11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
l«tt CÜMHURtTET r Kaybettiğimiz kıymetler Kral Abduflahın Katli Davası j Eıtıekli Orgeneral İzzeddin Çalışlar PAILLARD OTOMATİK PİKAPSARIİGNELER TEKRAR MEKUTTUR Türk ordusu, bundan iki ay ka evvelâ taarruzla karşılayan Albay dar evvel Asım Tınaztepe gibi kıy izzeddin, üstün kuvvetler karşısınmetli ve kahraman bır Orgeneralin da bütün ordunun sol kanadını matemini tutmuştu. Daha bu kıy Gökdağ ve Çalışlar köyü civannolmus.tu. metli askerin acrn yürefimizde ta da kurmağa muvaffak ze ve canlı dururken bugün Orge Sakaryadan bir sene sonra, 26 aneral İzzeddin Çalışlan da vatan ğustos 1922 günü kumanda ettiği toprağına vermekle daha büyuk bır 1. kolordu tümenlerile bir hamlede düs.mandan Beletepe, Tınaztepe ve acı, ıstırab içindeyiz. Rahmetli Asım Tınaztepe İstik ertesi günü Çiğli tepeyi zaptetmeklâl mücadelesinde İzzeddin Çalış le Yunanhlann mevzilerini ele ların karargâhında kurmay subayı geçirmış ve büyük Türk zaferine ve yakın mesai arkadaşı idi. İstiklâl yol açmıştı. Savaşııruzın şanlı ve şerefli kurmayı Atatürk, 30 Ağustos 1922 günü ile komutanı iki Orgeneral, kısa bir Çalköy bölgesinde Yunanhlann 5 aralıkla ebediyete kavuşmuşlardır. tümenlik büyük kısmını kuşaürBugün, kısa, fakat amansız bir ken mühün bir düşman kuvveti hastalık neticesinde hayata gözle muharebe meydanının yakininde Ammauda sanıklar muhakeme edilirierke.j rıni yuman İzzeddin Çalıslar yakın Dumlupmar mevkiinde tutunmağa Amman 19 (A.P.) Urdün Me seyn! ile Musa Ahmed Elâ>ubi açalışıyordu. Türk askerî tarihinin şanlı sayfalaBir an evvel Dumlupınardaki liki Abdullahın katlinden sanık leyhine olmuştur. rında mümtaz nir mevkii olan şereflı bir askerdir. Gencliğindenbe düşman kuvvetlerini kat'î muhare olan 10 kişinin muhakemesine bu14 tanığın dinlenmesinden sonra, ri, arkadaşlan arasırda yurdsever be sahasmdan uzaklaştırmak ve gun de devam edılmiştir. Ortaja muhakeme yarın saat 9 a talik liği, calışkanhğı, bilhassa dürüst gerıye atmak lâzım gelıyordu. Mer çıkarılan deliller Dr. Musa El Hü edilmiştir. gelmiş ve satışa arzedılmislüğü ve ciddiyetile herkesin hür hum İzzeddin bu vazifeyi de gene Çalışlar adlı köy civannda yaptığı tir. Hp. 9/10, 12, 23105. metini kazanmışü. Balkan harbınde Makedonya cep şiddetli bir taarruz ile başardı ve Müracaat: Sabahlan Galata hesinde Beşinci Kolordunun Kur Yunanlıları Dumlupınar mevziinTünel Caddesi 48Tel: 40308 may Başkanı sıfatile ılk defa bütun den ve daha sonra rutmaya çalışöğleden sonra Beyoğlu ordunun dikkatıni çekmış ve saygı tıkları Kaplanlı mevzilerinden ge Başıartaı I ıncn riye attı. kazanmışü. Bundan sonra rutbesi n Bulgaristana göndermiştir. Hüvibüyüdükçe daha mühira vazifelerDâhi Başkomutan Çalköy civann yet cüzdanlan Bulgaristanda BulBajtarfaı 1 mcı sn/ıtfede de memlekete ve orduya hizmet da büyük zaferi kazanmıştı. Muhagar ajanlanna dağıtılmış ve bu imkânını buldu. rebe meydanmda tuğgeneralliğe yük sandık başlarında vazife alacak ajanlar ellerindeki sahte hüviyetlerTel: 44934 se'.en İzzeddin Çalışlar da düşman resmî memur ve parti delegelerı le memleketimize girmişlerdir. Birınci Dünya Haıbinde İzzeddin Beyın Çanakkalede, Ataturkün" artıklarını hiç durmaksızın Uşak ne masraflarını karşılıyacak yev Hasanın durumunu bir müddetYe\Tniyelerin tenberi tetkik eden memurlar nihakumanda ettiğı 19. tümenin, bıraz ve İzmir istikaraetinde kovalıyarak miye verilecektir. • OPERATÖR UROLOĞ ilk önce kolordusıle İzmire gırdi. miktarını Bakanlar Kurulu tayin yet kendisini suçüstü yakalayarak sonra Anafaıtalar Grupunun Kurmav Başkanı gormekteyız. Bu va Muharebsden sonra İzzeddin Ça ve tesbit edecektir. Ankara Garnizon mahkemesine sev zifelerde Ataturkün ve butun or lışlar askeri edebiyatımıza çok kıy164 seçim kurulundan ilk olarak ketmişlerdir. Diğer ajanlar arandunun takdirini kazanmıştı. Türk metli eserler vermiştır. hazırhklarını ikmal edip seçim maktadır. tdrar vt Tenatül Hastalık.«n. İstiklâl mücadelesini İzzeddin Ça Bu çok kısa hulâsadan anlaşıla gününü beklediklerini bildiren Bur (tktldar«iîlık, BeİEevşekliâi) MÜTEHASSIS' lışlara birınci plânda yer ayırmak cağı gibi İzzeddin Çalışlar, İstiklâl sanın Orhangazi seçim kurulu olBizın mütalea etmek mümkün de Mücadelemizin kahraman komutan muştur. Beyoglu, Konak Oteli k*rfi« ğildir. Hiç mübalâğasız, tarıh iz lanndan biridir. Karta! So. Çalış ApTel: 41436 Baştaran 1 mct satııte<le İstanbul D. P. adaylannı Genel zeddin Çalışlan İstiklâl mucadeleKurtuJuştan sonra ordu müfettişi ra demecde bulunan hükumet söz İdare Kurulu seçecek mizi kazandıran büyük kumandan olarak memlekete kıymetli hizmetDün Demokrat Parti Ü merkeıln cüsü, İngilii heyetinin Iranın celardan bıri olarak kayıd ve kabul lerde bulunmuştur. Emeküye ayvabını tetkik etmek üzere, bu sa ^ Dr. Zekâi Muammer ' ederektir. rıldıktan sonra Muğla ve Balıkesir de bir toplantı yapılmıştır. Yok bah yeni bir mühlet istediğini billatna kurullarına itfirak edecek Birınci İnbnü muharebesinde âni milletvekili olarak bulunmuştur. TUNÇMAN parü mensubları meselesi ile ara dirmiştir. olarak düşmana iltihak etmiş ouluİzzeddin Çalışlar fâni hayatı sona Hükumet sözcüsü, görüşmelerin Bakteriyoloji Laboratuan seçimlerinde İstanbuldan gösterinan Çerkez Etem kuvvetlerinin ermekle ısmı ve hizmeti unutulakesılmiş olduğu şayialarını kesin Kan. balgara ve idrar tahlilkarsısında muvaffakıyetli bir mü cak şahsiyetlerden değildir. Bal lecek adaylar hakkında görüşrneler olarak yalanlamıştır. leri ve taze aşılar ve idrarla olmuştur. dafaa ile ordumuzun zâfa uğraması kan harbi, Birinci Dünva Harbi ve Rusyamn İrana yaptığı teklif gebelik teşhisi yapılır. Yeni Neticede İstanbuldan gösterile nı önliyerek zaferin başlıca amılle İstiklâl Savaşındaki müstesna hizLondra, 19 (a.a.) (Reuter): adrese dikkat: Divanyolu rinHen olmuştur. metleri ve Türk ordusuna kazan cek adayların genel idare kurulu Muhafazakâr «Sunday Graphics • No. 103 kat 2 Tel: 29125 • dırdîğı zaferlerle tarihimizde hatı tarafından tesbit edilmesine karar İkinci Inonü muharebesinde evgazetesinin siyasî muhabir.nin buvelâ 61. tümene ve daha sonra sağ rası daima hürmetle anılacak ve verilmiştir. gün bildirdiğine göre, Sovj et Ruskanad komutanı oiarak bırinci, 61, ismi ebediyete geçen ölmezler ara İrmirde yoklama>n Pertev Arat ya İrana faizsiz olarak 14 miîyon KİRALIK DEPO VE s'nda müstesna bır mevki işgal ekazandı 4. tumenlerie Kocaelinden gelen sterlin tutannda 11 ton altın tekİMALÂTHANE decektir. İzmir. 19 (Telefonla) D. Parti lif etmiştir. birliklerle Günduzbey Metristepe Şişli, Zincirlıkuyu. karakol bölgesındeki muharebeler> idare etİstiklâl harbinde Garb Cep adma İzmirden gosterilecek milletyaru, asfalt üzeri önünde geMuhabirin ilâve ettığine göre, bu bugün miş ve emrindeki Türk kahramanhesı Harekât Şubesi Müdürü vekili adaylığı yoklaması nij arazi trifate elektrik kârteklif, petrol ihtilafj sırasmda petbütıın larının fedpkârhk ve cesaretlerıle emekli kurmay albay Tevfik İzmir vilâyeti dahilindeki gir 6x4 iki bina, birleştirilırrol gelirinin kesilmesi yüzünden D. Parti ilçelerinde yapılmıştır. Şım düşmanı yüzgeri çevirmışti. Bıyıklıoğlu hazine kasaları hemen hemen bo ce 12x9 olabilir. Müracaat diye kadar aluıan netıceler, İl BaşBundan sonra Çalışlan. Eskişehir M M telefon: 21132 ye. şalan Başbakan Musaddıka doğrukanı avukat Pertev Aratın yokmuhaıeDelerinde ve Sakaryada biDEFUMTN dan doğruya yapılmıştır. lamavı kazandığını göstermektedir. rincı grupun koırutanı olarak görHARİKA BİR İCAD Soydan Sünnetcı «Bundan dolayı 6 gün evvel Müh Bilecikte D. P. yoklaması mekteyiz. Sakarjada 1. Grup türühâs Lordu Richard Stokes'un nik YA.VĞINl ÖNLER, GELDİ Bilecik, 19 (Telefonla) Bilemenlenle yaptığı taarruz ve savunbin olarak verdiği tekliflere İranAlman kimya sanayünin cik seçimlerini idare etmek üzere malaria Yunan kuşatmasını akim lılann sert tavırlanna dayanak nok son hârikasıdır. Umum fab buraya gelen İstanbul milletvekili Çarşıkapı Tel: 25616 bırakmıştır Sakarya muharebesitasını bu borc teşkil etmıştır.» rika. apart. ev, soba bacalaHüsnü Yaman bir haftadanberi vinin kazanılmasında Çalışlsnn soMuhabır, bu Rus teklifinin dün nnı zahmetsiz, otomatik olalâyetimizde bulunmaktadır. Hüsnü ğukkanlı ve bilgili idaresınin yeri akjam ögrenilciğıni makalesinde rak temizler. Bir tecrübe kâYaman D. Pprtinin seçim hazırhkçok büvüktiır Atatürk, Yunanhlabeîirtmektedir. fidir. Türkiye Mümessili: Balannı hemen hemen tamamlamış girın ordu sol kanadını çevırmek ıçin Buna mukabil Times gazetesinin bıâli, Ankara Cad. No. 66, bidir. Dün bütün ilçelerde yapılan büyuk bır harekete geçtıklerini öğTahran muhabirtae göre «petrol ihTel: 20310. A Hikmet Gönen yoklamada Korgeneral Yümnü renince hiç teredriüdsüz: •aSSaP tilâfındanberi Sovyet İran mttÜresin, yüksek bir ekseriyetle mil« İzzeddinin kumaprla^ındaki 1. nasebetlerinde herhangi bir değiletvekili adaylığını kazanmıştır. Grupu derhal sağ kanaddan alıp şiklik olmadığı gibi, Ruslar da İMazbatası da Ankaraya gönderilHaymana üzerinr'en soln gönHereranhlara herhangi bir yardımda bulıkları Dojurn ve Kadın Hastalıklan I miştir. lim. Ona tam emniyetim vardır; lunmayı teklif etmemişlerdir.» C.H.P. nin Bilecik adayı Kasıra fu buhranlı durumu o düzeltir.» Miitrhassısı Ruslar ve İngilizler İran Gülektir ve D.P. ye karşı kuvvetli demisti. Boyasının haslığı, kumatm dayaADRES: Fstih, Tramvay I vay aşiretlerini gilâhlnndınyor bir rakibdir. Bu itibarla Husnü Y«25 agustos 1921 günü duşmanı • m durağı karşısında. nıklığıile maruf " Ç İ F T A R S L A N " manla Kasım Gülek ve D P. ile Van 19 (T.H.A.) Son günlerde Metinos Brsjo»» kumaıını arajrınız. 5 CHJ . araaında en çetin seçim mü Irandan gelen bir yabana müşaKumaftn ters/nde 2 matreda bir cadelesi burada geçecektir. hidin anlattığma göre İngiliz İran bssılrnı» jrukardaki damgaya dikkat Sıvas adajT petrol ihtilâfının en vahim neticeSıvas, 19 (Telefonla) Sıvasta lerinden biri de bir taraftan Rusaçık bulunan bir milletvekilliği için lann, diğer taraftan İngilizlerüı Beyoğlu. Ağahamam Caddesi 30. Telefon: 44225 T A Ş BA DA D.P. yoklarnası bugün yapılmıştır. İrandaki Kürd afiretleri arasında Tedrisat türkçe. italvanca ve fransızca olarak yapılır. Yoklamayı Ziraat Bankası MıHürü geniş ölçüd» hanrlıklara ve tahrikYAG FABRİKASI Ana. İlk. Orta ve Orta Ticaret sınıflan vardır. Yatılı ve yatısız lere ?irişmiş olmalarıdır. Rus tahKâzım Oksay kazanmıştır. öğrenci ka.ydı için her gün müracaat edilebilir. için bir khnyager, bir muhariklerine bilhassa Barzani aşireti Balıkesir yoklaması sib ve bir yağ tasfiyecisi (saBalıkesir, 19 (Telefonla) Bu âlet olrnuş bulunmaktadır. bunculuktan anhyan tercih i rada yapılan D P. milletvekirŞi Ruslar şimal îrandaki aşiretleri ediür) aranıyor. Balıkpazar yoklamasuu eski İl Başkanı avukat silâhlandırmakta ve yakın zamanFırm sokak 12 No. ya müMücteba İştin kazanmıştır. da vukubulabilecek herhangi bir • • • racaat. Tel: 27428. HBB çarpışma için kendilerine sevkülPoyrazoğlu Bursadan aday ceyş! vazifeleri vermektedirler. Bugösteriliyor na mukabil İngilizler de cenub İran Ankara, 19 (ANKA) Demok daki başlıca aşiretlere silâh ve pa1951 1952 öğretim yılı için : rat Partinin mahallî teşkilâtınm a ra dağıtmaktadırlar. İran hükuElektrik ve Firik Tedavileri Ankarada bulunan zırhlı birlikler ast subay okuluna aşağıda ni day yoklamalan bu akşam bitmiş meti memleketin ücra noktalarına Mütehassısı telikJeri haiz öğrenci ahnacaJttır. Kayıd ve kabul müddeti 15 ağustos tir. Merkezden yapılan tamim mu kadar sokularak faaliyette bulunan cibınce buıılar en geç 22 ağustosa bu iki yabana devlet aianlarına Basur memeleri ve fissürlerin 1951 sabahından 10 eylul 1951 akşamma kadardır. kadar Ankaraya bildirilecek ve o karçı köy idarelerini baştan ve yaelektrikle ameliyatsız kat'î A ARANILAN NİTEI.fKLER: tedavileri. Romatizmalar, yüz r, gün resmen ilân olunacaktır. n askerî bir şekilde tanzim ederek 1 Türk uyruğundan olrnak. ıtikler. 5 felcleri, Adenit ve siyatiklı C. H. P. seçim kampanyasuıı açh köylüleri silâhlandırma yolunu 2 Ortaokul veya Miilî Egitim bjkanlığınca Ortaokul muadili anında Beyoğlu Lâle sineması yanında 1 CJî. Partisi İstanbul il teşkilâü, tutmuştur. kabuJ edilen bir oktıldan mezun olmak veya ortaokuldan yüksek bir jehrimizde geçim kampanyasını açSekban Apt. Daire 9 okuldan tasdıknameli bulunmak • • • Telefon: 42249 j mıştır. Bu münasebetle, dün saat Basın mensublarının 3 16 yaşını bitirmiş, 23 yasıru bitirmemis olmak. 10.30 da Kadıköy ilçe merkezinde 4 Askerî veya sivi] okullanndan birisinden vukuat yüzünden bir siyas! toplantı yapılmış, toplantrenlerde seyahat şekli çıkanJmış olmamak tıda il idare kurulu başkanı İlhami Ankara, 19 (TJî.A.) Devlet 5 Tahsile iki ieneden fazla ara vermemek. Sancar, Halk Partisi İstanbul mil Demiryollan Genel Müdürlüğü, baB İSTEVİLEN BELGELER: KADIN TERZİSİ letvekili adayı Dr. Lutfi Kırdar, sın mensublan için halen vermekte 1 Dilekçe. eski Bakanlardan Dr. Fazıl Şere olduğu aylık ve 15 günlük seyahat Kadıköy, Bağdad Cad. Feneryolu 2 Nüfus cüzdaaı veya nüfusça tasdikli ve fotoğraflı sureti. feddin Bürge, Cahid Ekin ve mil kartlannı kaldırmağa karar vermiş 3 Bir seneyi geçmemif ap kâğ<dı letvekilleri hazır bulunmuflardır. Amatörlere: Ölçüleri üzerintir. Bunun yerine 60 kuponluk ayToplantıyı İl İdare Kurulu üye lık karne usulü kabul edilmiştir. den istenilen modelden (pat4 Kendisinin ve ailesinin iyi ahlâk sahibi olduğuna dair malerinden Kadıköy ilçe temsilcisi avu Basın mensubları her seyahat sehalli 1 ükumet başkanKğınca alınacak dojruluk kâğıdı. ron mulaj) cıkanlır. Acele 5 Tam teşekküllü askerl hastaneden zırhlı birlikler ast subay kat Taceddin Özgüder açmışür. Kısa ferlerinde bu kuponlardan birisıni işler tek prova ile bir günde bir konuşma yapan hatib, bu arakullanacaklar ve her istedikleri okuluna girer kavıdlı sağlık rapc.ru. tesliro edilir. Toplu siparisseçimde tam olarak D. P. kaybettiği yerde üıip binmelerinde bırer ku6 Ortaokul diploması veya daha yüksek okul tasdiknamesi ajajHpj lerde tenzilât. KJaal takdirde, yeniden umum! bir seçi pon istimal edeceklerdir. Ayrıca 7 Örnesine uygun Noterce tanzim edilmiş taahhüd senedi. me gitmenin bir hukuku esasiye bir sene müddetli kuponlar ihdas C UMl'MÎ MADDET.ER: teamülü olduğunu belirterek, p«r edilecektir. Bu kuponlan alanlar 1 İstekliler Ankarada dogruca Oku! Komutanhğına, Ankara tihlere büyük vazifelerinde uyanık bir sene ayrıca kupon almadan sedışında bulunanlar askerük şube başkanlıklanna müracaat edecekler olm^larını tavsiye etmiştir. yahat edebileceklerdir. Şimdi vedir Bilâhare söz alan OTki Ekonomi rilmekte olan seyahat kartlanndan 2 15 ağustos 1951 tarihinden evvel yapılan müracaatlere cevab Bakanı Cavid Ekin, D. P. iktidan yalnız devamlı ieyahatte olan gaverilsin veya verilmesin hükümsüzdür. I Şükrü Canal'm bu yeni ile son Halk Partisi, hükumetleri zeteciler istifade edebiliyorlardj. • çıkan kitabı hiç biçki bilmi3 Namzedlerin staja sevke kadar iskân ve isjelerinden okul nin malî ve iktisadî sahadaki faaliyenlere her çe?id gömlek. sorumlu değildir. Her jahsın Ankarada bulunduklan müddetçe iskto jetlerini mukayeseli olarak mütaDenizde boğulma pijama ve robdöşambrlann ve iaşeleri kendilerine aiddir. Kasımp8«»d« Küçük Pıyale Taftane lea etmiştir. numarads oturan Hukuk nasıl yapılacafmı, yakalarla Tezahüratla kürsüye gelen Ç.H P. sokak 50 Y»s«r Ayhan Tokgul düntale4 İstekliler (B) fıkrasmda sıralanan belgeleri 20 eylul 1951 beslnden saat kol kapaklannm envaını reakşamma kadar okulda bulundurmak mecburiyetindedirler. Evrakını II Başkanı Sançar demiştir ki: «Aa 15 sıralarında Burgazda Denlze gınnlş sim ve metodlarile beraber tam olarak zamanında okulda bulundurmıyanlar hiçbir hak taleb ede spcim k.Trrnsr'ssını acmış bulunu ve yüzme bllmediğinden boSulmuştur. hocaya lürura kalmadan öğmez'eı yoruz. C. H. P. li olarak bundan retmektedir. Her aile kadı5 Müracaat fazla olduğu takdirde kadro nisbetinde seçme sonraki muhalefet vazifemizi kanun zarulırsa vekilin asaleti tasdik edinına, biçki ögrenmek iateyen hakk.' okula aiddir. Kabul edilmiyenler hiç bir hak taleb edemezler. cerçevesi dahilinde bütün şiddeti lecek, kaybederse geldiği yere iade genç kızlara mutlak lâzımdır. ile ifa edeceğiz. Daha dün basmın olunacaktır.» Namzedlerin gidiş ve ddnüş yol masrafian kendilerine aiddir. Fiab 3 liradır. Bedel göndeİlhami Sançar, Halk Partililere 6 Taliblerin şahıslanna ve asker'ik şubelerine okula gelmeleri gayreti ile iktidara gelen D. P. burildiginde taahhüdlü gönderigün basını sushırmak için muhtplif yeni açılan bu kampanyada başan. İçin davetiye gdnderilmedikçe hiçbir namzed okula gelemiyecektir. lir. Satıs. yerl: 7 Taliblerin sıhh' muayeneleri, askerlik şube başkanlıklannca yollardan arsmî eayr?ti sarfetmek la± temenni ederek sözlerini bitirü Ğ D R KİTABETVİ I tedir. Secim rnıntıkası plan vilâyet miştir. en yakın askeri h^tanplere spvkeöilerek vaptınlacakhr. C. H. P. liler dün Çenselköyünde Cağaloğlu vokusu No 44/1 Okula giremez kayıdlı rapcr alanlarla. evrakjnı zamanında ta lerin idr.re âmirleri değıştirilerek mamhyan taiiblerin evraklan okula gönderümiyecek, kendilerine iade verlprine vekiller tayır olunmak a de bir açıkhava toplantısı yapmışİ S T A N B O L dır. Bu şu demektir ki, seçim ka lar dır. edilecektir. (12653 2302) SKANDIA Deniz Molörleri Yaz sıcakları esnasında... fazla güneşte durmaktan mütevellit baş ağrılarına karşı kininli GRIPIN kullanınız. D.P. milletvekilliği aday yok'amaları dün yapıldı Memlekefimize giren Bulgar ajanları Sahibinin Sesi KEMAL CAGLAR İranda petrol ihlilâfı RESMl LİSELERE MUADİL Ö Z E L TERAKKİ LİSESI YATILI YATISIZ K E ERKEK ANA İLK ORTA LİSE Bitirme sınavlanndaki başansı, disiplini ve bakımındaki itinasile tanınmi|ür. Öğleden sonraki İngiliz öğretmendersler yabana di'.e tahsıs edilmiştir. Haftada 12 saat olan yabaneı dil Ü ler tarafından yapılacaktır. Telefon: 80547. NÎSANTA*' ÖZEL YUVA IŞIK LISESI İLK ORTA K I Z LİSE LAHMET TEMIZJ 7C yıllık bır mazinin tecrübe ve istikran. kuv\etli disiplini, ldare, seçkin, öğretim kadrosu Zayıf ve geri kalmış öğrenciler özel metodlar ve kurlarla yetistirilir. Yabana dil saatleri bir misli arttınlmıştır. Ayrıca haftada 4 gün öğleden sonra ecnebi öğretmenler tarafından ingilizce. fransızca kurları, en son öğretim usullerine gore filmle tedrisat. Müracaat «aati hergıın 916 Telefon: 80S79. KOK KÖMÜRÜ TEVZİATI Şubesînden: I Dr Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul ITALYAN KIZ ORTAOPMI Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna Oğrenci Alınma Sartlan Dr. M. Necib Dinç f Şaziment \ Devam etmekte olan 195152 kışı kok kömürü tevziatına aid bevanname ve depo teslim sıra numaralan asağıda adsterilmiatir: 1) ÇAĞreiLAN VE BtK HAFTA İÇİNDE MCAMELELEBİ YAPILACAK OLAN BEYAN NAME NU1MARALARI : Üsködar Kadıköy EminönüÇarsıkapı Oün'eri 8527189850 9408299721 8265984980 8650188150 9884799417 20/8 1951 89?5192950 99722112687 8498186986 8815189150 99418103041 21 '8/1951 9295195450 %98790463 112688119074 8915196000 103042105088 22 '8 1951 9545198670 9048497126 119075127564 96001100850 23/8'1951 105089107289 98671102310 9212792497 127565136032 100851110000 24 8'1951 107290110299 Mazereti dolayısile o hafta günUn müracaat etmemiş olanlann günüdür. 25 81951 2) DEPOLARDAN YAPILACAK TESLİMATDf TARİH VE SIBA NUMABALABI: Unkapanı Kadıköv Kuruçeşme Fatih Çarpkapı Üsküdar Günleri 19402079 37103874 18682013 14621507 716756 20/8/1951 20802211 38754149 20142116 15081561 757813 218 1951 22122303 41504415 21172254 15621640 814870 22 S 1951 23042413 44164684 22552374 16411705 871912 23/8/1951 24142486 4&S4942 23752469 17061782 913944 24/8/1951 Mazereti dolayısile o hafta gününde müracaat etmemis olanlann günüdür. 25 8 1951 3) D İ K K A T . Beyanname numaralannın ilân edildigi stünlerde bedellerinl yabrmalaruu ve gene ilân olunan depo teslim sıra numaralan ve tarihlerine Jjore gününde depolara müracaat ederek kömürle rini teseHüm eylemelerinl sayın halkımızdan rica ederiz. Haftasını geçirenler için ayrıca gün vermek zanıreti hasıl ola^ajı da sayın halkımiza bildirilir. 4) KÖMÜR MİKTARLARI: Bu sene halka kesintiaiz olarak 195051 kışında olduğu gibi beyannamelerdeki oda ve soba adedine göre kömürleri verilecektir. 5) GİŞE SAATLERİ: Sabah Saat 9 12 Öâleden sonra » 13 16 Cumarteaı » 9 12 6) N O T : Kömür fişleri üzerindeki (tesellüm sıra numarası) hanesinde Satıs Büroları tarafından verüerek depolanmızda kömür teslim sıra numaralan her hafta Pazartesi «rünleri yap.lîn muayyen ilânlarla bildirilecek ve gününde müracaat sderek kömürlerini tesellüm etmemiş olanlara a;Tıca sıra verilmek mecburivptı hâsıl olacagından «ayın halkımızın kömürlerini sünlerinde aİTiian tavsiye ve rica olunur SÂYIN' HALKÜM1ZA: Kış gelmeden paralannı yaürmalan ve kömürlerini almalan tavsiye olunur. ' (13317) Akfi İmâl Tesisaü İGöiîlfk ve Pijama Teklif İlânı I Mefodları 2490 sayılı kanunun şümulü dahilinde Ankara Ordonat ana tamir fabrikasma aşağıda eb'ad, voltaj ve amper saatleri yazılı kurşun akümulâtörleri Cçunde 100120 aded olmak şartile) komple imal edebilecek bir nakü imal tesisatıtı yaptırılacaktır. Sülyen, Mürdesenk, Separetör imal edebilecek gerekli dhazlan aynt zamanda ihtiva eden teklifler tercih edilecektir. Her teklif kurulacak tesisata aid bütün bina, tezgâh: cihaz ve âletlerin cins; miktar ve teknik spesifikasyonlarile resimlerini, montaj plânlannı, gerekli yedek paıça lıstelerini; fiatlannı fkurrna ve işletme dahil) işler vaziyette tealım müddetlerini ihtiva edecektir. Bu ilân hiçbir taahhüdü tarammun etmenıekle beraber yapılacak masraflar da firmalara aid olacaktır. Teklifler en geç 30 Ekim 1951 tarihine kadar Gnkur. Ordonat Dairesinde bulundurulacakhr. İmal edilecek akülerin eb'ad. voltaj ve amper saatleri Akü Kutu Eb'ad 225x210x175 Mra. 325X210X175 > 325X375X190 > 105 A 155 < 80 » Kamyon sahiblerine M Ü J D E Demırköj den Hurşidaf aya inen maden direğinin fi tını müteahhidler rnetre mikâbı on beş lirava yükse'.ttiler. Herkes biran evvel gelsin. Garaj tertibatı tamamdır • • • Telefon: 23919 OOHTOR • OPERATÖB I " Knialr, Bnrnn, BOŞTU Uis) HasUlıkUn Mülehassisi Ankars Caddes) 15 Telefon: 23197 Ev: 84161 ^•••i D ok to r 510x215x270 » Voltaj 6 6 6 6 12 Ampersaat 116 : 120 150 180 10 : ÎS 200 ! Ziya Nâki Yaltınm FTnl.k. Boğaz Burun hastalıklan ve ameüyatlan Müte. Divanyolu 119 Telefon: 22587 (227712593)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle