16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Afastos 1951 37HHTJKT1 prestige Ba$hca mutfak efifası mağazatarmda taUhr. İ LLU R İ Ş W Fıncanctlar, Rıza Pa$a Han 71/2 KIZ ERKEK İTALYAN LİSESÎ ve T İ C A R E T O K U L U Yeni öğrenci kayıdlarına baflanmıjtır. Orta Orta Ticaret Lise Lise Ticaret Bolümleri rardır. Mezunlann resmi okul mezunlarının bütün kanunî haklannı haizdır. 62 senelık muessese ciddiyet ve başana Ue tanmmışbr. İsteyenlere tafsılâth okul broşürü gönderilir. Beyoğlu, Boğazkesen, Tomtom sokak No. 11Tel: 41301 Kiralık Geniş Bir Bina Aranıyor Lâboratuar olmağa elverişli 7 0 0 8 0 0 M2 lık bir bina kiralık olarak aranmaktadır. Müracaat. Sırkeci Hocapaşa Cami sokak, Guneş Han, kat 2. Telefon: 28297. Nişantaşı, Çınar caddesi Resmî liselere muadil AutoLite AKÜMÜLÂTÖRÜ i»ter etomebildt iıt«r komyonda kullanilıin, fu hufujiyetl«re sahiptir s * * * KVKAlAOE MAtf KUOMti DOvENİLECfK HİZMfT AZ MAMAf 5590 sayılı İstanbul Ticaret vt Sanayl Odalan Kanunu ve bu kanunun tatbik »eklnıi gösteren tüzüğün mer'iyete girmi» oldufu malu mumız bnıhmmalrtadu. Kanunun ve tüzügün bize bahşettiği bu imkândan lâyıta veçhile istifade edebilmemiz ancak bu hususta göstereceğimiz alâka ile mümkün olabflecektir. Yeni kanun, odalartn mklet merkezini meslek komitelerine vermiş bulunmaktadır. Bu komitelere vereceğimiz ehemmiyet ve mes'ek komitelerine göstereceğimiz bâlsili, tecnibeli i; adamlan mesailerı netıVesinde istanbul Ticaret ve Sanayi Odasnm beynelmilel çaptaki ehenuniyetini saglamış olduktan başka memlekete hadim bir teskılât haline getinni* olacağız. Bu maksadı temınen meslek gruplanrıı kendi aralarmda adaylarraı; görüsmelermi mümkün kılmak düfüncesile Oda 4 salonunu meslek mensufolannın emraıe tahsia ebmştir. Bu meslek gruplarmın ıçtıma edeceği salon, gün ve sartleri aşoğıda gösteribniştir. Salon Tarflri NOJJ Saati Tahril edilea rrupun numaraa 22/8/1951 1 10 dan 12 ye 1 inci grup, yaprak tütün zümresi 2 • » 2 nci grup, mensucat ham maddeleri 3 » » 3 üncü grup canlı hayvanlar zumresi 4 > » 4 üncü grup, hayvan mansuHerı zumresi ÖĞLEDEN SONRA 22/8/1951 1 14 ten 18 e 5 ıncı grup, av derilerı ve kürkler zümresı 2 » » 6 ncı grup, yumurta, patates, soğan ve emsali zümresı 3 » » 7 nci grup, balık tutanlar, balıktan yiyecek maddeleri ve emsali zümresı 4 > > 8 inci grup, yag, peynır, yoğurt zümesi ve benzerleri ÖĞLEDEN EVVEL 23/8/1951 1 10 dan 12 ye 9 uncu grup. zahire, hububat ve bakliyat zumresi 2 > » 10 uncu grup. yağlı tohumlar zümresı 3 * > 11 inci grup, ya» tneyva ve sebze zümresı 4 • > 12 nci grup, kuru meyva zümresı ÖĞLEDEN SONRA 23/8/1951 1 14 ten 18 e 13 uncu grup, kantariye zuımeU 2 > » 14 üncü grup, fırınlar zamresı 3 » > 15 inci grup, nebati yağlar zümresi 4 » » 16 ncı grup, manıfatur» ve tuhafıye zümresi ÖĞLEDEN EVVEL 24/8/1951 1 10 dan 12 ye 17 Elbise zümresi 2 » > 18 Mefnısat zümresı 3 » » 19 Jüt zümresi İşletmemizm Kozluda eskl larvar yanında yapbracağı nhtım du4 » » 20 Kuyumcular zümresi van inşaatı kapalı zarf usulü ve vahldi fiat esasfle eksiltmeye konul ÖĞLEDEN SONRA mustur 24/8/1951 14 ten 18 e 21 Makıne ve yedek aksamı züm2 Bu insaat için İşleteıemir tarafından verilecek malzetne ekresi siltme dosyasmın hususî şartnamesinde yazıhdır. » » 22 Otomobil zömresi 3 Bu işin tahtnin edılen beddi 57500 liradır. » » 23 Demir ve madenî eşy* rüm4 Muvakkat temınat mıktan 3790 liradır. resi 3 Eksıltme evrakı 10 ]ıra mukabilinde Zonguldakta Etüd ve » » 24 Hektrik âlâb ve maizemesi Tesis Müdürlüfünden temin edilebilir. zumresi ÖĞLEDEN EVVEL 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerm ihale gününden uç gün e w e 10 dan 12 ye 25 Musiki. fotoğraf. sinema ilâtı line kadar İşletmemiz Etüd ve Tesis Müdürlügüne nrüracast ederek 25/8/1951 zümresı ehliyet vesikası aimalan lâztmdır. 26 Cam zümresi 7 Eksıltme 31 ağustos 951 Cuma günü saat 16 da Zonguldakta 27 Zuccacıye zümresı İşletmemiz Etüd ve Tesis Müdürlüğü binasmda yapılacaktır. 4 > > 28 Tubafıye hırdavatı zumreEİ 8 Teklıf zarflanm eksiltme şartnamesine göre tanzim edılmiş 1 10 dan 12 ye 29 Tıbbî ecza ve âlât zumresi olarak ihale günü laat 12 ye kadar makbur mukabilinde İşletmemiz 27/8^1351 2 30 Kimyevî maddeler zümresi genel müdürlüğüne teslım edilmiş olacaktır. 3 31 Odun ve kömur zumresi 9 Postada vâki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 4 "İZ Akar vakıt zümresi 10 İşletmemız vesika verip vermemekte ve ihaleyi yapmakta ÖĞLEDEN SONRA tamnrrıen serbesttir. (13393) 27 8/1951 14 ten 18 e 33 uncu grup, bankacıhk zumresi » » 34 üncü grup, sigortacıhk zumresi » » 35 Deniz, kara, hava vasıtalan Fritz Müller marka 20 plâkalı yüksek verimli büyük hidrolik işletenleri zumresi nebati yağ preseleri ve kavurma kazanları. Ander5:>n marka » » 36 ncı Rrup, naklıye komisyonotomatik preseler. 15 tonluk kamyon çeken baskuller saüşa fTikı^u zümresı arzedilmektedir. Safcj yeri: Yahya Kerim Onart Ticarethanesi. ÖĞLEDEN EVVEL Yemis Çarşısı No 15, İZMIR. 28 8 1951 10 dan 12 ye 37 ncı grup, gümrük komisyonculuğu zümresi^ » » 38 inci grup, inşaatçılar zümresi » » 'S uncu grup. kerestecilik ziimresi » » 40 ıncı grup, kâğıd zümresı Cağaloğlundaki Kuruma aid binaıun bahçesi gerisinde kârgir ÖĞLEDEN SONRA ambar binasmın dahilen tadili (5600) beş bin alb yüz lira muhammen 14 ten 18 e 41 ITJCI grup kitab zümresı 28 8 1951 1 bedelle ve kapalj zarf usu'ü ile eksiltmeye konmuştur. 2 » » 42 nci erup. muteahhidler zümİhale 29 Ağustos 951 çarşamba günü saat 11J0 da Cağaloğlundaresı ki 17 numarah şube binasındaki idare kurulunca yapılacaktır. Geçici » > 43 uncü grup, hususi mektebler, teminatı (4501 lıradır. İsteklıler şartnameyi ve plânı 5 lira mukabriınhastaneler zümresı de Kurura veznesinden alabilirler. (13097) • » » 44 üncü grup, otel ve eğlence * e r 'en zümresı ÖĞLEDEN EVVEL 29'8/1951 45 1 10 dan 12 ye 45 inci çrup. sinema ve tiyatro ViTAMiNf BOLKALORiSi YUKSEK TABii (OCUK MAMA5I Ticaraf ve Saıayi Odalan Meslek Kurulu Üyeltrimn Dikkaf Nazarına ARI UNLARI YUZDE YUZ SAF BU MEMLE&TIN AMPULÜ AmarikodaVı Generol Electric rabrikolarında kulianılon aym modern makıneler ve aynı iptidai madd« ıl« Topkapıda TüHc işcısi tarafından imal «dit*n,GE ampulleri piyasada. satın alab«l*c«§f«ıü en üstün ompuldür. GIDALARIN EN ALASIDIR • 1 İıışaat İlânı GE NERAL ^ ELECTRİC Ereğli Kömürleri Işletmesi Genel Müdürlüğünden: Bol ışık verir, fazld dayanır Zırhlı Birlikler Ast Subay Okaluna Öğrenci Alınma Sartları 1951 1952 öğretim vüı içto: Ankarada bulunan zırhlı birlikler ast subay okuluna aşağıda nl« telikleri haiz öğrenci alınacaktır. Kayıd ve kabul müddeti 15 ağustos 1S51 «aK.tm^ı^n 10 «yhll 1851 « 1 | M « I M kadaıdır. A ARAN1LAN NtTELİKLEB: 1 Turk uyruğundan olroak. 2 OrtBoknl Teya Mllll E£Hira BakarJığmca Ortaokul muadili kabuJ edilen bir okuldan mezua obnak vey» orrtaotuldan yüksek bir ok"Uİdan tasdiknameli bahmmak. 3 16 yaçtm bitirmis. 23 yasuu bitirmemiş olraak. 4 Askerl T«ya sivil okullanndan birisinden vuktort yüzündett pkanhrns olmamak. 5 Tahsile fki «eneden faals ara vermemek, B İSTEVİLEN BELGELEK: 1 Dılekçe. 2 Nüfus cüzdanı veya nüfusça tasdadi ve fotoğrafü sureti. 3 Bir seneyi ceçmemia as< kâğıdı. 4 Kendisinin ve ailesinin iyi ahlâk sahibi olduğuna dair mahall! hükuraet baskanhgınea ahnacak doğruluk kâğıdı. 5 Twn tesekküllü askerl bsstaneden zırhlı birlikler ast subay oknhma girer ka\ıdh saglık rapc.ru 6 Ortaokul diplomasi veya daha yüksek okul tasdiknamesl î Ömeğine uygun Ntjterce tanzim edürniş taahhud senedi. C ÜMTTMt M\DDELER: 1 İstekliler Ankarada dogruca Okul Komutanhğına, Ankara dışında bulunanlar askerıik şube başkanlıklaraıa müracaat edeceklerdir. 2 15 afustot 1951 tarihindcn ev\el vapılan müracaatlere cevab • } verilsin veya verllmesin hüküm«üzdur. • İ 3 Namîedlerin staja sevke kadar iskan ve İBşelerinden okul t sorumlu deSildlr. Her sahsın Ankarada bulundukları muddetçe iskân i ve ıaşeleri lc«ıdilerine aiddir. f 4 İsteklil« (B) fıkrasuıda sıralanan belgeleri 20 eylul 1951 akşamına kadar okulda bulundurmak mecburi% etındedirler. Evrakıru tam olarak zamanmda ekulda faohmâurmıjranlar hiçbir hak taleb cderaezler. 5 Müracaat fazla olduğn takdirde kadro nisbetinde seçme hakk< okula aiddir. Kabul edilmiyenler hiç bir hak taleb edemeder. Nan'zedierin gidis ve dönü» yol stasraAan kendılerine aiddir. 6 Taliblerin (ahtslamıa v» askerik şubelerme oknla gelmeleri için davetiye gönderilmedikçe bicbir namzed okuia gelemiyecektır. 7 Talıblerin sthhl muayeneleri. askeriik şube başkanlıklannca en yakın askerî hastanelere sevk^dilerek yaptınlacaktır. Okula giremez kayıdh rapor alanlarla. evrakını zamarunda ta l mamhyan taliblerin evrmklan okul* gönderılmıyecek, kendılerine i'^a edılecektir (12653 2302i Hazır Saiılık Nebati Yağ Preseleri T.H.K. İstanbul Şubesinden: s » Şisli Terakkî Lisesi 72 senelik bir maziye malık olan okulumuz, bu vıl yeni yaptırdığı ^ı • 't n ve kalonfeıli binalara taşınacaktır. ÖĞLEDEN SONRA ÜÇ SAAT YABANCI DH. O^rRENIMİNE TAHSİS EDİLMIŞTIR. BU DEHSLER ECNEBİ ÖĞHETME*ILER TAPAFTNDAN TEDRİS EDİLECEKTİR. Bıtırme imtiharJanndaki başarısı. ku\\etlı oğretmen kadrosu, şuurlu disiplini. çocukların sıhhatine. terbiye ve tedrısıne gosterdiği itinasile tanınmış olan okulumuzun ANA. İLK, ORTA ve LİSE kisımlarına GÜNDÜZÎ.Ü YT. YATILJ KIZ ve ERKEK öğrenci kayhna başlanmıştır. Müracaat saatlerı: Pazardan başka her gün (9) dan (17) ye kadardır. 2 2 4 29/8 nssı 1 » 2 4 30/8'1951 1 AutoLite AKÜMÜLÂTÖRÜ TSrtir* MIIMIUIİ : Traktör Sahiblerine Müjde: H H etj başta gelen römork fabrikalarından * * 3 4 1 2 2 30/8/1951 O TOT ORK Svrviı Utaıyomı fıaı Tafctlm, 9 16 ncı grup, garajlar zümresi 47 ncı grup, tellâllar zumresı J8 ınci grup, değırmen ve temizlemp yerleri ÖĞLEDEN SONRA 14 ten 18 e 49 uncu grup, çüolâta, benzerleri. glikoz benzerleri ve pastane zümresi 50 ncı grup, zeytınyağı vesair yağlar, sabun yapanlar zümresi * » 51 inci grup, konserve ünal edenler zümresı » 52 nci şrup, ispirto. ispirtolu ıçkiler benzerleri zÜTtıresi ÖĞLEDEN EVVEL 10 dan 12 ye 53 üncü grup, yün, ipliği, yünlü, mensucat, şodi, şapka kloşu züm. 54 uncü grup, pamuk ıplıgi, pamuklu mensucat benzerleri zümresi ipek, sun'! ipek » i 5 ınci grup, 5 benzerleri mensucatı zümresi » » 56 ncı grup, Örmc Mnayiı zümresı ÖĞLEDEN SONRA 14 ten 18 e 57 nı erup, boyah^ne'sr zumresi » » 58 inc maden sanayii zümresi » » 59 un<"U grup, ahşab sanayıı zümresı grup, deri sanayii züm60 > » » > » » KAYSERİ YE GİYARI ELEKTRİK ANOMİM ORTAKLIĞ! İDARE BAŞKANU&NDAN: Ortakbğımızın 17 Ağustos 1951 tanhinde vapılması kararlaştırılan ve evvelce ilan olunan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTTSI Kanunî çoğunîuk hâsıl olmadığından yapılamamistır. Esas mukavele ve Ticaret Kanunu hükürrTeri dahiürıde ikinci olağanustu gensl kuru] toplantısı 21 Evlul 1951 tarüııne rast lavan CÜMA BÜnü Mat 14 te KavserHp Maarif harcnda bulunan ortaklık merkez binasmda yapılacaktır. İkinci olağanüstü: Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklann hâmıl olduklan hi«s« «enedlerlni veva hârnil olduVlan senerllerın numaralannı ve kıymetlçrini gosterir m'isbıt vpsıka'an toDİantı gününden bir hafta evvel crtakhk verıe<= ne nakbuz mukabilinde vermeleri lânmdır. Ortaklık esas mukavele ve " qret Kan.unu hükuTİerme göre hissedarlann bu^ün ve saatte toplanbda asaieten ve ^erek vekâleten hazır bulunmalan ve vekâleten bulunacak ortaHaım usulüne muvahk vekâletaEmeyi hâmil bulunmalan ve vek'lleruı şahsan ortak ve oy sahibi olrnaîan ve 17 Aeus+cs 1951 tanHndeki toplantl için yatınlan hisse senedlerıle vekâletnameler geri alınmadıgı takdirde ikinci bir toplantı icin de muteber olacağı lüzumu ilân olunur. Olağanüstü genel kurul ikinci toplann gündemi 1 SızırGöksudan elektrik istihsah ıcin yapılacak tesisata muktazi sermayeyi temin rraksarfile ortaklık serma^osnr 1 mılyon (% 12S nisbetindei arttırüması su>etiie <;ermavenin (1 800 000) liraya çıkanlmaşı hakkındaki idare kurulu serekçe rapomnun okunması. 2 Yeniden ıhraç edılecek hısse senedleri mukabilinde ortaklık sermayesinin 1 milvon hra arttınlması suretıle sermayenin (1800 000) lırava çıkanlmaşı ve n'zamnamenın (Sıret sern^vesi behen 25 Türk lirası kıvrmtırrle h5miline mubner 32 000 hisseye munkasem 800 000 TwV lırasından ibarettir " Hıve v^>zılı ı olan 7 nci maddenır 1 ıni i'k'"='nın (Sirletın =eı n ı <ı bcherı 25 Türk lira>=ı kıvmetinHe hâTiiline muharrer 72 000 h ~seye munkasem 1.800 000 Turk lirasından ibarettir .) şekıın .e değiştinlmesi, 3 Yeniden cıkarılacak hisse senedlerinin ihraç şeraitıle eski hısse senedleri hâmillerinin yeni hisselerıni kısmen veya tamamen t^ahhüd etmek hususunda hakkı ruç}Tina mohk olup olamıyac?klarının ve isbu hakkı ruçhanın re eıbı seraıt dahılınd« ve ne kadar muHdet zarfında ve ne şekil'erle ıstimal olunacağının t»yın ve tetbiti. HEABERT VIDAL and Co. Saiılık Apartıman Taksimde Sıraselviler caddesi 6 katlı apartıman satı lıktır. Tedıyatta kolnylık gös terılecektir. Mürs''pt: 10 14 İ H I M arası 43104 «•••• Fabrikası Mamulitı 3 FABRİKA * TONLUK, KAROSERLÎ EJ frenli, 6.50x16 eb'adındakl Dört lâstiği ile komple römorklartmız T. C. Ziraat Bankasının Türkiyeye Münhasır Kiralık Apartıman Amerilcan nrbilvalı, kaloriferli sıcak sıı 4 oda. tam konforlu Bevglu Sıraselvı ier No 110 Çshan apartımanının iki dairesi kiralıktır. Kredüi tediye sabslan ile sayın müşterilerimizin emrine «atııa areedilmiftif. MEHMET LA>IET İSTANBUL KAVALA Telefon: 40430 42673 İthalâtçısı Tahir Hjn Galata. istanbul ^ H Kapıcıya rruracaat. • • ÖĞLEDEN EVVEL 10 dan 12 ye 61 inci grup, kundura sanayii zümresi * 2 J > » 62 nci grup, kauçuk sanayii zümresi » 2 » » 63 üncü grup, kiraya sanayii züm resi » 4 » i) 64 üncü grup, ecza sanayii zümresı ÖĞLEDEN SONRA 31/8/1951 1 14 ten 18 e 65 ıncı grup, toprak sanayii zümresi 66 ncı grup, maden ve tasfiyesi zümresi » 2 ». » 67 nci selüloz sanayii zümresı » 3 » t 68 irrci grup, tabı, sanayii züm• resi > 4 > > 69 uncu grup, emlâk tellalları zümresi » 5 > • 70 inci grup, kundura levanmaü zümresi » » » Tl inci grup. halı, kilim tacırleri zümresi Bu toplantılara i|tirakinizın gerek memleket menfaati ve gerekse kendi menfaatinlz iktizatuldan bulunduğunu kaydcıler, tejrıfıniıi ehemmiyetle riea ederiz. Faal Komıte 31/8/1951 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle