19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 24 Kyiul 1951 r RADYO Bugünkü Program Besiktaş dün İ. Sponı 6 0 mağlub etti Yugoslavva Fenerbahçe Beykozla yaptığı maçı 10 kazandı Basketbol turnuvası dün gece sona erdi birinci, Fransa ikinei, Türkiye üçüncü, İran dördüncü. İtalya beşinci oldular ISTANBUL, 12 57 Açıllj ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Promen&de konserlenr.den muzik (Pl.) 13.45 Şarkı'.ar, okuyanlar: Madir Hllkat ÇuLha. Vahid Akartruna; çalanlar: Hakkt Derman, Şerif Içll, Şökriı Tumır 14.20 Tony Pastor ve Irwıng Mıller orkestralarından dans nıuziğı (Pl.) 14.45 Progrsml»r ve lürkıiler (Pl.) 15 90 Kapsnı;. YENİ tSERLLRÎf . Okul Kitablari' Yeşile Hasret vs. Yazan: Necdet Evîiyagîî 17.57 Açılış ve profiramlar 18.00 D^ns müziğı (Pl ) 18.20 Fasıl heyeti (Suzinak fasîıl ^dare eden: Sadl Işılay 19 00 Hnberler 19.15 Celil İnce ve sır altıncı, Avusturya yedinci ol arkadaşlarından dans müıigl 19.45 Baştarafı 1 inci sahifede Milli E^itim Baksnîığımn, tek Penkier silindi. • Ak5<ım konseri 'Pl.) 20.10 Kısa şehir canh ve karşıhklı sayılarla geçti. dular. kaldıraıak, onun Gcne her taraf haberlerı 20.15 Radyo Gazelesi kitab usulünü bir Dün Şeref stadında Beşiktaşİs ı paşa devre sonlannda hâkim oyna Bu arada Yugoslavlar arayı Maçlar sonunda ikinci MilleılerYeşil. yemyei'ıli. 20 Z0 Şarkıîar; ofcıyan: SabitE Tur yerine. «serbest kitab» sistemini ' tanbulspor tak;mlan hususî bir maç dı. Maçı 43 Fenerbahçe kazandı. buçuk iki basket ileride «ötürmeŞe arası Basketbol Tumuvası parlak çalanlar. Sadi Işılay, Udî Torgo. S« kabul etmesi: bir çnk öğrctmenieri Çiinkü göıierin Fererbahçe: Metin Murad, İs muvaffak oluyorlardı. Maçm birin bir törenle kapandı. Birinciliği. lih Orak 21.00 Tamburla saz eserleri; yalnız eser hazır'amağa scvketyapmışlardır. Bu müsabakayı tahGozlerimin içindeydi... mir.en 1200 kadar meraklı takib et , met Nazım, Tahsin, Yüksel Is ci devresi 2420 aleyhirnize r.etice j ikinciliği ve ücüncülüsm kazansn çalan Mesud Cemil 21.15 Radyo mekle kalmam'ş; bunun yanında, v mistir. Hakem Sulhi Garanm ida'e maü. Ziva, Suohi Naki. Vedad. lendi. Takımımız kuvvetli raki ne takımlarm mıüî marşları çalındı. ı hafıası; konuşan: Mümtaz Faık Fccık çoktanlır yeni neşriyata hasret •Yolcums Mektublar., >S*daka» eit'ği maca takımlar şu kadroîaıla Kasımoaşa: Vedad Ali, Kenan karşı ikinci devrenin yansına ka Müteakıben İstanbul Vali ve Bele 21.30 Sonat 21 45 Spor hasbıhal çeken kitabçıları da harekete ps ve «Be>rsnn;ne» isimli şür kitableri; konu?an: E;ref Şe£:k 22.00 ı Tanaş, Ziva, Fethi Tsyyar, Ismail, dar aynı mukavemeti göstererek diye Reisi tarafından kazanan taT Iil ç.'lrnışlaıdır. Şaıkılar; ckuyan: Necml Rıza Ahıskan: tirmişti'". Bundan böyle. bir •ğrt t larile yeni şiire SRmimiyet getiren dayandı. Fakat neticede ovun tr kımlar için ortaya konulsn kupr. çalsmlar: Fshire Fersan, Cevdet Ç.\ğlo. men, yirmi, yirmi beş kit*b ar^ Pıza B«şerin «Sadaka» sını başınBesiktaş takımı: Mehmed, Kâ Şaban, Hüseyin, Niyazi. mamen Yugcslavların hakimiveti lar sahiblerine veriHi. Bu arada İz^eddln Okte, Uc.i Yorgo 22.30 Vi sından bir tercih yaprnak suıe'ile, dan sonuna katJar okudum. Saf b : r Hakem: Muzaffer Ateş. mu, Faruk, Eşref, Ali Ihsan, Nusaltma girdi ve birbirinden cüzel bir maçta takımma en fazla sayıyı yclorıst DHnaş \e piyanist Wagner talebosi için en faydah ders kita aşkı, pürüzsüz bir ifade ile terenret, Sami, Receb, Şevket, Küseym, Fenerbahçe 1 Beykoz 0 ş p | ddll< nn bb uu ll uu nn m aa dd 7 jj[[l lmm 11UUvvee „,!,„,. XKendi7 den melidller (Pl.) 22.45 Haberler e n < m C''>3d. Oyuna saat 17.05 te Fenerbahçe ; basketlerle arayı acmağa ba?!ayan kazandıran Yugosiav takîmı kap 23.00 Programlar ve dans muz.ğı bını seçebilecck ve bu bakımdan Ja nüm eden sairin kitabmdan bir kaç I smin yoluna devam «tme»i için Ing .tanbulspor takımı: Süleyman, başladı. Ilk dakikalar, Beykozun Yugoslavlar neticede sahadan 38 tanı Gee ile turnuvada en fazla sa 23 30 Kapanış. daha f?zla araşfırma ihtiyacını du n'sraı aşağıya alıyorum: Büyuk Elçi'iğinin dikkatini çekmemizi rica eiiyor ve bunu yapmazlarsa yacaktır. Saım, Kenan, Niron, Merih, Terr.el, j s a ğdan yaptığı tazyik ile hemen he 52 galib ayrıldılr. Böylelîkle Yu yıyı yapan oyımcu Frarsız Df.sANKARA Bir çiçek taıeliği v«r, açlık grtvi yapacaiını bildiriyor. Avdın, Aydemir, Hami, Çetin, Ha m e n Fenerbahçe müdafaası önünde eoslavya birinci. Yugo'îpvlara oiz scmme de aynca iki kupa verıldi. 7 2* Açıhs ve prosr«m 7.31 Hffı. Bana açılan avcunrla: VaUndaşımızın ba$ıruı «ltnleri ve Son on beş gün zarfında yüzden luk. I geçti. Beykoz uzun pasl: ve süratli den cok daha az savı fsrkile yeni Böyielikie müsabakalar büyük fcir p»rr»l.<r (Pl.) 7.45 Haberler 8 00 Çoruğıım, ellerin iş görmedi mi? ricasını neşrettik ama mektub'in yazılAüon Roth ve Norman Cloutier orkcs. fazla okul kitabının. Bakanlığın dıgı 12 eylul tarihinden bugüne kadar Oyunun ilk yirmi dakikasında, ı oynuyord'u. Birbirini ysdırgayan len Fransa ikinci, Türkive ücünü. intizam icinde 'sona ermiş oldu. Talim ve Terbiye Dairesinin karagecen nman Içinde. zavalll vıtından • taze kuvvetile İstanbulsporlular, | Fenerbahçeliler, Beykozun ahenkli Iran dördüncü. İtaiva besinci. i.îıCem ATABEYOGLU tracı (Pl.» 825 Gunun prograır.ı rile nesriyat sahasına atılmasmı 8.30 Balet muzıluer: ıPl.) 9 00 Kamıt r.e yaptı acab»? Dıj İjleri Ba Bir dal ucnnda, kuvvetli rakibleri karşısında tutu i oyunu karşısmda bir müddet bocakanli(imız, Adende mecburî ikamct* pe.ni;. memnuniyet'.e kaiîilamak lâzımdır. Vaz, süı. kış, bahar Alman millî takımı Adalet takımı İzmire nabildiler. Fakat devrenin ortasın ı ladılar ve 15 inci dakikaöan sonra nicmur edilen bu vatandajımızla mefHaydarpaşa I isesi felsefe öğretmeni Bir emck nıeyvası dcrtnedi mi? iıı! olur mıı der'inlz' dan itibaren yorularak, sıkışmağa da açılmağa başladılaı. 20 nci da12.15 JTernleketten selâm 12.20 Hatemi Senih Sarpm, lise üçüncü Avusturyayı yendi gidiyor Fiatı yüz kurus olen bu füzel başladdar. Besiktaş soliçi Hüseynın kikada sağaçık Fikretin ortaladığı Tcvfik it, uğraştıran Mrmlekete sel&m 12.S0 Akerin ls sıri'fTarı için yazdığı «Ruh Bilim» Izmır 23 (T.HA ' istanbul teklerile karışık şar'.iar 13 00 HaVıyana, 23 (A.P.) Bu.ün bueseri jiir sevenlere tavsiye ederim attığı ilk gol, beraberliği Beşiktaş topu Beykoz kalecisi tuttu. elinden bir iş rada yapüan millî futbol rasçında ikinci küme lig şampiyonu Adalet kericr 13.15 Uverturler (Pl ) 1.1.30 adh son eserlni Ahmed Halid Kilehinc çevirdi. Biraz sonra Receb kaçırdı, fakat bu açık fırsattan FeÇ'.alcada avukat Ümld Kuntol y»tl« t?bevi yaymlamıştır. Bunun yade bir tayı yaptı ve oyunun ilk nerbahçe soliçi iatifade edemedi. Bu Alman miilî futbol takımı bütün futbol takımı. Altmordu kulüb'i ÜJle Garetesı 13.45 Şan parçalar nında bir çok edebiyat ve coşrafy» ınestnde Tevfik Ufrsşandan r.'.dıjı • Genc şair vc sanRtkfirlanrmtı des Avusturyslı seyircilerinin hayıeti nün davetlisi olarak şehrimize ge >P1.) 14.00 Kapar.i;. bir mcktubda 1951 mırtında Çauldevreti bu suretle 20 Beşiktasın arada Fenerbahçenin tesiısiz hükitablarının da diğer nâşirler tara tekleyen ve onların giızel şiirlerini ı C 4 y a İMğlı Kızılcaali kbyu basö(ret • galıbiyetile bitti. cumlarda çektiği şütleri Beykoz ka karşısmda kuvvetli Avusturya 11 lecek, 29 ve 30 eylül tarihlerinde fından bugünlerde pivasaya arze bize duyuTnak imkânını veren | mîiv î evler.diğini ve Ankarada buluıni 20 yenmeğe muvaffak olmuş iki kar^ılaşma yapacaktır. 37.3S Açılı; ve po;:ram 18 00 Dar.s nan Enstirü mezunları yırdım Mndı|ıİkinci devrede Beşiktas aynı kad lecisi fazla bir hüner göstermeğe TTH'7ifi (Pl.) 1830 Konuşm» 18.45 dilece^mi memnuniyclle öğrenmiş «Varhk», «Beş Sanat . Yeni Türk>, r» 6 rnnrt 1*51 de müracaat ederek «vtur. 20 senerienberi ilk defa bu iki royu muhafaza etmesine mukabil, lüzum görmeden rahat kurtanşlarla A l t a y , A p o l l o n U 3 2 y e n d İ Brahms'Un pi>mno parçaları (Pl.l •ulunuyoruz. Oğretmenlerin. bu H «Hisar», «Yedi Teps» ve «Noktaa lenme yardımını İ5(edijinl. faKat mu19 00 Haberler 3P.1S Tarıhten bir abları birer birer gözdcn geçirdik dan fırsat buldukça bahsediyor, bu tdddid müracaatlerine ratonen S bu İstanbulspor takımındaki santrfor bertaraf etti. Pas yerine şütü, şüt :akım arasında yapılan milli maçIzmir, 23 (a.a.) 4 maç yapHimi cıkarak yerine Suad girdi. yerine de pası tercih eden Fener ta Avusturya millî futbol takımı mak üzere şehrimize d:vr;t edilmiş yaprak 19 20 Şf.rkılar 19.35 Kume en sonra, araiarından en faydahsı dergilerde in:işar eden alâka çekici cuk aydanber cevab alamadığını yaılRadyo Befiktaa takımı üstünlüğünü bu hücura hattında biraz olsun enerji avori bulunmaktaydı. Almaniann olan Yunanistanın Apollon rutbol faslı (Kadmlar grupu) 20.15 ork?s tu seçmeleri, kültür davamızın ın siırleri aynen sütunumuza geçiriyo yor ve gereken muamelenln yapılmaGazetesi 2030 Radyo senfoni sını rica ediyor. devrede de devam ettirerek, sol açık bile sarfetmek İ3teği hemen hemen her iki golü ikinci haftayımda atıltakımı son karşılaşmasım bugün trası: jef: Hslll On»yman 21.15 Ko kişafı bakımından hayırlı olacağı ruz. Demek ki iyi i| E ayda dahi çıkmaCihad vasıtasile üçüncü golünü yok gibi idi. 35 inci dakikada Fe mıştır. İkinci devrenin 9 uncu daIzmir şampiyonu Aitaya karşı oy nuîmıı 21.30 Halk Türküler! 22.00 gibi, öğrenci veltsini de o nisbette Ankarada yayınlanan Hisarın son rr.ış ve sayın okuyycurı;ız Tffik UiMax nerbahçe çok müsaid bir yerde bir kikasuıda Alman santrforu Konu^ms 22.15 Dans muzlği (Pl.) memnun bırakacaktır. •tU. İstanbulspora verilen penalünamıştır. sayısında Türkân Ayferin bir si'ri rassm uâra«m?t« mecbur etrr>is. 22.43 Haterler 23.C0 Kapanıj dan Receb dördüncü sayıyı da kay firikik kazandı. Fikretin şütünde Morlock birinci golü attıktan sonGeçen hafta Altayı 21 yer.en miintisKr etmisıir. Bu şi'rin dört kıfdetti. Müsabakanın en garib golü top Bevkoz müdafiine çarpıp geri ra 41 inci dakikada Hannos Kaforısuıı beraberce oku; alım: nü Befiktaş »olaçığı Cihad attı. Bu geldi. Fenerbahçe sağiçi Burhanın kamp ikinci Alman colünü atarak safir takım, revanş mahiyetındeki Nurhan Yıldınm, üç aylık bir gol komerden ve hiç kimseye te ortaladığı topu vakalayan merkez takımınm galibiyetinı sigortaıamış bu maçı 32 kaybetmiştir. dinlenmeden sonrrj. üçjucü şür kiApollon takımı yarın şehrimizden PEYSAJ maı etmedtn yapıldı. İstanbulspor muhacim Bülendin yaptığı atakta tır. abını neşretti. Güzel bir kapak ayrılacaktır. sağ müdafi kendi kalesine gol yapmüdafaası topu birbirlerine hıraçerisinde toplanan bu şiirler. muh Gün hatmak üzere dal uçlnrından.. 1 2 4 S 6 7 8 Boğazı yüzerek geçme karmk bu «ayıya adeta. seyirci kal tı. Devrenin son dakikasmda yapı Baftarfat 1 i n c ^o telif motiflcrle süslenmiş ve bun Kski bir şamdanda eri en bu nur, dılar. Devrenin bitmesine pek az lan bu sayı ile devre (10) Beykomüsabakası lerdir. Yarahlann yurda dönüîlerl C.H.P. Genel Merkezinde dan ba;ka her şür, aid olduğu ekole Çırpmıilarla, her ak^am üstü bir raman kalmıstı ki, solaçık Ci zun aleyhine bitti. Başka bir rcnk alu.. ve jağan münasebctile dün saat 16 da Yeşilgöre, tasnif edilmiştir. Galatasaray yüzücülerınin Boğazı bugün yapılacak toplantı had 6 ncı Besiktaı golünü de yayağmur, kuy hava meydanını kalabalık bir Ikinci devr» g«çme müsabakRsı dün saat 11 de Şimdiye kadar genc sairlerimiz Ankara (Telefonla) C.H.P. geparak takımını 60 galib duruma halk kütlesi doldurmustu. şiirlerini tasnif yoluna gi'miyorîaı Içime dökiilör avuçlarından! Fenerbahçe Abdullahın yerine îr Anadoluhisar ile Bebek lokali a nel merkezinde yarın saat 11 de bir getirdi ve oyun böylece bitti. Yarahlanmızı gcMren uçaklar dı. Nurhanın, bu suretle getirdiŞi Ilık şaıkılar vardır unutulmaz, fanı, Beykoz da Bedrinin yerine rasında yap:lmıştır. toplantı yapılacaktjr. Milletvekilleri meydana geür ge'.mez bir kıta seİstanbulsporlular, bu müsabakt Hasanı takıma almıjtı, oyun da bu yeniliği memnuniyetle karşılamak Akdcniz gprplerinde soylenen.. Havanın gayrünüsaid olmasına genel kurul üyeleıi, ara seçimleriniâm vazifesini ifa etmiş ve halk da çok bozuk oynamiflardır. âzımdır; çünkü k kitabı kanşfcrır O şarkılann mısralandır şekilde basladı. Bu devrede Fene rağrr.en bu müsabakaya 14 yüzücü de vazife alan partililer ve milletuçaktan çıkan yaralıîsrı e!ler üsN. B. ken, şairin şuuvaltı zcvkile, edcbî Bcmbeyaz köpüklerde eriyen... rin hücumları göze çarpıyordu. Be iştirak etrniş ve bütün müsabıklar vekili adayiannın istirak edpceklsri iünde taşımıslardır. çörüî dünyas:nı tartrak ve tatmak Llg maçlanna takaddüm eden şinci dakikada Irfan en güzel fır muvaffakıyetle yarışı bitirmislerdir. bu toplantıya İsmet İnönü iştirak Uçaklarla 21 yarahmız yurda dön Pırıltılarla vıkanır pllerin. imkânlarını bulüyoruz. Dereceier: bugünlerde kulübler hazırhk kar satı Beykoz kalesine 6 metrelik bir edecektir. Bu toplantıda parti adaymüş bulunm^stadır. Bunların içinNurban Yıld.nmın. "Rüzgârh Bir tanrı ihtişamındasın o an!. mesafeden kaçırdı. Beykozlu'.ar Kıdemlilcrde: şılaşmalan yapmaktadırlar. Fenerlan ve bölge müfettislsri ara Eeçimde topçn keşif uçağı pilotu yüzbajl Kız» isimli şür kitabından sonra, Gozlerin bir ba<^ka dün>adadır sağdan yaptıklan iki hucumia Febahçe dün kendi sahasmda 1 Salâh Bayraktar 25.13,5 lerine aid intıbalannı anlatacaklarFuzuli Sunay, teğmen Zeki Öğünçntişa1 eden bu eserinin adı «Ye Sen, dalsalar icinde peman« B ve A takımlarile Alemdar, Ka ner kalesinin hemen hemen içine 2 Coşkun Tekeü 26,44 dır. i'oldcn sağa: türk, başgedikliler ve erler bulun» şile Hosret» tir. Şiirierinde »noskadar sokulrnak fırsaünı buldular>a ıımpasa ve Beykoz takımlarile kar 1 Kadın giyim eîyası yapılmaya 3 Semih Akgün 27.17 maktad:r. yarayan bczlcrden. 2 Kurull.;r onsuz talji» ye fazlasile yer veren şairin, Gün filmck üzereykcn ncfti şılaşmak suretile bir günde sahaya da bunlardan birisini kaleci ,diğeKıdemsizlerde: Karacaahmed mezarlığında dr>!lardan Gelenlerin isimleri sırasile; kurulamazlâr, gerçek Muslumanın beş hoşumuza Ridpn bir şiirini berakırktan fszla oyuncu çıkarmak gi rini de Müjdad kurtardı. 10 uncu 1 Turan Giridli 28.35 Karanlık dccodir iistüııp inen.. kanlı bir vak'a vakit iş'tmekle Jerah:ık duydjju (ters berce okuya'ım: Baş^?Hik\i Hasan Barut, Bjgdt bi büvük bir varhk göstermlş ol dakikadan itibaren Fenerbahçenin 2 Serter Üçer 29,04 Saatlcrin yıl nidııîu anUrda Evvelki gece Karncaahmed mczarlı o'sunmılı). 3 Gramerd* bir bah';. Ruhi Akın, çavuş Rıfat Tezeî, Raoyununda bir üstünlük göze çarpdu. . 3 Yılmaz Atadeniz 30,13 D Hoyrat bir rünârdır yüzüııde ğ'.nda kanh bir hâdı^e olmuştur. Bura •sırt» > yarısı. i Bir cins toprak maînn Ağıvtan. İsmail Özdek, Ah« mağa başladı. Fakat bu hücumlan YF.«n E H \"r.ET Fenerbahçe. Genc takımı: 2 Küçüklerde: da mczarcılık yapan Mehmed Usta vc (jen'ojl terimî). n Vydurıııa memc, giilcn... med Tmizel, Ali Kandemır, İVıraBeykoz müdafaası kolayca önlüAlemdar: 2 Hasan Şahin ile, mezarlık bckçü>ı r."*.T. fi Dafda yol kesenin yarısı. 1 Hayreddin Hatay 35.15 Gün barrnnk iiıerr dal nçlarınıîaıı... him Akpmar, Hasan Dpnen, MîhBursada. yordu. 20 nci dakikada FenerbahMchmud Oıluce ve Hüsnıı Yalç'r. kablr K'.ı^ey Aırikada bir m^mleket. 7 E.^kı 2 Uğur Bayman 36,28 Üçüncü kürne şampiyonu Alem çe müdafaası çok kanşık anlar geBir öğle üzcri, aç:na mcselesı jjtonden siüdeüı bir Türk kabılelerınden bir.nin ferdi, onun med Yıldız. Alı Sönmez, Fahreddin darla, Fenerbahçe Genc takımı ara çirdi. Oyunun bu sıkışık anı hayli «Yesil" e doğıu uzanan nıünakaşaya biîlaTnışlar ve birkaç da blr cırıinin ycmîM (Jebbağhk ljlerınİngiltere lig tnaçları Berçamada beş mahUı*'m, Budanık, Taştan Ka>a, Arif Yılsında yapılan bu mUsabaka çok heyecanlı idi. Beykozun müdafaası, Dıi>;iincclerim Londra 23 (T.H.A.) Ingilterede kika sonıı. bekçllerle, merarcılar bı rie ku'lan:lır. 8 Bir sıfat takısı, dıkmaz. Dursun Yüksel, Karabulut, yasak enteresan oldu. Devre (10) A hücumlan, Feneıbahçeye nazaran liğ maçlarına bu hafta devam edil çaklarını çtkerek birbirlerine saldır kıtll ncbc'.ririn emir. bölgeye girm?\ Bana, cezacvinin duvaruiı Dpvud Er^rmdir. istıycne verdiî! nuşlardır. Bu esnada kavgacılardan lemdarın galıbiyetile bitti. İkinci çok daha ahenkli idi. ikinci devrede mis ve şu neticeler alırurıştır: Yalnız seni hatırlattı. iufccr.dan cıağıya: Hüsnü Yalçı:ı. bir fcıjak darbesüe baBunların hepsinin yaraları iyidelerek kaçtı devrede Alemdar (2 0) galib kaleci Erdalın fazla Yeşil göîlcıin, 1 Bir c?ırenin Bak&nduı »onra sınclsp. ve fbğsünden tehllke'.i b!: suAston Villa 2 Liverpool 0, çalı^tığını ieşmiş ve tpyyarec.en sapsağlam rette yaralann.ijtır. Yaralı Hııaru. >Tü f,olen en yüksck şaîısijttl. 2 Geçîınvaziyete geçti. Bu vaziyetten sonra kaydetmek maçın ne şekilde cereR'izgâvh saçlaıııı. Burnel 1 Bolton 3, İzmir, 23 (T.H.A.) Dün gecc ol»rt>k inmi^lerdir. İçlerinden Bsgd. mune hast&nesıne kaldırılnııj. dlfeerlerı ?iz knrı koca hakkında yargıcın verFenerbahçe canh ve girgin bir o yan ettiğini anlatmağa kâfidir diVc scrin clleriıılc «en Charlton 3 Newcastle 0, Bergama cezaevinden bîş .ruK.um Müzekker Yerer ile Sevid Ahmed de yakaianarak karakola teslım cdtl dığri hiıküm. 3 Tersi ara seçlmlerde yunla yaptığı sayılar üzerine maç yebilirim. Tecrübe edilen bu takım HayallcrrVn suzülüp Derby Conty 1 Blacpool 1, duvarı delmek suretile firar etmiş ajır yarahdırlar. mişlerdlr. Kahramaniarıa ıktıdar partisinin kaza".dığıdır. fes ren(22) berabere bitti. Gcliverdin.. Fulham 1 W. B. Albion 0, da hemen kimsenin gözünü tutmalerdir. Kstii suçundan hükliınlü bu hepsi Dîniz Hastanesıne nakiedilgi. 4 İstlklöl Marşı ff.ifteEir.lT. Fenerbahçe B: 4 Kasımpaşa: 3 dı. Son dakikalan müdafaa halüıde Huddesfield 1 Middsbourg 0, Gün biiti şairi. 5 Kan dava^ı giıdenlerin allunan f::ari'.?rin yak3İ?nms>ı için mişlerdir. Avukat Ahmed Arif İyicil nak istediklerl. 6 ÇVİrun aksiıln Manchester City 0 Arfenal 2, Akşam, sisli tcpelcrdrn Oyun başladığı andan itibaren geçiren Fenerbahçe maçı bir Ulih civara jandarma devriyelcri gSndeDönen yaralı'ardan yüzbaşı Futersi, uzerinden sıçramıc'an geçiletn;r vefat etti Preston 2 Stoke City 0, Vâdiye doğıu seçivcrt'i.. Kasımpaşa, Fenerbahçenin baskısı eseri olarak 10 galib bitirdi. rilmiştir. zuli Sunay. kendisile gdtüşen ar" Eagizisyoncunur. bas marifeti, bir Sunderland 3 Portsmout 1, G&zetecUer Cemıyetı Riyaseünden: altında kaldı. Kasımpaşa canh bir i Fenerbahçe: Erdal Müjdad, O: işaret sıfatı. 8 Giyim kuşam yuk3c'r=;:r.;za ihtisaslannı şöyl» nakMemlsketımizın tar.ınmı; ve kıy zünden para kazanıp zer.gın olanlar Tottenham 2 Mar.chester Unimüdafaa ile Fenerbahçenin hücum han Nedim, Haluk, Nusret FikB U A K Ş A M letmiştir: metli hukukculanndan ve Cemlyeti I larjnı bir müddet önledi. 30 uncu ret, Burhan, Behçet, Akgün, Ab ted 0, nıizin hukuk muşavlri «vukat Ahmed « Yurda kavust"jgımdan dolayj Evvrlki bulmatantn hatlfdilmf} s'kll: Woluerhampton 5 Chelsea 3, dakikada soldan çekilen bir kor duUah. Arif İyicilin vefatını teessurle oildiribahtiyarım. Büyük bir tayyare ka1 2 3 4 5 6 7 8 Puvan cedvelinde Aston Villa 13 riz. nerde Naki Fenerbahçenin birinci zası geçircim. Tayyaremin benzin Beykoz: Tahir Mehmed, S«im puvanla birinci durumdadır. DüriBtlİj|«. hayırseverllli ve rueşle M golünü yaptı. İki dakika sonra Kaborusuna kurşun isabet etti. İnmeHasan, Fikri, Aziz Hasan, Tekin, jjindeki derin vukufu ile ianınan tımpaşa kalecisi ile karşı karşıya ğe mecbur oldum. Çok müşküi şart Ahmed Arff tyidl, mes!eğimize ve to CORNEL WİLDE PATRİCİA KNİGHT kalan Suphi telişlı bir hareketi Nusret, Gazanfer, Bedri. meslel.daşUrımıza karşı dıima buyijk Hava üssünde yangm lar ıçinde bir yol kenarına indim. Hakem: Feridun kılıc (Eyüb). yüzünden bir fırsat kaçırdı. Feblr yakınhk gostermig ve Cem'.yetimitaraflanndan temsil edilen büyük bir aşk, heyecan Tayyare birden yere kakıldı v» Ömer BESİM Londra 23 (a.a.) (Afp): Radar zin kuruldugu t«rlhtenberi. İvç Mr nerbahçenin sürekli hücumlan arave rracEra filmi yandı. Kurtuluşum bir mucizedir.» sında devre (10) Kasımpaşanın malzeme deposu ittihaz edilen Suf. mer.faat ve karsılık gözetmeden yap » Teğmen Zeki de: Dünkü futbol maçlannda folk'ta Trimley Heath'da İngiliz tığı büyük hizmetlerle aramızda en ve C aleyhinde bitti. fakâr bir dost olarak yaşamijtır. « Vuruştuk, yaral?ndık ve dön hava üssündeki büyük bina bu Dünci devre Kendisine Allahtan rahmet ve magfi o seyirci ve hasılât miktarı dük. Başka ilâve edecek bir şçyim > sabah yanmışür. retler, ailesine Mbırlar dilerken, CemlFenerbahçe kaleye Cihadı, sağ yaktur.» demiştir. Fenerbahçe stadmda yapılan mü4 saat sonra bastırılan yangm çok yet azalarımn bugun yapılacak cenamuavine Fuadı. sağiçe de Fahiri aYsralı ged'klilerden Hasan Basabakalara 1611 seyirci gelmiş ve büyük bir hasara sebeb olmuştur. ze merasiminde hazır bulunmalarını larak takımda üç yer değiştirmek rica ederiz. rutla, Ruhi Akın, Türk a^Ueıinin Füme üâveten yeni FOX Jumal 1537 lira hasılât temin edilmiştir. 00 suretile oyuna başladı. FenerbahKorede yaratt:ğı kshr&manlıs A25Şeref stadmda yapılan maçta da çenin hâkim olduğu bir sırada Citanlannı nakıetmiş ve bir Türk ohad Kasımpaşa merkez muhacimi 1020 seyirci bulunmuş ve 1236 lira iarak bu dava uğruna çarpısmaktan 1 Ekim 931 Pazarlesi akşamından itibaren nin âni olarak çektiği şütte topu hasılât olmuştur. YUZUNUZUN GUZELUGINI gurur duyduklarmı belirtm:şie:dir. Bu^ün 1,30 dan itibaren 2 yeni film. ge!eleri 8,30 da kendine hâs bir şekilde bloke etti. SAÇLAR TAMAMLAR Yaralılarımız Yunar.istanda kal DEMİB KALBLİ BAKİRE (Türkçe) Sağdan yapılan bir akmda Fahir Avrupa voleybol dıkları müddet zarfında YananlıİVONF DE CARLO HOWATî0 DUFF 8 inci dakikada mükemmel bir şürlardan çok iyi muamele gördükle • ' t 2 1 le Fenerbahçenin ikinci sayısım şampiyonasının neticeleri OGLUMD Ö I . D Ü R D Ü M (Türkçe) rinden ve orada da helk tarafından yaptı. Kasımpaşanın 15 inci dakiHAMİYET YÜCESES ŞEHRAZAD LUİSA NOR Paris. 23 (a.a.) (Reuter): Dün coşkun tezahüratla karşıiandıkla» kada yaptığı hücumda top Muradm SADİ IŞILAY TEL 83143. sona eren Avrupa voleybol sampi 1 rından bahsetmişlerdir. eline çarpü. 30 yarda mesafeden yonasında Sovyet Eusya yaptığı j Kasırr.paşa sol müdafiinin çektiği Trajedi 3 Bölüm 8 Tablo bütün maçların hepsini kazanarak | Çivi fabrikası frikikte Fenerbahçeye ilk gol olYazan: W. SHAKESPEARE kadınlar ve erkekler şampiyonlukMersin, 23 (TUA.) Tamamen du. Bir dakika sonra Suphi şahsî Türkçesi: Orhan Burian hususî teşebbüs eseri olarak şehbir hücumla Fenerin üçüncü g^ü iarını aîmağa muvaffak olmuştur. Sahneye koyan: H Kemal Gürmen Dünkü maçlarda So\jet Rusya, rimizde bir çivi rabrikasınm kurulnü yaptı. Kasımpaşanın sağdan ması içüı harekete geçilmiştir. Fab« yaptı fı inişlerde sol müdafiin ak Bulgaristanı 15,8, 15/3, 15/4, rika, amVjalâjlık ve inşaatta kullasaması 21 inci dakikada FenerbahRumanya, Fransayı 17:15, 15/11, nılan çivi imal edecektir. Fabrikanın çe aleyhine bir frikike sebeb oldu. 17/15 yenmişlerdir. inşaatına önümüzdeki aylar rarCibpdm birbiri üzerine yaptığı iki Tam saat 21 de Umumî tasnif durumu şöyledir: rr.Tİdshals bu tehlikeleri önledi. fın.da başlanılacaktır. Erkeklen 26 nci dakikada Suphinin verdlği 1 Sovyet Husya 5 galibıyet, k?fa pcsmı a'an sağ açık Ziya F t BAYANLARA MÜJDE 2 Bulga'istsn 3 s> nerin cördürcü golünü sıkı bir şütSAÇLARINIZIN (averajla) Komedi 4 Perde ie yeozı. KESimpaşanın soldan gaYazan: CHARLES MERE 3 Fransa 3 » len bir hücumunr'a Murad kendi PARLAKLIÖINI Türkçesi: M. Feridun (averajla) kalesine yaptiğı golle ikinci goiü 4 Rumanya 2 » Sahneye koyan: Rasid Rıza K?«;:iTip?spv2 hrrîive etti. Muradm 5 Yugoslavya 2 » geriye verdiği pası Cihad tutamaz1 Biletler; her gün saat 11 den 20 ye kadar giselerde satıl6 Belçıka 0 » dı. maktadır. Kadmlar: MUHAFAZA EDER. Her akşam yatmadan Temsiîlere, aksamları tam saat 21 de, Pazar gündüz saat Ahenkli bir hücumla Fener mü1 Sovyet Rusya 3 ı 15,30 da başlanır, perde açıldıktan sonra kapılar kapanır. dafaasını şs?ırtan Kasımpaşa soliçi evvel ve her sabah kaU 2 Poıonya 2 s 35 inci daküvada üçüncü golü yapGecikenîer birinci perdeyi görmezler. (15061) 3 Yugoslavva 1 » kınca dişlerinizi fırçatı. 43 bir vaziyete giren Kasım4 Fransa 0 s ÜSMANLI BANKASI İLÂN lamazsanız % 3.1/2 faizli 1909 Belediye İstik. razı tahvilleri: % 3J/2 faizli 1909 Belediye İstikLil. Jane Brille hakkındaki >azının MukemnM?! Kabul: Dernal matrazt tahvillerirun 15/9/951 vadeli Pişman olmiyacacınıza emin olabînkmasma mâni olmak i^jn yazı bayaa koşalun! \ e yapıp yapar 82 No. lı kuponunun Osmanlı Banlirsiniz, Mr. td\tards. Aman! çabuk diş aralarına yerleşen 15leri miidürünu Dediğim gibi, daha fa/lasmı anlata makineyi durdururum! Bu kasının istanbul ve Londra gişeleeidelim. is kanrîırnıava cslış mam. Faka* bu vazıyı ne!,retmezl •şte ni. rinde tahvilâtın damgalanman sumikropların tahribatını makta devam / ^ L seniz s'ue ruhıın nasıl tesir altına hayet retile birlik kupon basına £.0.7/ önliyemezsiniz. iediyordu: e^ ^ alındığına dair hazırladığını ma<iiz k a hesabile tediye edileceği mezkur wr randınız? . V'*" kalelerin tahvillt hamillerine ilân olunur. Anıtrikada Basu T« 717a» neşir hakCumhuriyet Matbaaclllh e* Kını size Cazetedlik Tbrlt Anonim $ırkeU \ cıirim. Cağalcğlu Halkevi tokak No. 30/41 Sahlblerl NÂZİME NADİ ve ÇOCUKIARI Ç İ I. İ L  CI Yazı (}!erinl fi'Len ıdar» tden Mes'vl M~dür Çilli yüzU tedavi eder. OÜNYANIN EN ANTİSEPTIK 01$ MACUNUOUR BİR TECRÜBE t • Kızı'deni^in cenub ucundaki Ad«n den 12 eylul t.rihli u?un bir mektub aldık. B J nıektub. Esad Sslçuk adın da bir vatartdasm f>ry«dıdır. Tıcaret için C'ddeden Pakistsna s 'mek uzere vola çıkraış. A"cnden vapur veya uı;aça birımek urtrt bu Ingiliı ömurgeyine g:îm:ş. Aden için bir ıaftalık t;cn«it v:~csi aldıcı. pnMpc.'tu. dıâer evıakı Um olduiu h«lde Aden pciiıl 1300 rupi depozıî^ verrr.e~s*ntz âı^arl çıl;amazsımz. demiş İtira^iarına kulak asm»mısl»r ve binc.tti Hlnd silepinde ı kalm'yı mecbur olrnu$. Isteniien par«jı vermezren.z, gelrtiiiniz vapurla tekrar Clddeye geri d8nerslr.ii, dem.s !er. VaUnd«sımi7, sekiz ifündür ce • hennsmi ııcak Aden iimanında oir *ilepte mahpus bulup'iuğunu sdyledikten sonra Cidde konsolosumuz Yusuf Kadrl D!c!ey bir telgrraf ç«kerek derdirü »n» lattığım vc oradaki lagıliz konsolos. hanesine müracaat ettiğini, fakît bir cevab alamadıjn;. binın e."vel Isinl Körmek üıere Pakistana gitmek anusu ile 1300 rupiyi vermek istedi^iAİ. fa • ı.at Aden polisinin dolar ve travele» crk k5bu! elr.ıiyerek ille nıpi verme Adenden bir valandaş feryad ediyor BULMÂCA •I I I I Hi Dün Koreden 21 yaralımız geldi m\ m KİÖİTİÜİMİSİEİR ATLAS SINEMASINOft MİÜİDİÜİRİHİLİA AİCİEİMİ1İLİİ RİÜİYİEİTİBİL T BİİİİKİIŞÜ R A|T|Ş|«DİHK A Z|EIHP!E|ŞIH H ulRİBIşiüiu^N!• DAMĞALI ESİR Beşiktaş SUAT PARK Sinemasında Şehir Dram Tiyatrosunda Şehir Komedi Tiyatrosunda BİR GEMİM YAR Çftt Perfev BRİYANTİNİ Kadsn gazeîeci LiFin maceraları: X Teşkilâlı t i" f RADYO LİN 313 SAVAŞ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle