19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Menderesin, înönüye cevabı "Atletizmi seviniz!,, derken bir yandan da bu tpora suikasd yapıyonız! Yaıan: Öm«r BMIIK tstanbulda yapılan son TUrkiye atJetîefn birincilikleri bizi eldı !;<a dİisündürdü. tlk Türkiye birineilikleri 1924 te, flıincisi 1927 de, üeüneüsü de 1933 te yapılmışü. Türkiye İdman 3emiyetleri İttiiakının en taze amaturlük çerçevesi içinde yapıp başardığı b« üç îürkiye atletizm birinciliği müsabakalarile bugünkü Türkive birinciliklerini nukayese edecek olursak crganizasyon bakımından ne kadar gerilediğimizi kolaylıkla tforürüz. Baştan aşağiya blr keşmelceş iginde geçen bu seneki müsabakalâtda umumî şikâyeti şu nokta'ar tizerinde toplayabiliriz: 1 Atletizm Federasyotm Türkiye bifinciliklerine hangl esasa istinad ederek puan usulünü (toythuştur? 2 Lisan* işi neden aou daklkada tetbik ediliniftir? 3 Fenerbahçeye karşı bu mtislülâtan çıkmasına sebeb neydi? Bâsit elarak görfilm bu hldiseler «Basında atletizmi baltalayan müIrfrn meselelerdir v» bunlar arcatör ttletizmi Müsabakaİarin irHizafBöÜ tethlhe çallşâh sâha komiseTİne âlâkâh. âlâkasi* hefkes hüeum etti. İÖİâ «e Taksim stsdında yapilâh öâİâfasatay" fenerbahçe mâçindâ bif öyüncu îhgiliz atitrendrü Pâdifutu yurîlfukJâmiştt. İşte bu h i v i hâlâ esiyet. Vaâitesi olmıyönlann da ttelaşması dtinyafim het de yasâktır. Atletizni #sâsen nık br spordur. Bir yatıda koşulurkeri, diğer tafafta gülle âtihf, öbfir tarafta ytiksek stlanır. Htilâsâ. h«rkes bu güzel sporun bir kolu ile meşgul elurken, riüfuziu ban kimselerin sahaya çıkmalan en ince zaman ölçüleri îçinde yapılan bu sporu tedirgin etraektedir. «Atletizmi sevifiiz' Geiip ' görünüz!» diye bu gÛEei spora karşı memlekette sevgi ve alâka ystttmağa çahşirketı korkaıım ki bıfridan sonra bu Sahalâtda kifnSeyi bulamıyaeağız Atletizm Federasyonu ba ifle Ciddl surette: flıeşgul olnıaz ve bu idarî keşmekeş böyle rievam eders« işte o satnan bu spoıa yaz.k olacaktır. Ömer BBStM bllhıssa sıbın vc ak$aaı ile fırçalayıni2 Helsinki olimpiyadlarının proğram ve biletleri 1952 Helstokl olfanpiyadlan, elde edflen tscrübelerden dolayı btr çok noktada Londr» olimpiyadlanndan daha kurarsuı olaeaktır. Fmlerln spora karşı engin muhabfeetleri ve spor erganlsasyenıjndaki uzun tecrübeleri bu defa olimpiyad dyunlâruun Berlin olimpiyadlan rhertebesrtnc yaklasmasına saüt olacaktlr. Londrada en büyük müşHülât evvelâ muhtelif spor sahalahnıh birbirinden çok usak bulunhıalan, saniyen programın biraı aeele tanzim edilmlş olmasmdan üeri gelmişii. NHekim olimpiyad törenlerile atletizm müsabakalanmn yapildığı Wembley stadı, merkeı olarak alıhırsa, bu stada nazaran bssketbol, atlı spor, kürek, hattâ güreşler yekdiğerinden uzak mesafeierde idi. Meselâ bizfan bulunduğıımuî Unbridge kampmdan suvarilerimizih karhpi Atdershot arasında 75 kilometre mesafe mevcuddu. Kül^k müsabakalan daha uzakta idi. Helsinki'defci batün spörlâjrm stad. Haruz veya salonları bir aradadıt. Yalhız moderh pentaflonun yapılacağı Hömeelinıla merkezden y'ü* küoiıietre uzakta ye şhnaldedir Olimpiyad zlyaretçileri için « ı miihini rh*sele on dört gün earflndâ mümkUn mertebe fazla fey görebilmektir. Bu kolay bir is değildir. Insan aneak bir kaç olimpiyad sevrettikten sonra kendine blr »efit Hatb çizebilir. Müsabakalar ne ksdar toplu bir yerde yapılırsa farla şey seyredebilmeh imkânı da o nisbetta çoğalır. Ehemmi mühimme tercih, bilhassa alâkadar eden müsabakalan tefrik re programını fetıdine göre tanzim başlıbaîma bir tüherdir. Londrada blr çoklan me8âfelerin uzunluğundan ve o muazzam şehir seyrüseferinin verdiği ssşkınhktan dolayı nice cazib spor hâdiselerihin seyririden mahrum kalmışlardı Jinlandiyada bu olmıyacaktır. Esasen dert yüz bin küsur nüfuslü Helsinki sehrinde bütün eahalar birbirine bir taş atımı mesafededir reya bu sUretle inşa edilmekteâir. Prograin çok mutedil tanzîm edilthiş olduğundan evvelemirde herfeesin olimpiyad deyinee hatırma getirdiği siletizini iakib etmesi ve günden gtine artan bir s âka çeken yüzfrıelerl jpyrtbnesi kabil olaeakftr. GüreşİM 1927 H>iiımm tarihleftnde sabalv akşan, ve gee« olrnak üzere gühde üç defa vspJâcak ve eh mühim nıüsabafea^r ^ece seanslarına tesa^fif edeeektir Birim içm mühim olan da budur. Futbol maçîân şehrih TrttHtSli' sehn arına ve ehen1miy6tı«4fle bmâöı ftvzi edilmiştir. Büîilardan bszıları çok üzaktadır. Mîielar öli.*piT^tlann Hifeaygtlrife tsöar deVım edttektir. Son gür.ı.mde Fin l?ı ti.L komitesi ÜLV iiicl O!'Tipiyad bilel'crinin haricde satış fratlannı tesbH etmiş ve 9 sayılı ı^rhı BÜİİrlinds ilân edeceğini biidifmiştir Fiatls/ Londra oümpiyâdiarına naint^h dalıa ucuz olaeaktır. 1948 b'J'.hpiyEid oyunlarında yüzTE? ve bjks için iyi bir yerin feedft.i takriben 12. lira idi. Fin tertib kemitKS) ?ele^ <k ay bizim Millî Olimpiyad Ko.n'tesine de olimpiyadîau görmîk için Türkiyeden tahmirie».ı kaç se.vi.cj gideceğif ni ^orâcak v Lâkir> fc.vin? zengmlerimzin 'ürya çap•nd..ki bu hâdi İstanbnl Enternasyonal tenît turnuvas» Bu seneki iırâsabahaiara 30 ecfleM tetıisfi katllatak Tenis, Eskrim, Dağedık Kulfibü, dün akşam kulüb lokalinde yaptiğı bir basın toplantısında, İstanbul fejternasyonal Tenis turtıuvasına kaülacak ecnebi tenisçilerin tam list«söıi «an etmiştir. Bu listeye ggrt; btlğufM kadar, gelmeleri kat'ileşen t«9il*çHer »unlardır: Cucelli (Italya), Del Bellö (ttalya), Matous (eski Çek), ft. Weiss (Arjantin), Cawflıorn (Avustralya), Tsegoning (Avustralya), Vielro (Brezilya), Iftikar (Paklstan), Abdesselâm (Fransa), Chartier (Fransa), Ampon (Filipin'), Starte (fngiltere), Stabos (Yıınanistan). Eafiriou (Yunanistan), Seymour (Cenubî Afrika), Segal (Cenubî Afrikâ). Bayanlar: H. Matoua (eski Çek), Maria Weiss (Arjanün), Bolton (Avustralya), Procter (Aviıstralya), Takf (Pakistan), Höahing (Honolulu tngiliz), Patomi (Fransa), Adamsson (Fransa), Alvira Me Sttire (Ahierikâ), Scofield (Amerika), Patritge (thgiltere), SHilcook (îngiltere), AcHvos (Yunanistan). Georgandes (Yunanistan). Böylelikle, simdikl halde 16 sı erkek, 14 ü kadın olmak üzere tam 30 ecnebi teniaeinin istanbul Turnuvasma katılması kesinleşrhiştir. Bü adedin tufnuvahıfl başiangıcina kadar daha da artması beklenilmektedir. Olşler arfliiiidi k a l i o yerflek parçaları tefes*fib tutt ve dişlerl BB tehlikedca slıl L 9 dav«t Beden Terblresi İst. Bölgesl Mtfdürlüğünden: 195192 mevsimi bölge yüzme birincilikleri 9. 10. 11 ve 12 ağu?tos 1951 günleri sâat İ0 dâ Lidoda ya> pılacaktır. Tramplen birihciliği 9 ağustostâ kule, 10 ağustostâ sutopu birinciliİİ de 11 ve İ2 ağuitosta yüzme müsabakalarından sonra yapılacaktır. Aşağıda isimleri yazıh hakem arkadaşların belirli gün ve saatte müsabaka mahalİinde bulührnâla'rı rica olunur. A Rıza Sözerâlp. Rıis Sueri, Fethi Dincer, Fahiröan Akdağ, Hikmet Üstühdağ. İskender Söhguf, Kemal Özbek, Müfahhânı Blmen, Orhan Saka, Suad Erler, Şa«i tezcan. Vahid Çö!âköğİü. Mahtriud Dalhan. seye hevesi, hevesİİİeriö de bir sonrakl müsabakâıara PflİİâyacaK parası VS ı^fareti clm'dCığikdâh ce^ vab vferinfeinu mtlşkü! olaeaktır. Halbüki Â'flfHkd, tsV:çte ve İsveç gibl bir fcek memİeVolıöa^ Dİİetiö bir âjr sonra kapı^.lacpS *j» kâlmıyacaktır. HafırİadıŞ rna göre Londra olimpiya.d oyunlan için bizden bu şekilde ıtzervâSPOT yâfcirik seyahat eden Bemen fi§msii hıç Rimse çıkmamrçtı. iitibnana veyi Pvist faŞtiğımız tehacümün vüzde beşinı Helginkiye tevcih edebiidiğinıu takdırde, sporu Mithatpaşa stadı burh.dlSrı dışında da ^niadığıtrnzı ısbat etmış oluruz. ı Suari ERLEB Başbakân bunu müteakıb gene İnönünün bejranâ'tifiâ |eçefök demiştlr ki: <r Teberru suretiİe feeçefi bazı emvalin tâsarruflarınm Halk Partisine tanmmadıtından bâhsö'uniıjror. Bu rora ve oebre âayanan teGAYBIMENKUL AÇIK berru ve satm alma'ara teberru ARTTIRMA tLAül demek ve bunlan ncrtnal birer at^'küdar îcra Mehıuriuğundan: hm satım muame'tsi kabul etmek mtimkün müdür? 951 160 Ve 89li mühimmi. Halk Parti«i Paraya çevTİlmesi mukarrer ve bllirsarfedeceğim diye kişi t*mfından taTtıamına 6548 Hra kıy Halkevlerine met ktm»n AnBdöluhlsan Y*nhnahalle büteeden. hususî idarelerden. bsleeskl Goksu yenl Nijant«}i merltlinde diyelerden, kfiy sandıklarından slve sokagında eski M. 7 kapı sayılı 6548 dığı paralardan mühim bir kı?mını M. farlanın altıda bir hlssesi açık art Halkevlerine sarfedecek yerde doet.rma ile pftraya çevrilecekttr. Bu tarla rudan doğnıya «immeıint gee'rm'»lçiTîd* tnuhteltf jâhıslar tarafıhdan lnş« mis midir? pmnan geeekonduiar rarriır. Hıldudu: Bir tarafı tbrshira beye fera| Halk Partisinih tıillet kesMİn.ien olutıan tart» ve dlfer Uç târafl yol ile rimmetine geç'rftiği paraiar mfthduddur. Halkevîeri kumlmaıdan evvel 1 lnci açık arttırma 2?.8/951 tarihine hayır cemiyetlerinden sayılarak ve teîBdüf «den sn.1i g^Jnti saat 1416 ara Halkevleri kumiciuktan sonra da stnrla dslrcde yapılacak ve kıyrretinin H, n ttıl buhnsdılı hıfette Iklnct «çık bü bahane ile Halk P'itısinin müartiirması T/9'951 tarihine tessdtif eden let kese9inden alıp zimmetine gectnr» günM »ynı tnahgl vt raat+e yapıla çirdiei para'.ar rîiıaîzf.m yekunlaMktır. Alıcı «rlîıtrna bedeli hartcinde ra varmaktadır oiarak yalnız tapu ferağ harcını 20 seHalk Partisi 'Ideri dı/or ki. hir nellk i'akıf taviz bedfiini ihale itiTftt jnılidrını t*rme|# mecfcaırdur Mlitera mâhkemece sabit olttıacİHn Halk klm rergller ile tenvirat tanzifat ve tel Pârtisinin devlet «e âüime mürslâliye resminden mütevçllid Beiediye seselerihdeh zirnmetihe para »eç'rrttsurmımı ve müterâklm vaitıf ica»^i riifi idıiiası, msk^adla uytluru:muş «Iıcıya ald olmayip İrttıfm» bsdelln Vıir efsaneden ibarettir. den tenzi) olımtır. Bu ciimîede. bu icfdlada görteriien 1 tfbu gayTimenkulün srttırma şaıtnameşi 7/8/951 tarihinden iribaren hfiner, tnahkeme karaıımn siperi 9F1/1R0 fjo. ile ÜsSüdar İcra Dn"esinin arkasıria kaçmskian ibaıettir. Halmuayyftı nvunarasındâ herkesin RÖt» buki, Halk Psrtisirıır. hesab'.an. hilmesi için açıktır. Îlând3 yazıh olan elbefte dogrü rtli'ilmuş olması gslardan fail» malÛTTiat alm»k tstiyenler rekif. O halde h't stibut delill oişbu şartnameye vs 951 160 dosya nun.arastle meriılirlyetlhilie müracaat et lsfak kertdi fmihşebeierinl ve ken di hesabİBrmı gfistererek bunların melidirler. 2 ArHirmâya fştirak İçin ytıkürida bir hulâsa ve bi'ânçMunun nmnmt yarılı k»Tmet)B î İ J nlsbeftHd» pev efkâra arîolıınr.'irını lek'if rey* mil'l bir bankanın *e*ninat mekttıbu tevdi ediiecektir. Mııfıslefet lideritıln Atatiirkii Ş İpotek sahibi aiacaklılarla dlger hinîayesi altma «lıyor gHtühmesi 9İâkadO';i,rın v» trtifsk hakkı srhıbgüİiiric bir tefîihtırfliir leriftln gsyrıtrıçnîrul ii^rinde'îl haklarım husijsile faiz ve masrsfa dalr plan Mevzu âmme hukuku sahasma idrtinUrını ıjhH »lân tdrihlnden itiba taaüuk eitiğindon mahkerne yolü ren yirmi giin lcinde evrakı ıTiisbite usul kanunlarile kapalı olduğu bilerile btrlikte msmııriyetimize bildir lindikteri sonra. bu sö2İefi sarf?fmefp?i !cab eder. Aks! haîrie haklîrı tppu sicill ile sabit olmadıkça sftış be mek, millet huzurunda açık hesab dı>!inin paylsşTrasınd«l>ı hîric halır'nr vermenin yolu olamaz. Nitekim. 4 Göpterilon giinde arttırmaya isti Türk Ocaklârının Atatürk tarafınrak ^^«Pler arftifm» şartfıamesİTii okıı dan musadere edilmiş ciJuğu iddiamtlî Vs İÖzumlu m*Kltn«t âlmış ve bun sını bize malederek «Boyle bif suç lafl iâminnen Kabul etmiş ad ve itibar işlenmiş ise. tnı sııçiıh niesUHi Aolıinuriât. tatiirk olaniaî. M*>=üİKTt, znf^ınin 5 f »yirl edilen Mmanrî* e?.yntri»n Başvekiii o'arak bâüa teveccüh ekuİ üç defü bajifliaıktFn scvıra en çok aritırana ihsle edilir. Ancak arttırma der Ben bu meSiiHveün hp^nbnı beöeli mııtiflnımen kıymetin yiizde yet vermeğe hazınm ve fiiuktediri.no miş beşi/ıi hulmaz veya satış Istiyenin demektedir. Dikkat edı*rseniz biialâcâjintk rliçhanı olan dlger «lacak. radâ da gehe bif si^ere girrhe'k hü1llf BiıllıHtlp d* bedei buniarln o gayrırtıgnKüt İİI }^m!iî eâiiffiiş âiâcâKlârı herifii gösfermektedir. nın raecmuundan faılays fiknuızsa en Bu sefer Atatürkü sipeı almskçok arttıranın taaJıhUdü baki kalmak te, sureta bir mestıliyet alır goriinü?ere »titihns olî f;)ri dâh« temdid ve on gün sonra aynı saatte jrapllseâft âîf mektedir. tırmada beyieli sntıj tetlyetıln alacolına «HesabırB vermeğe hazırmı ve rüçhanı olan rii|er »lacaklılarm o gay. muktedirim» 'lemesi, istemeden rınıenkul İle temln edilmt| alacakları ır.ecmuundar! fazlayâ çıkmak jartlle en dahi insanuı aklına çok seyler ^etiçc* artflfSha İHaîe Milir. SSyİe bir riyor Meselâ, ıcsba 1U46 seçimlebeıiel eide #d1lfn#i«e thale yâpılnisz ve rinin hesabinı da aytıı suretle versatış talebi diijer. raefe hazır ve muktedir midir? Daima Atatürkün kanadl al'ında 8 GfljTimenkyl kendi'lne ıhale olunan kim«e derhal veya verilen mühlet ve eölgesinde vaîamış olan bir siiçiııde pârayı vermezse Ihale kgrarı yaset atîamının bugiin Atatürkü fesholurıaritk k^tid!sihdeh evvel en yüksek tekİiHe «İİtlfiStl ktrr>«e arzstttiiç ol kanadı ve himavesi aHına alıyor dn|\ı bWelle alüiaf» râzı ölbr»a cna görünmesi sadece gülüne bir tefarazı olmazsa, veya bulunmazsa hertıeö hürden ibaret kaıır.» on bes gün müddetle arttırmaya çıka Millet Merİisleririln muamelplerini niip *fi çö* ârttıfaitâ tiiale edilir. tki iptal edenler kendiieridir ihale arssındaki fark v# gH*H ftltılef Başbakan bundan sonıa Halkeviçin % 5 tcn h«*ab olunacak faiz ve difer zararlar ayrıca hükme hgcet kal îeri hâkkinda hükumetie t. H P. maksızin meıruriyetimizce alıcıdan tah. arasında geçen terhâsUrı nakîet»11 oltlntlr. U26311 miş, Hâİfc Pârlisinin tesıs yapaca RADYOLiN JKiçam'U Saşta+fai 1 tnci istismara yeltendiğini beürtmis, burra mfîteakib detniştir ki: t AEİZ arkadaşlanm, Halk Partisi başkaru, daha sonra tasanyl, umumî efkâra bakınız nasıl tanıtmak istemektedir: Tasanyı ele alarak diyor İH, «eski fürk Ocak* larrrıdan devrâlmân binalâfı jrenl Türk Ocaklanna mal edryoırlar.» Tasarmm ne esbabı mucibesinde. ne de metninde böyle bir kayıd asla mevcud değildir. ö«ne diyor ki «Öâlkevletirii fnen. tlga ediyorlar.* Bu tasâri Hâlkevlef ifii fi'len ilga eden bir tasan değildir. Ancak, bir ilga rheıVBuu bahis ise bunun yapüması ieab edip etroediği keyfiyeti kafıun ve hukuk bakımından da bir mesele teşkil ederBir siyasî parti keridi siyasî maksaJlan dışında işlerle meşgul olmâmasi ifiab eder. Üalkevleri, Halk odalan kurmak, genclik teşkilâtını ele almak faşistvari telâkki ve düşünc^îertn mâhsülü olsa gerek tir. Bu münasebetle eğer bflmiyorlarsa tüfasim da hâbet vereyim ki, Halkevîeri çoktanberi fi'lto mesdud bülunmaktadir. Buiılar, içtirhöî, Ve siyasî bünyemu! içinde tarnamile âbes, beybtide, geri ve bir yâbatıei üfuv halindedirleT. Bunlan dernokratîk fikîrleTin ne?ir ve tamitni için btt rnekteb haline getirmek hayall fen^ atkaik ,d«r bir ieîâkkiriin mahsulü olrfıaktân başka bir îrîgrıa ifade etrnet. Bilmiyörlar mı ki, Denıokrat Parti çahşmalârıfıa başladıktan sontâ bu rnetnleket bif baştan öbür başa, demoltratik bir tnücadele ve faaliyetin tâfbikât sahâsı haline gelmiş bnlutiitfot. Hâlâ bir vasayet Eihniyeti Üe ve setietd* ve limonltıklarda btlfday yeUştirfne nevinden demok rasi mektebleri açmak hayali peşinde keşacaklanna, bu memlekette esasen mevcud olup kendi baskılatile bir türlü inkişsfa mazhar ölartuyan ve teiahürlerini göstermi yen demokratik ruh ve terbiyenin sarsırrhsı inkişaf edebihnesi için parti olarak yukarjdanberi bahsettifimiz soysuzlaştmcı ve kin ve nefrete götüren yollarda yürüme=in!er.» gazefeai Lil'in maceraları: Dr. Mouav In mııavini moln Profcsor, bti kıza â»ık paüba! Otontobili kaybedersem baitâ ^ , kinıbilir ne %\ kadar X Teşkiiâlı Arkadnhi motoüiklet Lil in bulunrltifü otortiobiil tahih or. Ortarta : Ben*e otorriö aldırahHi! Varisa ofcmis ğım diye alâkalıîan seseleree nasıl Bttgiinku Prograto oyaladıgHB teyıp d6kmü| Ve n*ticeds demişth* ki: « Hâlk Partisi BaskaaHnn BÖZİgfANflUL lerinl dinleyenler mevzuatı ve geç12.57 Açılış ve programlar 13.00 miş Böyök Mille* Mechsi m«amele Haberler 13.15 Radyo salfin crkestralerini to^fön irrtaî etmetttî olduğu sı konseri İ3 4S ŞfalüJa: okuyan! BaftnakĞletleft uevam Beyoğlu Ptrirett öknitı: Saffet Arslan muz teliiriine maruz bırakdmış o Must&fa Çİağlar: çalarılat: Ss4t Işılay, Üsk Harmanak Ok öğ.; Handan Veidet Fatih Kâtibçelebi. Naci Tansel Eyüb İzzeddin Okte. Yorgo Bacanos 14.20 luyorlaf. Ray McKinJey ve Jimmy ÎAttOl Öfltes Fatih Köcatmıstapaşa Ok. öf.; Kadrty» Ebussuud; Şakir ÖKe Fatih Kâtibçelebi; T61un*y Fâtlh Hırkâişerif 2.; Bdyle bir halin vakuu takdirinde tralarından dans ve caz müzigi (Pl.) İzdera Beyoğ. Mecldlyeköyü Ok. ö ğ ; Bteftan Koçoğhj TesilKöy PanayoTilu Hulusi vaziyetin ehemmiyet hattâ vaha 14.45 PfegtsfttVit »« tütieulef tPl) Semiba Örtneriç Çsk. 3. Selim Ok. ö l ; Okul Başö'ğretm«nnğine; Kâmi] Bingöl İ5.Ö6 K Zetnei Setçe Öeyoğ. KsdımehJned Olt. meti aşikârdır. Zira bu surefla devcğ.\ Saime Üzeri Üsk. Halil Rüştü Ok. YavuzSelim Ukokulu Başöğretmenliğine, let hayatında daimiyet ve istikrar öğ.; Nairfıe Keskin Üsk. Bağlarbaşı Ok. Dertine Onaytnan Fâtlh Mtıalllrft Yahya parçalanmış ve ardı arkası gelnri17.57 AçıIiS *e pTâgfsiffifar 1Ş00 bğ.; tltmet Tez«r Seyof. Cezayirli Gazi. 2.: Cemal Sçloğlıj Hırfcaişerif 1.; Muksdde» Mengüer Mtmarsinnn 1.; Nacly« yeeek karışıkliklara yöi açılmıa ö İlhan Gençer ve arkadaşlarmdan dans hasanpaşa Ok öğ; Meltha Sezgiu Üsk. Karakaya Karagürrrriitı 2 ; Lutflye Er »e eaz müzifl (Pl ) 18.30 Fasıl heyetl Kuzguncuk Ok. öğ.; Muzaffer Darcan Fatih Yavuzsellm; Neyir Türkarslan Falurdu. Halbuki ne mevzuatüi Öî(Segâh fasü) idsre eden: Sadl işılay mali, ne de geçmiş Millet MetÜsle 19.S0 HsberlCT 19.15 Saı esertetl; e*. Çaf. Ööjaâf Ok. ög\; İbrahira Gölen tih Karaahmedpaşa 1.; Mehmed İnaİ Safıyet Samelifenerl OK. 6ğ.; A1ry# ri muamelelerihin topfân VeJJa kis lanlar: Süleyman Erguner ve arkadaş Uiılen Safıyer BumellleneTl Ok. ö | ; İlusllim ^aci 2.; Sabâhat Efgîn Karaâhmen iptali, meselemizde aslâ bâhis lorı İ9.35 Zither soloiatı (Pİ.) Î9.45 Ay$e Bataan Kadıkuy Gazi Jlustaia Ke nıeepaşa 1.; Seclâ Şengüler Davudpaşa.; Mtibeceel Pekpatağ Fatih Kadı;eşme 2 mevzuu olahıâz. Mevzlıaü ayaklar Groıal KftmiJ Oötıeneten »arkıiat (Pl.) mal Ok. öğ.; Üüsnü îuncay Kartal Nahld« Özyener Bostancı; Kemal 6 z 20.10 Kıss çehir haberleri 20.15 Fehdm n. Ok. eğ.; Kâzım u*yahm turan Faf.h Ulubâtlıhasan 1 ; Mtlşeffef alhna alıp geçmiş Büytîk Milİ^t Meclislerinİn müatneleİetSÜ fpf&l Radyo Ğazetesl İ0.3Ö Konserto (ft.l Kftdlköy lkb»hy« Ok. 5|.; HlirM Atay GOrSeier Mlşaneımefaın#d 2.; Kadriye İBf. 21.00 Robert Schum'nn: Çocuİt ssh K&dıkoy İkbaliye Ok. öğ.; U m a n Bö tta Hacıhüsrev; Safiye Kirman Kocaedenler kendileridif. neleri Op. 15 21.15 Yurdun her köşe ke Fatih Kâtibçelebi 1. Ok. öğ.; Nezlhe ragıbpaşa 1.; Süreyya Yücel Radirg» Hâlk Fartisi Bâşkânmın en§mmi slnden deyişler ve söyleyişler; iertib ve ÂTğon KaflıkîSjı1 Aİefdivenköy Ok oğ.; 2.; Gör.ül Özdil Bakırköy merkez 1.; yetli addettiğimizi söylediğim iddl idare ederi: îfedtm Otyam 21.50 Veni Mukadder Daraarsardı Fatih Koca.rras Haytiye fsfff Beyoğlu Mocâishakefnedl; bultijîat; Kontlîan: Hıavar. Tez« 22.M tafapaj* Ok. ög.; Vedad Taşeı fiakırkey Salâhâddüı Aİrug Kadıköy tbtâhiriiaga alantıdan ikmcisirıe ^eiryoTtntr Esenler Ok. öj.; Meiiha Vüksel (îjevend) Eaşög.: Fevzi Işık Fatlh Muallim Yahya Muhalif lideT, Ana^asatııiı vSrihn Gece konseri (Pl.) Rsdyo serf.'nik or Çataica Ömerli Köyü Ok. Ba»oğ.; Han elnedi Başöğ.; Mtızaffer Bajrkut Mimarkestrası; ldart «den: Cetiıa! Reş'.d Rey surette ihlâl edilmekte oldutunU 22.30 Gltarlst 6]an?o Reinhart'dan d«Tİ dtâetnir Çst. îe+itds O». ö|.; Ka sican Çataica; Saliha Hanl«U Büyükİleri süfOyöt. eai parçalan (Pl.) Î2 45 Hsbrlef dir Armud Çn. Tepecik Ok. ög.; Rustem çekmece, Mustflfa Ege BakıTköy Flruskap; Zehfâ Bssânoğlu BakıfkOy BüyUtoÇat. Şirndi bu münasebetle, rîâlk Paf 23.00 PrtfgramlaT ve tl«ns " ' *ri (Pl.) Ergun Fatih Baftsayiş Ok. 6ğ.; Tatma: halkalı; Mahljer Oözendtjr Sarıyer BaB. Özgtlç Ko?9mustafâpâja ok. £ğ tisi Baskanmın dab» söze başlaf 23.30 Kapanış. Hater Çaı. Tepec'.k Ok.; Sailiıe Ol«ay çeköy; Naciye Yos\ın Kemerburgaz; ANKARA ken müıakere edilmekte olan tâsaÇat. Çoplüce Ok. ög.; Nevaad Karagöz Sadreddin Birol Bakırköy Kocaslnan; rının Demckrat Paıti kornisyonühca r^S Açılı» Ve pTOgfam T.Sİ Hliflf Çat. Ferhadpasa Ok. bğ.; Râmıl Göksu Şskir Aytiğin Catalc» Ifisâniye kSyü: C*\4rke fitşinğhı Kailıkay ETefıköy; ca hazırlannui oldnğurru ifade etti parçalar (Pl.) 7.45 Haberler 8.00 Fatih Fethiye Ök. ö | ; Zehra Zeren M!krh#t Çanlıoğlü KadıkOy Kaptatlha. Salst miizikİerl (Pl.) 8.25 Günün Eyüb Raıtıi Ok. eğ.; îîmine Alba; Fatih sanpasa Bedriye Saydam Eyüb Merkeî ğini hatırlıyahm. Demek oluyor ki SaTaehanebsJı OK. öğ.. faruK Zeren Usarı kan.ıniyet ke3bed:nce, bu kâ programı 8.30 Hîüzik S.00 Kspanış. Eriib Hotsaı;pafa Ok. ög , Adal#t Akat İ.; Naciye Çinlıoâlu Maltepe Sayestenun Millet Meclismce defil, ÖeBeîikt. Levend Ok. öğ.; Hayriye İskıt kadın; Mefnıre Orrur Eyüb $.; İhsan Selvl Şile Dellrmetıçayırı. tbfafilm Ef« 11.15 Memleketten selârn 11.30 Şar Emin&nü Miraarsinan 1. Ok. öğ.; Kevser Şlle Kiracâköy; C#mll# Oyraan Oskümokrat Parti milletvekiİlerinc^ ^akılar 13 00 Haberler 13.15 Hafif Aloba Beşikt. Levend Ök. öğ.; Emin dar Ümranlye; R«miz« Koca Beşikt. pıldığını Wdıa edf*fk";udir. sololsr (Pl.) 13.» ÖğM O»ttt*sl Yu.dakul Faf:h feflıiy* Ok. ög . Melâ Süyükesmâsultan; Nefihe Ör.cel Fatih Karşımndakî ?oli«kâ hiinerveri 1345 Sincma orgundan parçaiar (Pl.) hât Ak«(H Bm. Radlrga 1. Ok. o|.; J»i Şehfemihf; ¥ustrt Ollveh Çapg; ftnin Arkadaşlar, met Atasağun fasKifköy Osmanıye ikln Kurdoglu B«y6f. MaeıtrUirev; M. Me. 14 90 Kapanıj. ci Ok. öğ . N,.»aıl Baiitan Bakırköy lahat Üms; Fatih Koearagıbpa^ Ok. İşte burada karşımı/.dskı politika Osmani.v; ıkıncl Ok., Saime 'lümay Şukriye t'oal Eyüb Merkez 3. Sablh» hünerverinin mahaTet'.e vücuda ge.İS Açıhş ve program 18.00 Ge £n.ln&nü Kocaragıbpağa 1. Ok. öj.; Ali Örhun Slİirri Celâliye; Kemal tirmek istediği inşanra hatları be çld programı İS.SO Kctıuîma 1S.45 ye Vata Beşikt Nilüferhgtun Ok. öf.; Sehzadebaşı 2. Başöğ.: Halil Dııru Akça OtliDöH GdiellCT sBylüyor (Pl.) 19 00 Ftride Kvren Fatih Fethiye Ok öğ.; cam'l It Ok. Ba$ög.; Hallde Erdem lirmeğe bsşlıyor. Haberler 19.15 bif yaprak Demokrat Parti Vomısyonlannda 19.20 Kiizik Tarihten KomrçmB Fercıiye Oskan Eyüb Ramı Ok. 6g ; Nüı Katıdhane Başöğ ; Kârım Esen Beşikt. 20.00 tıet Duyan Be;ikb>4 Levend Ok Hfljöğ ; tasanlâr ha«rla>y6» ve binae 20 10 Müzik 2015 Hadyo Gazetes! Hacer Vüoel Badur Fatih 1. Ok. âö.; TurrJtreis Ok. Başöğ. naleyh Büyiık Millet Meclisi degil, M.TO SertMİ f)>9t M.35 farlhi ÎUrk Macide Ürkmez EyJb Ebussuud 2. Ok. Muallimler birliğinin tnpiantısı Demokrat Parti mil'etvtküleTi ka müıiği 21 15 Konusma 21 30 Dan» öf ; Hikmet Kırlı Eeşlkt. Levef.d Ok. 22.00 Konujma 22 Türkiye Muallimler Birliği. d i ğ o nun yapıyor. Bu karnm ile mevzuat n.üzlgi (Pl.) 22.30 Saz eserlerl (Pi.ı 15 og.; Cemaliy» Akt< Beşikt Levend Ot. Şarkılar öğ.; Leırıan Üner K •klmog.ualipaşa Ok. demek ve cemiyetlerln miimessinerinia âyaklaT altına almiyot. Hâkimle 7İ. 45 Haberler 2.1 00 Kapanış. bğ ; Necmed'in t.ı jan Beşikt faurah de iftiraklle. dün Prof Sekib tuıiçua rin yargılama sallhiyet» ortadan rels, Nihat » g i n ıj Başikt. Buıakrels başkanlığı altıhda ÇemberlitaŞ merlt»kaldınhyor ve rrrahalefet T.ahOk. öğ.; Mı.eyye'ı dirmin Beşikt Si zlrtde fe^kâlâde bir teplantı yapılrtlı»lüferhatun Ox ı ;.; FEVZI Ergtnekoh tır. flif tâkım tneslekl meyıuların mükemelere trüracaat hafckından ve Beyoğ Sütlfiee Ok uğ.; Mılstpfa Urtkmen zakeresinden sonra günün meseleleri • binaenaleyh het «rlw teminattan Yalova Radıköv Ok. tff, . MuMsl» Du ne geçilerek İİSelerdeki müdür değlşMt* mahrum rnrakılıyor G«mi» Büyük >urangbl Yalc.a iifrinköy O., Reseb likleri ele alinmıştıf. Aiadan b!rl, u « Millet MeclisleTin'n rr.uameleleri Gürler Yalova 1. •rctr:uy, Sabîba Özbil 2tm yıllaf fnaarlı hayatımıtda muvaf5 S 7 t I iptal olunmatc suretii» dtvlet hayaglç talovâ Akfej. fiaîim Akkuş Yaio fnkıyetile tanınmış şahsiyetlerin idarl olan sava Aşaşı Ok.; Oar.an Okay îalcrt'8 ve meslekt sebeblerin dışında UıaklaJtındaki daimiyet ve ısiıkrar paraaiklerln teslrile vazifelerlnden Çıftlik; İbrahhfi türHef Yolava Çukur tifıldıklarını. bu işte şoM üzilcü d*. lanıyor. Ve en vahı.ri. Anayasa vaVoj; Hatice Maldogan Yalova &ug«ren. dlkodular dolaştığını. içlerlnden birlM him surette ihlâl edüifm Abdürrahman Geıer Yalova Kiraz. Hü nin Vekil ile eski bir hâdisesi oldu tf «Kalkın er ehli v«tan!» öyle m»? seyln fcara Yalova Kiraz!ı. Ayşe Eralp ğuriu «oyleridiğih! açıkiamış. btımı mttYalova Kabaklı, İsmail Çetinel Yalova teakıb, 2"0 muall'min taşraya verileceArkadaşlar, m ir.erkei 1. Ok. Sâsöğ. veiıill, Ihsan (Hnden bah»«Klllrniştir Birlik umuml Politika hürierverırif' resrhetmek Kaynak Valova merkfî 3. Ok. Ba|6i(; reisi; Vekâletin salâhiyetine taalluk eistediği bu levha n« ksdar dürie Vedla Ön Yalora merkeî 3 Ok.; Nlhal den idari değişikliklef için herhald* İkbal Çetinel Yalora 3. ok.; Necatl tıygîm sebeijier olduğıınu kabul etm«ü behziyo* ve bugünrfen ne kadar « « ! Süakmnn Yalova 3. Kemal Anibal Ya lâzım geldlğini, Vekilin 22 nci maddezaktır? lova 3.; Hemziye Özsan Yalova 3.; Nur yi tatblk etmiyeceği yolunda *öz ver rîal, tasavvur ve r?srifctrnek istehan Akktıg Yâlova A Ko«adere. Stfiner miş oidufunu ifade etrr.is; uzıih müfıaf ver Bayraktaf Yalova Gacık; Wellha kâ$aİârdari ?onrâ. jahular l^ln degtl. diği gibi se, dudiVJa'inın ucüha * 1 Kılıeer Kartal Pendtk II.; Hajrrije Öz preınlpler gdına konusulacsğı üzerinda yapişıp kalan cümlPi';. o hâİde biz taşkent Beşikt. Barbaros. Fatma Bahçı durulafak İstanbul hocalarının yüzd» Saldan snpfl: söyleyeİim: van Fatih Güleamii 2.; Mathar Yazıcı doksanının yurdun bir çok yerlerlnd» 1 «Cels<*i nln yeni adı. 2 Kli bı Beyoğ. Sütltlce Ok. ö|.; Münibe Koca vaiife görriiüs oldukiarı. diğer taraj «Vatandaşlar, rnan^^fa bü kadar tan. yurdun muhtelif köjelerinde yıllarkaranlıktır. Ne dur*.yr.T?bh«iz? Kal çaklınm yaptıgı İıâdiselerden. 3 can Miıallimyahyaefendl 2 ; Haslm Ya m bekiiyen meslektaşların adllâne oTersi iîkiel kabMeler arasındâ 'harâm dalı Fatth Ulubntlıhatan 1.; Cevdet larak yeniden ele alınarak kanunî bl» 1 kın ey eh .! Tttan» ö y e mi? olan» manasına gelir. barı hükümdar Karakazan Pendik 2.; Kemal KargıogiU formüg i > tstanbula VerllmeleTTnln ıatsnddlarm hepajriî red ve ların basıntiakl 4 Çevrilince yaöan Mitnarsinan 2.; ülvlye Özî'ik Mimar. manı geldiğl belirtitaıi». ancak değlşen kendi^ine iadı edıvortız cı menıieket par?!arından biri olur. 5 sinan 1.; Harika Yurdacan KLiçtıkçek idarecllerin şahsi ve keyfî hareketlerila Bu isnadΣjin heo^'ni kendisinin Bir sıfat taklfi. bir ç^şid ot. 6 Vak hıece: Heeeb Pekef Çatalea me'fkei Ar meslekl emniyet ve ht;zvıru bozmaya edllmlç, Wl tek başına hâkim bu' inâuğu dev tile Ankara ve çjvresine hakim olinuş da. Ayje fctekln Slllrrl Merte» İ.: hakiâfı ölmadiklan kabul deram «dll tarlkJt erbabınd"n btH. çevrilince dtlj SeTıer Tojya ÖskUdar Alemdar Ok. «f hiwu*t» ü*r«*ll neiriyata rin vâkıalan olarak tamamen keri man eline dU»n.\l« j(ö>U*rti*uh öndnde MUmtaz Tan BaRirüöy BOytlkhâTkalı mesine ve hükurr.et nezdinde teşebbüs» dlhe red «• iade e''voıüî. Buridsn belirlr. T tetetı ve gtttıtilden kopma Ba?öi.; Niyari Bryekin Slllv: merket geçilmesine karsr verilmiştir. başka baîı </t>tp.ndaş!anr< viedamndi hali. 8 Ter?i bir fckrin taraf*ırı ve 2 Başöğ ; Sıdıka Altmtaf MuhJinjzeytehlikeü l»reddüdl»r yaıatabilecSk or.a inanrnış demf>k*ır ,bir harfin oku neb Ok. öğ.; Sami Bilglç Kartol Pen. aifc' 2. dk. eg; Beyfiafi Blc!o|!ü Faflh Tflmlr editecek camiler olan Ve ştı PÛ^et1e VMîıiha çıkardı^ YusTifpaşa; Safinaz Ilgaz Fatıri feztifîğımız icdi.ılarının m?n« Ve trîflksaİstanbu) Vak'.flsr Basmüdürlüğündea ytı»uf. HüsrHl Cofkıın Rartal Itıırdkfy. 1 feîlenre vası'r.lanridâıi. İ îJor Saftye L«l8$«hin Üsk. Çengelk6>; Mtıh siınan malümafa nazaran Vakıflar tdadı hakkırHa tekrâr kürtüye gelerek mal vaziyet (iki ke'me) 3 tlM kıt'a llse TuSiul Fatih Fethiye; Melek Al f*«i »âfafındsr. taıtıir eitifllecek camile» açık beyîi'iflHa IHJ^Mfıtf BSinı. taşıSJ!tanâhmed. Sehzadebafi. Topçubajı, a'isiri'İ!* Sirıf tç*kM P^efi dafiırâim. makta o!H.ı|rıı man™' mesuliyetin, «s^^ıına bir b ^ î e)tl?nince profsscrün t;;ner Boyoğ. Ç\ıkn*"Cuma. Âdnan CÎVPS SüleymaTiağa. Ivazefendi. Süleymaniye, l'tubSf!ihs«an İ.; Pâkiz# Bayar K!reç. Rumî Mehnedpaşa, Piyale. Mimar Ayaz, kaçmılmaz cı! icabı o'övgunu ken ana kpndi~ir! v^fi'fi mevd^na çıkar. Hırnti; Nllüfer Alpinırd keinerbiırssi; bajezld, disine hatiriâfmayi Bı* Va*ife say 4 #ir erf»h adı .dılm"!n fcılafiun M(ll»re*l Otıikut FlniMiga. Mürü^pt Ibaretrtr Mtıfadpaşa, tyüb cafnilerlnflstt Bunlarıtı tarhirlerl 1951 senesl yaıvsi 5 Bir »ıfat takısının tersi, Bcsut Ş'fll 19 MayiR. Fiituhat I$ık Famaktayım. offaklık Kurııiu üyelerirtden 6 PW tih Seyhi'lislsm Hayriefendi. Kâmran nihay«tine kddar bitmis olaeaktır. Aziz ve «evgiîi Pikaâ&şianm, Camllefin yanında btı seneki yanlle* lak deği!. fransada bir jebir 7 Geç Sanrr,~z Cıball İİ. Ok.; ft«îah Âksoy Gonül tsterdi ki karşımıza sözeü mljten m"hrıım R Bif «pru edai(, Ksdjrğa İI. O*.; fliirrly^t öfler Fatlh me işleri meyanında Atikalipaşa med; resesile Fatih medresesi de vardır. Haveya mesul cl&rak h ir*yet davala çc»rilince çiftçlnln jıfatlarından blri feâriçhanebaşı Ok. ö l : Hayriye Tüîer İeri fltim deptrau crtarak kullanılmakt» Mıtbrmıflp»» 1. Ok. ö|.: V*di« GPfeeUl olan Fatih medresesi boşaltılarak tamlr nru ağırlan/ıa en a* yakısaeak in rreydana eıkf.r. Fatih Kct9ımMtaf«pa|a. Ata Gargiil Fa edildikten sonra 'falebe Yurdu haliıi« sanlar değil. Halk PartiFİnin içmde tih Samatya; Tevfik Âlken Patih Hoc3 ; mevcudiy?t ni bildi«imız ve bu da1 2 İ 4 5 B 7 S Sadeddir. BS$6|retiıefi!iğine: K«r.ân valan konııştuklan tai?dıırie hüsnüC. h. P. Sanyer ilçesi balosu ftfjysıh Fatiri VtJMtfpS^a Öâifleretfnen VeMlllljitıe. K»tm*te ffMl Faflh MeVU nivetlerinoen elbett* şüphe ve teC H. P. Sarıyer İlçesinin ilk yat nekapı. V*y«l Assi E!n!ti(inU Mimargi balosu bu akşam Bijyiikderede Beyaı ! reddüd oaiz olmıva.'fîk kimscler M nan BasöğretnKni; Hilmi Bilglner Muh Parktâ vefüecek Ve sabstfıa karisr deçıksınlar. 1 sln Zeyr.eb Panayon okulu. thsan Cemal vani «deeekilr Bu gere için »lirprizlerle : Etii Ejüb ırı*r>« ok>j!u: 7!]ysti Kî>s*:irı r:nllı zengin bir prngram hazırlanmıstır. Halk Pîrtisinin m'* sın0en gelen : cebir ve tahakküro neticesi sırtına ¥ LX(1[E|ZW!Ç yışılan vüklerden ve mazinin her türlü rüsn^urıdan MTaftiile kurrularak mıret huzur:nöa ve kârşimızda sıhhitli ve gürbüı bır muhalefet olara* Vazif* Börtnesini yü; rekten fsrhenni edlyftıuz. sâyih "^ieâr&t ve Sanayl Ödalafi, ©drsâiarn Kâhtmuritm Halk P=rtisi blr «snian bütün stıreM iatbikifiâ aid 3/İ307O sayiiı tüeük hüKUml^ri dairesirıde mille+i içıne aldıfm. idaıâ eden bir 2 Eylul 1^1 tarihinde yaptleeak M&sl^k Kofriifpiefi Üyeleri seteş«!kkül tdi Onun bsş,nâakller ise çirrJ hakktrîda âşağic'âkl htisuriar ilğililerirl fıazan dikkâtlne arbu batıl v4 ttâzib hiyaiin gururuna Mefhtım General ŞUlcrti Deyanln Rizı, 7r"îtiriur. kendilerinLVaptirm ş'attı Hakikat rtefhütn Dr. Hayrtıllah feikefih gellni. SfeÇÎM tfctt! : ler başka f.'rlfl tets'". clmeve baş Ekonomi v* Tltâtet Bakinlığl İç TlcaSeçim İstanbul Sahçek^blâa Ğörsâ soka|ifldâ tstaflbill T!laymcâ ve bu menîli^ette demok ret Oehel Mtidiirü Fiftrl Dikerlh refidaret Börsâsı biflâsıncia yapilatçık. seçiiri Sândığı börsa iditfe heratik hâyat ilerleHikce Oiı hâya'in kası. İncil» fciker U> Ttlİln DikeHn «nyeti salonuıidâ büîühdurUlaeaktlr. sükuru kaşıslhda kencıa» terriiye neleri. fâfipjnhlsa Şallı. aVukat tfslid Seçlm güriü: ttn ve llerlfvrtrhin rpng^tırü sayacik Deyart v« Df. BülSe öıbekih hemjirelefi Seçlfri tüJSOğüriari & flc maddesi gereğince 2 %İÛ1 İ3rîİ paOlan blr •u ve zihoivei, bugüllün n MÜALLA ütKER zar günü sabâh sâât sekizden akşanî 6n yediye kadar devam edemuhalefetinüı hem k°r»aısı için. hem cektir. memleket icu, sel3.me<:i yolİarda duçar olduğu amansız blr hastalltın yürümesine cidd! bir mâni teşkil pençeşinden kurtarılamıyarak tedavi Meslek Komiteleri: altında buiur.duğu Amerikan hf.stftneetmektedir. Üyeleri seçüecek meslek komiteleri sayısı 11 dir. Borsada tarthinde fnüseteel m«istib!arintn §arısi 100 v3 100 deh îasla olahlar mesHalbuki fci7. Hal\ Paılisini ıtiiİlî sinde T âfustcs 1951 Cenazesi 8hayata gözleHlJt yufntniıstur. ağ'islek komitelerine 7 üy^ ve aytil miktardâ yedek. mensublarınin siyasî varlığımızın ı'eşeılı bir par tos İİSİ çarşamba güriü ö|İe vâ*tl Besayısı İ Ö den aşfifı olânlar 5 ve aytıı riılktârda yedek seçeMkÖ çası ve demokıasirr.'zın ıhmal olun yaîld feartiinde Mıiınâcâit nariîâzını lerdir. maz bir un^ıu t&'5kki ediyoruz. müte»klb EdimeHapl Çehldliğlndeid all e Listelerin asüdığı yerler : İşte elimlzdeki bu k^nun tasansı kebristanma defnedileceütir. CMıabihak Herh seçrriek ve hem seçil§B11rn^k hâkkihı h<ii« oîarılaria öti Halk Partisini mazidr>kı tahakkü rahmet eylire. seneyi doîdtlrmaTnis oini^ları hâsefeil& yâlnt* seçmek hakkîha mün mah'îulü oİari yükierden kursahib olanların ad ve soyadlarmı bildiren İijttiler 10 ağustos 1951 tararak onu umuml efşâr karfısına TEŞEKKÜR Cuma gününden itibaren beş gün müddetle: mühalefere d'ani gr.iİ te» tfeşekkül Gefle faşında aramızdan üfulile bizolarak çıkârabilrripsinl raümkün ki lerl denn acılara garkeden 1 İstanbul Tiearet Borsası salonunda, lacâk vaşiîd ve mî'Hisİeier'den blE İstaribul Ticâret Borsası kasâblık işleri şubeai saloM. Att CÖŞÂftSirninı riril tejkiî Pt'fecgkt'.rj. ntttida asılı kalacaktır. «rtâzesinde bulunmıüt. çelefllt gSnderSeçrhehlerin adlan. nîeslek hüviyetleri, dePetlere yafıhş vsmek ve biızat ve gerekfce rtıektub. teHatiirhell Çlkh f» mükerrer yaillrtnş veyâ hiç yaalhîamıs veya seçim hâkkıru Tenl Hânııheilnlfl ağustdi (444) «yısı l«ion ve telgrafta tasiyet beyan etmek Bai2 olriujrânlâr yaâlmiş oldüğüna dair ileri sürülecek itirazlar bol yazı. bol restrtl vt tıeflj 3 renkll bit «Hretile acımıza lştirak eden biicümle İlsteleîih kâlfllhlrhı? bulunslpağı 15 afbstos 1931 çarfattıba gü âkrâbs ve dostîftnrmzs âyrı ayrı te?ekkapak İçinde çıkmıştır. Ittlr» leessUrümyz imkSn vermsdlginden nötıden iübafetı üçüntü frtlhfl yani İ7 âğtıstos 9S1 Cuma gtinü te**kk«rl#rimi»in fizetetilz vasıt8«He ÜlüborlılTÜ Kalkiridırma §aat İÖ e kadaı yapilabllir. iblâğım isfti tle ric» edertt. ftirâilârlil yazlll ölârak v* ikametgâh gösterilrhesi suretile feaşkanlığıhdan: Cofaiau, Göze ce Sar n(l*l«H yapılrhâsı şârttır. Kürtll. varid görmediği itirazlar hakkmda redTüzüSün on birinci maddetî gereğince yahfetiıtl kıirulö gerıel lturUlun 19. 28 ve di rhütaiarrimm kâranrıih bir sureiini itiraı edene 5 gün içinde Muayenehane nakli 21 ağustoa 951 günîerl Uluborlada Sfusyâni 22 ağustos 95İ çarşarbba ğtinti aksamına kadar tebliğ eder. lukta haİ binasında saat 10 da fevkaSeçim kürttlunürı kararırla kani olmıyanlar, karann kendiladi toplaninasıha kafir vefnilstlr. Ğ(İhâtfiı ajaiıdâdır. Aıanitj tejHf.eri ric* lerine usülen tebÜŞi tafihihdeh itibaren 3 gün içinde en büyük olunur. pahilive Miitehasnii mülkiye âmirlrie niüracaatle itiraz edebiİirler. GÜPfDEM: Mülkiye Smlrt itirazlan eh çok 3 gün içinde kesin karara İ bernek Klzüİünde tadili icab MüâyerieHâne ve evini Cabağlayarak il«iliye teBliğ eder. eden maddelerle tüzüğe ilâve edilet^k ğâlöfiu frurtlbSmanl^fe Câd. maddeler Ve derneklerden geltn tekDy vtrtfle: Nö. 9 â nâkletmiftlr. lifler. S«çmehlerift «^laflnı küllanlrken seçim kuruluna göstermek 2 faerneklefin Üluborluyu kaİkınfelefon: 26629 ••fei üzere ntifus eü*3ânlarml yanlsrma almalan, defterlerde isimleridırma için yapacağı «İierin tesbiti lle derneltlerm bubirile münasebitlerinin nln bultlnmâsıhı kolaylajtınnâk üiere sicil hümaralannı bildirSaMb ve Bo*m«)wrHrt tayin ve tanzirai hakklnda düşünce ve rrielerî ve seçim hâkkıru hâit bir hükml sahsiyet adına oy kullatekiifierin tsfklki. NADİR NADİ nacakların ksndilerine bu hususta yetki verildiğitıe dair MlShi3 B|ltltn. kliltor. feoöpenttlf: «ı: yetli im*alan havi bir vesikayı seçirfı kuruluna tevdi etmeleri Bu nüihada yazı işlerini fiilrk şehir p!ânı. küçtlk sanatlaT veMlre glbt yapılacak itlerin hakktnda düşüncele idart iden: CCvad t>>hM B A Ş K U T lâzundır. rin tesbiti ve delegeler tarafıntiin bu Keyfiyet sayln ilfililere ilân olunur. hustlstâKl miltâlestarln prdgrâüîiastırılması. C12616) CUMKUBİYET MATBAASI RADYO İlkokul ögretmenleri arasındaki nakiller dün bellı oldu BULMACA i 1 I I1 1 U• ! PLM m 1 a L J. m\ ı "1 İ EMİEİK' ViuJklAİMİÂÎMjA LİA'MJAMJJKJİI EfDIElBlllSlöTz IT İ i y İ İSTANİUL TİOARET BORSA.SI 8EÇİM KURULU BAŞKANU6IN0AN: HAZÎN BİR ÖLÜM I Dr, Vehbi Göksel
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle