12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
fl Afnsfm INI CüMHUPÎYET BİR DAKİKA: Müsabaham$x D.P. milletvekili Kaesong'da tarafsız adayları dün bölgenin ihlâli iddiası belli oldu Komünist ithamlarına karşı Mütte Baytarfat I ind sahıfede İki İstanbul adayı genel kurulca te=bit edilmektedir. İstanbul ada\ lartnın tesbitine dair Sarolun demeci Ara seçimleri içın D. P. İstanbul adavlannın tesoitı hakkında il idare kurulu başkanı Dr Mukerrern Sarol dün basm mensublanna şunlan sövlemiştir: « Dün yoklamalar yapıldı Yok lama müesseseleı ı, istanbul adaylannı seçme hakkını genel idar» kuruluna devrettı. İki Mçe haric 14 ılee bu karan vermiştir. Durumu Genel Idare Kuruluna arzetmış bulunuvoruz. Genel merkez 27 ağustosa kadar adaylan tesbit ve ilân edecektir. Adaylığını koyanlar dahi teşkılâtın bu karannı musbet karşılamışlardır. Adavların, yoklama kurulu azalan tarafmdan beğenılmemesı mevzuu bahıa değıl Samed Ağaoğlanun Boluda yaptığı konuşma Başbakan Yardımcısı: «Matbuat hürriyeti en ileri derecelerine gelmiş ve aşmıştır» dedi Pabıç yc gürnltu Akfam'ın bir anketin* cevab veren goförler Beledtye cezalanndan ştk&yetçi: Meselâ işaret memurunu dinlemiyen bir şojbrden 100 hra nasd alınırmtş, bu bir dalgınhk eseri olamaz m\ imiş, vesaire... Olur amma olmamah. Ceza biraz da dalgınlığın ön'âne geçmek için kesihyor. Hattâ mazeret olarak dalgmhğt ileri suren şoförden bir yerine iki yüz hra almalı. Dıreksıyon deniz değildır. Dalmak yok. Gelin, şa nn sözünu brraz değıştirelimDaîgtnhfc sebeb değu, ancak bir bahanedir! D. N. fikler bir tebliğ yayınladı Korede ileri kamp 20 (a a ) te fakat Kore muhasamaü boyunca Bolu 20 (Telefonia) Dün Defafp) Bırleşmiş Milletler murahhas duşmanı bulunduiru yerde muta mokrat Parti ü Kongresınde ileri heyeti basm servisi, Birleşmis Mil zarrır etraeğe çalışan sivillerden sürulen dıleklere cevab veren Başletler kuvvetlerinın Kaesong taraf mürekkeb çetelerin mevcud olduğu bakan yardımcısı Samed Ağaoğlu sız bölgesinin ihlâlıne dair komü nu ilâve etmektedir. ezcümle şunlan söylemıştir: nıstlerin yaohklan ıthamlar hakCenaze töreni « Arkadaşlar, evvelâ DeTiokrat kmda bir tebliğ neşretm.ştir. Munsan (Kore) 20 (A P ) Çin Parti iktıdan bu memlekette hürTeblığlı ve Kuzey Koreü komünistler bu riyet davasını halletmiştir. Artık 1 Komünistler üzerine ateş gun Munsan'da Çinli bir subay hiç bir vatandaş ben bu memleketeden süâhlı gruplar hakkında "aiçin bir cenaza töreni tertıblemış te vatandaş ve insan olarak şu vepılan tahkıkatm hiç bir netıceye lerdır. Komünistlere göre, Müttefık ya bu hurrıyetıen mahrumum dıvevarmadığmı ve bu grupların Bırleşler dün Kaesong bölgesinin taraf mez. Matbuat hürriyeti en ileri demiş Milletler askert teşekküllenne sızhğını ihlâl etmısler ve bir de\Tİ recelerine gelmıj ve aşmıştır. aid olduğunu teyid etmenın imkânye komutanı olan bu subay bu ha•ctisadî işlenmize gelince: si2 bulunduğunu tasrih etmekte ve, rekât sırasında olmüştur Törende Belki yarım asırdanberi ilk defa2 Bu ateşın, mutareke konfe3 Müttefık muhabirle bır Amerikalı dır ki Karadenız vilâyetlerinin f.çransının akamete uğramasmı haklı yüzbaşı bulunmuştur. lık ve kıtlık feryadı işitilmez oldu gosterecek gergin bir hava yaratKaesone'dakı yarı harab bir okul Butün dedıkodulara kulaklarımızı mak gayesile verilen tahmata adre hareket eden sivil gruplar tarafm binasmda cereyan eden torende, tıkayarak verdığımız cesuran» kadan açılmıj olmasmın da imkânsız ateş kesme ıtıuzakerelenndeki baş rarlarla memleket yepyeni bır zıkızıl delege General Nam İl ve di raî kalkmma hamlesıne şevk ve hebulunduğunu ima evlemektedir. Tebliğ «ne gibi bir sıvil grupu ğer komunıst deiegeler de bulun yecanla atıldı. Bır mılyondan fazla Bitlisteki ilk seçim sürprizi pamuk balyası memlekete bir mılAnkaıa 20 (Telefonla) Ara se nu» ima ettiğini tasrih evlememek muşladır. ımımnmmıılılllllllllllfflllltlRIIIIIlIIfllllllllllNHIIIIIMMIHmıın.m ~ yara >akın bir servet getıımeye haçımlerın ıİK surprızı Bıtlıste vuxua zırlanıvor. Vaktinde dağıtılmış bol gelmiş, CH P. tarafmdan resmen tohum mahsulün çokluğuna rağmen aday gdsterilen Nureddın Barutun yuksek tutulmuş olan fiatlan, rira! şımdi de D P. listesınde yer aldığı kredi »ahas^nda eski ıktidann son gdrülmuştur. 5 ağustostaki C H P. yılına nisbetle 220 mı!j on hra fazla yoklamasını kazanmış olan NuredWashington. 20 (A P ) B.rleLondra 20 (a a ) (Heuter) Atdın Barut bır kaç gun sonra agaikrazat, 100 mılvonluk bır ziraî borbeyisi Beledıye Başkanı Paşa Ba lantik Pokh Bakan yardımcıları ş:k Amerıkanın. 1937 Rus Ame cun tecıli, nraat âletlermüı en urutla bırhkte Halk Partısınden ıstı bugun Turkiye ve Yunanıstanm rıkan tıcaret anlaşmasının iptah ka zak memleket köşelerine kadar göfa etmıştır. Bu ıkı istıfa haberıle be Pakta üye olarak alınmalan hak rarlaştırması üzerine Rusya tara türulmuş olması gibi sebebler Alraber, Bıtlis mılletvekıli Salâhaddın kındakı bir raporun hazırlanması fından verilen protesto not?sı in lahm inayetıle birleşerek iktıdarımahfıllere Inanın da C H P. den çekıldiğı ge hu=usunda çalışmaiarda bulunmuş celenmektedır. Yetkılı mızm daha ilk yılında zıraî istıhsal nel merkeze telgıafla bildırılmıştır. lardır. Bu rapor Atlantik Paktma gore, Amerika bu Sovyet itırazını saha^ında mılletın >uzunu guldurdahıl 12 memleket Dış Işl°ri Ba rrıuhtemelen redaecektır. Notayı mBu srada çekılenlerın D. Partıye du. Zıraî donatımın onlarm ıdaresi kaydoldukları oğrenilmiş, fılhakıka kanlarına tevdi edilecektir Bır pakt cel.yen re^mî mahfıller, yeni şıkâ zamanında 6 yılda getırdığı traktör Nureddın Barutun D. Parti millet sozcusünun bu aksam bıld ıdığme yetın «Mo=kova tarafından gırişilen 2 bınden biraz fazladır. Bızım idavekili adayı olarak listede yer al göre, Turkiye ve Yunanistanın At sahte sulh taarruzunda sadece bır remıı 10 000 traktör uzennde çalışması bunu takıb etmıştır. Bıtlıste lantik Paktma alınmalan hakkın manevra» olduğunu sövlemışlerdır. ki son olaylarda eski CH P. li Bın dakı nmaî pakt konsevinın umumî Vebaya karşı giiney sınır mıştır. Onlar 6 yılda 40 mılyon lıralık zıraî âlet getirdiler, bız 15 gol mılletvekıli Necmeddın Sahir toplantısında almacaktır. avda 104 mılvon lirahk. BankalarBuradaki dıplomatık mahfillerde lanmızda alınan tedbirler Sılantn da birinci derecede rol oydaki mevduat son bır yılda yarım beürtildiğine göre. bazı uyelerin mu nadığı soylenmektedir. Ankara, 20 (Telefonia) Yemen halefeü umumıvetle ortadan kalk ve Suudî Arabıstandakı veba sal mılyona yakın bır nısbette artmi|mış bulunmaktadır. Bakan vardım gını dolayısıle Hac seferlerının men tır » cılan Londrada yapacaklan toplan ine dair Bakanlar Kurulu karan vitılarda nıhaî şeklını vermeden ev lâyetlere tebliğ edılmiştir. Bu karan vel bu rapor hakkınc'a muzakere cenub hududlarımızda alınan yeni lere devam edeceklerdır. tedbirler takıb etmektedır. Bılhassa Bu arada Washıngtondaki Atlan Urfa, Mardın, Hatay ve Gazıanteb Ba$tnrfaı 1 ind fah'fede toplantıds Dr. Musa, Kralı öldür tik Paktı Askeri Grupu Turkp e ve vılâyetlerınde farelerın imhası ıcın mek tasavvurundan bıze bahsetti Yunanistanın Pakta kabulleri key gereklı tedbirler alınması bu vı.âdıyen Anteblıve hâkim, bu menfur fıyetınin askert cephelerıni ve bu yetlere bıldırilmıştır. Avrıca Irak NewYork 20 (a a ) (United tasavvurdan hukumeti nive haber nun tevlid edeceğı meseleleri tetkık ve Surıye hududları boyunca geni} Press) Türkive bugun Bırleşmıs dar etmedıgını sormuş ve sırn ifja etmektedir. Zanner'ildığıne gore, bu ölçüde bir haşere mucadelesı ya Milletler Güvenhk konseyınden ettıfi takdırde öldürüleceğınin ken müzakerelerın başlıca nevzuu Yu pılacaktır. Bu maksadla Kızılay ta Mısırm Süvevi kanalına kovmuş dısıne ıhtar edildigi cevabını al nanistanın General Eisenhower'ın raftndan da 5 ton DD.T. tevıi t olduğu tahdidleri kaldırması hakmıştır. Antebli a\ nea cinayeti Mus komutasj aitma verılmesi Turkive dilm iştir. kındaki üçlü karar suretinin oya tafanın ishyeceğıni de bılmedığmi nm ise bir Orta Doğu komutanlığına konmasmm gelecek haftaya bıraAmerikan hava kuvvetinin kılmas'nı istemıştir. ilâve etmıştir. Bu toplantıya işti bağlanmasıdır. rak edenlerden Dr. Davud HüseyTürk:ye delegesi bü\ ük elçi Seus niyi 1948 de Arab Yahudi raüWasbin?ton 20 (A P > Demok lım Sarper dığer delegelere ıh+icadelesi esnasında, cihadı mukadlâfm hususJ müzakerelerle halledılrat senatdr J. C. O'Mahoney buvrıın des umumî müfettışhgi yaptığı »ıGenelkurm?y Başkpnı General mesi imkânlarınm mevcud oldurada tanıdığını sovhyen Antebli, ğunu bıldirmıştir. Londra 20 (A P.) Sir FrancU Brad'ey ve dıger askerî şeflerle yaAbid Ökkeyi de 1947 de Şamda pılan bir toplantıyı nıuteakıb deBir hava öğrencimiz bir tethışçi grupunun başında bu Edward E\ ar.s bueün İngılterenin miştir ki: «Ruslar bıze sımdi taarlunduğu sırada tanıdığını ifade et Israel Orta Elçıhğıne tayin edılmişşehid oldu tır. Sir FrancU Ingilterenin eski ruz edecek olurlarsa, bu kendüeri miştir. Ankara 20 (a a ) Mıllî SavunBundan başka. Kudüste kasablık NewYork Baskonsolosudur. Halen ıçin feci, en feci bir macera teşkil * Bakar.lığı temsıl bürosunddn yapan ve Abid Ökkenin kardeşi o Dıs Işleri Bakanhğı Musteşar mua edecektir. Bunu, Bırleşık Amerika başkomutanlığı bıldırılmıştır. lan Bakariya Ökkenin itirafname vinidır. Sir Francis, Sir Alexander silâhh kuvvetleri Bursa askerî lısesi mezunlannKnox Helm'm yerine geçnaektedir. aynen Kongreve temın etmıştır. îin'n okunmasına geçılmiştir. Her han?i bır dıişmana en ağır dar d?n ETİncanh 932 doğumlu Hasan İtiraf «ahibi Abdülkadir Ferhat Sir Alexander, yakmda emekhve beyi indirip imha edebilecek bir oslu Huseyın Kasar, Hava Harb He birhkte menfur cinayette kul aynlacsk olan Sir Noel Charles'ın hava kuvvetine şimdi maiikiz.» oku'una talıb olmuş, jartları haız lanılan tibancayı tedarik ettiğini, ingılterenin Arkara Büjuk Elçibu'unduâunrian ısteğı kabul edılKrala tabanca ıle ates edildıkten üğıne tayin edılmiştir. Ağn dağına çıkacak kafile miş ve Inönü kampına alınmıştı. «onra bır el bombasımn da atiıma Fındık müstahtilini koruBurada Turk Hava Kurumuna aıd hareket etti sının kararlaştınldıgını ve kardeplânorlerle uçuşlara devam etmekSinin Dr. Musadan iki seferde 150 mak için miihim tedbirler Dogu Bavezid 20 (a a ) (Ozel te iken 19 ağustos 1951 gunü saat san lira aldığını'da açıklamaktaAnkara, 20 (a a.) Son günleıde muhsbırımızden) Ustegnicn Cevad 15 sıra'aımda ocretmenıle beraber dır. hükumetçe alınan bir kararla Ka Gokmenoelu komutas'nda Teğmen ucuş yanarken plânorü uçağa başSuikasd esnasında tabanca a+eşi radenızin tek geçün vasıtası olan Mıınır Kısa, doktor Yu7başı Kemal hvan telın kopmasıle plânor duşlle yaralanan Kudüs Polıs Mudu fındık mahsulünun değer fıatıle Gumüşçu ve 105 erden müıekkeb muş ve burnu uzerine yere çarparu. Dr. Davud Huseynının 1949 da müstahsıl elınden çıkması sağlan kafile Ağn dağının buzlarla ortu'u rak kırılmıştır. Oğretmen yaralanzıiTes:ne çıkmak uzere bugun saat mış ve genc öğrencimiz şehıd olo zamankı Şarkî Ürdun Umumî Va mıştır. 5 45 te hareket etmıştır. muştur. lısı Raeıb Paşayı öldürmek ıçin bır Karadeniz bu yıl büvük bir fınsuikasd tertıbledığıni kendisıne soy dık rekoltesı elde ed vor. Bu buPKOF. NHIBUS UN MACERALARI: lediğıni ilâve etmişlır. yük rekolteyı bugunkü âış pazar ımkânları tamamen karşılıvabı'.ecek Atatürke hakarette bulunan durumda değıldır. Onun ICJI Karadeniz Fındık Tarım Satış Koopebir şahıs bir yıl hapse ratıflerı Bırjiğıne 30 mnyon Turk mahkum oldu lirahk sermaye yardımı vapılmış ve mahsulün değeri ıle satın alınİsparta, 20 (Hususî) Bugün ması sağlanmıştır. Aslıye Ceza mahkemesınde AtaturKooperatıf bu yıl "^ 50 randımanlı ke sovmek suretıle hakarette bulunan iki sabıkalının durusmaları kabuklu fmdıem kılosunu 100 kuyamlmıştır. Sanıklardan Mehmed ruş barem esası uzennden sermaGüngorun suçunu sabıt gören mah ve hıssesıle beraber 95 ku^uş avans keme, kendisıni 1 sene hapse mah Ivererek ortaklarından alacak ve kum etmiştır. Dı5»r sanık Rasid Karadenizde bu mahn 90 kuruştan Kutlu ise, şahid gosterdığınden du sşağı düşmesine ımkân bırakmıyacaktır. rusması tâl.k olunmuştur. îzmirde intişar eden Yeni Asır refıkımizin tertib ettığı müsabakada Ege güzeli secilen ve eylulde İstanbulda yapılacak büyuk müsabakanm ikinci seçmesine ıştirak edecek olan Bayan Özgür Gınzal içm, hemen şımdıden fılm yıldızı olmak ımkânı hasıl olmuştur. Ege güzelme bu imkânı hazırhyan evvelâ müsabakamıza gırmiş olması, sanıyen güzelhği ıle kazandığı muvaffakıyet ve üçüncu olarak da Reks Fılmcilık Lomıted Şırketinm gazetemız vasıtasile yaptığı teklıftir. Fılvâki dün Reks Fılm Müessesesmden aşağıdakı mektubu aldık: Cumhnriyet gazetesine «21/6/1951 tanhli mektubumuz m.under'catı bulunan taahhüdümuz baki kalmak vâdıle bugünlerde •fümini çevırmeğe başlıyaeağtmtz Muharrem Gürsesın KARA EFE adh eserındekı «Fatma» rolünü, 28 gunluk iş programı hıtamına kadar İstanbulda kalmak ve eylul sonlanna müsadıf bulunan elemeler için vaktinde rolünü tnfmp intıhaba yetıştirılmesi taahhüdıle Ege Güzeli olarak seçilen Bayan Gınzala oynatabılmemize, yüksek tavassıotunuzu saygüammzla nca eder, cevabı hımmehnizi beklenz » Reks Fılm Şırket'nin bu teklıfıne gore Ege guzelı bayan Özgür Gınzal, fılm yıldızı olmak tekhfi karşısmdadır. 1 Ege güzeli Kara Efe filminde Fatma rolünü oymyacaktır. 2 Bu filmde alacağı rol 28 günde ikma: edılecek ve Ege güzeli, Avıupa güzellık müsabakası içm Kahireye gönderılecek olan Türkıye güzellık kraliçesinin eylul sonlannda yapılacak nihaî seçmesine iştirak ederek Ege güzelliğini tem8Ü edecektir. Bu, demektir ki Ege güzeli hem bir fılm çevırecek; hem de güzellık müsabakasına yetişecektir. Reks müessesesinın baki olduğunu söyledıği eski taahhüdü şudun 1 Müsabakamızda Turkiye güzellık kraliçesı «eçilecek genc kıza, kabıliyet ve istıdadına gore, 2500 ilâ 5000 lıra ücretle film çevırtmek; 2 İkinci güzele gene kabiliyetıne göre 750 ilâ 1500 lira ücretle bır filmde rol vermek; 3 Üçüncü güzele de bu nisbetler dahilinde münasib bir ücret e rol vermek. Reks müessesesinin bu taahhüdü bakidır; yani Ege güzelınden başka büyuk müsabakanm birinci, ikinci ve ücuncü güzellerine de film çevirtecektır. Ege güzeline Cîlm yıldızı olması teklif ediliyor Karpuz ^ erler ki: J) Hey gidi felek, kimine kavun yedirir. kintine kelek!. Bu eğer bir kafiye fantezisile söylenmenıişse hayii mânahdır Bizim «felek» le munasebetimiz Adnan Beyin cennetle münasebeti kabilinden olduğuna gore bu sözu ü zerimize aluımadan dinlersek, bir türlü hüviyetini tajin edemediğimiz talihin khnimizi fakir, kimimizf gani etmesinden doğmuş bir şikâyet olduğunu görurüz. Bize gelince; kendimiz yiyeceğimiz kavunlan seçmekten âciz oldujumuza göre başkalanna sunacağımız bostanın lezzeti hakkında hiç bir garanti veremeyiz. Ama bunu başkalan verir mi? Nasreddin Hocanın hikâyesinl birlikte tekerliyelim: Hava sıcak.. Yol uzun.. Yaş ileri. Hoca yorulmnş. Şöyle bir ağacın gölgesine sığınmış. Heybedeki karpuzlardan birini kesmiş: Hışır.. Otekini kesmiş.. O da öyle .. Üçüncüsünu kesmiş o dahi kabak.. Dördünciısü de evvelkilerin aynı .. Atmış bir kenara.. Sonra da ya hiddetinden, ya gafletinden üzerlerine «küçük su» dökmüş ve n zanmış .. Sıcak günlerde insan uykuda terler. Her terleyen a'Iam da susar... TJyandıği zaman dili dudağına yapışmış olduğunu gören Hoca kesip kesip attığı karpuzlara sokulmuş, birini almış Evirmiş, çevirnuş: Buna değmemiş diyerek on« yemiş Lâkin hararet fazla.. Ikincisini almış, biraz daha dikkatsizce bakıp: Buna da değmemiş.. diye ooa da indirmiş ve uzatmı>ahm geri kalan ikisini de aynı husnüzanIa kirlenmemiş diverek yemiş, geçmiş gitmiş. Hocanın karpuza tatbik ettiğini biz insanlara tatbik ederiz. Dün yerdiğimizi bugun överiz. Pek makbul bir huy değildir: lâkin daha iyisini bulamayınca insan böyle yapar. Dikkat ettiniz mi? Zatea Insanlarla yemişler arasında ne kadar müşabehet vardır. Hantal, ahullabut, vurdum duymazlara balkabağı demeleri haksız mıdır? Yemiş mi, sebze mi ne olduğu belli olmıyan bu cusseli şeyin yanıbaşmdaki yeşil biberi duşünün! Ne kadar zekidir değil mi.. Hattâ hislidir de.. Bir yerde fazlaca kalsa kızarmaya başlar Ben yemişlerin bile yaptıklarmdan veya yapacaklanndan dolayı mahcub olduklarına inanırım. İnsanlar da vemişler ve sebzeler gibidir İçlerinde kızaran:, kızarmıyanı.. mubtezeli ve nadidcsi Asili ve sefili vardır. Lâkin bütün bunlann içinde insana en cok benziyeni karpuzdur. ı | Zelzeleye dair Iç İşleri Bakanının demeci Baştarafı 1 inci sahıiede sağlamak üzere Bayındırlık Bakanlığı tarafından sevkedılen ekıpler faahyete başlamışlardır. Bu ekıplerin vazıfesı. yıkılan veya hasara uğrıyan bmalan tesbıt etmek ve köy'.erın bulunduklan yerde kalmalan veya başka bir yere nakledı'meleri hususlarını jeolojık icablara göre tavüı etmektır. Bu raporlar almd.ktan sonradır ki esas inşaata ba;lanacaktır. Şımdi de çadırlarda ve yapılacak barakalarda muhafazaları ıçin gerek li tertıbt ahnmıştır. Bılhassa hayvan zayıatı fazladır Şükurler olsun ki sıcak b.r gecede köylü vatandaşlar açıkta bulunuvorlardı, onun ıçin insan zavıatı çok az olmuştur. Şımdiye ksdar tesbıt oîunan insan zayıatı 52 kişiden ibarettir. Yaralan ağır olanlar Çankın Memleket hastanesıne sevkedılerek tedavi altına alınmıslardır. Hafif olanlar, ilçe merkezİPrinde tedavi edilmektedırler. Köylü vatandaşlann uğradıkları felâket ve bazı can kayıblan dolavısile i? görrae ve birbirlenne yardım etme imkânları da çok azalmıştır. Bunun için harman yerlerinde bulunan biçilmis mahsulâü bır an evvel kaldırabılmek için Tarım Bakanl'ğınca bej harman makınesi gonderilmıştir. Bütun felâketzede yurddaşların ekmek ve sıcak yemek ihtiyacları tamamen temın edılmıştir. Şımdi bızı ışgal eden en muhim mevzu, kıştan evvel kendılerini rahat edebilecekleri birer barınağa kavuşturmaktan ıbarettır » İç Işleri Bakanı, son günlerde bazı kaymakamlar arasında yapılan değışıklıklerm muhalefet çevreîerınde baskl dıye vasıflandırılmasına n« diyeceğı sualme de ju cevabı vermıştır: « Bu tayınler her zaman yapılır. Halen münhal bulunan 35 kaymakamlık vardır ı Zelzele zayiatmın kati bilânçosu Ankara, 20 (Telefonia) Iç İşleri Bakanlığından bıldirıldığine go re, 13/8'951 günü vuku bulan zelzelede bütün ıllerdekı hasar ve zayiatm kafî bilânçosu şoyledir: 52 ölü, 266 yaralı, ölen hayvan sayısı 1201, yıkılan bına adedı 8832, hasara uğnyan bına adcdı 5935 dır. 71 Gülşen Şenlen (Zonguldak) Foto Sabah: İstiklâl Caddesi, (Galotasaray civan) Baysal Fotograf Stüdyosu: îctiklâl caddesi, Zanbak sokak No. 1 Foto Tuna: Çarşıkapı. Foto M. Özen: Pangalü Hamam No. 150. Foto Opera: Kadıköy Opera «lneması yan^nda. Foto Şen: (Dıvanyolu) Foto Kliib: (Beyoğlu Melek »• neması sokağı). Foto Kenan: Üsküdar. Foto Turan: Çemberhtaş. Foto Asral: Kadıköy, AltıyoL Foto Model: Düzce. Foto Rıdvan Kırmacı: Ankara. Foto Spor: Ankar». Foto Hamza Rüstem: İzmir Emirler çarşısı Merkez fotografhanesi. Foto Fikri Göksay: İzmir Basmahane gan karşısı. Foto l i l e : Beyoğlu Parmakkapı, Foto Raşid Ünverdi: Manısada Hukumet civan. Foto Mehmed Ortae: Aydın. Balıkesir Foto Sümen Anafartalar caddesi. Foto Nuri Gazianteb. Foto Fahri Seyrek: İzmit Demiryolu caddesi. Foto Aray: Zonguldak. Foto Can: tzmir Konak. Foto Cevad Kızıltan: Bolu. Foto Doğuj: Mersia. Atlantik Pakfına alınmamız Amerika, Rus notasını inceliyor Ürdün Kralını öldiirenlerin muhakemesi Süveyş kanalına konan tahdidler meselesi Bulgar casusu nasıl yakalandı? İngitterenin yeni Ankara Büyük Elçisi Demiryolu personeli için f ark hizmeti Ankara 20 (T.H A ) Ulaştırma Bakanhğı Demiryolları Idaresi memurlan içüı yeni bü hızmet talımatnamesi hazırlamağa başlamıştır. Yeni talimatnameye göre mahrumiyet mıntakalan sayılan bölgelerde çahşma hususu tıpkı orduda olduğu gibi şark ve garb hizmetleri olarak tesbıt edilmiştir. Her memur şark hızmetıni mutlak surette yapacaktır. Reks şirketinden, Efe güzeline Kara Efe fılminde Falma rolu için ne kadar ücret vereceğini de bildirmesini rica ederiz. Bayan Özgür Ginzalin ancak bunu da öğrendikten sonradır ki gazetemiz vasıtasile bu teklife cevab verecektir. Ankaradan S. A. rümuzile mektub yazan bayana Ankarada Foto Rıdvana çektirdığınız resmm z gelmedi. Tekrar taahhudîü olarak gondennenizi rica ederiz. Ankaradan Bayan Ayten Çiçeğe Gönderdığıniz resım hiç iyi çekılmemıştır Gazetemızde ısimlerinl ılân ettiğımız Ankaradaki fotoğrafhanelerımızden birinde büst ve boy iki yeni resmınizi çektırıp göndermenızi rica ederiz. Resminizi çekecek fotoğrafhanelerin isimleri Gazetemiz nam ve hesabına güzeüerın resimlerini çekceek fotografçıların isımlerini bildıriyoruz. Foto Süreyya: Istiklâl Caddesi (Tünelbaşı) ÎTI edpbî telıikası: 7 4 ö Tuhaf Vr his ama. ince. gö lanndaki tehessüm de genblemişti. Evlense ergeç Kaptandan bır rülmez ı'mıklerle ben o (başkaları) dedığıniz kımselere, hattâ bütun kızı olacaktı. Çaptan gunden eüne cunyaya bağlıyım. İlm.klercen bırı cılvelerıne, guzelıığıne, genclığme kopunca ben de parçalan yorum kapılıp şaşkına dönecek, takalarını tabıi. Zaten % alnız insan ne mesud, satıp paralarmı ona yedırecekti Son ne de bedbaht olabıhr. ra' fakır duşeceklerdi ve Kaptan Jale: bır gemıve çalı«maya gırecek, haf Ya Zehra kız? dedi. talarca, bazan aylarca karısım yal Zehra kızın felâketı başka. o nız bırakıp uzun seferlere çıkacakimkânsız! arıyordu. Kız, Turbedar tı. Her seferden donüste de «Paraçıkmazının karanhk bir köşesınde larımı yıj en, beni el uşağı yapan kendısmı gözlıyen şey, siz buna ka karı sen değıl mıs.n?» dıye, Zehrayı der, kısmet, ne derseniz onu diyin dövecek, sovecekti. Zehranın kızıomzuna sıçramadan kurtulmak, kaç na gEİınre, buvuyecek. gunden gumak istijoıdu. Dovmak bilmez ih ne guzeüe^ecfk; annesımlen, e\den t ası ıle daha buyük maceralar, nefıet edectkti. Zehıa ise dayakoaha bııj uk î'sler pesındevdi. tan, sefaletten ve hırsından çabu Ko5e\e sınmı> beklıyen sey cak çokiıp sosıak ha'ta, hujsuz, 9 leıden hm dc KjpLındı calıba ?elıır gıbı hı> knciın olactktı. Tsbıi. k=ıhd'dı j» Mu=tafw\la Bunlar sızın h?; allennız deMa^tafa olmazsa Kaptanla evlene ğıl mı? cekti Havır, bu benım lomanım ıç.n Kaptanla evlenıe ne olacaktı. Teyzsnm veıdıgı makeme. Yarın gövler a.ı.<.ız n? jnsccımbaş:* psp.cerenızden ıfılıp kar«:nızdaxı sAıjjarn]n dudâlc* göıeceksiniz. Annesi ök";ürüklü, ya talak olduğu içuı evden pek dışarı çıkamıyor. Bu müthiş bir şey ama! Jale, Kralıçeyi düşünuyordu Bu evde. bu mahallede kalsajTnış, Kap tanla evlenseymış'.. Adam tuhaf tuhıi gülüyordu. Muthiş ya... Teyzenin an attığ'na bakı!ıi"sa, Zehra kız ortadan kavbolduğu zaman Kaptan o kadar umursamamış. Bir kaç sene daha kısır karısına tahammul etmış Sonra onu boşayıp tazecık bır kız almış Tazecık kız için de takalarını satıp parasını, pıılunu bir güzel yemı«. Senelerce bır çok beklechkten sonıa nil.ayet bir çocuğu olmuş ama, o zamana kadar da Kaptanda p^ra, pul kalmfni'ş. El germleune Kpılamp ıızkını ç'kaımaK ıçin bustmtun demze veımış kendını. t Sur.dı ancak ayda bır evme uğruycrs dıyor Tevze O da kır.na so"up s2mak, kaıısoru dovup, ağ Jaie: Müthiş, çok müthiş! diye, tekraıladı. Adam devam etti: Zehıa kız şımdi nerededir. ne yapar? O'u mu, dırı mı? Bılm'jorum. F'^at Mustafadan ve Kaptandan kaçmakla nelerden kurtulmuş olduğunu öğrenecek olsa, her halde en bedbaht anında bırdenbıre dunyanın en mesud kadını oluverırdi Jale dalgın dalgın mırıldandı. Onu olcurecek mısın z? Neler soylüyorsunuz! Adam kahkahalarla guluyordu. Jale de gülmeye başladı. Yarıı, romanda demek istiyoruın. Zehra kıza nasıl bir kader hazırln orsunuz, merak ettım. Adam cıddileşti: Onun hayatta yapamıyacağl şeyı yapmasını istiyorum. Bütün :htırasiarı, hayalleri hakıkat olacak. Uç adamla da ayn ayn hayatını yaşıyacak. Üç hikâyede de muthiş ınkısarlara uğnyacak. Sonradan onun buraya, bahçesine. defınelerının başına dondüğünü tasavvur ediyorum. Her halde bu evde ölmeM. Belki kuyunun başında, belki duvarm kenannda, belki ıncir ağacının altmda .. Jalt: Beiki de inkisara uğradığı ve hâlâ ihtıraslarma gem vuramadığı içm kendını oldurur, decu. Faka't bunu soyiemş olduğuna bunu soyiemş olduğuna pijmaa oldu. Adam lâkayd: Fazla dram... dedi. Jale ürperdi. Hayat, romanlara nazaran ne kadar daha büyük ve karanlık dramlarla dolu! Bunu birdenbıre derınden, sarsılarak hısse+miştı. Eğer Kralıçe kanser değılse, eğer kendıni bıle bıle oldurdüvse'.. Ama neden, neden? Doymak bilmez ihtirasları yuzünden belki. Olamaz mı'' Eluıi uzatmak, adamı dürtüklemek, sormak istıyordu: t Zehra kız kendıni öldurdü, bunu yalmz ben bıhyorum. Söyleyın olamaz mı, ölduremez mı?» ve bunu yapmaktan korktuğu için bamba^ka şeyler söyledi: Böyle düşünmek, kurmak ve bir başkasuım hayaSını yaşamai meraklı, heyecan vericı doğrusu... Roman î'azmak âdeta eğ'enceli bir şey! Kendi kendınize güzel bır masal anlatır gıbisiniz sız şimdi. ^|iam omuz silkti: Ben Zehra kızın hikâyesini oldukça acı buluyorum, eğlenceli değıl. Jale telâşla atüdı: Ben de! Fakat siz nihayet bir şev hayal edıyorsunuz, hakîkatle yalanı kanştınyorsunuz, bu o kadar acı olmamah aanıyorum. O acıyı anlatmak için kendimin de av nı şeyı oldukça dermden (iuymdm. Zehra kızla beraber fe'aketını paylaşmam iâzım, değıl mi? Başka turiusu iyı olmaz sanıyorum. Slzm sahnede rolunüzu nasıl hissetraenız lâzımsa, benım de yazaca setraenız lazımsa, benım de yazacai ğjn romanı aym kuvvetle kendım de, içimde bulmam, duymam lâzımdır. İlk defa tiyatrodan bahsediyordu. Jale şaşkın kaldı. «Demek artist olduğumu unutmamış!» Biraz daha tiyatrodan bahsetmesini istiyordu ama, gururu mâni olduğu için bahsi o tarafa sürükliyecek bir tek kelime söylemeden sustu. Adam devam edıyordu: Hepimiz için aynı şey. Zehra bu yüzden beni alâkalandınyor z*ten. Onun için olanlar bizim için de daima olabilir. Kuvvetle hisaetmez misiniz? Hayatanızın değifmesi için bir sokak kıvnlmak bile kâfi bazan. «Işte orada, önünden geçiyorum, bir adım daha, yanındayım! Eğer istesem herşey değişebilir!» dıye, heyecanlandığımız zamanlar olmaz mı? Sonra da «İstesem benim olacaktı, budalalar gibi, süründüm ve geçtim!» diye, bütün ömrümüzce sürecek esefler, acınmalar... Hem de bizi bekhyen şeyin iyi mi fena mı olduğunu bümeden, anlamadan... Jale hatırladı: Bastaratı 1 tncı sahıiede kisvesi altmda memleketimize sokulan casuslann faaliyetlerini tesbit ve tanzim ettıği tahmin edılen Hüsejin Durmaz hakkındaki ilk süpheler Bulgaristandan gelen kalabahk göçmen kafılelerinın mısafırhanelerde bekletildıkleri günlerde başlamıştır. Karpuz bütün kaba saba görüSırkecideki misafirhane civarmda nüşüne rağmen ne kadar zekidir! vazifeli bulunan Birinci Şube me En usta manavın size: murlan pejmürde kıhklı bır adamın Kankırmızı diye seçtiği kargöçmenlerle yakından alâkadar ol puzun kabak çıklığına lia»biHr duğunu ve Birinci Şube tarafından kaç dcfa şahid olmuşsunuzdur. Demuseccel bulunan bazı şahıslarla nir ki karpuzun ağın hışırdır. Al şüpheli vaziyette görüşmeler yap benden de o kadar.. Eskiler: tığını görerek kendisini takıb etrni. Ağır ol, molla desinler! diye ye başlamışlardır. Her şeyden bıha bir nasihat yapmışlar.. Onu bilerek ber olarak meşum çalışmasına de bilmiyerek dinliyenlerden hazer. vam eden Hüseyin Durmaz bu ara Kim ki ağırdır. Bir mollalık vardır da çeşidli kıyafetlere girmeğe baş ve kim ki molladır. Biraz kabaklamıştır. Bazan dılenci kıyafetıle tır.. memnu mıntaka civarmda dolaşrnış, Ama karpuzun olgunu hafif olur. bazan da yuksek sosyetede görül Adamın da öyledir. Kimseje yük müştür. Hüseyin Durmazı büyükj olmaz. Fakat sallamalı Içi ses vebir dıkkatle takıb eden memurlar < rirse boştur. Bütün bunlara rağmen nu suçüstü yakalamaya çalışırlarken insan da, karpuz da kesilmeden içimemleketimize aid her hangi brj ni belli etmez. Onun içindir ki; ben malumatı şifreli olarak dışarıya her aldığun karpuzu keserken: gondermemesine de çshşmışlar. Ve Ya kabak çıkarsa! Ben korkabu arada Bulgaristana yollanan ba nnı... Ve ekseri kestirir öyle alınm. tnsanlann da eğer if rengi belli zı mektublan ele geçirmişlerdir. Bır müddet evvel gene memnu mıntı filmamış ise hazer lâzımdır. Çıinkii kalar civarında ve dilenci kıyafe iyi çıkacak diye seçer Jtabak butinde dolaşan Hüseyınin bir kaç poz lursunuz. resim çektiği görülmü} ve kendisi Bu her zaman size karpuzu taksuçüstü yakalanmışür. Hüseyin dim etmiş olan manavın dalavereDurmazın üzerinde yapılan araştır sinden ileri gebnez. Çoğu zaman iyi mada bir miktar para, değişik isim seçtim sanarak +«ltHrni eder. leri havi birka; nüfus kâğıdı ve bir Onun için naho? sürprizlerle karşıtabanca bulunmuştur. laşmak istemiyorsanız karpuzu kestirip ahn« insanı da rengi o zamana Vaziyetin Ankaraya bildirilmesi kadar belli olmuş üzerine Ankaradan gelen Gamızon çmız. Mahkemesi hâkimlerinden biri HüUnutmaym ki tariadan kopntuj seyin Durmazın ilk sorgusunu ya her karpuz olgun olsun, hışır olsun parak kendisini tevkif etmig ve bize sunulur. Siyaset piyasasına arAnkaraya sevketmiştir. Bulgarısta zedilen her insan da... Karpuz gibi nın memleketimize sokabildiği en olgun olsun, kabak olsun gene biazılı bir casus olduğu tahmin edilen zefevkalâdedir, kankırmındır, Hüseyin Durmazın duruşmasına aslandır diye sunulur. Lâkin bir Ankara Garnizon Mahkemesinde kere önümüze geldiği zaman ne hışır olduğunu »nlarıı.^ manava başlanılmıştır. iade edemezsiniz. B. FELEK Tahranda diinkii görüşmeler Dün 450 seyyah geldi Dun saat 16 da Fransız bandıralı Champolllor: gemısıl» lın'anımıza 450 turıst gelnu^Ur. Ekserısi Fransız olan »eyyahl&r aıa»ında Isvlçrell, Belçıkalı ve Kanadalılar da bulunmaktadır. Turıstler Marsılyadan hareketle Sidlya, Pıre, Selân.ğ« uğrıyarak Istanbula gelmijlerdır. Muöanya yolu lle Bursayı gezdıkten sonra Marsllyaya doneceklerdir. Gelen yolcular arasmd» Ispenyan Vensan adında Eskişehırde doğmuş v« 1922 de memleketimlzden ayrılmış bir sahısta vardır. Vensan. ana vatanı gormekle son derece hevecin ve 'ov'e auyauğunu, senelerdenueıı bunu arzu ettiğini ve Istanbulu degışık güzellıkta Bostarfat 1 inn sahifede muzakerelerindeki İngiliz heyeti başkanı dün mesai arkadaşlarının refakatinde Iran Parlâmento binasanı ziyaret etmis ve Medis Reisi tarafından karşılanarak muhtelif milletvekillerile petrol meselesinin halli için ileri surülen İngiliz görüşünü kendilerine izah etmiştir. İngüiz tekliflerine tranlılann verdikleri cevab dün gece Londra ve Tahranda aynı zamanda yaymlanmışUr. ÖLÜM Deniı Kunnay Albayı merhum Velı Beyln kızı, Yuzbaşı Mehmed Emın eşi. emekll Albay Ekrem ve Kurmay Albay Arif Bllenin valldeleri, Bayan Muht»fem, Iffet, Yıldızın kaymvalıderl, Bartın Orta olrul Müduril Ihsan Atakeren ve istanbul Merkez K. Kıtalar komutanı Yarbav Cevdet Atakeren ve Sadde Gunerenln ab'aları ve Devlet D Ama şair, onu unutuyorsunuz! Yolları tercumanı Muvalckar Bılen VQ Nezıh Bllen, Ankara HuKuk Belki Zehra kızı o kurtaracaktı. son smıf öğrencilerlnden Ayten Bılen Evden kaçmasayc'ı, hayatmı ona ve Ah Bılenle Orval Bilealn babaannelerı salıhatı nısvandan vermış olsaydı demek isnyorum. Şaire inanmak, tutunmak istıyorNİHAL HANIMEFENDİ du. Sankı kralıçenın mucadelesı, I 19 a^astos 951 gunu Sultanahroeddekl umıdlerı herşey şaıre bağhydl. I hanes:nde vefat etmiftır Cenazesı Mer. Kraliçeye hak verdırmek istiyordu. I kezefeıdı hat.resıne defneaılmıştlr. Al1 lah garllu ratunet etsın. Arkası var • ±
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle