16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTRÎYET Bundan tam 42 yıl önce bir yaz Babası Ahmed Izzet Bey de meshur gecesi sabaha karşı Akbıyıkta ah olmamakla beraber bir şair... Dişab bir evin önündeyiz. Kapınm vanı var. Onlan takib eden ve deyanındaki pencerenin aitında 1516 desinin ismini tasıyan İsmail Galib yaşlannda bir delikanlı duruyor. de daha mekteb sıralarından başBiraz mütereddid, biraz yorgun, hyarak şür yazmağa ve şiir okurnuayyen fasılalarla pencerenin roağa merak sardırıyor ve fakat kafesine fiskeler indiriyor. Belli ki ! babası Üsküdarda bir ramazan gebu bir parola... Ev halkı taraiından l cesi onu ahır gibi, depo gibi bir duyulmasını isteseydi şüphesiz da yerde oynayan bir tuluat kumpanha fazla gürültü edecek, belki de j yasına götürünce küçük Galib ankpfasi yumruklayacaktı. ' lıyor ki o bir şair değil, bir aktör Zvet bu bir paroladır. Çocuk her olmak üzere dünyaya gelmiştir. Bu skşam olduğu gibi kafesin arkasm Galibin 57 senelik hayatuıda ilk ca basma entarisi ve beyaz boşör gördüğü piyestir. tüsü ile ninesinin belirmesini bekİlk oynadığı piyese gelince bu liyor. arkadaşları Muhsin Ertuğrul ile ve' Geîdım... Ge'dim... Sabırlı ol Sadi ile Akbıyıkta bir salaş sahnede temsil ettikleri (Nazife) pivesiev'âdım. Babanı uyandıracaksın! Bun'ar kaiesin arkasında her ge dir. Profesyonel olarak ilk i»irdiği ce duyulan sözlerdir. Ondan sonra kapı aralanır, delikanlı içeri süzü kumpanya Üsküdarda temsiller velür. Ayaklarının ucuna basa basa ren Fehim Efendi kumoanvasıdır. yukarı kata çıkar ve odasına gire Bu kumpanyanın o tarihe aid el rek son bir defa daha etra&nı din ilânlarmdan birinde (Galib Bey... ledikten sonra yorganın ucunu kal Hayat manzumesi) keluneleri göidınp kendisini yatağının beyazlığı rülür. Gene aynı ilânda Galib Beyin (Akif Bey) piyesinde ve (Taiçine bırakır. Fakat bu akşam her geceki sahne bibi aşk) komedisinde iki küçük tekerrür etmiyor. Kafesin arkasın rol oynayacağı da yazılıdır. İşte da kimse yok. Onun yerine kapı Turk tiyatro tarihi Galib ismini ou Bçılıyor ve eşikte, elinde bir idare ilânla beraber kaydetmeğe başlat. lâmbası, gecelik kıyaietile babası * * * görülüyor. Kendisile başbasa orurup hesab Ba saatte nereden teşrif küladık. 42 senelik tiyatro hayatının çük bey? üç aenesi Avrupada geçmiş. Gerı Eda mütehevvir, nazarlar gazub, kahyor 39 aene... Demek ki bu 39 ses perde perde irtüa kazanmada... senede yüda beş piyesten 200 piyes Tiyatrodan değil mi? Şanoya oynamıs. Haftada bir piyes çıkançıkıyormuşsun. Aktör olmuşsun... lan zamanlar bu hesaba bittabi daKapı çerçevesinin, babasının pa hil değü... tiska entarüi vucudfinden artakaBu 42 yüda en fazla beğendigi lan karanhğı içinde, titrek, niyazrol Topaz..., en az beğendiği de kâr bir ses yukseliyor. Kral Lir'de Dük Dökent rolü... Bir daha yapmaz. İzzct, oğ Çünkü bu rolü her oynayifta bası lum, gel içeri arbk, bırak çocuk ağnyormuş. girsin... Kimbilir ne kadar uykusu Onunla yapüğım konuşmada Agelmiştir. merikan modası memlekete girdikBu, ninesinin her zamanki tatlı, ten conra mülâkatlarda bir kat dabir kadife gibi yumuşak sesidir. Fa ha kıymet kazanan malirm suali de kat nedense bu aksam babası üssordum: tünde mutad tesirini yapmıyor. Aktör olmasaydın ne olmak isOnun hiddeti söneceğine dakikadan terdin? dakikaya parhyor. Galib o kendine hâs gülüşü ile Seni evlâdlıktan tardediyoşimşek gibi cevab verdi: rum. Haysiyetimizi bir paralık et Aktör! tin, ailemizin şerefile oynadın! Se*** ni reddediyorum. Var, dilediğin yere git! Babası onu asker yapmak istiVe bu sözlerle Divanı Muhaserjat yormuş. Bir çok sınıf arkadaşlan, mümeyyizlerinden rifatlu Ahmed meselâ Şükrü Kanadlı, meselâ Veİzzet Bey kapıyı oğlunun yüzüne dad Garan general olmuşlar. Dekapatıyor. Hanei pederden matrud mek o da babasının sözünü dinledelikanh o saatte ne yapsın? Vü seymiş, şimdi general olacakmış. cud yorgun, gece karanlık... Bir ki Bundan İstanbul Belediye Reisine ra arabası bulsa da onunla arka bahsettiği bir gün «İyi ya, sen de daşlanndan birinin evine iltica et bugün sahnemizin generallermden se... İyi ama sabaha karşı araba birisin!» cevabını almış. nerede ve daha evvel onu tutacak Bence ikisi de yanüıyorlar. Eğer para nerede? Delikanlımız ayak aktörlerimize askerî rütbeler tevlannı sürüye sürüye en yakın vi cihi mutad olsaydı Galibin hakkl raneye doğru yürüyor ve bir taşı generallik değil, şüphesiz mareyastdc yaparak toprağa öylece u şallık idi. Çünkü o ve arkadaşlan zanıyor. tiyatro harbimizde tekbaşlanna ve İşte tiyatromuz, kurucularmdan toplu olarak az mı meydan muhaolan Galib Arcanı 42 yıl önce o ge rebesi kazandılar? ce, o şartlar aitında kazandı ve Sahnemizin küçük yapılı, fakat Galibin 40 yülık mücadelesi bu dev hüviyetli sanatkân dost ismataş yastığa başını koymasile baş il Galib Arcana, 40 ncı sanat seladı. nesi münasebetile tertiblenen mü*** samerenin hazırlıklan ilerlerkcn Dedesi devrinin tanmmış şairle uzun ömürler, yeni başanlar dilerinden biri... İsmail Galib Efendi... rim. T [HEM TIYATRO 5ehir E K K 1 E 40 yılhk Galib =habeneri 9 Victor Hugo nun neşredilmemiş Tazan: Gevad Fekmi Baskut Ofullanna hıtaben 1859 tarihinde yazdığı bir notta Victor Hugo şöyle der: «Bırakacağım bütün eserlerimin bunlar bir satır veya Adanadan piyasamıza gelen ha beyitlik olsa dahi benden sonra berlere göre haftalardanberi ölü tarafınızdan tasnif ve neşredilmedurumda olan pamuk piyasasmda «ini isterim.» Muhtelif sebeblerie bu haîta beklenrnedik bir yüksel bu arzu uzun müddet yerine geme olmuştur. Btrinci Akala 225 ku tirilmemişti. Bugün Henri Guilleruşa yükselmi.ştir. min büyük bir bağhlık ve sessizlik Diğer taraftan bir iki hafta e w e içinde şairin son arzularından biline kadar Almanlar pamuklarımı rini tatmin etmektedir. Şairin hemetinlerinden za 280 kuruş verirken bu fiatı 249 nüz neşredilmemiş bin yüz tanesini bir araya getirekuruşa indirmişlerdir. Bu da gösteriyor ki pamuk piya ı rek bizlere takdim etmektedir. Esasmda henüz tam bir istikrar mev serin ismi «Pierres» (Taşlar) dır. cud değildir. Dünya rekoltesinin Eğer o heyecan dolu mimar bu miktan tam olarak tesbit edildiği «taş» larla gözüne görünen şekiltakdirde bizim piyasa da istikrarını leri bina etmeğe vakit bulsaydı kimbilir ne abideler meydana gelbulmuş olacaktır. miş olurdu. Bu hafta fiatlarda bcklenmedik bir yükselme oldu NALINA M1HINA IÎİH 6n ta$awır ha»i değil »i? Pamnk piyasası istikrarsız eserlerine göre "halk,, Francois Perroux Paris Hukuk Fakültesi Profesörü Bu değişiklikler mecburi ilk öğ boyun eğer, iptidaî ihtiyaclara dikretim, teknik öğretim, memuriyet kat eder, ailevi ve içtimai hayatın kanunlan ve yedek subay kanunlan ilk şartlanna riayetkâr olur. gibi müesseselerin, hattâ kalifiye O, halk kadar sefil olmamakla işçiye, mühendis ve memurlara im j beraber onun kuvvet ve fazileüne kinlar bahşeden modem iktisadi sahibdir. O da işçi ve köylü ile beyattaki tadiiât tesirile ' olmuştur. ' raber halkın mederiîyet yolundaki Halk adamlan ve onların oğullan vazifelerine, anasıra karşı mücabir çok yollardan faal ve çalıskan, delesine, insan simalı mahlukların proleterliğe yer vermek istemiyen ilk ihtiyaclannı ve şereflerini tatbir burjuvaziye eriîmektedirler. Fa min maksadile lüzumlu ânullerle kat bunlardan sonra gelecek inkıraza ittifakına şay» a n varistir. uğramif aristokraıi ve züppe bur*** juvari kadar iddialı, iktidarsız ve Halkın sefaletini göstermekle. ogevşek olacaklardan sakınmak ge na ve istikbaline olan itimadını arek. çıklamakla Hugo dünyanuı ve Hiç değilse bir müddet için bu I tarihın her kösesine nüfuz eden halk iptidaiüğin mesud baskılanna I bir mesaj yayroıştır. DUCASTEL Radyo îzmir Fnannda Sergi Sarayı Holünde İstanbul Sergisinde Güzelli^i göz kamaşüran fiatı hayrette bırakan üstün makineleri MEŞKÛBE İNAN ile Dr. SELÂHATTİN GÜVENÇ Evlendüer. 10/Vm/951 Bngün en beğenilen taat: ARDATH 17 T a ş l ı fsviçre Hassas Saati DUCASTEL Radyoda İthalâtçı kânmız yalmz % 20 dir. Türkive Mümessilliği: A. HÜSEYİN ŞAKAR Galata. Bankalar, Perşembepazar Yoğurtçu han 3/4 Tel: 49404. Saat paviyonunda SAYIN HALKIMIZA Bir öğle yemeği sıhhatinize neşe katar, ancak bu yemek BAĞDAD KEBAB LOKANTASINDA olursa Galatasaray İstiklâl caddesi A cara sokak No. 13 (İ$ Bankası yarıında) Bağdad usulü kuzu kebabı her gün bulunur. BU7 REVUSUNÜN Son Veda Temsüteri İYİLERİN EN ÜSTÜNÜ Bu harikulide gösteriyi gö25 senedenberi halk muhtelif traş bıçaklannı tecrübe ettikten | I rebilmeniz için 4 gününüz kaldı, acele ediniz. sonra neden POKER PLAY traş bıçağını tercıh ediyor. Çünkü: ; POKER PLAY tras bıçağı kalite ! itibarile yüksek ve 0 06 0 08 ve | 0,10 traş bıcaklan her makineye i uyîuğu gibi herkesin de tercih et I tiği tras bıçag.dır. (150) Hele sen bir dene sen onu gene Gene kiz; Allaha yalvar ve dua et »ana da Kızılay Hemşire Okulu Aksaray İstanbul. i (klnd) HENŞİRELİĞİ nasip eylesin Bu vecizelerde, bu ritmlerde ve Vali radyoda eknıek ve imar notlarda ne kudret ve ne büyük meselelerini izuh etti Vali ve Belediye Bajkanı, dün gec« bir hamle var: Günbegün ne mu21JO da Istanbul ndyosunda bir ko azzam bir hazine toplanmış! Bunların içinde Hugo'nun yaşaııuşma yapmıştır. Prof. Gökay İstanbulun eknrıek. İmar, odun; kömür mese dığuıa tatlı bir hayranlıkla şahid leleri üzerinde durmus alınan ve alına oluyoruz; onun şikâyetlerini, hidcak t«dbirleri Izah fOnıştir. Bu aı»da, detlerini ve sa^halarını dinliyoruz. Vali v« Beiediye Ba;k&nı üç ay zarfında cehrimlzde cereyan eden soıyal, Fıkir mekanizmasma karşı olan tekültürel hiditelerl», turistlk ziyaretle cessüsümüz bu büyük misalde akre de temas etmıştır. li otomatismi dehanın yaratıcı hürİstanbul Sıhhat Müdiir Muavini riyetine bağlayan rabıtalan korku ile müşahede etmektedir. Siyasî Bursa Valisi oluyor merakımız ise, en derinden ve poHaber aldıtımıza göre, istanbul K hk Müdür Muavini Dr. Zeki Bllgın. litikacılıkla hiç alâkası olmadan Bursa ValUltine Uyln edllmiftlr. Burm halka gösterilen bu sevgiyi benimVali Vekilinln de, münhal valuiklerdea siyor. Onun manası bir devrin, bir birü» toyin edileceğl «öylenraektedlr. Tki yıla yakın bir zamandanbert tefa rejimin, tek bir milletin hududlarimlz SafUk Müdur Muavtnliti vMife rını her cibetten aşıyor. cindc bulunan Dr. Zekl Bilguv, btreok Franuda 1820 1870 seneleri vtllyetlaimlzde Sailık Müdurü olarak arasında halk adamlan vtzife fdrmüıuır. Victor Hugo'nun tetkik ettiği Orgeneral Izzeddin Çahşlann (•e dehasının biraz da yükselterec cenazesi kaldırıldı tetkik ettiği) halk adamlan hıç bir Pazar günü vrfat eden emekli Orge zaman içtimai nizamlara düşman Tokad 20 Yurda avdet etmış neral İzzeddin Çalışların cenazesi dün. değildirler. Bostancıdaki evinden alınarak Beyaolan Kore gazilorimizden Tokadh Aristokrat şöyle düşünüyor: Ma yüzbaşı Aziz Pekdemir ve arkaııd camiine getirilmis vc ikindi namazını müteakıb büyük askerî tnerasimle demki asaletim var, zekâya ihtiya daşlan bugün Turhal istasyonunda Edirnekapı Şehidliğina defnedümlçtir. cım yok. Burjuvanın düşüncesi de başta Vali Bekir Sıtkı Atkan olmak Meruimde İstanbul ValM yerine Kalemi Mahmıs MüdUrtt Nabl Up. B.M M. şu: Mademki zenginim. Insafın ba üzere, Tokad, Turhal Belediye Başeski Başkanı Abdülhalik Renda. Ge na lüzumu yok! kanlan, ilçelerden gelen heyetlerle nelkurmay eski başkanı Kâzım Orbay, Bu aristokıatla burjuvanın bircı mülki ve askerî erkâo, Şeker FabAbdürrahman Nafu. eski bakanlardan Fuad Sirrr.en. Cavid Zkin ve C.H.P. li karikatür olduklannı, fakat heyhat rikası mensubları, Partiler mümesmilletvekilleri. C. H. P. 11 Başkanı ve temsil kudreti olan birer karika silleri ve çok kalabalık bir halk Halk Farttsi teşkilâtı üyelerile yüzlerce tür olduklannı hemen kabul ede kütlesi tarafmdan, bandonun :şti partili ' hazır bulunmuştur Cenazayi lim. rakile, büyük tezahüratla karşı'anbaşta alay sanc*£ı olmak üzere bir p>yade alayı takib etraiş ve merhumun Seri halindeki bu mahlukların mışlardır. Yurda kavuşmaktan müvasiyetl mucibinee çelenk gönderilme vasfı mümeyyizi goreneklere bağlı tevellid bir hasretin heyecanı içinmiftir. kalmak, insanlık görevlerüıden ka de beşus bir çehre ile trenden inen Bu sene yumurta çok bol çınmak içüı bahaneler bulmaktır. Pekdemire Vali, «Hoş geldiniz, gaYumurta piyasasında hafif bir yük Halk ipticfailiğin baskısından ıca zanız mubarek olsun» demiş ve selme kaydedilmistir. \T\ taze, talaşlı yüzbaşı teşekkürle mukabele etmallar 8790, samanlı 8283 ve ufak çamaz. Fakat bümın alanda ezilme miştir. İstasyondan Tokad şosesine Karadeniz malları 727S lira arasında diği takdirde ondan kuvvet ve kadar imtidad eden yol boyunca dır. hamle alır. Asıl tehlike halkın şu Evvelce de yazdıjımız gibi yumurta suretle düşünmesile başlar: «Ma kalabalık bir halk topluluğu içinde içln buzhanelerde yer kalmamıştır. Turhala gelinmiş, orada kısa bir demki proleteriz, haklı olmağa, Cam piyasasında işler açıldı müddet istirahatten sonra Tokada Cam piyasasında önümüzdeki gi:n kendi kenclimiz olmağa ihtiyac hareket edilmiştir. Pekdemirin Toyok.D 18201870 arasındaki sene kada geldigini öğrenen hemserileri lerde lşlerin açılacağı tahmin edilmektedir. ÇünkU mevcud insaatın çoğu lerde bu çeşid bir tehlike yoktu. yol boyunca toplannus bulunuyornun beton ve ah(ab isleri bitmis. cam İnter\rention eserinüı eşhasından lardı. Şehir methalinde gene Sükısımlarına sıra gelmi;tir. Bu hareketin fiat yOkselmesüıe ve biri olan yelpazeci Edmond Gombert yük bir halk topluluğu tarafmdan cam karaborsasına meydan vermiyece fakirdir fakat her hangi bir derece karşılanan kahraman gazilerimiz ği söylenmekte idi. Maamafih dttnkü müthi? dolu jehirde fazlaca camıa kı de proleterleşmemiştir. Bakın n;isıl halkımızın omuzlan üstünde Berılmasına sebeb olduğundan flatların düşünüyor: «Ben halkdanım ve lediyeye kadar getirilmişler ve ken biraz yükselmesine Intlzar edllebilir. bununla iftihar ediyorum. Halk gibi dilerine şehir adına bir buket veOrtalama bir hesabla günde 1517 ton rilmiştir. Kıymetli hemserilerimiz cam ithal edilmektedir. Camlar bil düşünüyorum, onun gibi konuşuyo kendilerine gösterilen pek samünî hassa Fransa. Belçlka ve Almanyadan rum. Bende gayretin kolları ve nagelmektedir. muslu olmanın iyi kalbi var... kabulden çok sevindiklerini bildirmişler ve Belediyede bir müddet Izmir vapuru hacı seferi için Burjua değilim berv!» ^^^ ^.lerine gitmişler( k a l d l k t a n kiralandı Evde dantelâ yapan Gombert'in İzmir vapuru 500.000 îiraya bir Surlye karısı Marcüıette de ayru ırktandır. I flnr.asma klralanmı;tıı. Gemi Lâzkiye ve Cidde arasında seler yapacak ve ha Hattâ Orphee tiyatrosunda şantözlük ve dansözlük eden Madmazel cılan tasıyacaktır. Mahketne koridorlannda eroin Eurj'dice bile muhtelif sanatlannın Millî Savunma Bakanının ve küçük baron larla temaslannın yutan sabıkah Bursadaki tetkikleri Diirı AdUyede elrafı heyecaaa veren kendisine temin ettiği elli bin frank Bursa 20 Sehrimize gelmiş kazanca rağmen eski köylü kızı blr hâdlse cereyan etmlştır. Katil suçu ile Brrinci Ağır Cezs Mah Toinon olarak kalmıştır. Onun hul bulunan Millî Savunma Bakanı kemeılnde yargılanmakta olan Rahml yasınm rengi şu şekildedir: «Tek Hulusi Köymen Çekirgedeki AsKoç adındaki blr sabıkalı durusm&sın rar sadık olmak, yeniden fazilet kerî hastaneyi, Muradiyedeki Asmüteakıb, koridora çıkınca yanıaa kerî birlikleri teftiş etmiş, aynca S«fer Eaen adında bir Arab sokularak sahibi olmak demektir.» eline bir sey vermijtlr. Vaziyeti gören Suçlu, izzeti nefsi yarah, hattâ restore edilmekte olan Yıldırım poliı ve jandarmalar Rahmlnln elln düşmüş olsa bile bu insanlarla isim medresesini de gördükten sonra dekinl almak Utemişlerse de atik davAnkaraya hareket etmiştir. ranan sabıkalı, eroin oldugu tahmin lerinin önüne bir (de) edatı koyma Bursadaki fırtına edllen cisml ytıtmustUT. Bu sırada po yı veya kendilerini bir para kasası ll^lerin müdahalesine kızan Rahmi Koç ile tarif etmeyi kabul eden kuklalaBursa 20 Şehrimize ve civara polUlere de tecavüze yeltenmiş fakat nn ne münasebeti olabüir? yağmur düşmüştür. Dün gece fırderhal yakalanarak eüerine kelepçe vuBabacan bir generalin torunu De tına olmuştur. rulmustur. Rahml Koçun yutrugu clsmln roln olduğu kuvvetle tahmin edil Gerpivrac'm kadmlardan, İngiliz Adana iline verilen göçmendlginden. sabıkalı miğdesi temizlenmek cokeylerinden ve Rus prenslerinden üzere hastaneye sevkedllmistir. ler hâlâ iskân edilemedi başka kimseyi düşündüğü yok. Bu Boş bir sandalda bulunan eşya kıratta bir baron altın liralannı îaAdana (Hususî) İlimiz emrüıe Evvelki gün Samatya açıklarında vantalarla yıkar. verilen 7000 göçmen ırkdaşımız balıkçılar tarafmdan boş bir jandal Madmazel Eurj'dice Aman, al bugüne kadar lâyıkı veçhile iskân bulunmujtur. Sandalın içinde kırmızı edilememişlerdir. Bunun için topbir erkek gömleği, bir pantalon ve bir tınlannız ne güzel kbkuyor! çift ayakkabl gören ballkçılar keyfiBaron de Gerpivrac Benim al lanan para kâii gelmediğinden yetl zabıtaya bildirmişler ve yapılan tahkikat neticesinde bu eşyaların Ak tıalar kolonya içinde geceyi geçi Vilâyette yapılan bir toplantıda nhnan karara göre yeniden zenginsarayda oturan Mustafa Yeşilbağ ıdın rirler. da bir ere aid olduğu anlasılmıstır. Hâdise tetkike dayanıyor. Hugo lerin hamiyetine müracaat edileAncak Mustafamn cumartesi günü akcektir. famı kıt'asına gitmek üzere evden ay şöyle devam ediyor: nlışı vc pantalonun cebinden lçln1845 senesinde bir züppe sabahlePalamut ihracatçılan de gene bir kıza aid muhtelif poz retimlerin bulunduğu küçük bir albü yin yataktan kalkıyor ve uşağına memnun değil mün çıkışı iji esrarengiz bir safhaya soruyor: İzmir. (Hususî) 31 ağustosa sokmuşrur. Mustafamn sevdiği kızla Altınlanmı lâvanta ile yıkadın arasındaki bir meseleden ötürü intihar kadar fj'len ihrac edilmek şartiie ettiği kuvvetle tahmin edilmek.teyse de mı? palamutun üçüncü listeye aluımış hâdisenin bir cinayet olmak ihtimali Evet Baron hazretleri. olması, müddetin aziığı yüzünden de mevcud bulunmp.ktadır. Anlaşılan o devirde altının bir palamut ihracatçılarmı memnun et Müteaddid evleri soyan iki kokusu varmış. Şıkır şıkır öten bu memiştir. İstihsal bolgelerinde iyi sabıkalı yakalandı para yıkanıp lâvantalara batınlırsa cins palamut kalmamış gibi ise de Bir müddet evve! t)nye Cezaevinden hakikaten aristokratik oluyormuş. tüccann elinde stok vardır. firar ederek İstanbula gelen Şükrü Demek onu bir lâğımdan çıkârmış Salihlide hemen hemen hiç paAkca ve Ali Güler admdaki şahıslar şehrin ıruhtellf semtierinde bir çok ev olsanız bile uşağmız yıkarsa temiz lamut kalmadığı bildirilmektedir. soyarak 5000 lira kıyır.eîinde eşya çal lenir ve güzel kokulu olur! Dıracatçılar 31 ağustos müddetinin mışlardır. İkincl sube hırsızlık m&sası Acaba Burjuva da altınlarına böy memurlan iki firari sabıkahyı yakala le tuvalet yaptınyor muydu? Hu uzatılması için Bakanlık nezdinde teşebbüste bulunacaklardır. n.'va muvaffak olmusiardır. go'nun notlannda bu hususta bir Gene bir kız kendini vapurdan şey yok. Bununla beraber hakikî denize attı bir burjuvanın altınlannı nasıl kulDün sabah Bandırmadan İftaı.bula landığmı pek güzel tarif etmektegelen Tırhan vapuru Bozburun açıklarından geçerken yolculardan Üsküdar dir. «Zavallı hodbin burjuvalar, koda oturan Nurhan Kural adında genc leradan kınlan hslk arasında mesud blr kız İntihar kasdile kendini derılze yaşıyan burjuvalar!» atmstır. Vapur derhal durdurularak Bir de şu: Nurhan kurtanlmış tahk'kat neticesln. «Burjuva olduğundan elindekini de gene kızın akıl hastası oldugu anlayalnız kendine saklamak hususunçılmıştır. da cidden yekta idi!» «Halkın» sınırları safait değildir AGUSTOS 21 ZİLKADE 18 Hugo'nun neşredilmemiş eserles i rinden çıkarılacak Fransız sosyetex 3 n § si bana şimdi gözlerimizin önünde >• | < 'J olan sosyeteden çok farklı görüı V: jTîe İÜÎ7 17.04' 2ÖÖ0! 2ÎTl 424 nüyor. Daima dalşalı olan «ha!'kı» hududlan yer değiştirmisür ve E |10.15 5.17 9.04 12.00 1.40 8 24 değiştirmektedir. ,LMLLKL İPO S Tokadda karşılanan gazilerimiz Mahkeme salonunda dövölen sahid Adana (Hususî) Bir kaç ay evvel Ceyhan ilçesinde Salâhaddin Arabacı adında biriıd, hapisanedc lunan kardeşinin kansını bir gece odasmda tabanca kurşunlarile öldürmüştü. Adana Ağırceza mahkemesüır'e devam edilmekte olan bu cinayet dava.smda Abdürrahman Pişkin adında bir şahid dinlenmiş, katil Salâhaddin bu şahidin ifadesine şiddetle itiraz ettikten maada, sanıklann oturma yerini çevreleyen PErmaklıkların üzerinden atlayarak bu şahidi mahketne huzurunda dö\Tnüştür. Katil jandarmalar tarafmdan dışarı çıkanlıp teskin edildikten sonra tekrar salona alındığı zaman «Kendisini yalan söylediği için dövdüm» demiştir. Doğu Almanyanın aldığı tütünler Rusyaya mı gidiyor? İzmir, (Husuşj) Şehrimize gelmesi beklenen Doğu Almanya heyeti namına bir buçuk milyon kilo işlenmiş tütünün satın aluımış bulunduğu tahakkuk etmiştir. Bedeli İngiliz lirası olarak ödenmiı bulunan bu tütünlerin heyetçe tesellüttıü ağustos sonuna kadar devam edecek ve tütünler İzmirden doğruca Odesaya gönderilecektir. Bu hal, tütünlerin hakikatte Rusya için satın alınmış oldugu şayiasuu mey dana çıkarmıçtır. Süleyman Çelebinin kabir inşaatı Bursa 20 Süleyman Çelebinin kabrinin birinci kısım inşaatı ta mamlanmıştır. Şimdi etrafındaki sahanın tanzimine başlanmıştır. İzmir Emniyetinin aldığı yerinde tedbirler İzmir, (Hususî) Fuar münasebetile sehrimizde yapılacak fut bol müsabakalan için polis, bazı tedbirler ittihazına karar vermiştir. Sahada oyunculara, hakemlere, diğer vazifeli idarecilere hakaretâmiz söz sarfedenler, bağınp çağıranlar, sahaya öteberi atanlar derhal yakalanıp karakola göturülecektir. Bunlan zabıtanm elinden almak istiyenler de aynı muameleye tâb turulacaktır. Polis, maç sahasmda kavga çıkacak oiursa göz yaşarücı gaz kullanmak için de tedbirler almıştır. Adana (Hususi) Pamuk istih lediye Reisi olduğunu sözlerimize sal mevsimine girilmiş bulunmasa ekliyelim. üzerine pamuk tarlalannda hırsızlık hâdiselerini önlemek üzere tedbirler düşünülmüş, Çiftçi Demeği ve Çiftçi Birliği temsilcilerinin işİLTER ÖZCGİİR tirakile Vilâyette yapılan toplantıda üe istihsal bölgelerini şehre bağlayan KÂMRAN İŞMEN yolların mühim noktalannda yeNişanlandılar. niden üç karakol ihdasına karar Fenerbahçe 19 Ağustos 1951 verilmiştir. Hırsızlık hâdiselerine mâni olunmak üzere bucak müdürlerile köy muhtarlanna da sıkı taümat verihniştir. Pamuk hırsızlanna karşı tedbirler Dikkat ettiniz mi? Şairin darağaçlarına ve işkence odalarına karşı beslediği nefret, engizitörlere ve hempalanna karşı duyduğu tiksinti, bu temerküz kamplan ve siyasî mahkemeler devrinde hiç de mevsimsiz düşrrsüyor. Claude Gueux ve «Bir mahkumun son günü* müellifinin içten gelen endişeli protestosu deslet hikmeti ve adaleü adına emredilen katliâmlar karşısuıda yeni bir mâna alıyor. Çok kimsenin Hugo'nun demagojisinden ve sentimentlisme'inden hafifiikle bahsettiği rluyuluyor. Bu şairde müşahede edilen görüf kudretile yüksek tevazunun ittifakı karsısında havrete düssek daha doğru olmaz mi? Halkı terennüm eden bu şair «bir Rus Spartacus'ünün mutlaka geleceğinden» bahsederken realite dışuıda mıydı? Yahud «ben halk, intizam ve hürriyet taraftanyım» Anlaşılan ba du|ün« Oedir U dediği zsman tağduyu harieine mi Prof. Gokay, feçen ay Büyiikdera ndanlıcmda Allah raa olsunçıkıyordu? havnz başuıda, afadar, çiçekler, çesidlî nefis şeftaliler ve erüder arasında biz gazetecUerie japtığı basın toplantısında, şehirde seyriisefer darhfi, tramvay, otobü» lâkırdıları edildifi sırada, tramvaylart kaldırmak niyetinde oidnğnnu ve bir tecrübe olmak üzere, Ukönce Tünel Taksim arasında bu işi yapacağinı ve otobüs işletecegüıi y p ğ ş İ. E. T. T. Umum Müdürlüğüniin söylemişti. O zaman, sayın de aramızda idi; hiç ses çıkarmadı. bir tavzihi ve işin iç>iizü Yalnız gazcteci arkadaflar kendUeGeçen euma günkü aüshamızda rtnl fid&nlığa geuren yenl Almao otobOslerinln Isveç otobuilfrtne nazaran çıkan cTramvay hatlan sökülmiye çok lanıldığlBi vallmlz* cbyledlkleri eek» baslıkh haber hakkmda Î.E.T. zaman, sayın t. S. T. T. Genel Müdür T. Umum Mfldürlüğünden Müdür Muavlnl, makamı mudafaad» |öyl» vekilinin imzasile şöyle bir mektub Boş gfflrr.iştlr de ondan! aldık: Bizim arkadsfUr, bemeu eevabı kon«Sokakta yürürken şahsan tanı durdular: madığım ve Cumhuriyet muhabiri Nasıl bot? Otobüs ağzına kadsr olduğunu söyliyen bir zatın bu ukarça dolu İdi, çotumuz syakta gelmevzu hakkında sorduğu suale dik. «Tramvaylarm kaldırıhnası veya Muht«rem dostum sükutu terdh etU. sökülmesi için şimdilik verilrniı bir Ben gemtden anlar geçinirim aram» otoototnobil* yalnız bloerim; elıml karar yoktur. Henuz bu bir tasav büsc vc(ürmem bile. Falut. t. E. T. T. velın» vur ve düşünceden ibarettir» şek İdaresinln başındaki zattn yerina naçlz linde cevab verilmiştir.» ıklımla bu otobüslerln ncden fiil* «»rkeşfettlm: fakat lesimi cıkarMektubun yazılışına göre bu bi •ılöıjıru Diğerlerlnden daha buyük v« madım. zim haberimizi tekzib değil, teyid dah» uzun olan Aiman otobüsleri, blzim etmektedir. Ancak meseienin bir ycllarunız lcin degfl. Aknanyanın ta,de DÜf noktisn vardır ki, mektub bak gibi dumdfiz asfaltları içln yapılzaten onun için yazılmısür. Anla mışlardır da ondan fazlaca.sarsılıyorlar. Bizim mahud asfalt yollanmız dafal talım: Batı manleketlerlnln asfalt jrolİArına Filhakika bir arkadaşımız Umum 6enzem«z; az çok dalgalrdrr; ıi*,Hk otomüdür vekilini 178951 günü saat bazı yerlerde o kadar dalg&lıdır M bil* büsler d«ill, en lttkı otorooblller tam 13,20 de idaredeki odasında sarşılırlar. Laf arasınrta bunu kaydetgdrmek istemiç ve kendisine biraz tikten sonra gene tr&mvaylara, ge'.ıyobeklemesi bildirilmiştir. Bir kaç rum. dakika sonra odasından çıkan UCumartesi günka gazetelerin bimum müdür vekili, koridorda murinde sayın Civanşirin şöyle dedihabirimize, idareye aid yeni havağini okndum: disler olmadığını söylemiştir. « Tramvaylann kaldırdması İdare binasını ter<cetmekt« olan tasavvnru tamamile hayalidir, böyUmum müdür vekili ile muhabiri le bir şey yoktur.» miz asağıya inmek üzere rsansore Halbuki Büyükdere Fidanlığınbinerlerken, arkadaşımız tramvay daki toplantıda Belediye Baskanıhatlaruun sökülmesi tasavvuru hakkındaki sualini sonnuştur. U mız Tünel Taksim arasında trammum müdür vekili, bu hususta vayları kaldıracağını bildirdiği zakonuşurken asansörde arkadasımı man, bu tasavvuru kentliliğindenı zın şahsan tanıdığı ve otobüs işlet değil. İ E. T. T İdaresinin teknik mesinde vaz;feli olduğunu bildir dairelerinin mütalea ve karan üzediği bir zat da muhavereye kulak rine söylediğini sanmış ve Civanmisafiri olmuştur. Muhabirimizle şir Bey dostumuzun sükutıınu da Umum müdür vekili idarenin ka tramvaylann kalkmasına taraftarpısında a>Tilırlarken Umum müdür lığına yormuştum. İstanbulda tramvaylar kalkar mı, vekili aynen, «Bu tasavvur tamamile hayalidirB demiş ve arkadaşı kalkmaz mı? Bu, ayn bir meselemızın bu mevzuda daha etraflı iza dir. Burhan Felek arkadaşunıza hat alabihnek için bir randevu is göre kalkamaz ve kaldınlmamalıtemesi üzerine U. M. V. gene aynen dır. Refi Cevad L'lunay arkadaşı«Bu hayalî şeyler hakkında konu mıza göre kaikabilir ve kaldınlmalıdır. şamam» sözlerini söj'lemiştir, İstanbul dan daha kalabaUk bir Tavzihte bildirildiği şekilde muharririmizle VM.V. sokakta görüş şehir olan Marsilyada tramvayıar memişlerdir. Hattâ, muharrirüniz, duruyor, aşağı yukarı Türkiyenin veda edip idarenin kapısından u yarısı kadar nüfusu bulunan Lonzaklaşırken U. M. V. aynı kapı ö drada da tramvaylar, 1949 da görnünde bekliyen idareye aid otomo düğürne ve bindiğime göre, hâlâ işbilin şoförüne kendisini saat tam liyordu. istanbulda tramvaylann kal 14.30 da (Le Bon) dan alacağın dırümasını ve yerine otobüs veya bildirmiştir. troteybüs işlenlmesini, İ. E. T. T. Meseleyi böylece anlattıktan son İdaresinde esash tetkikler yapmıs ra sayın Umum müdür vekilinin olan Isviçreli mütchassıs proiesörbilâhare, bu thayalin» günün bi ier de muvafık görmüşlerdir ama, rinde hakikat olabileceğini düşü bütün tramvaylan hatlan ve aranerek «şimdilik verilmiş bir karar» balarile atıp yerine daha modern olmadığını bildirmesi de bizim için, olan bu vasıialan koymak için, bilsalâhiyetli bir şahıs tarafmdan ve mem 100 milyon lira yetişir mi? rilmiş, kıynıetli bir haber teskil et Halbuki İ. E. T. T. İdaresi, ancak mektedir, diyelim ve aynı zamanda yukarı da arzettiğim sekilde, İstanmeseienin iç>üzünü kavramak ü bul hemşerüerine elektriği pahalı zere okuyuculanmıza yardım etmek pahalı vermek suretile elde edeiçin de bazı tramvay raylannın bildiği bir kaç milyon lira fazla sökübnesi işinin tetkik edildiğini gelirle daradar geçinip gidiyor. Ba söyliyen zatın İstanbul Vali ve Be milyoalan nereden bulacak? 5? stanbul tramvaylanniB yılda II 1.4MAO0 lira zarar ettiği nıaU lumdur. Gecenlerde bu sütuda yazdi£im bir yazıda tramva; larla aynı surette zarar eden otobüslef ve tünel ofanasa, sarm Genel mndür vekili Civanşir dostumuzun, bu işi giil gibi idare edeceğini gakacı bir iislubla yazmıştım. En çok zarar eden Tramvay Işlefmesi obnası doUyısile. Ukönce bunlan yok ettnek I.E.T.T. Idaresinin yüknnü hayli hafıfletir diye düfüniilebuir. Mohterem Vali ye BeJediye Beninüz de, trajnvaylan kaldırmak fikrmdedir. Mademki İstanbnl Şehir Medisi, bu zararUn önlemek içiıı, kendi azjnından mürekkeb 9 kifflik komisyonunun aylmrea câren tetkiklerden sonra >«ptığı teklifierin hiç birini kabul etmemiş ve zararUuıa Bektrik Idaresinin kârmdan yani aboneleri oUn biz İstanbul halkmdan S kuruşa malettiği elektrtfin kilovatını dort misli fazlasile 29 kumsa satmak suretile elde ettifi kârdan kapanmasuna karar vermişti; o halde tek çıkar gibi (öniBCtı yol, tramvaylan kaldtrmak değU niydi? Bir hayal 24 saatte nasıl hakikat olur? L 1 \ İZMİR FUARINDA Sergi Sarayı holünde İsviçre Neyse, ba mevzada şimdi dikkate değer nokta sudor: Sayın Vali va Belediye Reisimizle İ. E. T. T. Genel müdür vekili arasında bir görü; farkı vardır. Gerçi Barhan Felekle Refi Cevad Ulunay arasında da bir fikir ihtilâfı vardır amma onlar gazeteddir; tramvaylan ne kaldırabilirler, ne de yerinde bırakabilirler. Asıl karan verecek ve tatbik edecek iki makam sahibi arasındaki görüş farkma ne diyelim? Prof. Gökay, Civanşir Bey dostumuzun leri sürdüğii gibi, tamamile hayalî bir tasavmra mı kapılmıştır? Akşam Gazetesi 29 Agustosta Çıkıyor. KI Saatleri Vitrinleri görülmeğe değer CUNHURİYET Nüshası 15 kunıştnr Abone şeraiti Türklye Harie Un Ki. Lira Kr. Ü.00 2S.50 4IM 12,00 24.00 «.50 9.00 Senelik Aitı ayllk Oç »7lık Bir aylık O t K K A T Gazetemız* jon&erilen evralt te KtfTedtUin edUmetin tod« o l t n n u tlAniardâo moullT** kabul MARVİN İsviçrenin en büyük ve en eski bir saat fabrikası. Mümessili: Hüseyin Şakar Tel: 49404
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle