12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMııLltlüET 8 Ağustos 1951 Kuvvetli ve temiz şekilde alabilecek EA51 EASY Morko Çoma}ir Yıkomo Makinesinin Türkiye Umum Mümessili ve Amerikadan Itholâtçuı MUTLU İTHALÂ1 İHRACAT T. A. Ş. Bahçekapı Yen! Valde Han No. 62 • 64 Telgrol: MUTLUTAS Telefon : 22978 AUDİOLA PİLLİ RADYOLARI En zarii möble En üstün teknik evsai va en tabil sesi ancak nın Lüks 6 lambalı modeileri gelmiştir. MELOPHON Radyolannda bulabilirsiniz. TAKSİTLE Satıs Yerler!: SATIŞ Türkiyeye münhasır itholâtçısı: MEHMET KAVALA Galata Tahir han, Tel: 49449 Tepebaşı Aip Oteli altı Beyoğlu Kariman Pasajı ve büumum acentalanmız Tttrkly* Utiklftl CaddMİ. 3O8 LİBKA TİCARET T. A. O. T«l«fon ı 4 3 S 4 9 , ÇAPAMARKA KURULUŞ TARIHI: 1915 İtriyat Mağazasında tezgâhtarlık yapacak Audiola pilli ndyolannıgörmekve dinlcmek Beden Terbiyesi İstanbul Bölğesi Başkanhğından: Dolmabahçedeki stadyomumurun çim t&hası çok bozuk oiduğım«îan 15 eylul 1951 tarihine kadar bu tahada resml v« hususl maç yap tınlmaması genel müdürlüğümüzun 2/8/1951 tarüüi «nirleri iktizasından olduğuna sayın kulüblerimizin bilgi •dinilmeslni rie« ederim. (12668) GENÇ BAYAN aranıyor. İtriyattan anlayan tercih edilir. Müracaat: Zaman İtriyat Mağazası Bahçekapı • • No. 37 Istanbul. • • S A T I L I K Sirkedd* otel binası ve dükkân Tramvay caddesinde, Şahlnpaj* oteli yanrnda, köşebasında dükkânı olan iiç katlı k&rgir 9 odalı halen Izmir Tanus oteli olan bina satılıkbr. Mutavaaııt kabul edilmez. 61178 yediden «onra teleionla veya mektubla Kadıköy Nevzemln aokak Kenan ^ Ap. F. E. Erkmen'e. ^ Doktor Operatör fUgyı Klararrufu t/rjgp/ıtrt I95IIKRAMİVE PLAN!, İş Bankası Fatih «ubesinden aldığım 19600 lirîlık 18 No.lı banka /rektubunu Fatih civannda 7ayi ettinı Bu'up ad resime veya İş Binkasının Fatih |ubesiııe getiren ziyadesile meninun edllecektir. Mahtnud Arpalı Fatih Hahcılar Cad. No. 42 1 Z AY I Şehrimızin En Islek Piyasasında' SATILIK MAGAZA ve DEPOLAR Ç İ Ç E K P A Z A R ' ındski ••••••^••••a 1 Telefon: 43301. 22^2/1, 22 2, 24; 26: 2830: 2830 1; 2830 2; 3234; 36; 38 sayılı mağaza ve depoların HİSSELERİ ayn ayrı veya bloklar şeklinde satılıktır. Müracaat: Beyoğlu, İstiklâi Caddesi, 323, ap. SentAntuvan, T&skcet VE\f 5 L\f Her ÇarşamHa oldugu jrfbi (\\l B U Sürprizli I BALIK A K 5 AM geceti Daaıluile maraf 1 Çingene Akrobatik Fosforlu Eıntcıh Banhast 1NTERNATI0NAL WAT,CH CQ SCBAFFHAUSEN T R İ O U L T R A DUO JHONSON ve taaınmıj Een akrobatlan Çok zengin programla yenl numaralarda. KÂMİL SESLİOGLU Kulak, Boiaz, Burun Mütehasıııı. Amerikadan dönmü} hastalannı kab\:l etmektedir. Beyoğlu, İstiklS' Cad. Yıldı* | sisemuı karşısı No. 50. Tel: 42379 VADELİ TEVDİAT HESAPLARINIDA İKRAMİYE KEŞİDELERİNDEN FAYDALANDIRMAYA BAŞLAMIŞTIR YÜKSEK FAİZ^ BOL İKRAMİYE En Son Yeniliklerin Hepsini Kendinde Toplayan Yalnız Admiral BUZ DOLAPLARI Herhangi bir leşebbüsün şöhret kazanması lçln cserlerinde yiiksek vasfın bulunması şarttır. Bu hakikatin canlı bir misalini bize saatçilik tarihi vermektedir. Nilekira İsviçrenin Schaffhousen şehrinde bulunan İNTERNATİONAL WATCH CO. Müessesesi, bu geleneğe riayet etmi§ olduğu içindir ki, taın dört nesildenberi İsviçre saatçiliğinin başında bulunmaktadır. İNTEBNATİONAL WATCH CO. Şirketi, inıâl ettiği büfün saatlerin mükemmel ve muntazam bir şekilde işlediğini birer birer tetkikten ge çirip tesbit cltikten sonra ancak piyasaya sürmeği usul ittihat etmiş ve bu usulü bir prensip olarak kabul ve tatbik eylemiştir. Öyle ki, İNTERNATİON'AL WATCH CO. Markalı bir saate malik olan bir kimse, hususi surette yapılmış bir saate sahib bulunduğundan kafiyen emin olabilir, SATIŞ YERLERİ: SATILIK ARSALAR Şişli Büyükdere raddesinde Şevrole sıi'jsmda tramvay yolu ürerinde iki cep.^esi olan 900 metre arsalar satılıktır. Taliblerîn her sün s&at 14 ten 17 ye kadar 83812 ye ve saat 9 d,ı 19 a kad^r 2938V ye te^^•H lefon edılmesi. ^ ^ ^ M S A R A N TEVFIK ve Toptan Satış Yeri: AYDIN M U T L U T . A. Ş. İSTANBUL, YENİ VALDE HAN No. 62 RESM! ACENTAUÖI TEL.: 22978 gelmiştir. Satışa aevam devem ediyoruz. K A R A N Tünel Pasajı No. 12 Mümessili N MUBAREKYAN Beyoğlu, İstiklâl Caddesi 338 Eminönü Meydanı Y. PANGİRİS ve S. SAYAİDİS Karaköy Köprü Cad. 7 İstiklâl Caddesi No. 330 Beyoğlu Dolab'.erımız 5 sene garantilidîr. TDE+ 1OOOO1 İOOO i 5OOJ INC1 CEKÎLİS IO ACVSTOS AKfAHINA KADAR T.C . ZİRAAT BANKASIHA SİZ PE I5O LİRA YATIRIMIZ YE 29 EYLÜLE KADAR {EKMEYİNİZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle