14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Matbuat imal Atlantik Paktı devletlerinin konseyi nihayet Türkiye ve YunaKaraosmanoğlu arkadaşımın Ege zemin teşkil edebuirier. Ms%"ki ve latanbulda toplanan Milletleraras: nistanı pakta almağa itden akseden sesi, daima reaiiteye istikbaîleri, sorusuz sualsiz, sermasitesinde bilhassa şifahanenin (y&Yazan: « • • • • w « . ni tımarhane) musiki köşkünü tifakla karar verdi. Fakat 12 dev» •••• «Müsteşrikler Kongresia nin galiba gözünü kapatıp EÖZÜ medreseye dö yedarır^ her zaman msaflı denileen hayırlı bir neticesi Taşkışlada ken bazı gazetelerde, ahştığımız miyeces elinde bulunan, fik'r işçicanlandırması nekadar manalı. Ev letten bu karan koparmak kolay mimarî âbidelerimize aid «Rölöve üslupia karşı'andı. Hakikat şudur leri de, maişet derdile bunların arliya Çelebinin santur, tanbur, çcş olmadı. Aşağı yukan iki buçuk yıl Sergisi» nin açümasına vesile verki: 16 eylul ara seçimlerinde <=çık zuiarma boyun eğmek zormıda katar diye çaldıklan aletleri isim^ süren çetin siyasi bir mücadeleden mesi oldu. Yıllardır milyonlar sarrile saydığı sazende heyeti dehW sonradır ki Türkiyenin dış politiladığı irade ile Türk milletj, demok lırlar. fedılerek restora edılmekte olan lerinin bu rölöveleri azamî derece lamayışım bundan ileri geldi elbet. re muayyen saatlerde müzik zıya kası. bu zaferi kazanmaya muvafEöyle emre itaatla mükellef fikir ratik inkılâplar arasında bir müdMukayeseli levhalar: fetleri veriyordu. O asırda Avru fak oldu. Bu zaferin şerefi. Demokdettir umumî efkârı endişe ile dü adam'.an için elbette düşünco ve i ! Kazan borulan pathyan Mara Taşkışlanm kendisi heybetli bir hâ de bir bilgi kat'iyeti ve sanat güzelZamanın kemirmelerinden kat palılar delileri yakmaktan başka rat Parti iktidanna aiddir. Gerçi gündüren matbuat meselesinı, gü fade hürriyeti bahis mevzuu olmaz. kazın yolculan Tırhan vapuruna rika, herkesin bu binayı göğüs ka liğile vücude getirilmiştir» diyor. barta kabarta gezmesi gerek. Mi Fakat bu mevzuda asıl salâhiyet kat fazla geri'ik devirlerindeki zevk çare bilemezken biz musiki ile te pakta girmek yolundaki teşebbüsünün en mühim millî dâvalarmdan Gazete bir fikri yayan veya umumî naklolundu mar Sedad Çetintaşın rölüveleri ise olan Almanların Rölöve Enstitüsü düşüklüğümüzün kurbanı olan sa davi yapıyorduk. Büyük Sinanın müz sabık iktidar zamanuida başlaolarak ön plâna almış bulunrnakta efkârı aksettiren demokratik bir ciTürkiyemizde ilk defa bsşanlıp alâ Şefi Hanson «kuvvetli tersim sana yısız âbidelerimiz içinde hele Bur en kemalli eseri olan Edirnedeki mıştı: fakat Cumhuriyet Halk Parj haz olmaktan çıkar; fazla kâr getirdır. Dün sabah saat 8,15 te Mudan kalı ecnebi salâhiyetlerini de hay tının en ileri gitmiş, şeklile» mey sadakilerin berbad edilmiş şimdiki Selimiyenin, bütün kubbeleri hep tisinin kabineleri ve bu kabinelerin Bugünkü demokratik anlayışa mek, müşteri adedini arttırmak için yaya hareket eden Marakaz vapu ran eden ayrı bir zafer. Böyle bir dana gelen bu eserlerin «bu işle hallerile orijLiallerini gösteren asıl dört sütuna istinad ettiği halde is dış siyasetini idare edenler, pakta göre, matbuatm vazifesi: amme men sadece saıısasyona, mübalâğaya, deru Hayırsızada açıklarına geldiği serginin öyle bir yerde açılışı bir meşgul olanlar ve olmıyanlar için hüviyetlerinin mukayeseli levhalan tisnaî olarak sekiz sütun üzerme ahnmamız için, kâfi derecede enerfaatini alâkadar eden vakıaları, ha dikodulara, şehvet duygularını tahsırada üç kazan borusu patlamış birine o kadar uygun düşmüş ki. de anlaşılabilir bir zenginlik ve öyle ibret verici ki. Bursadaki Hü kunılmasındaki hünerleri perde jik davranmadılar. kikate uygun ve objektif olarak ha rike, kanlı cinayet tasvirlerıne eve gemi yoldan kesilmiştir. Imdad Scri kitabların ilki: kıymette olduğu» nu belirtmekle da\rendigâr camiinde ya kapılan pen perde ne kadar açıkça belli oluyor. 1949 ilkbahannda pakt, imzalanber vermek, bunlar hakkındaki ser hemmiyet veren, beşerin şuuraltuı istenmesi üzerine Tırhan vapuru Çetintaş, otuz yıllık bir emek onlann hem mimarlar, hem âmme cereye çevirip ya kapalı cephede Sekiz sütunun dar kemerleri yü dığı zaman, Türk basınınuı izhar best mütalealarile her çeşit fikir ve iaki bütün patolojik zaaflarını is yetişerek yolcular buna aktarma mahsulü olarak 14 üncü asırdan için iki cepheli faydasını açıkladık kapılar ve pencereler açmak ve gü. zünden, Süleymaniyeden de dana ettiği şiddetli teessür ve infial, kanaatlerin ifadesine vasıta olmak, tismar eden bir vasıta haline gelir. edilmiş ve gemi yola devam etmis 17 nci asra kadar üç asırlık mimarî tan sonra bu rölövelsrdeki esas zelim mermer sütunlan kerpiçlerle geniş olan, kubbeyi fazla yüksei topun ağzında bulunan Türk milleEkonomik faktörün tesiri bunun tir. Marakaz ise gayet ağır bir yolböylece umumî efkârı aksettirerek âbidelerimize aid rölüveleri «Türk meziyet şu suretie açıklenıyor: «Çok kapatmak gibi ne ayıb nesneler temediği için dıştan ve içten göz tinin duyduğu büyük hayal inkisaicabında ona rehberlik edebilmek la da kalmaz. Gazeteci, hususî va la limana dönmüştür. Mimarî Anıtları Osmanlı Devri» sanatkârane çizilmiş gölgelerle ese yapmışız. Eski kaphcanın şimdiki leri aldatmak emelile yarattığı nnın ve ümid kırıklığının bir ifasıfları ne olursa olsun, imal ettiği tir. Alâkalılardan öğrenildiğine göre ismile seri kitablar halinde hazırla rin bünyesindeki hacım ve plâstik ahşab tavanlı uydurma halile kur teknik hileler o kadar harikulâde desi olmuştu. O zaman paktm kumataı, yani gazeteyi, daima sabit Matbuat umumî efkâra realitelerbu, basit bir hâdise olup iki gün mış olup bunîarın birincisini «Bur hususiyetler tatlı ve tesir edici bir şun kubbeli eski azametini yanyana ki... istanbuldaki Şehzade ve ruculan arasında dostumuz Ameri<3en doğru haber vermez, sadece şu ve ucuz fiyata satmak mecburiyetin lük tamirden sonra gemi sefere sada ilk eserler» ismile 1946 da neş şekilde canlsndınlmıştır.» görmek insana hafakanlar veriyor. Süleymaniyeyi sütunlanmın yeri ka ile müttefikimiz Ingiltere ve MT alündaki basit duygulara mâkes dedir. Kâğıt fiyatlarınuı, nakliye başlıyacaktır. re muvaffak olmuştu. Gene BurHele Ulucami, şimdiki badanah, dolduğu için geçiyorum. Yainız Fransanın bulunması. dünkü dUşRölövelcrin ikizli ehenuniyeti: olursa, halkm aydmlatılması amme ücretlerinin, dağıtma masratiarmm sadaki eserlere aid ikinci kitab da Hanson'un bu son sözüne, Vakıf çiğ, çıplak ve ölü cephesine bedel Şehzade camiinin mimberindeki manları Italyayı kendi saflarına menfaatinin müdafaası, umumî ef iktisadî âmillerle gösterebileceği tebasılmakta olup yakında bitecektir. lar Fen Heyeti Müdürü olup me§ aslında kesme taş işlemeciliğinin yan mermerleri işaret etmeden ge alarak bizi Sovyet Rusyanın karşıEmnijet Müdiirü Amerikaya kârın ifadesi arasındaki âhenkli mevvücler, maliyetin ve kâr mikMillî Eğitim matbaasında böyle bir hur ve mağfur mimar Kemaleddin ne ince bir bediası imiş. Cümle ka çemiyeceğim. Rölöve plânmın öl sında. yalnız ve açıkta bırakmalan, gidiyor rnünasebet çabucak bozulur; mat darmın inip çıkmasma sebebiyet eserin şanına yakışır bir tiüzükle le beraber Kudüsteki «Mescidi Ak pısının derinlik istilâktitlerile kubbe çüleri sayesinde öğrendim ki üç^ron memleketimizde haklı bir teessür, buat da halkm gözünde sözüne i j verir. Bu itibarla temettüüaü koSon günlerde İstanbul Emniyet Mü basılan o ilk kitab 33 santimlik eni altlarının menşurî cepheleri de öyle. şeklindeki o mermerin kaidesiie şüphe ve endise uyandırtnıştı. Bunanılmıyan, kendisine güvenilme rumak endişesi, gazete tüccarını. dlirü Kemal Av^ıjnün başka bir va2i ve yarım metreye yaklaşan boyu sa>> yı restore eden rahmetii mimar Kesme taşın sanat âbideleri halinde yüksekliği üçer metreye yakındır. nun üzerine demokrasi cephesinin feye alınacağına eiair bazı şayıalar çık ile kütübhanemin hiç bir közüne Nihad Beyin âdeta bir keşif mahiyen ehemmiyetsiz bir varlık haline bir taraftan masrafı azaltacdk anyükselen minareler de hantal ba Dört santim kalınlığındaki o eblaşmalara, diğer taraftan yeni vari mışsa da buniarın asılsız olduğu an sığmadığı için onu ancak son rafın yetindeki şu şahadetini de ilâve dana yüzünden kalın nıum şamdan adda bir mermeri ocaktan yekptıre Yakm ve Orta Doğudaki kalesi olgeliverir. Yarım asırdır bütün dünşılmıstır. duğunu söyleyip durduklan Türedelim: «Senin eserlerin Türk miyada tecrübe edilen bu hakikati, 16 dat kaynaklan araştırmaya sevkeEmniyet Müdürü Kemal Aygün İzmir tavan kısmına yerleştirebilmiştim. marlığı için bu eserlerin kendileri larm ölü kalıblan haline gelmişler. olarak çıkarmaktaki hünere mi, o kiyeyi, kızıl tehlikeye karşı garanti eylul ara seçimleri bize de öğretmiş der. ve Ankara Emniyet Müdürleriie bir Bu eb'addaki kitabın çift sütunlu gibi ebedî yaşaması lâzım gelen Yeşil Camiin, dışından mihrab üs mermer banhkların ortalarında ö edecek r'an pakta aluimayışımızı Bu suretle kâğıt tüccarlan, dağıt likte mesleki tetkiklerde bulunmak ü malâmat kısmı 41 sahife tutmakla bulunmaktadır. tüne rastlayan kurşun örtüler ah rümcek ağlı ince işlemelerle bir dost ve müttefik devletler şöyle lere 28 eylul cuma günü Amerikaya berp.ber hakikatte bu sahifeler bir kıymet ve ehemmiyettedir.» Biri Halbuki, fikirlerin çarpışması, ma cihszlan, istihbarat ajanları, hareket edecektir. ecnebi' biri Türk yalnız bu iki şa şab çatısı bile uydurmaymış. Evet dantel işi yapılmasmdaki hayet tefsir ve tevil etmişlcrdi: kitablık muhteva taşıyor demektir. ekseriyet kanaatinin memleket ida reklâm simsarlarile ortak harekete, hadet bize bu çeşid rölövelerin ne sergide yalnız âbidelerimizin rölö verici işe mi, bütün bunlara rağ«Şimal Atlantik Paktı. Atlas Okresinde müessir olması esasma da ilân veren zengin müesseselere ya 12 başkomiser Emniyet âmirHğine Kitabın sonundaki ceblik kısmına den o kadar mühim olduklarını iki velerini değil onların asaletli mazi men bu kadar asırdır bu mermerterfi ettiler da, gene kitab eb'admda 16 tane yanan demokratik cemiyet si=temin ranmağa, ticari bir zaruret duymasalâhiyetli ağızdan çıkan iki balâğat lerile fecaatli hallerini de görüyo lerin bir milimetre bile oynamıya yanusu kıyüanndaki milletlerin istiİstanbul Emniyet teşkilâtnda çalışan rölöve yerleştirilmiş bulunuyor. E kesafetile anlatıyor. Evet, Hanson'un ruz. de bu gaye için matbuat lüzumlu bir ları tabiidir. cak kadar sağlam yerleştirilmele rakile yapılmış hir bölşe .bir müdaGazetecilik ticareti yapanlarm [ başkomiserlerden 12 tanesl Emniyet serin gayesi tabiatile bu ceblik olup dediği gibi bu rölöveler sayesinde rindeki ustahğa mı şaşmah; insan faa andlaşmasıdır. Türkiye ise bir cihaz sayılmış, ona bir hürriyet Amirliğine eden Restorenin büyük hayn: Atlantik devleti değil, bir Akdeşaşınp kahyor. hakkı tanınmıştır. Her müesseseyi hepsi aynı gayeyi takip ettiklerine başkomiserlerterfi etmişür. Terfi Baş malumjit kısmı o ceblikteki levha ! biz gövde olan mimarî âbidelerimiarasında Samatya Yalnız milletimize değil yeryüniz devletidir.» tehdit eden tereddi âmilleri, onun göre bu mütevassıt yardımcı unsur komiserl Fahri Akın, Eyııb Ba^komiseri lan aydmlatma vasıtasını görür. zin ruh olan iç sırlannı da görmüş züne de şeref olan âbidelerimizin Mühim bir rica: yalnız dışında değil kendi bünyesi larla olan işbirlikleri bunları birbi Arif, Alemdar Başkorr.iseri Muhiddin ve böyle bir esere sadece 12 lira fiat oluyoruz. Bir karpuzu ortadan keItalyanuı da bir Atlantik devleti bu hallere düşmesine Cumhuriyet Daha şimdiden iki yüzü bulan içinde de mevcuttur. Hattâ bunlar rile de ortak ederek, gazete trost Taksim. Şişli; Beyoğlu; Fatih; Fener konması onun devlet gücile bastı ser gibi bütün «maktao ları ortaya Türkiyemiz elbette tahammül ede bu rölöve levhalarının yalnız oöy değil, bir Akdeniz devleti olduğuna başkomiserleri de bulunmaktadır. nlmış olması sayesindedir. lannın kurulmasına sebebiyet verötekilerden daha teblikelidir. unutmuş görünen bu tefsir ve tekoyup yapıya bakarken «buud» la mezdi. Allahtan Millî Eğitim Baİç İşleri Bakanının tetkikleri Ecnebüerin şahadetleri: Dıj âmiller sadece fikrin ifade mesi uzak bir ihtimal değildir. rı sadece bir müphemiyetle gördü kanlığı son yıllarda Sedad Çetinta le beş on günlük bir sergi halinde vili, bizim hariciyemiz de kabul Bunun neticesi de bütün bu te Şehrimlzde bulunan İç İjleri Bakanı «ini devletin zorlaştırmasından ibaMüellif, bu ilk kitabmın neşrin ğümüz halde, şimdi onları bütün şı Bursa eserlerinin restore edil teşhir edilmiş olması kâfi değü. eder gibi bir tavır takınmıştı. Saşebbüslerin bir tek cephe halinde Halil Özyörük dün Emniyet Müdürlü den üç yıl önce, yani 1943 te, o ölçüleri ve realitelerile gözümüzün mesine memur etti. Oradaki Yıliı Buna daimî bir şekil vermek için bık iktidar, Amerikan, Ingiliz ve rettir; içerden gelen tesirler ise fikri tamamile kaldınnamışsa mutlaka birleşmesi oluyor. Yeni rakiplerin giiııe giderek Kemal Aygünü makamın zamana kadar tamamladığı rölöve önüne seren bu rölövelerde onun nm sitesinin kurtulmağa başlama Sultanmahmuddaki rölöve büro Fransız hükumetlerinin, Türkiyeda ziyaret etmlş ve polisle alâkalı bazı çıkmasını önlemek maksadile ba mevzular üzerinde tetkiklerde bulun leri Sultan Mahmud türbesindeki için bir iç âlemin ifşası var. Levha sını ona borcluyuz. Cami, medrese, sunu ya Teknik Üniversiteye hağ deki haklı teessür, mfial ve endişeBoysuzlaştırmıştır. lamalı, yahud Millî Egitim Baksr. yi yatıştırmak için, o zaman verİnsan, yaradılışı itibarile, hürri sacak matbaa bulamamalan, mat muştur. Bakan kendisile görüşen gaze bürosunun odalarında bilhassa ec halindeki bu rölövelerde gövde ha Türbe, imaret gibi çeşidli yapıiarlığı bu büroyu Divanyolundaki dikleri şifahî teminatı kâfi addetyet mefhumunu hudutsuz bir doku baanm işleyememesi, kâğıt teaarik tecilere Trabzon Valisl Kâmran Çuh nebi salâhiyetlere teşhir etmijti. lindeki o yapılar gibi ebedilik gü dan meydana gelme on dördüncü etme imkânsızlığı, gazetenin dağı ruğun Emniyet Genel Müdürtüğüne ta Bu salâhiyetler kendi el yazılarıle den rahmetii Nihad Beyin o sozü asır sonuna aid Yıldırım Bayezid Cevriye kalfa binası gibi bir yere mişti. Ortaya atılan bir düşünceye nulmazlık saymak, kendi ihtiraslarıyininitı asılsız olduğunu söylemiştir. Yalnız yetişecek göre pakta girersek kızıl çarlığın Sedad Çetintaşa intıbalarını vermek de yalnız o levhalan yaratana bir sitesinin, medrese gibi restoresi ta nakletmelidir. na kolayca âlet edebileceğine inan tılamaması gibi engeller teıtip etgenc mimarlarımızın etüdleri için düşmanlığını celbedecek ve bir mek böylece mevcut gazeteiarle füli Kâbil Müzeleri Umum Müdürü centilmenliğinde bulundular. Müel takdir değil rölövedeki ehemmiyete mamlanmış, levhalan önünde göğmak temayülündedir. Fakat hakilif ilk eserinin malumat kısmı so de işarettir. Çünkü bu tarzdaki rö süm kabara kabara durdum. Uğra değil bütün aydınlanmızın sanat harb vuknunda tarafsız kalmamız bir inhisar kurmak, görülmemiş katte mutlak hürriyet yoktur. geldi seviyesini beslemek için de ona mümkün olamıyacaktı. Kendi sahasına münhasır olan şeylerden değildir. K&bil Müzeleri Umum Müdürü Ah nunda işte bu ecnebi salâhiyetlerin löveler o kadar mühim ki eğer o dığı harabî ile tanınmıyacak hale böyle bir daimilik vermek gerekyazılı intıbalarını asılları ve tercü âbideler olmasa şimdi bunlara ba gelen o canım medrese şimdi yaDoğrudan doğruya matbuat hür med All Kohzad. dün Afganistandan matbuat hüniyeti de, öteki ana Bu fikri ileri sürenler, Sovyet melerile beraber neşretmiştir. Hk karak onları tıpatıp tekrar yarat pıldığı zaman gibi terü taze *ek tir. Gerek Teknik Üniversite Rek Rusyanın doğrudan doğruya Türkihtirriyetler gibi kayıtlar, mukabil riyetinin imhası deraek olan bu gi Sehrünlze gelmiştir. törlüğünden ve gerek Millî Eğitim Ahmed All Kohzad. İstanbulda eski rar dünyaya gelmiştir. Bu, hem çok Bakanlığından bu ricayı yapar.tjn yeye taarruz ihtimalini düşünmümesuliyetlerle bağhdır. Gayesi u bi hareketlerin, meselâ matbuatı üç es«rlerin teüüküe meşgul olacak ve bu kısımda Albert Gabrıel'i görüyoruz. mak mümkün olur. «Anadolu Türk Âbideleri» isimli hayırlı, hem devletimize ve mil okuyucularımızın bu sereivi mut yorlar. yahud da Amerika. İngilte» mumî menfaate hizmet olduğuna beş gazeteye münhasır olan ve en az arada bir kaç gun sonra «Kadim Afgaüç büyük cildlik Muhalled eserile Mimarın ressamhğı: letimize şeref borcu olan vazüeyı laka ziyaretlerini de dileriz. re ve Fransa Dış işleri Bakanlarıgöre matbuat hürriyetinin ilk çer daha üç yüz gündelik gazeteye ih nistan» hakkında bir konferans vereyalnız heybetli bir arkeolog olduÇetintaş yalnız yüksek mimar ve !var hızımızla genişletmek zorunda nın sifahi teminatını, yazılı ve çevesi tabiatile bu menfaattir. Bu tiyacı bulunan memleketimi; için cektır. ğunu değil, Türk mimarî sanatının maharetli rölöveci olmayıp aynı za oîduğumuzu bilmeliyiz. Yalnız bui nasıl bir suikast mahiyetini alabiimzalı bir taahhüdden daha kuvitibarla: Kimya Fakültesi talebeleri orijinalliğini, bütün eski garezkâr manda adamakıllı bir ressamdır. günkü nüfusumuzla değil asıl bu vetli addediyorlardı. Bir ittifak Amme menfaatini aîâkadar etmi '.eceği kolayca anlaşıhr. Avrupadan döndüler lıkları yere sererek, dünyaya isbat Onun için iki yüzü bulan rölöve gibi eserlerimizle vanz. andlaşmasına girmesek dahi, bir yen, şahsi emeUeri hedef tutan, ya Böylece gazetelerin, patron, matProfesör Schilmann'm başkanhğın eden bu muhterem zat «meslekdataarruza uğradığımız takdirde, üç lHi Nuran Alson ve Sulhi «lar, bu gayenin dışında olduklan baacı, kâğıt tüccarı, dağıtıcı, rek daki İstanbul Üniversitest Kimya Fa şım» dediği Çetintaşuı rölöveleri levhaları birer tablo olmak liyaBüyük âbideler. katini kazanıyorlar. Zaten o rölöbüyük devletin bizim yardımunıza için matbuat hürriyetinin dışında lam simsarı, reklâm veren müesse kültesi talebelerinden 30 klşilik bir için «eserlerinde tam isabetli bir Alsonun bir kız evlâdlan Son salonda Onaltıncı asra aid koşacaklannı, böyle olunca bizi de selerin tesirinde bulunduğu açık bir grup İsviçre ve Batı Almanyadaki tet görüş», «kendi memleketinin âbi velere, ecnebi salâhiyetlerin de dik Edirne ve İstanbuldaki en mütekâkalırlar. dünyaya gelmiştir. kik seyahatmden dün Ankara vapuru kat ve işaret ettikleri o canlılığı karşılıklı bir taahhüd altına sokaYine muayyen bir maksatla, ilâ hakikattir. Bunlarm tesirleri îıüph delerine karşı duyduğu temiz sev veriş bu resim kudretinden ıleri mil âbidelerimizin kendi bün/eleile şehrlmize dönrr.üştür. 229951 cak olan Atlantik Paktuıa girmeve, tayyetme, mübalâğa, küçültme siz dolayısile mühimdir. Faliat gaTalebeler, Batı A'.manya hükumetinin gi» gibi takdirlerden sonra «tarihî geliyor. Hele büyük âbidelerimize rine lâyık büyük rölöveleri teşhir nıenin ve bu pakta dahil memlezetelerin meslek ve hüviystitrinde davetlisl olduklarını Münlh ve Ruhr âbideler hakkında bilgi almak geveya umumüeştirme şeklinde bir aid olanlann birer, ikişer metre eb edüiyor. Edirnedeki İkinci Bayeıid ketler tecavüze uğraytnca bizim hâdisenin mahiyeti değiştirümesi, vahim ro'.ü bulunan bir âm'l daha havzasmda Kimya Sanayi bölgelerini rektiği zaman onlara başvurmak» adındaki genişlikleri ve levhalar ikinci Dünya Harbinde olduğu gibi, vardır ki onun üzer.nde b^hass; gezdiklerinl, bu arada İsviçreyi de lâzım geleceğini söylemekle o rölöyahyt hiç olmamış bir hâdisenin yüzünden yetmiş, seksen kiloyu buziyaret ederek Cibo Wander müessesetarafsız kalmamızuı mümkün olaohnuş gibi gösterilmesi, haikm iti durmak lâzımdır. Bunlar havadis lerlni gördüklerini, seyahatlerinln çok velerdeki kıymetin ağırlık merke lan ağırlıklarile insana verdikleri cağını tasavvur ve tahmin ederek faydalı geçtiğini söylerr.lşlerdir. madını kötüye kullanmaktır. Mat ajanlarıdır. zini de göstermiş oluyor. canlılık o kadar kuvvetli ki Impapakt dışında bırakılmamızı daha Bu müesseseler anonimdir. Bunbuat hürriyetinin bu suiistimalini ratorluğun Bursa, Edime ve IsDoktor Kemal Saracoğlu hayırlı telâkki cdiyorlardı. Diğer salâhiyetlerin dedikleri: ları terkip edenlerin, havadisleri de hukuk himaye etmez. Taşkışlanm restore edilmesindeki tanbuldaki ilk üç asrma aid âbideBir müddettenberi Avrupada bulunan Bu düşünce siyaset ve stratejl İç ve dış siyaset mücadelelerinin toplayanlarm, isimleri, hüv yetleri, Doktor Kemal Saracoğlu dün mem'.eyüksek tesirini sonsuz şükranlarla leri Taşkışla salonlannda hep bir bakımlanndan yanlıştı. Yanhşlığuu çok şiddetlendiği, demokrasiye ay ahlâkî vasıfları umumî efkâr tara kete dör.müş ve hastalarını kabule başaraya toplanıyormuş gibi şaşırtıcı andığımız ünlü mimar Bonatz «harda Sovyet Rusyanın ikinci Dünya kın yabancı ideolojilerin gizli taaz fmdan bilinmez. Havadisleria men lamıştır. canan gayretle gösterilen meslekî bir vehmin tatlı vecdini duyuyoruz. şeleri gizlidi.. Bazı gazetel:r gibi Harbi biter bitmez Boğazlar hakzuvlarla, bilhassa matbuat içme sıBir sergi için bu mazhariyet ne eşEmniyet Müdürü Amavud başanya hayran» olduğunu söylekındaki ihtirası ve Turkiyeye karşı zarak bulaşık ve bulandırıcı faali bu değirmenleri de dördürea suyun siz bir füsundur. Orada geçirdiğim Caferi serbest bıraktı diği gibi Berlin Arkeoloji Başkanı takib ettiği düşmanca politikası yetler iyiee giriştikleri bu devirde, kaynağı araştınlmamıştır. Schede de «Türk mimarisi şaheser dört, beş saatin nasıl geçtiğini anDüa Emntyet Müdürlüğünde alâka aşikâr surette gösteriyordu. Bunlarm arasında, bugün bir ibu mevzuda bütün demokrat dünçekici bir hâdise olmuştur. Prof. B E S İM D A R K O 1 yanın büyük hassasiyet gösterme lim haline gelen propapanda i.^ meş 1951 bahannda, Adnan Menderes Kırşehir e surgün götürülürken üç de. sini haklı görmelidir. Fevkalâde ted gul ve görülmez kuvvetli teırıellere fa pollsln elinüen kaçmaya muvaffak ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNE • • kabinesinin, cesur ve azimli bir haL i se III. birler alan İsviçre hükumetinin ka dayananian eksik değildir. bin bir olan ve bir kaç gün ev\'el Yalovsya reketle Amerikaya yaptıği açık itSayın müellifin tamamen yeniden hazırladığ] bu eser sayın rarlan, devletin iç ve dış taarruz kılıkta gizlenen hüviyetleri, çok de giderken yakalanan marui sabıka'.ı Artifak teklifi iizerinedir ki dost navud Caferi Emniyet Müdürü Kemal öğretmenlerin tetkik nazarlanna sunulur. lardan korunmasına matuf tahditle fa ötekiierin de müessiridirler. Va Aygün dün odasına çağırtmıştır. devlet bizim Atlantik Paktına alınLise müdiirlüklerine nümuneler gönderümiştir. tin, matbuat hürriyeti hakkındaki sıta ve imkânlan onlardan üstünmamız yolunda teşebbüse geçmiş Aygün, Cafere baaı nasihatlerde buSipariş Adresi: Anayasa hükümlerine aykın düş dür. İşte bu neviden olanlar, basıl hmduktan eonra Bakanlar Kurulunun ve işte nihayet Türkiye pakta girOKUL KİTABLARI TÜRK LİMÎTED S1RKETİ mediğine dair Amerika yüksek mah mış kâğıt tüccarlannın temettü hır Caferin hudud dışı edllmesi İçin vermeğe ittifakla davet edilmiştir. diği kararın tatbikine kadar serbest kemesinin içtihadı bu hassasiyetin sını istismar eder, bültenler'r.i on olduğunu cöylemiş ve: • Cafer seni Ankara Caddesi, Narlıbahçe sokağı Nc. 19 İSTANBUL, Artık, Türkiye bir tecavüze karşı t S M A İ L G Ö K M E N lara en uygun, hattâ fazla uygun serbest bırakıyorum fakat beni mahcub açık birer ifadesidir. yalnız kalmak tehlikesini atiatmıştır. Yunanistanla bcraher büvük İstanbul Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Okulu matematik öğretmeni Matbuat hürriyeti, anayasalarda şartlarla kabul ettirirler. Bu suretle etmiyesin» demiştir. Emniyet Müdürünün sözlerir' hayretler lçerisinde dinRESMI, ÖZEL TÜRK, İLKOKUL kiiçük 13 devlet ve bilhassa en şahsa veya cemiyete tanman ana gazeteler, uzun veya kısa vaaeli ju liyen Cafer kendlni tutamıyarak ağlaKitabevimizin, ortaokulların birinci, ikinci ve üçüncü sınıfmühimmi de budur Amerika müthak ve hürriyetleri de iptal etme veya bu hedefe tevcih edilmiş çe mıya başlamış ve Kemal Aygünün ellelan için bastırdığı MATEMATİK kitabian satışa çıkanlmıştır. Sayın öğretmenlerine: tefikimiz olmayı kabul miştir. Onların etrafile tespit edil şitli, sinsi propaganda':arın biierek rine sarılarak öpmüştür. Aktif metod esaslanra göre hazırlinan MATEMATİK kitablanbilmeyerek yayım vasıtası olduklan, miş olan hudutlanna tecavüzden saZabıta teşkilâtınm her gün biraz mızda bilhassa: kınmak mecburiyeti olduğunu da malum olmayan bir hakikat değil daha müsbet faaliyete gitmeslnde bü1 Konular işlenirken çocuklann ilkokulda kazandıklan ve resmî ders kitsbı olarak kabul ediieır yük rolü bulunan Kemal Aygünün unutmamak lâzımdır. Matbuata ve dir. bilgilerin kontroluna ve pekiştirilmesine ehemmiyet verilmiştir. azılı bir sabıkalı üzerinde tatbik ett'ğl Bütün bu tafsilâttan kolayca an bu psikolojik tecrübenin de muvaffarilen hukukî teminatm bu tecavüz2 Her çalışma plânında derslerin konulan ve konunun ana SEYAHATTEN AVDET lere şümulü olmadığı, gazetecilerin laşıhr ki. ekonomik faktör yalnız kıyetle netlcelenecegi ümid edilmektehatlan belirtilmiştir. oteki vatandaşlardan fazla imtiyaza fikir ve fikrin ifadesi hürriyetierini dlr. 3 Öğrencilerin edindigi bilgileri yazılı veya sözlü olarak Galatada Voyvoda caddesinde 44 malik olmadıklan demokratik ce kaldırmakla iktifa etmez; gazeteyi Adliyede bir kadın intihara kontrol etmek için kitablara bol alıştırma ve problem konmuştur. No. ŞİMŞEK Mağazası sahı'oı Bay miyetlerde artık bir mütearifedir. hususî menfaat ve ihtiraslann bir 4 Problemler, öğrencinin günlük yajayışında karşılaştığı teşebbüs etti ŞALOM PESSAH'ın Anltara vapuBunun aksini tasavvur etmek anar şantaj ve tedhiş vasıtası, umumî ahcanlı vak'alardan seçilmijtir. rile iş seyahatinden avdet ettiği ve Dün Adliyede etrafı heyecana veren lâkın düşmanı, aydınlığa çıkamıyan şiye gitmek olur. Ömeklerimiz postadadır. Kitablanmızı görmeden kararınızı bir hâdise olmuştur. pek yakında avizelerin ve Fransız, karanlık ideolojilerin millî seiâmeti Kitablannı görünüz, inceleyiniz ve sizlere ilmî irfanı için emanet Kurtuluşta oturan Alexandr Serta Bu esasların dışma çıkmak. dervermeyiniz. İtalyan ve Çekoslovak marculâtı edilen Türk çocuklannı bu kitablarla yetiştiriniz. Çünkü bu hal cezaî ve hukukî reaksiyonlar tehdit eden gizli silâhı haline de ge adında bir kadının yabancı bir erkekle lâmbalann zengin ve müntehab çetirebilir. münaaebette bulunduğunu işlten kocası REMZİ KÎTABEVt kitabian yazanlar: dan kurtulmuş olunsa bile, halk naşidlerini teşhire başhyacağı haber Bundan dolayı gazetelerin her polls vasıtasile bir cürmümeşhud yapa) Uzun yıüar, ilkokullarda binlerce öğrenci yetiştirip teknik zannda yalruz bunu yapanın itibatırmi} ve Sena dün Adilyeye Bevkedllalınmıştır. yerde itimadsızlıkla karşılanrnasına, mistlr. Birtnci Sulh Ceza Mahkemennı değil bütün matbuatm ehemüniversitelere yükseltmiş oimalan. rniyetini hiçe indirir ve bu mües matbuatm eski itibannı kaybetme sinde yapılan sorgusu sonunda Alexandr b) 7 yıldanberi, «Matematik Çalışhrma Dergisi» ni bütün yurda sesenin kurulusundaki hikmeti or sine hayret edilmemelidir. Matbuat Sena, tevkif edilmlştir. Duruşmayı müyaymalan, hürriyetini bu yeni faktörlera karşı teakıb koridora çıkan genc kadın birtadan kaldıran bir kanaat tevlid edenbire parmaklıklara doğru koşmaya c) Halen, ortaokullarda ders kitabı olarak okutulan orta matehimaye ve itibannı iade etmek için der. başlamıştır. Senanm intihar edeceğiıii matik kitablannm yazarlan bulunmalan, dolayısile bu uğurBunlar umumî mahiyette hukukî demokrasi âleminde, bu son yıl anlıyan polislerden Kamber deriıal yedaki ihtisas ve tecrübeleri artık teslim edilmiş olan mesleklarda esaslı tedbirler alınmış ve rlnden fırlıyarak parmaklıklara koşmuş ve psikolojik şeyîerdir. Fakat matSEYAHATLERİNİZDE daşlannızdandır. ve genc kadının eteklerine yapışank buatı iceriden kemiren çok vahim bunlardan iyi neticeler elde edil muhakkak bir ölümden kurtarmıstır. miştir. Ders Kitabian Türk Limited Zirketi, Ankara Caddesi 58/1 başH bir âmil üzerinde durmak lâHâdlseyl müteakıb Alexandr Sena on NOT: Adresinize yapüan siparişlerde bayilere ve okul kooperatifDünyadaki umumî durumunu i teş daklka ksdar baygm kalmıştır. zımdır. lerine % 25 iskonto yapılır. Busün gazetecilik, pahah, ağır zah ettiğimiz matbuat bizde bıı kaç gazeteden ibarettir. Henüz bölge ve maddî vasıtalara, mühim bir tedaı Kiiçük Haberler j vül sermayesine ihtiyaç gösteıen, sı vilâyet matbuatı teşekkül etmemişOkul kitablannm pahahlığını gözönünde tutan LİSE ÖĞRETMENLERİNE •k ŞEHİR Mecllsi Parti Grupu bugün naî ve ticarî bir teşebbüs halüıe gel tir. Mevcut gazetelerimizin çoğunda toplanarak ayın blrinde eklm toplanŞirketimiz, fakir talebeler e yardımda bulunmak gaSizi hava, kara ve demistir. vaziyetlerin tısını yapacak olan Şehlr Meclisi BaşGazetecilik istismar ve intıfa he yukanda saycığımız niz tutması gibi müziç kan vekllleri ile Daimî Encümen azayesile, bütün okul koope ratiflerine: defi takibeden, herhangi bir mataı mevcudiyetini gösteren âraz aynen !arını ve ihtisaa komisyonu üyelerinl hallerden korumağa göze çarpmaktadır. SAİM EĞİLMEZ REMZİ BAYKAL tesbit edecektir. Bilhassa Daimî Encüpiyasaya süren alelâde bir ticaret DemoKrat Parti iktidarınm, bun men azaları seçiminin hararetli olacağı VALİDOL faydahdır. mphiyetini ahnea, o memleket iktizannediliyor. sadî havatınm alışık olduğu zihni dan çok daha çetin memleket işle• DİL Kurumunun yBnetim kurulu. yete, bütün küifet ve kader'.ore tabi rini büyük bir kudret ve cesaretle dün, MEHMED ARSLANTÜRK Vakit matbaasında uzun bir Sınıflannm kitablanna % 25 tenzilât yaptığını müjdeler... hal'etmiş olması, matbuat meseleolması tabiidir. Matbuat bu şartlar \ toplantı yapmış ve bazı kararlar alDers Kitabian Türk Limited Şirketi. Ankara Caddesi 58/1 sini de, bütün şümulıle hallederek mıştır. Millî Eğ : ':im Bakanlığı Müfettişlerinden altmda esas vazifesini ve fikrî hürTeigraf DERS İstanbul. Telefon: 27315 millî şuura sahip ve umumî efkân • ANKARA vapuru dün sat 14 te riyetini kaybetme, bımdan sonra SİNİRLERİNİZİ kuv524 yolcu ve 178 X Tanımlar kısa ve açıktır. seviyesiz bir hüviycte girmeV teh hakikî olarak temsil eden bir de vasıl olmuştur. ton yük He llmanniıza Dünya polisini peşine takan, en kumaz hafiyeleri vetlendirmeğe, baş mokratik cihaz kuru'ması imkânlaX Teoremler. genel isbata geçmeden önce, nümerik örnekler lik°5ine msruz olur. • SABIKALI randevuculardan Behice rmı hazırlayacağma kaniiz. üzerinde sağlanmıştır. dönmesi ve diper siatlatan kibar casususun heyecan dolu hayatı Ziı» »kcnonrk faktör bssmak, daGiderin evi dün basılmış ve 30 erkek 7 kadın bulunmuştur. X Alıştırma ve probiemler kolaydan güce doğru sıralanmıştır. ğıtmak gibi. gaz°ten:n yalnız tenkid kâyetlerinizi bertaraf idaresine deŞi], derin manevî ve ahX Teoremlerin isbatlarında ve ahştırmaların çözümlerinde, etmeğe yarar. EYLÛL 25 ZİLHİCCE 23 lâkî inhiraflan tahrik ederek yazıöğrencileri muhakemeye sevketmeğe ve aktif durumda larına muhtevssmm feviyesîne de bulunmağa itina edilmijtir. Tablet>Perle>Damla : tesir etmek istidadmı haizd .r. X Kitablar sade ve tabiî bir dille yazılmış, imlâ ve terim Sırf birer kazanc müessesesi h«The Spider And Fly» bakımından birlik temin edi'rriştir l:ne dü=?n ^a^ete'er her s?yr'çn evNADİA GBAY GUY ROLFE'in V: | 6.50 13.06 16.28 19.02 20.35 5.11 vel patronlarm sadecp kâr ve teX Kitabım'zı görmeden kitab se~meyiniz. Nümun?ler postadadır. Dehşetten nefesleri kesen muazzam filmieri. Hususi ilâve: TürE: ]11.47 6.03 9.27 12.00 1.31 10.07 mettü hırslanna, şahsî ihtiraslama Medenî insaruD bir âleti R E M Z İ K İ T A B E V İ kiye Orta Şarkın anahtarj. Türkje 1000 metrelık muazzam fiim. Yazan: Zühtü Velîbeşe Sehir M E Y Z U L A R I meselesi =haberîeri Taşkışladaki sergi V CUMHURİYET J5 EyKU 1951 HEM NALINA M1H1NA Dış politikamızın bir basarısı vapuru arıza Marakaz geçifdi Ismail Habib Sevük • r . İURKIYE COGRftFYASI MATEMATİK Kitabları I. II. III. r I İLKOKUL SINIF IV V MATEMATİK D.K İlkokul Başöğretmenleıinin ve Kooperatiflerinin Nazarı Dikkatine: ARİTMETİK ve CEBİR I. II. III. İLKOKUL IV. V. VALİDOL Perşembe Akşamı LÂLE'de CASUSLAR ŞEBEKESİ ;
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle