14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 EyM! 1951 CUMHURITET r BİR DAKİKA : Müsabahamtx Memurluklarda istikrar ükumetle yani Demokrat Parti ile muhalifleri iki noktada a y n a y n mutabıktırlar. Hükumete göre muhalefet partizanlık etmektedır. Muhaliflere gbre de hükumet aynı şeyi yapmaktadır. Bu iki iddiayı karşılaştırırsak bir hakikat çıkar. Galiba ikisi de haklı. Bn noktaya böylece bir virgül koyduktan sonra «Hukumetin işino kanşıyor» diye bana kızacaklannı bile bile bir muhim meseleye ilişeceğim. Devlet demek, hukumet demek, istediği metnnru, istediği şekilde, istediği laman yerinden kaldıraa kuvvet demek değildir. Foto Nur (Gazıanteb) Foto Turan Memurlann da milletin diğer ferd110 Selma 111 Muazzez Aytek leri gibi haklan ve salâhiyetleri vardır. Ekmeğini devlet kapısından Bayan Ayten Uluatlı'ya kazanıyor diye onlann boynn b ü Geçen seneki Guzellık Müsabakasında ikincihği kazanmış olan Bayan kuk ise bundaa istifadeye kalkmak Ayten U.uatlmın mustacel bır mesele hakkında gorü^mek üzere, bugün reva değildir. saat 3 ile 5 arasında ıdarehanerruze gelmesıni rıca ederiz. Memur devletle karşılıkh bir iş mukavelesi yapmış adamdır. Bu mukavele kanunlarla ve geleneklerle fiilen mevcuddur. Bundan başka bir de hükumet nizamı ve memur akan vardır. Bunların ikisi memuiyet hayatında bir istikrar âmUİ >hnalıdır. Bizde böyle olmuyor. Bir de baıyorsunuz, günün birinde bir veParis 24 (R ) Batı Almanyayı Londra 24 (B3.C) Bu gec« kil kadar salâhiyeti ve işi olan bir hürrıyete ka\ uşturacak olan gorüş Buckıngham sarayından neşredüen rinci smıf bir memura iki ay mecuri izin veriliyor. Derhal fasütı melere bugun başlanrruştır. Batılı bir tebliğ, Kralın kuvvet aldağını yuksek komıserler Batı Almanva ve sıhhî durumunun mümkün ol ıaş.lıyor. Dedikodu, dedikodu. ÇünFederal Basbakanı Dr Adeneaur ile dugu kadar ıyıye gittiğini bildirmiş ;ü zâhirde memurun bir kusurn yaptıklan toplantıda Washıngtonda tir. Sabah neşredılen tebliğde Al ok. O halde? Türlü türlü ihtimal * üçîer taraf'.ndan ıttıhaz edılmış olan tmcı George'un rahat bir gece ge ler, rivayetler, işte bunlardan biri kararlan ıleri sürmüşlerdır. çırdıği kaydedilmişti. * bizim BasınYaym Umum Müürii Halim Alyot arkadaşımızdır. Bu göruşmeleıde ışgal statüsünün Kralın bu hafta sonuna kadar Bu yazıda onun adıru anmakhı kaldınlması, yuksek komıserlıkle tehlıkeyi atlatması beklenmektedir. rın lâğvedılmesi ve Batı Almanyaya elki de kendisüıe iyilik etmiyoKralm nekahat devresinde bir tam bır hurnyet verılmesı mesele Kraliyet Konseyinin kendisine ve rum. Çiinkü lamanunızda maaleleri ıncelenecektir. Aynı zamanda kâlet edeceği açıklanmaktadır. Bu sef hâlâ bir mnhalifle göriişmefc, Batı Almanya eşıt haklarla Avru konsey, hanedana mensub bef ki ir muhalif gazetecinin aşinası olpanın savunmasuıa iştırake davet şiden mürekkeb olacaktır. mak erbabı makam tarafından hoş edılecektır. görülmüyor. Onun içindir ki şimdi irçok eski arkadaşlanmız, hattâ Bu görüşmelerin bir kaç hafta devam edeceğı zannedılmektedir. endilerine ağabeylik ettiğimi* yeni muktedirler» bize rastladıklan zaman görmemezlikten geliyor* ar. Biz böyle şeylere ahşık olduğu \ muz içuı ho? gtjrüyoruı. Ta: Baştarafı 1 ind sahıfede Tuz yüzden utantr diyona, Türkiyenin Atlantık Paktına girJ: E\\elki akşam saat 2005 te Hay mesine karar verilmiş olması mü Ne yapsın çekiniyor. dSyomx. darpaşadan Ankaraya hareket 3den nasebetile bazı gazetelerde TürkiYatakh Ekspresi saat 20.50 de Tuz yenin, pakta dahil devletlerin müş Çünkü her zaman için bizim y a n laya gırerken bir yuk vagonıle çar terek kuvvetleri için 300 bin kişilik mıı, bteki yanmızı gammazlamak, pışmıştır. Çarpışma neticesinde va askeri bir kuvvet tefrik edeceğine ekiştirmek ve kötülemekle geçinigon hattın üzerine devnbniş, tren ve Avrupa ordusu karargâhına da E. yolcularmdan bır kaç kişi ehemmi irtıbat temini maksadile muhtelif Bn sebeble Halim Alyotun admt rütbede subayların gönderileceğine yets'z şekilde yaralanmışür. Keydair yapüan yayınlar şimdılik mev jurada zikredişim onun hesabına fıyetin Haydarpaşaya bildirilmesi ârh ohnasa da benim için canlı üzerıne Birinci İşletme müdurü simsiz v« hiç bir esasa dayanma bir misaldir. Basmm şu dağdağalı maktadır ve asılsızdır. Rüştu bır imdad katanle Tuzlaya ve demokrasinin bu keşmekeşli gitmiş ve devrilen vagon kaldınldevrinde muvafık, muhalif, veya mış, lokomotif de değiştirilmiştir. Kore garileri 22 ekimde anar döner bütün matbuat ve matKaza etrafındaki tahkikata devam buat mensublannı arkadaşça idare geliyor edılmektedir. Kazaya sebeb olan etmiş, şahsı etrafında sempati yavagonun subaylara tahsis edilen Ankara 24 (a.a.) Müli Savun ratmış, okur yazar bir umum mübir trene aıd olduğu ve oynamak tna Bakanhğı temsil bürosundan dür idi. Dunıp dururken gözden bildirilmiştir: üzere içıne giren çocukların düşüp, kızağa çekildiğini gazetelerni gevşetmeleri neticesi vagonun Millt Savunma Bakanhğı temail de gordıik. Sebebmi araştırmıyoyol değıştirerek ekspresin gireceği bürosunun 213.951 gün ve 33 sayılı rum. Söylenir gibi bir şey olsa idi, hatta gırdiği tahmin edilmektedir. tebliği ile 21 ekim 951 de İstanbu elbette ortaya arılırdı. İşirtiklerimiYataklı ekspres Ankaraya dört sa la geleceği bildirilmiş olan 1800 ;in hepsini de buraya dökmek isteat geç gitmiştir. kişüik değiştirilmiş ikinci kafile miyoruz, lena muhalefet diyorlar. nin, alınan son haberlere gore, Devletin birinci sınıf bir memuru, «Bollu» gemisile 22 ekim 951 de hele böyle onun propaganda nazırı Bir izah tstanbula gehruş olacağı öğrenilmiş gibi bir mevkii olan birinci derece îzmirde çıkan Anadolu Gazete tir. bir uzvu lam cim demeden işinden sinin 23 eylul tarihli sayısında (müuzaklaştınlıyor. Bu, görünüşte baessıf bir hâdise) başhğı altında bir Köprulü Ankaraya döndü sit; fakat memur psikolojisindeki havadıs intışar etmiştir. Gazeteye Ankara 24 (a.a.) Bir müddet makus tesiri bakımından çok vanazaran Izmırde Altın parkta bir tenberi Istanbulda bulunmakta olan him bir vâkıadır. Birinci sınıf bit gece sabaha karşı vuku bulmuş bir Dıj îşleri Bakanı Prof. Fuad Köp devlet memuru bu kadar oynak bir taarruz teşebbüsünden ibaret olan rülü, bugün saat 1350 de şehrimize zeminde çahşırsa, diğer memurlabu hâdisede adı geçen muharrir dönmüştür. nn ne hissedeceklerini takdir güç Nacı Sadullah, zabıtaya verdiği ifadeğildir. böyle mukadderatı bir vedede Demokrat Izmır ve CumhuriKudurmuş bir tilki evlere kilin, bir müsteşann, bir âmirin iki yet gazetesi mensublanndan oldududağı arasında bulunan kimselerğunu soylemiştir. Naci Sadullarun saldırarak çocuklan ısırdı den esaslı iş beklemek kabil değilgazetemıze herhangi bir nisbeti budir. Dağdan güpegündüı Ayazağa kölunmadığıru bu munasebetla v« Devlet bir blnadır. Memnrlar, oyün» inen kudurmuf bir tilki, köy kat'iyetle bildınriz. d« açık bulduğu evlerin kapısından nun taşlan ve dereee derec* temeiçeri girerek, rastgeleni ısırmıstır lidir. Temeli kum gibi eürfik bb? Bu meyanda evvelâ Fethiya aid eve zemine dayanan bina sağlam dnragirmiş ve Fethinin çocuklannı ısırMemurlann çaltşma hayaüarmı, dıktan sonra Rızanın evine dalmış ve orada bulunan çocuklara da sal istikbal ve istikrarlanm temin etdırarak muhtelU yerlennden dişle medikçe onlardan mukemmel iş rini geçirmiştir. Köyfi telâça veren bekliyemeyiz. Devlet adamlan, her ne pahasıtilki köylüler tarafından güçlükle na olursa olsun memurlan oynatöldürülmüştür. maktan vazgeçmelidirler. Yarah çocuklar derhal hastaneye B. FELEK kaldınlarak tedavi artma Balkanları] Türkiye ıuaauicmal\ Ingiltere Brilanyada demokrasi tethetmeğe çalışıyor dedi Tit0 Sezar'ın hakkı Muhalefet lıderı sayın İnönü şoyle konuşmalıydı : « Atlantık paktı hahsinde esasen bızım hüfcunvetlerın ve Saray Yugoslav Başbakanı, Stalin'in dünyanm en büyük müdahalecisi olduğunu söylüyor ticareti ünyanın en demokratik I T l t o v o Uzice (Yugoslavya) J4 deki Sovyet işaretleri sılınmektedir. İııgiHereye yapmakta olduğumuz memleketlerinden biri ( A p ) B ı r toplantıda soz alan Yugoslavyamn hurnyet ve istikihracatta düşüklük göze mukemmel bir basan olur.» olan İneiHerede. Kral y u g O s l a v Başkanı Tıto, Rusyanm ' lâlıni mudafaaya hazırız.» çarpıyor Bu7iuTı. bdyîesi dururken, lığın gordüçü itibar, saraja olan s m l I harbıne devam ettığini söy eMareşal Tıto, Stalin'i «dünya taağzından dış çektirir gibi, zoLondra 24 (Nafen) Ingilız Tibağlılık yahancılar icin her zaman m l ş y e ş u n l a n üâve etmıştır: ııhınm raevcudıyetmi kaydettıği en caret Bakanhğı tarafından neşrediraki kehmeler mınldanmanın hayret mevzııu olmuştur. Kral tarafından sevk ve ( ( Rus;ar y büyuk müdahaleci» olarak vasıf(( manast tıe' tki seneden jazlaKominform'un haroci landırraış, Sovyet liderinın Balkan len son ıstatıstıklere gore, TurkiAltmcı George'un amelivatından l d a r e yenin, bu senenm ilk yedı ayında dxr uğraştık durduk. evvel ve sonra cereyan eden nâdi j hazırlıklarına daır her turlu malud âdi çalıştığını, boyle Ingıltereye yaptığı ıhracat 5 422 861 seler bu bağhlıjhn ne kadar sağlam m a t Yugoslav askerî uzmanlaruım lan fethetmeğe O zaman oîsa mbiiyük is» olduğunu bir kere daha ispat et | e ı l n c j e m e v(ruddur. Meselâ şımdi bır emperyalıst kampanyamn, çar sterlıni bulmuştur. Bu rakam, ge olacaktı da şimdt mi ehemmitniştir. Halkın halk tarafından ida Macaristandaki Rus harb uçaıclan lık Rusyası devrinde bıle gorulme çen senenin ılk yedı ayına gore düyeti u^aldı' D. N. şüklük arzetmektedır. resi prensipinden hiç bir vesile ay yenıden boyanmakta ve uzerlerın dığıni soylemiştir. 1950 senesının ılk yedi ayında nlmıyan bir millet. dinasri yolu ile Turkıyenın Ingıltereye ihracatı gelen bir kralın sıhhati için Kİli7.770 017 sterlini bulmuştu. selere koşu>or. dualar edijor, saBuna mukabıl Tuıkıyenin Ingilrayının kapısında sabahlara kadar tereden ithalâtında artış goze çarphaber beklivor. Halk tarafından semaktadır. Geçen senenin ilk yedi çilmis bir hükumetin reisi «Kral. ayında Ingıltereden beş buçuk mılağır vazifelerinin >ukü altında yıp Ankara 24 (T.H A.) Memleke Bafmakaleden devam yon sterlın değennde ıthalâtta buranmış. hastalanmıştır > diyor ve tımizin muhtelif bölgelerınde hızla lunan Turkiye bu senenin aynı ay basınında çıkan >a7iların hâlâ arIngiltere Imparatorluğu tacını taşı devam etmekte olan yol yapım faa Baştarah 1 ıncı sahifede lannda 13 258 029 sterluı tutannda kası kesilmemiştir. Boylece bizi ta\an şahsm meziyetlerinden nzun lıyetleri, her gun biraz daha gelişKonsevm aldığı karann. resmt nıyanlar tezimizi daha yuksek « s ithalât yapmıştır. uzadıya bahsediyor. davet gönderılmezden evvel bızımmektedir. Turkıyenın Ingıltereye ihracatın le havkırmak imkânını bulmu,lar, Bu milletin hattı hareketinde veki de dahil olmak üzere, muh*eiif tanımıyanlar da gozlerini açarak Inşa halinde olan yollarımızm son ja bu Başbakanın sozlerinde sadevletlerın parlamentolan tarafın da en mühım yeri yun tutmuştur. kim olduğumu7U anlamağa başladurumlan ju sekıldedır: mimiyetsizük ve\a makârlık arodan tasdikma mütedaır anayasa Pamuk, Fındık, kuru üzum ve tü mışlardır. 1 Pendık Izmit yolunda çalış ıcablannın yerine getırılmesi oıraz tün ihracatı geçen seneye nazaran hıak yersiz bir hareket olur. BunVelhasıl aydınlık va'deden bir lar, tahta olan bağlıhklannda gajet malar ilerlemektedir. Bu yolun ikin zamana mutevakkıf olacaktır Maa düşüklük arzetmektedır. Ingıltereni» bu sene Türkıyeye yolun üzeıindejizdir. Ataturk Turcı kısmını teşkıl eden Gebze Izmit mafıh, bunun ıkmali için gereken samimidirler. Halbuki bu kralın kijesinin uzun \ıllar dimdik a\akelinde hiç bir icra kuvveti yoktur. arasında buvuk kaya yarmalar mev zamanın aseanve ınd.nleeeğıni ü yaptığı ihracatta en muhim yeri ta tuttuğu, jalnu İkinci Cihan otomobil ve kamyon, muhtelif maMemleket. halk oyu ile seçilmiş bir cud olduğundan iş nisbeten ağır mıd etmekteyim. kıneler, pamuklu ve yunlu mensu Harbinden sonra bir aralık sallanır Avam Kamarası tarafından idare gıtmektedır Maamafıh Turkıyenın Şımalî Atlantık tesmecmuu gibi olan. guvenlik ba\rağamız geedilmektedir. Bu va/ivette. İngiliz takrıben 67 kılometre olan bu volun kilâtına tam aza oluşunu (kı. ouna cat, kımyevi boyalar ve elektnk ne eski şercfli jerine dikümislir. milletinin taht ve tac etrafındaki 1952 sonunda tamamlanacağı umid bü%uk mana atfetmekte\ ız) selâm malzemesı tutmuştur. Türk milletinin oımuna da\anc'ukbu titreyişi neden ileri gelmekte edılebilır. lamağa intızaren hıssettıâımiz mem tan sonra o bajrağı \erinden oyTürk Hava Kurumu fabri natmağa imkân var nııdıı? dir? 2 Yeni îhale edilmiş olan Pa nunneti sıze bır kere daha terrm Dokuzuncu asırdan on yedinci kalarında yapılan yol mukova 1 Vezırhan yolunda müte etmek isteıım. NADİR NADİ •sra kadar İngiltere kralları m m Turkıyenın çok ivi bilmekte olahhid henüz ışe başlamıştır. Uzunmakineleri | leketin idaresini ellerinde bulunduğu komunıst tehdıdıne karşı hür îuğu takriben 46 kilometredir. durmuşlar ve «aray nazırlan va«tıdünyanın müdafaası kalelerini inAnkara 24 (T H A.) Baymdır3 140 kilometre tulünde ve tasile icra kuvvetini tatbik eltirşaya yaıdım etmek için bu teşkılât hk Bakanhğınca Turk Hava Kunıbüyuk iktLsadî önemi haız Ortakmişlerdir. O devirde, halk hem siiçinde Turkive ile bırlıkte jalış mu Motor Fabnkalanna sıparış e>asî hem de manevî cepheden sa lar Aydın Saraykoy yolunda mağa sabırsızhkla ıntizar edıyoruz.> dılmiş olan 100 adet kamyonla çeraya bağlı>dı. 1688 senesinden iti muteahhid ışe başlamış durumdadır kilır Husky Greyderden 25 i ikmal 4 Akhısar Gordes yoîu ıkmal baren «ara\la halk arasındaki siBalıkesir köylerinde cinayet edilmiş ve bunlar Genel Müdürluk yasî baslarm gevşedİRİ ve nihayet edilmıj ve geçıde açılmıştır. makine fen heyetinın mütshassıs ve kız kaçırma vakaları on sekizinci asırda tamamile krsil5 Elmadag Yerköy yolunda mühendislerı tarafından muayene ediği gorüldü. İcra kuvveti halk o stabilıze ışı hızla devam etmekteBahkesir 24 (Telefonla) Himiz dılerek fennî jartnamesını uygun Bü>ük Elçi, iki memleket arasınjuna davanan hükumetin eline dır. Inşaat bu yıl sonunda ikmal dahılınde hırsızhk, kız kaçırma, ci gorülmüştür. geçmişti. Fakat saraym. vukua »el edıldığı takdırde Ankara Samsun nayet gıbi hâdıselerın gun geçtıkçe daki ticari münasebetlerin Makineler iş bakımından kulla«ıekte olan demokratik «elişmeye yolu fevkalâde kısalmış olacaktır. artmakta olduğu gorülmektedır. Bu gcliştirilmesi liizumunu nılmağa musait olan yollar için vikarşı «ephe almaması, buna ayak 6 Koçh.sar Aksaray yolu ik gun de Edremıd ve Sındırgıda iki lâyetlere taksım edılmıştır. belirtti uydurması, kralla halk arasındabi mal eddmış ve geçıde açılmıştır. 3u cinayet işlenmıştır. Sındırgının çerToprak tesviye ışîerıle stablize son rabıtanın yanl manevî bagm seoeble Ankara Adana yolu kısai tıl köyünden on beş yaşlarında Meh Dış Işleri Umumî Kaübliğınden med Ay bır kız kaçırma meselesın malzemenın yayılmasında kullanı Madrid Buvuk Elçilığine taym edimuhafaza edilmesine vol açtı. Bu mıştır. den dolayı 19 yaşındaki Hımmet lacak olan bu makinelerden il ve len Faık Zihni Akdur, yeni vazibağ. bugun dahi kuvvetini muhafa7 Ankara Kargasekmez Çıhyi karnından bıçaklamak sure köy yollan yapım ve bakımında da ra etmektedir. fesine ıltıhak etmek üzere dun saat İngilterede okemeri sıkın» siya Gerede varyasyonlan ihale edılmiş tıle öldurmuştur. Sanık suç âletile çok istıfade edıleceği ümıt edıimek 11 20 de Yeşilköy hava meydanından tedir. setini seenlerdenberi takib etmek tir. Inşatın ikmal tarıhi olan 1952 adalete teslım edılmıştır. bir Fransız uçağı üe hareket ette olan Işci partisi hükumeti. but nin sonlarında Ankara Istanbul Bu ay sonunda aynı makinelerden mıştir. Edremıaın Zeytınlı kbyünden çede henadana tahsis edilmiş olan } olu en kotu ve tehlıkeli 2 kısım Mustafa Karacan, uzun zamandır 30 ve ekım ayı sonunda 45 adet daHava »lanında îspanya Büyük bir mil>on sterlinden tasarruf yap dan kurtarılmış olacaktır. aralan açık bulunan aynı köyden ha imal edılerek ıhtıyaç gorülen vı Elçisı, kordıplomatik ve dostları tamayı hiç bir zaman aklına getirgorüne» lâyetlere tevzı edilecektır. 8 Eskişehır Kutahya yolu Rıza Kuçu dün çarşıda rafından uğurlanan Buyük Elçımiz münakaşaya haşlamış ve bu arada memiştir. Bunda yalnız ananelere ıhale edılmıştır. Amerikadan 30 tepkili uçak hareketınden evvel Anadolu Ajansı bağhhğm tesirini förmek yanlış muhabinnt şu beşanattâ bulun9 Akdağmadeni Yıldızeli Mustafa Karacan ehndeki çıfte tübir hareket olur. AvustraHa, Kana yolunda faalnet hızla devam et feğını hasmının uzerm» boşaltarak geliyor muştur: da. Yeni Zelanda, Hindistan, Pa mektedır. Yıldızelınden itıbaren 30 oldurmüştür. Çarşı içinde heyecan Ankara 24 (Anka) Türk hrva « Memleketimin ilk Büyük E kistan ve Guney Afrika gibi tama kılometre tesvıye tamamlanmıştır. yaratan hâdısenın faılı yakalanarak ordusunu takvıye için, Amenkan çisi sıfatıle Ispanyaya gıtmekten adalete teslım edılmi^tır. mile müstakil ve kendi parlamen10 Pınarbaşı Gürun henuz ı askerî yardımından verılmesı ka mustesna bır şevk duymaktayun. tolarına sahib bu dominyonları ve ihale edılmış, muteahhid işe oaş Merkeze bağlı Ertuğrul bucağından Mıjhiddin Yavaş ve 6 arkadaşı rarlaştınlan tepkili uçaklardan 30 îspanya ile munasebetlerımiı nor>a cumhuriyetleri «Ingiliz Milletler lamıştır tanesi Amerikadan vapurla yo'a mal ve dostanedir. Akdenizin iki Camiası» içinde muhafaza etmek 11 Ordu Fatsa sahıl yolunla b u köyden Ayşe Demırkan ısmınde çıkanhnıştır. Bu uçaklar 29 eylul ucunda çok muhim birer mevki işancak İngiltere tacı sa>esinde müın faalıyet devam etmektedır. Haî;n bır kızı kaçırmışlardır Takıblenne de Iskenderun lımanına gelmıj o gal eden ve bu ıtıbarla bu bölgenın kun olmuştur. Bu hür memlekst ışın yuzde 60 ı yapılmıştır. jandaiTna çıkarılmıştır. lacaktır. durum ve •mnıyetınde müşterek ler. bir sembolun etrafında toplan12 Sınob Avvalı yoluiKln Amerikada 100 milyonluk Tepkili iıçaklan pilotlanmınn menfaatlere sahib bulunan memlemakta bir mahrur gormemişlerdir juzde 70 ı ıkmal edılmıştır. kul'.anabılmelen için Eskışehırde ketlenmu arasında daha yakın bir ve görmemektedirler. Yalnı» bu 13 Golbaşı Erkenek volu ve bir kadın zayıflarken öldü açılan kurs ılk mezunlannı ekım tanışma ve temas tesısi şüphesil ki husus. «kral. halkın hizmetindedin. tmîeT inşaatıncîa funel Tkmal edîliki taraf ıçın faydalı olacaktır. Detroıt 24 ( a : ) (afp) Amerl ayı başında vermiş olacaktır. diyenlerin hiç de mubalâğa etme mış, yol kısmında da ışm yuzde Mevcud tıcaret munasebetlerınin kanın en zengın kadınlanndan biri diklerine kâfi bir delildir. 85 ı tamamlanmıştır. olan Mrs. Marıan Pock Mıles pa Pariste klise soyan karıkoca gelıştinlmesi, iki memleket gencÖnıer Sami COŞAR lade edilen ilâç yardımının zar günu sıkı bir surette takib eıti Paris 24 (A.P) Paris polisi lığı arasında temaslara yer verilğı zayıflama kuru netıcesı olmuş bugun, başkentın kibar semtlerin mesi gıbi konular uzermde durmak Konyada 100 yataklı bir mahiyeti tur. Üç ay evvel hastaneyt kaldı dekı kıhselere dadanıp, iadakaların ve karjıhklı ımkânlar araştırmak verem hastanesi kurulacak Ankara 24 (Anka) Milletler rılan Mrs. Mıles, son 58 gününu atıldığı kutulardan günde ortala luzumuna kanıım. arası yardım teşekküilennden Bul oksıjen balonları altmda geçırmişti. ma 30 dolar çaldıklaruu itiraf eden Turk ve Ispanyol milletleri kuvAnkara 24 (Telefonla) Konvada garıstandan Turkiyeye gelen goç 44 yaşmda olan Mrs Mıles, Ameri Ivon F. Lafosse ve Marıe Lafosse vetli vasıflara ve şerefli ananelere 100 yataklı bır verem hastanesmm menlere \apılmakta olan yardımlar kan sosyetesınin en guzel kadınla adlı bır kan kocayı yakalamıştT. malık olan iki millettir, bu bakımkunılması için Sağlık ve Sosval Hırsızlar, bu soygunculuğun 3 yılYardım Bakanhğınca yapılan ha devam etmektedır. Amenkan Kızıl nndan biri olarak telâkki edılmek danberi devam ettiğini ve kutular lardan aralannda benzerlık noktahaçı Genclık Teşkilâtı da 50 000 te ıdi. Zengın bır mımarla evli bulan çoktur. Bu şartlar da iki memnrlıklar ikmal edılmışür. Konyada dolar değerinde eşya göndermeyi lunan Mrs. Mıles, babasının ölü dan kâğıd paralan ucu zamkh u leket arasındaki dostluğu kuvvetaçılacak olan hastanenın zaruri masrafıan ıçın 40 bın 500 lira da taahhüd etmış ve yardımlanna baş münde 100 mılyon dolardan fazla zun tığlarla çektiklerini itiraf et lendırmeğe hizmet edecek esaslı lamıştır. bır mirasa konmuştu. unsurlardır.» mişlerdır. ayrılmış bulunmaktadır. Dığer taraftan Milletlerarası SağBir imamı camide vurdular lık Teşkı'.âtı da goçmenler» 55 000 PROF. NIMBUS'UN MACERAL.ARI: Izmır 24 (Telefonla) Bayındıra dolar değerinde ılâc göndermeyi bağlı Kızılcaova köyündeki camide taahhüd ettıği halde, hukumetimıkanlı bir vak'a olmuştur. Imam Alı zin, bu yardımın 33 000 dolarlık oğlu Mustafa Kıvrık, namaz kıldır kısmını reddetmesi alâkalı çevredıktan sonra vaaz ettıği sırada köy lerde hayretle karşılanmıştır. Bu ihtıyar hevetınden Musa oğlu Mus hususta malumatına muracaat ettitafa Ovacık camie gırmiş ve elin ğimız yetkili makamlar, Mılletlerdeki tüfekle ımama ateş etmıştır. arası yardım teşkılâtmın bu mikImam ağır surette yaralanmış, ce tarda yardım yapmağa salâhıyeti maat derhal mütecavizin üzerine bulunmadığmı ve ilerde, alınan 22 hucum etmıştir. Mustafa Ovacık bın dolarlık ılâc da dahil «lmak bu defa da tabaneasını çekerek ü uzere 55 000 dolann toptan iadesi zerıne gelenlerı tehdıde başlamışsa gıbi herhangi bir taıleble karşılaşılda kby muhtan elinden tabanca mak endişesıle bakiye 33 000 dolarEinı, tufeğini alnus v t kendisini lık yardırrun iade edildığini büdıryakalamıştır. mışlerdir. başladıği iyi D. P. hükumeti muvaffakıyetle bitirmiş bu!unuyor. Tatbıkata aıd tejerruatta da dtkfcatli davramlırsa dış polıtıkamtz baktmından Yurdda yol yapma faaliyeti Truman'ın Gelâl Bayara yolladığı mesaj güvenliği Batı Almanya hürriyetine kavuşuyor Ingiliz Kralımn sıhhî durumu düzeliyor Madrid elcimiz dün uçakla vazifesine gitti Atlanfik Paktı orduları ile işbirligimiz Ankara ekspresi bir vagona çarptı lardır. TEŞEKKÜR Yerli Filmciliğimizin üstün başarısı I 9 «Cumhurivet» in edebî tefıikası: 1 O 6 Eldivenlerini. şapkasmı konsolun him bir provaya. bir tecrübeye haheyecanlandı. uzerıne adeta istemıye ıstemıye zırlanıyormuş gıbi koydu. Jale kapınm bnunde kıpır Bır kere bu odaya gırmışti. Artık damadan curuyor, onu seyrediyor idare onun elmdeydı. Her yerde, du. İşte iyı kesılmış elbıseleri, yu her zaman olduğu gibi.. İşts tıpkı muşak beyaz gomleğı, kırlaşrruş sahnedleki halfj Hemen harekete kumral saçları, gozlukleri, musteh geçmeye, yanlışları düzeltmeye ha7Î tebessumu. kendjıi beğenmış yu zır, kendınden emin, kuvvetlı ve karıdan bakışnle şu muhim acam, kararlı duruyor, gözluklerin altmAhmed Cem, meşhur rejisor karşı dan kırpılmış gözlerile etrafı tansuıdaydı'. Genc kadının kalbi çar yordu. pıyordu. Hemen oraya çokmek, o Duvarlar berbad . Eşyalar döturmak «Benden artık hayır yok!» külüyor.. Acıdım sana! Baştan aşademek istıyoıdu. Kralıçenın sesi ğı toz deryası. Insan gelıp buraya ku'.aklarmda çmladr. kapanmak için aklını kaçırmı» ol«Bır kere onunla konuşmaya baş malı kızım. ladın mı her şeyı kaybettın demekBalkona doğru yürüyordu. Jale tir, artık elınden kurtulamazsın!» kapmın yanından kıpırdamadan, r Büyuıenmış gıbi kapmın per\ a kekeledı: ı n a dayandı. Isjan ed.yordu: «Ne Bahçe güzeldir.. den sankı? Allah değıl ya bu'» FaEvın hahnden kendısi mesulmüş kat daha şımdıden bırşE\lerın d° gibi bır sıkmtı hi5sedıyoıdu ğıştığmı, âdeta yumuşayıp eridığıAkrrıed Cem ılerledi. Balkonun nı hıssedıyordu Sankı odanın ha eşığınden ıfıldı. baktı. vası bıle değışmıştı, Jale hir de Farraklıklar çurumüş, bu bal kor ortasıada onuak karşıUku mu kon tehııkeü. , ^ Ahmed Cem donüp baktığı za yecanma hâkim olmaya çalıştı. İm tinde yetişmemiş olsaydı?» Vücnman onun bu sıkıntılı halını far kânsızdı. «Geldi, benimle konuşa dü ürpertıler içinde korkuyla ayketmiş gıbi gülümsedi. cak. Onun elındejLm'» Çantalan naya bakıyordu. «Bugün benım ku Solgunsun, dedi. Seni hiç bu açmaya koyuldu. Bıliyordu, gayet yudan çıkan cesedimle karşıiaıablhalde gormemiştım! nazık, anlayışlıdır, fakat bekietme lirdi! Acır mıydı? Hayır, işleri boJale önüne bakb. ye gelmez, smirlenır. Kırmızı ako zulduğu için kızardı yalnız belki.» Üzgünüm, dedi. se elbiseyı çıkardı. Buruşmuştu, BİAhmed Cem oturacak, yerleşe nirlendi. Telâşından, elleri titreme Gühney» çalıştı ve telâşından tarağını kırdı. Saatini bir zaman kocek bır yer aranıyordu. ye baş'.adı. «Kendine gel kızım, so luna takmadı. Çorablannın çizgisl Jale: ğukkanlı ol biraz. Ne olursa olsun ile uğraştı. Merdıvenlere nefes neJale hatırladı. Kendisi de ilk Şımdi, bir dakikada giyınirim, söylıyeceğım bu sefer.. Hayır kork fese koştu. geldıği zaman balkon ıçm a>Tiı şe dedi. madan konuşacağım, hem de açık! \i düşunmüştü. Halbuki sonra kaç Çantalarınm bulunduğu köşeye defa o balkona çıkmıştı. Insan aBılmesi lâzım. Ben bbürlerine bendoğru yürudü. Ahmed Cem, haline Ahmed Cem: hşıyor ve tehlıkeyi unutuyor! Hem zemem, eğer tivatrosunda çalışmaacımış gıbi tath bır sesle: Bahçe hakikaten guzelmiş! şimdı Jale Ahmed Ceme karşı ma Böyle iyısın, dedi. Rahatma mı ıstiycrsa » Ona soylemekten o dedi. halle\ ı, evi müdafaa etmek, onun kadar çek'ndışı şe>leri düşünüyorbak. Şuraya ilişeyım, konuşurur. İncir ağacına yaslanmıştı. Güfena duşüncelerini, alaylannı önleJale, onun arkasmdan kendisini du. «Beni yalnız rejisdrlüğü alâkamek istıyordu. Yaşar Bey gülumparlıyordu. dar eder. İyi bır artıstsem bana neşte kumral saçlan süzdüğünu hissederek ürperdi. sıyen \uzü ile karşısmdaydı. Yaihtıyacı var demektir. Başka bir şey Jale almnda hiç bir kmşık olma Hayır, gıyınmelıyim. şar Bey her halde Hocanın ilerı Öy'eyse ben bahçeye üıeyim, istiyernez benden, hiç bir sey is dığını gördü.. Yalnız yanaklarmdan aeri soy!enmesıni, Türbedar çıkmatıyemez!. Sahneye onun yatak o dudaklanna doğru iki derin çizgi sen de giyin gel. zını kötülemesini istemezdi. Jale 1 Jale, «ne anlayışlı adam » diye dasmdan geçerek meceğımi, beni iniyordu. Yaşmdan çok daha genc muhakkakb. Kırmızı Ahmed Cemin önüne Yaşar Beyle düşunmekten kendıni alamadı. kolayca kandıracağını sanıyorsa?» göründüğü yanyana dıkılmek, yepyeni, başka Ahmed Cem: Dışanya kulak veriyordu. Şımdi kravatı gayet güzeldi. Elbisesi İnbir kadm gıbi onunla konuşmak Sen gelme, dedi. Ben yolu sinirli sinirli bahçede doîaşmaya giliz kumaşındandı, keten göraleği istıyordu. bulurum. Haydı bakalım Kıtmır ha başlamıştır. Sıkılır, çabuk olmalı saku gıbi beyazdı. Ahmed Cem: nım, beraber bahçeye gidıyoruz. vım. Ne var sankı? O konuşacaksa Jale kuyunun yanından korkuyla • Bahçe fena değ.l. dedi YeşilKıtmir imdad arar gibi hammına ben de susacak değilım, benım de çekılerek, ağacın geniş dallanndan lik çok. Hem vahşi, dağınık, hoş baktı. Sonra istemıye istemıye, kor söyliyeceklerim var .» bırının golgesıne sığındı. Bır şey bır halı var. kak ve uysal onun arkasından gitElbisesini gıymış, aynanın önün söylemış olmak içüv Jale, beğenmiş olmasına âdeta tı. Evın perılı olduğunu söylüde saçlannı tanyor, yüzünü düzelsevmdi. Kapınm yanından avrıldı Rejısor çıktıktan sonra Jale bir yorlar! ded^. Odanın ortasmda mutereddıd dur muddet odanın ortasmda durdu ve tiyordu. Onun saçında, yüzünde, Bılırım, Nemide anlatırdu du Ahmed Cemın karşısında sa avak seslerını dınledi Kendı ken elbises^ıde kusur görmesini istebahlıkla, Hağıim^ ve uy | dıne alçak sesle: tAllah ceğii ya miyordu. tEğer bilse, eğer beni dün Arkası var M EylfJ 1951 tarüunde duny&ym geten kızımu Zümrüd Abudun kolaylıkla do ğumunu temin eden kıymetll dok laxımızd&n Bayan P&kıze Tarzıya son kulu bir yüzle çıkmıj olduğu için bu, Allah değıl ya!» diye, bir kaç kuyu başında görseydi? N« buda tuz teşekiürierlmizl sunarız. utanıyor, nerede duracağını, ne ya defa daha tekrarladı. Fakat vucudü lalık, nasıl yaptım o işi! Ya taşı Annert: Adalet Abttd Baban: Nejad Abtıd pacağını şaşmyordu. ateş gıbiydi. Kalbi çarpıyordu. He kaldırsaydım, ya Yaşar Bey vak CEM SULTANI FERAH I Bugün matinelerden itibaren Üç Sinemada birden • SÜMER Beyoğlu Orijinal TAKSİM Beyoğlu Istanbul T ürk ç e İKİ ACIKGÖZ KATİLLERE KARŞI BUD ABOUIT LOU COSTELLO BOBİS KARLOFF İki Açıkgözün bir katil çetesile karşılaşması, iki saatmizı kahkahalar arasmda geçireceksiniz. Senenm en büyük kahkaha fılmı r YıIdız ve İttci Pangaîtu SinemaÎBnnda yarm ?"ar£u 3n itibaren 1 R O S A 1 \ 1 \ \ (İntikam Yolu) (Roseanna :,"c v^oj ) Farley Granger Joan Evans Raymond Massey Charles Bickford Şıddetlı kın ve rıefretın ortasmda sevişmek sur'etini gosteren iki gencın unutulmaz hıkAvesı . Nefıet etmeğe, and ıçmışlerdı ve fakat sevmekten kendılennı al'koyamadılar. DİKKAT: Bu füm tOlmeyen Aşk) tan sonra SAMUEL GOLDWYN'ın yaratüğı en büyuk şaheserdır. ^•^^•^^i^^i^^i^^a^^i^H SÜR'AT FL V • İJI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle