11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHrRIYCT 20 Ağııstos Y£Nİ 3 Hassauı topkuan M0T0R YAGI TURKtVEDE SATISA C/KARtM ŞELL KOMPANİ OF TÜRKEY LİMİTID İSTANBUL . OAL/TA Yüksek Kalite Subay Gömlekleri feı rarö moblt EB üstun tekmk evsai vt en tabıl sesi tnckk NELOPHON Radyolartrda bulabilirsJnh. Portatif apoletU. harici ve dahili gijilır. Fıaü. Kravatı'e 26 lıradır Taşıava tedıyelı 28 lıradır. İpeklı' Pamuklu rcngın gomleklık çeş)dlerı Çimentoya İhtiyacı Olanlara Amaç Ticaret Türk Anonim Şirketinden: Çeko«lo\ akva menşeli ve TuıV normu evsafında bır partı çımentomuz bugunleıde Istarbu 1 lımantna geleccktır. Ihtıyaa olanlann Bınncı Vakıf Han 32 No ya muıataatlerı rıca olunur. Telgnf Amara Ictinbul Telefon 221W. 25<»52 TAKSİTLE SATIŞ Ismarlama Gömlek Salonu Eminönü Caddesi Selâmet Han si A JC JC A Türkiyeye münhastr ithalâtçıs\ : MEHMET KAVALA S •t ı | Y•r 1 •r I : Galata Tahir han, Tel: 4M49 T«peba}i Alp Otelı alb Beyoğlu Karlman Psaajı v« bilumum ac«ntalanma Başhemşire ve hemşire aranıyor İzmir Yeremle Savaş Derneği Buca Sanatoryomu Başhekimliğinden: Sanatoryomumuzvın üç yüz lira avlık ücretlı başhemşirelıeı ile ıkı ytiî elh lıra avlık ucretlı ıkı hemşırelığı açıktır. İsteklılenn Sana torjom Baîhekımlığıne muracaatleri. (13179) BULUNMAZ FIRSAT Yeşılkoydp ısta^von karşısında koşphssında. altında üç büjuk dukkânı, 1000 M2 boş ?ı=a=:ı, n o lalı kârcır Hına ehven ftaU satılıktır 1115 aıasında 82049 te'rfona muracaat. Herkes Kendi Ihtisatında Şehrimizde bılhassa AVİZECİLİKTE tnütehams bulunan ŞİMSEK MAĞAZASI Her zevke ve her keseye uygun MUHTELİF LÂMBALARIN ZENGİN Çeşidlerini ve KRYPTON Amp ulllerini talcdim eder. Şımşek Msğazası Galata Osmanlı Baakası karşısında BRAVOUR Pilli 7 LAMBALI SÜPERB îzmir Fuarı % 5 0 tenziIâtlı gündüz seferleri DENİZYOLLARI Vapurlariyle Istanbul lle Izmir Arasında Gündüz Seyahât Edebilirsiniz rürkıye Umum MumessiM NIJAO SERVEN ve Şerıkleri Komandıt Şti. • Galata * • • GözLiiK it memnun etmeği prensiD addeden hu kere zeneın çeı;ev& ve Alman durhun cesifî'frını t=krhrkârl=ınna sunar Goz doktn unuztın gajet ıvı tanıdıgi Almanvanın meşh r Soioptar nuparalı. renkh camlan, yalnız FMGFN'df bulrbılereksınız Keçeteler buvuk iıır Hrklaf ve ıtma ıle fennın en son ıcadlaıına ^d\ r ha^ıı ''Tir. Tisıa siDrfi'S' kabui olunıır ve odemrlı er>ndeıılır F^'GFN (Zeı« Avnı) Bev r. B l u I^tıklâl Cad Lâle sınen.ası ust sırası 67 Telefon. 41433. tm KÎILLAJIAKLARA BANDIRMA vapuru mevcud *eferlere ilâveten İstanbııldan her hafta Cuma günleri sabah saat 8 de, Izmirden Pazartesi günleri sabah saat 7 de hareket edecektir. Emsalsiz bir deniz gezintisi ve îzmiri rahatça ziyaret imkânını veren gündüz seferlerinden istifade ediniz. Bu seferleıe aid bilef urrfllerindrn (en7İlât yapılmıştır. Biııııri mevki' °?6 liıa. ikinci nuvki 15,36 ve 1490 kuruştur. Vapurda aı uoa bule v» \cmek vaıılır. Dpnİ7\olları aronlalarınrian izahat alabilirsiniz. TF.LEFON: 44B96 \e ^»2362 6 LAMBALI POR "ARSİMİDİS MÜESSESESİ" OTOMOBİL MALZEMCSİ TİCARETİ T. A. 9.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle