14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Afusfos 195i1, CLMHURİVET SON Hürriyet Iıaloııları Demir Perde gerisine uçurul makta olan balonlardan iyi neticeler alındı Berlin 19 (Nafent Hakikatin Msini doğuya götürmekte olan cBalon akınınm» yakmda genişle yeceği bildirilmektedir. Şimdiye k dar hürriyet beyannamelerini ihtiva eden bu balonlar yalnız Çekoslo vakya üzerinde dağılmaktaydı. Bundan böyle alınmakta olan tedbirler ve kullanılacak olan büyük çapta balonlarla bu beyannamelerin tâ Polonyaya ve hattâ Rusyaya kadar götürülebileceği tahmin edilmektedir. Hürriyetin sesini Derair Perde gerisine ulaştırmak maksadile başka çarelere de başvurulmakta olduğu belirtilmektedir. Bu arada radyolara da büyük ehemmiyet verilmek tedir. Demir Perde gerisine uçurulmakta olan balonlarla gayet iyi reticeler alındığı tesbit edilmiş ve bunun üzerine bu yoldaki faaliyatin genişletilmesi kararlaştınlmıştır. BİR DAKİKA ı Güzellik Müsabahamtx Sovyet rejimine karşı ihtilâl hazırlıkları 1917 Rus Cumhuriyetinin ilk Başbakam Kerensky bir ihtilâl merkezinin kurulması için harekete geçti Stuttgart 19 (a.a.) (Reuter) 1917 de Rus Cumhuriyetinin ilk Başbakanı Aleksander Kerensky «Sovyet rejimine karşı ihtilâl hareketi merkezinin» kurulmasile ilgili olarak Rus mülteci liderlerile görüşmüştür. verdiği demecde Gazetecilert «plânlannın muvaffakıyete erişeceğüıi düşündüğünü» bildirmiştü". Bundan başka bu komünizm aleyhtan teskilâta yalnız demokratik mülteci t gruplanmn girmelerin» müsaade edileceğini izah etmiştir. Bir gazeteclun menfadaki komünist aleyhtan bir Rus hükumetinin başkanbğını kabul edip etmiyeceği hususunda bir sual sorması üzerine halen 70 yaşında bulunan Kerensky «Bu vazifeyi daha genc birisine bırakacağım» bildirmiştir. Kerensky bu hafta sonunda Rus mülteci liderlerile görüşmelerde bulunacaktır. Snveyş kaııalı Mısır Dış İşleri Bakanı, Güvenlik Krasevinin karannı hükumeti. mizin desteklemesini tatminkâr bulmadı Başka çare yok Hayret edümiyecek gibi değil. tttanbulda tam 80.000 kişi telejon almak için nra, befcltyormuş. Allah akıllar versin! Bana kalırsa, bu telejon isteyenlerin bel kemiklerinden bir miktar su almalı, bundan bir mahlut yapmah, onu da halen telejon sahibi olanlara stkmalı. Belki bu şekilde birincilerin aklı başina gelir, ikincüer de makine başında deli olmaktan kurtulurlar. D. N. Kahire 19 (a*, Reuter) Mısır Dış îşleri Bakanı Salâhaddin Pasa, Mısır hükumeti tarafından Süveyş kanalındaki seyrüsefer üzerine konan tahdidlerin kaldırıl masına dair Güvenlik Konseyinin aldığı kararı Türkiyenin desteklemesi keyfiyetini «tatminkâr» bulmadığmı bildirmi» ve Türkiyenin bu tavrını yeniden gözden geçir mek için vakti olduğunu söyle miştir. Mısır hükumeti, Ingiliz donannıasının ziyaret teklifini reddetti İskenderiye 19 (a.a.) (United Presı) Bugün resmen bildirildiğine göre, Ingiliz donanmasına mensub gemUerin ağustosun sonlanna doğLondra Radyosu 19 (a a.) (Ba Londra 19 (a a.) (Reuter) Bu ru Mısır limanlanna dostane dost Başmakaleden devam sın Yayın) Japon parlamento gün buradaki siyasî çevrelerde an luk ziyaretlerinde bulunmalan için denlzlerde çalıştırması ve memlesunda Başbakan Yoşida ,banş mu laşıldıpna göre, Atlantik Paktı Ba Ingilizlerin yapmış olduğu teklif ahedesi tasansınm hattâ Rusya kan yardımcıları konseyi, yann, Mısır hükumetince reddedilmişür. kete döviz getirmesi gibi iyi bir netice verdi. konferansa iştirak etse bile herhan Türkiye ve Yunanistanın Kuzey 1937 sonunda sayın Celâl BayaIşçiler, grev tasansını gi bir şekilde yeniden gözden ge Atlantik Paktı asll üyeliklerine aMalaryaya karşı yeni nn kurduğu Denizbank 1939 da, çirilmesine, hükumetinin muanz hnması meselesini ele alacaklardır. tenkid ediyorlar küçük ve dar politikacılık zihniyeolduğunu »öylemiştir. bir ilâc Ingiltere tarafından desteklenen Ankara 19 (ANKA) Bu «a'ah tile Uga edilerek yerin* devlet Washington 19 (a.a.) (Afp) Mumaileyh muahedede Japon Birleşik Amerika, Kuzey Atlantik saat 10 da Ankarada bulunan 14 kanunlarile çalışan Devlet DenizOrdu Başkanlığından Bildirildiğıne yanm yeniden silâhlanmasına dair Paktı Bakanlanmn eylul ortalann sendikanın mümessili Halkevinde ikame edihnemiş, göre, Malaryanın ilk tesirleri ken izli bir madde bulunmadığını tek ta Ottawada yapacaklan toplantı toplan&rak son çıkan ücretli hafta yollan idaresi aynı zamanda hususi teşebbüsü dini göstermeden bu hastalığı ta rarlamış, halihazırda Japon iktisadî dan evvel, Türkiye ve Yunanistanın tatili kanunu ile, hazırlanmakta kıskıvrak bağlıyan tahdidler de mamile iyi eden «Permaquine» is durumunun esasen zikre şayan bir vaktile pakta kabulleri lehinde kat'î olan grev kanunu tasarısı hakkında kaldınlnuş olsaydı, deniz ticaret fiminde yeni bir ilâc halen lâbora derecede silâhlanmağa imkân ve bir teklif almak arzusundadır. omuzun her iki kolu büyük inkiBakan yardımcıları bu hususta görüşlerini tesbit etmişlerdir. tuvarlarda tecrübe edilmektedir. remiyeceğini sözlerine ilâve etmişToplantı da soz alan İsmail Aras şailar kaydederdL Bugün Denizciuyuşamadıklan takdirde. o zaman «Permaquine» in, şimdiye kadar tir. lik Bankası, serbest bir ticaret şirpekâlâ kabul meselesi bizzat ba şöyle demiştir: kullanılan ve hastayı iyi etmeksizin Konferansa İran da iştirak Koyulhisardan Özcan Öncelin fotoğrafhanelerin isimleri kanlar tarafından enine boyuna gö« Grev kanunu tasansında Ba keti ve müessesesi halinde çalışhastalığın tesirıni önleyen «Chloroediyor bir sualine cevab Gazetemiz nam ve hesabına gürüşülecek ve Türkıye ve Yunanis kanlar Kuruluna fazla yetki veril mağa, hususi teşebbüs de, tahdidguine» den daha iyi olduğu söyTahran 19 (A.P.) İran Dış İş tan Dış îşleri Bakanlannın toplan miş ve hükumetin de iş veren vazi lerden kurtularak inkişafa müsaid zellerin resimlerini çekceek fotoOkuyucularımız arasında tertib lenmektedir. Yapılan tecrübelerin ir vaziyete girmiş bulunuyorlar. grafçılann isimlerini bildiriyoruz. eri Bakanlığı bugün Birleşik Ame tıya ıştiraklerini mümkün kılacak ettiğimiz zengin ve cazib hediy^ll hepsi iyi netice vermiştir. yctinde olduğu unut^lmuş, Devkt Yanlış idare zihniyeti içinde 1939 rikaya verdiği bir notada 4 eylulde bir anlaşmaya vanlacağl umulmakDemiıvollan. Askeri fabrikalar, Ha dan 1951 e kadar geçen 12 yıl, de Foto Süreyya: İstiklâl Cadd»si foto güzelinl seçme müsabakasına Sovyetlerin Amerikaya San Francisco'da başlıyacak olan tadır. dair Koyulhisardan Ozean Öncel vagazi ve Elektrik Sirketi işçıieri niz ticaretimizin zararına ohnuştur. (Tünelbaşı) apon sulh andlaşması konferanFoto Sabah: İstiklâl Caddesi, adındaki okuvucumuzdan aldığımız âmme isi gördükleri mülâhazasile Bu bakımdan 1951 senesini, Türk * borcu 10 milyar dolar ıına iştirak edeceğini büdirmistıı. mektubda şoyle deniliyor: grve hakkından istasna edilmiştir. deniz ticareti için mesad neticeler (Galstasaray civarı) Londra radyosu 19 (a.a.) (BaBatı Almanya hudud Baysal Fotograf Stüdyosu: İs•Butun bir aıle tarafınaan ltlns Ue Tasarıda yer alan ihtiyarî tahkim va'deden yeni bir devrin başlansın Yayın) Sovyetler Birliği, Birtiklâl caddesi, Zanbak sokak No. 1 bırik:ttri]en fotograflardaa aynı aile sistemini katiyen istemiyoruz. Peffıcı addedebiliriz. leşik Amerikaya harb zamanına aid kuvvetleri takviye ediliyor İçinde hiç olmazsm lkl klmaenla gahsi Foto Tuna: Çarşıkapı. kiralaroa ve ödünç verme hesablaBolu, 19 (a.a.) Demokrat Parti rskende iş yerlerindeki işçilere de Bonn 19 (A.P.) Resmi bir Batı zevklerlne göre birer guzele rey venneCumhur Başkanlığı yâtı Savarorının halli için müzakerelere yeni Almanyalı sözcünün bugün bildir Bolu il kongresi bugün saat 14 te prev hakkının tanınmasını isti/oFoto M. Özen: Pangalü Hamam leri mumkün de£ll mlT ÇünXü, nefrenayı, Deniz Harb Okulundan yeden başlanmasını teklif etmiştir. No. 150. dllen fotograflar uzerinde ev halkının diğine göre, Batı Almanya hudud Belediye Şehir sineması salonunda ruz.» işen genc subaylanmızın açık deAmerikan Dış îşleri Bakankğı bir kuvvetlerini 60 Amerikan zırhlı a yapılmıştır. Foto Opera: Kadıköy Opera si. hiç biri lttıfak edenüyor. Aynı ailenın Komünist Çinde idamlar nizlerde talim ve terbiye görmesi neması yanmda. topladıgı fotograflardan bir guzel yerltoplantı yapmayı kabuJ etmiştir. rabasile takviye edılmesini derpiş Gündem gereğince başkanlık dine tahsis etmekle Türk denizciline. İki guzele tki rey vermek suretlle Kiralama ve ödünç verme hesabla eden tasan halen Birleşik Ame vanı seçimlerine geçilmiş ve kon Tokyo 19 (Nafen) Komünist ine ne kadar kıymet ve ehemmiFoto Şen: (Divanyolu) müsabakaya lştlrakleri mümlrilıı olup Çinde kütle halinde idamlara denna aid görö?melere bir çok müzaFoto Klüb: (Beyoğlu Melek si cli>mıyac»tını bildlrmenlzi rica eder:m.» gre başkanlığına Bolu mületvekili ika Savunma Bakanlığı tarafınvam edilmektedir. Mukden radyo r'et verdiğini bir defa daha izhar neması sokağı). kerelerden sonra geçen yıl son velan tetkik edilmektedir. Bu zırhlı Fahri Belen ittifakla seçildikten sunun bugün verdiği bir habere tmiş olan muhterem Celâl BayaBu okuyucunıuzu ve güzellerin rilmişti. Sovyetlerin borcu 10 milFoto Kenan: Üsküdar. ırabalann 4 kişilik mürettebatı sonra delegeliklerine itiraz edilen göre. hükumete karşı geldiklerin nn Devlet Reisliği esnasında başlıfotograflaruu toplayıp da ,bir güyar dolardan fazladır. Foto Turan: Çemberlitaş. lacak ve 2 ağır makinelitüfekle iki delegenin durumu görüşülmüş den dolayı 39 Çinli idama mahkum ran bu yeni devrin Türk deniz tizel üzerinde ittifak edemiyen diğer Amerika aynı zarr.anda Sovy?t silâhlı olacaktır. ve 1 idare kurulunun raporu o edilmişler ve bunlar meydanlarda careti için hayırlı olacağına şüpbe 1 Foto Asral: Kadıköy, Alüyol. aynı aile mensublannı memnun ler Birhğine harb zamanında iareFoto Model: Düzce. Bu teklif Batı Almanya hükume kunmuştur. edecek bir karar almayı düşünühalkm gözü önünde sehpaya çekil oktur. ten verilmiş olan 672 geminin de Raporun okunup dileklerin ya mişlerdir. Foto Rıdvan Kırmacı: Ankara. ti tarafından yapılmıştır. Şimdi devlet denizciliğini idare yoruz. Gazetemizin güzellik müsaiadesini istemektedir. pılmasını müteakıb evvelâ Gümrük Foto Spor: Ankara. bakası komitesi bu hususta bir kaBelirtildiğine göre, Komünist Çin edecek olan Denizcilik Bankası, 40 Yugoslav askeri < ve Tekel Bakanı Prof. Rıfkı Salım Macaristanda komünistler Foto Hamza Rüstem: Izznir E rara varacakür. Bu karan ilân ettihükumeti, memlekette beliren mem L'usuf Ziya Önişin elinde, ticarî bir Burçak ve daha sonra bugün jeh nuniyetsizliği bastırmak maksadile, hüviyet ve ruhla çahşarak büyük mirler çartısı Merkez fotografna ğimiz zaman aziz okuyuculanmızın Triyeste'ye kaçtı köpek kıh topluyorlar rimize gelen Devlet Bakanı Baş halkm gözünü korkutmak için bun aşanlar sağlayacaktır. Hususî te nesi. memnun olacaklarını ümid ederiz. Roma 19 (A.P.) Bağımsız İl Viyana 19 (Naien) Birkaç Tempo gazetesinin Trieste'den al bakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu dan bir kaç ay evvel «alenî idam şebbüsün de bu gidişe ayak uydurgündenberi Budapeste sokaklannda ileri sürülen dılek ve mütalealara lar» sistemini tatbik mevkiine koy ması lâzımdır. Bu da münferid çayalnız kel köpeklerin dolaştıgı na ığı bir habere göre Triestede bir cevab veren uzun birer konuşma muştu. Fakat bir kaç aydanberi ışmağa aİLşmış olan armatörlerizarı dikkati eelbetmiştir. Sonradan Yugoslav subayının idaresindt si yapmışlardır. Boytara/ı 1 ıncı sahıtede meydanlarda idam sahnelerine şa mizin kendi aralannda anlaşarak bğrenildığıne söre, Macar komünist âhlı 40 Yugoslav askeri kaçmıştır. Devlet Bakanmın konuşmasından hid olunmasına rağmen hükumetin irketler kurmalarile kabildir. Dekikatın bir kısmınm şehrimizde, r. makamları bütün köpek sahiblebır kısmının da İstanbuida yapıldıGazetenin ilâve ettiğine göre ka sonra yeni ıl İdare kurulu üyelik muhalefeti sindirmeye muvaffak nizcilik Bankası kanunu, armatörCartford (Kent) 19 (a.a.) rinden, kbpeklerinin kıllarını topla Başîarafi 1 inci santjede ğı hatırlardadır. Amerikan yardım eski kayıdlardan kurtardığı delege'.ikleri îçin olamadığı bildirilmektedir. • k askerler Triest» polisi tarafm lerıle kurultay a malarını ve bunları hükumete tesçin, onlar da, İstanbul ve Izmir (Reuter) Ingiliz Çalışma Ba nalm Umum Müdür tayin oluna heyeti hava ataşeliği mutemedi an silâhtan tecrid edildikten son seçimler yapılmış ve kongre tam lim etmelerini emretmiştir. bir samimiyet havası içinde niha lspanyada kralhğin kurul şehir hatları haricinde, istedikleri kanlığı parlâmento sekreteri Nor cağı ve ülvi Yenalm hâlâ bu Ban Kenneth Robertson, Türkiyede bu• Villa Opicina'da bir kampa koibi yük ve yolcu taşıyabüeeekler man Dods, İngilterede gelecek u kanın kadrolannı hazırlamakta ol lunan Amerikan askerî heyeti için yete ermiştir. Evereste çıkacak olan lUİmuşlardır. ması için temaslar muml seçimlerin 25 ekimde yapıl duğu söylenmektedir; ne dersiniz? Washington'dan gönderilen hazina dir. Bulgaristanda toptan tehcir Roma 19 (a.a. Reuter) İspan ması ihtimali bulunduğunu bll sualini aşağıdaki şekilde cevablan çeklerini ayru daire tercümanlarınIngiliz heyeti Hindistanda Rusyada «tabiî ölümle» Bugün armatörlerin elinde tek dirmiştir. Belgrad 19 (Nafen) Bulgaru yol tahtma hak iddia eden Don Yeni Delhi, 19 (Nafen) Hidırmıştır: dan Kemal Karadayı vasıtasile kahayata gözlerini kapıyan tandan gelen son raporlardan an Juan'ın İspanyada krallığın yeni yolcu gemisi yoktur. Yük gemilerirnalaya dağlannın güney batı yaraborsada bozdurarak gerek Türk, laşıldığma göre, Kula, Vidin ve den kurulmasım General Franco ıin de bazıları küçük ve hemen Denizcilik Bankasının açacağı kre e Denizcilik Bankası kanunu maçlarına tırmanarak buradan dün generaller gerek Amerikan hazinesinin büve Belogradcik mıntakalannda nun temsilcileri ile göruşmek ü hemen hepsi eski şileplerdir. Bun dilerden de daha fazla faydalana gereğince. bu Bankaya Umum Müyanın en yüksek rirvesi olan ELondra 19 (Nafen) Sovyet toptan tehcir için hazırlıklara başlan yenilemek ve modern yük ge bilirler. Bu şirketlerin iyi bir tarafı dür, ancak hükumetçe tayin oluna yük ölçüde zararına sebeb olmuşzere İtalyaya geldiğini sağcı gaverest'e ulaşmaya çaltsacak olan Rusyada «tabiî ölümle» hayata milerile çalışmak lâzımdır ki dün da, eskiden armatörlerimiz arasın bilir. Ulvi Yenal da halen Emekli tur. K. Karadayı vasıtasile İstanİngılız heyeti buraya gelmiştir. Şim özlerini kapayan generallerle a lanmıştır. Bu bölgelerd» yaşamak zetelerden «GiornaU d'İtalia> yaz piyasasında yabancı gemilerle da, kendüeri için bir yıkım teşkil Sandığı Genel Müdürü olarak va buida Yani Biraderlerde parti parta olanlara evlerinden aynlmama maktadır. diye kadar hiç kimse bu yamaçlar mirallann sayısı nazan dikkati rekabet etmek kabil olabilsin. Ay eden zararlı rekabetlerin tekrar zife görmektedir. Kendisinin De ti bozdurulan Amerikan hazine lan bildirilmiş ve yakmda «seyadan itıbaren Everest'e tırmanmaya «lbedeeek şekilde artmışür. SovDalai Lama Tibete döndü nı suretle hususi teşebbüsün muh başlamasını önlemesi olacaktır. nizcilik Bankasına Uraum Müdür çekleri 388.551 dolar 76 sent kıyteşebbüs dahı etmemıştir. Şimdiye et komünist partisinin resml söz hate çıkacaklan» söylenmiştır. Kaiimpong, 19 (a.a.) (Reuter): elit yolcu yük gemileri de teda Memlekette hususî teşebbüsün in olacağından ve Bankanm kadrola metindedir. Yani Biraderlerden RaMisalovgrad köylerinde de halkadar bütün dağcılar kuzey doğu :üsü olan Pravda gazetesi son olaBuradaki Tibet resmî çevrelerinin rik etmesi gerektir. Halbuki yeni kişafını programına koymuş olan rını hazırlamakta bulunduğundan fael ve Hanri resmî kur 282 kuruş yamaçlarından yanj Tıbetten itiba ak Amiral İvan Veükov'un uzun kın gündüz dışanya çıkmasına bildirdiğ.ne göre, Tibet'in 17 yas olcu gemileri de, yük gemileri de Demokrat Partinin armatörlerin şu ana kadar hükumetin malumatı olmasına rağmen beher dolan 380müsaade edilmekte fakat karanhk ren Evere«t'e tırmanmışlardır. üren bir hastahğı müteakıb öldü basmca herkes evlerinde hapsedil larındaki ruhanî vt cismanl hü lahahdır. Armatörlerimiz ayn ay kuracaklan şirketleri aynca hi yoktur. Kurulacak olan Banka mu 4S0 kuruş arasında bozmujlardır. ünü haber vermiştir. Bu Amiral mektedir. kümdarı Dalai Lama, Lhasa'daki ı çalışmakta devam ettikçe malî tnaye ve teşvik etmesi de bekle hitinde Bay Ulvi Yenalın Umum Çekiere M. Bahar imzasını atarak Mareşal Papagos'un 6 yaşındaydı. udretleri yeni gemiler tedarik et nebilir. Bu iübarla armatörlerin Müdür olmasını arzu edenler belki bunlan İsviçredeki Julis Bank Son zamanlarda tevkiflerin de sarayına dönmüştür. istifasının sebebi Aynı şekilde ölüm haberleri Sov arttığı anlaşıimaktadır. Tevkif edişirketler kurmalan bulunabilir. Ancak bu hususta ka Suisse ve Kredi Suis Bankta blok» Dalai Lama geçen sene aralık a melerine müsaade etmez; fakat gruplaşarak Atına 19 (a.a.) (Afp) Cumhu et gazeteieri tarafından bildirilen şirketler kurduklan kendileri için de, memleket deniz rar vermek; kendisini Umum Mü etmişlerdir. lenlerin çoğu esir kamplarma, ma yında komünist kuvvetleri Tibet'e ıralannda riyetçi Elotarya gazetesi, Mareşal eneral ve amirallar için d« «uzun Bu muazzam döviz kaçakçıhğıngirdikleri sırada Lhasa'dan kac takdirde, bu imkânı bulabilirler. ticareti için de faydah ve hayırb dür tayin edip etmemek keyfiyeti Papagos'un Ordu Başkumandanlı ir hastalığı müteakıb» tabiri kul den ocaklarına, Uranium maden mıştı. dan haberdar olan Emniyet MüdürABİDİN DAV'EB hükumete aid bir meseledir.» Böyle şirketler kurduklan takdirde olacakür. lerine gonderılmektedirler. ğıııdan istiiası içyuzü hakkında if anılmıştır. lüğü tahkikatına devam ederken, şaatlarda bulunmakta ve ezcümle Sirkte bir facia iovyet gazetelerine davanılarak PROF. NİMBUSLN MACERALARI: bir yandan da İsviçredeki bankalarbu istıfanın, Yunanistanın Washing .'apılan istatistikler, son altı hafta Fuessen (Bavyera Tirolu) 19 (a.dan Washington'daki resmî bantondaki askerî ataşesi General Ket arfmda 6 Sovyet generahnin öldüa.) (fp) Fuessan'de bulunan bir kaya Türkiyeye aid çekler gelmesas ın raporu üzerine vuku bulduğünü eöstermiştir. Bu generallerin sirkte aslanlannı teşhir eden bir ğe başlamıştır. Bunun üzerina A ğtınu iddıa etmektedir. epsi de 40 ilâ 50 yaslarında idiler. vahşi hayvan mürebbisi, birdenbire merikan makamlan da derhal haBir Çekoslovak konsolosu 'arlamentolar Birliği konaslanlardan birinin hücumuzut ma rekete geçmişlerdir. Bu arada Waruz kalmıştır. Müdafaasız kalan shington makamlanmn İsviçredeki d»ıha hürriyeti seçti gresine Milliyetçi Çin bir mürebbinin üzerine atılan diğer as bankalardan M. Bahar isminin ki. Ottawa 19 (Nafen) Hür memlanlar, dehşetle bu manzarayı sey me aid olduğuna dair suali eevab müşahid yolluyor leketlerde bulunan Çek diplomatreden halkm gözleri önünde zaval siz kalmış, fakat banka müşterisini larından bir tanesi daha geri dön Taibe. 19 (a.a.1 (Afp): Mıllilının kolunu koparmıslardır. Sirk d« vaziyetten haberdar etmiştir. miyeceğini bildirmiştir. Buradaki etçi Çin teşriî Yuan meclisı yapersonelinden birinin soğukkanlılığı Yani Biraderler bu haberi duÇekoslovak konsolosu Zimsky, vaında İstanbuida toplanacak olan sayesinde mürebbi kurtulmuş ve yunca Rafael Telavive, Henri da zıfesinden istifa etriğini ve Hanatemsile devam edilmiştir. 'arlamentolar Birliği kongresine Parise kaçmışlardır. Tevkif edilen dada kalacağını. Çekoslovakyada skı Başbakan Yardımcısı Kwang diğer sanıklar hakkında Türk PaMontgomery, Italyan kendisini işkence beklediğini söy Cuoh Süyu müşahid olarak gönrasını Koruma Kanununa mugayir lemiştir. ermeğe karar vermiştir. ordusunun manevralannda hareketten dava açılacaktır. Duruşmaya bugünlerde Asliye Ceza mah bulundu in edpbî trl.ıkasi: 7 3 haevvel bahsetmiştim, Zehra kızın ölmüş. Bana gelince biraz sevinme liğe ve fenalığa kollanm açık bekemelerinden birinde başlanacakVenedik 19 (a.a.) (Afp) At tır. hikâyesi bu mahalleye geldikten dim desem yalan olur. Nıhayet an nim. Bekliyorum ve yapacak bajlantik Paktı kuvvetleri Başkomutan sonra beni sardı, sürükledi. Daha nem esaretten kurtulmuş oluyordu. ka bir şey olmadığını biliyorum. Jale ona kuvvet vermek ister gi yardımcısı Mareşal Montgomery, evvel (Mazgird Beyi) isimli bir A Yanıma alacaktım onu. Hülyalarını Italyanın doğu hududunu teftişten nadolu hikâyesi yazmak istiyordum. biliyordum: İstanbula yerleşmek, bi: Roman güzel olacak, dedi. sonra .Tagliamento nehri ağzmda Annemin hikâyesi olacaktı bu. İs benimle beraber olmak istiyordu. tanbuldan binbir yalvarma ile tel Bir ev tutacağız, bir gelin alacağız, Eminim. Belki meşhur olacak cereyan eden Italyan kara, deniz leyip pullayıp gelin almışlar an torunlan olacak, daha neler!.. Sta smız. Hastabğınız mühim değil, o v« hava kuvretleri man»rralannda Baştarafı 1 inci sahifede hazır bulunnsustur. nemi. Ortak üzerine gittiğini sakla jım bitmek üzereydi, memlekete da geçer. başlamıştır. Yükselen alev dalgalan Bir başkasını teselli etmenin taa Pakistan, Hindistana yeni 5 kilometre mesafeden hararetini mışıar, servet ve ihtişamla gözünü dönmeye hazırlanıyordum. Kışın so kanıaştırmışlar. Elâzığda âdet âşi ğuk almış, biçare çok da az yat detini duyuyordu. Ne güzel jey, inhissettirmektedir. Gittikçe büyüyen bir nota verdi ret beyinin kansı, kadını sokağa mış. Ölümünü bana yazmadılar bi san bir yabancıya acıdığı zaman yangının Havran sınırlanna girdiği Karaşi 19 (Nafen) Pakistan bildirilmektedir. Subay ve erleri Teyzenin anlattığına bakıhrsa duymakta, ömrü boyur.ca devam e lanz. Hep öyle değü mi? Hasanın çıkmaz, âdeta bir hapis hayatı ya le. İstanbula geldiğimde öğrendim derdlerini unutuyor, âdeta kendi ile Hindistan arasındakl nota harbi mizin bütün gayretlerine rağmen, kendınden kurtuluyor. şar. Annem senelerce sokağa çık her şeyi... Bütün arzulan içinde Zehra kız kaptanın karısının boy der. röntgenine, teyzenin köta^ım badevam etmektedir. Pakistan hüku şiddetle esen rüzgârın yangmın Adam: mam:ş. Güneşi yalnız evinin avlu kaldı, ona yanıyorum. nundaki elmas gerdanhğa göz dıkJale bağınr gibi cevab verdi: caklanna, Zehra kıza hepsine uzakmeti bugün Yeni Delhi hükumetine sunda, yeşili saksıda görmüş. Hamiş.. «Kocasını elinden alacağım, Sesi titriyordu. Boğazına bir şey Size de neler anlatıyorum! yeni bir nota göndermig ve Hindis genişlemesine yardım ettiği ve du Ne kadar doğnı! Evet, mu tan bakacaKsınız ve kafanızda bir diye, mınldandı. Beni teselli etmerumun vahamete doğru gitmesine bir gün ben takacağım o gerdanh hakkak azabıru çekmiştir! takım hayaller, fikirler, laçma sa tırlarım, ben çocukken tellenir, pul takılmış gibi öksürmeğe başladı ve yin, ne yaptığımı ve ne olacağımı tanı Pakistanın dahilî islerine mü yol açtığı anlaşıimaktadır. ğl>ı diye, komşulara söyîer dururpan tahliller, oyalanacaksınız. Neti lanır köşesine otururdu. Babam birdenbire sustu. Insanlar yapamadıklan her dahale etmekle suçlandırmıştır. biliyorum. simsiyah, koskocaman haydud girnuş. Yangının bir kömür ocağından Jale: şeyin acısını içlerinde taşırlar. Bed ce: Bütün bunlan bol bol konuşaDönmüş bakıyordu. Jale gözlebi, fakat güzel bir adamdı. Kızdı Jamaika'da kasırga çıktığı tahmin edilmektedir. Jale hayret içinde mırıldandı: bahtlıklarmm büyük bir kısmı bun bıliısuıiz. meselâ bizim şimdi yap Çok müteessir oldum! dedl. Demek şu kız, pencerede gör dan ileri gelir zaten. tığımız gibi, yahud fazlasından ro mı, sarhoş oldu mu, annemi de ö Adam ağır, dikkatli bir hareketle rine dıkilmiş olan gözlerde hafif Miami, 19 (a.a.) (Afp): Jabir tebessüm gördü. bür ortaklan da hepsini döverdi. dugum0 maika üzerine çöken kasırga netiJale; «Siz de azab çekiyor musu man yazmaya kalkarsınız. Yani yosigarasını taşlarda söndürdü. Jale Belki roman da yürümiyecek, Zehra sabırlı olsaydı, onun k^a nuz, bedbaht mısınız?» diye, sora la, «Viraj var, dikkat!» diye bir Çok zengindi. Annemin boynu. taknin yüzüne bakmadan alçak sesle: öyle yanm kalacak. Daha iki sabr cesinde 50 kisi ölmüştür. Maddî zaclacaktı belki. işaret dikmiş olursunuz böylece. tığı incileri, altınları çekmezdi. İsrar 16.800.000 dolardır. caktı. Kendini güç tuttu. Zaten bu Bu bir ihtiras değildi, dedi. Nasıl şey, anlayamEdun! na lüzum kalmadı, adam bu sualin Fakat çaresiz. Mukadderat ve tesa mı evin içinde cyaban, nazlı gelın, Gökteki yıldızı istemiyordum. Adil yazmadım. Mevzuu, muhavereler, Şekar kamışı tarlalan tamamile sözler, bütün plân hepsi VMfarrrm Kaptan, yaşlıca, kısır bir ka cevabını kendiliğinden verdi: düflerin elinde oyuncaksınız. Bazan gözü yaşh, guratsız, uğursuz İstanve güzel bir şey olacaktı. İhtiyarlı içinde. Bir gün onlar geldiği gibi harab olmuştur. djnla evliymış. Zehraya goz dıkme Halbuki ben hâdıseleri olduğu en yakınınız, en sevdiğiniz için bullu kızdı.» Onu kimse sevmezdi ğmı doğduğu memlekette, güneşin dağılır, silinir gider v» ben vazsanıyorum. Fakat bu nazlı, nazik, «inın sebebi aşkından değil. Genc gibi alırım. Iyilikler başımla bera bile... ÖLÜM gözü yaşh İstanbullu gelin, ne yaptı altında keyfince dolaşarak, torun geçiveririm. bir kadın ve rocuk i^tiyoı muş kap ber tabiî, fenahklara karşı ise hiç Birdenbire sustu. Sigarasını ağ etti, haydud suratlı babamı yumu larını okşıyarak geçirmesini düşünEmekli Orgeneral Sesi hiç de acı değOdi. Hatrt güitan. Kıza haber gonclermiş durma bir silâhım yok, onları da kollanm zından çeknıiş, kolları sarkmış önu şattı, beni İstanbuida okıHiturdu, mek bile bana jevk veriyordu. Kıs meye başlamıştı. İZZEDDİN ÇALIŞLAR dan, «Beklesin, karıyı boşayacağım, açık beklemeye mecburum. Kaçırıne bakıyordu: İşte böyle, herkesin bir derdi I9'8 951 sabahı vefat etmiştir. MerhuBen Avrupadayken isler bozulmuş. met değilmiş işte! Zaten lânetli gicnu slacağım» diye... Fakat kız bek lan fırsatlara gelince ,onların hepsiJale: mun cenazesi 20 8 '951 pazartesi saat Babam bir kadına tutulmuş, sefahat, biyimdir ben. Ne istesem yanm ka var görüyor musunuz? l^yememiş anlasılan. Beklomediği ni tutnıaya, yakalamaya imkân mı 14 te Bostancıdaki köşlcünden almarak Evet. sonra? dedi. Devam et kadın, kumar, derken çiftliğini sat lır. Edebıyat Fakültesini bitirmek f için belki butün hayatınca da azab ı ar? Tramvay, otobus kaçırır gibi, Sizin derdiniz, anneniz, küçük sat 14.30 da Bcstancı lskeleslnden huscnize! isterim olmaz, ıyileşmek isterim ol Hasan, belki de o kötürüm teyze, susi vapurla Sırkeclye getirlleeek duymiijtur. Komanda bunu aniat bir ço|ı.mun arkasından ağzı açık, mış, hayvanlarını borclanna karşıAdam, küçük bir tereddüdden mak istiyorum Insan sonradan ne çaresiz kalmaya makkumuz, küflık elinden almışlar. O mağrur Maz maz, kitab yazmak isterim olmaz, bütün bu mahalle!. Siz en çok baş Bayezıd Camilnde lkir.di namazındm merasimle kaldırılaraJc kadar mesud olursa elsun, yapama retmek, kızmak ve üzüljnek fayda sonra hep öyle önüne bakarak de gird Beyi çöküverdi, iki haftada bakm bugün şu küçük Hasanla eve kalan için bedbaht oluyorsu&uz be sonra ŞehldUgin* defnedllecektir.Edımekapı vam etti: dığj jeyin azabuu eekmekte, esef t eıidi, goçtü gitti derler. Kaibden ümidli dönmeyi ne kadar istiyor nim anladığım. Merhumun vasiyetl uzerlr» mâhluk Aaaşnı akiıma geldi. Size dadum, o da olrnadı. Dedim size, iyi ^^ Arkan var » Japon barış muahedesi Atlantik Paktına iştirakimiz meselesi Denizciüğimizde armatörlere diişen vazife A\Tupa güzellik müsabakasını idare eden komitenin bize verdiği malumattan anlaşıldığına göre, bu sene müsabakanın sonbaharda Kahirede yapılması, müsabak^ya iştirak eden memleketlerin matbuatında memnunlukla karşılanmıştır. Eylul ayında Fransanın Nice ve Cannes gibi şehirlerinde havalar bazan çok sıcak olduğu halde, kasım başlannda Kahirede ilkbahan andıran tatlı ılık havalar hüküm sürer. Müsabakaya iştirak eden 17 milletten çoğunun genc kızları ile onlara refakat edecek olan aileleri erkânından birer kimse ve birer delege, gazeteciler ve fotografçılar kasım ayında kendi memleketlerinin yağmurlu ve soğuk günlerinde, gü neşli ve ılık Kahirede güzel günler geçireceklerdir. Avrupa şehirleri ve 70 Suna Akça memleketleri arasında seyahat KOlaylığı olduğu için, müsabakaya işFoto Fikri Göksay: İzmir Bas tirak edenler, umumiyetle bu şe mahane gan karşısı. hirleri görmek imkânını buldukFoto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı, lan halde, Kahireye gidememişler, Foto Raşid Ünverdi: Manisada Mısırın tarihî başkentini ve ehrara Hükumet civarı. lan ziyaret edememişlerdir. Foto Mehmed Ortaç: Aydın. Güzellerle refakatlerindeki yakın Balıkesir Foto Sümer: Anafarlan için hiç masraf etmeden Kahireyi ziyaret etmek, ve bu şehrin talar caddesi. Foto Nuri: Gazlanteb. en muhteşem otellerinde verilecek olan balolarda ve suvarelerde buFoto Fahri Seyrek: İzmit Demirlunmak pek cazib ve çok hoş bir yolu caddesi. imkân teşkil edecektir. Foto Aray: Zonguldak. 17 milletin güzelleri Kahirede 15 Foto Can: tzmir Konak. gün kadar kalacaklardır. Foto Cevad Kızıltan: Bolu. Foto Doğuş: Mersin. Resminizi çekecek Güzeller Kahirede 15 Delîler mî, akıllılar mı? güıt kadar kalacaklar Bolu D.P. il kongresi dün yapıldı nkarada bir canavar, bir küçük yavrucuğu öldürmüş, bir diğerinin de gözünü oymuş Sonra da yakalanmış. Hangi akıllı adamın söylediğini bilmiyorum: Timarhaneler, dısandakileri akıllı göstermek için kuruhnuştur. diye bir söz bugünkü durumu pek güzel anlatıyor. Gerçekten, içeridekiler mi, akıllı; dışandakiler mi? İnsanm tereddüde düşmemesine imkân yok.. Bir koca kansını, bir kan kocasmı vuruyor. Bir talebe hocasını dövüyor, bir şoför adam çiğniyor, bir azıh kaynanasını öldürüyor. İlk iş bunlann akıllı mı, deli mi olduğunu tesbit etmek olnyor. İşte Ankaradaki facia da bunun bir misalL. Daha buna benzer neler var canrm.. Yasuf isminde birisi de İstanbuida böyle bir çocuğu öldürmüştü.. O da şimdi timarhanede ml bilmem? (Kriminoloji = Criminologie) denilen cinaiyat ilmi bu gibi facialann mütaleasında, sebeblerinin keşfinde, cani tiplerinin tayininde belki bir işe yarar; ama böyle canavarlan mesuliyetten kurtaramaz, hattâ cezalannı hafifletemez. Eğer her katilin cebinden bir deli raporu çıkarsa sokakta dolaşan en masum vatandaşın hayatı tehlikey» düşer. Evvelâ ba hususta deli doktorlarına hitab etmek isterim. Timarhanelere gelen ve çıkanların mesuliyetleri ve cürüm ikaı ihtimalleri nedir? Bunlan fennen tayine imkân yoksa yatak boşalsın diye, elin azgın delisini salıvermek onun işliyeceği cinayetlere iştirak olur. Şimdi şu Ankara vampirinin d« evvelden timarbaneye girip sonra, teda\*i oldu diye çıkarüdığı ve cürmii ika ettiği zaman da delirmi] olduğu anlaşılırsa, iki Tmm<mnn kanını kim ödiyecektir? Âlimler ve mütehassıslar ilünlerînin mesuliyetlerini yüklenmedikçe cemiyetin itimadını kazanamazlar. Yanlış verilmiş kararlana akıbetini masumlann çekmesi haksızhktır. Bu haksızlıklann sebeblerini araştırmazsak her gün bir delinin bir masumu hakladığma va sonunda da: Deli imiş. Cezaî mesuliyeti yokmuş! diye timarhaneye gönderildiğine, biraz sonra da oradan: İyileşti, diye salıverildiğine şahid olunız. B. FELEK Ingilferede uımımî seçimler Denizcilik Bankası U. Müdiirlüğü Döviz kaçakçılığı tahkikatı sona erdi Balıkesirde büyük bir orman yangını
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle