19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Agiıstos 1951 CUMHURtYET Meclisiıı dünkü ictimaında konuşulanların tafsilâtı r' Türkiye Pakistan Kültür Cemiyeti ise başladı j Bastarafı 1 inci tahifede düncü genel müfettişliğe verdiği «Nasıl bir hileli yol, tutulduğunu rnütalealarını ele alarak şöyl« de emirler Elâzıe Halkevinin nasıl ya görüyorsunuz? Bu şekilde mal ikvan> etti: «Anlaşılıyor ki muhale pıldığını izah etti ve bu emirlerin tisabı şeytanın bile aklına gelraez» dedi. fet 14 mayısı, hâlâ bir takviın yap surotl°rini okudu Yeterlik önergesi Bahadır DUlgerin konuşması rağı sanmakta ısrar ediyor » Mustafa Ekinci Diyarbakırda yaBahadır Dülger «sırça köşkte oOsman Şevki Çiçekdağ bu tasan ile Halkevlerinin ilga edılmeKte ol turan komşusunu taşlamaz'» dıye pılan bazı yolsuz işleri anlattı. 3un dan sonra BaşbaKan kürsüve geleduğuna dair sözlere cevaben tek soze başladı. Inönünün konuşmasından bahisle rek konuştu. Başbakanın uzun u:un liften bu mananın' anlaşılam:yacaalkışlanan sözlerinden sonra daha ğmı lieri sürdü. «Halkevleri denilen şöyle devam etti: « Sırça köşklerin en incesinde 24 hatıbin söz istemiş olduğu başve kendıleri tarafından sanat ve kanlıkça bildirildi. Bu sırada yekültür müessesesi olarak tanınan oturan Inönü sanki sırtında Anayasayı .nrlamanın, kötüye kullanma terlik önergesi kabul olunduğıınmüesseseler gene kendılerinındir. nm. millet iradesini hiçe saymanm dan tasarının tümü üzerinde göruşTüzuklari dahılinde işletebılirler» günahını taşımıvormuş sibi masum meler kâfi görülerek saat 18,30 da dedi. Kanun teklifınin mahıvetıni, bir idealist pozu ile karşımıza çıkü. maddelerin ivedilikle müzakeresi maksad ve gayesini izahla «en bü Eğer sırtında 1946 seçiminin yükü karar altına alındı. yük gerekçemiz, Türk milletinın nü taşımıyan biri olsaydı, eğer sahBirinci madde görüşülürken rr.et maşerî vicdanıdır. dedi. te maz^ata ile gelip kürsüve otur nin daha vazih şekle konulması bir Dr. Mıikerrem Sarolun konaşması masaydı, eğer mebus olmadığı hal çok hatıbler tarafından teklii edılMuhli* Tunay ve Mükerretn Sarol de devl>»t reisliği sandalyesine otur dı. Bu teklıf üzerine komisyon bada bu mevzuda fikirlerini söyledi mak hakkını cebenıtla kullanan kelimeler ilâve etti. İkinci madler. Mıi'prrem Sarol, «Barutçunun biri olmasaydı, bu sözlerindeki sa denin goruşülmesmde de aynı şebir an için görüşüne iştirak edilse, mimiyete inanmak mümkün olur kilde temennıler izhar olundu. Türkiye Pakistan kültür cemiyani Halk Partisi ile anlaşarak ve du. 68 yaşına gelmiş, ömrünfl ve Fethi Çelikbaşm sözleri yetinin Sıraselvılerdeki lokalinde aynı usule başvurularak her Halk. siyast hayatım yalnız millet iradeBu arada bazı milletvekillermin Istanbul şubesinin faaliyete başlaevinin karşısına bir r«>~ıorstlarevi sine kar?ı durmakla geçirmiş bir bu hükümlerin genişletilmesini ıs ması dolayısile dün bir toplanü kurulsa bu muvazaalı t'nvet kar adanun bugün Anayasa taraftan o tedıklerinden Fethi Çelıkbaş mıl yapılmıştır Bu toplantıda Pakistan şısında C. H. P. nin bu sey dıyeceği larak karşımıza çıkması bir ibret letvekillerine hıslere ve heyecanla büyük elçisi, Istanbul Üniversitesi olmadığını, fakat D. P. nin eşraf vesikasıdır. Kendi işledıği fiillerın ra kapılmama.annı tavsiye etti ve. tagallübü yerıne partilerin, yani hesabını, açık abnla vermiş gibi kanunun gerekçesinden son kısımla kollektif bir tegallübün kaim olma sanki bız Atatürkü tecrim ediyor n okumağa lüz ım gördü. Müzakesına meydan vermiyeceğini» anlattı. muşuz, onun fiillerinde suç anyor reler sonunda bu madde bazı kemuşuz gibi büyük bir iftira ile o lıme değışıkhklerile kabul olundu. Celâl Yardnncının sözleri nun müdafii kesildi. Paralardan, Dığer maddelerde de ufakte'.ek Celâl Yardıma «Bir toplulutc gör pullardan ismini resmini kaldıran muzakereler oldu. Sua 7 nci madduk ki, mekinlan perişan» diyerek adam fırsat bulsaydı, tarihten de deye gelmışti ki bu madde ojel Füzulînm şıkâyetnamesıni bu mev Atatürkün adını sildirecekti. Bu kişılerin malı iken sıyasî partilenn zua uydurup tanzir etti. Nazireyı hareketin, siyasî müdahalenin, siya mülkiyetine geçirilmiş olan gavi' İthalâtı istemiyen Sanayiciler okuması n'hayete erdikten sonra sî ahlaksızlığın, fikir salâbetsizlıği raenkullerın bu özel kişiler mevcıd Ankaraya heyet yolladılar Barutçunun dunkii sözlerini ele nin, sahtekârlığın en parlak misali ise adına, değilse devlet adına tesŞehrimizdeki yüa ipliği fabrıkaaldı ve Barutcuva: «Beni ikna et, olduğunu millet kürsüsünden açık cil edıleceğıni belirtmekte idi Sbz reyimden dönerlm» diye bağırdığını ça ifade e4lyorum.» alan Hâmid Şevket İnce, vaktile larını temsilrn üç kişuik bir heyet, anlatarak bu tasarı için öğceden bu özel kişılerin elinden alınan bi Ekonomi, İfletmeler Maliye BaServet iktisabı için kurulmuş prensip kararına varılması üzerine nalann aynı maksadlar ve aynı kanlıklarıle temaslarda bulunmak bir ticaret kumpanyası isimlerle kurulan derneklere ve üzere dün akşam Ankaraya hareket yapılan tenkıd'.ere cevab verdi ve Bu hücumlanna bir müddet da rilmesinin hakkaniyete uygun ola etmiştir. Heyet, üç bakanlığı da, oy toplanan kavanozları göstererek: ha devam edeft Bahadır Dülger, «Şu pırıl pınl kupalar C. H. P la C.H.P. nin yalnız siyasî nüfuza da cağuıı söyledi ve misal olarak Türk «neden yün ıpliği ithn'âtuu isternialunds naıırladıkmanında hasret kaldığı kırmızı oy yanarak servet iktisabı için kurul Ocaklannı «ikretti. Komisyon soz yoruz?» pusulalarını bizira zamanımuda bol mu| bir ticaret kumpanyası oldu cüsli, Behzad Bilgin, feshedilmış ları mufassal bir rapot vunacaklarderneklerin hükmî şahıslan dır. Raporda funlar beıırtilmektebol görmuştür.» dedi. ğunu ileri sürdü ve 1920 dekl CJî.P. dığuu, bu bakundan böyle bir dir: Anayasa hırsızların, gasıblarm, kurultayı zabıtlanndan 40 mcı mad haktan bahsetmenin yersız olara«Halen yün ipliginc rnemleket ihdenin münakaıasuu gösteren aatır ğını söyledi. derebeylerin yataği değildir tiyacı senede 2547 toüdur. Buna Celâl Yardımcıya göre C. H. P. lan okudu .Buna göre Celâl NuriVakit geciktiğınden gorüşmeere mukabil 'abrikalarırnız faal olarak sözculerinin bu raevzu^aki gorüş nın «siyasî, iktisadî, idarî, ve içtive hareketi, hasta beyanlar, mes maî t«fekküllere partı müfettişleri yann devam edilmek üzere cluru çalıştığı takdirde ve harxden ithaline müsaj.e ediltnedıği halde binedsiz iddialar, malurau ilâm va nin tasvibi ile tayinler yapılacagını rna son verildi. zim seneiik ıstihsa'tniz 3737 tonMaliye Bakamnın izahatı hakkındakl nihayet, firardan ibarettlr». CelSl gösteren bu madde Maliye Bakanı Hasan Polatkan dur. Yardımcı Barutçunun sözlerine ce «anonim sirketlerle bankalar da Yün ipliği aanayllîd* çalıştırmak vablar verirken Anayasadan mad buna dahil mi?> şeklindeki suali Konya milletvekili Murad Âlının sualıne cevaben bugünkü Meclıste ta olduğumuı lşçi miktan 10 000 ı deler tayin etti ve meşru iktisabla ne o zamanki kâtibi umuml Saffet şu malumatı verdi: mütecavizdir. Harirdea yün ipliği rın alın tenle kazanılan, emek mu Arıkan şu cevabı vermişti: «Efen« 1932 yüından 1950 mayısına ithaline mügaade «trres. dahilî sadim bittabi ticaret maksadile kukabili, kanun ve ahlâka uygun ola. kadar Halkevleri hizmetleri için nayiımai mühim larsra sokmakla rak edinilen mallar olduğunu söyli rulmuş her hangi bir müesseseye fırkanın müdahalesi olmaz, yalnız Cumhuriyet Halk Partisine devlct beraber dolayısile buidan müteesjerek «Anayasa mesruk malı, mağmaksadı teşekkül ve gayesi itibarile bütçesinden 27,366,750 lira, O sir olacak !fçılerim!z'e oniarın ailesub mJı himaye etmez. Anayasa Idarelerden 14,151,028 li bizi alikadar ederlerse bittabi mu zel hırsızlann, gaııblann, derebtylerin rakabeye ve yakından alikaya hak ra, Belediyelerden 6,335,689 lira, lerini de 'stuab ve se!j tle düşürerek esasen mevcud bir işsızhk dayatağı değıldir!» dedi ve Cemil Bar kımız vardır.» köylerden 519,615 llra, iktisadî vasını ayrıra tahr'k etmış olacaklasm bir sozunü tle alarak «yıllarDevlet teşekkullerinden 326,50? ve tır.» Cihad Baban konuşmadı dır haksız surette tasarruf ettiğiniz Delegelerin konusmasından sonra Belediyeler Bankasmdan 8000 lira milyonlar misali, bundan sonra da sıra Cihad Babanındı. Fakat sırasını olmak üzere ceman 48,637,780 lira millet size bu Hanı yağrnada bu kendi rizasile Iç Işleri Bakanı HalU verılmıştır. 932 yılından 350 mayıs Hanı iştihayı kurdurabilirse; sofra Ozyörüğe bıraktığı anlasıldı. ayına kadar C. H. P. nm kendi ge Başzarafr 1 inn sahifede nızda bizim bütün varhklarunızı llri de şudur: Tahsisaö mestureden Ralil Ötyörüğün konuşması çerez olarak: . kullanabilirsiniz!» deHalil Ozyörüğün Bakan sıfatile 9,248,211 lira, İktisadt Devlet te il başkan'arınm da »ştrakıle perdi. değil, sahsı namına konusacağı tas şekküllerlnden l,?08,254 Ura, ce şembe fjnü AnkaıiTa müh'm bır «Padişahların malları millete iade rih edildi. Ozyörük, C H P. nin bu şidlı varıdat 39S.113 lira, faız ve toplanü yapacık v» ara seçımlere edildiği gibi C. H. P. nin bütün gunkü durumunu şoyle tavsıf etti: komisyon l,516,Trö lira, ve gene eirılip giri'memesı hıısusunda bır «Fırara teşebbüs, suçu inkâr, hak mütenevvi gelir'cr olmak liz^re karara varacaktır Tnpjantıda hazır mallan millete verilmelidir!» sız hüküm verUdiğinl iddia.s 4,954,938 lira ki reman 17,216 885 bulunmate uzere C ri P. Tstanbul ıl Fahri Ağaoğlu «Hiç bir tereddüde Bu tasanya bir gasıb veya musa lira verilmiştir. Kalkevlerine ayn baskanı avux&t İlhj'r.. Sançar bumahal yoktur bu partinin elindekl lan paradan 10,854,127 ıirası Ha'ıUev gün uçakla Ankaraya laıeket edebütün mallar devlet. belediye ve dere kanunu denılemiyeceğini izah eden Ozyörük, C.H.P. lilerin Ana lerine, 11,355,837 'îrası da inşısta cektir. köylere addir. Çok müsamahakâr yasanın çiğnendiği iddıasında hangi sarfedılmiştir. 5,^3.229 ura bu sarPursada seçim faaliyeti hareket ettık. Hele umumt aftan maddeya dayanacaklannı tayin e fiyat dıjı olarak C H P nin zımsonra tezvir, asılsız şayialar, tahrik Bursa 7 (T H.A ) Gün geçtikçe demiyen bir şuursuzluk içinde bu metindedir. ve iftira usulleriyle memieketin lunduklanndan bahisle «Halkın sesi, CH.P. nin 871 parça binası ^63 ıra seçim fpaliyetıne hu verılmek yüksek menfaatlerini baltalama hakkın sesidır! Halkevleri için hal parça arsası olmık üzeıc 1234 par tedir. Partılerarası Tucadeleler di yollanna saptılar. Şimdi açıkça de km evidir, diyorlar. Bugün Elâzığ ça gayrimenkulu mevcuddur. Ma ğer seçim mıntaka'anı da olduğu ınek istiyorlar ki <Tekrar iktidara Valisinden aldığım bir telgrafta alesef binalarda bına vcrgısi ve ?ı C.bi şehriTiıızde de artmaktadır. gelirsek bu sefer şahıslannızın mal. C.H.P. nin Halkevi kapısına buyuk salarda arazi ver^ısi hazıneye nrV Dün toplonan C.H P vy^kıama ku lannı mülklerini de yağma edece bir kilid vurarak kapadığı bıldırıldi. san verebılmek dasüncesıle b' nla rulunun, üç «ıdayda'ı ir' olan Dr. ğiz» Cumhuriyet kurulurken nasıl Halkın evi böyle mi olur? Yaşına ruı tapu kıymptiori çok duşuk o Edıb Rüştu Akyüregı fcday olarak Padişah'arın mallan hakıkî sahib başına bakmadan külhanbey ağzı arak 3,672,187 'ir? olarak gosterıl seçtıği b«»'Ji olmuştur Miıiet Partisinin ilimızden bü kaç aday gos leri olan millete iade edildı ıse, De kullanarak bue soylemedıklerıni miştır. termesi rrümkün o rrikıa beraber, tnokrasimizi korumak için de C H.P. bırakmıyorlar Eğer uşak ruhlu indaha ziyade merkezd»n gbsterilecek nin bütün mallaruun tekrar ediyo sanlar olmasalar bu devleti idare bır adayı kzbul Heccğ) anlasılrum, bütün mallarının millete iade etmesini bilirler, bel kemiklenne maktadır. Demokrîit Paıtının kim 8i lâztmdır. 14 mayıs zaferi ilk fi'li indirüen darbe ile kapı dışarı edıladay göst°re "eğı hakk.raa bir tah eserini bueün vermistir.» mezlerdı.B mın yapmak mümk''i aegıldir. D. Şeytanın bile aklma gelmiyecek Mersindeki Halkevi binası ÇİÇEK MAGAZAS1 P. ilçe idare kuru'.lan ü merkezinIşler nasıl, yapılmış? âe bir topbı>tı yapa'jk s,eçımde taUtanbul halkınm sevdıği ve Halil Ozyörük Meclis binasının Hüseyin Fırat, Mersınde Vali kib edileceK hattı >. .reKeti tesbı Tevfık Gürün bir tezkeresile Halk dahi bir arsa dolayısile şuyulanıJıberumsedigı yegâne Çıçek etmişlerdir. Önümü»dek: nafta için Partisine intikal ettirilen ve üç mıl rüdığını anlattı Gene Ha'.k PartiMağazası de parti Bc'aylannLi Delii olacağ yon liraya mal olan Halkevimn sinin bazı bele'lıye mallarını ele Buketler Sişan. Sikâh nasıl inşa edildiğıni anlattı. Elâzığ geçirmek üzere bişvurduğu teıtıbSepelleri ve Çelenkler milletvekili Omer Fâruk Sanaç, lerden babsettı. Bunıarın bir kısC.H.P. genel sekreterliğinin dör mının durdurul luöunu sovledi. Beyoâlu istiklâl Cad Saray K'tnbevı vanında Tel: 41747 Taklitlerinden sakınınız! ,Hakilti O P T i M U S mamulârının va ombalâjının üz«rinde bu'unon « O P T İ M U S . markasını ıtrorla arayınıı. Dünkü toıjlanüda bulunanlar Rektörii, Milli Eğitim müdürü ve niversite Rektörii Profesör Kâzım seçkin bir davetli kütlesi hazır bu Gürkan başkanlığa getınlmiştır. lunmujtur. Cemiyet 14 ağustos Fakistînın Istanbulda faaliyette bulunan istiklâl yıldönümıinün torenle kutmüteşebbis heyst dünkü ioplantıda lanması için şimdiden hazırlıklara yeni idare heyeti de seçmiştir. Ü baslamıştır. EN ÂLÂSI PEMEKTİR Mümessili: A. SAITO Utanbul Tel. 28928 Tahtakole, Cedid Han, 37. Yün ipliği davası Döviz kaçakçılığı tahkikatı Ba$taraf\ 1 (nci tahifede etmektedir. Amerikalı parmakizi mütehassısı, buradaki letkiklerinl bir iki gün içinde tamamladıktan sonra Ankaraya gıdeceıt, mceleroelerire devam ed^cektir. Döviz kaçakçılı^ı hâdisesintn tstanbuldaki tahkikatuıın sona erdiğini dün bildirmiştik. Tahlikatı yapmak ttzere Aııkaradan gelen İkinci şube memurlan dün beraberlerine mevkuf bulunan Albert Yayni ile Sabatay Bencuyayı alarak Ankaraya dönmüslerdir. Aukara İkinci şube müdürü Âdil Dancalı da bugün Ankaraya dönecektir. Diğer taraftan, evlerde yapılan aramalar sırasında Adadaki evinde 2000 dolar bulunan Vasilâki biraderlerden büyüğü de ifadesine müracaat edilmek üzere bugün Ankaraya götürülecektir. Ara seçim Esnaf ve Kuçük Sanatkârlar Derneği dun saat 15 te Eminönü Halkevinde Belediye Meclisinin karanna karşı bir protesto toplantm tertib edilmiştir. Belediyenin yeni fiat listesine itiraz eden demeğin toplantısını Adile Vardal açmış ve dort grvıp esnîfı alâkadar eden fiat listesini tanzım mevzuunda derneğin mütaleasının alınmadığını ve indî bir liste hazırandığını, hayat pahalıhğının beg misli artmış olmasına rağmen Maliyet fiatlannın düşürülmeden mamuüerinın fiatlannı indirmenin haksız olduğunu, mecburî yiyecek maddesi olmıyan çay, kahve, pasta gibi mevadda beledıyenin nark koy mağa salâhıyeti olmadığını ifade •tmiştir. Mahallebicıler derneği başkanı da; yeni tarıfenin beş, altı sene önceki ravıç üzerınden yapıldığım; elektrik, havagazi, şeker, süt, pirınç, fiatlarının beş misli artmasına mukabil mahallebi fiaunuı ancak iki misli artmış olduğunu belirtmış, sıcab ederse dukkSnlanmızı kapatacağız» demişür. Fatih Sulh Btaincl Hukulc YargıçUğından: 950/1057 Salihaddln Odabaıı tarafından Çapa ÇukurbosUn futbol sahası 1« »yıda oturan Ahmed Danıje kar»ı açılan 300 lira alacak hakkındakl duruşmadaDavahnın yukarıda yanlı adrese gonderı'en dava arzuhalme verılen meşn.la'ia. japılar. tahkıkatta gcstenlen adreste bu Islmde bir kımse olmadığı Uıldırılrruş olduğundan dava arzuhali Jerıne kaım olmak uzere dava arzuhalın.n gazete :1e ilânen teblıj oluıunatına rrahkemece karar verılmlş olduğundan karar gereğınce duruşma gunu olan 54 R 951 gunu saat 10 15 te b.zzat veja kanunî bır vekılle kendılerını temsıl etnrmek uzere Istanbul Vilayet karşısırıda Fatıh Sulh Bırınd Hukuk Yargıçhsına belli gun ve saatte hazır bulunmak ve da'a arrıhalt yerlne geçmek uzere aavalı Ahmed Danlşe keyftyet ilânen teblıB olunur. Belediye tarifesinin tatbikı B\YSAL Baştarafı I inci sahifed* takası vardır. Musul, Kerkük ve Basra petroı'an. Irak bu petrollardan senede \asati Î8 miıyon İngiliz Iirası temın euer Iraka kıyaj ederaek, Iranın eldı ettiği müttar 32, KÜVPV'JI 25, Suudî Arabistanın ise 28 mılyon İngiliz lirasıdır. Irakta fimdi petrol ş<Tketile bb anlaşma !mzalanmak üzEiedır. Bu anlajma imza'.andğı takdirde, Irakm elde edecegi faydaiar daha çok olacakti' Irak pebcllan evvelce altışar inçlık iki boıu iie, 12 inç üzerinden Htyfa va Trablusşama akıyordu. Bugün Hayfayi tamamen kestik. Şimdı Irak peırollan doğru» 3an doğruya Lubnan »• Suriyeye akmaktadır. Petrol anla$mmnnda en mühim madde «udur: Komşusu olan devietleı Iraka veriien imtiyazdan ddha üstün bir ımtıyaz temin ettiklen takd.'de irakın da petrol şirketınden bu jntıyaza müsavi bir hak taleb etmcsı esas ol»rak kabul eflilmiştır Bu anlaşma imziatıır ve İran, petrol şirsötmden dıha üstun bü imtiyaz temiıs ederse, &>nı sartlaı Iraktaki petrol şırketı nm de varid olacak tır. İnşallah dostumuı Tıiıkıyede de petrol işletılir ve buradaki vaziyet daha iyi ojursa Irak b'mdan da iıtifade edecektir » Ömer N.nzrni Bey bu husufta fazla konuşmadı K°ndsınin Dahihye Nazırı olması 1 HStDiie Iraktaki siyasî rereyanlar1 boiduk: « Bizde komümst yok gibidiı, dedi ve sonıa şöyle devam etti: BİLİe her ij ievjet elindedir. Büyük fabrika ve s.rktüer yoktur. Irakta amtıe adedı de szdır. Onun için kom nıistt pik rastlanamaz. Iraklılar Türkiyeyı bır «ardej millet olarak »elâkki ptmektedirler. Gözümüz hep Türkıyefiedir. Onun ilerlediğıni ^crdukçe Ttranun oluyoruz Benim tahsı ,m tamamen türkçedır. Buraya isliıahat için geldim. İst.anbul, tayjsı» sayesinde Iraklılar ic.n bir savuye şehri oldu. Basr^dan buraya r saatte geliniyor. Sanahleyin ağaçtan kopan hurmayı akçam üz«rı burada taptaze yıyebıl'voruz •• İrakın İç İşleri Bakanı Istanbulda Zonguldak ili içind« Çaycuma Persembepazan köy yo:unun muhtelil kilometrelerinde yapılacak (25049) lira 93 kurus muhammen keşif tutarlı sanat yapılan isi 4/8/951 gününden itibaren 18 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltmeai 22/8/951 çarsamba günfi saat 15^0 da Hükumet Konağında İl Daiml Komisyon Baskanlığında yapılacakbr. İlk teminat akçesi 1878 lira 74 kurustur. Eksiltma evrakı her gün Komisyon kaleminde görülebilir. İşia bedeli U bütçesinden verüecektir. İsteklilerin teknik birisi olmadığı takdirde aynı mahiyette ve en u bu isin yansı kadar keşif bedelli bir isi başarıp kabulünü yap'ımnif veya idare etmis veya denetlemiş olduğuna veya fennl mes'uliyeti âei ruhde eden teknik birisini istihdamı kabul eylediğine dair belge ile ihaleden üç gün Öncesine kadar dilekçe ile müracaat ederek alacağı miıteahhidlık belgesi ilk teminat akçesine aid makbuz ve bu yü Ticaret Odasıno ka>ndh olduğunu ispata yarar (oda bulunmıyan yerlerdekiler belediyeden vty* kdy muhterlığmdan ticaretie iatigaline dair) belge ile belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan ilân olunur. (12284) Zonguldak Valiliğinden prestige Iskenderun vapuru Napoli açıklar.nda stop etti tzmır 6 (TJIA) Alınan bir habere goıe AkdeniHe tmg seferlerını yaoan İskendfiıuı vapuru Napoli açıkıarında maKİnelerinin bozulması ncticesinde »top etmi|tir. Gemi ancaJc uzun bır faalıyetten sonra ça'.ıştuılabilmif ve Napoliye varmijtır. Başlıca mutfak eşyastrnağazalannda salıltr. ( B 1 L L U RİŞ Fıncancılor, Rıza'Paşa Han 71/2 Kömürü yaz aylarında almak hem kolaylık. h^m de kârlı bir iştir. Kışın sikışık günlerine kalmadan kb'mürlerinizi aimamzı tavsiye r^riz. (12598) Tüıkiyp Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi , 1 L  N Olu Luttı/e veres^Mrılen Leman Asrakm Mastafa Neriım Tezele verdıgi K3fl:köy Nrter;i|inin 14 mayıs 951 tarihli tercf salâhıyetini de muhtevı umıımi vekâletınden bu kere KaJıköy Nctenığınin 4817 No. ve 18 temmuz 9fti taıihh azılname ile h. umum ^akâ *t haklarınm refedı nıiş olduğunun uçüncü şahıslarla rsnkaların ve devairin malumu o<ın&k üzate i.fin olunur. Vekili : Avukat Unr ran Erinçer GORUNUŞE ALDANMAYIN... Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkaf Nazarlarına ! FABBVVERKE B O E C H 8 T vormals Meıster Lucius & Brumng Frankfurt (M) Höchst/Almanya Fabrikas» MUıtabzarlanndao GOZLERİNİZ SİZİ AL0ATA8İL1R FAKAT SİZİ ASLA ALDATMAZ Gelır \ers>v Kanunu na gore SPrıtlerı f\rakı mu^hıtf adrl^dllen RIX' Kasalarının her » ıc<D hu«u<ı hır vardır PARAMZ1 EMNIYETE ALAN TtDl Orl»*«B 3t TEMMUZ 195Î KURASINDA KAZANANLAR Karaklıdart'd* 4 edwı l>r.,lı bir ıılemı eluı ikt katlı ev 1M53 liunuralı hmp laKlbı HuıtyınV (ılunıttır. rO.000 lıralık ıkruniyt lıUnkuld» 23 numtrah İMtap »*hıbl Kostuıtui'e 'KADAR Yazar K a s a s ı IStNltı SIZIN DHŞtNUR 'ASPASAN, damla 10 cc BİOFERRİN. şurup 200 cc CANTAN, tablet ve ampul CORTENİL. ampul CHOLEFLAVtN. perle DEVEGAN. tablet DOLANTİN, tablet ve ampul . ELITYRAN. tablet FESTAL. 20 ve 50 draje GARDAN. taÖlet HEMODAL. tablet ve ampul HYPOPHYSIN, ampul 3 ve 10 VÜ LACARNOL. ampul LACARNOL, damla 20 cc. LUBtSAN. granul LUTREN, ampul 10 Ü MELUBRİN, tablet ve ampul NEOSALVARSAN SOLUSALVARSAN NOVALGİN, tablet ve ampul NOVALGİNCHİNtN, draje NOVOCAtNCORBASİL «E» %2 ampul NOVOCAİNSUPRARENİN .E» %2 ampul NOVOCAİNCORBASİL «M» %4 ampul NOVOCAİNSUPRARENtN «M. %4 ampul PANFLAV1N. pastıl PANTOCAİN. toz ve ampul PRELOBAN, dra]e PYRAMİDON, tablet 0,1 ve 0.3 gr SALYRGAN, ampul 1 ve 2 cc SUPRİFEN, %• 1 ampul ve % 10 damla TONOPHOSPHAN, ampul fort ve tablet TUMENOL.AMMONtUM. 25 gr TYPHORAL, draje Bel mikurda Mtışa arzedilmiştir. TUrkiyede Vcgâne Satıctu :' ALİ N I Î R İ ve Ş E B İ K İ VO.VVIMU Cad. 44 Cınar. Han No. 3 İstanb<! TJ.lly. Umu* ÖKLAR Oal«»«. tanUI» Co< Na LTO.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle