14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
RADYO Bugünkü Program j F. Bahce düıt futbol Yüzme birincilikleri dün sona erdi mevsimini açtı SarıLâciverdlüer. Emniyeti 2 0 , Beyoğlusporu 4 3 yendiler Fenerbahçe v enı futbol sezonunu dan kendı stadmda vaptığı ıkı antı^^man maçıle actı Dunku maclan seyretmeğe kosan ka abaugın beş bmın uzerınde o'usu hMkımızda futbol hasretnın daha «ımdıden kabarcıy hissmı vercıı Gunun ılk maçını Fenerbahçe ıle Emnıvet yaptılar Hakem Ankaralı Nezıhınm jdare ett ğı bu maçın ılk cîevresnde Fene bahçe, ıkmcı devresınde de Emnıyet guzel bırer oyun cıkardılar Fakat ıkı takımın da oyuncu denemek ıc n mutemaaıven Eoam değıştırrrelerı, karşılaşmalaran zevkmı kaçınyordu Tamamen yenı •e'emanlardan kurulu Fenerbahçe takıraı ıçm şımdıden bır fıkır yurutmek doğru olmaz Emnıyet takıraı da Ankaradan Istanbula tavın eaılen yenı eıemanlarla geçen senekıne nazaran bır kat daha kuvvetlenmış vazıyette Ovuna hıılı başlıyan Fenerbahçe, iıçuncu dakıkada sağdan bır korner kazandı Ismaılın kale ağzına dusurduğu kornerı, sağıç Irfan yerınde bır kafa çıkıjı ıle gole tahvıl eıtı. Bu golün verdığı hula ılk on beş, «Jakıka daha dolmadan «ağaçüc Ismaıl, uzaklardan çektiğı bır jutle sa£ üst kbşeden ıkıncı Fenerbahçe golunu de çıkardı Bu ıki golden sonra Fenerbahçe bııaz durgunlaştı Bu arada Emnıyetın bır ka; tehlıkelı akını ganlâcıvertlı kaleyı telâşa soktu ıse de bır netıce elSe edilemedı Ilk devre Fenerbahçenın 20 galıbıvetıle sona erdı Ikınci devreye Emnıyet ruzgân arkasına alarak başladı. Ilk dakıkalarda oyun daha zıyade Fenerbahçe msıf sahasında oynandıktan sonra sarılâcıvertlıler ancak yırmmcı dakıkadan sonra toparlanaKldıler Bu arada Nedımm çektiğı bır frıkık dıreklerden dondu ve Abdullahm kalecıyi aşırtan bır vuruşu da dıregın hernen vanından d şarı çıktı Ikmcı devrede rakıbıne nazaran daha der ıtoplu bı r oyun çıkaran Emnıyet, gol atamadıgı gıbı başka gol de yemedı ve maç da boyleıkle Fenerbahçen'n 20 galebesıle sona erdı Bu maca takımlar 5u kadrolarla çıktılar Fenerbahçe Salâhaddm Ihsan (•Eraoğaıt), Orhan Nedım, Erdoğan (Metın), Muzaffer Ismaıl, Irfan OFuad) Burhan, Akgun, Abdullah Emnıyet Mehmed (Orhan) Nejad, Abdul (Kenan Necdet) Mustafa, Celâl Fehmı Mehmed (Sureyya), Surevya (Kâmıl), Necıb (Mukbıl), A Ce'âl, Nıhad Ikıncı mcçı Fenerbahçenın daha zıyade eskı oyunculanndan kurulu takımüe Beyoğluspor oynadı Fendun Kılıcın ıdare ettığı bu tmaç çok entere^an cerej an etta Ilk golu attıktan sonra, arka arkaya uç gol >ıven Fenerlıler, aevreM 31 mağlub bıtırdıler Ikıncı devrede de arka a'kava uç gol daha çıkararak sahadan 43 galıb aynldılar Takımıar bu maça şu kadrolarla çıktılar. Fenerbahçe. Erdal (Metın) Mu] dad (Kâmıl), İsmet (Mujdad) Kâmıl (K Samım), Ühan (Kenan), Yuksel Zekerıva (Muzaffer), Nâkı (Zekenya), Suphı, Kâzım, Halid Beyoğluıpor: Şalabı Pananı, Maruli Koçı», Dımıtnoglu, Mustafa Yafa, Dıamandı, Mina», Kad n, Karnık Cem ATABETOĞLU ISTANBUL H.57 Açılıl ve programlaj 13 00 Haberler 13 15 Bale sult'erlnâen leTllmıj melodUer <P1) 15 45 Şarkıl*r. olcuyan Lutfl Gün«ri, çalanlar Nub«x Tekyay, Ercumend Batarıay, Yorgo Bacanos 14 20 Jımmy Dorsev T* Lavrrence Welk orkestra'arındaa danj muzıği (Pl ) 14 43 Prograjn ar ve turktıler (Pl ) 15 00 Kapanıj 17 J7 Açılıs ve proganü»r 18 00 Don Mlguel orkestraıından dans muzlgl (Pl 1 18 20 Faaıl be^eti (Muhayver fajlı) Idare eden Hakkı Derrrmn 19 00 Haberler 19 15 Celal Ince ve arkadaşlarmdarı daru muzıgl 19 45 /»kşam kon«erl (Pl ) 20 10 Kısa şerır haberlerl 20 15 Radvo Gazetcsı 20 30 Şarkılar okuvan bab.ie Tur ÇuIsnlar Sadl Isılay Yorgo Bacanos Salıh ürak 21 00 Haftabaşı sohbetı k o n j şan Bedn Faık 2110 Pi'.ano sol >l«.rl calan Mazlum Vılantın 21 30 S»hır ı s=atl konusan VAII ve Bleedıye Başkanı Ord Prof Dr Fahreddln Kerim Gokaj 21 45 Brahams \e Şumpidan lıealer (Pl ) 22 00 Spo hasbıhallerl konuşan Eşrfe Şef k 22 15 Şark.lar okuyan Necnu R za Ahıskan çalanlar Cevdet Çagla Fahıre Fe>,ar< Izzeddln Okte Yorgo Bacanos 22 45 Haberler 23 00 Programla ve oans rruzlgl (Pl ) 23 30 Kapanı, m POSTA5İÎ ..LMLL KE ^ IMEkTUPLARİ Bütün kütübhaneler hep birden Çahsacak yer bulaır ,an Un vertittlıler adına Turgud Ajabakanoglu v« Necdet Bayram adlı ikı okuyucumuzun dı'egl «Bızler Ist Lnıversıtesı Hukuk Fakultesl ogrencilermdenlz Istanbul gıbi Ud Universıte bulunan bır kultur şehnnde su yaz aylarında çalısacak tek kutubhane dahl bulamadıgımızdan ba mktubumu7U >azmaga mecbur olduk. Senelerdir Universite talebesinln çalı?ma mahalll olan Universıte kutubhanesın dekı ekuma salonu bır senedenberı kapısındakı zıncırlı kılıdle birlıkte adeta Mzım'e ala% etmektedır K15 ajlarında Hukuk Fakultesının okuma salonunda calı^an bızler bırıncınm kanalı olması vetisrooormu'i gıbı 1 temmuz 1951 de bııranın da kapat'1nası ıle Be;azıd kıtab! gın 'a calışnnga başladık^a da m agus os 1C51 «abahı orası da esaslı onarım dolayısıle bir av kapalıdır» dıye bir kagıd asarak kapısmı bızlera kapamış oldu Eiasen çok kııcuk bırer okuma salonu olan Nuruosmaiıye Camıı kutıınhanecımn "avıın dolayısll» >ı' a\. Koca Ragıb Pa^a kutubhaneıinın de (emızlık dola^ı^ıle bır a>» kapalı bulunması sebebıle bu suretie bizler >egane arık kalan ve ancak 24 Hfl alan Sulevmanıve kitabiıgmda da hle susmavan çekıc seslerı ıle karşılajıyoruz Durumu gazetenız vasıtasile gerek ilgılılere ve gcrekse >kutubhanclerda cmler top ojnıı>or oralar jımdi »e\gilıleıın bulu^ma mahalleıı oldm dıyea karîkaturı^te dııvurmaga karar verdık» c ' şmak ıstıyen genclerın hakkı \ dı Kutubhanelerın hep b ıden kapinması dogru degıldır Kapalı kutubhaneler aç.I ı c n a kadar genclee Ba\e7idden.ı Beled \e kutubhanesınden = \dalanmalarını tavsıye ederız Bu kutuohane pek zeng ndır Turkçe ve ba|I ka lı»«naıdaıi pek ço\ eskı ve veni I k tab v^rdıt Seyhan ve Istanbul yüzücüleri arasında çekişmeli yanşlar oldu. Bır de Türkiye rekoru kırıldı • Mersin ilinde ilk göçmen köyünün inşasına başlandı Mersin (Hususî) Ilımızın Homuriu mevkıınde bır goçmen koyunun nşasına oaşlanmıstn Iskan Umum Mudunugunun hazırladıgı plânlar geregınce her ev ımece yardımı ıle 900 lırava malolmaktadır Multecıle''e Yardım Komıtesı Baskanı ve Içe iııl etvekılı Refık Koıaltan ıle Içel Valısı Şakır Canalp n ınşası hususunda bujuk gavret er gosterdıklerı bu ılk goçmen ko>unun oınek bır şekıl almasına ve ırkdaşlarımızın kısa zamanda mustahsıl vazıyete gelmelerme âzamî =urette çalışılmaktadır Insaatta goçmen ırkda ? laıımız da fıl en mesaı Sorfetmektedırler Her ev 30 metrekare uzerıne kuru masta, avrıca 500 metrexare de bahçe olarak tahsıs edılmektedır Halen 28 evın temelı atılmış auvarıar vukı^ırrege başlanrştır Bunlan mu ttakıb a\nı kovce 15 ev daha ınşa edueceklır kapanır mı? ANKARA 7 28 Açılış. ve program 7 31 Val« >e polkalar (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Haf f muzık (Pl ) 8 25 Gunun programı S 10 Çeşıdll muzık (Pl ) 9 00 Kapamş * 12 15 Memleketten seiâm 12 30 B r stlah arkadaşımz konuşujor 12 10 Fo«ta Kutusu 12 45 Sz eserlerı 13 01 Haberler 13 '5 Haf f rrelod 1er (Pl I 13 30 Ogle Gaze e«t 13 45 Neşelı parça'ar ı P l ı 14 00 Kapanıj 17 58 AÇU15 ve program 18 00 Danı muzigı (Pl ) 18 30 Kıtab «aatl İS 45 RıgoTetıo oaeıasınian seçme par çalar (Pı 1 19 00 Haber'e 19 13 Tarthten blr vaprak 19 20 Halk u r kulerl 19 45 Kume laslı 20 İS Radyo Gazetesı 20 30 Muzık 21 lo Konusma 2' 30 Muzık 22 00 Konufma 22 15 Dans Tnizıgı (PI ) 22 45 Haberler 23 00 Kapanış Araç Boyalı Kurşunlu şosesi Araç (HUSUM) Bır kaç gun Urlada iki kardeş birbirini yaraladı Uıla (Hususii Urlanm Ozbek ku>unde Mehmed oğ u Fehmı Şekı, ıncır a^?cına çıkıp ıncır >emege başlıj?n kjruk kaıde^ı K j a Şekn e sbebız veıe çıite tu'eğı ıle ateş etm •mr Muhtehf \eile mden ,varal?nan Ka> a oğaçtan ın p agajbevısı FehTiıvı bıçatla juzunden ag r su °tte ya^alamıştır denben ılçemızde tetkıklerde bulunan Ba>ındırhk Bakanı Kemal Zeytınoğlu halkla temas ederek dılek eıı cunlemış yı'lardanherı msası gerı bırakılan Araç Boyalı Kur^unlu şosesmın ınşaot na bsşlan ması ıçın gereklı tahs.satın veıılmesı ıçm *ahmat vermıstır • Ispartada lise Isparta (Hususı) Ilçelerıle bırlıkte ortaokulu buıunan ılımızae hu Sıusî b r lıse açılması ıçm şehrımız ıleıı geltalerı, ta ebe veulerı, ogretmenler dernegı de Valı Mjstafa Bagnaçığm b o ;kanlıgında bır toplantı yanmışlaraır Soz alan hatıbler, memleketır lıse ıhtıyacmı belırtmı='e ve kultur sever I^partalıların bır lısenın butun masraflannı karjılıyacaklannı ıfade etmiflerdu Bunun uzetıne toplantıva ıştırak eden kurucu heyet dernal lıse açma ve vaşatma aerneğı ad le bır cemıvet kurmuş ve ılk ıdare heyetını seçmıştır Heyet, Hsvrı Yavru Sıtkı Bılmen, Dr Alı Boşgelmez Tahsın Argun Necmıye Do ğan Mehmed Soymen, M Alı Tokoglu, Orhan Kıtlu Mehmed AtRbakan Tahsın Bılgıner Şevket Ünal Abdullah Kavalardan teşekkul ermıs ve hernen gereklı faa'ıvete baş amıstır Hu>usî otobuslcr kâr edijor da Bcledıjrnınkıler neden zarar edıyor acaba? Izrnır, (HususO Fuarda Ata, 1 tuık re^ımlennı ve bazı esyasını teşhır etme< îatıven Bavan KunteIzmırde uğradıgı muşkulât uzerıre Ankaıava oradan Istanbula gıtmış, ısteğını Cumhur Ba^kanına arıetmıstır Bov'ece Fuarda bır Ataturk koşesı açılımsı tahtı ımkâna gırmıştır Ko«e bır ucret mukabıhnde zı,varet eaıl«:ektır Bavun Kunter hasılattan bır kısmını aoıduzleıe vermek nıvetındedır Izmir Fuarında Atatürk köşesi Kara kuvvetleri atletizm fampiyonası Ankara 19 (ANKA) Dun ba}hyan atletızm «.ampıyonasına bugun de 19 Mayıs Stadmda devam edılmıştır Musabakalar çok çektçmelı c\muş, 200 rnetrtd» Hamdı Gurbucturk 22,9, yfikıek atlamıda Mahir Aras 180, uç adımda d* Ruhı Sarıalp 1413 metre yaparak gunun en guzel derecelermı elde etmi}lerdır Yapılan tasnıf sonunda Bırıncı Orau 91 puanla bırıncılıgı, Uçuncu Ordu 51 puanla ikıncılığı, Karagucu 30 puan a uçunculuğu, Ikıncı Oıdu da 11 rnıanla^ dordunculuğu aimışlardır. Bu musabakalarda bırinci ve ıkın cı gelenler omîmüzdeki hafta yapılacak olan &td& «tletızm şampıyonasma katıjacak Kara Kuvvetlerını teşkıl edeceklerdır Kurtuluş Kulübünün spor bayramı Kurtuluş kulubunun senelık atletızm bajrarm dun sabah Fenerbahçe stadmda vapılaı Kuruldugu gundenben kenaı koşesınde çok ağır başlı bır sekılde çalışan ku lubun •ertıb ettıgı musabakalar çok guzel oldu Kurtuluş kulubu musabakalanm açarken reıs Karaca, sporun manaEiru behrten gu zel bır konuşma japtı, Spor t*$kı<« lâtına, Fenerbahçe kulubune ve musabakalan takıb etmeğe gelenlere nazık bır sekılde teşekkur ettı Musabakalaidan e\vel Isüklâl marşı çaLndı, şeref dıreğme b a j rak çekıldı Musabakalar sonunda samımi bır sekılde bıten torende, kulub ıdarecılerının tck uzuntusu atletızm ajanı başta olmai. uzeıe da\et edılen hakemleıın gelmemış olmssı ıdı Kurtu'uş kulubunun yıllık atlebzm $ar'şı bır oınek olacak derecede guze' oldu Alpullu Tekirdağ maçı A'puuu, 19 (Telefonla) AlpuLu seker fabrıkası Spor Genclık kulubıle Tekjdağ Halkspor takımı arasında yapılan futbol maçını Alpullu takımı 80 kazanmıst r AlPillu genc takıraı da Uzunkopru Genclık Spor takınunı 43 maglub etmijtır r q Ingiltere Maçları j LısıHerrde !ı? malannın ba«ladığını dun >azm.ştık. Yukandakl resını. A.senal üe Huddersfield takıralarının ^apt. K I maçta alınmıstır. Rcs l m de Arseııal kakcısının bır kuıtan 5 ı goı ulmektedır. Dunku janşlarrfa 3X1M bayrak Turkiye rekorunu kıran Seyhan takımı Sejhan takımı Hasan, Nıhad, Cumartesi gunü İstanbul Izmır, Seyhan Kocaelı, Hatay ve Bursa Faruk, Halıl, Muharrem, Recaı, Ahbolgelerı yuzuculermın îjtırakıle med. Çok ıddıah \e heyecanlı olan bu başlıyan Turkıve ferdî yuzme, atlama ve sutopu bırıncılıklen, dun «oıtopu musabakasının bırıncı devsabah Lıdoda yapılan musabaka resı 51 Seyhanın gal'bıjetıle bıttı Sutopu musabakasınuj devre aralarla sona ermıştır Turkı\e j u ı m e bırıncılıklen fer sında se> ırcılerden bazılannın bırdî musabakalar oldut,j ıçm, bolge bırlerıle kavga ettıklerı goruldu Bu lere puan veıılmemiîtir Musabaka hâdıse bır aralık, musabakanın deların bınncılıklerı Istanbul ve Sey vamını ıtıkânsız bırakacak manzahan bo.gelen arasında taksım edıl ra da arzettı Bu elektrıklı hava mıştır. Izmn bolgesı \alnız bır mu ıçınde devam eden ıkıncı devr de Se\han 2 ve Istanbul tak'mı 3 sasabaka kazanmıştır Istanbul bolgesı 100 200, 400, 1500 j ı yaparak musabaka 76 Seyhanın ustunluğu ıle netıcelendı metre serbest, 4x200 bavrak yansMusabakalardan sonra derece alarıle. tramplen atlamalarında ollan juzucu ve sutopu takımlarına mak uzere bej b ı r ı n c d i almıştır. N B Buna mukabıl, 100 metre serbest, mukâfatlan verıldı 100 metre sırtustu. 3x100 karışık bavrak vanşlariıe, ku e atlamalarını \ e sutopu musabakasını da Sevhan bolgesı kazanmıştır Bu bol^e de bes bırıacılık elde etmıştır Musabakalar bıttıgı zaman bırınei, ıkıncı \e ucunculukler bolgelere Istanbul Enternasyonal Tenı» şu suretie taksım edılmış bulunu Turnuvasının altıncı >ü musabayor. kalanna dun Tenıs Eskrım DagI cılık kulubunun Taksırıdekl kortn 5 lannda devam edılmıstır İstanbul 6 5 Sejhan Buyuk bır kalabahk tarafmdan 4 1 Izmır alâka ıle takıb edılen dunku maçKocaelı 1 larda şu netıceler almmıştır Tek erkekler Hejecanlı geçen dunku musabaSejmour, Nazmı Barı e 8 6, 6 3 kaların 3x100 karışık bavrak yanşmda bır de Turkıve rekoru tesıs galıb Ampon, Segal'e 6 1, 6 0 galıb edılmıstır Del Bello, Matous a 6 2, 6,4 gaDunku musabakalaım netıcelerı lıb şoyledır Tek kadınlar 200 metre seıbest' Matous, Muallâya 6 0 6 2 gaiıb 1 Ibrahım Sulu (IsUnbul 2 26 5 MçGuffe Patrıkıu ya 6 0, 6/0 2 Şukru Atmacaoğlu (Seyhan) 2 29 galıb 3 Necatl Nakkaş (Istanbul) Shılcook, Acrıvos'a 7 5, 6 3 galıb 2.35 9 Scofıeld, Georgandasa 6/2, 6/1 100 metre sırtustu galıb 1 Ahmed Guçluoğlu (Sevhan) Muhtehtler 124 6 (H MatousM Matous) (Bahtı2 Hamdı Işısağ (Se\han) 124 8 ye Nazmı) ye galıb 3 Orhan Saglam (Se^han) (M. Weıss M. del Bello), (Sel125 8 ma Suad) a 6/0 6 2 galıb 3x100 karışık bajrak Maçlara bugun de saat 14 ten ıtıGunun 1 Se>han t«kımı (Ahmed Guç baren devam edılecektır luoğlu. Şukru Atmacaoğlu, Halıl pıogramı fU şekıldedır Bugun > apılacak musabakalar Yuksel) Derece 3 47 5 (yenı TurSaat kıve rekoru) 14 00 Stalıos Enes Talay 2 Istanbul takımı (Huseiın Bayan Procter Selma Guçluoğıu, Suha EHer, Haldun IşMadencı men) Derece 4 3. Bayan Barlett Marıka Bu yari"=ta Izmır takımı musaTJncıyan bakayı terkettı ve Kocaeli takımı 15 00 Chartıer Fehmı Kızıl da hakem kaıarıle dıskahfıve edılBayan Nancy Bolton M dı Gomet 400 metre serbest (Cucellı Del Bello) (E 1 Ibrahım Sulu (îstanbul) Bolel • E Balaş) 5251, 16 00 Abdesselâm Krıs Un2 Lazo Tavukçuoğlu (Istancıvan bul) 5 39 8 (Partrıdge Starte) (Ac3 Hahl Yuksel (Sevhan) 5 44 9 rıvos Stahos) Kule atlamaları Georgandas Zafırıou)1 Eıgun (Seyhan) 101 78 puvan 2 Mjammer (Ist<,nbul) 96 01 (Davıdson H Weıss) pu\an 17 00 Bavan Mana Weıss Ba3 Mehmed 'Bursa) 57 16 puvan yan H. Matous Sıra sutopu musabakasına geldıgı (A Çıp S Nemlı)(Seyzaman, uzun muddet hakem manamour Segal) kasa<=ı japılmış, bolgeler nıç bır ha(Bartlett Ampon (I kem uzerınde mutabık kalamamısTlergen E Talav) lardır Nıhavet Oıhan Safa bu ışı 18 00 Schılcook Seymour)uzerıne alarak takımlan sahaya (Patornı Abdesselâm) davet etmıştır Bır gun ewel Izmırı (F Kızıl K Uncıyan)40 msgljb eden Istanbul takımı (Stalıos Zafır ou). ıle Seyhan takımlar' arasında yaDun gelen tenisçıler pılan musabakaya takımlar şoyle Dun saat 1615 de Ingıhz havaçıkmışlardır vohanna aıd bır uçakla »ehrımızIstanbul Ozcan Aydın, Bulend dexı enternasyonal tenıs musabaIbrahım, Hasım Suad, Musa i ıstırak etmek uzere uç ka BULMACA 1 2 3 4 5 8 7 8 • •ar* Ham maden ihracatı • 1 m w Saldan taga m Adana belediyesi aleyhine dava açıldı Dünkü tenis musabakalan Aaara (Hususi) Bır muddet evvel şehrımız Beledıyesı Elektrık Işletrresınde bır suustımal hâdısesı meydana çıkarılmış, Osman adında bır tahsıldarın zımmetuıe 30 bm hra geçırdığı tesbıt olunarak mahkum edılm ,tı Bu suııstımal hadısesme adı karışan şırketın muhasebecısı Mahmud Eıd«mın de şırkette alâkaai kesılnrnş» Mahmud E dem, beraetını muteakıb Beledıye Ttukandan atagıya aleyhine 15 000 lıralık bır tazmınat 1 Çeşıdlı p&rçalara aMrarrarra aavası acm .tır 2 Menı olarak herkese bıldlren 1 sl Duıu=mava \akmda Dorduneu Tı kelimeı 3 Mostrahk olaıak hazı lanmıs bulunan 4 Çevrlınce e«U caret "iahkeme=lnde başlanacaktır 1 On defa juz rakamının bır çok mlslince 2 Artık onun gozunden \iş beklememelıdır, b r e kek adı 3 Parlak kadın kumaşlanrrî&n cevrıl ns.2 ıçmden su akar 4 Boyu çok fszıa \ayla atılan silih (uç kel mel 5 D 1 1 kaıdelerlnce j;lenmesl menedılmış çe>ler (eskı usuı çogulj 6 Tersı «tapanlar > manasına bır es*ı ter m ve e±ki uul çoguldur bır sajı 7 Tablı s t deposunun yarısı aarboj veya baygın öegıl 8 Hayvan \avrusu sohret harflerden bırınra agır okunma çeVi nl büoırır (ıkl kelıme; 5 «YenU n'n aksmin vtrısı çevrıllnce teslenmek Içm kullanılan ter rüerden oaır 6 TerM ek«erı \alancılann mudafaa ıc i kullandıkları sllfthtır sahıb 7 Bır tıcareth=nenın muayjen bır z.mandt Naptıgı ahm *a*ım muamele 1 jekunu V o l g a n u bir kolu 8 Orurulma jerı olarak kullanılan binalar (e=ki usul çcğul) Eııelkı bulmnconın holledı mif fekh Izmır (Hususî) Fob 9293 lıradan Isvıçreye 2500 ton, Avusturyaya 3 bın ton krom sevkıne hazırlanılmaktadır Fob 104 lıradan AmeııkEva bır partı manganez ıhrac ec lmek uzeredır H=>m ma J en!er pıvasasının fevkalâde canlı oldugu, fakat ıstıhs^hn ıptmaılığı v° azıığı yuzunden vabancı memleketlerden yapılan ta eb eıın hepsı kaışılanamadıgı bıl dınlmekteau Akhisarda yeni mahsul üzüm piyasaya çıktı Akhısar, (Hu«usî) Yenı vılm mahsulu arpa ve bucdavdan sonra uzum de pıva=ava gelmeee ve muamele gomeğe baslamıştır 4060 kuruş arasında muamele gormeğe başlıv an uzume karşı memlekette ıvı te!?kkı edılecek bır alâka vardır Şımdıden Izmır fırma annın şubelerı şehrımızde faahvete başlamış] arrlır Ancak rekolte vıl ıcabı noksandır Hakkı Çavuşog u ımzalı mektubdan: • lıazetemzın llcm nalına, hem mılıına sutunuııda g c c n l e r d e intısar edea Zarar edıyortız dn e" ba<lıklı y a n d a Bclediye Otobut Idaresının Ayaıaga ^oUı^la Taksım Sarıyer» hattlBl kaldırması dnla\ısıle ılerı sürdugunıu mulAhazalar ne kadar dorru ve maatıkıdır /arar rdnoruz dive>> ammt hiTneti kaldırılır mı» Y a x d ı | m ı ı Yee* hıle neden zarar edıldıgi arajtırılmak la/ım degıl mi'* Bu metzıtria hent dusbndurrn Mv nokta var Son zamanlarda a>nı hatta oldııkca guzel \e lukı lıususı atobus* lcr ijlnor Bunların da zararına i}ledıkleımı akıl kabul etmez Demek kl, 7arar sovle dıırsun sahiblerınin koy« dukları ve oldukça >uksck lermayera n«zaran, kendılerını tatmin edecek mıktarıla kar temın ettıkieri muhakkak Rrleclne Otobus ldarrsl mczkul hat irın avrı hctab tııtmus olduguna arare onun zarar etmesıne mukabil iıiısııı oıabıikıerın kar temın etmelert 11 nasıl izah olun bılır Merak edıyorum. \caba Otobus Idaırsi bu suall de e«\ah!inriırabilmek marifetlnı lotterebllır mi" 45 dakıka (rıbi genı; hır fasıla 1la işlemiş olan A\azaga hattl otobusleri, ılsadaıı e\\c\ ayakta duracak yer blla bulunmıyacak >urette dolu olarak gldip gelmckte olma'ina ırure ıdarece zarar edıldıgl sebehınin ıleri sürulmesl varıd olamaz Hakin seheb l a idtreslzlik ve>a hesahlarda fahış \anlnlıktır Yalnız mezkur hatta ı.egıl butun şebekede rarardan hal t dılmesın* nazaran, ıdarenın ve\a hc>abların bır kontrola t hem de «ıkı bır kontrola tabi tutulması ıktıza etmrr mı°» Dıvrıgı Beledıvesi, sebze, meyva fıatlaruu kontrol etıniyor mu? Di\rtg de Ikttsad Fakulteal ogrencllerlnden I.sid Şensozden aldlgımi7 bl» mektubda Dı\rigı Be edıvesınm fahıf fıa'larla satılan sebze ve meyva. flatla11111 kcntrol etmed ğ nden flkâyet edilnekted r Korede Müttefikler dün taarruza geçliler 1 tncı tnlııieııe Istanbul pıyangosu 4 odalı ev 130 761 numarava isabet ettı I=tanbul Sergi'i pıjcngosu dun çekılmi'jhr Kazanan numaralan vazıvoruz 4 odah ev 130761 3 o^lı e\ 20^584 2 odaıı c\ 13J71 Chevıolcı b nek otjm 'nlı 165726 Panhaıt bınek otomobılı 99382 Panhart s\ oı otomobnı 71780 Royal Enf.c d mrtosıklt 211522 BJWW msıka motosık'et 5946 BJZ do'ablaıı 194738 183681 3655 15148 120146 189478 163259 13S354 41571 84115 197418 32364 110468 245950 1 32364 110468 245950 175333 75887 101458 99745 125723 Rad^ olar 194448 189728 48256 190187 185069 16300 213150 62648 67542 111161 222306 169115 102298 212806 195759 127270 Erzurum verem hastanesinde bir ıloktordan sikâjet Frzıırıın da Neıad Masever ımza«ıl« alaıgımız bir mektubda Eızurum verem ha^taresınde bir doKtcrdan |ikâ\et eaıln ekte \e bı coktorun ^asUIa^i çok h^^ın nupıı ele etî « \e kendl şah ına da bu ta"?1! r pmeiede bulundugu, kendısıni hnttane\e VRtırmadığı lcin Erzu r um Vaiisıne sıkâycte mecbur oldugu b ından sonra daha fena muamela gorcn« 1 b ldırılmckted Ikincı def» ş kâ\et ftt Jı zan an Valıntn de pek aldırış rt'nedıği ifloiR olunma^tadır S ı h hat dere^esını tayın edemediglmlz bu ç ka^eti ılgılı n akamlaım oıkka*ıne ar/eoıjoruz 1 2 3 4 5 « 7 8 VİEİZİNİEİDİAİR AİDİAİMLİOİL'A M A A [ P X PMAMAIBIAİT" İİMRİEİNİEİNİI RİA«Ş[BİKİI|Ş •İNİAİYİAMCİU •ŞlJiYLAİ S ILI I • dın tenısçı gelmıştır Bunlardan Mıs C ara Harrıngton ıle MU Nancy Meredıch Bolton Avusturyalı Mıs Bewıl Olıvıer Barcley iae Cenubî AfrLkalıdır Avusturya tenıs şampnonlarından Donnat Fhp Gregor da dun şehrımıze gelmıştır Taktık hava kuvvetleri bu sabah hucumlarını merkez dogu cephesınde Andorı bo gesınde teksıf ettırmışlerdır Yançgunun kuzevınden Kansongun batısına kadaı 25 m 1 kadar uzunıugundakı van çember bovunca dun başlıvan ve tepelere tevcıh edılmış olan muttefık taarıuzu bugun mutteııklerın hedeflerıne varmı«lardi" Donanmanın da kara harekâtını buyuk top an le deatekledıg. Kansona'un batısındakı bolşede savaşa hâlâ devam edılmektedır Ha\a muharebesi Tokyo 19 (a a ) (afp) Beşmcı hava kuvvetı tebhgınde bıldınldığıne gore bu sabeh Sınujı nın takrıben 20 kılometre kadar guneyınde 29 Amerıkan Sabre tepkılı Amerıkan uçagı ı'e 46 Mıgs oıarak tahmm edılen bır du c "nan hava kuvvetı arasında çok sıddetlı bır hava savaşı olmuştur Dufmanın ıkı mıg uçağı duşurulmuş besı hasara ugratılmıştır. Teblığde ayrıca tasrıh edıldığıne gore savaş 15 dakıka devam ve bir ağac tepesı ıle 10 000 metre ırtıfa aıasında cerevan etnMştır Mervem An^nm evinde dinî tören yapıldı BastaraU 1 ıncı sahıiede lardı Dınî merasım n başlıvacaŞı saat 10 da, dun açılış to>eni vapılan Efes Pan"\a K^>pulu volunun bjtımınde 200 dn {»7İa motorlu n a . kıl vasıtası toplsnmış bulunujoıduu Muhtehf dın ve ^ " h » xlen zıvare çıleıın s?vı«ı 2000 den faz'a ıdı Me rasımde I^mır ArseveKi Monsenvor Descuffı haskanlık eflnordu Hazretı Merv em'ın ıkametg^hı v inında 7 ncı a«i'da ınşa edleıek bu defa e=kı halıne getırılcn k lısede Arşevek muhtehf mezheVere mensub zıyaretçı'er huzvrunİR dınî to e'U yapiıış ve > aptığı hıtabede Mer; em Ananın ve onun son ıkametgâhı oîan bu mevkıın ehpn rruvetını • • •b^ruz ettırmı ve resmî makamlar!» f?C"terdıklerı alakadan t'olayı te =kkur etmıstır Bundan sonra dağ yolunun g e n r letıl"cegı ve ı«lah edıleceâı hakkiT da ıdsre amırlerınden vaadler •»!dığmı sovleverek gerekh mşaaun tamamlttnması ıc n zıvaretcılerm ( e bagıs'arda bulunmasını ısteyen Krşevek bır dua ıle hıtabesıne on \ ermıştır Buncirfn sonıa Hıristıvan zıyaretçılere takdı.ite bulunan A'sev>»i£ Descuftı bızzat basm murıessı^me kıhsevı Mervem ın ıkanetgahım gezdırerek i7ahat vermıstır Bura=ı kılıse ve Hazretı Meryem'm kametgabı olmak uzere ıkı kısımdan murekKebdır ( pphe ve V apı ılk nsa tarzını oldugu gıbı muhafaza ftmektedır Kılıse 7 ncı asırda ılâve edılm sür Katherın Emerıc ın tanf ettığı sekılde 5060 santım kazılan topragın altında vanyana ıkı sıvah taşın etrafını eevıeleven bejaz taşlardan murekkeb Mervem Anan.n ocaeı mevdana cıkarılmıştır Hazretı Mervemın dua ettığı mıhrab halen mevcuddur Içıne kara Korent, Efes mermerlennden yapılmış fcır ıbadet masası konulmuştur. Buradan Hazretı Meryemın vatak odasma gecılmektedır Zemını eski mermerlerden ıstıfade edıhnek suretıle ıhja edılmı^tır Odada bır memba bulunmakta ve suyu dıja Beşiktaş Karagümrük maçı Lfi'in maeeralan: Hakkınızdakı dınledınız Hodı ŞuDhelenecegımi7 herhangı bır . »y hareketınız olumunıi7e malnUhılır X Teskilâiı J Kendrml* berabev »enı de bo «kıbvte furukiediğmt ICID rnk müteessiHm. Blaısc? Madmazel beval Musaade Ikınci kume ıkıncısı Karagumrüğun kuruluşunun yıldonumu bayramı munasebetıle Istanbul şamoıBısıkletler yonu Beşıktaşla bır maç yapması Mıgler Yalu nehrıru geçerek gerı 244125 142183 185772 237216 191S9O takaırur etmıştır Gelecek hafta ılonmuşlerdır 245298 17047 109340 20904 180400 yapılacak bu musabaka ıçm ıkı ku133279 187449 64387 99883 158484 Mutareke goriışmeleri lub de çalışmaktadır 163314 135318 172538 240880 56326 Kaesong 19 (a a " (Afp) Saat > Hav agazı ocakıan Refik Osman Top, 11 de baslıjan taü komıte Joplantı« 50327 214334 223408 39506 5S635 siat 12 de pazartesı gunune kâdar 45473 238602 110804 48743 '(839 çahşmalara başladı tolık edılmijtır Buad'îki çevTel«rde 172106 83679 189548 48962 173395 Istanbul bolgesının değerlı antreDuvar saatlerı noru maruf futbolcu Refık Osman ha'um kanaate gore, komurıstler ve Bırleşmış Mılletler delegelen as 51309 17642 95584 237072 197666 Top da futbol çalışmaİEiına başla53562 40885 25054 192983 mıştır Mevsım çEİışmclaıının ılk kerden tecrıd edılmış mıntıka uze 120076 Kol saatlen rındeKi goruşl°rınde ısrar ettıkleantrenmanını Vefa stad nda Kaıagumruk.e yapmış ve bu antrenman rınden bır uzlaşma zemını bulmak 163741 111097 231539 213510 21892 hususunda mevcud guçlukler dev ım 167892 125421 65206 239728 56675 alâka ıle takıb edılmıstır 139794 138405 94053 27101 218882 etmektedır Beşıktas takımı da dun ılk anElektrık utuleıı trenmanını Şeref stadında yapmışKomunıstler bugun muttefıklerı 7582 34050 28279 120435 170882 tır Kaesong'un tarafsızlıg nı ıhlâlle >enıden ıtham etmışler ve vak'a ma 205^29 140355 190236 135617 113327 Vefa İzmire gidecek 8370 hallne derbal bır muhtelıt tahkık 142996 228684 137070 3S249 187195 228364 71381 3120 154064 Istanbul uçuncusu Vefa takımı uç heyetı gonderılmıştır 198707 177044 49467 69918 132277 maç yapmak uzere Izmıre davet Korede tajfun 147236 221957 182999 76277 44594 edılmıstır Pusan 19 (a a ) (Reuteı) Bu3030 182966 61303 134478 24224 İstanbul yelken birinciliği raya gelen bır haberde bugun ^a 44814 195214 249848 95909 162083 Uç gun devam eden Istanbul yel atte 185 kılometre suratle bır tayfu 224153 45868 64937 23517 15b69S ken bınncılığını Galatasaray kulu nun eseceğı, bınaenalevh butun sa 219099 57351 121102 97442 59566 bunden Samım kazanmıştır ikın hıl ve hava seferlerınm durdurul 34971 34833 233681 69938 229769 cılığı gene Galatasaray dan Erzın, ması bıldır Imışür. 82329 158038 101033 17604 104S22 uçunculuğu Demırspordan Rıdvan Alınan malumata gore, 50 kiloPetrol ocakları alrruşlardır. metrelık bır sahavı tahrıb kudre35192 157621 82052 93054 1019 tını haız olan tayfun Kore sahılıne Tablolnr Sahıb ve Bafmutıafnri yanaşmakta ve 36 saat zarfında i°u 190242 34204 112275 2126.17 Î6480 san'a ulaşacağı sanılmaktadır. NADIR NADİ 247967 144162 150099 130981 188819 Bır guney Korelı meteorjloıı 82510 202339 44290 113690 2(0927 Bu nvshada vart «jleT^ni fiıieîi muteha^sısı ta\ funun çok muhım 12320 121346 8484K 27641 98847 tdan etfe». NAZ1M ULÜS4V hasaılara ebcb olraası ıhtımalı vaı lfı>0G4 191 » f 188Î88 1Ü2H7 100144 Ii dır, dcmıstur. CuMHORIVLT MATBAA51 |219820 180730 123722 «1457 27683 Dıkıs mpkınelerı 9355 188781 247810 84821 10669 143897 113265 122758 81045 206232 92651 7861 190556 181423 1896 101644 68423 150354 117576 111443
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle