11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhurı KURUCUSU:YUNU«; Cİ 07 Yüzde Yütf Sa7*v?"*efİ3 ALBAYRAK f t İ H Q u Nv; Hububat Unlannı^Karabifcer, Tarçın, Yenibahar, Kimjjjgjjj^Vanilya vesaire bütün bahar ç^ıdıejnni, saleb, kakao ve koiasını bakhJlanruzdan ısrarla isteviniz. HiİSasî Kımyonetie İstanbulun her tarafisi te«i?.t yapıhr. T E L E F O N : IO947 nCI Jll »«" .1 . 07Cn OlOU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Istanr/ul No. 248 Telefonlar: Umuml SantraJ Numaraaı: 24298. Yazı İ«leri 24299, Matbaa: 24290 Salı 25 Eylul 1951 Truman'ın Celâl Bayara y olladığı mesaj M Tiirkiyenin, Pakta girişinden biiyük ölçüde fayda göreceğine eminim,, Bakanlar Kurulunun Bayann başkanlığında yaptığı eski toplantılardan bir intıba Truman: "Ottawa'da verilen karardan derin bir haz duyuyorum,, diyor Bakanlar "Muahedeıtin imzacısı sıfatile olacak ve tabiî Ttirkiye diğer âzalarınkinin aym «esuliyetleri deruhde aym haklara edecektir» malik Ankara 24 (a.a.) Amerika büBildiğiniz gibi biz, Türkiyenin yük elçisi Ekselans George WadsKuzey Atlantik Paktına iltihaka worth bugün Cumhur Başkanım.z davet olunmasını uzun zamandanCelâl Bayar tarafından kabul buberi arzu etmekte bulunuyorduk. Atlantik camiasının, bağımsızlık'ayurulmuş ve kendisine Başkan ruıı ve müşterek ideallerini koru|Truman'ın metni ajağıdaki mesajımak için bir emniyet sistemi kurnı tevdi etmiştir: tlantik Paktına alınmamak yolundaki gayretlerinde bir «Kuzey Atlantik Paktı Konsevi mıı için gereken en mii merhale teşkil eden muahedenamehim adun nihayet atıldı. < tarafından, Ottawa toplantısında, nin hedeflerinin tahakkukuna Türteşkilât üyesi hükumetlerin tasdikıOttawa'daki Konsey tophntısmda kiyenin büyük yardımı dokunacana muallâk olarak, Türkiyeyi Atlan. tiye hükumetleree pakta davetimu ğına sarsılmaz kanaatimiz vardı. hususunda parlamentolardan yetki ' tik Paktına tam üye olmağa davet etmek hususunda alınan karardan Türkiyenin, pakt teşkilâtma istenmesine oybirliğile karar verilazalanndan büyük ölçüde fayda gerek şahsımın gerek hükumettmin di. Hâdisenin bundan sonraki safgöreceğinden eminim. Muahedenin duyduğu deıin memnuniyeti ıfade haları artık daha ziyade bir şekil imzacısı sıfatile, Türkiye, diğer etmek isterim. Bu karar hakkında meselesinden ibarettir. Hatıra gelâzalarınkinin aym haklara malik oKonsey başkanından, şimdiye kaınez bir aksilik çıkmadığı takdirde, lacak ve, tabii, aym mesuliyetleriı dar, resmî bir iş'ar almı$ olduğuiçinde bulnnduğumuz yıl sona erderuhde edecektir. nuzdan eminim. tneden önce komşumuz Yun&nis1947 denberi Türkiyenin iktisadî Bu karaıdan dolayı bilhassa haz tanla beraber biz de Batı savuııma ve askerî kuvvetini kurmak husuduyuyorum, zira, biliyorum ki bu sisteminde lâyık olduğumuz ycri sunda yardımda bulunmağa bizi karar, Türk hükumetinin ve Tiirk •Jacağız demektir. ikdar eden, sizin ve bizim memlehalkının derin bir arzusunun taHürriyet diinyasına yürekten ketimiz arasındaki mükemmel işhakkukunu ve Türkiyenin, harb bağlı bir milletin çocukları olarak birliğirria »hndi Atlantik Paktıron1 'ionrası devrede, devasılı tebdid VS ilk (rünündenfierl rîak bfldijjiıiıtt daha geniş çerçevesi içinde yer alazyikler karşısında bağımsızlığını bu netireye ulaşmak kolay olmalabileceğinden memnuniyet duyave bütünlüğünü muhafaza yolunda mıştır. İşin içine hasis menfaatlcr yoruz. sarfettiği kahramanca gayretlerin karışmış, bizi sevrniyenlerin başvurBaşkan Truman ArJe<wt Sa. 3, Sü. 3 te tanınmasım ifade etmektedir. duğu propaganda usulleri yurdutnuzn iyi tammıyan çevrelere az çok tesir ctmekten geri kalnıamıştır. Lehimize ve aleyhimize çalışanlann mücadelesi son günîeıe kadar dcvam etmiştir. Paktın dışında bırıkılmamız hususunda ötedenberi ayak direyenler, bütüu iıtnidlerinin yıkılmak üzere olduğunu görünee, Ottawa toplantısına bir iki gün kala «icaniler hikâyesini öne sürerek şiddetli bir yaylıro «teşine daha geçtiler. Beş biiyük Avrupa gazetesinde birden yayınladıklan yazılarla Türkiyede Atatürk inkılâblannın tehlikeye girdiği iddiasını ortaya attılar ve raıirteci bir devletin Atlantik topluluğuna kabul edilemiyeceğini imaya kalkıştılar. Buna karşılık milletimi«in gerçek değerini takdir eden ve Atlantik Faktı çerçevesi içinde C.II.P. Genel Merkninde dün İnönfinün başkanlığında >apılan toplantıdan bir intıba dünya banşına yapabileceğirniz hizmetleri «lçen fikir ve kaiem sahibleri de boş dunnuyorlardı. Tiiıkiyemizin yalnız Atlantik Pakiına •Iınmağa lâyık bir devlet olduçunu değil, hattâ bu pakttn iiyeleri srasında şeref yerine hak kazandığtnı açıkça söyliyen yazarlar götüldii. Bilhassa dost Amerikan hükumetinin hakkımızda sarfettiği iyi niyetli gayretlerini burada şükran Ara seçimlerinde vazife alan duyeularile kaydetmeyi bir vazile partilller intıbalannı anlattılar biliriz. Sayın Acheson'un pakta ehnmamız lüzumuna dair ileri siirAnkara 24 (Telefonla) C. II. düğü delilleri bir sağduyu ve manP. genel merkezinde bugün öğletık zarureti olarak seve seve payden ev\el ve sonra İnönünün başlaşırız. Müttefiklerimiz İngiltere ile kanhğında iki toplantı yapılmıştir. Fransanın da Amerikan tezini yüBu toplantılarda ara seçimleri PÖrekten desteklemeleri nihayet son Izmit 24 (Husus! muhabirimie beraber başlayacaktır. Büyük e rüşmelerin esasını teşkil etmiştir. mukavemetleri gevşetmiş, tered Nedim Akkaya bildiriyor) Kocahemmiyet verilen bu manevralara Ara seçimlerinde vazife alan partidüdleri silmiş ve Batı savunma sis eli bölgesinde yapılacağını evvelce iştirak edecek birlikler bir hafta liler seçimlere aid intıbalannı antemindeki meşru yerimizin tanm bildirdiğim büyük askeri manevraevvel manevra sahası olarak tesbit latmışlardır. Toplantıya yaruı da bıasına yol açmıştır. lar yarın (bugün) sabah şafakla A r k a s ı S a . 5 . S ü . l d e devam edilecektir. Bu hayırlı neticeye doğnı adım aılım sabırla, metanetle ve başarı ile ilerlememizde Demokrat Parti tktidarının payını inkâr etmek hâdiseleri bile bile dürbünün tersinden göstermeğe çalışrnak olur. Dış emniyet rejimimizi Batı Birliğine dayamak, ötedenberi raillî politikamızın esasmı teşkil ediyordu. Milletin samimi arzusunu ifade eden bu politikayı Demokrat ?arti Filonun komutanı Amiral Sir John H. Edelsten, Türk filosunun Atlantik Pakacıkça millete maletmekle, daha ilk tına bağli memleketlerin filolarıle müşterek tatbikat yapacaklarını söyiedi günden en doğru yolu tutmuş oldu. Gizli diplomasi mpktebinin kulis arası pazarhk ve fiskos usu'lerinden meded ummakta artık maia yoktu. O de%irler çoktan kapantnıştı. Milli pnlitika milletin uci/ü önünde yürütülen polilikadır ve bu Bçık olduğu nisbette başjtrîya ulaşabilir. Demokrat Parli hükumPti İyi görmüştü. Koreye asker göııdermek karanmızla Birleşmiş ?/Iilletler iilküsüne bağhlığunızın satnimiliğiııi ispat ettik ve hepsinden miıhimmi. nrada bayrağırnızı *aşıyan kahraman çocuklarımız Tiirk azminin. Tiirk resarrlinitı ve fihk savaş güciiııtin hii\ iiklüiiinii lost düşmaıı bütün dünyava bir daha gösterdiler. Koredeki evlâdlarımuın harikulâde başarılarıııa dair diınya Kurulu Bayann başkanlığında toplandı Ankara 24 (Telefonla) Ottawa toplantısında alınan kararlar ve bunların başında memleketimizia Atlantik paktına ithali günün başlıca konusudur. Bu arada Cumhur Başkanı Celâl Bayann dün akşara üzeri uçakla âni olarak şehrimize gelmesi siyasî çevrelerde derhal yonımlara sebeb olmuş ve çok mühim siyasî görüşmelerin cereyan edeceği tahmin edilmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de güvenliği Atlantik Paktı orduları ile ışbırlığımız Batıhlar bu işbirliğinin derhal başlaması için teşebbüslerde bulundular Londra 24 (Nafen) Daily Express gazetesinin Washington muhabirine göre, ingiltere, Fransa ve Birleşik Amerika, Türkiye ile Yunanistana müracaat ederek askerî kuvvetlerini Kuzey Atlantik Paktı ordusuna ithal etmek için acele hazırlıklar yapmalannı istemişlerdir. Londra, Pari* ve WashİBgtonttn Türkiye ile Yunanistanın Atlantik Paktına alınmalan hususundaki Ottawa kararınm parlamentolar tarafından tasdikını beklemeden har«kete geçtikleri belirtilmektedir. Yakmda General Bradley Türkiye ile Yunanistana hareket edecektir. Fransanın da asker! temsılcilerini önümüzdeki günler içinde Ankaraya göndermesine intizar edilmektedir. Millî Savunma Bakanlıjpnın tekzibi Ankara 24 (a.a.) Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir: Arkas\ Sa. 3. Sü. 7 de Toplantıda Truman'ın mesajına verilecek cevabm esasları hazırlandı, cevabimız bugün tevdi edilecek Yalovada diiıtkü ortnan yangııu Ders yılının başladığı gün İstanbul sokaklanndau bir manzara, Lise ve ortaokullar dün sabah açıldı Milli Eğitim Bakanı bu mfinasebetle radyoda bir hitabe irad etti Lise ve orta okullar ile orta dere Başkanı ile Milli Eğitim Müdürü celi teknik okullar dün, törenie ye Muhiddüı Akdik de hazır buluani ders yılına başlamışlardır. İstan muşlardır. Vali ve Belediye Başkanı Istanbul kız ve erkek liselerinde yapı Arkası Sa. 5, SiL 3 te lan merasimlerde Vali ve Belediye Çınarcı&lröyü havalîSfoıde 24 hektarhk hmdalı.k yandı, yanpnı köylülerin kasden çıkardığı anlaşıldı Yalovanm Çınarcık köyü havallsindeki Masing fundalıklannın bulunduğu arazide dün saat 12 den 23 ye kadar devam eden büyük bir yangın çıknuşbr. Şehrimizden de görülen bu yangın neticesinde 24 hektarlık arazi üzerindeki fundalıklar ve çeşitli meyve ağaçlan tamamen yanmıştır. Yalovadan dö« nen Bandırma vapunı bir geminin yandığını zannederek tslısizle İstanbuldan imdat istemiş ve kendisi de hadise mahalline gitmiştir. İstanbuldan da Kilyos tahlisiye gemisi derhal bildirilen mahalle gönderilmiş fakat yangının ormanda olduğu anlaşılınca Kilyos ada açıklarından döndürülmüştür. Netieede yangının, fundalık araziyi tarla yapmak istiyen köylüler tarafından çıkanldığı anlaşılmış, tahkikata başîanmıştır. Korede tlurııııı Düşman bir haftada 58.000 kişi kaybetti NewYork 24 (R.) Tokyodan bildirildiğine göre, müttefik ve komünist irtibat subaylan bugün toplanmışlar ve mütareke görüşmelerinin yeniden başlaması meselesini incelemişlerdir. irtibat subaylan yann yeniden bir araya gelecek ve aynı mevzu etrafında müzakerelerde bulunacaklardır. Bugün toplantıda General Ridgway'in bir mesajı açıklanmıştır. Birleşmiş Milletler Başkomutanı Kaesong'un mütareke görüşmeleri için müsaid bir yer olmadığını tekrarlamakta ve kanferansm Wonsan limanı açıklarmda Jutland hastane gemisinde yapılmasmı taleb etmek Arkası Sa. 5. Sü. I d« Kocaeli manevraları bu sabah başlıyor C H P. Genel Nerkezinde dütıkü toplantı Yeni bir ekmek buhranına doğru Fmncılar dnn Belediyeye başvnrarak ansoz kaldıklarından şikâyet ettiler Memlekette hububat bolluğu buğdaylardan elde ettikleri unları mevzuu bahsolurken hattâ fazla fınnlara vermiyerek harice satan hububattan 200.000 ton buğdayın değirmenciler hakkında şiddetli ta Arkası Sa. 4, Sü. 7 de harice satılacağı havadisi yazılırken !dün fırıncılardan mürekkeb bir heyet Vali ve Belediye Başkanına müracaat ederek fınnların unstız kaldığından, hattâ bu hal devam ederse ekmek çıkaramıyacaklarından bahsetmişlerdir. Bu durum hayret uyandırmıştır. Belediye Başkanı aldıklan iyi Gazetelerin kontrolu tstanbulda 4 Savcı bu işe tnemur edildi Adalet Bakanlığı İstanbul Savcılığrna bir tamim göndererek gazetelerin daha sıkı bir kontroldan geçirilmesirii istemiştir. Bu tamim üzerine dört savcı bu işe memur edil» miçlerdir. Beş gün sürecek olan manevralara Devlet Reisi de gelecek 9 gemiden müteşekkil İngiüz îilosu dün lîmanımıza geldi Katil koca ve öldürdüğü kansı Cüretkârane bir hırsızlık Tabanca ile işçileri tehdid eden bir adam bir atelyenin kasasındaki 2200 lirayı alarak kaçtı Evvelki gün Sirkecide cüretkârane bir soygunculuk hâdisesi olmuştur. Aşirefendi caddesi Dilsizzade han 40 numaradaki Hayik Kazancıyanın atelyesine saat 19 sularında orta boylu şişmanca bir adam girerek tabancasını çekmiş ve kasadaki bütün parayı istemiştir. Atelyede çalışan beş işçi korku ile kasadaki 2200 lırayı vermişlerdir. Tabancalı şahıs dışan çıkarken, işçilere kapının önünde gizlenmiş üç arkadaşı bulunduğunu, eğer polise haber vermeye giderlerse öldürüleceklerini ihtar etmiştir. Uzun müddot atelyeden dışarı çıkmaya cesaıet edemiyen işçiler bir buçuk saat sonra vaziyeti zabıtaya bildirmışlerdir. Polis meçhul soyguncuyu giddetle aramaktadır. NADİK NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Mısafir filonuıı Amiral eemUi vc İneilterenin Akdeniz donanması komutanı Amiral Sir John Edelsten (l'azısı 5 t n a sahi/etntzde> Kasımpaşada Kulaksızda 31 numarada oturan Mersin Mişe adında Arnavud bir bahçıvan evvelki gün saat 18 sularında 35 yaşındaki kansı Fatmayı bıçakla sekiz yerinden vurarak öldürmüştür. Dün Birinci Ağır Ceza mahkemesinde ilk sorgusu yapılan Mersin Mişe, hâdise günü eve geldiği sırada evin taşlığında bir erkekle karşılaştığını ve korkarak mutfağa kaçtığını, hiraz sonra karısı aşağı inince şereiini kurtarmak çin eline geçirdiği bıçakla onu öldürdüğünü söylemiştir. Katil koca ifadesini müteakıb tevkif edilerek Sultanahmed Cezaevine sevkedilmisür, Bir bahçıvan karısını öldürdü Sağır mısın be adam? *.. Hayır, Belediye Şikâyet kaleminde memurura. m
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle