14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 8 Agnstos 1951. POSTASI^f EMLEKET^ \ eviııde İntihara iş!enen teşebbüs cinayet eden hırsız Malatya 7 (Hususî) Atatürk bu agı Hamidiye mahallesıif e bir cinayet olmuş ve muhiti teessare düşürmüştür. Hâ^iserın tafsilâtını bildiriyorum: Bucağın Hamidiye mahaUesinden Hasan Demirel avm mahal'eden Naime Kanber admc'akı hir kızla epey bir muddet evvel rr.unasebei tesis etmiştir. Adı geçen gencler bir kaç gün evvel ailelerıni araya koyarak ev.enmek is'.pm'jıt aır. Fakat kızın Hasan Demirelle ev'enmesini istemıyen Naımenın kardeşi Zekeriya ,dün, düğün yapıldığı bir ^.eKerıya ,aun, au^un yapııuı^ı uıı , I Malatya, (Hususî) Asıen Sard ' ih'nden olup şehrimız mensucat fab' rikasrnda çalışan Sabri Yılmazın durumundan şüphe edıl rinde yapılan arpmada * metre kumaş musadere edilm «tıı Ayrıca sorağın evıncıe S3r,ığ>n yapılan aramada da 201 parça mcnsucat fab rikasına aid eşya bı'onnnuEtur. Sabrı Yılrrıaz bu hâaiieden ı t ü teessir olarak intihara ttsebbüs etmış ve bıçakla kendinı karnından yaralamışt'r Setıir ( İKTİSAD ve MALİYE j ı r =haberleri Merkez Bankasımn Hesab Bugün 1100 seyyah geliyor [HEM NALINA M1H1NA Türk denizeJiğ m geliMirecek kanun Bttltenlerindeki Değişiklik Yfzan F rof. Hr. ^••^^^•«••* Bütün Merkez Bankalan hesab vaziyetlerini haftalık bültenlferde muntazaman neşretmek mecmıriDün de bir Italyan vapurn yetindedirler. Emisyon bankalannm ile 332 seyyah geldi böyle bir mükellefiyet altında tutulmalarınm sebebi, para ve kredi İngiliz bandıralı 27.955 gros ton işlerinin tanzimi yolıle millî iktisada luk «Himalaya» gemisı DU akşam rehberlik etmek vazifesinin bu 1100 turıst üe lımanınuza gelecektir. müesseselere verilmiş olmasıdır. Dün de, France S^ı • gazetesinin Deruhde ettıkleri âmme hizmetini Akdenızde İtalyan bandıraiı tPace» lâvıkiie başarabilmeleri için târlü gemisile tertib ettiğ' turistık sefere imtiyazlarla teçhiz edilen Merkez iştırak eden 332 seyyah ı'manımıza Bankalarmın aid olduklan mem'eı • gelmişlerd.r. Turistler. dün gemide ketin para işleri hakkında, kısa fasırada pürhiddet çekmiş ve gelerek tabancasını düğün evineNaı ' Isparta M e m l e k e t ve Verem kambiyo ve Merker Bankası me sılalarla halka hesab vermeğe mrrf»3staneîeri murlarma 3500 liraUk para bozdur bur tutu'Tialarrnı makul görmek meyi vurmuştur. Kız ağır yaralı oİsparta (Hususî) Halkın mem muşlardır. Gemi bugün saat 18 30 icab eder. larak hastaneye kaldınlmış, Zekeda Pireye nıytevecc:hen hareket erıva yakalanarak adalete teslim e leket hastanesi olarak çalıya çıka* Türkiye Cumhuviyet Merkez Ban dığı, Sağlık Bakanlığının ise Verem decektir. dılmiştir. kası faalivete geçtiği tarihtenberi hastanesi olarak tamamlattırdığı hesab vazıyetini her hafta neşretyeni bina bir ramanlar şehrimızde Ticaret Odası seçimi hazırhklan miş ve borclarile bunlarm karsılıMalatyada öğretmenler partilerarası münakaşaJara sebeb Tıcaret ve Sanayi Odası seçımlerının ını tefkil eden mevcud ve mat ubolduktan sonra, iki ay evvel Adnan 26 ağustosta yapılacağı malumdur arasmda değişiklik Seçlra tarihı yaklastıkça ortaya ba?ı !an hakkında memleket umumî Menderes tarafından gene memleçalışnı'.ştır. Malatya, (Hususî) Öğrendıği ket hastanesi olarak merasımle a jayıalar yayılmaktadır Bunlardan bı efkânnı aydınlatmağa rine gbre seçımlerm tesır altında kalıtıe göre ilimiz ilk öfretım müfet çılmıştı. Bunun üzerine il genel madan yapılabılmesı ıçjn Tıcaret Odası Bankanın haftalık hesab vaz vettışlerinden Naci Giirgenc, Sıvas ilk meclisi de bu modem bastanenın Umumi Kitıbı Muhsın Sezenle Bolge lerini takib edenler iki, üç gün evöğretım mufettışlığıne tayin edıl yatak adedini 50 den 100 e çıkar Tıcaret Muduru Muhsın Baça mecburi vel neşrolunan bültende epey >idiizın verıldığı merkezındedır. lât yapıldığuıın farkına varrruşlartmştır. [ mışü. Bu şayiayı tahkık için dün goruştıı dır. Banknot, altın ve senedat heHabere ilâve edildı§ine göre, ilıBöylece açıkta kalan Verem hsus ğimuz ve bu ışlere yakından vukutu '"hlannın tertib ve tanzımindoki ır.z mıllî eğıtim teşkilâtında 38 öğ tanesi eski memleket hastanesi Sı olan zevat bıze şunları soylemışlerdır : Tıcaret Odası seçımlerine Bak^n eh"mm yetli değişiklikler bilhassa retmen şehir dahılmde muhtelif nasına nakledilmiştir. Ancak bu goze carpmaktadır. lığın buyuk bir ehemmıyet atfettığı hersemtlere tayin edlecekleıdır. binanın veremlilere tahsısi için lü kesçe bılınmektedır. Fakat bu seçımler Merkez Bankası, son bültene kazumlu görülen tamirat ve tadilât yapıhrken alâkalıların tesır altında Yalvaçta cezaevi inşaatı kalmamaları jçın bazı kımselere mec dar tedavüldeki banknotlarını tek tsparta (Hususî) Çok kifayet içın Bakanlıkça verileceği bildiri buri izin verıldiğine dair çıkarılan şa kalemde gostermcyip bunları emiseiz ve gayrisıhhî olan eski cezaevi len 155 bin liradan henüz bir haber yia vehımden ıbarettır. yon yollarına gore ayrı bir tasnıfe Boyle bir mantık oldukain bu mahzuru gözönünde tutu çıkmaması bu hastanenin faaliyete n sonra mılletvekilıvurutülecek yapıhr tâbi tutmaKtaydı. Geçen hafta sr>seçımleri larak Yalvaçta yeni cezaevinin bi geçmesine mâni olmaktadır. Hal ken de meselâ en yuksek memur olan nunda neşrolunan bültende bu rinci kısım inşaatı 80 bın liraya bir buki bu hastanenin bütün malze Valiye muavınlerıne hattâ Polis Mudü tarz terkedilmiş ve "abancı Merkez müteahhide ihale edilerek inşaata mesi, mefruşatı, başhekimi, doktor rune mecburi izin verrnek icab eder. Bankalan iarafından takib edı^tn lan ve hattâ diğer bütün personeii Esasen Odada seçim kurulları bulu usule uvularak banknotlar tek hebaşlanmıştır. çoktan gelmiş bulunmaktadır. nacaktır. Butun salâhiyet bunların e sabda toplanmışhr. Tedavüldeki kimsenın Akhisarda hırsızhk İspartalılar bu hastanenin de biv linde bulunduğuna goreyoktur » veh banknotları, erpisyona yol açan me kapı'.masma luzum an evvel açılmasını sabırsızhkla muamelelere göre tâli tasnife tâbi hâdiseleri çoğaldı İngiliz Biiyük Elçisinin eşi beklemektedirler. yoktur. Ingılız Buyuk Elçısi Sır Noel Char tutan Merkez Bsnkası Akhisar, (Hususî) Şehrimizde lesın eşı Lady Charles dun B E A uça Banknotlan, tetia\üle çıkan'dıkAkhisarda bir cabıkab ve köylerinde hayvan ve mahsul ğıle Londradan şehrimize donrnuştur. ları muamelelere nazaran ayhırsızlıklan çoğalıruştr. Şehirde cezaevinden kaçtı Museviler kızıltoprakta mabed rı ka'emlerde sostennekte fayevlerde yapılan hırsızlıkîar da müAkhisar, (Hususî ) Akhisarın da mülâhaza edılebiıeceğmi zan' istiyorlar tenevvidir. Bazılannın failleri ele Ballıca köyiinden bir sahsın elleIstanbul MusevUerı Vılayete muraca netmiyoruz; çünıcü piyasaya sevgeçirilmiştir, bunun oaşüca âmili rini bağlamak ve kendısını silâhla at ederek Kızıltoprak ıle clvarında bır kolunan banknotlar arasında bunişsizliktir. tehdid etmek suretı'.e paralarmı n^abed tesısine musaade lstemıslerdiT. lar mıslıyattan oldueundan fark M..sc\ıler ci'nıartesl tunu vapura b'iıne imKân, ne de gasbetmekten sanık ve nevkuf bu ıııcmekte, uzp.k yerlerdekl mabPilere de sözetmeğe Üzüm ihracafçılannı lunan Menemenli Mehmed Yıimaz gıdemeT»ktedırler. Bu sebebden sayfıje lüzmm vardır. Hâmıileıi ve efend'şeye düşüren namındaki sabıkah hırsız, dün ak deM Musevl er İçin bu mahalde bır ma kân umumıyeyi alâkadar eden cihet banknotlann mıktaıhe bı.nkaşam üzeri bir fırsatını buîarak ha bed tesisı r ca edılmektedır. bır heher Tabib ve kiınjagerler arasında nın taahhüdlerini karşılayan mevpishanenin üç metreîik bahçe duIzmir 6 Şehrımiz piyasasına cud ve matlubların mahivetidir. tayinler vanndan athyarak kaçmıştır. Başgelen bir haber, uzüm ihracatçılan Istanbul hukâmet ve belediye doktorta ilçe jandarma komutanı olmak Tecîavuldeki banknotlanndan o^ş arasında endışe yaratmıştır. Bu halan ve kımyagerleri arasında bazı naka vadesız borc'.arını da he c aba bere göre Amerıka hükumetı üzüm üzere bütün jandarraaiaı firarînin kıller yapılmıştır. Sağhk Bakanlığından dün Vilâyete kattığımız takdirde Merkez Baiihracatçılarına prim vermeği ka takıbine çıkmışlardır Bu sabıkah kamızın taahhüdleri hâlen bir burarlaştırmış bulunmaktadır. Bu ka hırsızın ele geçirilmesi çok zor ol gelne llste asağıdadır. İstanbul merkez hukumet tabibı Mus çuk milyar lirayı aşmaktadır. Bu rar üzümlprimizin Avrupa piyasa muş tur. tafa Çakar Beyoğlu Belediye Tabibliğilarında değer fiat bulmalarını güç Tarihî araşhrmalar yapan ne. merkez hükümet tabıbi Meshut Ala borclan karsılavan mevcud ve bay Emınonu Beledıye Tabıblığıne, Şe matlublar içinde en ziyade ehenıleştirecek mahiyette görülmektedir. hır Hıfzıssıhha şubesı kımyagerlerınden miyet arzeden hesab ser.cdler cuzda İngiliz heyeti Beş kişi bir kadını kaçırdı Tokat (Hususî) Ankara Et Mukerrem Akşıt Beyoglu Belediye has nıdır. Para siyasetımizin belırtı 1 merkez Izmır 7 Dün, Oren denilen mev nografya Müzesi müdürü Hamıd tanesi kımyagerliğıne, Istanbul Sarıyer mesi için senedat portfoyunun hukümet tabibı Yıimaz Ozustun kide iğrenç bir tecavüz vak'ası ol Koşay başkanlığında, ingiliz pro Belediye tabıblîğine, Istanbul merkez muhtevası açıklanmak iktiza edermuştur. Salıh isminde bir şahıs fesörlerinden Oliver Gurney, John hukumet tabıbi Nurhayat Ozen Fatıh ken Merkez Bankası türlü endikansı Sabrıye ıle tarlada çalışır Garstang, ve Ronal Groslad'dan Belediye tabıblığıne. gene merkez hu şelerle bu ciheti simdiye kadar tabibı Cevdet Albovu Fatıh Beken 5 kişının hücumuna maruz kal müteşekkil bir heyet, tarihî ince kumet tabıbliğıne naklen tayin edılmış ıhmal etmiş ve milyarı aşan ıslediye mıştır. Mütecavizler evvelâ Salihi lemelerde bulunmak üzere şehri lerdır. konto ve avans hesabını, hakikate ağaca başlamışlar, sonra da karısı mize gelmişler, bir müddet meşgul uymıyan «ticarî senedler» adı alHalıcıoğlunda işiencn cinayet na tecavüz etmişlerdır. Bununla da olduktan »onra Tokat orta okul E\velkı gece Halıcıoğlunda iki arka tında tek rakanıa gostermekle ikyetmmlyen gözü dönmüş mütecaviz öğretmenlerinden tarihçi Halis Tur daş arasında başlavan bir munakasa tifa etmiştir. Geçen haftaya ka^ar ler kadını alıp kaçmışlardır. Müte gud Cinlioğlu ile birleşerek Güme cınayetıe netıcelenmıstır. tatbik edilen bu usul, yabancı Buklum sokak 20 numarada oturan cavizler ve Sabriye şiddetle aran nek ve Niksara mjiteveccihen hatuttuklan Ferid Zengmoğlu adında yirmı jaşmda Merkez Bankalarının maktadır. reket etmişlerdir. bır gene aynı evde oturan Orhan Çok volla adeta tezad teşkıl etmîlteykın ıle uzun zaLiı.inaanberı daeın . u di. lunmaktadır. Evvelki gece saat ıkide iki gene arasında eski mesele yeniden Filhakika, tek hesabda gösteriltekrarlanarak bır m'jnakaşa başlanvş ve munakaşanın kavga>a ınkılâb etıı^ı an mesi gereken banknotlar fuzulî bir da bıçagını çeken Orhan. Ferıdi kar tasnife tâbi tutuluyor ,nevileri itinından ağır surette yaralamıştır Ferıd barile ayrı kalemlerde iraesi icab Birkaç gündenöeri Istanbulda a gibi bilıyordu ve geleli bir kaç gim İBe\oğIu Belediye hastanes>ne kaldırıl eden senedler ise sadece vekun ocavib bır otobusüa doiaştığını her olduğu halde, 'ki üç kelime de mışsa da çok geçmeden olmuştur. Or l?rsk acklanıyordu. Son bultende han vakRİanarak tahk'kr.ta başlanmıştır. ha!r!e farketmissinizdiı. Bu otv^'is, turkçe öğrenmişti. Merkez Bankasınm bu duruma niyatak odasile, >nutfağı, seyyar bir Bıliyorsunuz, bizim Kraıunız haj'et veıdıği ve banknotlan tek Kücük Haberler j hesabda toplarken iskontoya aid ğı otel halinde İsveçten kalkmış, bır 12 nci Sarl Türkiyeden Iiveçe atla çok Avrupa enırlerım dola^arak ddnmüştü, dedi. Işte biz de onclan •*• AVRUPA Konseylndekı TurK dele ve avsns mukabili elde tuttu*u şehHmize kadar gelmıştir. senelerce sonra onun sevdiği bu gtler.ndcn mılletvekilı Zoad £buzziya sened'eri nevıleri bakım'ndan iki p Bır iki defa arkotelın karsı^ırıa memlekete otobüsle geldik. kısma avırdığı görülmektedir. Şımüüjl uçakla memlekete donmuştur. 26 haziranda Stockhoim dan ay * DEN1ZY0LLARI Idaıesı. Vlsştır dı senoller cüzdanındaki «hazine gelio yanaşmıştı. İcinde iki süzel kadm ve üç delikanlı vaıdı Sabeh nldık. Danimarıca, Aimanya, Avtıs rr.r BaKanüğı pav:>onu içınde Izmır bonolan ve haz;ne ketaletinı haiz lan Floryaya îıdiynr akşamları turya, Yugoslavya ve '/unan^tan Enternasyonal Fuarına ıştırak etmeye bonoîar» la o ticarî ve zıraî senedkarar vermlştir. Bo^z^a dolaşıvor ve isted'kleri dan geçerek Türkiyeye ulastık. * ŞEHIR Meclisi Parti Grupu dun ler» tefrik edil;nekte ve bunlarm yerde kahvorlards Onıar için say Viyanada Rus ışgal bölgesin» bile saat 15 te Beıedıyede top'anmıştır. Bu tutrrlan a>n kaİpmlerHe kaydolun five diye bir yer yoktıı Bu seyyar girdik. topıantıda Şehır Mecl.sır.ın ge'ecek ia maktadır. Bu spve^e bir taraftan ev hprgün başka verdt konakhyorOtobüsümüz SCANIA VABİ3 £İı>et devreslnde >apacagı ışler etra emisvon mües^esemızin hazineye, du marka, 18 seneiik vaşh bir o*ooüs fında fikır teatl«ınde bulunuıiT'uştur. devîct iktisadî tesekküllerine ve * BELEDİYE Imar Mudurunun lstifa Seyyar evin 'lanımlan G.'ıtmd tür. Burada kardeşlerını görünre ettığl hakkındaki haberler resmen ya dığer bankaiar voüle ticaret ve ziraat âlemine actıeı krecıler hakFisher ile Charlotte F'ısner'dir Ko herhalde sevinmiştır. Sızin Beledi lanianmıştır. * ISTANBUL Milli Eğıtim Müdurlüğu '•nHi mslumat elde etmek ımkânı calan kardestirler. Geıtrud Fısher ye otobüsleri de bu maıkadandır. Sımdiye kadar bu oîobüsle 3 seya Be>lerbeyı Sara>ının arka kısırındHkı hasıl oln^kta. ötevandan barknotve Charlotte Fisher İsveç ve saraya aid binada bır orta ckul açılgazetelerine yazı ve resımler pön hat yaptık ve 12,500 kilometrelik ması İçin tetkiklcrde bulunmaivtâdır. yol katettik. dermektedırler. Charlotte L""her, ie VILÂVET Ir'are re; ctınln dunku Gordüklerimizi gazetelere yazıyo tcplantısında kapatılmı; bır kahvenın Koln'de çıkan Neue Iliustrieıte'nin CAN TORUN foto muhabiridir Gertrud Fısher ruz. İstenbulu ook sevdik. Cennet mr^at vesi ifinden dolavı Beyosm Ka>makamı aieyhine vaki şlkâvetname e%ise, hem yazı yazmakta, hem de c gibi bir yer burası... ile rakı tetklk edılm'j, bu vnlda ban rruTürkierin misafirperverliğine hay tobüsu kullanmalctadır smele noksanlığı olmakla oeraber ÎLHAN BANGUOĞLU Kocasmı İsveçte bıraKmıştır Pi ranız Bizi otobüsümüzde yatırt t~îi". makamı muah' ı Nişanlandılar. göujprmmiştlr. vipra şahilinde rsndevulaıı vardır. mıyorlar. Hergün bir yerdeyiz. . ir RUS sefaretınde çalısan Evgecia 3/8 951 Profesör Doktor Tevfik Rerrjzi, Kendisile tconuştugum zaman Sinan Everest ve defterımde yazılı Maukhına ve Anna Gserekova isımleşövle dedi: rindeki İki kadın memur dun Mosko Biz kan koca denızcıyiz Ko sayısız Türk aileleri bızi paylaşa vaya müteveccıhen hareket etmişlerdir. mamaktadır. Burada bir kaç gün cam yelkenle bir seyahate çıktı. * YUGOSLAVYA sefaret ataşe?ı M. Bu?ün en beğpnilen kaldıktan sonra Izmire gidecek ve | VEFİIICİ dun uçakla şehrımize gelmısBen de otobüsle . Anadoluda bir tur yaparak Fransa ür. Geçen sefer de böyle yapmıştık. ya geçeceğiz.» * VAKIFLAR tdaresi b:r huçıık mllO Avrupanın garb sahılıni do'.aşaMadam Fisher yanmdaki gene yon l:ra sarfıle Eminbnunde rmıı~7am b.r han yaDlırmaktadır rak İspanyaya gelmiştı Ben de oçocukları işaret ederek: . İe BUGÜN Bari»tt' vapııru ile Lon17 T a s İ ı tomobille Stockholm'dan ispanyaya Bunlar, deâi. Benım çocukîa <itj. Belediye Meclisi AZ&SI Sır Robert gectim. Orada btıluştuk. tsviçre Higsaa Saati Hcuad <;ehr r^ıze gelecektır. rımm mekteb arkadaslandır. Şimdi o da seyshatte. Belkı Ak* SAHAFLAH ç'rsı^ının j e d»n inLars Pomichson Mimar mektfdenizde tekrar buluşacağız.» binde, Lars Hedlund da mühendis ŞEsı ek^tl.T^v^ knnulmuştu. Avın yırMadam Gertrud Fisher ingıhzce, j mektebinde taleDedir. Foge /ung ml ikıslrde ihalesi yapılpcaklır. blad mektebini yeni "bitirdi. dan llgllend.ren konular Lzerınde koÜçü de bizim çocuklarımız gibi... nusmak üzere bugun Işçt Sendikaları + I Onun ıcin ctobü; e rahat rahat se Bıri'ginde onemlı bir toplantı yapılaCSRtır. yahat edebiliyoruz. , •*• BEYOftl.U ilk imdad yardı m merOtobusün damı da var. Biz 'lbıse lezı halıne kcrulan eski Zütcur hastabugıın ssr, 16.30 S a a t i devam ediyor. filân değiştireceğımiz zaman, o r l v ı | da Sağlık ve Sos>al Yardıın bakanı nemln açılış toren Beyoğlunda : En güzel En heyecanlı F.krem Hayrl tistundağ tarafından yapıtavanarasma çıkarıyoruz. En ucuz eğlenceden istifade lacaktır. Hepimizin yatağı var. DİAMAN3TEİN * Bc 'T.ERBEYI Kızılay kongresl 12 etmek fırsatını kaçırmayınız. Çocuklar bize şoförluk hususuc»r ırı n ı «aat 17 de Çen. Eminönünde : da büyük yardım yapıyorlar. Hep gplköy alle «inemasında yapılacaktır. sı hankulâde otomobıl kullanmakTEVFİK \YDIN SABIKAIJ erolncilerden Ilyns Gatadırlar » ]atada Galatada :. Charlotte Fisher iyi bir foto n^u ı n ı ^tış yar=.rk« «uçustü yakalan, . . , ,, • '5 uzerlnde 28 paket eroin bulunrmıştur. M E Y L R habırı ıdı. Biz Gertrud la konuşur ' ken bir kaç resmimizi çekti. ve dığer sanatkâr saatçilerde AĞUSTOS 8 ZİLKADE 5 i Çocuklar onun aynı zamanda iyi satılır. Deposu : bir ahçı olduğunu da soylediîer. . e & İ A. hlüseyin Şakar Yemek işi onun üzerinde imiş. 9 O a i i Bunu haber vererek ılâve ettJpr: 0 Müessesesi « Zaten bu seyyar evde, butün 6.03 13 19 17.12 20 İS 22.04 4.03 v Galata: Tel: 49404 işler taKSim edılmıştır. Kimse, siın9.45, 5 01 8.54 12.00 1.4S 7.47, senin ışıne müdahale edemez!» j Faruk FfcMK ] Refii Sükrü Suvla larla vadesız taahhüdler karşılık ellerde muhafaza edildığini bu işte yersiz tecessüse kapilabileceklere larının tahlili kolaylaşmaktadır. Bültendeki rakamlara bakılınca, ifşa etmemesidir. Sırası gelmişken altın mevcudile senedler cüzdanında: Hazine bonolarile hazuıe kefaletini haiz bono emisyon hacmi arasmdaki bağlann lann suclet merkezini teşkil ettiği son yirmi yıl içicde bütün dünyada olduğunu belirtmekte görülmsktedir. Bunlardan sekiz yüz gcvşemış milyon liraya yakın miktannın ik fayda umuyoruz. Dünya bugün altisadî devlet tesekküllerine aid bu tın para sisteminden hayli uzakT lunduğu gözönünde tutulursa !N er laşmıştır. Bır zamanlar hem iç pikez Bankasımn devlet işletmcler.le yasalarda, hem de beynelmılel :emülhak bütçeli dairelerin tesıs ve diyelerde temel rjaıa ıolunü oyziyanlarını finanse etmek zorunda nayan alnn, halen sadece dış ödekaldığı anlaşılmaktadır. Hazine ke melerde o da ancak zarurî haılerfaletini haiz bonolann konsolidas de kullanılmaktadır. yonu gerçekleştikten sonra banka 1929 buhranını takib eden çönezdindeki hazine hesabile ticarî küntüden ve bilhassa 1936 da Avkredılerin tefriki daha ziyade ko rupa altın blokunun çozülmesinden laylaşacaktıı sonra hemen banknotlar san metale Merkez Bankasımn yeni bülte tahvil kabiliyetini tamamile «ayninde alt'n ankesı ılgilendiren he betmişlerdır. Bugün serbest doviz fablann tertıb ve tanziminde de vasfmı taşıyan dolar ve İs^icre değişiklik yapıldığı görülmektedir. frangının altına bağlı olduklan idGeçen haftaya kadar kcsada ve ha dia edılemez. Bunlar altın paritîlericdeki muhabiHerde olmak Ü7ere rine nazaran % 20 kadar düşmuşiki yerde gösterilen altın mevcudu, lerdir. Dolann resmî altın tutan şımdi «altın» başlığı altında toplu bır ons saf altın = 35 § hesabma dayandığı halde serbest altuı fıatı olarak kaydedıimektedir. Bankanın benımsediği bu usul bugün 42 dolar civanndadır. D"/'ar yabancı ıhrac muesseselerı taratm ancak resmî altın transferlerinde dan ötedenberı tatbik edılmektedrr. parıte üzerinden muamele gönnekBu usul gerek basitüğı, gerek altın tedır. Dünyanın Gold Standard'dan ankesteki tahav\ülleri muhtPİif aynldığını belirten diğer bir cihet hesabları toplamağa hacet bırakma de tedavüldeki banknot miktarıle dan bir bakışta göstermesi bakı altın ankesi ajasında vaktile gözerrundan şayanı tcrcihtir. Bu usulün tilen asgarî nisbetlenn artık kale başka bir faydası da memleket al alınmamasıdır. ünlannın ne miktannın içeride ve Tatbikat altın sisteminden u ne miktannın dışarıda dost ve emin zaklaşırken teoride de altın rejimi Resimli H A R B ve K O H E Albümü Hazırlıyanlar : FARUK FENÎK ALÂEODİN BERK Kored* savaşan kahramanlanmızı adım sdim takib eden Faruk Fenık ıle A'.âeddın Berk, şımdıye kadar başka bır yerde çıkmamış yuzden fazla kıymetlı fotograflarla nefis bır album hazırlamıslardır. Her Türkün evinde bulundurmaktan şeref ve iftıhar duyacağı bu albümde aziz şehıdlerimizin son sözlerile K O R E Harbının canlı bir tarihini de bulacaksmız. DİKKAT: Kâğ'd pahalılığındPT dolavı az mıktarda basılan bu eseri almak istivenler şimdi'*~ hayilerine sıpariş etmelidirler. Çünkü ikınci baskısı yapılmr. rcaktır. Taşra bavılerı sinarişlerini Ankara caddesinde bayi Sabri Öznkara tellemelidir. Yaruı çıkıyor Bu eserm fiatı yalnız Y Ü Z kuruştur. I ^•"•" Betekâr ŞEPÎF IÇLİ'n.n HÜZZAM FASLI 45 ust 45 ustad bestekânn 70 nacnae şarkısı nota ve güftelerıle çıktı. Fıatı: 350 Kuruş. İstanbul. Cağaloğlu joku^u MARMARA MATBAASI, No. 382 İstanb Seyyar bir evle İsveçlen İsfanbula gelen iki giizel kadın Buz Paünaj Reyüsti Açık Hava Tiyatrosunda temsillerine kısa bir müddet için devam ediyorlar. Bu fevkalâde gosteriyi gormek fırsatını kpçırmayınız. Bıletler mutad saatlerde Saray Sineması ile Açık Hava Tıyatrosu gışesınde satılmaktadır. K.. Türkiyenin en büyük müîik holü olan bahçemizde Her akşam büyük eğlenceîer.. Revü programımüz bu • aksam^an itibaren değismiştir. 4 ARDÂTH .... PARK eni İstanbul refikitniz de çıkan bir Ankaıa ^. haberine göre, Dani:bank kanunu tasarısının, Limaııcı lâkabile şohretşiar Hamdi Ba^ar arkadaşımın baskanhğı altınd^ki karma komisyonda tetkik ve muzakeresi ikmal edilmiştir. Tasarı, kuvvetlı tenkH'ere maruz kalmış pazartesi gunü Mecüse verilerek hr. Altın stap^ardinın konjonktıuü cuma gunü umumi heyette koıınve bu arada buhıanlan önleyeme şulacaktır. Bu suretle Denizbank diği, bılSkıs bunların şiddetıni art kanunu, Büyuk Millet Meclisi yaz tatiline başlamadan evvel çıkaııltırdığı hak'ıındakı telâkkiler zamamış olacak ve relceek kasma ka^ar nımızda cok taraftar kazanmış'ir. gecikmiyecektir. Refikimizin habeİşsızlığe mâni olma ve tam istin rinde tasannın «nn şekli hakkuida u damı t? skkuk ettirme yolunda verilen tafsilât nrasında şunlar i a n artık altm s^stemine bel bağlara1 İstanbul ve Izmir Şehır Hatları mıyacağı hususundaki kanaat İn İşletmesi inhısar halinde Denizbanka gilterede, Amerıkada ve bazı Av verilecektır. 2 Turk limanları arasında yolcu v* rupa memleketlennde tarr.ar ıle yerleşmiştir. Bununla beraDer am eşya nakliyatı serbest bırak»lacaktır. Yani Denlzbanktan başka armatorler de nuı beynelmılel tediye işlerındcki butun Turk limanları arasmda yolcu ehemmiyetini muhafaza edeceği sn ve yuk tasıyabileceklerdır. 3 Tarıfe ve ucretlerın tesbiti salaşılmaktadır; çunku dış odemv orin kliring yolile tamamile tasfıye lâhiyetl. Banka idare meclisine verilecektır. edılemiyeceğı tcc übe ile belli ol• Devlet Denizyollarının tatbik * muştur. | etmekte olduğu butun tenzilâtlı tarıfenaklınde veya muhtelif eşya Altın rezeı A ıle tedavül hacmi ler, asker tatbik edilen tenzilâtlı tarıfen"Utlınde arasında eski /uksek nısbetleria ler de dahıl olmak uzere lâgvedilecekidamesine bir kaç memleket nıjs tir. Buna mukabil Bakanlıklarm butçetesna artık imkân kalmarruştır. lerine bu tenzılât karşılığı tahsısat konulacak ve Altın rejımıne avdet bahıs mevzuu yen ucretlerle her 15, Demzbanka muaygorduulecektir. olmadığına göre eski nısbeü?rin Tasannın bu hükümleri tamamile muhafazasma lüzum da görülme yerinde ve isabetlidir. Bunları bimektedir. Altın ankes bugun mem rer birer kısaca gdzden geçireiim: leketlerin dış tediye potansiyelini 1 İstanbul ve İzmir şehir hatgösteren bir muş'irden ıbarettir. Bu lan eskidenberi, bir imtijaz hasebeble artık alfrn ankesle tedavül linde Devlet Denizyollarına veıilhacmi arasındaki nisbete bakıl mişti; fakat son zamanlarda bu mamakta, altın ftevcudile ted ye imtiyaza aykın hazı yolcu nakliysmuvazenesi arasındaki alâka üze tına musaade ve müsamaha edilrınde duruîmaktadır. Tedavül hac mektedir. Bu, hem can emni\eti hem de kendilerine tahmil edüen mi karsıiıklan arasmda asgarî alkülfctleri karşılamak bakunından, tın ankes muhafazasma gayret bu işlctmelcrin zaten acık oian edildıği takdirde yersiz deflâsyonbütçelerine zarar veriyoıdu. İstanlara yol açılacağmdan da korkulbul ve Izmir şehir hatlarında, volmaktadır. Bugun revac bulan tecu kesafeti artmakta, bunu kar^ılâkkilere göre iikonto, avans ve lamak için yeni vapurlar ısmarlaopen market muameleleri uygjn mak lâzım gelmektedir. Mevcud mecrada yürütülmek şartıle gerek vapurlann bazılan çok eskimistir. enflâsyonu, gerek deflâsyonu onle Araba vapurlan S0 yaşındadırlar; mek mümkündür. çüriığe çıkarılmasına karar verilmiş olan Neveser 48 >aşındadır. Onunla yasıt uskurlu ve yandan Giizel Sanatlar Birliği sergisi çarklı başka vapurlar da vardır ki açıldı Güzel Sanatlar Blrliğlnin 35 Irci ser bunların ycnilenmesi lâzım gelmek gisl Galatasaray Llseslnde açılmıştır tedir. Pazar günü uskuru kopup Sergi bu ayın 20 slne kadar devam diişen 68 numaralı Güzelcelıisar edecektır. Araya fasılalar gırmekle be gibi, 40 yasmda bazı gemilerin de raber 35 senedır sergl açmıs olan birlık bu defa valnız 17 re^ssma aid 73 eser esaslı tamir ve tecdid görmcleri teçhir etmektedlr. Blrltk azalannın ço lâzundır. Tamir ve bakım masraiğu resmi terketmemışlers* de nedeııse lan çok yükselmiş olan eski çesfrgıyc lstrıak ettr.enus clurumJat")rlar. milerin yerine iktisadî gemiler ikaİlkokullar resira sergisi me etmek zarureti vardır. Bunların Yann saat 11 de Beyoğlu Olgunlaşma hepsi para istiyen işlerdir. Onun Eııstıtu^u dâlmi galerlsinde Jttanbul i<;in şehir hatlan işletmelerinin im llkr'11 '"i re^ım «ergtsl açılacuktır. tiyazlannı muhafaza ederek kanu328 C neş'etli subaylarm ni imtiyazlannı müsamahasız U t toplantısı bik etmek icab eder. 328 C nejetlı subaylar Harb Okulun2 Türk limanları arasında yol * dan çıkışlarının 39 uncu yıldönumunu kutlamak uzere yarınkt persemb* gu cu ve her türlu eşya nakliyatı 1 nu saat 12 de Tepebaşı Cuırhurıyet bah serbest buakmak, Türk denizciliçesınde bır toplantı yapacaklardır çinin armatorler kolunu kuvvellendirmek bakımından çok yerinde MEVLİD bir knrardır. Bu suretle deniz ticatnsaniyeti ve hayırseverlıgıle tanın ret filomuz daha buyük bir inkirr.15, kıymetli hekimlerlmızden şafa mazhar olacaktır. Uzun yılUrIBRAHİM ZATİ ÖGET'in danberi Devlet Denizyollarına veölumunun altıncı senel devrlyesine rilmiş olan bu inhisaı, hususî t e rutlayan perşembe gunü saat S te ailesı şebbüsün elini kolunu bağlıyoıdu. tarafından Errlâk Cad. Inayet Apr. 38 3 Denizbanka bir ticari fırket No. da aıiî ruhu için Mevlıd okutulacaktır. Kendısinl sevenlerın tesriflerı hüviveti verrlikten sonra, tarife \e rica olunur. ücretlerln tesbitini müesseseye bırakmak zarureti aşikârdır. Çünkü iç rckabcte musaade ettikten sunra, ÖLÜM Merhum Galata Mevlevi Şeyhi Ahmed esasen ecnebi kumpanyalannın r<"Clâleddln Efendi mahdumu ve merhum kahetine de maruz bulunan bir işîzmlrtl Kadızade Fuad Tamturkun da letmenin, kâr ve zarar hesablarım madı. Bayan Müjerrefe Bajkıranm gözonünde tutarak cna göre kendi zevcl ve Ziraat Bankası memurıarından tarife ve ücretlerini tesbit etmesi Nermın BavkBranın pederl gerektir. Ticaret prensiplerine uyM. SALÂHADDİN BAYKARA Çengelkoy Havuzbaşı deresı sosak No. mıyan bir takım düşüncelerle ba 2 evinde 6/8/951 gunu saat 17 de vefat 1 salâhiyeti başka makamlar» vermek elbette dosnı değildir. Bir zaetmiştir man kömür fiatlarına 5 lira zanı yap'lmış: fakat bu zammın tarife ve ücreMere aksetmesine musaade edilmemisti. Bu suretle Devlet P e nizjollan İdaresinin açığına yeni milyonlar eklenmisti. Memleketteki mazut fiatlarının anormal yuksekliçi de tarifelere aksettirilmemckterlir. 5 Tenzilâtlı tarifelerin kaldırılması da yolundadır. Bu tenzilâtlı tarifeler. asker naklinden başlayarak ziraat aletleri ve damızlık hayvan nakli\atına varıncıya kadar, bir çok hususlara teşmil edilmiştî. Devlet Denizvollirı Idaresi I bir devİPt nviessesesi idi ve devlej tin malî yarHımlarile yaşıyordu. i Bütçesinde 100 ıdilyon etrafırda doiaşan ac'klar Vıulunan bir devlet müessesesine bir çok insanı ve e«yayı tenz.ilâtlı tarife ile tsşıtıp da sonra, onun zarar ettiğinden ve açık verdisinden şikâvet etmek, elbette doğnı deâildi. Bu ucuz tavifelerden faydal^nan Bakanlıklar, devlet bütceMnden aldıklan talısisattan Devlet Denizvollan Idaresi alevhine tasarruf edivorlardı. Bövlece devlet daireleri, başka bir devlet müessesesini zaıara sokuyorlarrlı. Bu, hakiki bir tasarruf değil, mefru7 ve muhayycl bir tasarruftu: zararı vardı, faydası yoktu. Yeni Denizbank kanunu, hem devlet denizciliğinin, hem de hususî teşebbüsün, bir kelime ile Turk . denizciliünin înkışaf ve temkki>ini sağlayacak hayırlı bir kanun olacaktır: İtalyanın oıeşhur komik fantezi akrobatlan BIZZARROS Telefon: 42690 65 numarah «Saıa>bumu» şehir hattı vapurunun pervanesı dun ftrıza yapmı» \e pemi derhal seferden çıkarılarak havu^a Rİinmıstır. B!r Şehir Hattı vapuru daha arıza yaptı Inuak I RADYO MAGAZİN 4 renk 20 büyük sahife olarak bugün 10 KURl CÜMRIÎRİYET Nüshası lü kurusiur \bone jcraiti Tıırkive Haric Senellk Aitı aylık Oç aylık Bır ayiik L ra Kr . Lira Kr. 42 00 8100 22 SO 43 J» 12 00 ı <0 ı D t K K T 24 00 900 . Baştanbaşa ÇIKTI nes'eri'ı«rTi »rtı/meıtn tadt aiumnaz tlAntardarj mesuıiyet Raoul edilmö
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle