14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 Eylul 1951 CT^IHURİYET 9 gemiden müteşekkil în<?iliz' Ijjg yg filosu dün limanımıza geldi Dün sabah saat 8,30 da üç kru Hürriyet ve insaniyet içinde yavazör, iki muhrib ve dört firka şamak uğnında çahşan iki devleteynden mürekkeb bir İngiliz .ilo timiz ileride de esaslı bir işbirliği su, Akdeniz filosu Komutanı Ami yapacaktır. Buna hiç şüphem yokral Sir John H. Edelsten kumanda tur. İngiliz donanmasmın selâmsında olarak limanımıza gelmiştir. lanru Türk miüetine ulaştınnan:zı Saat 10,30 da filo komutaıu karaya rica ederim.» Çikarak Vali ve Belediye Reisini, Müteakıben Amiral, gazetecıleİngiltere büyük elçisini. Istanoul rin sordukları suaHeri söyle cevabve Deniz Komutanlarını ziyaret et landırmıştır: mistir. Türk ve İngiliz donanmalan Amiral, Vali ve Belediye Reısıne yakmda müşterek bir tatbikat yaziyaret ihtisaslannı şöyle ifade et pacaklar mı? « Türkiyenin Atlantik Paktına miştir: eİlk defa olarak Türkiycve geliyorum. Yıllardanberi içimde ahnışını raüteakıb teşkilât dahilintaşıdığıın İstanbulu ziyaret etmek de bir tatbikatın yapılması gayet arzusunun bugün tahakkuk ettiği tabiidir.» Akdenizdeki İngiliz filosu ni görmekle bahtiyarun. İstanbul geçen seneye nazaran artmış mıdır? gibi zengin tarihe malik bir şehirde « Evet. Bu artış. hazırlanan çok sıcak bir kabulle karşılanmanm heyecam içindeyim. Buradaki programa göre yapılmaktadır.s Mareşal Tito'yu ziyaretiniz dostlardan kısa zamanda ayrılmamak ve temaslarımın uzaması ım hakkında bir şeyler söyler misiniz? « Ziyaretim çok kısa sürdü. kânından pek memnun kalacağım.» Bundan sonra Vali, Amiralın de Zaten maksadım nezaket ziyaretiidi. Siyasî hiç bir veçhe taşımıyormecine cevab vermiştir. du. Esasen ben hiç siyasetle uğraşBilâhare Amiral Vali ile şehri mam. Tito, çok hoş bir adam. Bizim ilgilendiren mevzular üzerinde gö ve sizin gibi kendi memleketinin rüşmüştür. Amiral, Valiyi Londra istiklâline kıymet veren bir şahsida görmekle büyük bir zevk duya yet.» cağını sözlerine ilâve etmiştir. Akdenizdeki Atlantik Paktı Amiral Vilâyete geliş ve gidijinde bir ihtiram kıtası tarafından se devletlerinin filolan Rusyanın Karadenizdeki filolan ile başa çıkalâmlanmıştır. bilecek kudrette midir? Basın toplantısı • « Rusyanın Karadenizdeki deSaat 16,30 da sancak gemisinde niz kuvvetleri hakkında esaslı bir bir basın toplantısı yapan Amiral bilgiye sahib değiîim. Akdenizdeki Sir John Edelsten gszetecilere şun İngiliz, Amerikan ve Fransız filolan sövlemiştir: lannın kuvvetinden ben şahsan « Sancak eemimde sizlere hoş memnunum.» geldinız demekle son derece memZiyafetler nunum. Meshur şehrinizi filomla Gece ingiliz sefiri tarafından miziyaret etmekten ve geçen maysta safirler şerefine bir suare verilmışEıdvan Koralın filonuz'a yaptığı tir. ziyareti iade etmekten de şeref du İngiliz gemileri halk tarafından yuyorum. Türk İngiliz donangezilecek malan arasmdaki işbîrliği çok esLimammızda misafir bulunan, ki bir mazıye dayanmaktadır. Saİngilterenin Akdeniz donanmasma vaşçıl'ğınıza karşı büvük bir haymensub gemiler, çarşamba, perranlık duymaktayız. İki donanma, şembe ve cuma günleri halkın zimazide o'.duğu gibi eelecekte de yaretine açık bulundurula'aktır. yan\ana çahşacakiır. Korede Türk Chequers gerrrsi çarşamba giinü, askerinin gösterdiği şecaat dünChevron gemisi perşembe günü, yaca takdır!e kaışılarmııştır. Euryalus gemisi curaa günü saat Türkıyenin Atlantik Paktına a 14.30 dan 17.30 a kadar halk taralınması hususunda eski azaiarva fından gezilecektir. verilmiş karar Türkiyenin yeryüDavetiyeler, İstanbul Deniz Kozündeki kıymetini bir defa iaha mutanlığı tarafından dağıtılmaktabelirtmiştir. dır. okllllsr sabah açıldı Baştarafı 1 inci sahifede bul kız lisesinde öğretmen ve öğrencilere bir hitabede bulunmuştur. Diğer okullarda da İstiklâl Marşını müteakıp okul direktörleri söz alarak öğrencilere birer hitabe irad etmişlerdir. Milli Eğitim Bakamnın radyodaki konnşması Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri. okullarda yeni ders yıhnın başlsması münasebetile dün akşam radyoda bir hitabede bulunmuştur. Bakan bu hitabesinde, sayısı 46 bini aşan öğretmenlerle Bakanlığın işbirliği yapması lüzumuna kani bulunduğunu, bu münasebetle, illerde birer (Danışma kurulu) kurulduğunu belirttikten sonra okullardaki muvaffakiyet mevzuuna temas ederek imtihan neticeleri hakkmda şu malumatı vermiştir. «Haziran döneminde liselerin birinci sınıfmda doğrudan dcğruya sınıfta kalanlann nisbeti %17, ikinci sınıfta ise %16 dır. Lise son sınıf bitirme imtihanlannda muvaffak olanlann ortalama nisbeti ise edebiyat şubelerinde %23, fcn şubelerinde %30 dur. Muhtelif liselere göre son sınıf bitirme imtihanlarmm yüzde nisbetleri değişmekte ve bu rakam ^ 5 ile "î89 arasmda tehalüf etmektedir. Bu rakamlar bir yandan ana babayı, bir vandan da okuüan ve Bakanlığımızı derin derin düşünmeğe mecbur etmektedir. Neticelerın bühassa bazı okullarda çok düşük oluşunun sebep ve âmılleri üzerinde durmak ıcabetmektedir. Bu yıl İstanbulda Çapa Eğitim Enstitüsünde, İstanhul orta okul ve !ise!erin neticeleri üzerinde incelerr.eier ve tahliller yapıimış ve bu neticelere âmil olan faktörler ayn ayrı ve tesir derecelerine göre mütalâa edılmiş ve buna nazaran almması gereken tedbirler tesbit edilmiştir. Bu çahşmalara aid rapor neşredilip bütün okullarımıza gönderilecektir.» Tevfik İleri mevcud imtihan sistemine de işaretle. bu sistemin objektıf metodlara bağlanması için faaliyete geçildiğini bildirmiştir. Bakan okulaile birliklerinın iyi çalışmalan temennisi ile sözlerine son vermiştir. Millî Eğitim teşkilâtında değişiklik Üzerinde GE monogromı bulunan bir ampulü tanr bir itimat ve kaİD huzuriyle alınız I Pivasanın EN DAYANIKLI ampulü olan ve bol ışık veren GENERAL ELECTRIC, sık sık ampul satın aU mak külfetinden sizi kurtarır. GENERAL Fmcancılar Yokuşu, Rıza Paşa Han 71/2 İSTANBUL ELECTRIC B I LLU RI Ş 50739 Nişantaşı, Çınar Caddesı Millî Eğitim Bakanhğı teşkilât kanunu tasarısı muhteüf bakanhklarda tetkik edildikten sonra, Bakaniar Kuruluna sevkedilmiştir. Bu tasarı ile yeni bazı genel müdürlükier ihdas edilmekte ve bu arada Teknik Öğretim Müsteşarhğı lâğvolunmaktadır. Yeni ihdas olunan genel müdürlükier arasında şunlar vardır: Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüeü. Beden Eğitimi ve İzcilik Genel Müdürlüğü, Halk Eğitim ve Korunmağa muhtaç çocuklar eğitimi Genel Müdürlüğü. Kütüphaneler ve Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü. Müstakil bir genel müdürlük halinde olan Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü, bu kanunla Bakanlık teşkiiâtına bağlanmaktadır. kesimlerınde şıddetli savaşlar deAnkara 24 (Telefonla) Bu akHalk Eğitimi ve Korunmağa Muh vam etmektedır. Sekızinci Ordu ka şam Cumhur Başkaru Celâl Bayrın rargâhmdan bu gece neşredüen bsşkanhğında toplanan Bakaniar taç Çocuklar Genel Müdürlüğünün resmi bir teblığ 18 ağustosta başla Kurulu akşam geç vakte kadar ça emrine, Halkevlerinden bazıları tahsis olunacaktır. yan müttefik tank taarruzu esnahşmalarına devam etmiştir. 4 saat smda 58 000 komünist askerinin ölLise bitinnede sınıfta kalanlann dürüldüğu ve yaralandığını bildir devam eden toplantıda son siyasî durumu miştir. Bu zayiat yekunu altı ko olaylar. Atlantik paktına alınmaMillî Eğitim Bakanhğı tarafından mızla alâkalı mevzular görüşülmüş. münist tümenîne muadildir. İstanbul valiliğine gönderilen bir tür. Muttefikler tarafından Doğu Kotamimde. bu yıl lise bitirme imtirede gırişilen son mahdud taarruzHususî surette öğrendiğime göre, hanlannda dört veya daha fazla lar sırasında tam mevcudlu bir ko bu akşamki görüşmelerin esasını dersten sınıfta kalan öğrencilerin münist tumenini donatmaya kâfi Başkan Truman tarafından gönde gelecek sene lise bitirme imtihanmiktarlarda malzeme de ele geçi rilen mesaja verilecek cevab teşkil lanna girebilecekleri bildirümekterilmistir. Komunistier bu zayiata, etmiştir. Cevabi mesajın prensipleri dir. Ancak bu öğrenciler ve'.ılerinin 23 ağustosta Kaesong'daki mutareimzalannı havi bir dilekçe iie okulke muzakerelerıni kestıkten sonra üzerinde fikir teatisinde bulunul ianna müracaat ederek lise son sımuş ve ana hatlan tesbit edilmişuğramışlardır. nıfın bütün derslerinden imtihana tir. Cevabi mesajın yarın verileceği gireceklerini bildirecekler ve bu anlaşılmaktadır. ders yılında okula devam etmeden Prens İbrahim Halil öldü Celâl Bayarın yann İstanbula ha haziran devresinde imtihanUra giKahire 24 (a.a.) (Afp) Prens reket edecepi sanılmaktadır. receklerdir. Nebil Abbas Halim Paşanın psderi Kitablar pahalı Prens Ibrahım Halil bugün vefat Millî Eğitim Bakanhğmın tebliğD. P. İzmir ili başkanlıği etmiştir. ler dergisinde yaymladığı serbest Izmir 24 (Telefonla) Pertev kitaplar listesinden bazıları piyasaGAYRIMENKUL SATIŞI Aratın Izmir milletveküliğine se da bulunamamaktadır. Fıatları da çilrresi üzerine D. Parti il idare veliler tarafından çok paha'.ı olarak Fatih 3 üncü Sulh Hukuk kurulu yeni vazife taksimi yapmış, karşılanmıştır. Yargıçlığından: başkanlığa avukat En^er Dündar 951/59 Bu yıl, orta okul ve liseiere yaBaşar, ikinci başkanlığa Nebıl AlFahreutim Dağlarcğlu, Zubeyde, Mezılan talebe sayısı geçen senelere lâhaî, Kamcü; Şjkriye Yiğlt ve Mumi tuğ seçilmişlerdir. nisbeten azdır. ner.ın i^tıralt haltnde mulkiyet oîarak mutascr.ıf oldukîarı Fat:h Aksaray Çakıraga mahallesı Cerrahpaşa sokağında kâin en eski 14; 14, 16; İS, 20. 25 eski 14; 14/1; 16; İS; 20; 19 yeni 14; 14,1; 16; 18. 20; 19 kapı sayılı 872 ada, 5 parselde kayıdlı 424 metre kare mık'TAÇ MARKA tarmda (nâien Cerahpaşa caddesı 14, Çeliklerin Kralıdır 16; 18, 20 ve Mılîet Caddesı 1921 sayıiı) y^:"aj ve duskâniar bır tapu ile tasarruf edılmekte olup işbu gayrıTal<ım Çeliklerl Paslanmaz ÇeliklerACıva Çelikleri menkıu şu>uunun ızalesı zımnında ViImalât Çeliklerl Sandık Çelikleri Kazan Boruları lâyet saışısınds Fatıh 3 uncu Su:h Hukuk Yargıçlığ kaıerrunde başkâtıb vt satış meıruru huzuru iîe ve a'.eni TürViy» Gtntl Solıcıııı rr.jzajede sureule 1710 951 çarşan:ba gjnu sast 11 den 12 >e kodar satıiaTRANSTÜRKLtd.Ş, ıak muhammen kıymetı olan 48.000 iıGolain, T5n«l Cadd.ıl Ne. t t Ttl.fan : «833 ranın % 75 ini bulduğu takdırde en çck talıbLsine kat i ıhalesı yapılacak, bulmsdığı takdırde ıkincı aleni muzayedesı aym yerde ve aynı saatte 27 10, 951 cumartcsı gur.ü icra olunarak en çok artırana ıhalesi lcra edilecekür. B:r hafta evvel gumrükten çıkmış, 951 model fevkalâde bir Muzayedeye iştırak edeceklenn " ^ 7 5 Ford, değerinden ucuza. fakat peşin para ile satılıktır. Eminönü E sbe*.mde pey akce«ı alınacaktır. Tellâliye resmı ihale pıılu, tavız bedeli ve '"eydr.ni hususi otomobiller durak mahalli No 22 İbrahim tapu harcları mujteriye aıd olup muterakmı vergı ve resimler satış bedellnden ödenecektir. Muzayedeye iştirak «denler gayrımenkulu gormuş, luzumlu ır.alumatı almış vp satış sartlarını aynen kabu] etmış farz edıiırler. Peşınen veya verıiecek mehıl içinde ihale beAmısnyadan ithal ettiğimiz bir parti madenci deiinin tarnmı oieı ırcdıgi taMirde » karpit limbalan satışa arzedilmiştir. İcra If'.âs Ka'iımunun giynmerkııl satışlarına mvtedaır cl^n hükıımlen aynen tatbik olunacaktır. Mezkur gaynmenkul uzerınd e herhangı şekılde hak Galatâ Rıh:ım Caclaesı No. 247 lcldıa;ında bulunanların musbit evraklar.Ie birlikte satıj zamanına kadar Telefon: 44128 ^ ^ Telgraf Türkmay İSTANBUL rr.uracaatlerl lâzımdır Aksi halde hakları tapu sicillinde kayıdlı olmıyanlar pavl.^mad.r. haric kalırlar. İlân tarlhır.den ıtıbaren satış dotyası ve sartrıan.e herkese açıktır. Keyflyet ilân AHARIADI olunur. (15134) lerine hareket etmişlerdir. Başîarat* 1 inei sn'nfede Manevralara ordu birliklerile Filhakika bugün Cumhur Başkanı tanklar, uçaklar iştirak edecektir. Celâl Bayar tarafından kabul ediBirlikler kırmızı ve mavi olarak iki len Amerika Birleşik Devletleri Ankısma aynlmıştır. kara Büyük Elçisi Wadsworth Baş. Cumhur Başkanı Celâl Bayar öbür gün Izmite gelerek manevralan kan Tıuman'ın bir mesajını Celâl bizzat takib edecektir. Manevralar B&yara takdim etmiştir. beş gün ve gece devam edecektir. Başkan Truman'ın şahsi temsilcisi Mr. Harrimann'ın memleketimizi ziyaretle alâkah makamlar nezdinde temaslarda bulunacağına dair çıkan haberler ilgililerce teyid edıl Haslartaı 1 tnct sat: ıcdt tedir. Komünistler avvelce bu memek tedir. General Omar Bradyclda yapılan teklifi reddetmişler ley'in ise önümüzdekf günlerde Türkiyeye gelerek resmî temaslarda di Cephenin bilhassa doğu merkez bulunacağı anlaşılmaktadır. Kocaelj manevraları Bakaniar Kurulu bu sabah başlıyor Bayarın başkanlığında Rnştarfa\ 1 incı snhıfede edilen Sapanca ve Sskarya bölgetoplandı MUHTELIF GIKS VE VASIFLI HUBUBAT İHRAG GLUHMAK ÜZERE SATILACAK T o p r a k Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: Tekirdağmdan 5000 ton Trakya sert buğdayı İzmirden 5000 ton Anadolu yumuşak buğdayı İskenderundan 5000 ton cenub sert buğdayı Mersinden 5000 ton çakır arpa İskenderundan 5000 ton cenub beyaz arpası (Her birinden yüzde on nisbetinde eksik veya fazla teslira ve tesel"üm edilmek kaydile) Ihrac edilmek üzere ve zarflann kapalı olarak teklif verilmesi suretıle satışı yapılacaktır. Bu mallar memleketimizîe ticaret anlaşması bulunan memleketlere anlaşma hükümleri dahılinde, an'.aşma bulunmıyan memleketlere de serbest dövizle ihrac olunacaktır. Teklif mektublan 3/10 951 çarşamba günü saat 15 e kadar Genel Müdürliiğümüze veriimiş olacaktır. Gecikme postalarda dahi vâki olsa muayyen saatten sonra verilecek veya gelecek teklifler nazara alınmıyacaktır. Ahcıların bu satışlara iştirak edebilmeleri için teklif edecekleri fiatlara göre mal bedeüerinH yüzde beşi tutarmda teminat vermeleri şarttır. Teminatlar nakden, banka mektubu veya devlet tahvıli olarak verilebilir. Teminatsız teklifler nazan itibara ahnmıyacaktır. Bu satışlara aid şartname İstanbul, Izmir, İskenderun Bölge Müdürlüklerinden ve Genel Müdürlüğümüz Ticaret ݧleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak ahnabilir. 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığımızdan satışlan kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta Ofis serbesttir. (15038) ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ KURULUŞ TARÎHİ: 1879 Her gün öğleden sonra ÜÇ SAAT YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE TAHSİS EDİLMİŞTIR. BU DERSLER YABANCI ÖGRETMENLER TARAFINDAN TEDRİS EDİLECEKTİR. Beş Eylule kadar kayıdlanru yen.lememi} olan eski öğrencilerden boşalan MAHDUD yerlere, İLK KISIM için YATILI, ORTA ve LİSE kasım.'an için GÜNDÜZLÜ ve VATTT.T öğrenciler kabul edılmektedir. SATILIK JEEP Almanyadan ithal edilmiş I yeni, tam revizyon görmüj oIrijinal ten*eli mükemmel vaziI yette bir jeep arabası satılıktır. Fiatı: 4800 liradır. Müracaat: Telefon 23008 de Şakir Aydın Korede durum Satılık Aparlımanlar ve Arsalar Kocamustafapaşada vesaite yakın, manzaralı, bahçeli, kon forlu, iyi malzeme ve itina ile yapıimış, kullaniflı, iki katlı APARTIMANLAR ve ayrıca birer evlik ARSALAR. (Sirkeci Kafkasgeçidi Üçdirekli han No. 10 H.C.T.) I Devredilecek telefon Galatada bir telefon devredilecektir. Yazı ile müracaat: Posta Kutusu 1041 D O S I O B ft Abdurrahman Erzurum doğumlu Durak oğlu İşçi Sigorfaları Kurumu Genel Müdürlüğünden: Hazakal İnjaat Iimited Şirketi, Porsuk Barajı inşaatı iş yerinde çalışmakta iken 19/7/1946 tarihinde geçirdiğiniz i} kazası neticesinde malul kaldığıruz anlaşılmıştır. Halihazır adresiniz bilinemediğinden maluliyet geliriniz ödenmemekte oduğu cihetle, açık adresinizin (İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara) adresine büdirmeniz lüzumu tebliğ olunur. (15111) ISedad Kumtaracıla tdrar Toüarı ve Tenasfil Hustahklan Mütehassisı |(Vdeml iktidar, betgev«ekli£l tedavisi Strkeci, Ankara Caddesl ll>!efon: 2253S Dr. HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKIM Oahillye Mütehassı» •••• Dıvaııyolu 104. B İ Ç K İ D İ K İ Ş T U R D U TALEBE KAYDINA BAŞLADI Yıllarca yurd idare etmis. olan tanmmış ve takdir edilen NİMET ERİM, tecrübesi ve en ileri metodile biçki, dıkişi, t«lebesine kolayhkla öğretir. Millî Eğitimden tasdikli diploma veritm lir Adres: Be§iktas, Şairnedun Caddesi Başaran Apt. 63. NIMKT AİLE EKIM DİŞ MACUNU UB AGELE SATILIK OTOMOBİL ?®rtç «B5» P.K. 705 istanbul Türkiyeye Dünyada her hususta rakipsizdir MÜSTESNA HUSUSlYETLEJd: 1 En miHalâmil »Ipi 2 3 4 5 Yakrt saHıyahnın asgar? oluşu Sağlam yapısı, kolay kullamşı Her çeşıt arazıye uygun oluşu O n dıngilınin çıH makasb MADENCİ LÂMBALARI Türhmay T. A. Ş. Dişlerinlzi günde en az i k i defa 1PANA diş macunu ile fırçalayınız. "BRISTOlMYERS I O N D O N AND NBW YOftK" M AMUIİTIOH Türltiye Umum Mümesiili M . P A R A L L İ N O R N A G T M Q\ll A Alman Iraktörlen münhasır ithalâtçısı oluşu 6 Elektrilc StaHer'li oluşu 7 Basit gömme Enjeklör pompas 8 Şahlanmağa kary tertibah 9 Pahnaıa karşı husutî paletlC 10 H e r türlü yedek parçasııA bol ohıju 11 Oatmt bakan Mf«)(l«H LEYLI TALEBE IHTIYAÇLARINIKARŞILAR NİC.HME.T KAVALA •ALATA • İSTAMBUL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle