19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
RADYO Bugünkü Program Ordulararası atletizm birincilikleri ^ Güzel Kırbıs için \ Bir mektubun garib çarpan kalbler macerası 16 eylul Urihll gazetemlzin bu «utunlarmda bize ayrı ayrı imzalarla. dört rnekrub gönderen bir okuyucumuzun yazılarından bahsetmis ve hüvviyetini Rizlıyerek başka baska lsimlerle mektub yollamasındaki hikmetl anlıyamadığımızı, kendi isim ve adresini açıkçm ve doğru bildirmediği taküirde bunrlan sonra mektublarını neşretmiyeeeğimizi ilave etmiştik. Bu yazımıza (Nişantafinda, £ml»k caddesinde Aysel apartımanı 3 üncü katta. AU Özlül İsim ve adresi İle fakat imzasız bir cevab aldık. Okuyueumuz o mektubları kendisinin yazdıgını ka.» bul ecliyor ve dörduncü mektubunun neşredilmesini istiyor; halbuki o mektubu, (Nişantaşı Güzelbahçe caddcsi. Hacıeminefendi sokagında Güzel apartımanı birinci katında Jack DeUonı İsim ve adreaile fakat imzasız clarak bize gönderm'şti. Biz. o mektubun. altında isim ve adresi verilen zat tarafından yazılmıj olduSundaa çüphe eUiğimiz için neşretmedik. Y»lnıı o isim v e adrese hitaben craektub sahibl imzasının neşrine razı olduğu takdirde nesrederiz eev&bını bekliyoruz» dedik. Bu suretle mektubun kendisi tarafından yazılmadığı hakkındaki şüphemizt tevsik etmek istiyordum. î s tedigimiz oldu. Ertesl gün. o adrest» oturan zat îdarehanemize geldi. tsrninin İsak Dee'on. Jack Deleon'un d» kendi ktiçük oğlu oldufunu ve çocuğunun henüz mekrub ymzac»k bir yast» olmaöığını, kendlsinln kat'iyyen boyl« bir ^ikayet göndermediğini kendi İsim T « adresimini kullanarak mektjb yazmapın bir muziblik, hatta muzlbllkten u» fcna. çirkin bir hareket olduğunu löyledi. Şimdi mektubu asıl y»zan ve biz* bir isim ile adres bildiren okuyucumuz Ali Özlü. sofor ehliyeti »lma meselesLn» temas eden bu mektubun ne^rlni lstlypr. Kend'.sine haber verelim kl bu yazının neşr: halinde hapij c e z u ı hem kencifini hem bizi bekiemektedlr. B&en Kanununun suç sayarak ceLalandırdıgı bir yazıyı nesrederek mahkum olrr.jğ» ve hapse gitmeğe hiç nlyetlmlz yoktur. Kaldı ki blte verdiği son urlm v* adresin de. o mektubundaki gibi bafkA* sına aid olması ihtlmali de vaıdır. Oku>ucumtıza Emniyet MUdürüB* veya Vali ve Beledıye Relsine raürıcıM eünesini tavsiye ederiz. Resmî makamlar iddlalarını tetkik ve tahkik ederler. gerekenl yaparlar. Böylece kendisl de soförlerin ehliyeti meseleıinin düzelmesinl temin etmek suretiie memleketa hizmet etmis olmak jerefini kazanır. O zaman biz de bu başarısını yazarız. turnuvası kapamrken 1 Drnemme (Fransa) 98 sayı Hazırlıklan altı aydanberi süren Isparta (Hususi) Millî Eğitim akımımız iki günKik mÜ3abaka ve bir hafiadan beri de heyecan i2 Yalçuı (Türkiye) 64 sayı Bakanlığı tarafından yurdun beş Bursa 24 (Hususi) Müsteçrik yerinde açılmasına karar verilen larda 5 birincilik elde etti 3 Mansur (Mısır) 62 sayı çinde devam eden İkinci Mil'etler3 Suidipur (İran) 61 sayı ler Kongresi üyelerinden mürekkeb imam ve hatib okullarından biri arası İstanbul Basketbol Turnuvası Roma 24 (a.a.) (Özel muhabi evveiki gece sona erdi. Bu işle uğ5 Demşar (Yugoslavya) 60 sayı rr.izden) Ordulararası atlenzm Bir maçta en fazia sayı yapmak sek mimar Sedad Çetintaş tarafın okul mezunlannın alınacağı bu okul raşan organizasyon komitesi de efımpiyonası dün sona ermıştir. dan kendilerine tarihî âbideler, tür 7 yılhktır. Mezunlan lise muadıli kârıumumiye ve misafir takımlar ö da Mısır millî takımtmn 11 numaünkü karşılaşmalarda Eİman tekI ralı oyuneusu Mansur'a kısmet ol beler ve camüer gezdirilmiştir. Mi muamele görecekler ve yedek *unünc'eki imtihamnı muvarfakiyetle k neticeler şunlardır: | mustur. Bu oyuncu İran maçında safirlerden bü>ük bir grup üsede bayhk hakkma malik olacaklardır. verdi. 110 metre manialı; kendileri için sureti mahsusada ha ilk defa böyle büyük bir din müI Turnuva davetlisi olarak sehri takımma 24 sayı kazandırmı^tır. İ1 Daniel (Fransa) 15.3.10 kincilik Fransızlann 11 numaralı o zarlanmış olan elle yazılmış taıihi essesesinin Ispartaoa kurulması, mize gelen Beynelmiiel Basketbol kitablar sergisini gezmiştir. Uyeler, 2 Mustafa Batman (Türkiye) Federasyonu Genel Sekreteri Mr. yuncusu Dessemme'indir. Bu oyun Celâleddini Rumî'nin Divanı ve bütün vilâyet çevresinde derin bir i. 5/10 William Jones'un şu sözleri, orga cu, turnuva sonuncusu Avusturya Mesnevisi, Mevlâna pivanı, Ahmed memnuniyetle kar=ılanmıştır. 3 Cohetı (Fransa) 15.7/10 Bundan başka (Ozel Lise Açma nizasyon komitesi için en büyük ile turnuva birincisi Yugoslavyaya Paşa Divanı ve müzehheb yazma 4 Turan (Türkiye). 21 er sayı yapmıştır. Derneği) tarafından bu yıl açılan mükâfat olmuştur: eserler de dahil olmak üzere binden 800 metre: özel lise de muhitte büyük bir Turnuvanm en iyi oyunculuğuna <( Dünyanm en güzel şehrinde, fazla kıymetli kitabı ihtiva eden bu 1 Bellegarde (Fransa) 1.54.8/10 dünyanm en güzel Basketboi orga da Yugoslavya takımı kaptanı A sergide saatlerce kalmışlar ve ken alâka kazanmıştır. Liseye kaydol2 Desmet (Belçika) 1.55 mak üzere ilçelerden talebe akmı nizasyonunu yaptmız. Tebrik ede leksandar Gec seçilmiştir. dilerine Nadir Püaloğlu tarafından 3 Dove (İngilterei 1.55.4 10 Hakemler de idare ettikleri maç Ordu dili. hindce ve ingilizce iza devam etmektedir. Lise, özel olduğu rim...» 4 E. Koçak (Türkiye) Mr. Jones. bu sözlerinde samimi lara göre şu sırayı takip etmektedir hat verilmiştir. Osmanlı devrinden halde parasızdır. Buna rağmen na100 metre:: sıl ve nereden çıktığı belli olmıyan idi. Bunu her zaman, herkese tek ler: intikal eden 40.000 kitabı bulunan 1 Derderian (Fransa) 11. 1 Stefanoviç (Yugoslavya) ve Bursa kitablıklannın zengüıliği kar rivayetlere göre lise aleyhinde ?rorar ediyordu... 2 Boriso (Fransa) 11. (Goğüs paganda yapılmakta, ve lisenin paNimiç (Yugoslavya) 6 şar maç. şısında misafirler hayranlıklannı ırkile). ralı olduğu yayılmak istenmektedir. 2 Nikou (İran) ve Rüştü (Mı ifade etmişlerdir. Turnuvanın sona ermesi münase3 Penna (İtalya) 11.1 10 Uçurulan bu menfi haberlerin HSII betile, umumi bir b'ânçosunu ya sır) 5 er maç. Uyeler akşam uçağı ile Istanbula esası yoktur ve tamamile bir kasid Gülle atma: 3 Archimbaud (Fransa), So dönmüşlerdir. palım: mahsulü olarak uydurulmaktadır. 1 Savidge (İngiltere) 16 04 Turnuvaya katılan 7 takım, mü mer (Türkiye), Atakol (Türkiye), ikinci ve üçüncü kafüeler sıra Talebelerin bütün ihtiyaçlarını kar2 Neiville (İngiltere) 14.01 Uyguç (Türkiye). sabakalar mürldetince tam 21 maç sile 26 ve 27 eylul tarihlerinde şeh3 Jureg (B. Amerika) 1*92 4 Riad (Mısır) ve Çerasi (Tür rimize gelerek bu sergiyi ziyaret şılamak üzere halk;n cidden cömerd yaptılar. Bu 21 maçm sonunda şu yardımlarile desteklenen gerek (Ö4 Turan (Türkiye) 13.90 kiye) 2 şer maç. nihaî netice elde edildi: edeceklerdir. zel Lise Demeği). gerekse (Hayır400 metre: 5 Lederer (Avusturya), Bilâl 1 Yugoslavya: 6 maçta 6 galilar Yaptırma ve Fakirleri Okutma 1 Degats (Fransa) 48.2/10 biyet. Attığı 305 sayıya mukabil ye (Türkiye), Taşdur (Türkiye), ÖzDerneji) müştereken bir pansiyon Trakyada inşa edilen taş (Türkiye). 2 Lamoureux (Fransa) 49.3 '10 diği 212 sayı. Puanı 12. da hazırlamıştır. Bu iki dernek bu 3 Rocca (italya) 49.3/10 (Gö2 Fransa: 6 maçta 5 galibiyet *** göçmen evleri pansiyonun dahi bedava olması için jüs farkile) 1 mağlubiyet. Attığı 355 sayıya muMüsabakaların kapanış merasiEdirne 24 (Telefonla) Bulga çareler aramaktadır. 5000 metre: kabil yediği 253 sayı. Puanı 11. minden sonra turnuva sonu müna ristandan gelen göçmenlerimızin kış Isparta, bu yıl iki büyük din ve 1 O. Coşgül (Türkiye) 14.52. 3 Türkiye: 6 maçta 4 gaiibiyet sebetile Belediye gazinosunda bir basmadan kendilerine aid bıı eve ilim müessesesine birden kavuşma4/10 2 mağlubiyet. Attığı 270 sayıya mu ziyafet verildi. Gece saat 1 de baş.girmeleri için lüzumlu hazırlıklar nın sevinci içindedir. 2 Blank (Danimarka) 1453. kabil yediği 2S3 sayı. Puanı 10. lıyan bu yemeğe «sahur» demek inkişaf etmiş ve Lalapaşada ilk ev4/10 4 İran: 6 maçta 3 galibiyet 3 daha doğru olurdu. Fakat beynellerin çatılan kapanmaya başiamış3 Lacidi (Fransa) 14.54.8/10 Konyada göçmen işleri mağlubiyet. Attığı 282 sayıya muka milel örfâdet böyle imiş... tır. Sırıkla atlama: bil yediği 301 sayı. Puanı 9. Konya 24 (a.a.) İlimizde göçZiyafet çok neşeli geçti ve bu Edirne ilinin merkez kazasında 47. 1 Chiesa (İtalya) 4.20 (yeni 5 İtalya: 6 maçta 2 galibiyet 4 arada Vali ve Belediye Bajkanı men işleri üzerindeki faaliyete hızLalapaşada 20, Uzunköprüde 71. İpİtalya rekoru) mağlubiyet. Attığı 217 sayıya mu Prof. Gökay tarafından takımlara la devam edilmektedir. Konya ilısalada 70, Merişde 40 ve Keşanda 2 Chevillard (Fransa) 3.80 kabil yediği 236 sayı. Puanı 8. ne verilmiş olan göçmenlerin arave hakemlere hatıralar tevzi edildi. 100 göçmen evi yapılacaktır. 3 Cline (B. Amerika) 3.50,5 6 Mısır: 6 maçU 1 galibiyrt S Hakemlerin mükâfatlan dağıtıbrzileri tapulanmış, birçok yerierde 4 Ünüvar (Türkiye) 3.50 mağlubiyet. Attığı 243 sayıya rnu ken oyuneuların lâtife yollu uzunMohini Ankaraya döndü inşaata başlanmıştır. Bu inşaata sarf Disk atma: kabil yediği 320 gayı. Puanı 7. edilmek üzere ilimiz emrine Kızılay uzun oyuha!..» çekmeleri hoş bir İzmir 24 (T.H.A.) Fuar müd1 Tossi (İtalya) 49.88 7 Avusturya: 6 maçta 6 mağ espri oldu. vasıtasile, şimdilik 150.000 lira geldetince halka teşhir edilen Mo2 Savidge (İngiltere) 43.36 lubiyet. Attığı 184 sayıya mukabil Yemek bittikten sonra, her mil hini, Ankaraya gönderilmiştir. Mo miş, ayrıca da 2400 metre küp ke3 Burton (B. Amerika) 43.14 yediği 271 sayı. Puanı 6. letin sporculan kendi meınieket hiniyi 160 bin kişi ziyaret etmiş ve reste tahsis edilmiştir. Serp.ştirme Turan (Türkiye) 40.90 ile altıncı Bu son puan tasnifinden de an şarkılarmı söylediler. Tam ziyafet suretiie, Hatip bucağının Alakova, İzmir Belediyesi bir ay zarfmda 40 olmuştur. laşılacağı gibi; en fazla sayı yapan sona erip de herkes ayağa kaiktığı Tomek bucağımn Karaomerler, Tubin lirahk bir hasılat temin etmişÜç adım: takım Fransa, en az sayı yapan ta zaman bizimkiler bir şarkı tutturrup, Güvenç ve Çaldere köylerinde tir. 1 R. Sarıalp (Türkiye) 14.79 kım Avusturya, en fazla sayı yiyen dular. yapılan göçmen evlerinin ınşaatı 2 Sini (İtalya) 14.13 takım Mısır, en az sayı yiyen taçatı seviyesine gelmiştir. Konya Cüretkâr bir tecavüz Bizim takîm bütün maçlannda ol3 Thomas (B. Amerika) 14.10 kım da Yugos'.avyadır. Milletvekili Himmet Ö'.çmen iie vaduğu gibi, ziysfctte dc son dakikaİzmir 24 (T.H.A.) Bu^ün şeh4X100 bayrak: li Kemal Hadımlı bugün Alakovaya Bu maçlarda sayı yapma krallı da «açılmışlardı...» rimizde cürctkârane bir yol kesme 1 Fransa takımı 42.2/10 giderek inşaatı mahalünde tetkik ğı şu şekilde sıralanmıştır: tem ATABEVOĞLU ve tecavüz hadisesi o'.muştu:. 2 İtalya takımı 42.7/10 etmişlerdir. Ha'.k, taş çekmek, kerYusuf Gürcan isimh bir çıftçi ya3 B. Amerika takımı 43.1,10 pic. kesmek ve yapı islerincie çaîskenderiyeye gidecek BeGalatasaray Selânikte nında Neriman ve İkbal isimli iki Nihaî puan tasnifi şöyledir: hşmak suretiie göçmenlere yardım kadınla, Bugün çiftliğine giderken den Terbiyesi erkânı 1 • 0 galip 1 Fransa 119 puan yolda beş rr.eçhul şahsın tecavüzü etmektedir. 2 İtalya 70 puan Ankara 24 (T.HA.) Beden TerSelânik 24 (T.H.A.) Şehrimiz ne uğramıştır. Bu şahıslar (aksiyi Bundan başka, yeniden köy ku3 İngiltere 64 puan biyesi Genel Müdür Vekili Danyal de misafir olarak bulunan Türk durdurduktan sonra, tabanca teh rulmak suretiie evleri yapıiacak vc 4 Türkiye 60 puan Akbel 520 ekim tarihleri arasmda Galatasaray takımı, bugün yaptı didi ile çiftlik sahibinin üzcıinde göçmen ycıieştirilecek yerlerin 5 B. Amerika 54 puan yapılacak olan Akdeniz Olimpıyad ğı karşılaşmada 10 galip gelmiş bulunan bütün parayı alm;^ıar ve hazine üzerine tcscili yapılmış, ta6 Belçika 43 puan. lan müsabakalannda müşahit sıfa tir. kendisini bir ağaca bağladıkinn son puları İskân Genel Müdürlüğüne İki günlük müsabakalar sonunda tile bulunmak tizere, İskenderiyeye gönderilmiştir. Genel Tek bacaklı yüzücünün ra. yanındaki iki kadını alaral< aynı bugünlerde. Cihanbeyli Müdürlük, birinci gelen Fransız ekipinin 7 bi gic.ecektir. ilçesinin taksi ile meçhul bir semte kaçmışrincilik kazanmasına mukabil *aHudoğlu, Tüfekçi ve Pınarbaşı yayikinci başarısı lardır. Güreş Federasyonu Başkanı Sakımımız 5 birincilik elde etmiş, falalannda müstakil 3 köy kuracaktır. dullah Çiftçioğlu da yine İskendeBarselon 24 (Ap) Barselon likat müsabakalara ancak birer t t Bunlardan Tüfekçi 150, Pınarbaşı Bolvadin'in kurtuluşu riyede aktolunacak Milletlerarası manmda 3800 metre üzerinden yaletle iştirak ettiği için umumî las100 ve Hudoğlu 70 haneyi ihtiva eGüreş müzakerelerine Türk mu pılan arnatör yüzme müsabakasını, Bolvadin 24 (a.a.) Bolvadinin nifte 4 üncülüğe düşmüştür. Nıtedecektir. rahhası olarak katılacaktır. 300 İspanyol arasmda, ikinci defa düşman istilâşından kurtuluşunun kim ikinci durumda olan İtaJya Edirnede toprak tevzii olarak tek bacaklı Fransız yüzücü otuzuncu yıldönümü bütün Bolva4, üçüncü gelen İngiitere ise ancak Türkiye atış birincilikleri dinlilerin iştiraki i'.e kutlanmaktasü Emile Vial kazanmıştır. Edirne 24 (Te'efonla) İlde dev1 birincilik elde edebilmişlerdir. Ankara 24 (T.H.A.) Türkiye adır. lete aid ziraat arazisini mevdana tış birincilik'.eri önümüzdeki ay i Ingiltere üzüm mülıayaa şeklinf ve ilişiksiz az Kadınhan orta okulu açıldı cıkarmakveya topraksız olanıanhalk îngilizlerle bugün yapılacak çersinde yapılacaktır. İlk defa Kondeğiştirdi topraklı yer'.ı ya ve Gümüşanede Bölge BirinciKadınhan 24 (a.a.) Yeni yap ile göçmenlere dağıtmak üzere ikinLondra Tlcaret Ataşeliğlmizden ilgil) futbol maçı likleri yapılacak ve bunlar 1420 e makamlarR. dlkkate şayan, rapor gel tırılmış olan orta okulun açıhş tö ci bir toprak komisyonunun şelmeŞehrimizde mi;afir bulunan İn kim tarihleri arasında ikmal edi mıştır. Dünya piyasaları hakkında ta reni bugün milletvekiKeri. vali ve si beklenmektedir. giliz filosu (A) futbol takımı bu lecektir. Türkiye Atış Birinciliği cir>rirr.İ7i ikaz edebilecek maîumai kalabalık bir halk kütlesinin iştiKomisyon en çok mekdum arazi gün saat 14 de Şeref stadmda Türk ise 24 ekimde Adanada yapıiacak vermekte olan bu rapora İngiliz Iase rakile yapılmıstır. Halk bundan büNezaretlnin üzüm mübaya şeklinl debulundueu zannediîen UzunköprüDonanma takımile karşılaşacaktır. tır. ğlştlrdigi bildirilmektedir. yük bir memnunluk duymHktadır. den ise bsşlıyacaktır. Aynca, İngiliz bahriye subaylaAynı rapordan an.asıldıjjın» göre Türkiye kupası maçlan Amerikanın bjgünkü üzüm rekoltcsi nndan müteşekkil bir takım da saÜniversiteye aluıacsuk talebe • iin îpliği ihtiyacı tetkik \ 230 bin lon clvarındadır. Bunun 100 at 15.30 da Tenis Dağcılık Esimtihana tâbi tutulacak cdiliyor Futbol Federasyonumuz bu sene 150 bin tonu ihrac cl'jnacaktır. krim kulübü tenisçüerile mııhtelif ki lia maçlan bittikten sonra başSenatonuu dünkü olağanüsru toplanEkcınomi Bakanlıiı Tetkik heyeti Amerlk»nın üzüm ihracatçılarına yüzÜniveTsiteye kaydclacak öğrenmaçlar yapacaktır. îrmmak üzere bir Türkiye kupası de 40 kadar bir prim vermesl bizim tısındt imtihanla alınmaları kararlaş 3askanı Nı:reddin Özmenle üyelerinden Fs'ıreddin Arsan Ankaradan geİngiltere piyasasında s a t ı ş n ı cilerin Profesyonellik talimatna maçlan hazırlamıştır. Bu plâna gö üzümlerln b?n7enekted:r. tırıLmtştır. İmtihanlar test usulü ile I»rek yün ipliği sanayicilerile merr.îesars?cağa re, Türkiye, Ankara, İstanbul ve olacak ve talebeler kab'.liyetlerine gbre kef.ekt yün İpliği imaîâtının durumuBu seneki fındık mahsulü mesinin tatbikatı fakültelere ayrılacakiardır. Edebiyat nu tçtkik etm^lerdir. Tetivikaıtan makİzmir futbol bölgelerine ayrılacakFakültesine kaydolacak oerencüer için sad bu panaynn memlekete yetecek üeçok bol lardır. Üç şehrimizde mevcud 8 er Birinci ligi teşkil eden 8 kulübüBu yıl fındık mahsulü gayet bol ol bu estslar nazarı ltibara alınmıyacak recede inkisafını temindir. müz de profesyonellik talimr.lname kulübe civar şehirlerdeki şimdiye muştur. Hekolte 85 90 bin ton arosıdır. tır. Heyet buşiin de Ticaret Odasında yün sine uyarak yakın bir zamanda tat kadar Türkiye birinciliğine girmiş 1950 senesi rekoltesinden elde hemen Bir adam kansını ve kaynanasmı ipligi ihtise.s komitesi üyelerile bir 8 er kulüb ilâve edilecek ve bun hemen stok kalmarr.ış gibidlr. toplantı yapfcak ve hazırlıyacagı rabikata geçeceklerdir. Ancak bazı yaraladı poru Bakanlığa verecektir. Şinıdiki halde piyasa henüz gevşek kulüplerimiz nizamnameleri hüküm lar aralannda yapacaklan bir turdurumdadır. Mphsulün bollusu karsıBalalla Rıfatefendi sckağında 52 nulerine göre bu karan almaları için nuva ile galipleri bulacaklardır. sırtda ihracatçılar ucuz flatlar teklıf marada oturan Silahtarağa elektrik fab Rumeli Kavağı rıhtımı kaydı Rumeli Kevağı rıhtımı dün bir Bundan sonra üç bölgenin 24 takımı ettiklerinden mürtahsll intizarı tercih rikası işçllerinden Ethcnı Oztürk evkongrelerini toplıyacaklardır. miktar ilerl kaymıs ve kayma esnasiTinihaî müsabakalara tabi rutuîarak eirr.ektedir. velkl gün karısı Muazjeıle geçimslzlik da rıhtımda dernirli bulunan bir motöHakem komitesi »eçimi Federasyonun tesbit edeceği şehir Fiat:ar 210 kuruş etrafındadır. Geçen yüzür.den münakaşaya başlamış ve asa rün yelken direkleri kırılmıştır. İnay 1950 mahsulü 215 kuruştan satıl bına hâkim olamıyarak cline gecirdiği Hakem komiteleri talimatında lerin sahalarında karşılaşacaklar ve maktaydı. bıçakla kac.nı muhtelif yerler:nd?n sanca zayiat yoktur. yapılan tadilât gereğince Bölçe Ha bu suretle Türkiye birincisi meyağır surette yaralamıştır. Ethem araya Terkos amelesinin zam talcbi Ağustcsta 148 ton fındık ihrac edüEiren kaynanasmı da kolur.dsn ve güğmijtir. kem Komitesini seçmek üzere dün dana cıkacaktır. Vilâyet Hakem Heyeti' dün Vali Mu^ünden vunr.uştur. Yaralılar Balat Muakşam toplanan İstanbul Bölgesinbaskanlığında sevi ha^tanesıne kaldırılmışlar. sanık ,vini Mailum Yegulün toplanarak Terkos fabrikası amelesinin deki kayıtlı hakem'.er, kendılerini ypka'.anarak tahkikata baslanılmıştır. zam taiebini tetkik etmiş. Amele, yevid're edecek komiteyi intihap etBir t3.'ısinin motörü tutuştu miye dört liraya kadar ücret alanlara mişlerdi. 47 lisanslı hakemin iştiDün gece Taksim ile Harbiye arasın yüzde elli. dörtten altı liraya kadar Beden Terbiyesi ProfesyoneMik Talimatnamesinin tatbik rakile yapılan seçim neticesinde da Surpagop mevkiinde 5856 plâka nu olanlara yüzde kırk, altı liradan yumevkiine konulma^ı dolayiEİle 28 9'951 cuma günü saat 19 da rr.aralı taksinin motörü turuşmuş ve karısına yüzde otuz zam istemektedir. Futbal Ai?nı Sedad Tsvlsna i'.âve yanmaya baçlamıştır. Hâdiseden haber Hakem kurulu tetkiklerine devam edekulübümüz Lokslinde fevkulîde olarak kongre aktedilecektir. olarak Sclâmi Akal, Sıtkı Eryar. dar edüen Taksim Petrol Ofisi memur cektir. Kongreve girmek hakkmı haiz üyelerimizin teşrifleri rica olunur. Halit Galip Ezgür vc Tarık Özerenları yangın söndürme âletleri ile sürPiyasada kereste sıîvinhsı RUZNAME: Kulüb nizanınamesinin profesyonellik hakkınEtle kaza mahalline yetiimişier ve takgin'i iş basma getirmi?:erd':r. Her sitfekt yangını söndürmeye muvaffak ^*" daki ikinci maddesinin tâdili. kalmadı biri değerli birer futbol haksmi olan iılmuşİRrdır. Kereste piyasasında bir degişikiik yeni komite âza'.srma işlerinde muİstimlâk edilen yerler yoktur. Avusturya kereste ihracına müVaffakiyet tsmenni ederiz. DercHerinizi unutmağs, kahkahalarla gülmeğe hazırlanır.ız! i Miisteşrikler Bursada tarihî yerleri gezd'ıler İspartada bir imam ve hatip okulu açılıyor İSTANBUL 12.57 AçUışe. ve prgoranılar 13.00 Haberler 13.15 Öğle korueri (Pl.) ! 13.45 Şarkılar ıPI.) 11.20 Türk Kadın Bir!'?l adın» konujma 14.30 Türkıler ıPl.) 14.45 Program'ar ve Dick Güzel Kıbrıs için kalbleri çarpan 35 Jurgens orkestrasından dans müzigi kız vaUnda; adına Zekiye İhsan Kartal • PL; 15.00 Kapam?. Imzah mektubdan:. • Biz. »iıin tahmin buyurduğunuz jribi, (Okuyucularla Başbaşa) sütununda 17.57 Açılış ve programlar 18.'10 lııtfen neşredilmesinl lstedigimlı nıekBuddy Moreno ve Lawrence Welk or 1 tublarımızla Kıbrıs mcselcsinin hallekestralarır.dan dans muziği (Pl.ı dilmesini değil, evveiki yazılarımızda 15.20 Richard Libert'den org soloları da bclirtmlş oldugumuz veçhile. Guzel (Pl.ı 18.30 Neriman Aiîindağdan Kıbrıs'ın bir gün elimizden napılmak Tuıkuler (Pi.l 19.00 Haberler 19.13 Istcnilmesi için yapılmakta olan sinsi Akşam konseri (Pl.) 19.40 Şarkılar; (aaliyet ve hazırlıklar karsısında büsokjyan: Necdet Cici; çalanlar: Enlse bulıin ka.vılıı kalmamaklığımu için Can. İzzeddln Ökte, Udi Yorgo 20.10 bizdeki alâkalıların da daha vaktinde Kı;a serur hab«rleri 20 15 Radyu bir nevi tesebbüslere girişmelerini tejGazetesi 20.30 Müzik tarihlnde bu \ik ve temin iclndir. hatta 21.10 İleri Turk Muslkisi konDaha hıından bir hafta evvel. Kızıl servatuarı topluluğu 21.50 Şilr dün Şair Valansız N'a/ım Hikmet. Kıbrısya:nız; kor.uşan: Behçet Kemal Çf ğ taki Türklere ve Rumlara hilaben beh r 22.00 Oda rr.üziğl (Pl.) 22.20 yannamcsinde, Kıbrıs halkını İngilizler Seviımiş ses!er geçldi (Pl.ı 22.45 aleyhine tahrik etmeje çalışıyordu. Haberler 23 00 Programlar ve dans Böyle bir hareketin Kıhrıs haikı icin nuz;ği (Pl.ı 23 30 Kapanış. cok zararlı bir hareket olabileceğini KıbriA halkına münasip bir uU ile anANKARA latmak lâzımdır. Yunan hükıım~(i der7 23 Açılış ve program 7.31 Neşel: hal faalivete geçerek, Kıbrıstaki Bıımpai'çalaı (Pl.) 7.45 Haberler 8.M lara çeşi.'.i tavsiyrlcrde buhınduğu Şarkılar Türküler (PL) 825 Günun halde. Cumlıuriyet ve Demokrat hü^âprogramı 8.30 Hafif muzik (Pl.) ıretimizin sesini duyamıyoruz. 9.00 Kapanış. Makîadımız. Yunan hiikünıcti Kıbrıstaki rıımlarla alâkadar oldugu gibi. 1215 Memleketten selâm 12.20 Cumhuriyet hukümetimizin de Kıbrı?Memlekete selam 12.30 Askerin iste taki krrdesjerirnizle alâkadar olmasını diği havalar 13.00 Haberler 13.15 sağlanıaya çalışmaktir. Bıı milli ve haPotpuri'cr (Pl.) 13.30 Öğle Gajeıesi yırll tcc^l'nı^e sayın ve taraf^ız fazeAllah 13 45 Rıtmciler (Pl.) 1100 Kapa trnı/jn lulfen vasita olma^ını rizası icin ve saygılarımi7la rica eciinış. yorıız. > • 17.58 Açılış ve program 18.00 Sarkılar 18.30 Raöyo salon orkestrası I Sedad Ediz ve arkadaşiam 19.UU Hab?rler 19.13 Tarihten bir yaprak 19.20 Yurddan sesler; idare ecien: Mıuaffer Sarısozen 19.45 Radyo ile ingıiizce 20.00 Bir virtüoz: Pablo Cosals (Pl.) 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 İncesaz (Acemkurdi fasll I 21.00 Tem.eil 21.4.İ Serbcft saat 22.00 Konıısma 22.15 Dpns müzlğl ıPi.ı 2.45 Haberler 23.00 Kapanış • Bir yıldırım tel?rafı hakkındaki şikâyet Ortakbyden H. Mendere» imzasile bir şikâyet mektubu aldık. Okuyucumu7. babasının âni vefatı üzerir.e bu kara haberi Izmît Seymen köyünde vazifeli olan ejine bildirmek için 10 ey101de yıldırım lelgrafı çektiğini, t; le3İ sabah eşinin yardımınj yetişeceiini umarken 11 eylül sabahı îzmit leîgrafhanesinden aldığı bir telgrafta. biıllklere yıldırım telgrafı almmaması r.akk:nda bir emir mevcud olduğunun ve mutemed gelince telgrafın ona verilecesinin bildirildığini yazıyor. Mademki biriiklere yıldırım telgrafı alınmıvor. bunu bana telgrafımı verdiğim Ortaı;üy telgrafhanesi b'.ldirmeli. İzmit postahanesi de. en kısa zamanda bana ıriilıımat vermeii degil miydi? diye soruyor. Izmit tptgrafhanesinin bu vaziyeti ):cndisine 14 saat sonra bildirdigini ve >ıldırım telinin muterr.ede 12 eylul 10,30 da verildiğini bildiren bir teli de 12 aksamı aldığını yazıyor. Ulaştırma Bakanı bu şlkâyetlmle meşgul olmak isterse yıldırım telgrafım 110 namara ile Ortaköyden verümiştir dij'or. İZMİR 16 00 Açılış ve program 16.10 Şarkıiar ıPl.ı 16.40 Yurd turkuleri !6 55 Batı nıüziği 17.10 Zeybekler recidl 17.40 Dans muziği 18.10 Serhc;t saat 18.20 So!o sarkılar 1900 Atıkaradan r.ak'en M. S «yarı ve haberler 19.15 Inccsaz 20 00 Orkestra eserlerl 20.15 Radyo GRzetesi (Ankaracan naklen ı 20J0 Saz eseıleri 20.45 Vahler 21.00 İzrr.ird? bugün 21 05 Seçilmiş tangolar 21 20 Baflnrr.a takımından çesfdli p»rçalar 21.40 Opera parçaları 22.00 Dinleyiciier için 22.2S Yarınkl program 22.30 Kapanış. BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 ro « *• cn Bir Belediye binasına bayrak neden asılmıyor? Sehremininden Ahdul'.ah Tunalı yaılyor: "Şehreminiııde Çıpa me\kiintlc Bclediycnin Tahakki'k ve Tahsil !>u]ıtlcri hinası iken Brledivcnln levazım deposu haline letiıilcrek içinde dc halen 15 kadar mcmurun vazifo Eordiiğii dalde l>u hinaya her nedcnse havrak a^ılmüinaktariır. 30 a^tısto^ Zafer Bayramı miııuscbetile rie bayrak asılmadığı toı'Jİerck kar.ikola şikayet edilmi; ve zabıt tutlıtrıılmu^ oldıı^u halde bugiinc kadar bayrak asılmAmaktadır. Büttin bcicdiyc dairclcrinc bayrak tevzi eden bir miiesscse oldusu halde hayrak asılmamasının scl>chi anlaşılamamı^lır.» Kadırgayı su baskınlanndan korumak için Kadiangadan Fuad Soyhan yaııyor: • Son aylarria yağan slddetll yagmur* lardan Jolayı Kadirgayı dört defa «a bastı. Üç ev yıkıldı. Semt «klnlerl maddi manevi zararlara ugradı. Kadırgayı su hasıyorca bu sırf helcdiy** nin alâkasızlığından ileri gelmektedir. Çünku kadırga semtinin hütün mecraları dolmuş vc tıkanmıstır. Kadırjıy* incn bütün yokuşiarın 9u ızgaraları tı* kalıdır Bunu defaatle llgili makamlar» hlldirdik. Gerçi Eminönü Kaymjksmı gereken manevi aiakayı göstermi; ise de ne yazık ki İstanbul sehrl içindekl kaymakaınlıklara bilhassa Bayındırllk işlerinde liizıımu kadar salâhiyet verllmcdijti için bu gay? ur ve bilglll idare anıirinden de matlüp faydalar «aglınamamakta ve hıına (salâhiyet) bakımmdan imkân verilmcmektedir. Eger basıt olan bu temizleme ameliyesi gecidr, mevüim odlayısile de yağ:murlar tefcrar başlarsa maalesef Kadırgada yeni yeni ev çöküntülerine intizar etmek bir kehanet sayılamaz. Bu ikazım variıııa mesullerini belirtmeğe kâfi gelir s»nırım. 11 I cn 00 • 1• 1 11 « • I I m 8 m m • Bir sokağa lâmba isteniyor M. Fcrid Eu;;ah!ar imzalı d:lek: Bir başı Akaretler Şair Ncdim cadSol<:<in sapa: desinde ve öbür başı Kireçhane catlde1 Muayyen bir kıymete sahtb. 2 sine çıkan, 3035 hanelî Hacı Halidbey Çiite baş belâsı likl kelime). ?, sokağında bir tek lâmba yoktur. Bu IrarJı sair Hafızın doğduğu şehir. sokaca bir lâmha konulmasını tica cbalıkçının av araçlarındsn. 4 Bir deriz.» sıfnt takısının tersi. Ege denizinde bir ada. 5 Çevrilince bir edatın yarısı oîur. hayret edatl. 6 Katilin oturduğu hane (lkı kelime). 7 Fazla r.ıiKtarda cüz'i (ikt kelimeV açık kalan yerlerden. 8 » Donuk renkte. hem k<>miğjn içinö>*r hem de d.uğme onun tlaştaraU I '"r> «o içlnden geçer. Yeni bir ekmek buhranına doğru Kurşun fiatlannda yükselme Mamu! kurşun fiatlarınd» 10 15 kuruş arasında bir yükselme vardır. Kurşun boruların kllosu 1Î5 180 kurustur. Pıyasamızda evvelce Hhal edilmll çinkolar da tükenmis olduğundan yeni ithal mah biraz daha pahalı »atılmag» başlanmıştır. Mcr.şe deki fiatın yüksekl'.ği dolayısiıe bugun piyasaya arzedilea lcvha cınko fıatları toptan' 260 25S 1 Clnsi lâtif. bahtsız b'r Osmanlı srhzadesi. 2 Ziraatle meşgul valide ':kt keltmeı. 3 Bir emir, tersi sav.ış •.Tsıt&larmdandır. 4 Müsavl. kücikler biiyükler tarafındsn bırakılmıs olanlar üzerinde yıirümelidirler. 5 Akılsızlığı atalar sözü haline gelmis kadın. 6 Bir sıfattakısı, Arab sark:cının sık sık rkuduğ'j. 7 Gazetelerln bazı şahifelerini do'durnn. ne büyiiktiir ne kiicıik. 8 Meyil. böyle akçe karagjn İcin saklanır derler. 1 rj 2 3 4 5 6 7' \ ' MİAİRİKİJ[Z İ E İ T *. t. O J 00 .TİRİAİKİIİTPİZ EİMİZÜİKH I S l t j ŞIAMIF'AİS S! IİFİAİTİİ İ A İ R •"ZVE kibat icrası için gereken makamlara müracaat etmiştir. Fınncılar bir çuval undan 110 ekmek e'tde edileceâine daır Belediye İktisad Müdürlüşü ve Daimî komisyonun verdiği kaıara da itiraz etmektedirler. Bunlar bir çuval undan azami 10510S ekmek elde edilebileceğini 110 ekmfk elde edilmesine imkân olmadığını söyiemektedirler. Diğer taraftsn fırınclarm iddiasma çöre kendilerine verilen unlar fazla çavdarlı ve eskı Trakya buğdayından istih>=aî edilmis unlardır. Fınncılar. bunlann Ofis tarafından mı bövlo verüdîği'ii. voksa depirmencilerin mi bu unları karıştırdık larını bilemediklr.ini söylemektediıler, Sanayi mevzuatı inceleniyor ÖLÜM Eski Suriye v e Ankara Valiii merhum Azm: Beyin büyük oğlu ve Turkân Savui'iıı eşl. Lutti Savutun babası, Kumkapı Oıtnokul ögretmenlerinden Ad:ıan Savut. Saime Verdigil. Bedriye Korgdnın kardeşleri. Hayrullah Korgan. Dlş Ubibl Cmal E'.ltez. Rıfat Vprdi^ilin dayılaıı Istanbul mezbahası nakliye sfi RTZA AZMİ SAVUT Allahırı rahmetine kav\ıçmustTjr. Cena. zesi 25 !) 951 SRII gilntı Kızıltoprak Feneryolu sokak 37 No. H hanesind^n saat 12 de kakîırılnrak Kadıkby Osrnanağa Canınnde öğle namazını müteskıb Sahrayıcedid slle kabri?tanın» defnedijecektir. Mcrhuma Allahtan msjfirct riileriz. AİKİA'BM E Ş İ E . • L RİBİLİJLPİD İUİR MEVLÎDÎ SERİF Sesiktaş Jimnastik Kulübü Baskanlığındm: Ansızın ölümü ile bizl sonsuz acılar tçinde bırakan Fevgili buyüğümüz Hate slchSımıza pörc S a i a y i Umum Müdür Muavinl Fuad Arun ve profîsörlerdcn mürekkeb bir komisyon toplanarak ihtira' bcratları. sanayi markaları ve nıenfc 1 isare'l?rine a'.d mevzu* * * ?tı lncellyecektir. Mevzj?tr «lâkalılaEski Mühkemeyi Temylz Reisl AH r:n menfsatlerini daha esaslı blr sekil. i Mejil kızı. Doktor Neriman Tevfik Ue konıyacak. yeni bir veçhe vere I Sanal e;i. İzmir Valisl Osman Sabri ceklerdir. Adalın kayın'Bİidesi, Bayan Mıhrimıh Sanalın anne=i Tümgeneral RASİM SENGİR'in ölünıünün kırkıncı gününe tesadüf eden 26 eylul çarşamba günü ikindi namazını mü. teakıb Lâleli Camii Şcrifinde MevllJi Şerif okunacağuıdan akraba ve dostlarile arru eden dlndaçların teşrifleri rica olunur. Sengir aüesi BOKS A 24 Eylul 1951 Açılıs KaDanıı 1 Sterlln 7.S5.5O 7.34 80 100 Doiar 2S0.50 2so.:;o 08(1 100 Fransı? frangı (• S0 100 Ureî 0,l< S* o. «.& 100 lrvıçr* trıngı «4 03 84 03 100 riortrı 13.68 <o T3 «8.40 5.60 100 Beiclkt trangı »60 100 Drahml 0.018.76 I01S76 100 Çekos:ovak Kuı 100 İsvec Kur. 54 12.50 54.12.50 H U R İ Y E S A N A L 23 eylul pp.znr günü gecesi vefst t t mıştir. Cenazesi 25 eylul lall günü Goztepe Yesılbahar sokağındaki evinden ka'.dırılarak öğie namazı Kadıköy Osmanpğa Camıinde kıhndıktan sonra Edirnekanıdaki alle kabristanına defnecUlecektir. =;= * * Merhum ŞaJ^.r Somuncuoğlunun eşi, Necmi Somurcuoğlu ve Server Somıın. c'joğlunu 1 ! aııneleri Bayan \ Pasifik tenis şampiyonluğu Eerkley Kaliforniya 24 (a.a.) (Afpl: Eiı!eş:k Arr.erikoh Ted ShroecV vatzndaşı Vic Sixss'ı 6 4 6 4 , 6 2 yenerek Pasfik sahili 62 nci tenis şampiyonBsı'tek erkekler şampiyonlufunu kazanmıştır. Tek kad!r;3"cla ise Anita Kanter'i 0 5. 13/11, 6/0 yenen Doıothy Head «ampiyon o'.mu;tur. Persembe Aksamı A R'da «Th= CîEAT LOVE^N EOOB HOOPE RHONDA FLEMİNG'in Bütün düryEfîa b : r zrv> kr^sırgası gibi alkışiaııan en güzel. en eğlenceli für^leri. Hususi ilâve: Türkiye Orta Şarkın anahtan TÜRKÇE 1000 metrelik muazzam f'ilm. SEVİŞMEK YASAK Şehrin bazı yerlerinde ve mtinakale vasıtaları fazla olsn yol ve sokaklarda seyrüsefere engel olan bazı btnaların istimlâM cihetine gidilecektir. B u arada Kanhcada İki blr.a ile Kadıköyünde bazı binalann istimlâk kararları çıkmıstır. Çnrşıkapıdaki Merzifonlu Karamu.'tafr.paça medresesirnn ya geri alınması veyahud bu medresenin arkaBindan ikinci bir yol geçlrilmesl düşür,ü!mekted:r. Hasekide yapılacak yeni bir paviyon içtn rie o civardakl ah;ab evler istlmlâk edilmektedir. saade etnıişse de şimdilik memleketimiz hesabına yüklenmiş ve yola çıkarılmış mal yoktur. Piya?sda kereste darhğı zai". olmik üzeredir. Fakat bu hali kereste bolluğuna atfetmek doğru olmaz. Asıl sebeb inşaat mevsiminin geçn:esirded:r. R. Fevziye SOMUNCUOĞLU TEŞEKKÜR Pek sevgiü miz; babamız oğlurr.. eşim, ağabeyi Esham ve Tahvilât % 7 faizli tahviller Sıvas • JCrzuruzn 1 Sıvas Erzurum 27 1941 Demiryolu | 1941 Demlryoju U 1941 Demiryolu III Milli MüdafM MılU Mtdalaa u MIIU Mudata» UJ Mill! Mutlataa rv Aus 107.50 2360 23 95 23.40 22 33 2405 23.20 23 65 2385 Satı» 107.30 23.60 23.9.' ' 23.4ü 22.'J3 24.05 2.İ.S3 23.85 24 9 951 gecesi vefat etmiştir. Namazı 26 eylul 951 çarşamba giinu Teşvikiye Ccmiii'de kılınacak ve Zincirlikuyudaki aile makbeıe«ine defnedilecekur. Ta".rı rahmet ••elesin. * * * tstanbul Ad'ıiyesi İkinci Hukuk M»h. kcmesi azasmdan merhum Hüsamedoin efendi damadı ve D ı v l e t Denizyolları Liman işietmesi mcmurlarmdan Vedad Beytn pedrl. İstanhul Nafiası Baskâtibi emekli Toprak Mahsulleri Ofisinin arpaları Bir gazete Toprak Mahsulleri Ofishie aid Haydarpaşada bulunan arpaların bitlendiklerini ve bunların bulunduğu vagonlarla bilâhare tekelik »rpaları nakledildiğinden bu mala da böcek sirayet ettiğini ve bu yüzden tonlarca »rpanın denize dökülmesi icab ettiğlni yazmıştı. Toprak Mahsulleri Ofisinden blldirildiğine göre. Ofisin Haydarpaşada 200 ton kadar arpası olup buniar da her cihetçe sağlam maldır v e kurtlanmıs değildir. Esasen mal siloda buhındugundan bunlar bozulmuş olsa blle vagonlarla gelen arpalara kurtlann «irayet eöemlyeceği ilâve edilmektedir. N E V İ N H A S S A N Kadin gazeteci LH'in X^ Teşkilâtı mensubları mailuh olduklarını | ..Perde Hayatı çTktı ama. anlanuşlardı. Iste Jane Brille hajskıidaki \a/.ı yok: Ne^relnıemisler' Nicin acaba? Alo, şe( Işi tahkik ettim. Son dakikâda yazıyı neşretmckten vazBu Lil'le bclâda. Anselmo. Halbuki bcn ona senin nezarctin altında sanıyordum. X Teşkilâtı Cekirge gibi bir tız rkidcbir sı<;rıyor Fakat bu sefer elimdcn kaçırmıyacağıma emin olabilirsiniz Şehrin çöpü artb İstanbulun çöplerl glttîkçe artmakt»dır. GUnlük çöp miktarı 2200 metre mikâbını bulmuştur. Evvelce günd« 15 kamyonla toplanan çöpler simdt 30 kamyonla kaldırılmaktadır. Evvelce çbpler mavnalarla nakledilirken çimdi günde üç defa nakllyat yapılmaktadır Bunun zararlan da Şehir Hattl vapur îarına dokur.rrakta bu vapurlar mavnaların arnsır.dan kaza yapmadan geçmekte lorluk çekmektedirler. ın vefatı dolayısile, gerek cenaze merasimine gelerek, çelenk gcndererek, gerek mektub ve telgrafla veya bizzat taziyette bulunarak, sonsuz acılanmızı paylaşan, bütün ıkraba ve dostlarımıza, merhumun mekteb. kulüb ve iş arkadaşlarına, kederlerimiz ayrı ayrı teşekküre mani olduğundan, bu husu.=ta saym gazetenlzin tavassutunu rica ederiz. .Annesi, Eji. Kanfejleri; Çocufclor» * * * Annemizin mübtelâ oldugu hastalığını muvaffakıyetli bir ameliyat neticesinde sifay» kavuşturan İzmlt Memleket hastanesi dogum ve kadın hastalıkları mütehasıısı doktor Reşad Kuran» şükran ve mlnnettartıiımızm gazetenizle ilânını rica ederiz. % 6 taizü istikrazlar Kalktnma ıstlKrazı ı 108.45 108.45 Kalkınma U 108.75 108.73 • Kalkınmf Ul 108.45 108.45 1940 Demıryoıu IV • • â» ıO4.5iı . 1941 Demiryolu VI 108.25 108 25 1948 Tahvlll 1 108.75 108.75 * 1948 TahviD O 3O86O 108.60 1949 Tahvill 1 107.75 107.73 4 1/5 taızıı 1949 102 25 102.25 MEHMED RÜŞTÜ BEY 24 eylul 1951 tarihıiTie vefat etmiştir. 25 eylul salı günü öğleye Şehremininde Tatlıpmar caddesindeki 15 numaralı hanesinden kaldırılıp Fntıh Camlinde ögle namazını müteakıb Şehidlikteki aile kabristanına deînedilecehtir. Mevlâ rahmet eyliye. Ergvn aileri Dul Bayan Antonina Pankratof ve cşlu (Belçika) ve bütün akrabası. kendi zevc, peder, bU^ük peder ve taallukatı % 5 taizli ikraniiveliİPi 1933 Erganı 1938 îkramıyell Milll Müdafaa Demiryolu Demiryolu Z 1 IV V 26.50 26.50 2"* 23 23 90 23 30 107.25 107.23 108. ıos. Detmaneı ailtn Baıan ve yayan CumhuHı/et Mutbooetlıfc Sahibleri »e PAVFX PANKRATOF Gaıetedlik Türk Anonim Şirketi Cağaloğlu Halkevi jolcok No. 30/il Sarraflarda altın £iatl"ın Cumhurly«t tngilU Guldeo Külçe Resao SÂZİME NADt ve ÇOCUKL.AR1 Ya;ı işıerini fi'len idare eden Me.v'ul MSffÖT var) AT1F SAKAJt 39.40 34.50 46 31. «0 5.23 un vefat ettiğini kemali teessürle bildirirler ve 25 eylul bugünkü salı günfl saat 12.30 da Şlşli Metamorfosis kltsert Pum Ortodoks mezarlığında yapılacak cenze merastmine teşrifinizi rica eder» ler. Bu 11in ı ı h ı i dtvctiyt yetine t » i m dlr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle