19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CAGALOĞLTT Çiftesaraylar BAHÇESİNDE HER A K Ş A M SES OPERETİ Sanatkârları AZİZ BASMACI VEDAD KARAOKÇÜ Ses sanatkânmız taraiından müzikal Mefharet Yıldırıra komedi 3 perde Bağjama üsfadı ŞEMSİ YASTIMAy umhuri KURUCUSUîYUNUS NAOf £/ I1CI 97 nn\ , . Q7 I7 öl II Telgraf v« melrtub adreel: Cumhtariyet, İstanbul Posta Kutuau îstanbul No. 248 Teleforüar: Umuml Santral Numaraa: 24298. Yan İsleri 24299, Matbaa: 24290 Pâ?JtrİflÇİ ?ü AniKffK Istanbuldan gösterilecek adayların D.P. Genel Idare Kurulunca tesbit edilmesi kararlâştırıldı C.H.P. İstanbulda seçim kapmanyasını açtı. Dün Kadıköy ve Çengelköyde toplantılarda iktidar hükumetinin icraatı şiddetle tenkid edildi Ankara, 19 (Telefonla) D. P. genel idare kurulu bugun saat 16 da Parti Başkanı ve Başbakan Adnan Menderesin baskanlığında top lanarak gec vakte kadar çalışmıştır Bu toplantM' 17 v'iâystte yapılacak ara seçimleri faaliyetinin yeniden gözden KfÇ'rüdiği anlaşılmaktadır. Bu seçimierin yapılscağı D.P. teşkilâtı bugün parti adaylannm yoklamalannı yapa?aklardır. Neticeler en geç önümüzdeki çarşamba gününe kadar parti merkezine bildirilecektir. D.P. merkezi bu adayların listesini önümüzdeki hafta içinde basına verecektir. Adalst Bakanhğı müsteşarının başkanbğmdaki yüksek seçim kurulu, 17 vilâyetteki 164 seçim kurulunun zaruri ihtij'açlannı merkeze acele bildirmelerini istemiş ve gelen ihtiyaç listelerine göre seçim kurulunun noksanlan gideriimiştir. Bu aradr. öğrendiğimize göre memleketimizde ilk defa olarak 16 eyluîde yapılacak ara seçimlerınde gerek seçim kurullarında, gerek Arkası Sa. f>. Su 3 le . P. miHetvekilliği aday Korede Müttefikler yoklamaları dün yapıldı dün taarruza geçtiler yapılan Dün Kaesong görüşmelerinin başlamasmdanberi yapılan biiyiik taarruzda Birleşmis Milletler Kuvvctleri hedeflerine vardılar yapılan mütareke görüşmeleri de neticesiz kaldı, toplantı tekrar bugüne tâlik edildi Tokyo 19 (a.a.) Birleşmis Milletler kuvvetleri bugün teksif edilmiş topçu. deniz bombardıman v» hava ku\\etlerinin desteğile bilhassa merkez cephesinde büyük bir taarruza başlamışlardır. 10 temmuzda Kaesong görüşmelerinin başlamasındanberi bu Bir« leşmiş Milletler kuvvetlerinin yaptıklan en büyük harekâttır. Birinci hücum 25 mil genişliğinde bir hat üzerinden merkezdoğu kesiminde Yangyu'nun kuzeyi ile Kansong'un batısında inkişaf kay« detmiştir. İkinci hücum komünistlerin yığmak yapmalarından şüphe edilen Kumhkva bölgesinin kuzey doğ'isunda vukubulmuş ve bu hücum se Yuncha'dan kuzey babya doğru inkişaf etmiştir. Arkast Sa. 4. Sü. 6 da . Denizciliğimizde armatörlere diisen vazife eniz ticareti, yapmasını bilen memleketler için, büyük bir servet ve dökaynağıdır. Fakat deniz ticareti diyince bunn «dar» değil, «geniş» tnanasında almak ve anlamak lâ«ımdır. Bu «dar ve geniş» sözlerile kasdettiğimiz mana şudur: Şehir halları vapurları işletmek ve kendi limanlarımız arasında yolcu ve yük nakliyatı yapmak deniz ticaretinin memlekete milyonlarca döviz kazandırmak bakımından «dar» tarafıdır. «Geniş» manasite deniz ticareti ise, dünyayı kaplayan okyanııslarda ve denizlerde gemi çalıştırmak suretile yapılan ve çe•idli biiyiik menfaatler temin eden deniz ticaretidir. Bi*. bir kaç yıl evveline gelineiye kııdar, büyük kâr ve bol döv'n getiren hakikl deniz ticaretine el uzatmadık. Bunun da üç sebebi Dünkü yüzme yarışlarında müessîf bir hâdisc oldu Seyirciler birbirlerine sandalyelerle hücum ederek Lidoyu dövüş yerine çevirdiler Meryem Ananın ikajnet*ibjnın içi re beykeli Memleketimize Meryem Ananın evinde giren Bulgar ajanları dinî tören yapıldı Törende, yerli ve yabancı 2000 den. |a7İa ziyaretçi hazır bulonda İranda petrol Kusya İrana faizsiz olarak 14 milyoa sterlin değerinde 11 ton altın teklü etmiş 1 T>enizcitiğfmixin idaresmi yurdipnuza deniz ticaretinin eahili ellere ver^iren bir casus yakalandı. Dizer mrkte ısrar etmek; Tahran, 19 (a.a.) (Aip): Peta}anlar aranıyer 2 Mevcud filomuzun kendi rol konferansının sekizinci toplankıyılanmızda ve limanlarımız araGöçmenler arasında sokuşturulan tısı öğleye doğru sona. ermiştir. sında kabotaj hizmetlerine dahi yecasuîlar hakkında alâkalı memurlar Toplanh sonunda İran murahhaslatişemiyecek kadar kifayetsiz olmatarafından yapılan tahkikat neticen derhal Başbakan Dr. Musaddıkın *ılinde durum aydmlanmıştır. evine gitmışlerdir. .1 Mesrlâ komşu Yunanlstanda Geçen sene Bulgaristandan yurMurahhaslar hiç bir demecde buolduğu cihi armatiirleri himaye ve dumuza iltica eden göçmenlerle birlunmamışlardrr. Ingilız murahhas tesvik edecek yerde dar mevzulikte Hasan adında bir casus da Tür heyeti başkanı Richard Stokes. yaatla beceriksiz ellerde daima zaıar kiyeye girmiştir. Hasan Istenbula nında murahhaslardan bazılan oleden Devlet Denizyollannı koruyerleşmiş ve hemen Bulgar konsoduğu halde az sonra Sahib Karanimak maksadile onların elinin ayaloslarile irtibat kurmuştur. Bu araye saraymdan çıkmış İEe de Baş. ğının bağlanması. da go,men ailelerine iyice nüfuz bakanı ziyaret etmemiştir. Nihayet memlekete kazanc ve eılen casus Hasan 50 lira mukabidöviz temin eden hakiki deniz ticaGörüşmeler kesilmedi linde hüviyet cüzdanı top*lamaya retinin hangisi olduğu anlaşıldı. başlamış ve topladığı bu cüzdanlaTahran. 19 (a.a.) (Afp): BaDevlet denizciliği haksız ilhamlar Arkası Sa. 5, Sü. 4 te kanlar Kurulu toplantısından sonve dedikodudan ibaret bühtanlarSa. 5, Sü. 4 ft la iki yıl müddetle kötülenenDünkü dinî merasimden bir görünüs, Fuad Zincirkıran heyetinin 1947 de Dünkü Türkiyı yüzm» birincilikİzmir 19 (Telefonla) Efeste, len ziyaretçiler, yerli ve yabana Amerikadan aldığı yolcu ve yük lerinde leyirciler araımda biiyiik Meryem Ananın ikametgâhında basm mümessilleri otomobil ve otogemileriledir ki dış hatlarda çalışa bir kavga çıkmıştır. Sandalytleri büslerle Efese doğru yola çıknujbugün bir dinî tören yapılmıştır. rak geniş deniz ticaretine başladı. ve masalan kırarak ellerınc geçir Arkası Sa. 4, Sü. 8 de Armatörlere de. sadece geıni alsl'ilYurdun muhtelif köşelerinden gemeleri için döviz müsaadesi ver dikleri topalarla birbirlerin* hümek, himaye ve teşvik sayılınıya cum eden leyircileri jandarma vı cak kadar küçük bir yardım yapıl polıs güçlüklt ayırabilmijtır. Yuka •nası, hususî teşebbüsün bir (ok rıdaki resim, bu kavga «ırasında Ankâra 19 (Telefonla) Döviz ] Cumhuriyet Savcılığına verilmiştir. Çam «rmanlarına sirayet edea gemi tedarik ederek bunları dış alınmı;tır. (Yüzme mtuabakalarının kaçakçıhğı üzerinde Emniyet 2 nci j Emniyet 2 nci şube müdürü Adil yangın 24 kilometrelik bir ABİDİN DAV'EB tafsilâtı ile diğer spor haberlerimiz fube nıüdürlüğü tarafından yapılan Darıcalmın bizzat idare ettiği tah Arkası Sa. 3, Sü. 5 t€ 4 üncü sahifemizdedir.) saha>ı kapladı Lahkikat «on seklini almış ve dosya | Arkası Sa. 3, Sü. S de Döviz kaçakçıhğı tahkikatı sona erdi "Ege Güxeli r 1 Izmirde Seçilen Balıkesir 19 (Telefonla) Biğa Devlet Orman Işletmesine bağh Kırandağında başiayan büyuk bir Fuan hükumet adına açacak olan Ticaret orman yaneını 24 kilometrelik bir Bakanı Izmire gitti sahayı kaplamışür. Muazzam çam ormanları yangının tehdidi altınİzmir 19 (Telefonla) Ticaret Çahşma Bakanı Nuri Özsan, tu dadır, 109 uncu piyade alayı tam üzere kadrosile söndürme amcliyesme Bakanı Muhlis Ete, yarın fuarı arın açılışında bulunmak Sa. 3. Su. 8'de hükumet adına açmak üzere şeh İzmire gelmiçlerdir. rimize gelmiştir. Muhlis Ete Is Orgeneral Izzeddin Çalışlar tanbulda beynelmilel bir «ergi açılmasma taraftar olmadığını, İstanbul sergisini bir kermes şeklinde idare ednek icab eylediğini ve üç dört senede bir defa milll mahiyette bir kültür sergisi açılmasının kâfi olacağını söylemiştir. Tüccar Kulübüne misafir edilen Bakanla yapılan görüşmelerde, ihracatta fiat kontroluna aid buluOrdumuzda büyük hizmetler nan 391, 393 sayılı spcrkülerlerin mahzurları anlatılmış, üzürn için başaran Generalin vefatı asgari bir ihraç fiatı tesbiti, incir teessür uyandırdı satış ve ihrac islerinin mer'iyette tıüvman sirkülerin hükümleEski ordu müfettişlerinden ve ri dısında bırakılması istenilmis sabık Balıkesir milletvekillerinden tir. Bakan, bu mevzulan esas itiKorgeneral İzzeddin Çahşların bir barile müspet karşılarrus ve en kı müddettenberi tedavi edilmekte ol sa ramanda cevab vereceğini bilduğu Alman hastanesinde dün sa dinniştir. bah vefat ettiğini teessürle öğrenMaliye Bakanı Hasan Polatkan, dık. İstiklâl barbinde Atatürkün ya Tarıcn Bakanı Nedim Ökmen, ve İzmir Fuarı bugün törenle açılıyor Balıkesirde büyük bir ormaıt yangııtı Orgeneral İzzeddin Çalışlar vefat etti Ege Güzellik Kralicc^inin seçildiğini riünkii ııiishami7cla bilHirmistik. Yukarıdaki resimde, Ejfe jıı/eli. Örtıır Oiıval. scçimden sonra. objektif karfisında. Soldaki resimde: Birinciliği kazanan Ozgor, soluodm ikinci |U|(1 Nur Özgenli, tağındm da 3 uncu gıizel Feriha Kuay gotulmektedit nında mühim vazifeler deruhde etmiş olan merhum general yetmiş yaşında idi. Vefatı haberi umumî bir teessür uyandırmıştır. Merhumun ailesi efradına başsağhğı dileriz. Cenaze töreni Merhum Çahşların cenazesi bugün saat 14 te Bostancıdaki evinden alınarak, vapurla Sirkeciye getirilecek ve Bayezid camiinden ikin di namazını müteakıb askerî törenle Edirnekapı Şehidlığine götürıilecektir. (Merhumun hav?«ına aid yazı 5 inci •ahilemizdedit.> Denizcilik Bankası U. Mtidttrlttğti Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dün, saat 17 de uçakla İzmire hareket etmiştir. Bakan, kendısile görüşen bir muharririmizin: Denizcıîık B?nkasına Ulvi Yeı Arkası Sa. 3, Sü. 7 de 'k ) a38 iaci ARZ DALRESI»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle