11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Afosfos itSI CüMHÜRIYET BtR DAKİKA: Güzellih Müsabahamtx güzeli 18 ağustos cumartesi günü seçilecek Muhacir davası ayısı 150 bini aşü mı aşmadı mı bilmiyorum, geçen sonbahardanberi Bulgaristandan Türkiyeye göçmen gelir. Bu davada beynelmilel teşkilâtı lüzumu kadar tahrik edeme diğimizi zannediyorum. Yoksa bn işi hemen dünya organizasyonlan benimsiyebilirdi. Ne ise o tarafı bırakahm, göçmen davastnrn memnon olacak taraflan vardır. Bulgaristandan memlekete geçiş. Misafirhanelerin hali ,ilk yardımlar iyidiı. Aksayan taraflan olsa da perişan değildir. Bundan dolayı memnun olmak iâzımdır. Sulh harbi General Ridgvay'in kızıllara ihtarı Komünistler kat'i teminat vemıedikçe görfişmelere gidilmiyecek eçen temmuz avında Se Baştarafı 1 inci tdhifede natör MacMahon. Rus sonraki ça'ışmalaruıı gczden ge halkına bir dostluk meçirme trsatını kaçırmadı. Tahlilin gajı gönderilmesini taleb ediyor ve sonunda varaığı n«tice, Inönünün bu teklifi, Kongre tarafmdan tasdudaklan ucuna | u cumlelerin vib ediliyordu. Bunun üzerine Trnyapısık oît'uğudur: tVatandaşman, Kongrenin kahul etmi; olduğru Tokyo 7 (A.P.) Birleşmış Mil. Şiddetü bir lisanla kaleme aldığı lar manzam bu kadar karanlıktır. dostluk mesa.iına bir de şahsî mek letler Başkomutanı komünistlerle mesajmda müttefik kuvvetleri BaşNe duruyorrunuz? Kalkın ey ehli tub ekliyerek bu iki vesikayı 7 mütareke konuşmalarına bugün baş komutanı General Ridway kat'l te vatan!» temmuzda Sovyet Yıiksek Şurası lanılmasını kabul etmif fakat KaeBaşkanı Şvemik'e gönderiyordn. songa bir daha komünist kıtaları minat istemis ve bundan sonra gö Bu coşkun v« heyecanb bava zaSovyet idarecilerinin, Amerikan girecek olursa gene konuşmaların rüşmelerin baslıyacağını da söyle man zaman Meclisı hpyretten hayrete düşüren açıklamalaıia devam kongresinin kararı ile Truman'ın kerileceğini kızıllara ihtar etmiştir. etti. Ara reçımlari kampanyasrna mektubuna derhal Rus halkına uaid resmî dosyalardan riaik Partisi MMUHHfmnnmııiKntiıiıniHmıııııniiiııiHmifNMiii laştırmamaları. bunlan cevablanaleyhine haylı maİ2»m^ bulunmuşdırmak içbı tam bir ay beklemeleri tur. Bu arada basına da bıraz sitem gene kötü niyetle hareket ettikleriedildi: «Ya*uz hırsızâsn ziyade ev ni göstermektedir. sahibine acısalar» dendi. Sovyet Tüksek Şurası başkanı Bugün Meclis zabıtlarına sahife Şvemik. 7 terrtmuzda aldığı mekWashington 7 (a.a.) (United Paris 7 (a^.) (Öi^ı muhabiri sahife geçen sözler araunda bir ko Bafmakaleden devam tnbn 7 ağnstosta cevablandrnrken Press) Rusya Birleşık Amerikaya mizden) Arrupa Konseyl Bakanlar nuşmanın nev'i jah«:na münhasır tecriibeli olanlan örnek diye ele beş büyuk devlet arasında bir sulh beç büyük devlet arasında harb Komıtesinın »on Strasbuıg içtima olduğu gönilecektir Geıçı bir çok alamaz mıydık? Bizim protokolda paktı akdedilmesini, silâhlann azal aleyhtan bir oaırtın akdıni de ih ına katılan Dış İş'eri Bakanı Pro hatiblerin maziden arta kalmıs bir Yargıtay üyeleri milletvekillerinden tilmasını .bunlann knntrola tâbi tiva eden 4 maddelık bir barıs pro fesör Doktcr Fuad Köprülü dün «üslubu beyan* teroih eüneleri he ve bakanlardan önce çelmiyorsa biturulmasmı istemiştir. Fakat bu fframı teklif ermıştir. Sovyetîer Türkiyeye dönmek fzere uçakla nüz yadırganmıyor. Peker de mu le hazırladıjhnuz tasan hakkında tekliflerde yeni hiç bir şey bulun Birliği Başkanı Schvvernik Başkan Romaya hareket etmiştlr. halefeti «ıbtli&l metodlaıile hare onlara danışamaz mıydık? Ünivergönderdiği şahsi bır mamaktadır. Svemik'ten evvel Rus Truman'a ket» etmekle suçlandxrmıştı. Fakat site profesörlerinden, yüksek bâKomünizm hakkındaki Dış Isleri Bakanı Vichinsky, beş mektubda plânın anahatlarını verFuzuliye kadar uzanmıJc Tanrıöve kimlerden kurulacak bir bilim heyetinin uygun gördüğü bir tasan lerle. silâhların azalhlması ile ilgili mektedır. Schwernik Truman'a patasarıya dair Şevket rin bile aklına gelmem'^tiı. ile Bttyük Millet Meclisi huzuruna teklifleri. Birleşmis Milletlere, hem zartesi günü Yüksek Sovyet ŞuCelftl Yardıma meçhur siklyet gelseydi, Demokrat Parti Meclis Mocanın yen» Deyanatî rası tarafından alınan karar *ı.re1949 da. hem de 1950 senesinde snn nameyi tâdil ederek baştan sona tını de gondermektedir Bu vesikaAnkara 7 (Anka) lürk Ceza okudu. Heıe şu kıS'rnlann pek be Grupu, şiiphesu kimsenin itiraz muş, her seferinde de bunlar ezici nın en muhım noktası Sovyetler ekserivetle reddedilmişti. Böyle bir Birliğinin hiç bir tecavüzl gayesi KanununıM bazı noaddelerini tâdıl ğenildiği aikışlardan anlasılıyordu: edemiyeceği bir harekette bulnı»muş, yurdnmuzda hukuk devletidurum mevcnd iken, neden. Sovyet olmadığı, hiç bir memleketi ve eden tasannın Mec'ıs gündemine «Dedim, millet malmı tasamıf nin temellerini sağlamlaştırmak Yüksek Surası reddedileceği evvel milleti tehdıd ıtmedığine dair olan alınması dolayısile Tekirdağ millet etmek vebaldir. bakmundan ileri bir adım atrmş vekili Şevket Mocan AnXara Ajanden malum teklifleri yeniden orta kısımdır. Dediler, kifaba uydunr.uşuz, he olacak tı. sının bir muhabirıne ju beyanatta lâldir, ya atmak hizumunu hissetti? MuSchwernik mektubu Truman'ın bulunmuştur: Bu yazdıklarımın bugünkü Anahakkak ki, Kremlinin simdi güttü temmuz ayında göndeıdıği mektııDedim, hesab alsalar bn suçunuyasaya göre bir mecburiyet ohnağu tek gaye, 1950 Stockholm be ba cevabdır. Bu mektubunda Tru« Aıkadoşlanmla komünistler zun fesariı bulunur. dığını biliyorum. Fakat bugünkü yannamesi ile başlatnı; olan komii man Amerikan mılletinin Rus hal için yaphğ:m teklıfer. Adalet KoDediler, Af Kanunn cıkmıştır, bu Anayasamızın da çok partili demok nist barı^ kanpanyasımn takviye e kına karşı dostluk hı&ieıini 'farie misyonunda büyük anıayışia kar hesab kıyamette sorulur.» ratik hayata göre hazırlanmış fcir dilmesidtr. Lenin, 1917 senesinde, eden ve Birleşık AmeılKa Kongresi şılanmış ve tssarıya yeni ilâvelerle Maddeîere geçildşı zaman ban mükemmel hir kanun projesi hazır milletvekillerinin Eihln.'erinde be eser sayüamıyacağı meydaadadır. tılsımh kelime addettiği «sulh» et tarafından alınan karaı suret'nden Ne olurdu sayın arkadaşlannuz bu rafındaki propagandası ile iktidara Moskovayı malumattar etmektc idı. lanmıştır. liren istifhanılar da scyıe dağıtıldı: konuda Birleşik Devletter pro.ogelmiş, fakat sonradan bu hlsıma Bu tasan istiklâ'>ıizın teminab İnfisaha ugrayan deıntkler artık kolunu bir an benimsiyerek hâkiBaşkan Truman'ın mektubu ile kapılanları ezerek diktatöryasını Sehwernik'in cevabı ve Amenkan olduğu için bütü.ı kanunlardan, hukukan reral bulmuştur. Aynı min arkasından yürüseydiler. kurmuştu. Bugün Stalin, Lenin'in Kongresının karan bu gece Sovvet hattâ, Halkevleri K^nunundan da maksadlarla, aynı l«<jn iitında, ayNADtB NADİ kunılsalar plânını biitiın hiir milletlere tatbik radyosu tarafından ilk ccia yavın mühimdır. Bu yüzdcn, gen bırakıl nı sahıslar tarafından ması için »srfedilen gizli gayretlere dahi bu maddeden lsüfadelerine etmek emeli ile yaşamaktadır. Sov anmıştır. mukabil biz de ivedı'ikle görüşül imkân yoktur.» yet hariciyecileri için hazırlanmış Sovyet plânı Göriişmelerin dikkaM çeken bir olan bir kitabda, komünist olmıyan Schvvernik tarafından bahsedilen mesini vs &çık oy» konulmasıru noktası, fcanun hfikümıerini şümemleketlere karşı mücadelede, barış programındaki 4 madde gun teklif edeceğız. sulhçulardan faydalanmanm ehem lardır: Vaktinde tedbir al.nmazsa, ko mullendiren temajü leTİnın derhal Belediyenin, İstanbulda hayat miyeti uzeıinde durulmakta ve şoy 1 Birleşik Amerıka, Sovyet münistlerm gilebe ç^lacaklan gün, önlenmesi c'du. Bu cereyanm geDahahhğile mücadele bahsinde ahle denilmekteHir: «Dışanya karşı Rusya, İngiltere, Fransa, Çin Ko gittıkçe yak'^şıyor. B,r Kayraakama nişlem» stıdadı karjiSinda D. P. nan tedbirler hakkuıda İç İşleri sulhçu prensiplerinin müdafii ola münist Çın kasdedilmektedir ara tabanca çekılmesi, bır polısın vu Meclis Grupu sözcüsü Fethi Çelik Bakanlığına gönderdiği bir raporda rak gorunmeli ve komünist olmı sında harb aleyhtan bir pakt. rulması, İskenderundaki hâdise, bas kürsüya gelerek «h!s>ere ve he nark, kâr haddi tesbiti, bir kısım 2 Atom sılâhlarınm yasak edü yargıcm bıç?klanması, hepsi gizli yecanlara kopılmadan foğukkanlıh müesseselerin ücret tarifesine 1âyan memleketlerde pasifitstlerin çoğalmasını temin etmeli. Bu hede mesi ve hiç bır devletin atom bom bir teşkilâtın teker t&kn sondajla ğı muhafaz?» tavsiyesirıde bulundu. bi kılınması, pazar yerlerinin artfe varmakla. bu milletlerin muka bası imal etmiyeceğınden e.iıin rından başka bir şey ceğJdır. Hâlen «En ufak öWıde olss ııiiıayet bu tırılması ve bazı maddeler üzerinvemet azrni parcalanmış olacaktır.» olmak üzere bu yasağın murakabe Anadoluv» beş, altı B'j'gar ihtilâ, gün muha'.pfette b'j'unpn bir par de tanzim satışlannın tesisi gibi tiye karşı herhangı bir niyet taşı çareler bildirilmektedir. Rusya dahilinde ise, Sovyet idare sı. cisı iokuljnuştur. Polı.» bunların madıgımızı göstermehvız.» 3 Silâhlarm tahdıdi. cileri, bunun tamamile aksi bir yol Raporda Ticaret Bakanhğının 4 Sovyetler Birliğıne karşı gi peşindedir. Ben teklıfirni kaç arkaÇelikbas «bız bize degiıiz» demek 1950 mmtaka gecinme endeksine takib ermektedirler. Demir Perdedasın imzalamış olduşunu kesin nin sağladığı menfaatlerden fayda rışılen fark gdzetici muamelerun olarak bılmıycrdum Bunıann ade istıyoruz: »Memîeket ıcjndeki bi göre yirmi vilâvet içmde İstanbulanan Kremlin, dahilde harbci his bertaraf edilmesi. dinin 108 oîduğunu Moskova rad taraf vstancaşlara c^riuğu kadar lun onuncu geldiğı, 1951 yılında bu Bir tuzak dünya efkân umurr.Kesi önünde de sıranın 14 olarak tesbit edıldıği ve leri körüklemekte, savaş hazırlığıyosundan öğıendim. Tahkık ettım. Birleşik Amerıka Dıj İşleri Ba14 mavısta kazand'Sır.ıız zafer» ör geçen seneye nazaran şehrin izde jım hıziandırılması için gayret sarkanlığına mensub bir sözcü, Sov Tam rakamı vermiş'er. Eger tasarı nek olacak bır metiı' mahafaza et yüzde 11.5 bir ucuzlama olduğu da fetmekte ve vücııd bulacak sulhçu nın reddi is»enırse, ma=keleri indı meüyiz » yetlerın bu son tejebbusünü bir bc'ırtılmektedir. cereyanlan da insafsızca ezmekte «tuzak» olarak göstermiş ve Arae rip tarafsızlık sıfah o!t:nda solcuDün bu ucuzlama hujusunda gödirler. Grup sö'zcüsü bununla da yetinlan konıv^niara (aç k haıeket erikanın bunu reddettiğini söylemişmedi: «Gcekçedekı erafların gbz ruştuğümüz salâhıjet sahibi bir Şvernik'in mektubu, Yüksek Sov tir. Birleşik Amerika Di| İşleri din! Madem, tasarıv ıeddedıyorzat demiştır ki yet Şurasının kararı, hür milletleri Bakanlığı sözcusü funlan da ilâve sunuz, öyle ise, bır komünist par den ırak tvtulmamaçı memleketi" Gecen sene ile bu sene aramizin de, partimızin rie menfaatleri tisi kurulmasına iz'n veıerek daha sulh içinde uyutmaya, silâhlanma etmiştir: sında havat pahalılığı bahsinde bu icabıdır» dedi. gayretlerini kösteklemeye matuf c Rusya yeni vaidlere girifmc merd hare'ıet edin.) diyeceğ.rn » Mekki Said Escn derece bır fark olacağını zartnetrnıKremlin siyasetinin yeni bir cephe den, daha evvelden mevcud vedvorum. Geçen sçne Kore harbi pat1951 şeker kampanyası sini teşkil etmektedir. Birleşik A belerini yerine gttirmelidir. lak vermıştı. Heıkes bu bâdırenm Kremlin üzerint aldığı vecibeleri merika bu son Sovyet teşebbüsünü Kimsesiz çocukıiîr için UT'umıleşmesinden korkaıak stok açıldı bir tuzak olarak vasıflandırmıştır. o derece ihlâl etmiştir ki Sovyetlevapmsâa Haşlamış, fıstlar bir.l^n Ankara 7 (T.H A ) Türkiye yap.lacak toplantı Batı A\Tiıpa ise, Moskovanın uyuş rin muahedeler* karşı riayet edeyuk"=elmışti Hamdclsun bu cndı=e ceklenne bütün dünyanm itimadı şeker fabnkalan 19^1 kampan^asıturucu barış propagandasından başAnkara ' (T.H A ) Kmsesız tahakkuk etmedi ve dıınya f'atlaka bir şev düşıinmediğini anlar gibi kaybolmuştur. Halıhazır vecibele nı açmıştır. Ilk ola.jk Aıpu'.lu şe Çocukları Kunjma T=4 ^are Heyeti rile bırlikte memlpkptımızdekı fırine hürmette bütün dünyanm ker fabrıkası faalıyete gtçm.ş bu yıllık toplantısını 11 sğj.tos pazar atlar da bir mıktar ındı. olmaktadır. ıtımadım kazanmadıkça, Sovyet lunmaktadır. Alpu'.u «ener fab7 temmuzda Moskovaya ulaşan hükumetinin yeni muahedeler ak rıkası bu sene jvpnan tevsi tesı günu \î lli Eği*.m Pikanı TevMukavese şimdıki fiatlarla çeçen Başkan Truman'ın mektubu ancak dererek yeni vecibeler altına gir lerle geçen sened>ı caha fazlî fık İlerinm başkanl'ö nia \apacak sene haziranrîan sonra yuKselen fi: tır atlar arasında vapıhyorsa ddia dün gece Rus halkına duyurulmuş mesinin hiç bir manası yoktur.» ocu şeker imal edebilerck'n Fabııka Kimsesiz v klar ıcm ev açmış doğru olabilir. Fakat 1950 h=ı?iratur. Fakat bunun etrafında serbest Dış İşleri Bakanlığına mensuh geçmiş yıl'^ıa nazaran guııae 1400çe fikir yünitulmesinden urkulmüş resmî şahsiyetlerin belırttıklerine 2000 ton fazla panrar ^.cvecektır. illerden, 3"rekh icraat vc ıstek ra nından evvelki ııatlan gözöniıne olacak ki hemen peşinden de Şver goıe, sulh ıçın Bırleşmış Mıllet'er Bu seneki pancar rekctesı de ba porlan E^konlığa ,ec rıiş ve bu getırırsek ucuziama olamaz. Unutgdndemi mn al:m kı pamaklular hâlâ eski nik'in cevabı okunmuş. Truman'ın yerine 5 buyuk devletin pazarhğa tün tahminltri aşm ş A Rekoits esaslar C'.hihnde knıu! îleri sürduğü hakikatlerin çürutul gınşmelerıni Birleşık Amerıka şid 900 bin toau aşm^'îtKı1) Şımdıve hazırlanTii;*!. Bu tip.^ntıya Is fiatlan bulmamışür. Kömür de tanbuldan Mıllî Eğ'. m Murtüru Mu yükseldi Ucuz'.avan bır mevsım mesi için gayrct sarfedilmiştir. In detle reddedecektır. kadar en vuksek rekc'.e 600 bın hıddın AVdik de 'ît.r ;K etmekte meyva ve sebzeleri vardır kı bu t giliz Dış Isleri Bakanı Morrison'ıın Birleşık Amenka kongresinde tondu. hâdise zaten htr vıl VUKU buiur » dır. Pravdaya bejanatı da aynı şekilde, abul edılen cd^stluk mesajmm» halkuı ne şekilde düşünmesi ge muelliflerinden Demokrat Âvan PROF. NIMBUSUN MACERALARI: rektiği hakkındaki «tebliğ» le bir uyesi Brıan MacMohan yeni R JS likte aeıklanmıştı. Beyanat veya teklifi hakkında şunları söylerruşmektubla cevablar arasma 24 saat tir: «Denvr Perdeyi yırtıyoruz.» lik bir fasılanın girmesine dahi Yeni bir şey >ok musaade edilmemiştir. Halbuki Sıyasî çevrelerde kaydedildığiııe Şvernik'in mektubunun muhtevi gore, Schwernık tarafınaan oıt?.>a yatını. hur milletlere arzetmek için atılan barış prograrru maddelor:, bir gun dahi beklenmemiştir. Aynı 1949 ve 1950 seneierınde Vıchyn<=Kİ zamanda buna. «izahlı bir ilâve» tarafından Birleşmis Milletlere aryapılması da düşünülmemiştir. Yal zedilmiş ve reddedılmış teklif'enn Biz bu hâdise, Sov>et diktatoryası tekrarından başka bir şey değılmr. ile demokratik rejimler arasındaki Rusyanın sahte barış propagand*büyük farkı butun çıplaklığı ile sına hız vermeğe cbovlelikle Batıı silâh'anmasını durdurmağa caortaya koymaktadır. Ömer Sami COŞAR lıştığı anlasılmaktadır. C.H.P. Rîn Meclisî ferkedişf, firara feşebbiis diye vasıflandırıldı . Zararın neresinden... Izmir Gazetelerde ker gün gSrdümüz haberier: 68 numarah Güzelhisar rapttrunun utkuru. koptu. Bilmem, Tcaç nttmarol» araba vapurunun dümeni birdenbire (!) kınldu Antalya, vapv.ru ŞarkOy ctvarında haraya oturdu. Tarsus vapv.ru tamir için Cenovaya gitti... ... Ve, daha böyle, yüzlercesi. Acaba idareyi mi degiştvrtek, vapurlart mt? Yoksa u numun selâmeti namtna yolculardan mx vazgeçsek? D. N. Sovyet Rusya, barış taarruzuna hız verdi Dış İşleri Bakanı dönüyor Önce lıâkiııı Belediye «hayai ııcuzladı» diyor Lâkin memlekete güle güle, se» vine sevine gelen muhacirler aradan bir iki ay geçtikten sonra srzlanıyor, hoşnudsuzluk gösteriyor, nihayet hayatlanndan memnun olmuyorlar. Hepsinin böyle oîduğunu söyle44 Aysel Motln mek doğra ohnazsa da yer yer al4 5 Perihaa Bilekkan, dığimız mnlflmnt heyeti nmumiyer guzelini seçip İstanbula ratle hanrıayıp bize göndermenizı süe bu adamlan müstahsO bale ge göndermeK uzere İzmır böigesi gü rica ederiz. (iremediğimizi göstermektedir. Buzelleri arasında bir musabaka terResminizi çekecek nun sebebi nedir? tibini Yeni Anr reftkimi» üzerine fotoğrafhanelerin isimleri Muhacir işi çok geniş bir teknik, almifü. Bir müddettenberi müraGazetemiz nam ve hesabına gQ adeta bir kolonizasyon meselesicaat eden güzellerm resimlerini zellerin resimlerini çekecek fotoğdir. Bizde ise bu işler mahallî ve neşreden »efüimiz, Izmir guzelini rafçılann isimlerini bildiriyoruz: ufak salâhiyetli memurlann elin18 ağustosta seçmeğ» karar vermisFoto Süreyya: tstüdâl Caddesi dedir. Bakuıız muhacirler nelerden tir. Yeni Asırda fo*oğ>afları neşşikâyetçidirler! Evvelâ bu adamlaredilen guzeller 18 ağustos günü bir (Tünel bası) Foto Sabah: İstiklâl Caddesi, nn geldikleri memleketlerle, bizim jüri heyeti huzuruna çıkacaklardır. •nlan iskân ettiğimiz mmtaka araJürinin seçtiği İzmir eüzeli, gaze (Galatasaray civan) Baysal Fotograf Stüdyosn: İs sında iklim münasebetleri gözetiltemızin tertib ettiği müsabakaya i?tirak etmek üzere İstsnbula gele tiklâl caddesi, Zanbak sokak No. 1 miyor. Balkanlardan aldığınuz kim seleri Hatayın gölgede 40 derece sıFoto Tnna: Çarsıkapı. cektir. Foto M. Özen: Pangalü Hamam cak iklimine gönderiyoruz. Bu aGüzellik Kraliçesine hediye damlar orada hastalanıyor ve bir Yenipostane karjisırda Mimar ve No. 150 Foto Opera: Kadıköy Opera n kısmı ölüyor. dad caddesınde K. B. K. Kumas maIkincisi bu adamlan kendl seneması yanında ğazası, güzellik kraJiçpsine İngüviyeleri ve sanatlarile mütenasib Foto Sen: (Divanyolu). terenin en meşhur kumas mağazaFoto Klüb. (Beyoğlu Melek si bir muhite koymuyoruz. Bu hata lanndan getirttıği na1 de kuponlardaha evvelden de irtikâb edilmiî, dan 230 lira kıymetınde bır tayyör neması sokağı). tütüncü, bağ mıntakasma, zeytind, Foto Kenan: Üsküdar. lük hediye edecektir buğday mıntakasma iskân edilerek Foto Tnran: Çemberlitag. Ankaradan Bayan Yüksel İmreye hem onlar, hem o mmtaka serveti Foto Asral: Kadıköy, AlüyoL Gönderdığiniz resmi aldık. Neş Foto Model: Düzce. zarara sokulmuştu, Bugiin de aynı redeceğiz. Müsabakamza iştirak hata tekrar edilmektedir. Foto Rıdvan Rırmaa: Ankara. edecek olan Ankara güzeli, AnkaFoto Spor Ankara. Üçüncü hata ise bu göçmenleri, rada Hür Ses refikımizin tertib etFoto Hamza Rüstem: İzmir Etiğı müsabaka net'cAsinae seçilip mirler çarşısı Merkez fotografha zaten fakir ve toprak bakımmdan kendi akrabasile de münazaa habütün masrafı tesvıve edilmek su nesi. linde bulunan köylerin içine üçer, retile İstanbula gönd»rileceğinden Foto Fikri Göksay: İzmir Bas dörder hane iskân etmeye kalkışşimdiye kadsr göndermedinizse re mahane gan karşısı. mamızdır. ükonceleri ıtıisafir gibi fıkımıza da bir resminizi gönderFoto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı, karşılanan bu yabancılar gitgida menizi rıca ederiz. Şayed bizim Foto Raşid Ünverdi: Manisada köy halkile ,toprak bakmundan ihmüsabakanıızın yapılacağı ağustos tilâfa düşüyorlar. Çünkü köylü, sonlannda İstanbuld» bulunacak Hükumet civaru Foto Mehmed Ortaç: Aydın. mahdud olan istihsal imkânlanndan sanız, resrainizin ga/eternızde intiBalıkesir Foto Sümer: Anafar şimdi üç dört aileye daha pay çışan kâfıdir. kanlacağını görerek münfail oltalar caddesL Güzellik müsabakası için resim makta ve pek tabiî olarak, yeni geFoto Nuri: Gazianteb. çeken fotografhanelere Foto Fahri Seyrek: Izmit Demir lenlere rakib diye bakmaktadır. Müsabakaınızuı sonu yaklaşmak yolu caddesi. Işte bugün göçmenlerin mustarib ta olduğundan 15 ağuscos akşamınFoto Aray: Zonguldak olup kimseye anlatamadıklan derd dan sonra müracaat riscpklerin reFoto Can: İzmir Konak. leri bunlardır. simîerini çekmemer'zi re o güne Foto Cevad Kızıltan: Bolu Türkiye ,ötedenberi muhacir alkadar çektığiııiz fotoğrafıan da sü Foto Doğuş: Mersin. maya ahşmış bir memlekettir. Uzun tecrübeler göstermiştir ki; ne Memleketimizde imal edile Frankfurtta tüccanmızın kadar dindaş, müslüman, kardeş olursa olsun bir köyiin ekmeğine faydalanacakları bir bilen malzeme d,şarıdan ortak olarak verilen muhacirler o büro açtldı ithal edilmiytcek köy halkile bağdaşamıyor. Onun Ankara 7 (TMA ) Memleke İzmir 6 'TJîA.) Şehrimiz Ti içindir ki ötedenberi Türkiyede tim.zde imal edılen ve ımali müm caret Odasına bildirildığıne göre müstakil muhacir köyleri kurulkün olab'îscek her çeçıd malzeme Bata Almanya Tıc^ret Nezareti muştur ve böyle yerlerdeki göçmenler beka bulmuş, köylere sernın dışarıdan ithal ed'lmemesi hu Frankfurtta tüccar.m'an faydalanmalannı temin maksadile bir ıt pilenler eriyip gitmiştir. Bizim geçsusunda Ekonomı ve Iıcaret Bamişteki bu dersten faydalanmamız kanlığmda tetkiklerî başıanmıştır. halât ihracat börosu açrmştır. ve muhacirlere geldikleri yerlerin Bu gıbı madaelerin bır lıstesi haÜç şantajcı tevkif edildi iklimine benzer yerlerde müstakil zırlanmaktadır. Bu suretıt hem dö tbrahım Top adında bır mühendisten köyler kurmamız, i§in yegâne çıkar vız sarfıystı önlenmış olacak ve şantaj yollle 600 Ura çeken Mehmed yoludur. hem de Turk sanatkâıının sanat Çokele, Muzaffer Eroğlu, Yalçın Oktem adındakl sahıslar dün nobetçi mahkeme B. FELEK kabıLyetini ve mem °ket endüstrı tarafından yapılan sorgularını muteasının gelışTiesme yardım edecektir. kıb tevkıf edılrr.işlerdır. Aforoz edilen papaz ve sevgilısi tstanbula geliyor'ar Roma 7 ( T H A ) Sansm bir Amerikalı dılbere âşık olduğu için Papalık tarafından afaroz edüen rahıb Lucıano Nogrini ve sevçilisi Claıre Mary Yoang'nun balaylaımı İstanbulda geçırecekleri bildirilmektedir ACI BİR ÖLÜM Ulviye Akant, Demz Üsteğmenı Osman Kurtlşin babaları. Zlya Akant ve Suveyda Kurtlşin kayınbabaları, Makbule Şekîb Uslunun amcası, Emekli TumgeneraJ Kasımpaşada haraç alnıağa kalkan sabıkah MUHtDDİN KUPTİŞ vefat etmiştir: cenazesi 8 ağustos 1951 çarşamba gunu Haydarpaşa askerî hastanesınden merasimle kaldmlarak, Kadıköy Osmanağa Camıınde kıhnacak öğle namazını muteakıb, Bakırkoy kabrıstamnda ebedî istırahatgâhına tevdl olunacaktır. Evvelki gece Kasımpaşada etrafı h«yecana veren bır hâdise olmuştur. Maruf sabıkalılardan bahrlyeU Celâl. evvelki gece sarhoş bir vazıyette bıça£ını çekerek etraftan haraç lstemeya başlamı; ve bir adamı da para vermedl diye dovmuştür. Bu sırada hâdiseyl haber alan ikinci şuba memurlarından Rızık D«rr.ir vak'a mahallıne gelerek suçıaya teslım olmasını soylemlştir. Fakat Celâl birdenbire Rızığın üzerina hucum etmış ve aralarında boğuşma, başlamıştır. İklnd şube memuru kısa bir zaman zarfmda sabıkalıyı kıskıvrak yakalayarak eline kelepçeyı vurmuş va karakola gdtürmuştur. Bahrijeli Celâl, karakolda kaçmaya yeltenmişse de muvaffak olamamıştır. Tahkıkata başlanmıştır. ÇIFTESARAYLAR BAHGESINDE 9 Ağustos PERŞEMBE akşamı saat 8,30 da itibaren Kanunî İSMAİL TEZELLİ GEGESİ Hanende üstad Ağyazar idaresinde 40 kişilik muazzam program (alfabe sırasile) fasıl heyeti Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar, Perihan Sözeri, Safiye Aylâ, Sabite Tur; Mefharet Yıldınm, Zehra Bilir, Mustafa Çağlar, Ahmed Üstün, Mustafa Kovancı; Süzan Güven; Abdullah Yüce, Esma Engin; Şadan Adanab, Şen Kardeşler, Şemsi Yastıman, Muallâ Aracı. İsmail Dümbüllü tam kadrosu ile. Eauf Ulut (S K E Ç). Kâğıdhane âlemi İdare eden Zumacı Emin Tanınmış. Hamiyet Yüceses, Sabite Tur, Perihan Altındağ Tepebaşı seansından son^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ra. Dühuliye 200 kuruştur. İ ^ I ^ B I M ^ B M M Cumhnvıyet» in edebî teKıkası: Kapıyı kapadı. Sanki mutfakta, pe kurum, hepsini birden, bır defa da söylemişti: «Hem Kra'içeden daha ; jinde dolaşan bir nayaJet var. ha, çalışırım, «Hoca: «Pıyesteki ö genc, hem o isterik sin rü hali, kebür rollerı ihmal etme, onları da di gözleri ile Tania roiune daha Neşesi kaçar gibi oldu. Kıtmir, haydı yavrum yukan tetkık et, dsha iyi havasına girer uygun.» Narin Anbal ile çekişme sin» demişti. «Birinci peıdeye ça ihtimali böylece ortadan kalkmış gel! lışacağım, çok güzeldir. Baştanba oluyordu. Estelle roıü de kolaylıkla Merdivenlerin gıcutıSinı basür şa bır şiır.» Fakat eh k'rmızı def kendisine Kahyordu. «Acaba Gaby mak ister gibi söylenmeye başladı: tere isteksiz ısteksız uzandı. Kon Sılvia kadar muvaitak olabilecek « Şbvalyem, şovaıyem bu se solun önünde kararsız duıdu. «Dal mıyım?» Fransız artistini aynı pifer benimsın, kurtulamazsm! Ar gm davraıımışıra, bır kaç kitab yeste, hem de Jean Marais ile betık çabalam'yorsun da. . Soyle ba daha getırebılırdım. Sartre'ın pı raber, Ankarada seyretnaışti. Küna şövalyem, nasıl muzaffer oldıı yeslerini almalıydım. flwa söylü çük, zarif bir kadm, fevkalâde ğumu söyîe, benım için neleri, ki yordu, (Gizli celse) yı ce (1) re hassas bir artist. m: terketttğini söyle'* pertuara almayı Juşünüyormuş.» Jale yüksek sesle keadi kendine Ve Zıyava küfretrnejı» koyuldu: Hattâ o zamanlar Tanıa rolünü konuşarak: Seısem, sen hiç bir ;cy terkederni Kraiiçenin yapacağı ka.arlasmıştı. Böyle bir rol bir artist için yorsun! Zonguldaktakı ıkı sıyah Estelle roldnü kımın aıacağı meç zaten buyuk talıh! diye, söylendi. bacayı, karJnhk komıir Isuyulannı hul kalmıştı. Jale bu tol için Narın Bütün perde esn.ısında daima bile! Anbal ile aralarında bu çekıme salmede, hem de kaç kişıyle oynuIII oiacaj,ını hıssetmişt.. H.ıhuki şım yorsun? Yainız ıki kişi! İyi bir arJ^le yıı^""rıda, ofKınn içinHe bir di Tanıa ro'ü Narın A'i"Hiın omu7 tıst için bundan güzel kendini gösrnuddet kaıaı^ız si/iıiıt ıı dola.tı. ianna kahjoıdu. S=c.d Buyuk de termek imkânı olur mu? Arka aıka'a bır ka; s iara yaktı Sacid Büyüğün mânaıı sözlerinı Okuyacak bır kıtab araııu. Su Pe (1) Gızii celse, THuıs Clos) hatırladı: risiain msfcn kcasolun üzermde, çi Jean Paul Sartre'm meşhur pı« Dıkkat ediyorum, «en Ankaçekleria yaninda durııyordu. «O yeslerınden bın. radan geidiğiadenberi Hoca hep kadın roîlerın kuvvetlı c.auğu pi latarak, döndü, doğru'du. Balkon ve biz onu bırakük, bır seyler yapesler seçmeyı tercıh eoı\or. Su Pe kapısınm önünde güneşte serilmış pabilirdık, biz... risı, Antıgon, G^zh ce'^e ..» yatan Kıtmir başını ksULıdı, kuyHızlı hızlı nefes alıvordu: «Iki pıyes oynarız d'yordu, Ho ruğunu saıladı. Fakat Jbienın kaş Hocaya başka şey.'er de söyca. Halkm da hoşuna gider Gizli ları çatılmıştı. Uyuyamıyacağmı lemiş olabilir mi? celsemn yanına hafıf bır şey, me anlıyor, gene dünya karanlık, geEvet, çok daha evvel, belki kenselâ Musset'den bu p.yes koya ne fenahk başlıyor! Bıraz evvel ne dısınden de bahsetmişlerdi. Ne denz » kadar ıyıydı, nasıl iştaha, neşeliy miştir Hocaya? Kraliçe öleli işler ce kadar ko dı! Şımdi kendini öyle tğır hisse« Jaleyi seviyorsun, biliyorum.» laylaşıyor! diyor ki! Hem gün ona uzun, ta demiş midir? Hoca gülmüştür muJale aynanın önünde conup kal hammül edilmez sıkıntılarla dolu hakkak! Belki de kızmiftır. Bana da söylemedi mi? dı. Bunun ıçm mi, ner seyi kolay görünüyor. Kıtmir buraya gel! O gece söylemişti, ölrceden erlaştırmak için mı? Aynanın içinde yan ıslak saçlan, kızarmiî yanakAdeta sert bağırdı. pTayvan is vel! f ları ile korkmuş, heyecanlı yüzünü teksiz isteksiz güneş en kalktı. Sal« Seni gözüne kestırdi, seni gördü. «Benimki evhara benimki lanarak geldi. Sedire atıadı, ayak mahvedecek!» delılık!» Hemen konsolun önünden lannın ucuna kıvnldı ve hemen € Kralıçem yapmayın, söyleçekildi. Gidip kendini sedire yüzü horlamaya başladı. meyin bunu!» Senden de hayır yok. Key « Biliyorum küçuk, eminim!> koyun attı, başını yastıkıara gömdü. «Hiç bir zaman Hvxaya kadınca findesm, uykundasın, Mmseden ha Nasıl bilebilir? Jale yüzünün ave hesablı bakmadım! Vemin ede yır yok bana! teş kesildiğini hissetti. Elile yaZaten Kraliçe söylemez miydi: naklanm tuttu. « Biz Ahmedle rım Kralıçera, yemin ederim.» € Ahmedle aramızda iyi bir her şeyi açık konuşuruz » dememiş. «Ona hepsini söyleılım!» demişti Kraliçe. Neyı? Hastaiığını, kışm anlaşma vardır, sırası geJdi mi a miydi? Fakat bu olamaz, bu imburaya gelip saklandjğını ve çok çık konuşmasını biliriz, bnbınmiz kânsız! Hoca ona söylememiştir, «Onu seviyorum doğru bildin!» deıztırab çektiğini her halue... Evet den hiç bir şey saklamayız.» Buraya kışm geldiçinı de ondan memiftir» Hoca böyle bir çey düHocaya her şeyi anlatmıştır. Ahmed Cem bunun için o kadar ısrar saklamamış, hastaiığını da söylemiş şünmez ki söylesin. Yalan, tamabelli ışte.. Belki kendisıni öldüre men yalan! ediyordu: ceğıni, intihar edeceğıni de... Jale birdenbire rüyasıru hatırla« Kar.serdi, ümıdsızdi, hastayJale boğuk bir ses'e: dı, Kraliçenin sesini duyar gibi oldı. Belki kasden, belki büerek mor Yok, dedi, yok o kadar da de du: fmi fazla aldı.» ğil! İntıharı nereden ç.R.arıyorsun? « Ön sırada oturtnuş. sanşın Ah eminim, dedi Jale. Dedı Doktorun şüphesi o. Morfınmankodular alıp yürümuştür. Kimbılir mış, dozunu kaçırmış .. Kimi al gözlüklü bir genc, üzerinde asker kaputu vardı. başmda sıyah kalneler uyduıujorlar! Imalara başla datıyorsun kızım? pak, hiç öyle adam tanımamıştım, mışlardır. Belki daha şimdiden oVe bu »efer adeta bağırdı: görür gormez âşık oldum.» nun metresi olduğumu söyluyorlarl Eminim, kendini ri dürdüğüne Yastıkları hıddetle b*r tarafa hı Arkan oar Q gece yüzündea bellıydi Deniz Harb Okulu ve Koleji Komutanlığından: 1 951952 öğretim dönemi için okulumuz Kolej I. nci sınıfma alrnacak kayıd ve kabul öğrencilerin seçme sınavlan aşağıdaki tarihlerde Heybeliadada Deniz Harb Okulu ve Kolejinde yapılacaktır. 2 Sınavlara sabah saat 9 da, öğleden sonra saat 14 te başla naeaktır 3 Kayıdlı öğrencilerin belirli gün ve saatte okulda bulunmalan. (12621) a) 16 ağustos 951 Perşembe Fizik Kimya 333 b) 17 ağustos 951 Cuma Türkçe Matemauk c) 18 ağustos 951 Cumartesi Spor SEN BENUA LİSELİLER DERNEĞİ Yeni Lokalimizin aşağıdaki Dernek üyelerine bildirirız : adrese nakledilmiş oîduğunu Beyoğlu, Galatasaray Olivo Pasnjı Olivo Apt. kat 1 No 2 (mezkur mahal Mısır Hanı karşısmda Rejans'a gıden pasaj içinde, sol koldaki 2 No. Olivo hanının içindedir) Eskiden olduğu gıbı an'ar.evî samımiyet havasını bulacakları yeni lokalimizi zıyaretlerini aza arkadaşlardan bılhassa rica ederiz. ' İDARE HEYETİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle