16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HAŞET KİTABEVÎNDE ~ e her bayide satılmakta olan BEYER'S MODE FÜR ALLE'nin 7 nci sayısı gelmiştir. Türkçe izahaü da havidir. Fiatı 125 kuruş. Elişleri için de «Handarbeit» alınız. Fiatı 100 kuruştur. umhuri K U R U C U S U : Y U N U S NADÎ Çiffssarayisr BAHÇESI B U A K^.A M Kıymetlı •anat'kâr MefharHMıMınm Ahmed TJRua. Esma Engm, Şeş Kardeşler, Şemsı mstım»ı ve Osmaı»ğa Düet Orrı*l takiıd ÖZIEMİB Fasıl ve purpnzler CAĞALOĞLH 97 BAİ « » C u m " " ^ İWM*U1 Posta Kutura lstnbul Ne. 248 Telefonlar: Cmuml Santral Numaraaı: 24298. Yaa Uleri 24299, Matbaa: 24290 Td r f v e m e k t u b a d r e s i : 3 8 AOUStOS 1 9 5 1 Muazzam Mecliste İnönüye Karşı Ağır Hücumlâr Halkevleri tasansınuı görüşiUmesfaıecoşkun ve çok heyecanlı bir hava ieinde devam edildi, Başbakan Adnan Ncndercslc bir çok hatibler söz aldılar C.H.P.ninMeclisi terkedişi fırara teşebbüs diye vasıflandınldı Bir aralık kanunu şümullendirmek temayüUeri belirdi ise de derhal ve süratle önlendi Müzakereler gözden geçiriiirse İnönü 14 mayıstan ne önce, ne de sonra bu derece kesiff bir yaylım.aleşine tutulmamıştır, denebilir Ankara. 7 (Teiefonla) Eğer C H.P. liler, bıraz daha sabırh olsalardı, salonu terketmek için daha kuvvetli sebeblere asıl bugun kavuşacaklardı. Hele genel başkanlarırun mutta^ıl kulaklan çuılamıştır: Dünkü demecinden ötürü, bugünkü Mecliste en ağır hücumlara uğradı. 14 mayıstan ne önce, ne de sonra, Inonü bu derece keşif bir yaylım ateşe tutulmamıştır. Demecini »siyasî ahlâksızhğın, fikir selâbetsızlığmin, hattâ sahtekârhğm en parlak omeği» sayanlar oldu. Bülün hücumlâr, mal mülk edinroedeki yolsuzluklan gosteren misallerle çerçevelendi. C.H.P. run bugünkü durumu suçüstü yakalamru} adamın haline benzetildi ve tfirara teşebbüs» ü tenkid edildi. Muhalefet göriişünün ötesi berisi böylece didiklendi. Tümünü yere çalma ödevi de Başbakana düştü. Demokrat Parti Başkanı böylece Halk Partisi yüksek idarecilerinin 14 m*yıstan Arkasi Sa 3. Su 4 te D. P. Ba;kanı v» Başbakan Adnan Menderes Meclis künfisünde C.HP. Genel Başkanı ve muhalefet lideri İnönü Meclis kürsüsünde Menderesin, inönüye cevabı «Bu isnadların hepsini kendisinin tek başına hâkim bulunduğu devrin vakıalan olarak tamamen ona red ve iade ediyoroz» Ankara 7 (Telefonla) D.P. Ba| anı ve Başbakan Adnan Menderea ıugünkü Mecliste soz alarak mulalefet lideri Inönünün dünku kouşmasına cevab vermiştir. Menderes sözlerine şöyle başlarnıçtır: « Muhterem arkadaşlar, şayed Halk Partisi muhalefetinin hakıkJ üviyetini bılmemiş olsaydik, dun artı başkanlaruıın bu kursüde yap ığı konuşmayı dınlerken hayrettea hayrete dusmemız mukadder olurdu. Fakat hepimiz, ıktıdarda ıken lduğu kadar muhalefete geçtıkten onra da Halk Partisinin veya hiç değılse başındakilerden bazılarının ıyasî huvıyetlerini çok lyı bıldığımız içındır ki, dunkü nutuklarını dınlerken hiç bir hayrete kapılmadık. Turk efkân umumiyesı de Halk Partısi başkanıntn dunkü beanatına keza ha> rete kapılmaksızın öğrenmış olacaktır.» Halk Partisi millet iradesiie iktidan terketmeği aklına getinnemiştir Adnan Menderes bundan sonra Partisinin millet iradesiie ikıdan terketmeyi sami.nî olarak akır.a dahi getırmediğini sovlem'ş, bu partınin iktıdarda ve muhalefette iken yaptıklannı tenkid etmış, bu meyanda Kore meselesini nasıl Arkası Sa. 4. Su 4 te Önce hâkim irleşik Anıetıka Derletleri protoko! kaidelerine göre merasitnlerde *ederal Tcmyiz Mahkemesi azalanna senatörlerden, hattâ nazırlardan önce yer verildişrini bilir miydmiz? Bilmiyor idiysenız bile herhalde şu protokol kaidesinin Biıleşik Devletler anayasa man'ığına tıpatıp uyduğunu vürektcn kabul edivorsunuzdur. Federal Temyiz Mahkemesi, Amerikada hükumetçe alınan kararlan, yahud »enaionun taSdikından geçen kanunları anajasaya nymadığı zaman geıi çevinnek yetkisini elinde tutmaz mı? Devlet yapısında bu derece miihim veri olan bir mahkemenin üyesine de Meclisin dünkü içtimaında konuşulanların tafsilâtı Mözakereler kâfi görülerek maddelere geçildiği zaman hcnüz kürsüye gelaeMİş 24 hatib bulanuyorda Ankara 7 (Telefonla) Bugün 15 te Fikri Apaydırun başkanhğında toplanan Mecliste Halkevleri tasansının müzakeresine devam edildi. Osmaa Şevkl Çiçekdağ Halk Partili milletvelrinerinm salonda ohnayışlarından bahisle .İsterdik ki, milleti yakından ilgilendiren bir mevzuda arkadaflanmız da yerlerini alsmlar sonuna kadar her maddede bizimle çarpışsınlar. Ürüntümüz budur. Yoksa bizim bu davada kendılerine verecek heEflbuEiz; da yoktur.» dedL Muhalefet 14 mayısı hâlâ btr takrim >aprağı sanmakta devam edlyot Çiçekdağ muhalefet sozcüferinin Arkas\ Sa. 5. Sü. I de nato üyelerinden iıstun hir yer ayıraraktır. Şu kıiçük başlangıcı yapmaktan maksadım yurdumuzda 1946 danlıeri bir anayasa bahranile karşılaştığımızı vatandaşlara lıatırlatmak, tır. Bizira Anayasamızın vaktile yanlış hazırlandıjjını veya kötii İS eylulde yapılacak cıan ara setatbik edildiğini söyliyecek deeilim. çimler içıa partilenn eçık havada Bir devrirn organı olarak Ana^asave kapah saionlarrta japacaklan mız mükemmel bir escrdir ve zapropaganda toplanh'an 5545 sayılı manında vazifesıni goımüş, relime Seçim Kanvnu geregnce bugünden hizmet etmiştir. fek parti halinde itıbaren ijrşlayacaktır. Partilerin işliyecek bir devlet mekanizmasıradyo konuşmalarına da 1 eylulden na hazırlanan Ttırk Anayasası beş itibaren başianacaknr yıldanberi çok partilı bir hayata C H. P. il başkaıu bugün tatbik edilmek istenmekte ve bu Ankaraya gidiyor yiizden sık sık buhranlar çıkmakCHPsrtlsi Genel İüaıe Kurulu, tadır. Millet parasile kurulmuş Halkevlcrinin hazineye iaJesine Arkası Sa. 5, Su 4 te dair hazırlanan kanun tasarısı etrafmda tartışmalar. bizdeki Anayasa buhranlarına sjn bir misaldir. Tasanyı savunan Demokrat Parli Meclis Gıupu u\elennin sörlerini dikkatle takib cdijoruz. Ceçen devrin kotulukleri hakkınds ıleri surdukleri iddial,uı oldukça insaîsız Sov\t(lerin sahte «barış pıopagandası» nı takviye maksadile topladıklan bulduşumuzu şuracığa kajdediver doğu Beılin «gençlik fesfivali» ndeki afislerden biri: «Resimdeki sıhsın }u/unün bir tarafı Hicler, diğer tarafı ise Truman'ı gostermekle \e mekte acaba fayda var mıdır? Parbovlece ikisi arasında benzerlik bulunduğu iddia edilmektedir. ti ile devletin ayrJmaz bir bütun (Yazısı 3 uncu salufemızde) Amerikalı parmak izi mütehassısı sayıldığı, parti ve devlet başkanlığının a>nı şahısta tecelli ettiği ve işe başladı D. P. sayın kurucuları dahil. bunun böjlece herkes tarafından bcDolar sahtekâ'Iığı tahkıkatüe slâ nimsendiği yıllarda • apılan nıuakalı olarak uça.cıa şehrımıze gelen meleleri bugün zorbalık, gasıblık Amerıkarun tanımuş parmak izi diye adlandtrmak cbjektif hukuk mutehassıslarından ve Federal Poan'ayışına pek uynıasa gerektir. hs teşkilâtı şeflerinden Lace Field dün Emniyet Mıidüriüğune git'prek Peki, bu böyledir diye Cumhabazı tetkiklerde oulunmuştur Lace riyet Halk Partisinin o zamanki Fıeld yapılan zabıta lahkikatma sınırsız kudretine da>anarak cle muvazi olarak bazı evrak ve vesi geçirdiği mallar artık birer tabu j kalarda mevcud oldukları kabul omu olmuştur? Bunlar dokunulanıaz j tlkokul bğretmenlerl arasında aşağı Paşakapısı Ok öğ. Şadıye Hgaz U lunan parmakızkrıni mcelenıtkte, hazineve geri verileracz nıi? Bıı dakl nakıiler yapllmıştır. III Selim. Muhiddın Volga Utk. Sokul. bunlann sanıkiara aid olup olmameseleyi çözemiyecek olduktan Nerlâ Aysu Fatıh Kocamu^tnf>pî^ı lumehmedpaşa Ok. oğ ; Behıye Yurday sonra yurdumuzda temellerini snğ Ok Oğ: Necmlye Taşkent Tatıh Koca Usk. Ayazma Ok. oğ ; N'met Oz\olım dıklarını fennî bakımrian tetkık Arkası Sa. 5, Sü. 5 te lamlaştırmağa çalıştığunız hukuk mustafapaşa Ok. öğ.; Edibe Altu? T > Arkası Sa. 4, Su. 7 de Dk ' devletinden nasıl bahsedebiliriz? Böyle bir düşunceyi Halk Pavtili de olsa hiç bir vatandaşa yakıştıranmacağumzı sövlemek isteriz. Evvelki gün soz alanlardan F^thi Çelikbas, Beh/ad Bilgin, Muammer Alakant, Sıtkı Yırcalı, Kâmil Gındeş arkadaşlarımıza ve Refik Ince ağabeyimize bu bakımdan hak vernıemek guotiır. Eski iktidarm «Dev let benim!» zihniyetile vaktile haksız yere ele geçudiği malları orıun mülkiyetinden rıkarmak ve bunlan millete verınek doğrudur. I). P. Meclis Grupu bu noktada hakhdır. Fakat bu hakkı Demokrat Partı Meclis Gtupu kendi coKUnluâıına da>anarak mı almalıdır? Aslında snasî cephesi a^ır basan bir dava o'.makla beraber bir hak prensipinin çozülme yeıi Bu>ük Millet Meclisi olmamak gerektir. Bu bahisteki olağanustü duvurtu takdir edenlerdeniz. Hangi mahkemeye gideceğiz? Hangi kannna dayanarak hak ara>acağiz? Bir devrim rciiminin muhasebesıni normal hukuk vollarile nasıl bas,aracaği7? Bu enjellcr a7imsanamaz ve hukuk devletinin henıız eşisjınde bulunan bir .ktidar da bu engellerden yılarak î3rı donemez. Fakat ajnı >olc!a bi/den daha NADIK NADI Scjjar bir cv baliııe sokulau otobııs ve sukinleri (Yaztsı 2 ınct sahıjernızde) Arnası Sa. 3, Sxı 5 te Sovyet Rusya, barış taafrtfzuna hız verdi •SHCC... VC4, Ara secim Partilerin propaganda toplantıları bugünden iiibaren başlıyor Irakın Iç Işleri Türk Bakanı Istanbulda Gendiğinin Ingiliz heyeti başkanı Stokes ile yardımcılanndan biri Tahran hava alanında Döviz kaçakçılığı tahkikatı Öaer Nazni Bey, İran petrolları kadar ehenuyet kazanmaya başlıyan Irak petrollan meselesinî anlahyor teessurü Hamdullah Suphinin Atatürkten diktatör diye bahsetmesi şiddetli akisler uyandırdı Hamdullah Suphl Tannöverin, Millet Meclisınde TürkoıaKİarı hakkında görüşurken, Atsturkten dıktatör diye tahsetme^ı genclık arasında denn teessür uy^naırmıs. bu münasebet'e Mılli Turk Talebe Bırliği Başkanı Suphı Ba/Kam, Anka Ajansma şı.rıları sövl^rnışür: ıt Cem'.vetımizde bır sktör olarak yıllarca sanda've.er üzerınde seken Hamdullah Sunhı Bevın, bugun yüzündeki nikib, aıtık du=muştür. Kendisıne aStaçıı papaz dendıği içm kızmasm Zıra, şımdi nazarımızda, çok daha ağır ve mânidar sıfatlara lâyu: >n kımsedır. Dün eteKİerine kapandıgı bır insanın, bugun aleyhi"de Konuşuvor. Buna merdlık derpez'or Yapılan hareketın Türkluk ah'âküe herhalde alâkası yokt'i" Kanaatımızce, bir Tıcanî, memleket için bu gıbi insanlardan çok daia az zararlıdır. Üzün*üiT.üz b3vüktür » Ilkokul öğretmenleri arasındaki dün belli oldu Ingiliz heyeti Abadanda Göriişmelere bugrün Tahranda devam edilecek Londra 7 (BBC.) Petrol ihtilâfını halletmek maksadile İranda bulunan Ingiliz heyeti üyeleri bugün hususî bir uçakla Abadana gıtmişler ve petrol bölgesile tasfıyehanelerdeki durımu gormüşlerdir. Truman'ın temsılcisi Harrıma'ı da ayn bir uçakla Abadana gıtmhtir. Muhabirlerin hjldirdıklerıne göre, Ingiliz heyeti yarın Tahrana donecek ve Ingiliz Iran melerine devam edılectkUr. Irak İç İşleri Bakanı Ömer Nazmi Bey Seyyar bir evle Isveçten Istanbula gelen iki güzel kadın Irak petrollarının da İrsn petrol larmdan bın olan Örter Nâzmi Bey, an kadar ebemmiyet .ıid'ğı şu gün bu seyahatinin tdmameıı hususi erde, Irak hükumetnm en ıleri mahıyette clduğunu ehemmiyetle gelen şahsıvetlerinden İ; Işleri Ba kaydettdcten sonra fraktaki petrol kanı Ömer Nazmi Bavın İstanbula işleri hakkında kısacı bazı maluDenızbank idareiinin ıdare n^cgelışi, bizi kendisinden b» mülâkat mat verdi: lisı azalıklaruıa namzedhkle'ini « Irakta üç mühim petrol mın koyan ve tavsiye ile gelenlerm astemeye sevketti. •İzmir 7 (T.HA.) Şehrimizde Arkası Sa. 5, SiL 6 da dedi 500 ü geçm'ştir. Irakın en f evilen hıikumet adamcuretkârane bir gangsterlik hâdi sesi vukubulmuştur. Basmahanede Ali Aycan ve karısı Şerife ile evlerınde misafir bulunan akrabalarından Ayten Yatkın geceyarısı yataklannda 8 maskeli haydudun tecavuzüne uğramışlardır. Şehrin göbeğinde ve kalab^hk bir mahallede bulunan evin kapısım kırarak içeriye giren haydudlar önce ev sahibinl tabanca tehdidi altmda tutarak sğzını bağlamışlar, bilâhare kadmları kaçırtnağa teşebbüs et mişjerdır. Kadınlar suruklenerek «okağa çıkarılmış, kapının önünde bekliyen taksilere bindirilmek is tenmiştır. Bu suada Ayten admda ki kadm ağzına bağlanan bezi gev şetmeğe muvaffak olmuş ve feryada başlamıştır. Mahalle halkının sokağa fırlamasmdan ürken haydudlar kadınları bırakarak otomobillerine binmişler ve uzakIrımıı lardır. Maskeli haydudlar siddetle aranmaktadır. Ömer Aybay i^minr'e bir sahıs bunlardan bıu olmdk iddiasıle j dkalanınışBizde turist... Avrupada tutist tır. Izmirde 8 maskeli şahsın bastıkları ev 500 meclisi idare azalığı nanuedi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle