19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHUBıYEf /TrrVfi¥»r?S!?î?9»S 21 Ağnstos 1951 HALEN MEVCUT BAŞKA HİÇ BİR ŞEY TURLİS KADAR TEMİZLEYİCİ KUDRETE SAHİP DEĞİLDİR ALLAH RAZI OLSUN BULANDAN! NE KOLAYUKl NE fc£ XX. fzmir Enternasyonol Fuarı, münas«betiyle, bugün* ka<far EN, İYİ VE EN UCUZ MUTBAK YAĞIN l . EN İYİ VE EN UCUZ SABUN. LARI v«rmif olan TURYAĞ A, O., f imdi d« •s^ HARİKULÂDE TEMİZLEYİCİ BİR M A D D E S U N U Y O R TURÜS'in SİHİRLİ TERKİBİ sayesınde : Bulaşıgmız PIRIL PIRIL Çamaçınnız BEMBEYAZ ve her şeyiniz TERTEMİZ^ O L U R. \ TURYAG.AOMAMULflTJOIR •hem kolaylık y hem de tasarruftur. EN NAZİK çamaşırlmınm dahi. DERECE TEMİZ bir u r l i S h m rshetlık, @ hem TurliS «" Makinasında, hem mutbakta v de her yerde kullanılr. SON SON DERECE EMNİYETIE ve h fekilde yıkeyan TURLİS çamefirlarüuzt «sldurmas, koynatmanaa ihliyaç göstermes. çektirmez, çitilemenîze, TurliS ÇamafHr ve eşyanaın ömrünü İKİ misli arttırır. DİKKAT ı TURLİS yerine başka bir fey verecek olurlarsa, ALMAYIN.' I S R A R L A T U R L İ S İ S T E Y İ N . TURLİS. İLİM YOLU İLE TEMiZLEMENiN SEMBOLUDUR ' AA DÖKÜMHANE, ATELYE YE FABRİKALARA Bakır, Demir, Çeliic eritebilir MAZUTLA İŞLER M 0 RG A N İzabe Fırını ..zerafetiniz, tamamlıyacak oîan bir ROKSON cakmaeını kuilanınız. İsleyisi son derece emin ve eayet basittir. PONSON ı S2 ilâ ft5"riraraanda muhlelif modeller basınça yanar frırakınca söner. Eli Burla ve Ortaklan Galata, Istanbul. .Mağazarnızdd t Kemal Siinnetçioğlu Fermeneciler sokak No. 143 Galata • Telefon: 40614 mamm^m Telgraf: TEKNORGAN | 951 SSl Samsun Pnzsr mfthalWi Halifkaptnn «nk»k numsra 14 te Dur*urıe Günpönin İstanhul Ortaköy tramvay dıırak yerlnKızıltoprak imar planında yeniden açılan yol Udil plânı Genel de »eb/ec! Abdullah Gi,n>!"r aleyhine Meclisçe uygunluğu taavib edildiği ve BayındırUk Bakanhğı 5'üksek Taşdelen ve Karakulak sulan Istanbul, Beyoğlu ve Kadıköyünde açtıiı bosanma davuının yapılan yartnaksmınca da onandığı iîân olunur. • (13369) su satan müesseselere kendi nakil vasıtalanmızla tevzi edüecekti» Bu gtlamasınd» davalı Abdullah namma çıkarıian davetlyenln Ikametgâhı ıraşekilde su almak istiyenlerin tevzi şekil ve şartlannı öğrenmek üzere lüm olmamasından Ude edilmiş oldu24/8/951 tarihine kadar Galata Mehmedalipaşa han 58 numaradaki Mü ğundaıı tebligatın ilânen yapılmasına dürlüğümüze müracaatleri ilân olunur. (13039) kfcrar vtrilmiş ve bu sebeble yargllsm» Telefon: 42300 27/9 951 giinü s»»t 10 » bırakılmiîtır. Aynı gün ve s«stte davalının mfthkemede hazır bııhınması veya kanıınî hir vekil göndermesl t'bligat yerine Y A N G I N S Ö N D Ü R M E V© kaim olmak üzere bildirilir. İsaac Nouratidis. dairemizden keşide eylediği 16 8 951 tahh KURTARMA VASITALARI ve 7985 yevmiye numarasını taşıyan azilname ile Kiryako Te T U r k l y a T • v g | M « r k • xl : » DADI ARANIYOR berikoğlu ile Sava Turaçoğlunu, müvekkili Maria Turaçoğlu na6 yaşında bir kız çocuğuna mına bilvekâle azletmiştir. Üçüncü şahıslann hukukunu siyanet bakmak üzere ingiüzce bilen bakımından iş sahibinin talebi üzerine keyfiyet ilân olunur. Galala, Bankalar C»d 132 Tell: 41085 • T.ljr.: OKLARLİMİT • Uljnbul 3540 yaşlannda bir bayaha Istanbul Üçüncü Noteri ihtiyaç varrlır. Isteklilerin IsMihri Devrimsel tanbul 344 posta kutusuna mektuV'a müracaat ederek adres biidirmeleri ilân olunur Istanbul Belediyesinden: VakıE Memba Suları İşletme Müdürlüğündeıt: Samsun Asliye 1. Hukuk Mahkemesindrn: Yaz sıcaklan esnasında... MACİRUS Ckl/1R LTD. $. ISTANBUL UCUNCU Noterliğinden: DAHA UCUZ VÜKSEK KALİTELERİLE GRİPİN ...görülen baş, diş, nezle, romatizma, adale ve lumbago ağrılanna karşı kininli GRiPiN kullanınız. . . . KININLI GRiPiN 4 MMt oro i|ş. 3 od«t olınabilir HESABI DOGRU.YAZISI DUZGUN KULLAN Ki YÜZÜN GüLSÜN TANINMIŞ rt£S»P İŞcEMNIfC'E EMHİYET. SÜHAI. 2AMAMÜAN VE MEMUROAN TASARffUP ETMEK İSTCRSENİ2. 10 TUŞUU SON SİSTEM VE PRATİK ı SİSTEM VE P« MEKTUPI.AINHIZIN VE OKUNAKLI TAZILMASIMI İSTİTORS ANIZ. HE» BAKIHOAM İKTİSADİ TAZJ i f i BAHŞEDEN HESAP VE VAZI MAKİNCLEPİNİ KULLANINIZ MAĞAZASINDA MEVSİM SONU SATtft PERTEV'dir KREM EMÜAL P«» Kgt *„ 1696 TEL: 49418 I BİR DAKTIL0 BAYAN ARANIYOR Bir şiıket seri türkçe daktilo yazabüecek bir bayan daktilo aramaktadır. P. K. 774 e müracaat.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle