11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
£IÎMHURE0E3t; ^ 24 Eylul 1951 ÎDenizcilik Bahisleri | v İspanyol Bir ispanyol mekteb gemisinin Iimanımizı ziyareti münasebetile Şehir Donanmasa =haberlerL . A R r AB  L E M İ N D E NALINA M1HINA İnanalım mı dersiniz? ünkü Cumhuriyet'te İzmitten verilmiş şöyle bir haber, hattâ bir ınujde vardı: «Turk deniz kuvvetlerınin takviyesi yolunda Arrerikan mutehassıslarüe fc.r muddettenberı yapılan temaslar sona ermiştîr. Donanmamız, yardım faslmdan 5 torpido. 3 denizaltı ve 6 hucumbotu ile yenitien takvıye edılecektır. Gemiler en kısa btr zarr.anda teslim alınacak ve derhal hizmete gırecektlr. «Ayrıca deniz avcı uçaklarmız için yapüacak hava lımanının insasına da buj^r.lerde ba;lanacakr.ır. «DenlzHİtılarımızın ıkmal gemisi Erkln Ue Yavuz esaslı bir tamir görmek uzere bir iki gune k ar havuza alınacaktır. > Bu haberi sonundan başlıyarak yukanya doğru tahlil etmek istiyorurn: Erkin ile Yavuz, bilhassa Yavuz, esaslı bir tamir göreceklerse bu iş bavuzda yapılmaz. Çünkü gemiler, karinaları temizlenmek. su kesiınlerinin altında tamire muhtac kısunlar varsa bunlar yapılmak için havuza ahnırlar. Esaslı tamirler uzun süreceğinden havuzu fazla işgal etmemek >çin, atölyelerin önünde bir yerde yapıhr. Böyle olunca da yukarıki haberde bahsi geçen tamirler ya gemileri modernleşiirecek kadar esaslı değildir ve bir havuzlatnadan ibarettir; yahud da havuz sözü yanlış kullanılmıştır. lâzun mı? Bidayette Fransız hüku Lutfen Emir Abdülkerimin meti bana ve 40 kişilik maiyetime TJzun yıllardanberi ilk defa ola hafif kruvazorleri: 1927 de ve 1930 ikametaâhmı gösterir misiniz? hizmete girmişlerdir. rak ispanyol donanmasından bir yıllannda yüz bın frank tutan bir rnaaş bağAdam bir hareketile bana bügemi limanımıza gelmiş bulunuyor. 8.250, tam yükle 9.662 ton, 4 makine lamıştı. Bilâhare bu maaş 300 buı yük bir duvarın çevrelediği eski Hatınmda kaldığma göre, o uğur ile 33 mil sürat; 8 tane 152 lik top; franga iblâğ edildi. Gene de yetişmuamelelerinin 6 ekime bir bnayı işaret etti. BabelLuk suz Balkan Harbinde. Istanbula 8 tane 90 lık, 8 tane 37 lık, 20 tane miyordu. Bunun üzerine bir kaç kadar uzatılmasma karar verildi mahallesindeyız Arkarruzda Zağmuhtelif devletler birer harb gemisi 20 lik uçaksavar: 6 torpıdo kovam; yüz hektarlık bir çiftlik aldım ve lul Paşanıu muhteşem türbesi var. yolladıklan zaman, admı hatırlaya 1 katapült, 1 uçak. Hahfçe zırhlıorayı işleterek mütevazi bütçemizi Şehrimizdeki lise ve ortaokullar C'imîe kapısının yanına j'erleştiril bıze karsı neticesiz bir sürü taarruz.ara gırışmiş ve bbylelikle mumadığım bir ispanyol harb gemisi dırlar. Mürettebleri 603 kişi. >ier da ders'.ere bu sabah törenle başdenkleştirdim. Yirmi sene sonra de limanımıza gelmişti. Mahmud ikisi de 1944 45 te tâdil ve mo ianacaktır. Bu münasebetle orta mış bir ndbetçi kulübesinin önün azzam kayıblar vermıştı. O zaman belki de vaziyetimızi gözönünde de duran polis memuru silâh oŞevket Paşarun cenaze merasimine dernıze ed.lmişîerdir. tutarak msafa gelen Fransız hükuokul ve lıse müdürleri olağanüstü muzda bekliyor. İçeri girmek için bu deviete karşı gelerek rr.utalebatımızı kabul ettirınceye kadar harb Almirante C?rvero hafif kruva bir topisr.t; yaparak, yeni bu ispanyol gemisinin mürettebatı meti Nis civsrmda bize bir melce ders etmei üzere kumandayı ele aldım. da iştirak etmişti. Bu geminin ku zörü: 1927 de hizmete girmiştir. vılı haz:rlıklarım gözden geçirmiş bazı muameleler var. verdi. PortSaid'e geldigimiz za>Bidayette elimızde topu topu 400 Bir kaç dakika bekled.kten sonmandanı bir sinir buhranı geçirerek 7.976 ton, tam yükle 9.240 ton. Dört lerdir. Bu arada öğrenci kayıd ve tnan karaya çıkmamıza müsaade Dolmabahçe sarayını ve civannı makine ile 33 mil surat; 8 tane 152 kabulü meselesi de bah's mevzuu i ra uşaklardan biri bizi içerı götür muharib vardı. Düşmanın asrî teçedilmişti. Bunu fırsat bılerek Kral bombardıman etmeğe kalkışmış; lik; 4 tane 105 lik, 8 tane 37 lik, 3 edi'.mış, kayıd ışlerin;n 6 ekim ta | dü. Girdığimiz büyük salonun or hızatına karşı kohne silâhiarımız Faruk!a temasa geçtim ve Kral fakat kumandanın hastalandığı an tane 20 lik uçaksavar; 12 torpido rihine kadar uzatılmasına karar tasmda duran Emirin oğullarmdan hemen hemen tesirsizd:. Onlarda Hazretleri barıa Mısırda kaimak laşılarak böyle bir facianm önüne kovanı. Hafifçe zırhlıdır. Barış mü verilmiştir. Kayıd muameleterinin biri bızı nezaketle karşıhyor. Sonra top. tank, tayyare vardı. Fakat amüsaadesini vermek lutfunda burettebatı 566 kişidir. bir ferraş işlemeli bir tepsi üzerine damlarımız mükemmel nişancı idi. gecilmlşti. sürat'e ikmali için okullarda birer lundu. Ondan sonrası malumunuz.» Mendez Nunez uçaksavar kruva kayıd şubesi faaüyete geçirilmiştir. dızılmış bardaklarda Fas âdeti üze Sonra bizler mukaddes bildiğimız Ikinci Dünya Harbinde taraisız Emir, Kralın ve Mısırlılann kenbir dava uğıuna çarpışıyorduk. Dakalrruş, fakat Almanyaya karşı örü: 1924 te hizmete girmiş, 1944Lıselerde 12 yıl'.ık tedrisat sıste rme naz'ı çay ikram ediyor. disme gosterdıkleri âlicenabbktar. € da tâdil ve modemize edıhniştir. mı bu yıl tatbik mevkime konmuşdostluk göstermiş olan Ispanya, bir Fakat birden kapıdan orta boylu. | h a ziyade duşmandan ığtinam edeve misafırperverlilvten çok mutediktatör tarafından idare edilmesi .680 ton, tam yükle 6.045 ton; 29.5 tur. Bu sene on birinci sınıfta ka geniş omuzlu bir adam çıkageliyor. bildiğimız sılâhlaria dövüşüyorduk. hassistir. Verdiği söze sadık kalane rağmen, Amerikanın dostluğu mil sürat; 8 tane 120 lık. 10 tane lan ve 12 nci smıfa geçemiyen ta Adım'ıan sert, göz'.eri hareketli. General Sylvestre'e karşı girıştiğırak hiç bir siyasî faaüyete girişmi1 lik, 8 tane 20 lik uçaksavar; 4 lebeler diîedık'.eri tskdırde on bi Yetmiş yaşmda olmasına rağmen miz meşhur tparruzu o derece hızla 7 nu kazanmıştır. yeceğıaı söyluyor ve sözlerine şöyomba havam ve 1 bomba atar. Ha rinci sınıfa devam edecek, gelecek Emir aynı yaşta olan bir çok kim geliştırdık ki General, ça'esız kaTarihte ispanyol donamnası • 'e devam ediyor: Komünizm tehlikesine ve Sov ıfçe zırhlıdır. Mürettebatı 370 kişi ders yıh 12 nci sınıfa geçecekler selerin gıpta edecekleri bir çeviklı larak 90 kilometre mesafeae o'.an « İlerisi için Allah büyük. Şimir. Eski Navarra hafif kruvazörü dir. Bu rejimi kabul etmedıkleri ğe mahk. Yeni nesil memleketmde Melila'ya kadar geriiemekten başyet Rusyaya karşı Demokrasiler dilik burada kalacağım. Fakat her Emir Ahdü!kerimin muharrure cephesinde yer almak üzere bulu :ürüğe çıkanlmıştiı. Deniz avcı ucaklarımız için yatakdırde okula devam etmivecek, ba? ro!ü ovnıyan bu adamm ismini ka çare bularr.adı. Ispanyaüarcan ne olursa olsun memleketım kurispanyol tezgâhlarında verdiği imzalt resmi nan Ispanya. tarihte, en büyiik püacak hava lımanının bugünicrde ders yı'.ı sonunda lise V;tırme im beikı de bilmez. Yirmi beş sene bu mücadelede aldıâımız ganaim :ulmadan Fasa donmiyeceğım. Milyapılan yeni muhribler denizci devletlerden biri idi. Ostıhaırna girebılpceklerdiv kadar evvel dünya onun ismini ga mdhim mıktarıara yukselmışti: 75 ıimui parçalamağa muvaffak ola ;etlerin gelişigüzel esaret altına a inşasına başlanacağı hakkıadaki marJı Imparatorluğunun satvet ispanyol muhriblerinin çoğu yehaberde de bir yanlışlık vardır. Talebe Birliğinin beyannamesi zetelerde okuyor ve iki devletin top, 12000 tüfek, 2000 esir... Ağır ya ^ıacılar. ındığı devir çoktan geçti. Bu hal Modern av uçakları, denize inen devrinde, ispanyol donanmasile lidir. Bu yeni gemilerın bütun İlk ve orta dğıetim müebseseîe prestiji mevzuubahs olan bir ma ralanan General Sylvestre büâhare büyük devletlerin menfaatleri ba ve denizden havalanan shydravion» " Fransaya kin beslemiyorum» Türk deniz kuvvetleri arasında bir opları uçaksavardır. Hepsi Istan rinin yeni ders yıl:na başlamaları CTsnm sonunu merakla bekliyor int:har etti. Zıkrettiğim sebebler dolayısile kımmdan da bahis mevzuu edüme denilen soydan değildirler. Don*nçok savaşlar olmuştur. Barbaros ıul tersanelerinde inşa edılmişler dolayısile Millî Türk Talebe Birliği du. Takvıye alan İspanyollara karşı Ispanyoliara karşı silâha sarılmış fe değer, çünkü Arabiarm dostlukardeşler, Şimalî Afrikada bir dev dir; daha doğrusu inşa edilmekte tarafından bir beyanname yayınma emrindeki av uçakları ya karaEmir. ilk söz olarak: mücadeleye devam ettik. Kardeşım olmakla beraber Fransa ile bitaraf |u ihmal edilmiyecek kadar kıylet kurdukları zaman Ispanyollarla dirler. 1950 de kısmen kızakta, kıs lanmıştır. Bu beyannamede ezcümle daki meydanlardan, yahud da uT îer hV.de bir mülâkat istiyor Emır Mehmed. yuksek kom.scr Ge hk sıyasetini güdüyorduk. Fran metlidir.» denizde ve karada bir çok muha men denize indırılmış; fakat hâlâ şöyle denilmektedir: çak gemilerinin güvertelerinden neral Berengeıer'le çarpışırken ben sızlarla çarpışmak istemiyorduk. Bu sunuz. Pek sevmem ama... rebeler yapnuşlardır. 7 ekim 1571 ikmal edilmemiş, 20 yeni muhribhavalanıp oralara inerler. Diğer dede General SanGiorgıo'nun em nun için de icab eden bütün teDedi. de vukua gelen Lepanto muhare den yalnız 1700 tonluk ıki tanesi «Talebe arkadaşlanmız, niz uçakları İngilizlerin Short SunYırmi sene süren menfa hayatı, rinde hareket eden yeni İspanyol ]m m a t f a r ı v e r n , i ş t i m ve Fransızlarla besindeki müttefik hıristiyan dev hizmete girmiştir. Bunlar hakkında Genc yaşmızda, daha müreffeh derland ve Short Seaford gibi deletleri donanmasına Ispanya da 70 kısaca malumat verelim: bir Türkiyenin varlığı için, gücünü çektiğı ıztırablar bu adamm tabia ordusuna karş! Kovuvordum. Bil { b i t a r a f l l ğ l i d a m e e t m e k v e h e r h a n nize inen 4 motörlü ve tckneli gemi ile istirak etmiş ve Şarlken'in uçaklarile «amphibie anfibi» ya2 muhrib: 1.700, tam yükle 2.208 ortaya koymuş. çalışma yoluna çık tine acı bir çeşni vermiş. İster is âhare Tatvan'a gelen General Pri gi bir hâdiseye meydan vermemek tabü oğlu Don Juan bu donanma ;on; 36 mil sürat; mış idealistlersinlz. Hepinizin va temez herkesten şüphe eder olmuş. mo de Rıvera komutayı eline aldı. hususunda birliklerime emirler veı Hava kuvvetlerimize subay yetijtır ni hem meydana, hem denize ir.en ya kumanda etmişti. Ikinci Selimin, değiştirmemek Üç ay süren harb sonunda ouşman miştim. Bu vaziyet Rifte istiklâlin mek üzere Esk'.şehirde yeni kurulan ördek diyebileceğimiz Sea ülter 9 muhrib: 2.050, tam yükle 2.765 zifelerinizi müdrik, yaruı için, iman Nihayet fikirlerini derya kaptanlığına cesur, fakat de :on; 39 mil sürat; ve şevkle hazırlanan talebcler ol ve sözlerini aynen nakletmek sar generali üçüncü defa olmak üzere ılânmı ve İspanyol Fasmda temin Hava Harb Okulu 1 ekim günü saat uçakları ava değildirler. Bunlar 10JO da törenle açılacaktır. Tbrende niz harbinin cahili bir yeniçeri ağa9 muhrib: 1.101, tam yükle 1.484 duğunuza inanmış olmanın gurur tile bana kat kat üstün kuvvetlere ric'at emrini vermek mecburıyetin edilen muzafferıyetleri müteakıb devlet erkânı, knra ve deniz askerî top, bomba, su bombası, mayin tasını tayin etmesi yüzünden Osmanlı ton; 33 mil sürat. karşı beş sene müddetle yaptığı de kaldı. Büyük muvaffakıyetler el değişti. Kendini tehdide maruz gö okullarımızın ogretmenlerl ile ldare şırlar; keşif ve denizaltılarla miive huzuru içindeyiz. donanması Lepanto'da büyük bir Bu yeni muhriblerden başka îsHer köşesi imara, her semti kal kahrarmnca mücadeleyi an'.atmağa de etmiştik ve her tarafta cesurane ren, belki de hudud boyundaki ka cileri, büyiik çehirlerdekl liselerin tem cadele hizmetlerinde kullanılırlar. hezimete uğramıştı. Bu hezimeün panyjl donanmasında 192836 ara kınmaya muhtac olan memleketi razı oldu. harb eden İspanyoliar hiç bir zaman bilelerin ayaklanmasından korkan sildierl, Üniversite Rektor, profesör ve Amerikahların da Martin Mariııer ogrendlerinden bir grup, baıın men çift motörlü ve tekneli deniz uçaküstünden bir yıl bile geçmeden Kı sında inşa edılmiş 13 muhrib daha mizi, üstün medeniyet seviyesine hatlarımızı yarmağa ve kuvvetle Fransa aleyhünize bir takun ted subları bulunacaklardır. Sözü Emire bırakıyorum: lıc Ali Paşa yeni büyük bir donan vardır. 194041 de modernlestirilmiş kavuşturacak ciddî bir çahşmaya larile Consolidated Catalina çift birler almış ve büyük mikyasta bir Rif harbi her çeyden evvel Milli Savunma Bakanı Hulüsi ma ile denize çıkmıştı. 1573 te Os olan bu gemiler 1.676 tondurlar, sü süratle koyulmak zorundayız. Butaarruza girişmişti. Birliklerin geri Koymen tarafından davetiyeler gon motörlü anfibi uçakları vardır. manjı donanması Venedik sahil ratleri 36 mildir. Mürettebleri 175 nu milletçe benimsiyecek hiç biri müstevliye karşı açık bir isyan, bir çekilmesi ve muhasamatın durdu dreilmlştir. Toerene istlrak edecek Bunlar da keşif, asker nakli hizkurtu'mş harbi olmuştur. Durumu lerini tahribe başlayınca Venedik kişidir. miz (Neme lâzımcılık) zihnijetinin iyice anlıyabilmek için otuz sene rulması için askerî makamlar nez leri Eskl;ehlre Hava Kuvvetlert nakll metlerinde kullanılırlar. Top, bomliler banş istemişlerdi. Ispanya ise ye uçakları gotürüp getirecektir. İstan192425 arasında hizmete girmiş bir daha içimlzde uyanmasına mey evveline dönmek lâzım. 1912 muadinde derhal teşebbüse geçtim. Fa buldan gldecek davetllleti 1 ekim pa ba ve torpido taşıdıklaruıdan gemiharbe devam ederek Tunusa asker 1.160 ton, tam yükle 1.315" tonluk 3 dan vermeden çabşacağız. O za hedesınden mcksad, göz boyamaktı. kat teşebbüslerim netice vermedi. zartesi sabahı saat 9 da Yesllköyden lere hücum edebilirler. çıkarmıştı. 1574 te Ispanyollar Tu muhrib de 194042 de modernleşman idepllerimizin gerçek, rüya Himaye idaresi hiç bir zaman tatbik Bunun üzerine ben de taarruz em hareket edecek nakliye uçakları Esklse. Bizim hava kuvvetlerimizde denusta mağlub edildiler. 5 yıl süren tirilmiştir. Süratleri 34 mildir, lanmızm hakikat olduğunu sevinc edilmediği eibi o günden sonra rini verdim. Fransız topraklannda hire goturecektlr. niz uçakları yoktur. Bunu söyle" Yumuşak vuruşlu' müzakereden sonra, Ispanya OsDenizaltılar le kâin BeniZerval kabilesile birleİstanbula iskân edilecek mekle bir askerî sır ifşa etmiş deFasın üç nühız mmtakasma aynlmanlı devletile 3 yıllık bir mütarebu cazip İspanyol denizaltılan 15 tane ise 5erek 50 kilometre kadar ilerledik. ğilim. Çünkü goklerimizde dolaşan dığı da görüldü. Bunun mânası egöçmenler ke akdetmiş, bu mütareke tecdid İzmir . İstanbul fuar seferleri saret ve sömürçe hayatı idi. Bu nefti yazı makinesi O tarihte Fransız ordusu başkomuİstanbul sehri mulhakatı oldukça bütün uçaklann kara uçakları oledile edile 2 asır sürmuş; bundan de bunlardan 6 tane G tipi gemi kaldınldı tanı Mareşal Petain idi. Cephe 300 önemll bir goçmen iskân bolgesl halıni duğunu uçaktan biraz anlayan heryüzden her türlü zıllete katlanmak sonra ,bir daha bozulmamak üzere 1949 da kızağa konulmuşlar ve inİzmir Enterr.as>onal Fuarının açık mecourıyetinde kaldık. Buna karşı gözlerinizin şa halindedirler. Bunlar 761 iıormal kilometre uzunlukta olduğu halde alacaktır Alâkadar bir komısion Vali kes bir bakışta görmektedir. İzmit barış akdedilmiştir. Muavınl Fuad Alperin baskanllğınca lduâu nıuddet tonluk, 17,5.8 mil süratli ve 5 ko e ihdas edilen zarfında yapılmak uze tepki göstermek ve millî hâkimiFransızların ve İspanyollann çok Sllivrıye g.c erek sahıblerı tarafından haberi doğru ise bize deniz uçakİzmir Istanbul fuar koruyucusudur Meşhur yenilmez armada van taşıyan geır.ilerdir. Almanlarm seferlert kaldırılırıiîtırfaik kuvvgtlerine, kargı elimde an »atılmak arrusu ızhar ed.len Kosetdc ları da verilecek demektir amnıa yetimizi tanımak istemiyen iki îspanya Kralı Ikinci Filip meş U 573 tipi model ahnarak yapılcak 40 000 adam vardı. Bundan baş mir çlftliğını tetklk etmişlerdir. 35 000 pek zannetmiyorum. devletle eşit şartlar içinde müzaEkmekler gene bozuldu hur yenilmez armadayı Ingiltereye maktadırlar. ka müttefikler bize karşı komuta donümluk arazi ve 20 000 donüm orSon gunlerde bazı lırınların ekmek kereye girişmek suretile yabancı manlığı ihtiva eden bu çlftlık alınakarşı sevkettiği zaman, Ingiliz Kra Şimdi haberin en mühim kısmına, birliği kurmuşlardı. Vaziyet git bıldlgl takdlrd* burada birkaç göçmen U 573 numaralı Alman denizaltısı erı yeniden bozulmujtur. Vali Prof. boyunduruğundan mutlak bir şeliçesi Elizabet 1582 ile 1587 arasında Gokay, butun kaymakamlıklarla tikçe güçleşıyor ve birleşen bu köyü teslsi kabil olabilecektir. An=ak Amerikanın pek yakuıda bize 5 kilde sıynlmak lâzımdı. Biz boyun 735/895 tonluktur, 1942 de hizmete Ispanyaya karşı Osmanlı devletinin Iara gonderdığl bir taınimde, konkuvvetlere karşı durmak imkân tapu kayıdları karışık olduğundan torpido, (muhrib olacak) 3 denizeğmek âdetinde olmıyan mağrur bir girmiş bir gemidir. Bir muharebe trolların sıklajtırılmasını lstemıştir. yardımını istemişse de Yenilme: sızlaşıyordu. Bunun üzerine Fran bunların ıslahına luzum gösterılmiştır altı, 6 hücumbotu verecekleri m ü j de hasara uğradıktan sonra İspan Bir hastane hademesi intihar etti ırktanız. Dövüşüp, memleketımiz ve Armadaya yalnız Sinan Reis adınd desine gcliyorum. Bir defa daha sa bana iki elçi göndererek teslim Doktor Adnan Temizan Baltalımanı hastanesi hademe'.erinden hürriyet için ölmesini bilen insanbir Türk levendi kendi filosile In yaya iltica etmiş ve İspanyoliar tayazmıştını: Bizim kaynaklarımızdan olmamı isteiı. Fransızlara teslim rafından evvelâ gözaltı edilmiş, son Mustafa Karabıyık, Zeki Paşa yalısı lar olduğuınuzu göstermek gerekti. Diş tablbi Doktor Adnan Temizan gilizlere yardım etmiştir. olmayı tercih ettim. Bu millete kar meslekl tetkiklerde bulunmak uzere verilcn bu gibi haberlerin hiç biri ra satm almarak tamamile sokül önunden kendlsinl denize atmak sure «İspanya ile beş sene harb ettinı> Ispanya, bir denizci devlet olarak tile intlhar etml;tir. Mustafa Karabışı hiç bir kın ve garazim yoktur.» Almanyaya gltmlştir. Seyahatl ekim doğru çıktnamış; ya zamanla, yahud mü] ve G tipi denizaltılaruı plân1920 de bdbam öldüğü zaman İsyığın cesedi dün denlzden çıkarümıjuzun müddet deniz hâkimiyeti peda memleketimizdeki Amerikan asAbdülkerim bundan sonra Albay sonuna kadar devam edecektir. laruıa model olduktan sonra 1949 ır. panya ile harbde idik. Bu devlet şinde koşmuş, Napoleon devrinde [kerî jardım heyeti tarafından tekCorap"a teslim olarak Fasa gitmiş da yeniden monte edilerek hizmete İş hekimliği ve Sosyal hekimlik Fransa ile beraber Ingiltereye karşı zib edilmiştir. Bunlaruı Izmitten 1892 DENBERİ İSVEÇTE İMAL EDİIEN ye orada bir kaç hafta Fransızlarla ALIYE SARIC \M sokulmuştur. harbetmiş, bu arada Amiral Nelson kongresinde göıüşülen meseleler değil, hattâ Ankaradan verilcnlcri İspanyolların aörüşmelerini bekle•İR FACIT MAMUlÂTIDIk. 1933 de kızağa konulduklan hal1805 te Trafalgar'da müttefik Fran0« AYLA ÖNEY Eylul ayı başında Llzbonda İş hedahi aynı akıbete uğramıştır. Bu miş. Nihayet Reunion adasına sü• sız îspanyol donanmasını mağ de İspanyol iç harbi yüzünden in kimliği ve Sosyal hekimlik mevzulaile haberlerin doğrusu Amerikan kayrülmesi tekamir etmiş. KENAN AKINAY şalan geciken ve 1947 de hizmete rlle ilgıll mılletlerarası büyük bir tıb lub etmiştir. TürVlye Umuml Vekill: naklarından verilenlerdir. Şimdije Emir sözlerine şöyle devam etti: CEMİL VEHBİ HAEİRI giren D sınıfı 3 denizaltı: 1060/1370 kongresi toplanmı; ve İS eylulç kadar Amerika . Ispanya harbinden Nişanlandılar. devam etaıstlr. Bu kongreye İsvlçrekadar Amerikan yardunından bize ERİM TİCARET T. A. O. « İki yüz bin kişi kadar sâkıni Nişanlandüar. ton, 20,5/9,5 mil sürat, 6 kovan. sonra l Milletlerarası Sosyal Slgortalar verilen 4 muhrib, 6 denizaltı, 8 küIttanbut, Oalata. Voyvod» Cad, İstanbul 23/IX'1951 olan bu uzak ve fena iklimli adaİç harb sıralannda İtalyadan sa Cemlyet adına katılan Işçi Sigortaları 22/9/951 Ispanya, 19 uncu asnn sonlannT.l.lon : 4 3 2 2 5 çük araınatarama gemisi, 1 yağ da manen ne'.er çektiğimi anlatmak KuniiTiu İdare Mec'.ısl azası Dr. Cemal da Amerika ile harbetmiş ve Ame tın alınan 2 denizaltı daha vardır ki gemisi, 1 ağ gemisi, 1 kurtanna Kiper uçakla eehrımlze donmüçtür. rikan donanması, Amiral Cervera bunlar 193134 de yapümış, 1004/ geıuisile 1 atölye gemisi hakkm'laAldığımız malumata gore bu kongrenın kumandasındaki ispanyol filo 1255 tonluk 18 '8.5 mil süratli ve 8 ye otuz memleketten 800 den fazla ki haberlerin hepsi evvelâ Ameri1 lannı Küba'da ve Filipinierde mağ kovanlı gemilerdir. îlkokul öğretmenlerine' hekım lştirak etmiş. çeşıdli mevrular kan kaynaklarından gelmiştir. Yallub etmişti. Bu mağlubiyetten sonCl sınıfı 192629 arasmda yapıl üzerlnde ıkı jüze yakm rapor okunmus nız Çar.akkale ve Dumlupınar deve tebllgat yapılmıştır. Rlunakaşa edilen ra, ispanyol donanması epey müd mıs 842/1270 tonluk 16.15/8,5 mil nizaltılarının verileceği hakkınOaki mevzular arasında İs yeri heklmliğı, det eski kuvvet ve kudretini kay süratli, 6 kovanlı 2 denizaltı daha kazaları ve çeşidJi mealek haıtalıkmüjdeyi, ilkönce eski deniz kuvbetmiştir. Bundan sonra 'Ispanya vardır. Bunlardan C.2 âhiren çürüğe ları, îsçllerln fizık ve rvıhî lnkışafları vetleri komutanı Oramiral Mehmed tedricen yeni bir donanma vücude çdcanlmıştır. için alınması lâzım gelen tedbırler, Ali Ülgenden duyarak bu sütunda Sosyal Sıgortalar; Meslekl eğıtım, Sagetirmiştir. Birinci Dünya Harbine Mayin getnileri, ganbotlar ve > azmıştun. kat ijçilerın yeniden ışe alıştırılmaları r" iştirak etmemiş olan Ispanya, 1918 hücumbotlan gibt muhlm raporlar mevcuddur. İzmitten verilen haberde 6 hüŞevki Erkgon Illıan Erkson OKUL KİTABLARI TÜRK Ltd. ŞlRKETI'nin de 3 yeni, 1 eski zırhh, 2 zırhlı krucumbota verileceği de vardır. HalTurk delegesi Dr. Cemal Klper, CeMayin gemılerinden 4 tanesi: Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş olan ders kitablan vazör, 2 si tezgâhta olmak üzere İlköğretiro müfetüji Matematik öğretmeni nevredekı Mılletlerarası Sosyal Sigorbuki harb gemileri yıllıklarına ve hafif 7 kruvazör, 9 ganbot, 7 muh 2100 ton, 18.5 mil sürat, 264 mayin talar Cemiyetınin MedıkoSosyal daımi Müellifi Kıatı Kitabın ismi Sınıfı İc Aktif metoda ve öğrencilerin kendi kendılerini yetiştirme deniz dcrgilerine göre, Amerika, 2 tanesi: 1500 ton 19,5 mil sürat, 70 komitesl başkanlığına seçilmlştlr. rib, 24 torpidobot, 6 sı tezgâhta clCelâl Sıtkı Gürler 50 Yeni Alfabe İlkokul esasına göre hazırlanmıştır. harbde kullandığı yuksek süratli mak üzere 10 denizaltıdan mürek mayin. 100 Yeni Matematik Dersleri s 4 Fuad Baymur Gelecek ay Verem Tekâmül İr Her dersin plânı, soruları, derste kullanılacak araçlar, hücumbotlarını çürüğe çıkarmıştır 12 ganbottan İspanyol tezgâhlakebdi. 130 Yeni Matematik Dersleri » 5 Fuad Baymur kursu açtlacak her dersin başmda bulunrrıaktadır. ve yeni bir tip hücubbotu için, son nnda inşa edilmiş olan 8 tanesi Matematik Anahtan « 4 M. Rauf İnan ve Muvaffak Ikinci Dünya Harbinden evvelki Dünya Sağlık Teşkllâtı tarafından, İf Bu kitablar, programın bütün icablan, direktif ve amaçzamanlarda 2 tecrube teknesi j a p 1710 ton, tam yükle 2246 ton, 18,520 Verem Savas Derneğı ve İstanbul OnlUyanık 160 îspanya iç harbinde, General Franlan gözönünde tutularak i'azılmıştır. Kitablanmızda, henüz mamıştır, Amerikanın Cost Guard demil süratli olan bu gemiler 30 ma versttestnln lşblrllği ile şehrimizde Matematik Anahtan > 5 M. Rauf İnan ve Muvaffak co, donanmarun kendi tarafını tuttematik kitablarında bulunmıyan özellikler vardır. nilen sahil muhafaza teşkilâtı filoyin de taşırlar. 20 uçaksavar topla ekim bajır.dan 15 kasım tarihine KaUyanık 200 ması sayesinde muzaffer olmuştur. ic Bu kitablarda renkli desenler, grafikler, bol resim ve sunda 90 kadar karakol motörü mücehhez bulunan ve mürettebleri dar sureeek olan mılletlerarası bir 120 Tabiat Bilgisi » 4 Fahri Dalsar 1939 da ispanyol donanması MedıkoSosyal Verem Tekâmül kur»u şekiller mevcuddur. varsa da, bunlar 45 tonluk 20,5 mil 251 kişi olan bu ganbotlar, çok açılacaktır. Blnnci konferans, Dunya 110 Tabiat Bilgisi » 5 Fahri Dalsar Ikinci Dünya Harbi başlarken İf Bol alıştırma ve en hayatî problemler bu kitablarda buyollu teknelerdir. Torpido kovanı muvaffak olmuş ve çok denizci ge Saghk Teskllâtının tüberküloz müşa140 Türkiye Coğrafyası Ortaokul 3 Prof. Besim Darkot ispanyol donanması 1 ağır kruvalunmaktadır. Öğrencileri problem çözmeğe ahştıracak örnekler taşımazlar ve süratleri de hücumvlri Dr. Etlenne Berthet tarafından milerdir. 150 Kimya » 3 İzzet Kemal Erksal zör, 5 hafif kruvazör, 16 muhrib, 4 konmuştur. botu olarak kullanılmalanna mü7 tanesi kızakta olan 14 yeni a verllecektir. Dr. Sırrı Erinç ve Sami torpidobot, 3 tanesi kızakta olmak Genel Coğrafya Bilgileri İt Seçeceğiniz kitab sizin ve öğrencilerinizin bir yıllık basaid değildir. Geçen hafta gelen mallar Öngör 125 üzere 8 denizaltı, 4 mayin gemisi, ramatarama gemisi: 615, tam yükle ve Asya » 1 şansmı sağlıyacaktır. Kitablanmızı görmeden kitab seçmemeSon bir bafta zarfında limanımıza 2 tanesi kızakta 11 ganbot, 14 hü 709 ton, 16.5 mil sürat. Afrika, Avrupa, Amerika, Türkiye Atlantik Paktma alınolmak üzere saygı ile rica ederiz. Nümuneler postadadır. 1945 de hizmete girmiş Alman yerll ve ecnebi ve rolktarda 17 gemile cumbotu ve diğer yardımcı gemiler Avustralya ve Kutublar » 2 Dr. S ı m Erinç ve Sami ajaSıdaki dns mal geldıktan sonra, Amerika belki rioBEMZİ KİTABEVİ hücumbotlan tipinde olan 16 bot mistlr: den mürekkebdi. Öngör 125 nanmamızı da yeni gemilerle taktan 6 tanesi hizmete girmiştır. 120 2422 aded radyo, 273 000 Kg. çlmenBugunkü ispanyol donanması Dr. Sırrı Erinç ve Sami Türkiye Coğrafyası viye edecektir. Nitekim pakta datonluk olan bu büyük hücumbotlar to, 180 000 Kgr. kâğıd, 120 400 M3 keispanyol donanmssmın müretteÖngör 125 hil 8 Batı Avrupa devletlerine gereste, 46.700 Kgr. D. D. T., 115 000 bat mevcudu 1989 subay, 2800 ge dört uskurlu ve 38 mil süratlidir Kg. çlvl, 3937 aded otomobll lâstlği Lise 1 Dr. Sırrı Erinç ve Sami Genel Coğrafya çenlerde yeniden bazı gemiler verler. İspanyol donanmasında bazılan 75.000 Kgr. çelik çubuk, 999 aded ziraat dikli ve 22.500 erbaş ve erdir. Öngör 165 diği gibi Yunanistana da vermiştir. Dr. Sırrı Erinç ve Sami Ülkeler Coğrafyası Ispanyol tezgâhlannia yapılan Almanya teslim olmadan evvel il âlet ve ır.akineleri. Fakat Amerikan kaynaklaruıdan Öngör 210 gemıler, malzeme azlığından dolayı tica etmiş olan 90 tonluk, 25 ml teyid edilinceye kadar, İzmit mah^ süratli 13 motörbot daha vardır. ağır bir surette inşa edilmsktedir. Küçük Haberler 250 » 3 Prof. Besim Darkot Türkiye Coğrafyası recli haberi kaydı ihtiyatla karşı<aMekteb gemileri Bir misal verelim: 1935 proğramına 110 Ortaokul 1 B. Adsız İlk Çağ Tarihi mak doğru olur. Onun için yazıma •k ÎÇ Işleri Baianı Halıl Özyöruk dahil 1633 tonlıık bir muhrib 1946 İspanyanın 4 mekteb gemisi varLİSE II 200 kuru;, LÎSE III 210 kuruş > 2 Faik Resid Unat ve Tarih Kitabı o İnanalım mı dersiniz?» başhğuu mayısmda denize indirümiş ve dır. Bunlardan biri 3675 tonluk, 12 Birinci Ordu Komutanı Şukru Ksnadlı KâmU Su 125 koydum. Bununla beraber çok teEmniyet Mudürü Kerr.al Aygun dün 1951 basında hizmete girmiştir. mil süratli olup henüz kızaktadır. sabahkl ekspresle Ankaradan şehrımlze Yazan: KEMAL GÜRSAN Faik Reşid Unat ve Tarih Kitabı menni ederim ki bu haber doijnı Isoanyol donar.mas'mn mevcudu Bir tanesi 2713 tonluk, 8,5 mil sür ge'.mlşlerdir. KâmU Su 170 K^batas ve Şişli Terakki Liselerî Mstematik Ö&retmeni çıksın ve donanmamız takviye edilşöyledir: 1 ağır kruvazör, 1 uçaksa atli. yelkenli ve motörlüdür. Bir • TARI vapuru bugıin, rötarla 150 sin. Tarih » 1 Mustafa Cezar var kruvazör, 4 hafif kruvazör, yeni tanesi 1100 tonluk, 12 mil süratli Karadenız hattma hareket edecektlr. 160 Tarih » 2 Mustafa Cezar ir TARSUS vapuru dun saat 12 de ve eski 41 muhrib ve torpidobot. dır. Limanımıza geien Yuan Sebas190 Tarih » 3 Mustafa Cezar 15 denizaltı, 6 mayin gemisi, 8 ta tian de Elcano 1928 de hizmete 119 yolcu İle Marsilyaya muteveccihen 125 hareket etmiştir. Tarih (Orta sanat okullan için) M. Nehri İpekoğlu nesi yeni, 4 tanesi eski olmak üze girmiş tam yükle 3420 tonluk, 9. + PSİKOPAT çocuklar muesseses: Bir hamalın üzerinde esrar Tanm Dersleri (ortaokullar içia) re 12 ganbot, 7 si tezgâhta olmak mil süratli motörlü ve dört direkl Için musald bina arsnmaktadır. Şimdi165 kuruş Tank Rona ve Dr. S. Özbek 250 bulundu 1 2 3 üzere 14 arama tarama gemisi, 13 bir yelkenlidir. Mürettebatı 224 ki lik Ortakoy semtlnde iki bina bulun100 Sırkecide yuk vagonlarında çalışan muştur. Bununla beraber daha elverlşli Toplu Tanm Bilgileri Ortaokul 1 Ekrem Üzümeri sphil karakol gemisi, 6 sı hizmette, şidir. Ayrıca 80 talebe taşır. Yazan: HÂTEMÎ SENİH SARP hamal Hasan Mavinin vaziyeünden yer aranmaktadır. 125 Toplu Tanm Bilgileri » 2 Ekrem Üzümeri 10 tanesi tezgâhta 16 büyük hiiİspanyol ticaret filosu juphelenen zabıta memurları, uzerindo • EYXÛLÜN 25 inde Akdenlz ekspres Haydarpaşa Lisesi Felsefe Öğretmeni 125 Toplu Tanm Bilgileri » 3 Ekrem Üzümeri cumbotu ve 13 motörbot ve 4 mekyaptıkları aramada yuz gram esrar bulİspanyol ticaret filosu 1939 da postasına kalcak Kadeş vapuru, Hayfa teb gemisi ile diğer yardımcı gemi 890.000 tondu; şimdi 1.171.000 tondur iskelesine varıs günu İsrael ba>Tamına Tabiat Bilgisi Ortaokul 1 Biolog. Aliye Seren, muSardır. Sanık Adliyeye verUerek Satış yeri: Dr. Suad Seren 200 tev'tıf edilmi|tir. ler. tesadüf ettiğtoden 27 eylulde llmanıKabul edilen yeni programa görı mızaan hareket edecektir. AHMED HALİD YAŞAROĞLU Tabiat Bilgisi • 2 Biolog. Aliye Seren, Zırhlı kruvazör ve hafif 110 000 tonu motörlü olmak üzere • İSTANBUL Seferberlik Müdürü . Dr. Suad Seren 170 kruvazörler Kitabçılık ve Kâğıdçüık T.L.Ş. 139 000 tonluk yeni gemi injası ka Mehmed Ali Slnoba nakledilmıştır. YeTabiat Bilgisi » 3 Biolog. Aliye Seren, Bu gemilerden bpTiian hakkında rarlaştırıimışt'r. Bu gemiler, prjm rlne Seferberl:k Merkez seflerlnden Ankara Caddesi 121 İSTANBUL. j Dr. Suad Seren 170 Nüshası 15 kuruşrur binz malumat verelim: Necatı Tunaoğlu gelerek vazifeye bajvermek suretile yaptırılacak ve İs lamıştır. Koruyucu Hekimlik ve Cpnaris ağır kruvazorü: 1936 da panyol tezşâhlarına bir yıl müd \bone şeraiti Tiirkiye Harlc Lise 1 Biolog. Aliye Seren, Llra Kr. Ura Kr. hizmete girmiştir. 11440 ton; çıft detle iş temin edecektir. Sağlık Bilgisi EYLÛL 24 ZİLHİCCE 22 Senelltt x 42.00 81.00 Dr. Suad Seren 160 makine iie 33 mil surat; 8 tane Görülüyor ki İspanyol donanma AJtı ayllk 22 50 43.50 = RESSAM CAHİT MATBAASI Biolog. Aliye Seren, 203 lük asır top; 8 tane 120 lık, 12 sı, zırhkdan mahrum olmak!a be Biyoloji Öc aylık 12 00 24 00 i V E R E S İ M A F I Ş A T O L Y E S I Dr. Suad Sere*> 140 tane 37 lik, 3 tane 20 lik uçaksa raber, çoğu tezgâhta clan yeni geo Bn avıık 4.50 9.00 var; 12 tane torpido kovanı. HaSipari? adresi: ' „ . U I tv R A T , 66 BABIAJ IEL 2625? , mileriie hatırı sayılır bir kuvve fıfce zırhadır. 3ar;ş mürettebatı | t,nzetemş ıona.erılen evrak rc yazılat OKUL KİTABLARI TÜRK LhlİTED ŞİRKETİ teşkil etmekte'lir. İspanyanın bütür jq 5ESİH KLISE ve AVCUPA NEFASET1NDE BENKLİ ve SIYAH 6ASKI : V: | 6.49 13.06 16.29 19 04 2037 5 10 ne}Tedi!mn edılımsin tade olunmaz 765 kişidir. Ankara Caddesi, Narlıbahçe sokağı No. 19 istanbul gemilerıni kendi tezgâhlarında yap 7 ı masuUyet kabul edilmez Gahcia ve Miguel de Cervantes E ~ ] l l 45 V o i 9.26|12.00 1.31J10.05 • ETİKET • KUTU • BROŞUR • A/I$j; KARTVlZİT • DAVETİYE ANTET;TAKVİM I makta olması da dikkate değer. Vazan: Abidin Dav'er OknUarda YXİ\\Y J i kayıd * "" işleri Abdülkerim ile mülâkat Yazan: EMİLE BOUERY Hava Harb Okulu I ekimde açılıyor NATAIUATİK IV V LİSE KİTABLAfil r CEOMETRİ R C H B İ L İ H CUMHURÎYET a j |
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle