14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Çiffesaraylar BAHÇESİNDE HER A K Ş A M CAĞALOGLU SES OPERETİ Kıymeth ses Mnatkânn.,7 sanatkârlan topluluğu tarafından müzıkal komedı 3* perde ... .. . . bag Ia U s t a d l ™ . ™* umhuriyet KLTRUCUSU.'YUNUS NAOf 97 £.1 nni uıl IIUI Jll MUI • 07 IP S«yi 01 10 Telgraf v* mektufe adresl: Cumhuriyet, İstenbul Posta Kutuau fstanbul No 248 Telefoniar: ümuml Santral Numaraa: 24298. Yaa I|leri 24299. Matbaa: 24290 MAftVSN ...V£ SJKŞ rA . Mefharet Yıldınm Şemsi Yastunan Salı 21 Atjusfos 1951 D. Parti milletyekiü adayları belli oldu Hiikumetimiz Rus notasına cevab verdi Mesclenin alelâde bir hudud hâdisesi olduğu ve izsma değer tarafı bulunmadığı anlaşıldı D P rriılletveklı adaylanndan Korgeneral Yiimnü Yarbay Natık Şair Ahmed Muhib Üresin Poyrazoğlu Dranas Ankara 20 (Telefonla) Sovvetler ıkı askeri uçağımızın Eus toprakları uzerınde uçuş yaptığırdaa bahi'le, hukumetıntiZe bır nota vererek şıkâ\ ette bulunmuşlardır. Hukumetımiz, Sovvet notesı tızerı» ne Rereken trhkıkatı yaprnı= \e revabi nolanız Sov\etlere tevdı olurımuştur O&rendıgıme sore, hukumetm tahkıkatı, fı^akıka ıkı uçağımızın yanhşhkla hududun S">vyetler tarafında uçuş yaptığ'nı gostermıs ve tahkıkatın verdıgı bu netıce ce\aDimzda benr'ılm;;*!! Bu munasebetle gorustjgum \etVıa bır ş^hsıyet mssel^nın ızama deier +arafı olmadıguıı, alelâde bır hu îui hâdisesi cMuğunu, huku.n.tın bı.hedefe doâru yöneltıldiğini. 20 nci yuk bır duruitl'ikle vaz.etı tsti,>k îzrair Tuan açtîrrftefi* •>5tJ|952 tîı* ederek. Sus sıkâ"etme ce\sb \eıracat rnevsımıntn de açılrruj oldu dığını beyan ettı. ğunu belirtmiştır Bundan sonra Ekonomı ve Tıcaret Bakanı Mublıs Ete bir konuşma yaparak ihracatımızdakı inkışafa işaret etmış ve «cümle | u a lan soylemiştır: «Sınai ham madde ve nıadenlerimızın, istih^alde başlayan artıı leyrme muvazı olarak onümüzdeki ihrac mevsıminde ıhraeatımızda da Arkas\ Sa. 4. Su. 5 te Yalnız îstanbul namzedleri elan tesbit edilmedi, bunlarda bugün anlaşılacak SeçİMlerin ilk sürprizi Bitliste vukubnldn, C.rLP. tarafından aday gösterilen Nareddin Barntnn D.P. listesinde de yer aldığı görildi Ankara 20 (Te'efonla) Ara seçimlerinde D Partı taıafından ^osterılecek adavlar hemen htrnen belh olmustur Mahallî teşkılât yoklamalarında seçtlenlerın adayhkları genel merkezden tasdık edılmış bu lunuyor. Geç vakit alınan malumata gbre, Çanakkaleden Nusret Çiftçioğlu (D. P ıl başkanı), Denızlıden Baha Ak^it (Acıpajanıda avukat), Izmırden Pertev Arat (D P. ıl başkanı), Eskışehiraen Dr. Ek'2m Baysal, Sıvastan Kâzım Oskay (Zıraat Bankası mudurü), BalıkeSirden Mucteba Işın, Bilecıkten Korgeneral Yumnu Üresın, Aydından Lutfi Ülkümen, (Ziraat Fakultesı profesörlermden), Cevad Ülku (avukat ve Beledıye Başksnı), Naıl Gelelci (a\ukat), BıtıiMen Nureddın Barut, Muğladan Yarbay Natık Poyrazoçlu, Buısadan Kenan Yılmaz (Mıllî Savunma Bakanlığı Mustesf.rO, Gumuşhaneden Ahrrej Kemal Varınca (eskı mılletvekıllerinden), Kastamonudan Zıya Ertem (oğıetmen, Basın ve YavınTurızm memurlarındanl, Kırşehır den Elvan Kaman (D P. başkanı), Zoiıguldaktan Esad Kenmol (Havza eski umum müdürü, yüks«k maden muhendısi), Sinobdan AhmeJ Muhıb Dranas (şaır). Arkası Sa. 3. Sü. l d e Dunkn dolu rc 7a#tnurdan toant fehrin ana caddelerinden birinde derrlinı ağaçlar ve telefon direleri îstanbul diin yağmur ve d Umanda da bir çok kazalar old« İs+anbul dün de, bir u a t kadar süren ve şehırliler» hayli korkulu aniar yaşatan bir yagmur ve dolu âfetıne maruz kalmıştır. Hatjrlarda olduğu uzere geçen ayın yırmısınde de îstanbul tufam andırır bir gun geçırmış. şehrin havatı 7 saat felce uğramış. bir çok evler çokerek 7 kısl de olmüştu. Nufus kaybına ve 2 milyon lıra zarara mal olan ve 30 senedenberı görulmiyen bu sel felâketmden tam bir ay sonra dün de saat 15,30 Ja gokyiızünü simsiyah bulutlar kaplamıştır. Bir ay evvelkı âfetın korkunc tesır ve tahrıblerıni unutam»yan İstanbullular, ortalığı kaplayan sıyahlığı görunce pek haklı olarak endışe duymağa başlamışlardır. Nıtekım 10 dakıka sonra şehır baştan başa bir dolu sağanağına uğram.ş, surekli bir şekılde duşen cevız buyukluğundeki buz parçalan halkı büsbüttin korku ve hevecan» dusurmıiştür. 25 dakıka kadar fasılasır olarak yağan dolunun tesiri'.e gehrimızdeki binalann çoğunun camlan kınlmış, kıremıdler parçalanmış, bir kısım camılerin kubbelerj ehemmıvetli surette hasara u£rannstır. Gene dolunun tesırıle cadde ve bahcelerdeki bir çok zğeclann dalları parçalanmış, oır kısmı da devrılmıştır Telefon ve teîgraf dırcklerınden de parçalananlsr olmusrur. Gerek doltı. gerekse bardaktan boşamrcasına yağan surekli vaîmur, ki'a bir zaman sonıa sehırdekı normsl havatı sekte\ e uijratmı«tır. Şehrin vuk^ek mıntakaların'lan bir sel halmde kopup gelen su'ar. onlerıne katıp . getırdıklerı kum ve molozlarla mnnhat verler Arkası Sa 4. Su. 6 da görülm ğ I) Ceviz büyüklüğündeki dolu yüzünden birçok binalann caralan kırıldı, caddelerde ağaçlar, telefon direkleri ve bazı evler su baskınına uğradı İzmir Enternasyonal Fuarı dün açıldı Ticaret Bakanı, Fuarı açış nntkunda dış ticaretimiıdeki inkişaftan bahseHi İzmir, 20 (Telefonla) 20 ncı İzmrr ejternasyonal fuan "bugfllı saat 19 da törenle açılmıstıı. Lozan kapısın:n önundekı bajrak direklerinde Almanya, Amerika, Belçika, Çekoslovakya, Fınlandıya, Holanda, İngiltere, İsveç, İsrael, İtalya, Macaristan ve Yugoslav bayraklan da da'.galanmakta ıdı. İzmır Beledıye Reisi Pauf Onursal, ilk olarak söyledigı nutukta, bu seneki İzmır Fuarının esas vasİran Başbakanı, Stokes ve Har fının «ıhracat fuarı» olduğunu ve riman arasında yapılan toplanbda bütün gayret ve çalışmalann bu Musaddık 8 maddeden dördünü kabul etti Tahraıtda görtişmeler DtinkB yafmur T« «Uln fehrin bir sokağını bn hale aoktv Bttlgar casusu ıtasıl yakalandı? Bulgaristan hesabına casusluk yapan ve BuİRar ?ızli polisıne mensub olduğu tahmın edılen bir casusun şehrımhde yakalanarak Ankaraya sevkedildiğıni bildirmıştık. Istanbulda Huseyin Durmaz isminı havi bir nufus cüzdanı ile doîaşan ve turlu krfıklara gıren casusu Emniyet ' Birınci Şube memur'an uzun suren bır takıb devresinden sonra suçustü yakaHmava muvaffak olmuşlardır. Bulgaristandan ac^çmen Arkas\ Sa. Z 5n 7 de Bir camiin nçan kurşunian BÜYÜK VE ÇOK MERAKLI BİR RÖPORTAJ Ürdüıt Kralııtı öldürenlerin muhakemesi Abdul!»hın katline şeriUık edeuler bazı ifşaatta da bulundulat Amman. 20 (a a.) (Reuter)' Kral Abdullahın katline şerıklik eıienleıın muhakemesmıle suıkasdden ııç gıın evvel cınavet pljnlarının teıtıbı ıçin yapılan gız'ı tnplantının mahıyetı ıfşa edılmıştır. Şahadette bulunan Mahmud İshak Anteblı, cınaveti roüteakıb bir bomba armsk suretıle, katılın kargaşahktan ıstıfade ile kaçmasLniR teminini kendısınden istedıklerıni açıklamıştır. Antebli bu işi yapmak için kendisine verilen bın sarı lirayı red Tahran, 20 (a a ) (Afp): İran »alSbiyetli kaynaklarmdan bugün bıldirildiğine göre, bu sabah Musaddık, Stokes ve Harriman arannda yenı gorüşmeier yapılmış olmasına rağmen petrol konferansı elân ölü noktadadır. İran Baçbakanı sekiz maddeyı ihtıva eden Ingıliz tekliflerinden yalnız dördünü kabul etmesfne rağmen Stokes teklifının prensipını degıştirmeyi reddeünektedır. İngıliz heyeti başkanı, İran hükumetı durumu değıştırmediği takdırde Musaddık'a gelecek çarşamba punü İranı terketmek nıyetinde olduğunu bıldırmiştır. İneilız Iran petrol konferansınm tarihı de Ingılız hevetı mensubları ıle BÖruşmelerde bulunduktan sonra Stokes tarafından tayın edılecektır. ,Dığer taraftan Iran Bakanlar Kurulu bu akşam fevkalâde bır toplantıya çağınlmıştır. Oğrenildığtne göre, petrol konteransına gıtmeden evvel İran Başbakanı, Şehınşah ile gotuşmuştur. İki saatten fazla suren toplantınm sonunda Ba^hekan. Tahrana İngıhz h vetının varmasındanbpri ılk defa clarak eazctecilerle Vomısmuştur. Başbakan konierar.';ın netıceHrı hakkında nikbinlığinı ıfade etmış i tir Musaddık İngiliz tpklıflerine İranın verdı^ı cevabın İngıliz murahhas hej'etı tarafından tesbit edılecek bir taııhte neşredıleceğini bildır. mişiir. Stokes Parlâmento a/alarile görıiştiı Tahıan 20 (a.a ) (Lps): İran radyosunun bıldırdığine gore, petrol Arkast Sa 3. Sıi. 7 de Bu tören merakımızın sonu neye varacak? Sağlık Bakanı tarafmdan merasimle açılan İlk Yardun merJkezinm hâlâ ne kadrosu yollandı, ne de tesisatı tamamiandı. Ohalde açılan nedir, diye sormamak elden gelmryor Zelzelede çatısı çöken bir bina Zelzeleye dair Iç İşleri Bakanının demeci Deprem bolgesinde 50 kadar köy halkı evsiz kaldı, bunlann banndmlmalaruıa ealışılıyor İki gundenberı şehnmızdc lıınan Iç Işlerı Bakanı Ha'ıl O Î yoruk dun gazetemız adma kena sıru zıyaret eden arkadaşımıza soa zelzele hakkında şu demecde bulunmuştur: e Butün tedbırler almmıştır. Açtkta kalan vatandaşları korumak içm Kızılaydan 800, Mıllî Sa\Tinma deposundan 130 çadır gondenld:. Aynca bir istıhkâm taburu enkazı kaldırmaya çalışıyor. Deprem bolgesinde 4050 kadar koy aynı ourumda bulunuyor. Kbylu vatandsşların kıştan evvel barınabılmelerıni Arkası Sa. 3, Sv~ 5 te (Gazetelerden) İlk yardun merkezi açılırken yapılan törendea bir intıba Bizde, kiralık mobilya ile açıîış töıeni yapılan hastaneler, çoğalmağa başladı. Tbrenlerde karşıhklı nutuklar çekilıyor, kordelâlar kesiliyor; buz gıbi lımonatalar içılıyor, pastalar yeniliyor . Işte, hepsı bu Yasağa rağmen kaçak kadar.. Törenin hemen akabinde hastanenin kapısı kilidleniyor ^e herkes hayatından memnun olarak tören mahallini terkediyor. Hayatından memnun dıyoruz; Arkası Sa. 4, Sü. 5 te olarak Hacca gidenler çoğaîUor Bugün şehre az miktarda su verilecek Terkos tesisatına eereyaa veren elektrik hattında bir arua vukua geldi Hudud bölgelerindeki kaçakçılar aratına Adanah bir kaçakçı olarak kanşan, mal kaçiran, kaçak mal »atan ve 25 gün bütün heyecanları, bütün tehlikelerile bir kaçakçı gibi yaşıyan «Cumhuriyet» muharririnin gördükleri, duyduklan Yann Başlıyoruz Dünkü şiddetli kasırga yfizunden Terkos tesisatına cereyan veren eAntpblmın şahadeti bır saalten lektıık hattımla bır ârıza vukua fa™.a sıırmu' ve «snıklardan h t n gelmistıı IJaren.n tfknmenlen bu ıçın bır ithanınarne tekil etmı^tır | ârızavı beıtaraf etmek ıçın çalış' Şahıd, cınayetten üç gıın evvel | maktadırlar. Haber aldığımıza goıe, sanık ardan Dr. Musa Hıısevnî, ı ârızanın tâmırı ancak akşama doğru AMulkadır Ferhad ve AKıd Ökke I mıımkun oUbılerektır. Bu ıtıl^arla ıle buluştuklarınt soylrmıstır Bu bus'in çehre her gunkunf nazaran Arkası Sa. 3, Su. 1 de ,, yanyarıya su verüecçkür. «LA HAVLE VE LÂ...»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle