14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
MIVMM95Î / • Btl CvMHUKI X KT 8İR DAKÖCA: Güzellih Müsabahamtx Atlantik Paktı ve Türkiye ış durumun bütün jrîrdisine çıktısına vâkıf olamadjğunız jçin Türkiyenin Atlantik Paktına girmekle elde edeceği nimet ve yükleneceği külfetleri tamamile takdir edemediğimizi saklamıyacağun. Ben şahsan Türkiyeye Şimal Atlantik Paktı devletlerine verilmiş olan garantijo benzer bir teminat verilmesine taraftar idim. Gerçi böyle geniş. memleket siyasetinde münferid bir gazetecinin mütaleası deryada damla kabilinden telâkki edilecek kadar ehemmiyetsiz sayılabilirse d« vazifemiz, mütalea ettiğimiz hâJilerdeki kanaatimizi ona veri'.ecek kıymeti kale almadan yazmak oldnğuna göre bundan çok evvel de yaptığıra gibi burada da aynı kanaati izhardan sonra, memleket müdiramnın pek hayırlı ve faydalı telâkki ettiği bu siyasî anlaşmaya girişimizden dolayı ben de memlekete hayır ve ^ faydalar dileyerek mesele>i mütalea etmek istiyorum. Gerçi devletin Şimal Atlantik Paktına iştiraki böyle giinlük bir sütunla incelenecek şey değilse de hâdiselerle okuyuculanmız arasındaki irtibatı muhafaza için bu mevzun da mümkün mertebe büyük hatlarile mütalea edeceğiz. Altı da bir... Dr. Musaddık ve petrol Amerikamn yeni atom silâhları Atom enerjisi ile ilgili çalışmaların dev adımlarla ilerlediği bildiriliyor mücadele San Francisco 23 (a.a.) (Unlted Press) Dün burada toplanan Amerikan iş federasyonu, komünizme karşı cihanşümul hamleli bir mücadele açılmasım istemiş ve »ncak kuvvet sayesinde demokrasılerin hür kalacagını belirtmiştir. Sekiz milyon azah birliğin milletlerarası işçi münasebetleri komisyonunun yajinladığı raporun yann bütün delegeler tarafından tas\'ibi beklenmektedir. Raporda şu noktalara işaret îdilmektedir: 1 Birleşik Amerika, kayıdsız ve şartsız hükümranlığını ve tam mıllî istiklâlini tekeffül ederek, Ban Almanya ile andlasma imzalamakta demokrasilere önderlik etmelidir. 2 Bütün milletler Rusyanın iştirakile olsun veya olmasm ATUItury* ile sulh yapmahdırlar. 3 İngiltere, Fransa. Yugoslavya ve Birleşik Amerika Sovj'et Rusyanın muhalefet ve itirazmı kale almaksızın «İtalya halkı için adaletsiz» olan İtalyan sulh andlaşmasmı tadıl etmelidirler. italya Atlantik ittifakına alınmalıdır. 4 Türkiye ve Yunanistana Ku zey Atlantik camıasmda derhal üyelık verilmelidir. 5 Birleşik Amerika, güvenlik ve refah andlaşmasını imzalamBİan için Ortadoğu hükumetlerine bir müracaatte bulunmalıdır. Türkiye Arab ve İsrael bu andlaşmaya ıthal edilmeli ve bu paktla bir hayatî bölgede yabancılara tanınan hususi imtiyazlarla müstemlekecıliğın her türlu izlerini süratle ve sistemli olarak yoketmeğe Birleşmiş Milietler vasıtasile teşebbüse geçilmeüdir. 6 Korede ancak toplanfa hakikaten tarafsız bölgeye nakledildiği takdırde mütareke müzakarelerine tekrar başlanmalıdır. randa Dr. Musaddık. petrol davasını hallerınck maksadile Başbakanlığı deruhte ederken güç durumlarla karşılaşacağuıı faWashington 23 (Nafen) Atom (gayet süratli, gayet gizli olan bu kat gene de hedefine ulaşacağmı enerjisi ile ilgili çalımaların dev denızaltı uzun mesafeler katedebilehesablamıstı. O tarihte biri İngiliz, adımlarla ilerlemekte olduğu bildi cektır. Şnorkel de kullanmıyacağındiğeri Amerikan idaresinde lmlu nlmektedir. Eylul ayının başında dan bu denizaltıyı radar veya dinan iki büyük petrol şirketi arasın Amerikan denız ve hava kuvvetleri ğer âletlerle denizin dıbinde tesbit da şi^Betli bir rekabet mevruddu j tarafından verilen siparişler, atomla etmek imkânsız olacaktır). 109 Artems Güler 108 Yüksel Erkılıç 2 Taktik bombalar (Hafif uve İranın yeni Başbakanı da bu işleyen denizalb ve atom uçağı et' * çaklar bu taktik bombalan süratle Elimizde bulunan mahdud lesimBu ilk seçmede müsabakamıza ihtilâftan faydalanarak Iondrayı rafındaki faaliyet buna delil addetaşıyabileceklerdir. Bu taktik atom leri de bir kaç gun içınde ııeşredip iştırak eden bütün güzeller buluAbadandan çıkarnıayı düşiinüyordu. dılmektedir. bitırdikten sonra, gelecek hafta nacaklardır. Yalnız Ege güzeli ile Diğer taraftan bunlardan başka bombalannı taşımak için hususî Bahis me\7uu Amerikan petrol s>uçaklara ihtiyaç hissedilmiyecekıçinde, müsabakanın büyük jüri bugün seçılecek olan Ankara güketi, Suudi Arabistandaki kuyulan bazı yeni silâhlann da bulunduğu tir). heyeti huzurunda yapılacak olan zeli sonuncu seçmeye gireceklerdir. halktan gizlenmemektedir. Hattâ isletmekte olan ARAMCO, İngiliz 3 Radyo ile idare edilen füzebinnci seçmesinin gününü, saatini Diğer güzellerden şimdiden müsasirketi ise Dr. Musaddık"m miica atomla ilgisi olmıyan bu silâhlann ler (yeni hazırlanmış olan füzeleri ve yerini ılân edeceğız. bakaya hazırlanmalanru rica ederiz. deleye giriştiği Angloİran şirketi modern harb taktiklerine bile te yüzlerce kilometredeki hedeflere sir edeceği ve bunların değıştirilidi. mesine yol açacağı ilâve edilmekte büyük bir isabetle göndermek mümDr. Musaddık iktidara geldiği sı dir. Bu yeni silâhlann, durumun, kün olmaktadır). ralarda, bu iki şirket arasındaki mü Batı demokrasileri lehinde geliş4 Atom mermileri (Bu mercadelenin Tahran hiıkumetinin işi mesine imkân vereceği de belırtil mileri ağır toplarda kullanmak Iskenderiye 23 (a a ) (Reuter) ni kolaylaşhracağı tahmin edilmiş mektedir. Bakanlar Kurulu Siyasi Komisyonu mümkün olmaktadır. Yeni bir harb Ankara, 23 (ANKA) Maliye ti. ARAMCO ile Suudi Arabistan dün toplanarak ingiliz Dış Işleri Butün bu yeni silâhlann şu ddrt için belki de en öldürücü silâh bu Bakanı Herbert Morrison'un Insi Bakanhğı. ağustos 1951 sonu itiKrall arasmda o sıralarda yapılan kategoriye ayrılmakta olduğu anla olmaktadır. Bunun üzerindeki çagelır Baştaratı 1 mci sahifede hşmalar ve tecrübeler ikmal edilliz Mısır anlaşmasının yenıden barile Hazinenin altı aylık bir andlasma geveğince bu şirket şılmaktadır: gözden geçırilmesi hakkmda Mısır rakamlannı tesbit etmiş bulunmak mıştır. kârın yüzde ellisini kendine saklı1 Atomla işleyen denizaltılar miş ve iyi neticelere vanlmıştır.) General Ridgway cevabî mesaBaşbakanı Nahas Paşaya gonderdıği tadır. Ağustos ^yı içinde yapılan vor, yüzde ellisini de Suudi AraıııııııınınnilllinilllllllllinflinnilHniHlllllllllllllllıiHiıı '"" Türkiye Atlantik Paktma tştişahsî mektubun muhteviyatmı mü 112 858 868 lira ge'..r ile, altı aylık jında görüşmelerüı inkıtaa uğrarr.ası bistana bıraknordu. Halbuki Anelogelır rakamı 640.631.820 Iir3yı bul mesuliyetinin komünistlere aid bv rakle Atlantik Paktına dahil diçeı talea etmiştir. Aynı zamanda Lonîran idaresi Tahrandaki idarecilere devletlerin askerî yardunlannı lunduğuna işaret etmektedir. dradaki Mısır Büyük Elçisi Abdül muştur. kânn yalnız yiizde 2fi sını verdiğinGeneral Ridgway Birleşmiş Mil sağlamış ve buna mukabil kendi de Fattah Amr Paşanın ingiliz Dış Işden, petrolu daha ucuza temin etÇekoslovakyada hürriyet letler irtibat subaylannın 24 eylul onlara yardım taahhüdü altma girleri Bakanlığile yaptığı goıuşmeler miş oluyor, genis şebekesinden de pazartesi günü Ponmunjon'a gide miştir. Bu karşıbklı taahhüdlcrin de müzakere edılmiştir. İngilterenin Akdeniz fılosuna kulüpleri tesis edildi faydalanarak ARAMCOya amanAnkara 23 (a a.) Göçmen ve rek Çin Kuzey Kore irtibat su tafsilâtını bilmiyoroz. Yalnız bütün sız bir rekabet yapıyordu. Fakat Mültecılere Türkiye Yardım Birli mensub 9 gemiden müteşekkıl bir Umumiyetle iyi haber alan çevNewYork 23 (a.a.) (United baylarile mütareke müzakerelerinin Batı matbuatının neşriyatma bafilo bugün saat 8 de ümammıza geTahran ile Londra arasmda müza ğinden: relere göre İngiliz Büyük Elçisi Press): Hürıiyet kampanyasmın tekrar başlamasma müteallik şart karak, Şimal Atlantik Paktı devkereler açıldıktan ve İngiliz temGöcmen ve Mültecilere Türkiye lecektir. Amıral Sir John H. Edesten Sır Ralph Stevenson tarafından ev başkanı bulunan Pensüvanya Üniletlerin in bizden yanm milyona lan görüşeceklerini bildirmiştir. silcileri de kânn yan yanya pav Yardım Birliği genel merkez yö in komutasmda olan fi'o limanımıza velki gün Mısır Başbakanına tevdi versitesi Rektörü Harold Stassen yakın bir kuvvet umduklannı zanKızıllar, bundan evvel gönderlaşılmasını kabul ettikten sonra Dr. netim kurulu bugün Büyük Millet girerken şehri top atışı ile selâmhedilen mektubda Morrison, Nahas dün yaptığı bir konuşmada, Demir dikleri bir mesajda, mütareke gö nediyorum. Bu gibi siyasî ve askerî Musaddık'ın. sönmekte olan bu ih Meclisi Refik Koraltanm Başkanb yacak ve Selimıyeden aynı şekilde Paşanın iki memleket arasındaki anlaşmalarda kimse kimsenin kara top atışı ile mukabele edilecektir. tilâh körükiemesi. bundan fayda te ğında toplandı. dostane münasebetleri bozabilecek Perde gerisi memleketlerine gön rüşmelerinin yeniden başlamasını gözleri için taahhüd altına girmiFilo ayın 29 una kadar limanımin etmesi imkânsız bir hale gcliherhangi bir acele karar alınma derilen mesaj balonlannın neticesi istemişlerdi. Kaesong konferansı yeceğine göre biz onlardan garanti Son çıkan kanunla Devlet Bakanmasını rıca etmektedır. Aynı çev olarak Çekoslovak gencliğinin «hür Kızıllar tarafından 23 ağustosta in ve yardım beklerken onlann da yordu. Başkan Truman'in özel mü lığına bağlanmış olan Toprak ve mızda kalacaktır. reler, Mısır taleblerini karşılaya riyet kulübleri» tesis ettiğini bil kıtaa uğratılmıştı. çaviri Harriman'ın ise miidahale et Iskân Işleri Umum Müdurü Haşim bizden aynı şeyleri beklemesini ta . Kaçakçılık tasansı son İşgal edilen yüksek tepe cağı kanaatinde olduklan yeni In dirmiş ve şöyle demiştir: mesi ve Attlee hükumeti tarahndan Işcan bu toplantıda hazır bulunarak biî bulmamız icab eder. Korede Sekizinci Ordu karar« Esir bir memleketin çocuğunun gıliz tekliflerinin yakuıda gönderiyapılan son teklifleri de destekler izahat vermiştir. şeklini aldı Yalnız bu vadide söylenecek söz> leceğini ilâve etmişlerdir. Bir söz hürriyetten bahsetmeğe başlaması, gâhı 23 (A.P.) Amerikan piya ler vardır. görünmeM Dr. Musaddık'ı büsbütün Bulgaristandan memleketimize Ankara, 23 (ANKA) Gümrük cü Mısır Bakanlar Kurulu Sıyasî komünistlerin söz savaşını kaybet deleri bugün süngü ve el bombamüşkül bir durumda bırakmış, e gönderilmiş olan göçmenlere hamıŞimal Atlantik Paktınm en ehem ve Tekel Bakanhğı tarafından uzun Komisyonunun önümüzdeki hafta mekte olduklarını isbat eder.» lan kullanarak yapüklan bir salindeki silâhı almıştı. yetli vatandaşlarımızın yaptığı te müddettenberi üzerinde çalışılmakmiyetli noktası ve adeta canlı tek müzakerelerine devam edeceğmi Stassen'in belirttiğine göre geçen vaşta Doğu Kore cephesinin en manası askerî yardnndır. Bu yarberrularla mustakil köyler kurul ta olan kaçakçılığm men'i hakkınİşte bundan sonradır ki, İıan baş.söylemiştir. geçirmeğe Kaş ilçesinde işlenen ay zarfında Sovyet peyki memle yüksek tepesini ele masma karar verılmıştir. Bu kara daki kanun tasansı son şeklini aldımın Atlantik ordusuna asker bakar.ı hedefine ulaşmak maksadile ketlere 10 000.000 dan fazla «hür muvaffak olmuşlardır. rın ilk icraatı olarak Konya vılâye mıs, Bakanlıkların vermekle tahakkuk etmesi de tacinayet müta.eaıarına ikinci bir oyuna teves^ül etmiştir. Mısır kabinesinde değişiklik Bugünkü kanlı savaşta en yük biidir. Basm ve ajans haberlerine riyet ve ümid mesajı» nı muhtevi tinin Cihanbeyli kazasına bağlı Pı evkolurmuştur. Bir kısım BakanBirincUi ile mukayese edilemiyecek yapılacak sek tepeye karşı taarruza geçen göre Türkiye bu orduya 300 bin kiAntalya, 23 (TH.A.) Kaş ka12 balon gönderümiştir. narbaşı mevkıinde 100 haneli, Kan .ıklar, tasarının' muhtelif hükümlekadar tehlikeli olan bu ikinci oyuAmerikan piyade takımından anzasmda feci bir cnayet işlenmıştır. edecekmiş. Bu rakamın dilli Tüfekçi yaylasında 150 haneli [erine muhalif Kahire 23 (A. P.) Kahire gaze. kalmışlardır. Banun hedefi, İngiltere Amerika birAmerikada 1952 başkan cak sağ kalan 3 kişi tepeye varmış şi ile iştirak ohnadığını bilmediğimiz doğru olup iki köyün kurulmasına başlanmış kanhğın tasansı ile diğer Bakan Köy sâkinlennden Ahmed Keçeci telerinin bugün bıldirdıklerine göliği ile Rusya arasındaki ihtilâflaraynı köyde oturan İsmail İve tara re, Mısır Başbakanı Nahas Paşa tır. seçimi hakkında hazırlık lardır. Komünistler bu 3 kişinin gibi, hükumetin de şimdiden böyle lıkların noktai nazarlan, Bskanlar dan faydalanmak ve bu sayede hemüdafaa ettiği tepeye taarruza geç bir taahhüde girmig olacağmı tahBundan maada muhtelif vilâyet Kuruluna sevkolunacak ve tasan fjıdan başı taşla ezılerek öldürül Mısır Kralı Faıuktan pazartesi güdefe ulaşmak gayesini gütmektedir. NewYork 23 (Nafen) Birleşik mişlerse de çok kısa bir zamanda min etmem. muş ve cesedin ayağına ta? bağıalerde aynı şeküde mustakil köyler orada son şeklini alacaktır. nü için ikinci bir konuşma taleb et Amerikamn bellı başlı iki siyasî Muhakkak ki İngilizlerin takip etAmerikan piyadelerine takvıye r.arak çaya atılmıştır. miştir. Bir askerî mütehassıs olmamakla tniş olduklan yanlış yol. Dr. Mu kurulması esası da kabul edilmiş, partisi gelecek sene yapılacak olan kıtalan gelerek komünistlerin narYeni tasan, kaçakçılığı ithal ve Katil İsmail, jandarma'.ar taraköylerin yeri tetkık ve tesbıte ba?beraber bu taahhüdün tahakkuku saddık kabinesinin de böyle bir oAynı gazetelerin ilâve ettiklerine Cumhur Başkanhğı seçımine hazır şı taarruzu tardedihniştir. hrac kaçağı olarak, ikıye ayıımak fından yakalanmıştır. Cına> etin yuna duşmesine fırsat vermiştir. lanmıştır. Tetkikat neticesinde ye :a ve kaçakçılık fiiilerini ayn ayn eski bir tarla ihtilâfı yüzünden iş göre, Yarın Iskenderiyede yapıla lanmaktadırlar. Bu seçimlere muha Associated Press muhabiri Stan sırasında dikkatten uzak tutulmınıden kurulacak köyler için ayrıca Bugün İran hiıkumeti yavaş yavaş cak olan bu mülâkatta Süveyş Ka lefctte bulunan Cumhuriyetçi Par Cartor bu 5 haftadanberi devam yacağına emin olduğumuz bazı nok;esb:t etmektpdır. lendiği an.aşılmıştır. yüzünü kuzeve çevirmekte. Rus ti karar almacaktır. nalı bölgesinde bulunan İngiliz tının kimin aday göstereccği henüz eden savaşlardaki en son kazanı!an talan burada tekrardan geri kalaBari fuannda Türk günü Antidemokratik kanunlar kıt'alan yüzünden patlak veren kafî olarak bilınmemektedir. Fa muvaffakıyeti bildirdikten sonra mıyoruz. caret temsilcileri ile temaslannı artSeydiköy yolunda bir tırmakta ve Londradan gelnıez olan Türkiye Atlantik Paktına dahil İngiliz Mısır ihtilâfı ile mulı'e kat General Eisenhower'den ısrarla tepeyi işgal eden taburun, verdiği Bari, 23 (a.a ) Dün fuar idainceleniyor kamyon kaz&sı malzeme ile maddeleri Sovyetler melen kabinede yapılacak değişik bahsechlmektedir. Son olarak New kanlı savşaşlar sonunda normal me devletler içinde Rusya ve Demir resınce tertıb edilen Tüık gününe Ankara 23 (Telefonla) İçis likler konuşulacaktır. Birliğinden temine çalışmaktadır. maışımızın York Valisi Dewey de General cudunun tam üçte birine indiğini Perde ile en büyük hududu bulunan İzmir, 23 (I.HA.) Seydiköy saat 10.30 da İstiklâl leu Baksnı Halıl Özyünıkün başBaşbakanm bu tehlikeli siyasetidir den binaenaleyh kendi kuvvetini kendi donmekte olan bir kamyon, çalınmasile başlanmıştır. Dış TıcaBu arada parlamento da pazartesi Eisenhower'in Cumhuriyetçi parti belirtmektedir. ki, İran meclisinde mııhalefetin ge surat'.e yoluna devam ederken kar ret Nezareti Sıyasî Müsteşan, se kanlığında b.r komisyon anıideöz topraklarında bulundurmağa tarafından aday gdsterilmesinin günü Kahirede toplanacaksa da bu Korede hava faaliyeti nişlemesine imkân vermiştir. Üç şısma çıkan bir vırajı alamamış» natorler, mahallî otoriteler ve ga mokratık kanunlan incelemekte imecbur olan devlettir. Onun için toplantıda görüsülecek herhangi kuvvetle muhtemel olduğunu söyTokyo 23 (a.a.) (Afp): Hava haftadan beri hıikumet itimad oyu üç takia atarak yan taraftakı bir zeteciler törende hazır bulunmuş di. Çahşmalarına kısa bir ara veren erhangi bir hâdisede Atlantik crmuhım bir mesele bulunrr.amakta lemiştir. kuvvetleri tebliğı, 21 haziran ile 21 dusu emrine vereceğimiz kuvvefiistemekte fakat bu ovu verecek mil hendeğe yuvrlanmıştır. lardır. Bu münasebetle Siyasi Müs komisyon önümüzdeki ayb^şmdan dır. Demokrat Partrnin gene Başkan eylul arasmda geçen 3 aylık devre mizin miktan tesbit edilirken bu itibaren tekrar çahşmalarına başhletvekillerini bir araya eetiremeKaza neticesinde şoför Ramazan teşar ve Fuar Başkanlan, iki mem yacaktır. Mısır gazeteleri, ingiliz kıt'alan Tmman'ı aday gösterip göstermıye içindeki hava harekâünın netıcele noktanın herşeyden evvel gözönun»ektedir. Dün gece meciiste bazı leket arasındaki dostluk ve ticarî Kanal bölgesini tahliye etmedıkçe ceği de belli değıldir. Başkan Tru rıni vermiştir. Irillervekilleri Dr. Musaddıka karşı Demir ağ:r surette yaralanmış ve münasebetlerin ehemmiyetini beBatı Almanyadaki manev Orta Doğu ittifakına Mısırın gire man şimdiye kadar yapılan basın Bu devre içinde müttefik uçaklan le bulundurulması ihmal edilmez şiddetle cephe almışlar. petrol siya kamyonun üstünde bulunan Oe lirten birer nutuk vermişler ve bu ıir keyfiyettir. miyeceğıni behrtmektedırler. toplantılarında bu mesele ile ilgili 53.000 çıkış yapmışlar, 16 bin düşsetini tenkid etmiçler. Rusyadan ge ınan Kaygısız isimli bir işçi par söylevlere Roma Tıcaret Ataşemiz ralar sona erdi İkinci bir mühim nokta da vereçalanarak ölmüştur. TahkikaU deman kamyonu, 5100 vagon ve 110 olarak sorulan sualleri cevabsız lecek yardımın İran milletine değil Öktem mukabelede bulunmuştur. eğimiz kuvvetin, bu pakta dahil Berhn 23 (Nafen) Atlantik Müslüman bloku bırakmış ve adayhğını koyup koy lokomotif tahrib etmişler veya ha diğer devletlerin nüfuslanna göre de komünist Tude partisine yara vam edümektedır. Bilâhare paviyon gezilmiş ve da Paktma dahıl bir çok dsvietlere uğratmışlardır. yacağma işaret etmişlerdir. Bir ses sanatkârına tecavüz vetliler fuar heyetımizi muvaffakı mensub 100.000 askerin iştıraki ile Bağdad 23 (Nafen) İrak İstik mıyacağı hakkında hiç bir şey söy saramüttefik uçaklan Bu üç ay için e a>nı nisbette olması zaruretidir. de duşmanın kulâl Partı<inin lıderı, bir Muslumsn lemeTıiştir. yetinden dolayı tebrık etm şlerdir. yapılan butün manevralar bu akBiz, 4550 milyonluk hükumetler İzmir, 23 (TH.A) Şehrımizde zey Kore hava alanlarını tamir için Bir zamanlar İneriltere ile Amerika memleketleri bloku kurulması tekolan Fransa, İtalya ve İngilterenin Türk günü münasebetile fuar şam sona ermiştir. Bu manevralarSafiye Aylânın fakir bir tecavüz hâdisesi olmuş, bir ses sarfettikleri israrh gayretleri tesirarasmda mevcııt ihtilâftan favdalanermeyi vadettikleri efektiflerin idaresi büyük bir yemek tertible da doğucan gelen bir tecavüz ön lıfini yenilemiştir. Mumsile\hin be siz bırakmışlar ve kuzey batı Komaya çalışan Dr. Musaddık şimdi sanatkân kadın gece evine oönerlirttiğine göre bu blok, doğu ve hastalara yardımı herhalde yansmdan fazla bir şey ken zorla kaçırılmıştır. Fatma miş ve bunu heyetımizin akşam ü lenmiş ve tecavüz kuvveti püskürre'de cereyan eden 140 dan fazla bir taraftan İndltere ile Amerika, zeri verdiğı bir kokteyl takıb et tülmüştür. Ş.mdı gelecek ayın ba bah arasında sulhun koıunmasında İzmir, 23 (T.H.A.) Fuar müd hava muharebesinde duşmanın ha veremeyiz. Bundan başka bu kıtadiğer taraftan da Sovyet Rusya ara Engince, çahştığı gazmodan dün ların pakt icablanna göre Şimal şında da Amerikan işgal kesıminde bir rol oynıyabilecektir.' detince şehrımizde konserler veren va gayretlerini yok etmışlerdir. gece evme giderken yolunun üze miştir. smda mevcud anlasmazlıjh istismar Atlantik ordusu silâh ve takımlariBu yolda geçenlerde Karaşide de ses sanatkân Safiye Aylâ, dün Bari radyosu memleketim.z hak bir seri manevralara daha başianarine dört genc çıkmış ve kendisini Takriben Kaesong müzakereleriederek hedefine ulaşma arzusuncaktır. Bu manevralann da hedefi bir teklif ileri sürülmüş ve bunda Memleket hastanesine giderek fa nin başladığı sıralarda komünistler le, hattâ aynı usulle teçhiz ve terdadır. Muhakkak ki bu siyasetin tabanca ile tehdid ederek civardaki kında dostane neşnyatta bulunmuş doğudan gelen bir mütecavizi geri Arab Birliğinin genişletilerek bir kir hastalan ziyaret etmiş ve fuar güneye doğru şimdiye kadar gö biye edilmesi de bizde yeni bir assonuna kadar eötürülmesi pctrolun bir tarlanın içine götumnüşler ve ve mahallî gazetelerde Türk İtalyan ticarî münasebetlerıni behrten atmak ve bunu mukabil bir taarruz Müslüman bloku haline getirilmesi daki hasılâtının mühim bir kısmını rülmemiş çapta bir ikmal ve iaşe kerî sistemin tesisine doğru adım İranm değil de Rusyanın eline geç tecavuzde bulunmuşlardır. teşkil edecektir. Ordumuzun bu la imha etmektir. taleb edılmiş'.ir. Kadının şikâyeti üzerine müteca yazılar intişar etmıştir. hastalar arasmda taksim etmiştir. faalıyetine girişmişlerdir. Eyiul amesine yol açacaktır. Dr. Musaddık'ı kısmile, oraya dahil obnıyan cüzüyının ilk iki haftası içinde yollarda bn yoldan kurtarmak için İngilte vizlerden Ali isimli biri yakalantamları arasındaki irtibat meselest PROF. KİMBUS'UN MACERALARI: görülen 40.000 kamyondan 7000 renin yeni yeni güçlükler çıkarma mıştır. Dığerleri aranmaktariır. de bizi aynca meşgul edecek bir tahrib edilmiş veya basara uğratılması elzemdir. davadır. Artist Adolf Menju mıştır. Ömer Sami COŞAR Atlantik Paktma iştiraküniz üzebıyıklarını kesti Tebliğ mayıs taarruzundan evvelki iki hafta içinde 26.000 vasıtadan rine bu noktalar hatıra gelmekteHollywood 23 (a.a.) (Reuter): Müsteşrikler, Meryem 1600 ünün müttefik uçaklanna he dir. Müdiranı umunımuzun bunlan Tsnnjnış film sanatkârlarından 61 def olmuş bulunduğunu hatırlat bizden evvel düş,ünmüş, olduklaAnanın mezarını yaşlarındakı Adolf Menjp meşhur rından eminim. maktadır. bıyıklarını artık kesmiş bulunmakB. FELEK ziyaret ettiler Gene aynı devre içinde 21 komütadır. nist Mig tepkili uçağı tahrib edilAdolf Menju yeni bir filmde bıİzmir, 23 (TJÎ.A.) İstanbulda İngilterenin Moskova Elçisi miş 35 i de hasara uğratılmıştır. İtoplanan Müsteşrikler kongresine yıksız görünmesi icab ettiğinden Londra 23 (a.a.) (Afp) Ingüleri hatlarda bulunan Birieşmiş katılan delegelerden 50 kişılik bir 10.000 dolar mukabilinde adeta Milletler kuvvetlerine de 30 defa terenin Moskova Büyük Elçisi Sir grup, şehrimize ge'.miştir Grup, «&lâmeti farikası» sayılan meşhur paraşütle 1000 tondan fazla techiza David Kelly bugün uçakla Mosbugün Efese gitmiş ve Meryem A ve kıymetli bıyıklannı feda etrruşkovadan Londraya gelmiştir. ve iaşe maddeleri aülmıştır. nanm ikametgâhını ziyaret etmiş tir. Bununla beraber, sahne dışında tir. «ene takma bıyık i'.e gezmektedir. 0 w Ejes'te Meryem ananın mezan bulundu idi. Aynı şehirde fjtndi de Kudüsiin tarihi ve sevimli jahişesi mukaddes Maria Magdalena'nvn mezart bulunmuş. Kaz baba kaz, balcoîım daha ne mezarlar çıkaeak. İmar noktasından ihmal edildiği için ötedenberi *Anadolu mezarlığa döndü» demek âdetimizdır. Korkarım bu j/eni (!) mezarlar hükumete bir bahane daha verecek. Bize diyecekler ki: »Ne yapalım. Anadolu zaten astrlar ve anrlardanberi mezarhkmıj.* Fdhakika, mvbarek toprağın üstü, bugünkü halile sanki altından iJham alıyor gihi. D. N. İngiliz Mısır anlaşmazlığı Hazinenin alfı aylık '' Korede mütareke için görüşmeler geliri başlıyor Göçmenler için kurulacak köyler İngiliz fîlosu bugün limanımıza geliyor »(.'upıh'îriyet» in edebî tet.tkası: 1O5 Jale sesinin titrememesine çalışarak: Rahatsız olmanızı istemem, dedi. Dolaşacağım, hem biraz düşünürüm. Hışt deseniz buradayım. Genc kadın onun yaklaştığını gordü. Bir an uzanacak, saçlarını, kolunu, bir yerini tutacakm:ş gibi bekledi. Halbuki o iŞHldi. Siğara paketini aldı. Doğıulduğu zaman elini uzattı. Allahaısmar'.adık Jale hanım! Gülegüle Yaşar Bey! Adam odadan çıktıktan sonra Jale uzun müddet sed.rin kenarınca hareket?iz kaldı. Kafası bomboştu. Onui sözlerıni toparlamak, ö'.çüp tartmak istiyordu. Faydasızdı. Gayet sade. dostça şev'er söviemısti. Mâna çıkarrnak iyfyen, kelimeleri zorlıyan kendısıydi. Nedsn son ra kaiktı. ağ.r ağır soyundu. yatağını yapıp yattı ve ışığını söndürdü. Karanlıkta gczlerı açJc. saatlerce hareket£İ2 kaldı. Kulağı seste, onu < düşünüyordu. «Şimdı bahçede, şimdi ağaçlann arasmda dolaşır, sıgara ıçer!» Onun sigarasmm ateşini görür gibi oluyordu. Bu ateş karanlıkların içinde deniz feneri gibi yanıyordu. Belki de orada, incir ağacınm altmda, duvarın yanmde bütun gece öyle yanacak, parlıyacak, kendısmi cinlerden, penlerden koruyacaktı. Genc kadın çocukça şeyler düşündüğünü bıldiğı halde çarşafların arasına sokuluyor ve gülümtüyordu. Biraz sonra ona verdıği sözü haürladı. Superisini düşünmeye basladı. Bahcede dolaşan koruyucu meleğıne, o kırmızı ateşe hitab eder gibi son sahnelerden birile başhyarak, örtülerin altında mınldanmaya koyuldu: «... O deli superilerinin ?rasına artık aralarında ebedıyen bir yabancı olarak kalacak bırı, hanımhanımcık bir Superısi katılmıj olacak . Beni (insan) diye. çağıracaklar. Çunkü artık sukra ba$3$ağı at I lamıyacağım. Sularda merdivenler ineceğim. Çünkü sularda kitab sahifeleri çevıreceğim. Çünkü suiarda pencereler açacağım.» Yan uykulu ve dalgın, ince, solgun, ciddî bir erkek yüzüne doğru fısıldıyordu: «... Böylece unuruîmak, ölüm, yaş. yaratılış, bütün bunlarîa birbiıimizden aynlmış olduğumuz hal de, çok daha iyi anlaşacağız ve birbırimize sadık kaiacağız.» Jale uykusunun içine dudaklannda mahzun bir tebessümle ve Superisinin şövalyesine »öylediği son sözlerle girdi. YEDİNCİ GÜN I Gene kadın gözleri kapalı, uykulu bir sesle: «Kapı vuruıuyor!» diye, mırıldandı ve yatakta bir taraftan öbür tarafma döndü. «Münasebetsızlık! Çok gürültü oluyor!» İçini çekti, göz^erini açmadan kaşlarını çattı. Daha uyumak istıyordu. «Beni rahat bıraksmlar, artık yetişir!» Yastıklara sanlıyordu. Kapı daha şiddetle vurulmağa başlanuştı. Kıtmir de havlıyordu. Dinledi ve birdenbire örtüleri atarak yatakta sıçrayıp oturdu. Evet, kapı çalınıyordu, hem de yıkılacak gibi! Genc kadın yataktan nasıl kalktığını, sabahlığım nasıl aldığını, terliklerıni nasıl giydiğini kendisi de bilmiyor. Merdıvenleri Kıtrair peşinde nefes nefese indi. Bıliyordu Ziya olamaz, genc adam bir daha gelmez. Zaten kendisini Harbiyede biliyor o şimdi. Öyleyse? Kapmın önünde bir tahlike, felâket bekliyormuf gibi kaîbi çarpıyordu. Perili evde ilk defa rahat bir gece geçlrmiş, uyumuştu. Rüyasız, kapkaranlık bir uyku.. Yaşar Beyin sözleri, yorgunluk, başağnsı, hepsı tesu etmiş olacaktı. Y3n bay gın yatmıştı ve gimdi? «Komşulardan biri olmalı, yahud aradığı kapıyı şaşırmış bir yabancı? Belki de.. » En çok bu (belki) den korkuyordu ve kapıyı açtığı zaman aldanmadıgını anladı. Sabahlığını düzeltti. eii goğsünde geriledi. Bir tek kelime soylemeden hareketsiz kaldı. saldınyor, sevinçle havlıyordu. Jaîe toparlanarak yol verdi, Siz! Böy'.e sabah, sabah? Ahmed Cem gözlük'erin arkasından dikkatle genc kadını süzüyordu. Merak ettim. Dün akşam Saliha teyzeye uğramıştım, bir takım saçma hikâyeler anlattı. Sen bozulmufsun, zayıflamışsın biliyor musun? Jale: «Kendime gebneliyim! diye, düşündü. Zayıf ve bedbaht olduğumu görmemeli, böyle insanlardan hoşlanmaz.» Kapıyı telâşla kapadı. Kıtmiri söylenerek uzaklaştırdı. Sesinin titrememesine çahşıyordu. Ne «öylüyor Saliha teyze? Ahmed Cem gayet kuru: Ziya meselesi.. dedi, vurüdu. Jale peşinden giderken hayretle onun iğilmiş sırtına, kocaman boyuna bakıyordu. «Korkunc, şahane ailem benim! Ne çabuk haber aldılar, nasıl öğrendiler!» Rejisörün yüzünü görmeden, bir an evvel söylemiş olmak için: Aynldık! dedi. Ahmed Cemle her karşiıaşmada olduğu gibi gene o kötü aşağılık duygusuna yakalandığını, korkak bir çocuk gibi küçüldüğünü hisseKapıdaki adam sarı eldivenlerini diyor, kızıyordu. Önden yürüyen Ahmed Ceme öfkeyle seslendi: sallıyarak: Dıkkat edin Hocam, orada çü Çek şu köpegi ayaklanmın dirük bir basamak var. Yukan çıkabındenl diye, sınirlendı. Kjtnur, Aiuaed *"*niiTi Ahmed Cemin merdivenleri boyah, yeni ayakkabılannın altrada ;ıcırdatarak çıkmaya başladı. İyi yapmışsın, dedi. Şu budaladan nihayet kurtuldun. Jalenin çatılan kaşlannı, sararan yüzünü görmemişti. Fakat bu sözerin genc kadını sinirlendirdiğmi anlamış gibi hemen sözü değiştirdi Burası demek! Mahalle kötü. Ev de kulübe gibi çürük çank. Yazık elıne fazla para geçmiyecek, satsan kaç para eder bu? Kraliçenin mirası, ne olacak!. Sanatkâr dedin mi iki köhne eşya, babadan kalma bir çürük ev.. Bazılannda o bile yoktur ya.. Nemide müsrif kadmdı, onu da itiraf etmek lâzım, kazandığını yerdi.. Odaya girmişti, söylenmesine devam ediyordu. Şu köpek ne zaman bacaklanmıza yapışmaktan vazgeçecek. Terbiye edemedin sen bunu! Hani bazan, nereden düşündüm sana hediye ettim! diye, pişman olacağım geliyor. Eşikten içeri adımmı atar atmaz hayretle olduğu yerde kaldı. Ne oda bu! Bir hafta değil, bir gün yaşanmaz! Ne dağınıklık, olur şey değil! Etrafma merakla, gözlerini kırpıştırarak bakıyordu. Sonra yavaş yavaş dudaklarında o ince mustehzî tebessum sekıllenmeye başladı. J ORTAOKUL ve LİSELERİN « Sayın öğretmen kurullanna : Ünlü bir edebiyatçı: «Biî kitabı fethetmeden önce keşfetmek lâzımdır» diyor. Bu söz, ancak, öğretmen kurullannın keşfile değerienebilir. O halde kitab evimiz, bugün yaytnladığı seri halindeki 52 okul kitabmın metodu, tekniği ve baskı özelliği hakkındaki keşif raporunuzu beklemektedir. Nümunelerimiz postadadır. R E M Z İ K İ T A B E V İ . Arkast var ÖĞRETMENLERE KOLAYLIK TEMİN EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN DE İKTİSADÎ OLAN Orta Okullar için Toplu Tanm Bilgileri sınıf I.M. Ekrem Üzümeri Fiatı 100 Krş. Toplu Tanm Bilgileri sınıf HM. Ekrem Üzümeri Fıatı 125 Krş. Toplu Tanm Bilgileri sınıf HLM. Ekrem Üzümeri Fiatı 125 Krş. Kitablanmız sayın öğretnıenlerin tetkik nazarlanna sunulmuş, piyasaya arzedilmiştir. Bu kitablann, 1 Müfredat programına uygun olarak SINIFLARA AYRILMIŞ OLMASI, 2 Branşında Umî bir otorite olan Yüksek Ziraat Mühendisi EKREM ÜZÜMERİ tarafından yazılmıs bulunması, 3 Mevcud Tanm Kitablannın en temiz baskıh ve hepsinden UCUZ olması, Diğerlerine tercih sebeblerini teşkil eder. Sıpariş adresi: OKU1. KİTABLARI TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ Ankara Caddesı, Narlıbahçe sokağı No. 19 İstanbul SAYIN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle