12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
84 Eyîuî 1951 CÜMHUR1YFT İktidarın Atlantik Paktma dair muhalefete cevabı Baştarafı 1 inci sahifede Herhangi diğer bir memlekette başarılmış olsaydı, mıllî bir siyasî zafer diye vasıflandırılacağına şüphe edüemiyecek olan bu başan ne yazık ki, bizde, bazı muhalefet çevreleri tarafından. mahiyeti tahrif edilmek suretile, ehemmıyetten düşürülmeğe ve hattâ, bazı menfaatlerimize uymıyan bir iş şeklinde gösterilmeğe çalışılmaktadır. İnönüye cevab Bradley'in Türkiye seyahati MARKASINDAN Baştarafı 1 inci sahifede bir sebeb mevcud değildir. Ottawa na iştiraklerini hızlandırmak için konferansı neticesinde neşredilen Bırleşık Amerika Müşterek Geneltebliğlerin herhangi birinde Türki kurmay Başkanı General Omar yenin yalnız kısmen Atlantik PakBradley'in Türkıyeye gönderilmesitma alınacağına dair bir kayıd veni tasvib etmesinı istemiştir. Geneya hattâ herhangi bir ima mı mevral Bradley Atmaya da gıdecektir. cuddur? Ottawa konferansının en mühim Görülüyor ki bütün bu tenkidlenet'cesi rin saiki, başarılan işlere her türlü Londra 23 (a a ) (Afp) Atlannakısadan âri ve mükemmel bir şekil verümesini sağlamak maksa tik Konseyi toplantısına iştırak etdile değıl, her şeye rağmen iktıda tikten sonra, bygün oğleden sonra nn her yapıp ettiğini bozmak ve Ottawadan Londraya avdet eden Muhtelif tezahür şekillerine şa hiç değılse küçümsemek ve bunu Maliye Bakam Hugh Gaıtskell şunhid olduğumuz ve daha da sahıd mıllî menfaatler pahasma dahi olsa lan söylemiştir: « Ottawa konferansında fevolacağımız anlaşılan bu gayretin bu böyle yapmaktan geri durmamak kalâde neticeler elde edıldi. Bunîar rada yalnız dikkati calib iki nümu arzusudur. Demokrasf idaresinm hâkim ol içınde en ehemmiyetüsi Türkiye nesini zikredeceğız: Bunlardan biri, Cumhııriyet flalk duğu bir memlekette muhalefet ve Yunanistanın, Atlantik Paktı Partisi Genel Başkanı İsmet İnö yalnız müsamaha edilmek değıl, teşkılâtına üye olmaları hakkında nünün Hurriyet ve Vatan gazete muhterem de sayılmak lâzımdır. An davet edılmeleridir.» NewYork Times'e görc leri muhabirlerine 23 eylulde ver cak bu muhalefetin, milletin yükNewYork 23 (a.a. CUnıted diği beyanatbr. Genel Başkan bu sek menfaatlerini sıyaset oyunlanbeyanatında, Türkiyenin Atlantik na âlet kılan tahriklere mevzu ya Press) NewYork Times gazetesinin soysuzlaştırılmasını bugünkü başmakalesinde ezcumle Paktma girmesi dünyada sulh ıh pacak kadar timalini arttıracak kıymetli bir un millî vicdan elbette ki kabul ede şöyle denilmektedir: «Geçen hafta, Ottawa'da başarılı sur tfolabilır», memleketimizin em mez.s niyeti milletlerarası büyük bir te Dış İşleri Bakanhğının tebliği surette sona eren konferans sarih olarak ıkı adım atmış bulunmaktaşekkülün kader birliğine katılmış Ankara 23 (a.a.) Dışışleri Ba dır: olraak bakımından csiyaseten artkanlığından bildırilmıştir: 1 Açık surette karşılıklı fikır mıştır denilebilir» dedikten sor.ra, 23 eylul 1951 tarihli Kudret gaze teatisile, Kuzey Atlantik Paktı mil«dünya sulhu bakımından vazifetesınde, «Türkiye Atlantik Paktına letlerinin tamamiyetini bir hadde lerimiz de artmış oluyor» sözlerini yanm bir üye olarak kabul edilmiş kadar pekleştirmiştir . ilâve etmektedir. tir» başlığı altmda intişar eden bir 2 Türkiye ve Yunanistanın teş İlk bakışta gayet basit gibi gö başmakalede, Atlantik Pakürun 6 kilâta ahnmasına rey vermekle, hür rünen bu sozlerin altında gizlenen ncı maddesinin bir tefsiri yapüarak, insanlann müşterek hareket temel mana kısa bir tahlille meydana çı Türkiyenin, Atlantik Paktma gir ve mefhumunu genişletmiş, Akdekar: Fıîhakika. Halk Partisi Genel mesile yalnız Trakya ve Utanbul nızin Atlantik içın bır tehlike olaBaşkanı yukarıda zikredilen iik gıbi memleketimizin ufak bir par bileceğini ve doğudaki deniz kısımcümlesinde, Atlantik Paktına gır çasınrn güveninin sağlanmış olaca lannın da esash noktayı teşkil edememizin dünyada sulh ihtimalini ğı, Türkiyenin Anadolu kısmının ceklerini teslim etmiçtir. Bu suretle arttıracak kıymetli bir unsur ol tamamen açıkta bırakılmış buluna Türkiye ve Yunanistan kendüeriması kayfiyetini tolabilir» ifade cağı, buna mukabil Atlantik Paktı ninkinden maada diğer bolgelerin sile belirttiği sadece bir ihtimal üyesi diğer devletlerin, kendi gü güvenlik tasanlan için vücudlan şeklinde göstermektedir. Dün/a venleri uğrunda butün Türk kuv mantıkan lüzumlu birer unsur olsulhunu ve hür milletlerin bağım vetlerini kullanmak hakkını kaza maktadırlar. Bununla beraber, Tür sızhğını korumak maksadile ku nacakları iddia olunmaktadır. kiye .bir kaleden daha fazla bir rulduğunda şuphe bulunmıyan AtBu iddia tamamen yersizdir. Çün değer arzetmektedir. Türkiye bir lantik camiasına, Türkiyenin de köprüdür, Avrupanın olduğu kadar katılmasında bu gayeye erişmek kü Türkiyenin Atlantik Paktıııa a Asyanın da güvenliğini sağlamakla lınmasının tam eşitlik şartları dabakımından buyük bir terakki kaymükelleftir.» dedildiğinde acaba Halk Partisi hılınde vukubu'.ması ve Türkiyenin, topraklarının bir kısmma münhasır Genel Başkamnın tereddüdü mü vardır kı colabilir» tabirini kulla olarak değil, tekmiline şamil olarak nıyor? Bu ifariedeki menfılik, mpm bu pakta girmesi mukarrerdir. Atleketimizin Atlantik Paktına gir lantik konseyının Türkiyenin Atmesinin tecavüzkâr maksadtara lantik Paktına ahnmasına müteallik matuf bulunduğu yolunda propi kararı pakt üyesi devletlerin teşri! Bajtarafı 1 inci sahifede ganda yapanların manevralarına mecl'slerinin tasdikına, bütün bu yarayacak bir mana tasımaktaair. fartların yerine gelmesini temin e meyip bir miktan da Polonya ve Çekoslovakyaya gönderılecektir. decek şeki'.de arzolunacaktır. Yeni anlaşma sayesinde İran petroHalk Partisi Genel Başkanı yula mukabil daha önce İngıltereden karıda zikredilen ikınci cümlesinsatın aldığı demir, şeker, demiryolu de, bizim Atî?ntik Paktı camias'na malzemesi ve diğer mallan Rusyakatılmakla elde edeceğimiz faydayı yalnız siyasî sahaya münhasır gösdan temin edecektir. İngiltere, bu tererek askerî bakımdan bu iltihamalların İrana ihracmı menetmijkm fayda temin etmiyeceğine teltir. Bastariaı 1 inci sa mihte bulunmak suretile, aynı iran, Londra ile teması kesti lantıda, memleketimizin pakt camimenfı zihniyetin çok kötü bir n ü asında kendisine düşen şerefli mevTahran 23 (a.a ) (afp) Bugün munesıni daha vermektedir. O, böylece, memleket efkân umumi kii fi'len işgal etmesi hususunda bir basın konferansında demecde yesinde yalnız şüphe değil bir de Türk görüşünün izah edıldiğı, In bulunan hükumet sözcüsü, Başbaendişe uyanmasına gayret ediyor. giliz Büyük Elçismin de demokrasi kan Musaddıkın petrol meselesmHususile ki, bütün bu şek ve tered âleminin müşterek errjıiyete t ü r de süratle ve doğrudan doğru\a düd ifadelerini takib eden son ciim kiyenin de katılmasından dolayı hareket etmek kararında bulundulesinde, pakt hükümlerınce deruh Ingilterenin duyduğu memnuniyeti ğunu söylemij ve hükumetin artık Londra ıle görüşmelere yeniden de etmiş olacağımız taahhüdlere te belirttiği tahmin edilmektedir. Dün kendisile görüşen bir arka başlamak teşebbüsünde bulunmıvamas ederken, bu sefer, en mutlak ifadeyi kullanarak, temin ciece daşımıza Dış işleri Bakam Fuad cağını ıma etmiş ve demiştir kı: « Petrol meselesini halletmek ğimiz menfaatin yükleneceğimız Köprulü Atlantik Paktı mevzuunda için Iranın İngiliz umumî seçimleri külfetlere tekabül etmekten çok şunlan söylemiştir: uzak olacağını da sarahatle ıfade € Atlantik Paktına kabulümüz, neticesini beklemesi hiç bir vakıt etmiş bulunuyor. Türkiye kadar ve belki de ondan bahis mevzuu değildir. Bizim için, ister işçıler, ister mudaha fazla, dünya sulhu için bir Her ne pahasına olursa olsun ik kazancdır. Bu pakt Türkıye ile t>e hafazakârlar olsun her ikisı de Intidarda hücum illetinden nefsini raber bütün dünyanın emnıyettni gilizdirler. Biz, Churchill'den korkbir türlü kurtaramıyan, memleket de sağlayacaktır.» muyoruz.» menfaatlerini hıçe sayan, ihtirastan Bundan sonra petroldan bahseden Muhalefet sözcülerine cevab gözleri kararmış, bir muhalefet lisözcü junları söylemiştir: Profesör Köprülü, bundan sonra derinin bu küçük politika oyunla« Petrol hakkında alacağımız n, memleketımizde demokrasinin muhalefet sözcülerının iddialannı kararı yarın veya öbürgün bıldiregelişmesi bakımından üzücü bir cevablandırmış ve ezcümle demiş ceğiz.» tir ki: haldir. Dr. Musaddık gene itimad c Millet Partisi sözcüsü Osman Hiktnet Bayurun yazısına cevab Bolükbaşı Millet Meclisinde «Kooyu alanıadı TANINIR TADINDAN HATIRLANIR ViTAMiNi BOL, HAZMI KOLAY, LEZZETLi VE BESLEYiCi ASRILAtlNA MUHTELİF GİNS YE VASIFLI HUBUBAT İHRAÇ OLUNMAK ÜZERE SATILACAK Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: Teklrdağmdan 5000 ton Trakya acrt bugdayı İzmirden 5000 ton Anadolu yumusak buğdayı İskenderundan 5000 ton cenub sert buğdayı Mersinden 5000 ton çafar arpa İskenderundan 5000 ton cenub beyaz arpaa (Her birinden yüzde on niabeünde eksik veya fazla teslim ve tesellüm edilmek kaydile). İhrac edilmek üzere ve zarflann kapalı olarak teklif verilmeti suretile satışı yapılacaktır. Bu mallar memleketimizle ticaret anlaşması bulunan memleketlere anlaşma hükümleri dahilinde, anlaşma bulunmıyan memleketler* de serbest dövizle ihrac olunacaktır. Teklif mektublan 3/10/951 çarşamba gOnfl saat 15 • kadar Genel Müdürlüğümüze verilmis olacaktır. Gecikme postalarda dahi vâki olsa muayyen saatten sonra verilecek veya gelecek teklifler nazara alınmıyacaktır. Alıcılann bu satışlara lştirak edebibneleri İçin teklif edecekleri fiatlara göre mal bedellerinii yüzde beşi tutannda teminat vermeleri şarttır. Teminatlar nakden, banka mektubu veya devlet tahvıli olarak verilebilir. Teminatsız teklifler nazan itibara alınmıyacaktır. Bu satışlara aid şartname İstanbul, Izmir, İskenderun Bölge Müdürlüklerinden ve Genel Müdürlüğümüz Ticaret İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığımızdan satışlan kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta Ofis serbesttir. (15038) YÜZDE Y ü Z SAF UNLARI ÇOCUGUNUZA V VEREBİLECEGİNİZ ARI BANKASJ GIDALARIN EN ÂLÂSIDIR TÜRKİYE İŞ 1951 de Tasarruf Hesablan arasında 4 üncü ve 5 ind öcramiye Çekilişleri: İ r a n Rus dostluğu artıyor 1 Kasımda 28 Aralıkta 2 Bahçeli EV 3 Bahçeli EV ve çeşidli Para Ikruniyeleri EVlerin Veraset ve İntflul Vergisinl Bankamız öder. Pakta dair Fuad Köprülüniin demeci OSMIA 001MAKALİML&I Bu manada muhalefetin diğer bir aumunesini de, Hikmet Bayurun 23 eylul tarihli Kudret gazetesinde çıkan ve muazzam puntolarla «Türkiye Atlantik Paktına yanm bir üye olarak kabul edilmiştir» başlığını taşıyan yazısında görmekteyiz. Okuyanlara, ilk bakışta öyle gelir ki, bu makaleyi ılham eden his endişeii bir vatan sevgisidir. Fıîhakika makale sahibi .Atlantik Paktınm 6 ncı maddesini ele alarak tefsire çahşıyor ve şu suali soruyor: «Paktta istıhdaf edilen memleketlerin Avrupa ve şimalî Afrika topraklarile Cezayir arazisi olduğu sarahatle ifade edilmiş bulunduğuna göre, Türkiyenin Anadoludaki arazisi âkidlerin elbırliğıle müdafaa etmeleri mukarrer bulunan sahanın dışında mı kalacak ve Atiantik Paktı üyesi sıfatile biz müttefiklerimizi yalnız Trakya topraklarımızm müdafaasma çağırmakla mı iktifa edeceğiz? Buna mukabil diğer Atlantik Paktı üyeleri kendi ^üvenleri uğrunda bütün Türk kuvvetlerini mi kullanacaklar?» Muharrır bu işte hukumetın aldatılmış olup olmadığım soracak kadar ılenye gidiyor ve bunu hükumetin açıklamasını istiyor. Sayın Hikmet Bayur emin olsun ki, işleri hafiften almak itiyadında olmıyan şimdıki iktidar, Atlantik Paktmın bütün hükümlerini incelemış ve bugün sorumsuz bir gazete başmuharnrine guya vatanperverane endişe mevzau teşkil eden ihtımalleri gozonünde bulundurmaktan ve onlan bertaraf edecek tedbirleri düşunmekten geri kalmamıştır. Türkiyenin pakta iltihakile tâdili lüzumu tahakkuk eden 6 ncı madde bugün salâhıyeth mercilerce dikkat nazarma alınmış bulunmaktadır. Bunu Dış işleri Bakanlığmın ajanslarda çıkan tavzıhi teyid etmektedir. Kudret gazetesi başyazarının, bilmsmezlikten geldiği ajans haberlerinde dahı, Atlantik Konseyınin Türkıye ıle Yunanıstamn pakta iltihakı ıçm bu oaktın 6 ncı mad desinde değişıkhkler yapılmasma karar vermış olduğu ilân edılmiştir. Böyle bir tâdil, Türkiyenin pakta girmesi içın yapılacağına gore bu tâdilin yalnız Trakia tooraklarımız ve Istanbul lehine ıcra^'1? topraklarımızın diğer kısrrnnın bundan hanc tutulacağını Kudret gazetesi başmuharrırıne zannettırecek hiç reye asker gönderışımiz bızi Atlantik Paktına kabul ettirecekse, 500 bin kişi de gönderehm. Eğer Koprülü bu işte muvaffak olursa elini öpeceğim, demişti. Halk Partisine gelince, onlara yalnız şunu söylemek teterim: Yazdıklan ve söyledıklerıle hâdiseleri karşılaştırsınlar. Hâdiselerın kendilerini toptan nasıl tekzib ettiğini göreceklerdır. Tahran 23 (Nafen) Üç hafta içinde dördüncü defa olarak Dr. Musaddık kabinesı mec'isten 'tımad oyu alamamıştır. Bu sabah iran meclisi toplandığı vakit reye başvurulmasını temin edecek kad^r milletvekilinüı yerîerini işgal ettikleri görülmüşse de, oy toplama sırasında ekseriyet yeniden meclıs binasuu terketmiştır. KURULUŞ TARİHİ: 1922 KIZ ERKEK YATIL1 YATISIZ ORTA LİSE Senelerdenberi tecrübeli ve kuvvetli bir sistem altmda çalışmakta bulunan İstiklâl Lisesi bu sene teşkilâtında yaptığı esaslı değişikliklerle daha disiplinli bir idare, seçkin bir öğretmen kadrosu ile yeni öğretim yıhnı açmıştır. Lisan derslerine bü>ük önem verildıği gibi, öğrencilerinin, bilgi, istırahat, beslenme ihtiyaçlan da en mükemmel şekilde temin edılmiştir. Kayıdlara devam edilmektedir. mmi^K^^m ŞEHZADEBAŞI ^ m i m m ^ l ^ ^ m Tel: 22534 • ISTIKLÂL ö Z EL IISESI NİŞANTASI ÖZEL (Feyziye) KIZ Üç haftadanberi Dr. Musad'ık SATIŞ DEPOSU:* Bugün Türkiye siyaseti, dünya petrol siyasetini meclise tasdik etarayınız İ. A B E N İ tirememektedir. nın en soğuk kanh siyasetıdir. Temİstanbul Yenıpostiae Cad. No. 49 kinlıdır, itımadlıdır. İşte biz Atlantik Paktına bu dü Ankara Konya yolunda rüst sıyasetimiz ve ilerıyi görüşüSIVilCHfBC otobüt kazası IKI? müzle katıldık, Ankara, 23 (ANKA) Dün geYNİYEGO Kettncilerİstanbul Köprülü bundan sonra, Mulet 7£L. 18105 Partısi eski Genel Başkanı Hikmet ce Ankara Konya yolu üzerınde, Bayurun, Atlantik Paktına kabulü bir kişının ölümü ve 17 kişının de muz dolayısıle gazetecilere verdığı yaralanması ıle netıcelenen fecı bır İSTANBUL FİLÂRMONİ demecde «Mısaka alınan Türkıye otobüs kazası olmuştur. değil, Trakya ve İstanbuldurD ba; Şarkî Karaağaçtan Ankaraya yol DEKNEĞİNDEN: lıklı VEZISI hususunda ne düşun cu taşıyan 20 plâka numar^u ve Demeğımizin senelık genel topdüğünü soran arkadaşımıza şunVıı şoför Husej ınin idaresindekı otolantısı 10 Ekim 1951 Çarşamba büs, gece onünde g den 405 numasöylemiştir: günü saat 18 de Dernek merke « Bu tamamen asıl ve esastan ralı kamyonu geçmek ıstemış, muzinde toplanacaktır. Aslî azaraızın ı âridir. Türkiye Eyru hakiarı n.<i2 vaffak olamıyarak yan taraftan kam teşrifleri rica olunur. bir aza sıfatile pakta davet edıl yona bindırmiştir. Bu musademe ne G Ü N DEM : mıştır. Ajans telgrafiarını dıkkatle tıcesınde. otobüsün yan tarriı bi1950 1951 senesi yönetim kutakib edenler, böyle yaniış mütale çilmiş ve Veli Ünsal ısminde bir yolcu derhal ölmüş ve 17 yoıcu da alarda bu'unmazlar.» rulu raporunun okunması. Demek ağır ve hafif o'.mak üzere muhtelif hesab vaziyetinin tetkiki. Yönetim Osman Bölükbaşı alın Öpecek yerlerınden yaralanmışlardır. Yakurulunun ibrası. 1951 1952 bütAnkara 23 (Anka) Millet Par ralılar hastaneye kaldırılmış, şoförçesınin tetkiki. Yeni yönetim kutisinin Kırşehır milletvekilı Osman lerin ikısi de yakalanmıştır. rulu üyelerinin seçılmesi. Bölükbaşının, geçenlerde B. M. M. de yaptığı bir konuşmada, Atlamik Paktına alınmsmız içın hükumet RAKIPSIZ DORT TIP MOTUSIKLIİl tarafından sarfedilen gayretler ne DVNYADA ticesiz kaımağa mahkumdur. Şayed hükumet bu gayeye erişirse ben kendilerinın elini öpmeğe hazınm, dediğini evvelki gün bir gazete kendisine hatırlatıyor ve va'dini yerine getirmesinin lâ»m geldığini bildiriyordu. Gazetedeki bu neşriyat üzerine kendısini zıyaret eden bir muhabirimize, Osman Böhıkbaşı şunlan söylemiştir: « Ben böyle bir şey söylemedim. Zabıtlar tetkik edilebilır. Ben sadece memleketin ahdî güvenlıği sağlandığı takdirde. kendilerini mılletçe tebrik edıp, alınlarından öpeceğimızi söylerr.'ştim. Erkekler el öpmezler, sadece tebrik edıp ahndan öperler. Ben hayatımda kimseTürklyeye nin elini öpeceğimi söylemedim » Münhasır İthalâtçısı Fuad Köprülü Ankaraya döndü Prof. Fuad Sopruîu dun ak^amki eksprcsle Ankaraya hareket etmıştır. A Y AT L ff IŞIK LISESI YUVA İLK O R T A LİSE JOCKEY 7C yıllık bir mazinin tecriibe ve istikran, kuvvetli, disiplinli, idare, seçkin öğretim kadrosu Zayıf ve geri kalmış öğrenciler özel metodlar ve kurlarla yetiştirilır. Yabancı dil sa&tleri bir misli arttınlmıştır. Aynca haftada 4 gün oğleden sonra ecnebi öğretmenler tarafından ingilizce, transızca kurları, en son öğretim usullerine göre filmle tedrisat Müracaat saati hergün 916 Telefon: 80879^ • OPERATÖR UKOLOĞ KEMAL ÇAGLAR Idrar ve Tena»üı Hastalıkları. (Iktidarsıziık. Belgevseklıği) MÜTEHASSISl NEVROLCEMAI SİNİREfÇARPINTIYA,BAYGINLIGA Beyoğlu, Konak Oteli karşısı Kartal So. Çahş Ap.Tel: 41436 DtŞ TABİBI DERMOJFN Necdet Rifat Atay Her gün oğleden sonra Babıâli Cad. No. 20264 DAIMA BIKL\C1 P R OD E DİŞ MACUNU BÜYÜK BOY 80 Krş. °"K BOY 50 Krş. Difpergonu havi olduğundan tartri fennî surette izale eder. Eoî Vöpvtv ile dişler arasına gırerek dır çürüğune fayda ve ağıza hcş bır koku verü* Holanda N.V. Prodenta lâboratuarı tarafından hazırlanmışUr. MEHMET KAVALA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle