanımifsmız gibi davranmanız Pıcit Tnkmak tilly'de kralm tcrtib ettıüi bir avdan fr'vlnlı olur. Scnradan başka birine, Bskırkoy Yalı Sokak K'r 0 dönü^te, prensin şatosunda bir /iyı• şu süzlüklü, gdbekli. yakası rozetli fct vcıilıni^ti. Behlenmiyen bir takrn zit kimdir'. diye snrabilirsiniz. misafirler de gelince. sofralardan oir kaçına kızartma yeti^tirilmedi. VauGELECEK YAZI: ALMANYA te!, bunu haysiyrtine bir darbe s.ıydı. Ru yetmiyorm;ı? pibi. ısmar1,.nn balik da gelmemi«ti. Vaııntpl g07<İ5n ; Pirste Ode mnesseseslnln «L« kayboldu. Her yeri aradılar, buUma : Mnnrte en Couleurs» s«rtıind*r 1 B tlılar. Nınayet. biçareyi, üç kılıç 1ar . eripnen bu vazıların rurklv«dt besile vurulup o'miıs bııldular. Mes ÎTesn hakkı yalnu gazet*rat« lpkî havsiyetine inen bu daıbeye tahammiil edememi?. intihar etmi^ti. 10e BULMAC jmmmmmmmmtmnmBtBmm&aBKzaaamammKaBkmmaa • 1 1 1 1 1i m\ ! 11! 1 • • • • KİMYAGER ALINACAKTIR "••« Bu hikSvecik bir yanda duradurSU: Gelelim aktöre. İlkin aynadı kendine, »onra da çevresine Büe» karasineğin aTİayısı ile bakan aktör şöyle düşünür: Piyes yazarı pivesini benim için yszar Ditron tivatro binasi'nı benim ifin yantîrır. reiisör benim icin. ressam benim icin. elektrikçi, terzi benim içi'n Sevirci sişeye iteklene kak'.slan» benin için vsnasır. vanlan ağrıy» »ğrıya koltukt= üç saat benim için oturur K:s3ca, herkes ve her şey berim ici'n! E e buîüne buaün ak j töriırr.: Tivatro d»=mek ben demek i tir! S^hn.e benim mevdanımdır; ' sanatimm at'nı keyfim nice ister1 se övl? rı'irerim! j Maksim Tiyatrosu İSTANBL'L Opereti Her akşam saat 21 de Aklım Sana Emanet Operet 3 perde Aktörlük sanatını böyle anlama Çarşamba, currartesı pazar saat 16 da matıne yanın vay haline! Çarjamba halka. cumartesi matire ve Yazımı, geçen yüzyılm pek ünlü perşembe suvare talebeye tenzilâtlı tarift bir aktörijnün, Shchepkin'in şu söMuammer Karaca zü ile baSlıvonım: MUAMMtK Her Ekşam saat 21 de «Bir rolü iyi de oynıyabilirsiniz, y y y a i s i z , fena da Önemli olan, doğru oyrsaMİLLÎ tHTİKÂR manızdır.» Anonim Şirketi GuJunçlu ve taklidl' (1) Hamlet, sahife 8390 oyun 3 perde Alâkalıların tahsil tecrübe ve lisan vaziyetleri hakkında mufassal malumat vereıek, Şişli P.K. 116 ya yazmaları rica olunur: İNŞAAT İLÂNI T.C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden: 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş: Hasanoğlan köyür.df kurulan yapı kooperatifi adına T.C. Ziraat Bankası tarafından inşa ettirilecek 300 aded köy işletmesi bina tesisleri yapısı ve umumî vaziyet plânınm araziye tatbiki işidir Mahalli Keşif tutarı Geçici teminatı Hasanoğlan 5,500 000 178,750 Eksiltme 29/11/956 perşembe günü saat 14 de Hasanoğlan Belediye binasında toplanan inşaat ihale Komisyonunda yapılacaktır. Bu i;e aid eksiltm'; dosyası Ankarada İnsaat Müdürlüğünde bedelsi:': olarak görülebileceği gibi eksiltmeye iştirak edebileceklerin bu dosyayı 25 lira mukabilinde Ankarada İnşaat MUdürlüjgiinden satın alabilirler. Eksiltmeye iştirsk için dosya satın ahnması ve alındı^ının bir makbuzla tevsiki şarttır. Eksiltmeye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak istiyenlerin bir defada bir milyon beşyüz bin liralık bina işi yapmış olmaları ve bunu bir belge ile tevsik etmeleri şarttır. İsteklilerin resmî tatil ve Bayram günleri hariç ihale çününden üç gün evvel Ankarada Bankamız İnşaat Müdürliiğüne müracaatle yeterlik belgesi almak için lüznmlıı evrakı tBmamlamaları lâzımdır. Teklif zarflan 28/11/956 çarşamba günü saat 17 ye kadar T.C. ZİRAAT BANKASI İnşaat Müdürlüğüne teslim edilecektir. Postada olan gecikmelerden dolayı istekliler b'r hak iddia edemez Banka ihaleyi yapjp yapmamakta veya düediğine vermekte serbesttir. (15982) 1 11 M * 1 1 1^1 1 I 1 1 1 1 1 1 IB 1 1111 11 aı ı ı ı n! 1 J ! « !1 I i Y0İBÖ6UNKU PROGRAM Terzi DİMRTAŞ Seyahatinden dönerek yen' atölyesinde s'pariş kabulüne başlamıştır. Adres İstiklâl Carl Rlısır apartımari! karsısı Ohvo Pasaj Olıvo merkez Apartımanı D 7 Tel: 44 19 52 I ' SUMEBBAKK Umum Müdürlüğünden Kapah Teklif İsteme Ilânı Eskişehirde Sümerbank sube ve mağaza binası içir • ir adcd 500 kiloluk yük asansörü İle bir aded dört ki lik (350 kilo) insan asansörü alınacaktır. Bu husustaki ticar» ve fennî 8 artname ile bin a plânı 5 lira mukabilinde Ankarada Sümerbank Merkez lüdürlüğünden. İstanbulda Alım ve Satım Müessese nizden tedarik edilebillr. Kapaph tekilflerln muvakkat teminatlarla birliktc > geç 1'12/956 giinn Umum Müdürlügümiizde bulunn ~nsı şarttır. Bankamız ihaleyı jap»p yapmamakta ve dilediğine apmakta serberttir. (15952) Topyekun tiyatro sanatını v« i ianıtçılrni kendi ham benliğine \ »let S3v»n sörüm ona aktör lşt»' bövle düsünür. Payına düşrn rolü ; piv«eii btitünü ieinde. öbür roller • ara^ırda serektiği gibj işlevip şe : kiüenrîirpcpgj yerde, egoizmin ka i rsnbk tcuvusurs yuvarle<nRn aktör j Ut# hövle rÎPr Ssnatın. hele aktHr i oldu'hıru bi'miven, uouz alkıs. boç kahkaha des^rsiz gnzyaıı düiVil'nü olar aktör igte bur^ nanır Bövlelerine ShaV»«n*Bre'in Hîmlet ajaından yaptığı şu tavsiyelerl bir »OLDAV SAĞA 1 lçuitt katakulli kanstınlmış hizmet ve vazife (ıki kelime). 2 Sade bu tabakaya mensub olmak kâfi dfğildir inc^n aynı zamand.ı kültılr ve iyi huy sahihı de olmalıdır. 3 Tarihttn once ya»amıs hayvanlardnn, erkek kardpşin iki başı 4 Mprhum Perif tçlinin ÜBtariânp ç.ıldıgı. bir çitıçma amnda daima ordumtıza n.'i«ı!) olmaBinı diledieimiz 5 Nota, herkea baküin diye duva r a npılan. 6 Baldan mıımu ayırmak için hanvııru'an munmpleyi v.ıparak 7 Eski Türk dpvletiprirtdpn b i r doktorun Pczacıya yoiladığınm iki başı. 8 Tnrlada veti?pn. bir soru eri.ıtı. VUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Yük (eskı trrim» 2 Kurunmmzprii fırlntirak (iki kPlimc). S E'kf hnrflprrien birinin nkunusu, bir sayı 4 Knl urunu hir tarafa yeti?tirip göz diktipini kavrimak iptiv»'(iki kPlime) 5 Ppyrme «Jo>um olmıyan güzellik 6 Ynüarda tasms lımna da tasmasızına da raBtlıvabiüriz, mk sık «:Dolayı^ kplimp=iri n finü ne gplpn 7 «Insnnlik hatlert vp duygulan ile ilgiü» demektlr. 8 Pu çpîid sanatk.irların sfzü yaiandıı dive bir rivaypt vardır. nazara dpğnlprin bakı? tarzlan. Uulseren Oüver.lı 13 30 Cnuy R«ANKAKA 7 27 Açılış ve proçram 7.30 Ttlrkü yps den piyano ile Oç haflf meitKll İpr 7 45 Haberler 8 00 Bağlama 13 30 Haberler 13 45 Ş a r t ı l a r U u ı l . !ar!a oyun havalan 8 15 Hsflf me'o. lâ Gökcav 14 15 Dans »e c«z m ü z i diler 8 30 SanatMrlnrdan birer şar fti 14 4S 9?z eserlerl 15 00 D a n s ki 9 00 Çe^idli baflf miizik 10 00 mılziîi i5 2o H a f a m n programı 15 30 Şarkılar Lutfl Güneri 18.00 Pri^Tüm ve kaptını*. Cumartesi konFeri 16 30 Hakkı Der 11.57 Açıhs ve protrram 12 00 Hl man 'a?ıl hpyeti 17 00 t*c ; ^ ' d a n vnseticıımhur Armoni mızıkan melodıler 17 15 Oyun bavaian 12 30 Üç ses'en şarkılar Dıındar Bal 17 M P'âkiirla bosba=a Takdim e d e n : k=T. N'f'p" Tokin'oâ'.u. Nev7nt Güvpr 12 57 Serbest »aat 13 00 Ha. Cumhıır A'p 18 00 Türk mu'ikigl ber'er 13 !5 Vıırettln Cam!ıda v ian dln'evicl ;s*pk!er! 18 30 Dans ve caz »arkıları 18 50 E*itim saatl !•? 00 rküler 13 30 Cumanesl kons»ri Sry'ar Mefh"et Yıldır:m 19 30 !4 15 Berafcer s<ırkılar 14 45 Konuş ma 15 00 €Tnlversite'dea naklen ya HabcrVr 1Q 45 Dırio H o r e n o T» ym 16 00 Kivıb mekiubları, prog Andre CIave>u'dan hsflf sarkılar 20 00 Neveser Kökte"1en şarkılar ram ve kapan:ş. 16.57 Açılış ve program 17 00 Rad vo çocuk sacti 18 00 Radyo köy pos 21 00 Sarkılar Zekı Mnrea 21 30 On tası 18 10 Çesidü türküler 18 30 bes gürıdp t i r 22 30 S e h l r i e bu h»f İncesazdan Mııhavyer fa«lı 18 57 Ser ta 22 45 Cumartesi cecesi İçin m ü best «aat 19 00 Haberler 19.15 7ik (Karısık hafif rpe'odiler. ^ » n i Tar:hten bir yaprak 19 20 Eoîero ve ve caz müziJİ) 23 15 Haberler~~ rtmbaîar 19 30 Behiye Aksoy'dan 23 30 Pro»raTı 23 33 Dıns müzlgl şırkılar 19 55 Spor haber'eri 20 00 24 00 K a n i n ı s Seçme melodileri 20.15 Rsdyo ga?etesi 20 30 Serbest saat 20 35 Kü. ba'da dans 21 00 Şair'er ve besteBasar vç yavan kârHr 21 30 Rarkı ve dans 21 45 Cumhurvei MatbsacılıS ve Spor ga7e*e«l 22 00 Sınat'^'inn kon Gazetecılik Turlı Anonim Şırketl Beri 22 45 Hıber'.er 23 00 Tatil ge Cağalojlu Halkevı <sokak No 30,41 cesi programı 24.00 Progrnm ve Sahibı kapanış. NÂZİME NAUİ 20 15 P i l r o cl Is'ekîeri T n.o»(Hafif 20 30 D i r ' e y İ batı m ü z l i i ) İSTANBLL P|A RİAİZİİİT AİŞİUİR E\M Ü Rlt İH 1 * MİE T O K | A |«|V|E "< LlEİNİf N|M R A|T|U|R EİM E «IKMİE R!A K EİRİAİZII L2ii» « »s m S. A R E S 12 27 Açılış ve program 12 30 Rad yo aalon orkestraıı 13.00 Şarkılar Yazı ışlPrını fi'len ıdare edeD Mesul Mnduı CEVAI) EHMİ BAŞKL'T AMERIKAN KULTÜR ANLASMASI Meemualara abone olmak, abonelerlnizi yenilemek vc Amerikadan kitab getir^mek istiyenlere büyük kolaylık temln etmektedir. Derhal müracaat ederek mufassal sal 'cataloi lsteyiniz. Amerikan Neşriyatı Bürosu P.K. 60 Vekâletler, Dept 3B Ankara Tel 273İR f I * |
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle