11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhuriyet 97 nn\ « 07/10 K U R U C U S U . Y U N U S NADÎ Telgraf va mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santrai Numarası: 24298. Yazı İşleri 24299, Matbaa: 24290 OKTORU İB GÎR A Y brsuz bır yerin ilk sıhhî iidır. Bütıin hastalıklarda dok^ kadar yapılması gerekli Stün tMbirleri KJstermekte olduğun dan her evde, her^okulda ve her yerde buljuuruşiferekli bır eserdir. 250 kuruş ştur. Pazartesi 24 Eylul 1951 KİTABEVİ Iktidann Âtlantik Paktına air muhalefete cevabı Menderes, Pakta kabulümüzün, millî siyasî bir zafer telâkkı edilmesi icab ederken muhalefetin bu başarıyı küçümsetmeye çalıştığını belirtti Pakta iştirakimizden sonra, yalnız Trakyamn güveninin sağlanmış olacağına dair iddialar üzerine Dış îşleri Bakaıüığı bir tebliğ yayınlads Krala ameliyat yapılacağı bıldirildikten sonra, Budrinrham tarayuun etrahnda toplanan halk Amerikanın ttawa konferansı Türkiye I ile Yunanistanın Kuzey tlî>"<!'< Paktına iştiraklerini tasvib ettikten hemen sonra Birleşik Amerika hükumeti, Orta Doğu cephesini sağlamlaştırmak maksadile harekete geçmiştir. Yakında memJeketimize gelecekleri bildirilen Averel Harriman ile General Bradleyin bu stratejık bolgenin, hür dunyanın esas savumna sincirine süratle bağlanmasmı teinine çalışacakları muhakkaktır. Kuzey Âtlantik Paktı dahilinde Türki.venin rolü ne olacaktır? General Eisenhower'in Batı AvrupaDış İşleri Bakanı Fuad Köprülü dün İngiliz Büyük Elçisile daki karargâhma ve bu karargâha gorüştükten sonra Vilâyetten cıkarken bağh oradaki kuvvetlere Tüık kıtaları gbnderilecek midir? Son gunlerde yaymlanan bazı haberler 300 bin kişilik bir Türk kuvvetinim Batı Avrupadaki Âtlantik Paktı birliklerine katılacağmdan bahsetmiştir. Bu sualleri cevablaı»dırmadan evvel, Ottawa konferansında Amerika Dış İşleri Bakanı Acheson tarafmdan sarfedilmiş olan bazı sozlere dikkat nazarmı çekmek lâzımdır. Pakta tam salâhijetli üye olarak girmemize muhalefet eden DaIsmarlanacak yeni gemiler haknimarka, Holanda, Norveç gibi memleketlerin temsilcilerini iknaa kında görüşmek üzere dün, çalışan Acheson şoyle demişti: «HoTürkiyenin, müsavi haklan haiz baren ilk siyasî konuşmalar başAnsaldo fabrikası müdürlerinden Iandanın, Danimarkanın, Norveçbı bir âza devlet sıfatile Âtlantik Pak lamış bulunmaktadır. biri gcldi Pazar olmasına rağmen tngiliz Orta Doğuya, Türki>e hududlarına tına kabulü etrafında gerek dahilde, kuvvet göndermeleri bahis mev gerek haricde yorumlar devam et sefıri Sir Noel Charles ile Dış işttalyada yapılmakta olan vapurzuu değildir.» Acaba Birleşik A mektedir.. Hukumetır azimli \e leri Bakanımız Fuad Koprulü dün larla ısmarlanacak yeni gemiler meriba Dış işleri Bakanı bu şekilde banşçı sıyasetının kafî bır netic^si akşam saat 19 da vilâyette uzun hakkında Denızyolları Genel Müdürü ile temaslarda bulunmak üzekonuşmakla, Türkijenin bütün olarak telâkki edılen pakta kabulü bır görüşme yapmışlardır. Bu topre Ansaldo fabrikası müdür'.erinden Arkası Sa. 5, Su. 2 de kuvvetini Orta Doğuda tutacağını, müz mevzuu üzerınde dünden itiAstengo Luızi dün uçakla jehribunları parçalıyarak bir kısmuıı mize gelmıştir. Batı Avrupaya sevketmiyeceğini mi Tahranın, Sovyetlere petanlatmak istemiştir? Bu ihtimal B. Astengo kenaısııe görüşen bir Kahraman bir ağır yaralımız nçafctan çıkanlırken kuvvetlidir. Bugün General Eisenrol vereceği açıklandı arkadajımıza, Denizyolları Umum hower'in karargâhma bağlı memMüdürü Yusuf Ziya Önişle gorüşTahran 23 (a.a ) United Press: leketlerin, bütün askerî birlikleri mek üzere Türkıyeye geldığinı, bir İran ve Sovyet Rusya ikı memleket hafta kadar burada kaldıktan sonBatı Avrupa üslerinde bulunnıaktaarasındakı dostluğun artüğuıın ra memleketıne doneceğıni bıldırdır. Halbuki gayet kanşık bir manmi} ve demiştir ki: zara arzeden Orta Doğuda Türkiye, Washington 23 (A.P.) Birle him görüşmeler sonunda Dış iş emaresı olarak dun yeni bir tıcarî istikrarlı durumu ve sağlam ordu şik Amerikanın bugün bildirdığine leri ve Savunma Bakanlıklan ta mubadele anlaşması üzerinde gö«Fabrıkalanmızda inşa edilen gesu ile bir istisna teşkil etmektedir. gore guney doğu Asyada komünist rafından neşredılen tebliğde Hındi ruşmelere başlamışlardır. Goruşmeler Mıllî Ekonomı Bakanlığında Bu bakımdan General Bradley'in lere karşı savaşmakta olan Fransız çinide komünıstlere karşı savaşan başlamıştır Türkiyeyi zijareti esnasında daha ve Hindıçini kuvvetlerine yapılacak kuvvetlere gönderilecek sılâh mıkIhzarî mubadele anlaşmalarından askerî yardım arttınlacaktır. tarı hakkında herhangi bir rakam çok Türk ordusunun silâh ihtivacHındıçinideki kuvvetlerin baş mevcud değildir. Yalnız Hmdiçiniye anlaşıldığma gore petrol doğrudan lannı ve bu ordunun diğer üye memleketlerin Orta Doğudaki kuv kumandam General De Tassgny'nin yapılan yardım programının yenıden doğruya Sovyet Rusyaya sevkedil Arkası Sa. 5, Sü. 3 te vetleri ile işbiıliğini gbruşeceği sa Amerikan başkentmde yaptığı mü gozden geçırıldıği belirtilmektedir. nıhnaktadır. Âtlantik Paktına dahil memleketlerin kullanacaklan siIâhlann standard bir tipe bağlanması büyük ehemmiyet verilen meTokyo 23 (a.a.) (afp) General Çın Kuzey Kore heyeti cevabuı selelerden birini teşkil etmektedir. Ridgway'in mesajına cevabı bu sa gönderildığinden telefonla haoerHer ne kadar bu mesele etrahnda bah mahallî saat 10 da Müttefik dar edilmiş ve Pekin radyosu 6u şimdıye kadar yapılan muteaddid irtıbat subayları tarafmdan komu derhal Ridgvvay'in notasmı yayuılatemaslar müsbet neticeler vermenist subaylara tevdi edılmiştir. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de tnişse de yakında bunun da bir karara bağlanması ihtimalleri gayet kuvvetlidir. Başkan Truman'ın hususî müjaviri Harriman'ın riyaretine gelinİzmir 23 (TJîA.) Dün şehrice, bunun, daha çok Orta Doğu samizde garıp bir hırsızhk vakası olvunması meselesinin siyasî cephesi muştur. Meçhul bir hırsız, KarşıAnsaldo mumessili Astengo Luizi ile alâkalı bulunduğu zannedilmekyaka lisesinin pencere camını kıratedir. Her ne kadar Ottawa konfemiler yakmda bitecektir. Denizyolikinci Milletlerarası Basketbol rak, laboratuvar odasına girmış ve ransı Türkiyenin Pakta iştirakini turnuvası dün gece Spor ve Sergi buradan bir mıkroskop ile bazı kıyları ile yeni anlaşmalar yapraak ugöruşmüş ve tasdik etmişse de, Sarayında yapılan maçlardan sonra metli eşya çalmışür. Ertesi gun liKahramanianmız, Koreden vapur zereyiz. Samsun vapuru da yen Korede bulunan kahramanianmız Akdeniz komutanlığı meselesini ne parlak bır tbrenle sona erdi. Maç se müdurünün şikâyeti üzerıne za dan 21 kışılik bir yaralı kafilesı dün la Yunanıstana, oradan da buraya den işle>'ecek hale gelmiştır Ekım ele almış ve ne de halletmiştir. Lonlar sonunda Yugoslav takımı şambıta tahkikata başlamıştır. Bu ara iki askerî uçakla İstanbula geldi iki Türk tayyaresi ile nakledilmıs ayında Akdenız seferıne çıKabıledra, Orta Doğunun ayn bir komupiyonluğu kazandı. Arkası Sa 4. Sü. 8 de csktır » da çalınan eşyalar Karşıyakada bir tanhğa bağlanmasmı ve bunun baDün gece ilk maç İtalya ile İran polis noktasının içinde bulunmuşşına da bir İngiliz generalinin gearasındaydı. Turnuvanın ilk gü tur. Hırsızın korku veya nedamet tirilmesini ısrarla taleb etmektedir. nündenberı güzel oyunlarile umu neticesinde çaldığı eşyaîan, polisin Hattâ bu isteğini yerine getirsinler mun takdırine mazhar olan ve tur bulunmadığı sırada noktaya bırakdiye Kuzey Atlantikte donanma nuvada bir sürpriz yaratan İran tatığı zannedılmektedir. komutanlığını bir Amerikan amikımı bu maçta İtalya karşısında da raline bırakmaya dahi razı olmuşçok güzel bir oyun gosterdi ve tur. Fakat bugün İngilterenin Orta karşılıkh basketler içinde heyecanlı Doğudaki durumunun, müşterek bir bir şekilde geçen 40 dakika sonunsavunma teşkilâtmın başına gegda kuvvetli rakıblerini 4640 yenerek turnuva dördüncülüğünü mesine müsaade edemiyeceği söylekazandı. nilmektedir. Bö.vle bir tayinin knrulacak savunma şebekesinin geİkinci maç Fransa ile Mısır aranişlemesine, yeni üye devletlerin suıdaydı. Bu maçta çok güzel bir katılraasına imkân vermiyeceği ileoyun çıkaran Fransız ekıpi Mısırı Takımımız 60 puanla ri sürülmektedir. ..Aksini iddia emağlub ederek 7743 sayı ile yeni dördüncü oldu denlere göre de, İngilterenin bu bir turnuva rekoru da yapmış olStratejik bölgede muteaddid üsleri, du. Günün son müsabakası TürkiRoma 23 (a.a.) (Hususî muve mühim askerî kuvveti bulunye ile Yugoslavya arasındaydı. Bu habirimızden): Burada yapnan Ormaktadır. Bu bakımdan da komaçta Türk millî takımı Yugoslav dulararası atletizm şampiyonası nemutanlık bir İngiliz generaline devmillî takımını 3 sayı farkla yense ticesinde Fransa takımı birinci olredilmelidir. dahı üç takım arasmdaki averaja muş, bizim takım da 4 üncüiüğü algöre şampiyon olacaktı. Takımımız mıştır. Neticeler aşağıdadır: Orta Şark savunma şebekesinin oyuna şu 5 ile başladı: belkemiğini teşkil edecek olan Tür1 mci: Fran 119 puan, 2 nci: İtalya kiyenin, bu iki görüşten hangisinin Sacid, Yalçın, Sadi, Yalım, Yıl 66,5 puan; 3 üncü İngıltere 64.5 putercih edileceğini söylemekte hermaz. an; 4 uncü: Turkıye 60 puan; 5 ıncı kesten fazla hakkı olsa gerek. Turnuvada birinciliği kazanan Tugoslav takımına Fatihin bronzdan Maçın ilk dakikalan çok heye Ameı.ka 54 puan, 6 ncı: Beljıka 43 CUMHURIYEI Arkası Sa. 4, Sü. 3 te puan. mamul bir heykeJI Vali tarafmdan hediye edilirken Pakta dair Fuad Köprülünün demeci «Türkiye siyaseti dünyanın en soğukkanlı siyaselidir, femkinli ve ilimadlıdır» Ankara 23 (a.a.) Türkiyenin Âtlantik Paktına kabulu hakkında Ottawa'da verilen karar üzer.ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ismet İnönü ile Mıllet Par tisi eski Başkanı Hıkmet Bayurun ileri surdükleri mütalealara ne diyeceğinı sorduğumuz Başbakan Londra 23 (a.a.) (Reuter): InAdnan Menderes bıze aşağıdaki begıltere kralı Altıncı George'a buyanatı vermıştir: gün Buckıngham sarayında 2 saat « Âtlantik Paktına eşit haklarsüren bir cığer amelıyatı yapılmışla kabulümüzün, ahiren, Ottawa'da tır. toplantısını bitiren Âtlantik KonAmeliyatı müteakıp doktoılar taseyınde kararlaştırılması ve bu Amerika, Ankaradan rafından neşredılen raporda «Daha kararın pakta dahil devletler parbır kaç gün içın endişe mevcud olGnl. Bradley'in Türlamentolarınca tasvibinm tavsıye makla beraber, amelıyattan sonra olunması keyfıyeti, memleket içinKralın sıhhî durumu memnuniyet kiyeye gönderilmeside olsun dışarıda olsun umumî ve vericıdir.» denilmektedır. hakh bir memnunluk uyandırdı.ni tasvib etmesini Yapılan ameliyattan akciğerin bir Memleket içindekı memnunluk, kısmının alınmış olduğunu belırten istedi bağımsızhğına ve toprak butünlürapor, Kralı amelıyata hazırlamak ğune heıhangi bir taraftan yön.ltıWashington 23 ( a a ) (Afp) uzere 36 saattenberi yanında bululebılecek bır taarruza sonuna ka Diplomatik çevrelerden öğrenıldi naniar dahıl olmak üzere, 8 doktor dar karşı koymak azminde olduğu ğine göre Birleşik Amerika hüku tarafmdan imzalanmıştır. herkesçe bılinen Türk mılletının meti Ankaradan, Turk sılâhlı kuvAmelıyatı, İngiliz goğüs cerrahisi kendisini müdafaada yalnız kendı vetlerinın Âtlantik Paktı teşkılâtımutehassısı Operatör Cleraent Prıce imkânlarile iktüaya mecbur kal Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Thomas yaptnıştır. mayıp, başta Bırîeşik Amerika olmak üzere bütün Batı demokrasilerinin fi'lî işbirliğinden faydalanmayı sağlamış bulunmasmdan ileri gelmektedir. Bu yardımm karşılıktt olması •&#? Batı Avnıpanm konınması davasıaı ehemmiyetle ele almış bulumn demokrasi âlemini memnun etmiş bulunuyor. Arkası Sa. 5, Sü. 1 de ingiliz Kralı Bradleyin ameliyat oldu Bayarın Karadenîz seyahati Cumhur Başkanı bugünlerde Rizeye, oradan da Trabzon, Gümüşane ve Erzuruma gidecek Türkiye seyahati Doktorlar, bir kaç gün için endişe mevcüd olduğunu büdirdiler Oğrendığimize göre Cumhur Başkanı Celâl Bayar, bugünlerde Karadeniz bdlgesinde bir tetkik seyahatine çıkacaktır. Celâl Bayar İstanbuldan Gazianteb muhribile Rizeye gidecek, oradan Trabzona dönecektır. Bir müddet sahıl şehirlerinde kalacak olan Cumhur Başkanı, bilâhara Gümüşaneye, oradan da Erzuruma geçecektir. Celâl Bayarın bu seyahati 10 gün Gece neşredılen tebdliğ kadar sürecektir Londra 23 (AP.) İngıltere Cumhur Başkanı Ankarada Kralı 6 ncı George'a bu sabah yaAnkara 23 (a a ) Cumhur Baş pılan amelıyattan aşağı yukarı 9 kanı Celâl Bayar bugun saat 15 30 saat sonra mahallî saatle 21,15 te da Yalovadan buraya ve oradan da Majestenin sıhhi durumu hakkınuçakla saat 19.10 da Ankaraya geida neşredılen resmi tebliğ çok kısa mişlerdir. olup (Kralın sıhhi durumu ürold Cumhur Başkanı hava alanmda edildiği kadar tatmin edicidir.) deBüyük Millet Meclisi Başkanı Kenilmektedır. fik Koraltan, Başbakan Adnan Men, deres, Bakanlar, Başbakanlık Müsteşan, Emnıyet Genel Müdurü, Vali, askerî ve mülkî erkân tarafından karşılanmışlardır. 55 yaşlannda bulunan Kral George'un hastahğı geçen mayısta yakalandığı bir soğuk algmlığı iıe bajlamıştır. Hemen hemen bütün hanedan ailesi dünden berı ve bugün Londrada bulunmaktadır. Bu sabah kihselerde Kralm sür1atle iyıleşmesi ıçin âyinler yapılmıstır. Denizyollarının yeni gemileri İran Rus dostlugu artıyor Amerikanın Hindîçiniye askerî yardımı artıyor Korede mütareke için görüşmeler başlıyor garib bir hırsızlık Basketbol turnuvası dün gece sona erdi General Ridgvay, bazı şartlar dahilinde ateş kes konferansına devam edilebileceğini bildirdi tzmirde Yugoslavya birinci, Fransa ikinci, Türkiye üçüncü, iran dördüncü, Italya beşinci oldular Dün Koreden 21 yaralımız geldi Ordulararası atletizm birincilikleri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle