19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Ağustof 19SI RADYO Turkiye Ingiltere afletizm karşılaşması Müsabakaların programı ve millî takımımız tesbit edildi Dünkü tenis Şiddettli yağmur yiizünden dünkü program yanm Jıaldı ( Bugünkü Program İSTANBUL J İstanbul Entemasyonal Tenis Tumuvasınuı altıncı yıl müsabakalarına dün saat 15 ten itibaren 17.57 Açlllj ve programlar 18.00 Tenis Eskrim Dağcılık kulü Geraldo. Monro» ve Tommy Dorsey orbünün kortlannda devam edilmiş kestralarından dans müziği ( P l ) 1S.20 George Wrlghfdan haflf org partir. çaları (Pl.) 18.30 Şen türküler küDünkü karşüaşmalar da çok ca mesl; idare eden: Necati Bâşara zib ve heyecanh olmuş; fakat bir 19.00 Haberler 19.15 İki senfonik den bastıran çok şiddetli yağmur siir (Pl.) 19.40 Şarkılar; okuyan: | yüzünden yanda kalmıştır. Dün Nadir Hllkat Çulha; çalanlar: Cevdet İzzeddin oynanabilen müsabakala'in tekniK Çağla.Kısa şehir Ökte, Yorgo Bacanos 20.10 haberleri 20.15 Radneticeleri şunlardır: yo GazetezL 20.30 Müzik tarihinde bu halta 21.10 Üniversıte Talebe BirTek erkekler: l.ğl Topluluğu 21.50 Yunanlı Stalios, Enes Talay'a konuşan: Behçet Keraal Şiir dünyamız; Çağlar 22.00 güzel bir oyundan sonra 6/3,6/4 Oda müzlği (Pl.l 22.20 Viyolonist galib. Jeanne Mitcheîl'den keman soloları (P!.ı 22.30 Dans müziği (Pl.) 22 45 Tek kaduılar: Haberler 23.00 Programlar ve f^ans Mrs. Procter, Selma Madenciye nuızigi (Pl.) 23JO Kapar.ı;. rahat bir mactan sonra 6 1 , 6 1 gaANKARA lib 7.28 Açılıj ve program 7.31 Hüfif Mrs. Barlett, Marika Uncuyana paıçalar (PI.ı 7.45 Haberler 8.00 kolay bir oyunla 6 0, 6 0 galib. I Köçekçeler (Pl.) 8.25 Güniin progCift erkekler arasındaki ilk mü I ramı 830 Operetierden secme sabaka Cucelli ile Del Bello çiftile I parçalar (Pl.) 9.00 Kapanış. Engin BalaşErol Bolel çifti arasında idi. İtalyan çifti, ilk setini 12.55 Menıleketten selâ.r. 12.30 As6 0 kazandığı bu macın ikinci se kcrin Utediği hsvalar fPl. > 13.00 tinde 3 0 galib durumda iken şid Haberler 13.15 Piyano ile caz parça! detli yağmur başlamış ve oyun ya ları (Pl.) 13.30 Öğle Gazetesi i 13.45 Film müzlkleri (Pl.) 14.00 KaI rıda kalmıştır. Hava müsaid oiduğu takdirde dünkü programda yazılı maçlara j bu sabah saat 10 dan itibaren de! vam edilecektir. 1257 Açllıs ve prograınlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konserl (Pl.) 13.45 Şsrkllar (Pl.) 14.20 Norman Cloutier orkestrasından hafif nıüzlk (Pl.) 14.30 Muclb Arcıman ve Bayram Aracıdan türküler <,P1.) 14.45 Programlar ve dans müziğl (Pl.) 15.00 Kapanış. îzmir Enter İstanbul dön gene görülmemiş bir nasyonal fuan yağmur ve dolu âfetine uğradı Edirne peynirleri ve Edirne Belediyesinden dün açıldı BaştaTafı 1 inci sahifede ha da büyük inkişaflar görülecektir. Bu meyanda, daha şimdiden ihrac maddeleri listesinin başında geçen ve güzel Egemizin istihsalinde büyük bir hissesi olan pamuk rekoltemizin fevkalâde bir manzara arzettiğine, bu durumun müstahsillerimizin emeğini kıymetlendirdiği kadar yurdumuza fazla miktarda döviz temin ederek, kalkınmamıza yarayacak dış ödeme gücümüzü geniş nisbette arttıracağına işaret etmek yerinde olur. şîkâyet Merkez İstişare Heyeti toplantısı Beden Teıbiyesi merkez istişare heyeti, dün öğleden sonra İstanbul Bölgesi binasında toplanarak, Fu'.bol Federasyonu tarafından hazırlanan profesvoneüik talimatnîmesini müzakereye başlamıştır. İstişare heyetinin bu toplantısınd1520 ekim tarihlerinde İskenJeriyede yapılacak Akdeniz Olimpiyadlanna Atletizm. Güreş ve Baskatbol şubelerimizin iştirak etmesuıe de karar verilmiştir. Atinadaki son yanşraalarda, 800 metrenin finali: Ekrem Koçak, Almanlarrn meşhur atleti Cleve'in heraen arkasından ikinci jeliyor Büyük Britanya millî atleüzm taSenenin en mühim atietirm karşılaşmalarından birini teşkil eden kınu en kuvvetli kadrosile şehrimiBüyük Britanya Tüvkiye millî ze gelmektedir. Kafile başkanlığını maçı, 1 ve 2 eylul günleri Mithat Mr. J. C. G. Crump yapmaktadır. Mr. Crump, Büyük Britanya Atlepaşa stadında yapılacaktır. Bu münasebetle Atleti7m Fede üzm Federasyonunun Genel Sekrerasyonu büyük bir proğram hazır teridir. İdareci olarak da eski olimpiyad şampiyonlarından H. M. Ab ceb Het (yedek Mustafa Özcan), lamış bulunraaktadır. 110 metre engelli: Mustafa Bat31 ağustos sabahı saat 9.30 da hu rahams, ve Collins gelmektedirier. Takımm antrenörü Mr. Alford, ma man. Erdal Barkay (yedek Hakan susi bir uçakla şehrimize gelecek Eperi, olan Ingiliz atletleri kendilerine sörü de Mr. Mays'tır. ! 400 metre engelli: Dosan Acartahsis edilecek vesaitle doğruca Diğer taraftan Ingilterenin en taOzipek Palas oteline İEeceklerdir. nır.rruş atletizm muharrir ve mü bay, Burhan Cen?iz, {yedek Kemal Oğle yemeğini müteakıb Boğaziçin nekkidleri de bu müsabakaları ta Horoiu, de bir vapur gezintisi yapacak olan kib etmek üzere takımla birlikte Uzun atlama: Avni Akgün, Yekta misafır atletler, 18.30 da Ingiliz se memleketimize geleceklerdir. Bu Sertel (yedek Suphi U r a i ) , faıethanesinde şereflerine verilecek atletizm muharrileri arasında Tom Uçaçdım atlarm: Ruhi Sarıalp, bir partide hazır bulunacaklardır. Phillips, Peter VVilson, Joe Binks ve Akın Altıok (yedek Ferhan DeveMüsabakalara 1 eylul cumartesi Roy Moor vardır. Aynca B.B.C. spi kuşuoğlu), günü saat 16 da başlanılacaktır. Bi kerlerinden Mr. Alston da radyo ile Yüksek atlama: Mahir Aras, Errinci pünün programı şu şekildedir: müsabakalan vermek üzere Istan dal Akkan (yedek Aieksandr HolSaat 16.00 da: Açıhş merasimi, yafkin). bulda bulunacaktır. S?at 16.25 te: 100 metre, Sınkla atlama: Muhiddin Akın, Bütün bunlardan da Ingüizlerin Saat 16.30 da: Sırıkla atlama, Türk milli takımüe yapacaklan bu Ziya Unüvar, Saat 16.35 te: Mızrak atma, Gülle «tma: Nuri Tuıan, Necdet Sast 17.00 de: 110 metre engelli, yanşmalara büyük bir ehemmiyet Akm, verdikleri anlaşılmaktadır. Saat 17.05 te: Uçadım atlama, Disk atma: Celil Uçarer, Nuri Terakki günleri içinde bulunan Saat 17.15 te: 800 metre, atletizm sponımuz için çok ciddl Turan, Saat 17.20 de: Disk atma, Mızrak atma: Halil Zıraman, Isbir imtihan mahiyetini taşıyan bu Saat 17.25 te: 5000 metre, Saat 17.40 ta: 4X100 metre bayrak müsabakalara çıkacak milli kadro met Uysal, Çekiç atma: Toma Balcı, MuzafMüsabakalann ikinci ve son günü muz da bugünden Federasyonca olan pazar karşılaşmalanna saat tesbit edilmiş b|Uİunmaktadır. Fede fer Iskender, 4x100 metre bayrak takımımız: 16.30 da başlanacaktır. Bugünün rasyon tarafından resmen ilân edilprogramı da şu şekildedir: diğine göre Türk atletleri, îngiliz Seyfi Alanyalı, Oktay Karakulak, Saat 16.30 da: 200 metre, millî takımı karşısına şu tertib Turhan Tükel, Muzaffer Selvi, 4<400 metre bayrak takımımız: Saat 16.35 te: Disk atma. de bir kadro ile çıkacaklardır: Doğan Acarbay, Kemal Horoiu, Bur Saat 16.40 ta: Yüksek atlama, 100 metre: Seyfi Alanyah, Oktay han Cengiz, Emin Doybak. Saat 16.45 te: 1500 metre, Karakulak, (yedek Muzaffer Selvi), Bu arada Atletizm Federasyonu Saat 17.00 de: Çekiç atma, 200 metre: Muzaffer Selvi, Oktay güzel bir kararla bu sporu halka Saatl".O5 te: 400 metre engelli, Karakulak (yedek Seyfi Alanyalı), kolayhkla seyrettirmek ve sevdırSaat 17.10 da: Uzun atlama, 400 metre: Doğan Acarbay, Ke mek ümidile fiatlan ucuz tesbit etSaat 17.15 te: 10000 metre, Saat 17.55 te: 4x400 metre bay mal Horolu (yedek Emin Doybak), miştir. Müsabakalarda numarah 800 metre: Cahid Önel, Turhan tribün 2 lira, diğ;r verler de 1 lirarak. dır. Göker (yedek Ekrem Koçak), Misofir takım müsabakalardan 1500 metre: Cahid Onel, Ekrem Çok cazip geçeceği muhakkak sonra bir gün şehrimizde kalacak Koçak (yedek Turhan Göker), olan bu maçlar için atletizm .Tıelar ve 4 eylul salı günü hususî u5000 metre: Osman Coşgül, Mus raklıları şimdiden haklı bir heyeçaklarile memleketlerine avdet ede tafa Ozcan, can duymaktadırlar. ceklerdir. 10000 metre: Osman Coşgü!. ReCem ATABEYOĞLU kanji seyredeceğimiz Ekrem Koçak, Atinada yapılan en son karşdaşmalarda, birinciliği kazandıfı 3 bin metre engelli yaıışmada bir mâniayı aşarken İ Lil'in maneraları: 1JI1 hucresınde görmey* (ele» ariam onun kdvırılroasıru terfibleye» Jo Anselıno idi. Bizi yalnız bırak. Jim. Ben kim miyim, Madmazel? Size dostça bir tavsiyede bulunnıak .istiven İhracatunızda görülen bu inkişafla muvazi olarak ithalâtımız da memnuniyet verici bir seyir takib etmektedir. Ağustos mayıs devrssine aid 10 aylık istati"îtiklere göre, 19491950 devresinin 613.464.000 liralık 10 aylık ithalâtma mukabil 19501951 devresinde 713.175.000 liralık ithalât y3pılrruştır. Bu suretle bu seneki ithalât geçen yıldan 100 rrülyon lira fazladır. îhracatımızın artmasüe dış tediye imkânlanmızda hasıl olan gelişme nisbetinde bu fazla ithalâta imkân verilmiş ve bu hususta çok taraflı mübadelelere yol açan Avrupalılararası ödemeler birliği anlaşmasının temin ettiği kolaylıklardan da azami surette faydalanılarak vasıf ve fiat bakımmdan da en müsaid şartların piyasamıza in'ikâsı pamş. temin olunmuştur. Bu tedbirler nePeynir sahibleri, •İstanbulda her top* ticesindedir ki, piyasamız, bsyneltancı peynircinin simsarı vardır, • simsar ne kıymet koyarsa tenekey» a tazyikile değişen 17.58 Açıiış ve program 18.00 Şar milel hâdiseler fiat verilir. Edirne Belediyesinin damkılar 1S.30 Hafif »rkestra eserlerl konjonktürün tesirinden, diğer ithaKasına kim;e kıymet vermez» diyorlar (Pl.ı 19.00 Haberler 19.15 Tarih lâtçı memleketlere nazaran daha ki doğrudur. Binaenaleyh belediyenin ten bir yaprak 19.20 Yurddan ses fazla masun kalabilmiştir.. aldığı para yersizdir ve bir tedbtra ler; İdare eden Muzaffer Sarısözen karjılık teşkil etmez. Türkiye ekonomisinin mühim bir 19.45 Radyo ile Ingilizce 20.00 Bir Kaldı ki rnaudıracılar şîmdidcn b«« virtüoz: İngaz Paicrcvski fPl.) 20.15 uzvu olan Izmirimizin Fuarını açıLniversite bahçesinde ortasın(ian ikiye aynlan ağaç lediyeye ödeyecekleri bu bir lirayı Kadyo Gazetest 20 30 Incesaz (Bayatî yor, bu tezahürün memleket bakımüstahsilden kesmeğe başlamıslardır. bağlı bulunan İstikbal vapi'.u .un Ve .biz beiediyeye bir lira ödedik» diüaşraratı 1 fnct fashı 21.00 Tem<il 21.45 mından hayırlı olmasını temenni i Serbest saat 22.00 Konuşrr.a 22 15 çapa ve halatlan dolunun tesirile ye peynire de zam yapmıslardır. Bü« deki meydanları, gene buralardaki ediyorum.» Dans müziği (Pl.j 22.45 Haberler cadde ve sokak agızlarını tıkamış Tvoparak vapur denize açılımşr.r. tün bu hâdiseler hem süt müstahsilinl, 23.00 Kapanı. hem de pcynir milstehlikinl zarara «okve seyrüsefere engel olmuştur. Bil Bu sırada İstikbal vspurunun ge tuğu kadar Edirne peynlrclliginl da risinde bulunan Tem?l Karana aid karanızlık içinde bırakmıştır. Sebeb vapurla de belediyenin sağlık nizamnamesbıa Kumkapı., Kasımpaşa, Tophane, «Karan balıkçı motörü. de aykırı olarak sırf bir muesseseyl Fmdıklı, Dolmabahçe, Ortaköy, rıhtım arasında kalarak hasara uğ baltalamak maksadile koydugu bir taAlemdar, Kuruçeşme havalisinde ramış ve içine su dolmaya başla limatnamedir. Bütün esnaf da ba Baştarafı 1 incı *a>tjecle bazı evler ve caddeler su baskmına ' m'Ştır. Motör, batacagı bir sırada halden şikâyetçidir. Gazetcniz vasıtasile keyfiyetin ilgili makamlara ve ef1 2 3 4 5 6 7 8 çünkü, memleket, yeni bir sıhhat uğramışlardm Sağanaeın devam et güçlükle kurtarılmıştır. kârı umumiyeye du\ urulmasını rle« müessesesine daha kavuşmuştur; tiği bir saat zarfında şehirdeki Denizde sandalla dolaşarak mey ederim. düşüncesi herkese ferahlık veriyor.. tramvay ve otobüs servisleri inkı va satan Halid Türk adında 40 yaşBalık baştan kokar Bundan üç yıl kadar evvel, Ha taa uğramış ve diğer nakil vasıtala lanndaki bir seyyar manav da doOkuyucularımızdan E. Aydın yazı* seki hastanesine yeni ilâve olunan n olduklan yerlerde kalmıslardır. lunun şiddetinden korunmak dü yor: U yüz yatakh çocuk paviyonu. parlak îtfaiye gruplan, bilhassa Aksaray, şüncesile şamandırada bağlı bulu• 11/8/1951 günlü siitıınunuzda İstan,*. bir töreni müteakıb kapanmamış Yenikapı, Eyüb, Kasımpaşa, Orta nan Norveç bandıralı Nyhorn gemi bul P.I.T. Mudiirlüğünün bcnden 12/ 7/|!)51 rte' gönderdi|lm taaithUdlü mıydı? Hatırlarsanız, bu hastaneye, köy ve havalisinde faaliyette bulu sinin kıç tarafına yanaşmıştır. Faaçıhş töreninden bir yıl sonra has narak su baskınına uğrayan evle kat birdenbire geminin pervanesi mektubun makbuzunu istcdiğini oku« dum.. Bundan mektubumun bu rniios ta kabulüne başlanmış ve o zaman, rin tahliyesile meşgul olmuşlardır. çahşarak sandalı parçalamış, Ha dürlüğe gitmemiş oldueunu istihrae ikinci bir açıhş töreni daha yapılŞehrin umumi ve seyrüsefere açık lidin de sağ ayağı dizinden kop ederek maUbuzu göndermek üzera j mıştır. bulunan belli başlı büyük cadde ve j m u Ş ] iki k o lu kırılmıştır. Halid a iken, ilisik olarak takdim ettigim P. T.T. Başmüdürlüğunün cevabını aloc Nedense, törenlere karşı içimizde, meydanlarındaki sular, kum, taş ve [ ğır yaralı vaziyette Liman Hastane dım. Tetkik, tahkik ve cevablandırılmoloz yığmlan da temizlik amele sins kaldırılmıştır. sonsuz bır muhabbet var! ması azami bir hafta surebllecek bn Soldan sağa: bin;. bir ay sonra S/8/951 günü tayın Şimdi, bu vadide yeni bir misal leri tarafından kaldınlmak suretile Limanda ve rıhtımlarda bulunan gazetenlzde nejredilen yazl üzerina 1 Yenl kaybettiğimiz bir Orgeue le karşıkarşıyayız: Sağlık ve Sos buraları saat 19 da tamamen nakil diğer gemiler de demırlerini tara mektubunun arandığı, önce bulunamaralimızin soyadı. 2 ötedenbeıi mevvasıtalarının geçebileceği müsaid | mışlarsa da liman kurtarma ekip >*ıp gazetenize. makbuzu göndermem cud hizmet ' iki kelimeı. 3 Hır..aye yal Yard:m Bakar.iığı tarafından, edip bir bahaya sap \apmak. 4 Ayı • bir yardım merkezi haline getirilen duruma geürilmişlerdir. Geçen sel \ l e r i n j n vaktinde müdahalelcri sa İçin yazıldığı. daha sonra buTunup cen:n kışlık sarayı, saflık beHrten bir eili yatakh Beyoğlu Zükur has felâkctinde olduğu gibi dün de Ka J yesinde bir hasara uğramamışlar vaplandırıldığı anla;ılmaktadır.. Ba , , , ,. , . hale n?.zaran muhaberatımıza temin l.areketi yapma. 5 Üstüne sıra sıra eşya dizilen yer, tersi yerleşip kal tanesı, on gün evvel yapılan açı sunpaşadaki bir kısım odun depo dır. Fırtına sırasında şehır hatİPrm İ İ F vazifeli olan bu Basmüdürlügün ınış teslrdir. 6 Tamamlie canlı ve ha hş törenini müteakıb kapanmıştır. ları, bu meyanda denız kışlasının da herhangi bir aksakiık ve kaza kcndi muhaberatımn dahi kesmekef yatta, Muslümanlık meydana çıkmaz İşin daha enteresanlı bir tarafıru bahçesi sulann hücum ve istilâsına olmamıştır. Haydarpaşada İstanbu; Anlasılan bundan boyle miiracaat dan önce Kâbede bulunan pullardan. söyliyeüm: Sağiık Bakanı Dr. Ek uğramıştır. Unkapanı köprüsünün 7 Çevir ve harb olunca içine sığm. rem Hayri Üstündağ, hastananin Azapkapı cihstindeki kısımda da dan yük getirmekte olan iki sandal sahiblcrinin cevab alabilmeleri için icra. 8 Bazı ı?.gara etlere serpilen. eşyalarile beraber batmış, sandakı okuyueularııııza cok mühim hizmetlerl I dokunan kıymctli sütununuza sık sık geçebilmesi sellerin tesirile bazı tahribat olmuş lar kurtarılmıştır. ekseriya ya^lıların bazan da gencıerin biran evvel faaliyete ' nasvurmaları icab edecektir. Basmübas tüylerine dü;en. için, kalkmış Ankaradan uçakla sa da, yapılan tamirat neticesinde Yeşilköy Meteoroloji istasyorun dürkik, bahis mevzıııı teli alır almaa şehrimize gelmiş ve hastaneyi biz köprü az sonra seyrüsefere açılmış dan a'ıdığımız malumata pöre; dün ! hemen tcvzi etmiyen mcmurlara cezai Yukandan a^ağıya: tır. Dolabdere caddesi, Dolmabahçe kü fırtına sırasında rüzgâr şimali islem livgulamış.. Bir haftalık isi btx 1 Kendisi yenmez amma yedik'e , zat açmıştır. ay sonra îkax neticosi yanabllen bu ılmlzden bir kısmmın yetlçmesjnî h&% | Bakan. Istanbuldan aynldıktan ' caddesi, Bostanbajı caddesi, Topha garbiden saniyede 22 metre hızla müdürluk, kendilerine ne «islem uylar. 2 Baştan çıkma rlurumunda olan sonra tören için kiralanan mobilya ne caddesi ve buralara açılan so esmiftir. Bugün de şehrimizde ha gıılamiS'i acaba? familya (iki kclimel. 3 Bir yaboncı Balık baştan kokarmıs'..1» parası. yabar.hk bir elbise. 4 liava i lar, yol halıları, saksılar ve bir ta kaklarda gene temizlik ameleleri vanın çok bulutlu ve galib bir ihSayır. okuyucumuzun moktubuna bir ! kım esya yerlerine iade edilmiş; tarafından yapılan devamh faahyet timal'.e yağışlı geçeceği bildirilbugünlerde öyle oldu. bir sayı. 5 Meshur Iran salri hafızın doğduğu se I memleketimizde kurulan «ilk yar sonunda temizlenmişler ve normal mektedir. Yaşlı İstanbullulann söy şey ilavesine lüzum görmüyoruz: »adece Allabtan Posta ve Telgraf Idarehır 6 Ege denizindeki sdalardan dım merkezi» de, bu suretle, ysr seyrüse^er başlamıştır. lediklerire bakılırsa, şehrimize son sine intizam ve sürat ihsan buyurmabirinir. halkır.dan. 7 Çevir ve isfrdıma muhtac bir duruma düşmüşEminönü meydanı civarmdaki Pa yarım asır içinde bu büyüklükte sını diliyoruz. çe cnurıla ateş tuî, eski Türk kabilelerir.den birintn feıdi. 8 Bınek tür. zartesi pazarı sağanağın tesiriie bü dolu yağdığı ilk d?fa dün görülhayvanlanna vun.ilanlardan. | Ha5tancyi açış nutkunda: «İstan yük zarar ve ziyana uğramış, bu müstür. İngilterede doğan dördüzler Ercplfci tnılmacanm hal'.pdilmf) sekü: ' bulda kurulan yardım merkezi âcil radaki sebze ve meyvalar sulann Meteoroloji mcr.kc7 ; nin verıliği Bromley, (İnaütere) 20 (A.P.) l 1 2 3 4 5 6 7 8 ı vakalaıda büyük bir rol oynıya isevkile denize süruklenmj; ı;ıdir. malıımat Bayan Muriel Brenda Brown i caktır. Hastane her türlü tesisatils Mahmudpaşadaki Küçük Yıldız haBİİİNİLİEİRİCİE I yakmda bir kan bankası haline ge nüe, Sirkecideki Irmak Nakliyat Y??ilk(iy Meteoroloji merkezi adlı bir kadın bugün bir ba» dünkü kasırga hakkında aşağıdaki tında dört çocuk dünyaya getirÖ İ L İ Ü İ T S lAlfİM tirileCEktir.», diyen Sağlık Bakanı şirketinin ambarları, Sirkecide A malumatı vermiştir: miştir. Dördüzlerin ikisi erkek v« Dr. Üstündağ, hastanenin bugün nadolu hanının zemin katı. BeyoğLİAİMİEİB'KİRİA Bir kaç gündenberi yurdumuz ikisi kızdır. 27 yaşmdaki anne il« kü durumunu görecek olursa, mu lu Telefon Santral binasının alt çocukUrm sıhhatte olduklan bilhskkak ki şaşıracaktır. Çünkü, tö katları, Çiçekpazarında in$a edil üzerinde sıcak bir hava kütlesi EİNİUİZİUİNİO K mevcuddu. Bugün Polonya. Ruman dirilmektedir. ren günü. mevcud olan bütün ç ş y a j ^ ^ ' ^ j " h a n m m ^ . i n ya ve Bu'garistan izerinden gelcn iar binayı terketmiş: perdeler söKızılay İstiklâl şubcsinin şaatı sulann istilâsına uğramıştır. soğuk hava kütlesi İstanbulda fevkülmüş, buna mukabil dezenfeksiBu meyanda Adalet Sarayı inşaatı kalâde bir kasırga hâdisesi neytertiblediği sünnet düğünü yon tesisatı ise, henüz yerine konde sağanrktan mühim zararlar görKızılay İsti>:'âl subesi tarafından danö getirmiştir. Karayel rüzgânMİEWİA|YH|KW mamıştır. müştür. Beyoğlundaki Sümer siBeyoğlu Kaym?kamı Ahmed Akbilin Şimdi aynca öğrenmiş bulunuyo nemasının bazı kısımlarını su bas nın hızı bazan saniyede 22 nıet iıimayesinde 2^ apustos * umartesi şünü E N İİKBİSİAİN reyi bulmuştur. Yarım saatlik müd Bebek Beledyie Bahçesinde yspılacalc ruz ki, Sağlık ve Sosyal Yardım mıs,tır. det içinde Yesilköyde sağanakıı olar. «;irsnet dvığjnünde kahrarr.an Bakanhğı, hastancnin kadrosunu da Dünkü âfet sırasında gene ber yağmuıun beher metre kareye bı Kore tııgşiyımız mensublnnmn yavruMÜESSİF ÖLÜM henüz tesbit etmerniştir. Sağlık mutad telefon muhaveratı sekteye raktığı yaaış miktan 6 kilogram 3arı da sünnet edüeceklerHir. Kurum bu Niş müdsfit şehid Gentral Rifst loru Müdürlüğüne, düne kadar kadrolar toplantıya fahriyen iştiıak etmek lstiııu. şchld Binbaşı Asım ve Mediha De hakkında malumat gelmediğine gö uğramıştır. Bazı elektrik direkleri kadarc'ır. Kssırga doğrudan doğru yen ses, söz. caz ve tiyatro sanatkârde yıkılnuş olduğundan bir kısım ya Karadeniz istikametine gelmiş larının müracsatlerini memnunlyetl» mirkese k:zı, Albay Rifat. Celal ve re, hastanenin bir müddet daha ^ ^ r f , llektT& Seyfi Baycl^n henışireieri Bayrin elektrik cereyanı da b bir kabul etmektçdir. istırahatte kalacağı tahmin edile m ü d d e t i ç i n k e s i l m i ş t i r . Ayasofja ve şehrimiz üzerinden ceçcıkcn İ S M E T B A Y S E L doguya istikamet aldığı görülmüşbilir. ı camiinin kurşun kubbeleri fırtına tür. Orta Anadoluya, Karadenizın Hakkın rahmetine kavusmustur. Cen^Dua eldelim de. Bakanlık, biran zesi bugün ikindi vakti cenaze naıra evvel Ankaradan kadroları gönder nın tesirile yer yer sökülmüştür. orta kısımlarma tedricen ilerliyezmd&n sonra Şişli Camii'iden kaldınBu yüzden Ayasofya müzesi de bü [rek doğuya doğru gitmiş olmssı larak Zincirlikuyudaki asri mezarlığa sin ve Haseki çocuk hastalıkları yük zararlara uğramıştır. Bize vemuhtetneldir. Marmarada umumipaviyonunda yapıldıgı gibi; ikinci defnedilecektir. 20 Ağustos 1951 Al:sh rahmet eyîesin. bir açılış törenine ihtiyac kalmasın! rilen malumata göre Müzedeki za yetle tesirini göstermiştir. Açıüs Kapanış raruı miktarı 200 bin iira olarak Jamaika'da müthiş bir kasırga : Î3 7.91 1 Sterlin tahmin olunmaktadır. Beyazıddaki Şehrimize gelen İtalyan • T A K S İ T L E •• 230.50 280.30 Kingston 20 (a.a.) (Reuter) 100 Doıar Dişçi Okulunun hemen hemen bü0.80 0.80 100 Ftansız trangı havacılan Jaraaika'yı kasıp kavuran şıddetii Berber Koltuğu ve 10O Ureı 0.44.80 0.44'JO İtaiyan Hava Harb okulu öğrenoîle tün camları kırılmıştır. kastrganın ilk hedefi, ada merkezi 100 Isv çre frang} 64.03 64.03 rile. altı bğretmenden murekkeb uir Fırtına şehirde oiduğu gibi liMadenî Möble 100 riorin 7368.40 73.68.40 kafile. Aibay Marrama Goffrette ko manda da bazı hasarlara sebeb ol Kinfston'a 20 kilometre mesafedc İspanyol şehri olmuştur. 100 Beıcik? rraneı 5.60 5.80 rautasında dün sabah uçakla şehrimize Krom ve maroken kaplı muştur. 100 Uranmı 21 86 21.86 gelmiştir. Buradaki zarar ve kayıb tahmodern ve zariftir. 100 Çeiios:<>vaR S.ur. Arab camiinin Gürcü kapısmda minlerin çok fevkindedir. Satış yeri: Mercan Uzunçarşı 100 bveç Kur 54.12.50 54.12.50 Rüzgârın şiddetile merkez hapiSaraçlar arası Han arkası So. Esham ve Tahvilât sanesinin duvan yıkılınca fırsatı No. 9 1 % 7 faizli tahviller nimet bilen 70 mahkum firar etAn; Satı» S'ıftib ve tiaşmun.afrlT\ miştir. Sıvaj • trzurum ı 22.50 22.50 NADİR NADİ Kasırgadan kurtulduğuna şükre j Sıvas • Cnuıuaı21 22.75 22.75 1941 Demıryola | 23 30 23J0 den ada halkı, onu müteakıb yağan Bu nüihcda yaz\ ıslmnt tiilen 1941 Deaııryoıu 23.30 U 23.30 idare eden. ATIF SAKAR 1941 Demırvolu 22.S0 22.80 şiddetli yağmurlar neticesinde şimUl Milli Muaaıaa 23.90 23.90 di de su baskuıı felâketile karşılaşMilli Mudalaa 23 23. 11 CUT.nfüRlYET MATBAAS1 mjşlardır. Bütün münakale yolları M11U Muaataa 23.40 23.40 Ol sularm altında kalmıştır. Milli Muaafaa 23.70 23.70 tV Tımarhanedeki hasar neticesinde % 6 taizli istikrazlar Kalkıruna ıstıRrazı i 107. 107. hastalardan bir kaçı ölmüştür. Kalkınma ti 107.50 107.50* 6 gemi rüzgânn şiddetile sahile rUütınma 111 1 0 7 107. " oturmuştur. Denizciler, arasında da 194U Uemıryoîu IV i t s 50 104.50 kayıb vardır. Tayfun neticesinde 1941 Demiryolu VI 10i 75 105 75 1948 Tanvlü i 107.25 107.25 • limandaki hasar büyüktür. Aynca Pekâla, 1948 l'anvıu O 106 65 106.65 üç direkli bir geminin mürettebatı «ö/Gnflze 1949 Tahvül 1 107 107. * boğulmuştur. 4 1/5 taızlı 1949 106106. inantjronjrnl Polisado hava rrieydanında ter'7, 5 taizli ikramiyeliler Zaten 6lünJ sine bir şey olmuştur. Yani rüzgâ1933 Erganı k 25.75 25.75 hana mukadder 193S IkramıyeB 22 90 22.90 nn tesirile hangarlar uçmuş, onlaelinızle Milli Miıdafaa 1 23.75 23.75 nn yerine zincirle er^velden bağlaotmeyi tercîh Demiryolu IV 105.75 105.73 nan uçaklar yerde kalmıştır. Demırvolu V 107.85 107.S5 • ederrm Zarar ziyan 20 milyon İngiliz liSarraflarda altın fiatlan rasından fazladir. Ada halkı hâlâ Resad 38 65 karanlıktadır. . Cumhurlyet 34.60 46.10 Kasırganın tahrib ettiği bölge . tnSilU Gulderı 31 «S de ölü sayısınm yüzden fazla Külç» S.Î2 , * oiduğu bildirilmigtir* t)ojvtrtitc binasımn camlan Edirr.ede bir okuyucjrr.uz yazıyor: «Eğer Edirne belediyesi rnedenî ce» saret sahibi insanların elinde olsaydl sîzden imza ve adresimin saklanrna^ sını istemezdim. Fakat bu şikâyetim neşrediliı edilmez dükkânıma iki günde bir belediye çavuşları gelip cez» kesmeğe başlayacaklar • için hüviyetl» . min gizli tutulmasını rica ederim. Edirne belediyesi hir peynir talimatnamest hazırladı. Bu talimatnamey* gore belediye hududları dahilinde muhafaza edilecek lıer teneke peynirden bir lira alınacak: karşılığında da belediye bu peynirleri muayene edip üzerine kalitesini gösterir bir damga vuracak. Belediypciler bu bir liralarla Edijne peynirinin reklâmını yapacaklarını ve artanı ile de bir huzhane kuracaklarını söyliiyorlar. Halbuki işin içyüzii, Belediye Encümeninde bir aza, buzha* ne sahibi olan bir meskkdaşını zarardide etmek için bu talimatnameyi koy« durmuştur. Zîra bir lirayı vermemek için simdi Edirne peynirleri hariç bnz« lıauelcre fritmcktcdir Edirne Belediyesinin kimyahanesi gayet basit olup gunde ancak iki veya üc teneke pey> nir muayene edebilir. Demek kl belediye muayene etmediği peynirlcrv d« damga vuracak ve para alacaktır. Buzhane meselesi ise tamamen yanlif bir harekettir. Cünkü belediye ellndeki kurulu Elektrik ve Su İşlermelerinl bile çalı^tıramamaktadir. Şebir, fenc* lerdenberi şusuz oldnğu halde, aylardanberi de elektriksizdir. Zarar eden bu i;letmelerin açıkları beledlya butçesinden yani halkın kescslnden kapatılmaktadır. Buzhane veya tocnk hava deposu hnnlara. bir baskasınsn ilavcsinden başka bir tey değildir. BULMACA ı TTTT Bu fören merakımızın sonu neye varacak? ı ı ııı n 1 M ı •M M 1 1 1 m ı ıu 1 1 1 • II ı| ı ı nı 1 1 ! M: 1 MİEİNİAİHİİ W l EİDİEİBİAİİİOİN r BORSA X Teskilatı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle